Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhi in Tamil

Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhanam in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதா ஷோட³ஶோபசார பூஜா ॥
புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ லலிதா பரமேஶ்வரீமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ லலிதாபரமேஶ்வரீ ப்ரீத்யர்த²ம் யவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

பீட²பூஜா –
ஆதா⁴ரஶக்த்யை நம꞉ । வராஹாய நம꞉ ।
தி³க்³க³ஜேப்⁴யோ நம꞉ । பத்ரேப்⁴யோ நம꞉ ।
கேஸரேப்⁴யோ நம꞉ । கர்ணிகாயை நம꞉ ।
ஆத்மநே நம꞉ । ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஸப்தப்ராகாரம் சதுர்த்³வாரக ஸஹித ஸுவர்ண மண்ட³பம் பூஜயேத் ।
ப்ராகா³ம்நாயமய பூர்வத்³வாரே த்³வாரஶ்ரியை நம꞉ ।
த³க்ஷிணாம்நாயமய த³க்ஷிணத்³வாரே த்³வாரஶ்ரியை நம꞉ ।
பஶ்சிமாம்நாயமய பஶ்சிமத்³வாரே த்³வாரஶ்ரியை நம꞉ ।
உத்தராம்நாயமய உத்தரத்³வாரே த்³வாரஶ்ரியை நம꞉ ।
தந்மத்⁴யே க்ஷீரஸாக³ராய நம꞉ ।
க்ஷீரஸாக³ரமத்⁴யே ரத்நத்³வீபாய நம꞉ ।
ரத்நத்³வீபமத்⁴யே கல்பவ்ருக்ஷவாடிகாயை நம꞉ ।
தந்மத்⁴யே ரத்நஸிம்ஹாஸநாய நம꞉ ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநோபஸ்தி²த ஶ்ரீ லலிதா பரமேஶ்வரீ தே³வதாயை நம꞉ ।

த்⁴யாநம் –
அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்
த்⁴ருதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருதாம் மயூகை²-
ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வாநீம் ॥

த்⁴யாயேத்பத்³மாஸநஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தநம்ராம் ப⁴வாநீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥

ஏஹ்யேஹி தே³வதே³வேஶி த்ரிபுரே தே³வபூஜிதே
பராம்ருதப்ரியே ஶீக்⁴ரம் ஸாந்நித்⁴யம் குரு ஸித்³தி⁴தே³ ।
இதி பி³ந்து³பீட²க³த நிர்விஶேஷ ப்³ரஹ்மாத்மக ஶ்ரீமத்காமேஶ்வராங்கே ஶ்ரீலலிதாம்பி³காம் ஆவாஹயேத் ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா பரமேஶ்வரீ தே³வ்யை நம꞉ த்⁴யாயாமி ।

ப்ராணப்ரதிஷ்டா² –
ஓம் அஸு॑நீதே॒ புந॑ர॒ஸ்மாஸு॒ சக்ஷு॒:
புந॑: ப்ரா॒ணமி॒ஹ நோ᳚ தே⁴ஹி॒ போ⁴க³᳚ம் ।
ஜ்யோக்ப॑ஶ்யேம॒ ஸூர்ய॑மு॒ச்சர᳚ந்த॒
மநு॑மதே ம்ரு॒ட³யா᳚ ந꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ॥
அ॒ம்ருதம்॒ வை ப்ரா॒ணா அ॒ம்ருத॒மாப॑:
ப்ரா॒ணாநே॒வ ய॑தா²ஸ்தா²॒நமுப॑ஹ்வயதே ॥

ஆவாஹிதா ப⁴வ ஸ்தா²பிதா ப⁴வ ।
ஸுப்ரஸந்நோ ப⁴வ வரதோ³ ப⁴வ ।
ஸ்தி²ராஸநம் குரு ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ।

ஸகுங்குமவிளேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜநமோஹிநீம் அருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ॥

ஆவாஹநம் –
ஓம் ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா²ம் ஸ்வஸ்தா²ம் ச ஸுமநோஹராம் ।
ஶாந்தாம் ச ஶ்ரீஹரே꞉ காந்தாம் தாம் ப⁴ஜே ஜக³தாம் ப்ரஸூம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
அமூல்ய ரத்நஸாரம் ச நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ।
ஆஸநம் ச ப்ரஸந்நம் ச மஹாதே³வி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ நவரத்நக²சித ஸுவர்ண ஸிம்ஹாஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥
ஶுத்³த⁴க³ங்கோ³த³கமித³ம் ஸர்வவந்தி³தமீப்ஸிதம் ।
பாபேத்⁴மவஹ்நிரூபம் ச க்³ருஹ்யதாம் பரமேஶ்வரீ ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑-
-மா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।
ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒
தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
புஷ்பசந்த³நதூ³ர்வாதி³ஸம்யுதம் ஜாஹ்நவீஜலம் ।
ஶங்க²க³ர்ப⁴ஸ்தி²தம் ஶுத்³த⁴ம் க்³ருஹ்யதாம் பத்³மவாஸிநி ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஹஸ்தயோ꞉ அர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ச॒ந்த்³ராம் ப்ர॑பா⁴॒ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒
ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே³॒வஜு॑ஷ்டாமுதா³॒ராம் ।
தாம் ப॒த்³மிநீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே-
-(அ)ல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥
புண்யதீர்தா²தி³கம் சைவ விஶுத்³த⁴ம் ஶுத்³தி⁴த³ம் ஸதா³ ।
க்³ருஹ்யதாம் க்ருஷ்ணகாந்தே ச ரம்யமாசமநீயகம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ முகே² ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
க்ஷீரம் –
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ க்ஷீரேண ஸ்நபயாமி ।

த³தி⁴ –
த³॒தி⁴॒க்ராவ்ணோ॑ அகாரிஷம் ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜிந॑: ।
ஸு॒ர॒பி⁴ நோ॒ முகா²॑ கர॒த்ப்ராண॒ ஆயூக்³॑ம்ஷி தாரிஷத் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ த³த்⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஆஜ்யம் –
ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே³॒வோவ॑ஸ்ஸவி॒தோத்பு॑நா॒து
அச்சி²॑த்³ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி⁴॑: ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஆஜ்யேந ஸ்நபயாமி ।

மது⁴ –
மது⁴॒வாதா॑ ருதாய॒தே மது⁴॑க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த⁴॑வ꞉ ।
மாத்⁴வீ᳚ர்ந꞉ ஸ॒ந்த்வௌஷ॑தீ⁴꞉ ।
மது⁴॒ நக்த॑மு॒தோஷ॑ஸி॒ மது⁴॑ம॒த்பார்தி²॑வக்³ம் ரஜ॑: ।
மது⁴॒த்³யௌர॑ஸ்து ந꞉ பி॒தா ।
மது⁴॑மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑மாக்³ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ மது⁴நா ஸ்நபயாமி ।

ஶர்கரா –
ஸ்வா॒து³꞉ ப॑வஸ்வ தி³॒வ்யாய॒ ஜந்ம॑நே ।
ஸ்வா॒து³ரிந்த்³ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து நாம்நே ।
ஸ்வா॒து³ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே॒ ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது⁴॑மாம்॒ அதா³᳚ப்⁴ய꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஶர்கரேண ஸ்நபயாமி ।

ப²லோத³கம் –
யா꞉ ப²॒லிநீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தாநோ॑ முந்ச॒ந்த்வக்³ம் ஹ॑ஸ꞉ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ப²லோத³கேந ஸ்நபயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் –
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோ(அ)தி⁴॑ஜா॒தோ
வந॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோ(அ)த² பி³॒ல்வ꞉ ।
தஸ்ய॒ ப²லா॑நி॒ தப॒ஸா நு॑த³ந்து
மா॒யாந்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா³॒ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ꞉ ॥
ஸுக³ந்தி⁴ விஷ்ணுதைலம் ச ஸுக³ந்தா⁴மலகீஜலம் ।
தே³ஹ ஸௌந்த³ர்ய பீ³ஜம் ச க்³ருஹ்யதாம் ஶ்ரீஹரப்ரியே ।
ஓம் ஶ்ரீ லலித தே³வ்யை நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।
ஸ்நாநாநந்தரம் ஶுத்³த⁴ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
உபை॑து॒ மாம் தே³॑வஸ॒க²꞉ கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑நா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து³॒ர்பூ⁴॒தோ(அ)ஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒(அ)ஸ்மிந் கீ॒ர்திம்ரு॑த்³தி⁴ம் த³॒தா³து॑ மே ॥
ஸௌந்த³ர்யமுக்²யாளங்காரம் ஸதா³ ஶோபா⁴விவர்த⁴நம் ।
கார்பாஸஜம் ச க்ரிமிஜம் வஸநம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

வ்யஜநசாமரம் –
க்ஷுத்பி॑பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²ம॑ல॒க்ஷ்மீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑தி॒மஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச ஸர்வாம்॒ நிர்ணு॑த³ மே॒ க்³ருஹா॑த் ॥
ஶிவவாயுப்ரதே³ சைவ தே³ஹே ச ஸுக²தே³ வரே ।
கமலே க்³ருஹ்யதாம் சேமே வ்யஜநஶ்வேதசாமரே ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ வ்யஜநசாமராப்⁴யாம் வீஜயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீ॑க்³ம் ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥
மலயாசலஸம்பூ⁴தம் வ்ருக்ஷஸாரம் மநோஹரம் ।
ஸுக³ந்த⁴யுக்தம் ஸுக²த³ம் சந்த³நம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥

ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஶ்ரீ க³ந்தா⁴ந் தா⁴ரயாமி ।

ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஹரித்³ரா குங்கும கஜ்ஜல கஸ்தூரீ கோ³ரோசநாதி³ ஸுக³ந்த⁴ த்³ரவ்யாணி ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
மந॑ஸ॒: காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச꞉ ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒நாம் ரூ॒பமந்ந॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ॑: ॥
ரத்நஸ்வர்ணவிகாரம் ச தே³ஹாலங்காரவர்த⁴நம் ।
ஶோபா⁴தா³நம் ஶ்ரீகரம் ச பூ⁴ஷணம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஸர்வாப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பாணி –
க॒ர்த³மே॑ந ப்ர॑ஜாபூ⁴॒தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப⁴॑வ க॒ர்த³ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே மா॒தரம்॑ பத்³ம॒மாலி॑நீம் ॥ 11 ॥
நாநா குஸும நிர்மாணம் ப³ஹுஶோபா⁴ப்ரத³ம் பரம் ।
ஸர்வபூ⁴தப்ரியம் ஶுத்³த⁴ம் மால்யம் தே³வி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ நாநாவித⁴ பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ –
ஶ்ரீ லலிதா அஷ்டோத்தரஶதாநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் பஶ்யது ।

ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமாவளீ பஶ்யது ।

தூ⁴பம் –
ஆப॑: ஸ்ரு॒ஜந்து॑ ஸ்நி॒க்³தா⁴॒நி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்³ருஹே ।
நி ச॑ தே³॒வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥
வ்ருக்ஷநிர்யாஸரூபம் ச க³ந்த⁴த்³ரவ்யாதி³ ஸம்யுதம் ।
ஶ்ரீக்ருஷ்ணகாந்தே தூ⁴பம் ச பவித்ரம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ தூ⁴பம் ஆக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ பி॒ங்க³॒லாம் ப॑த்³மமா॒லிநீம்।
ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥
ஜக³ச்சக்ஷு꞉ ஸ்வரூபம் ச ப்ராணரக்ஷணகாரணம் ।
ப்ரதீ³பம் ஶுத்³த⁴ரூபம் ச க்³ருஹ்யதாம் பரமேஶ்வரீ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ தீ³பம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
ஆ॒ர்த்³ராம் ய॒: கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லிநீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவஹ ॥
நாநோபஹாரரூபம் ச நாநாரஸஸமந்விதம் ।
நாநாஸ்வாது³கரம் சைவ நைவேத்³யம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் ।
ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி ।
(ஸாயம்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி ।
அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி । உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹி॑ரண்யம்॒ ப்ரபூ⁴॑தம்॒ கா³வோ॑ தா³॒ஸ்யோ(அ)ஶ்வா᳚-
-ந்வி॒ந்தே³யம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥
தாம்பூ³லம் ச வரம் ரம்யம் கர்பூராதி³ ஸுவாஸிதம் ।
ஜிஹ்வாஜாட்³யச்சே²த³கரம் தாம்பூ³லம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
ஸம்ம்ராஜம் ச விராஜஞ்சாபி⁴ஶ்ரீர்யாச நோ க்³ருஹே ।
லக்ஷ்மீ ராஷ்ட்ரஸ்ய யா முகே² தயா மா ஸம்ஸ்ருஜாமஸி ।
கர்பூரதீ³பதேஜஸ்த்வம் அஜ்ஞாநதிமிராபஹ ।
தே³வீப்ரீதிகரம் சைவ மம ஸௌக்²யம் விவர்த⁴ய ॥
ஸந்தத ஶ்ரீரஸ்து ஸமஸ்த மங்க³ளாநி ப⁴வந்து ।
நித்ய ஶ்ரீரஸ்து நித்யமங்க³ளாநி ப⁴வந்து ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ கர்பூர நீராஜநம் ஸமர்பயாமி ।
நீராஜநாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி । நமஸ்கரோமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
( து³ர்கா³ ஸூக்தம் வா ஶ்ரீஸூக்தம் பஶ்யது )
ஸத்³பா⁴வபுஷ்பாண்யாதா³ய ஸஹஜப்ரேமரூபிணே ।
லோகமாத்ரே த³தா³ம்யத்³ய ப்ரீத்யா ஸங்க்³ருஹ்யதாம் ஸதா³ ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ மந்த்ரபுஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் –
யாநிகாநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ।
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹிமாம் க்ருபயா தே³வீ ஶரணாக³தவத்ஸலே ।
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேஶ்வரீ ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி ।

ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காரம் –
உரஸா ஶிரஸா த்³ருஷ்ட்யா மநஸா வசஸா ததா² ।
பத்³ப்⁴யாம் கராப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ப்ரணாமோ(அ)ஷ்டாங்க³முச்யதே ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஸாஷ்டாங்க³ நமஸ்காராந் ஸமர்பயாமி ।

ஸர்வோபசாரா꞉ –
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ச²த்ரம் ஆச்சா²த³யாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ சாமரைர்வீஜயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஆந்தோ³ளிகாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ அஶ்வாநாரோஹயாமி ।
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ க³ஜாநாரோஹயாமி ।

யத்³யத்³த்³ரவ்யமபூர்வம் ச ப்ருதி²வ்யாமதிது³ர்லப⁴ம் ।
தே³வபூ⁴பார்ஹபோ⁴க்³யம் ச தத்³த்³ரவ்யம் தே³வி க்³ருஹ்யதாம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வ்யை நம꞉ ஸமஸ்த ராஜ்ஞீயோபசாராந் தே³வ்யோபசாராந் ஸமர்பயாமி ।

க்ஷமா ப்ரார்த²நா –
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே(அ)ஹர்நிஶம் மயா ।
தா³ஸோ(அ)யமிதி மாம் மத்வா க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரீ ।
ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாவிதி⁴ம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வரீ ।
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் மஹேஶ்வரீ ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வீ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்துதே ।

அநயா ஶ்ரீஸூக்த விதா⁴ந பூர்வக த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜநேந ப⁴க³வதீ ஸர்வாத்மிகா ஶ்ரீ லலிதா தே³வீ ஸுப்ரீதா ஸுப்ரஸந்நா வரதா³ ப⁴வந்து ॥

தீர்த²ப்ரஸாத³ க்³ரஹணம் –
அகாலம்ருத்யஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
ஸமஸ்தபாபக்ஷயகரம் ஶ்ரீ லலிதா தே³வீ பாதோ³த³கம் பாவநம் ஶுப⁴ம் ॥

ஓம் ஶ்ரீ லலித தே³வ்யை நம꞉ ப்ரஸாத³ம் ஶீரஸா க்³ருஹ்ணாமி ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ।

Also Read:

Sri Lalitha Shodasopachara Pooja Vidhanam Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Shodasopachara Puja Vidhi in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top