Ganesh Stotram

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil and English

Ganesha Stotrams – Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

முனிருவாச
கதம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தம் கணேஶ உபதிஷ்டவான் |
ஶிவதம் தன்மமாசக்ஷ்வ லோகானுக்ரஹதத்பர || 1 ||

ப்ரஹ்மோவாச
தேவஃ பூர்வம் புராராதிஃ புரத்ரயஜயோத்யமே |
அனர்சனாத்கணேஶஸ்ய ஜாதோ விக்னாகுலஃ கில || 2 ||

மனஸா ஸ வினிர்தார்ய தத்றுஶே விக்னகாரணம் |
மஹாகணபதிம் பக்த்யா ஸமப்யர்ச்ய யதாவிதி || 3 ||

விக்னப்ரஶமனோபாயமப்றுச்சதபரிஶ்ரமம் |
ஸன்துஷ்டஃ பூஜயா ஶம்போர்மஹாகணபதிஃ ஸ்வயம் || 4 ||

ஸர்வவிக்னப்ரஶமனம் ஸர்வகாமபலப்ரதம் |
ததஸ்தஸ்மை ஸ்வயம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரமிதமப்ரவீத் || 5 ||

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram

அஸ்ய ஶ்ரீமஹாகணபதிஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமாலாமன்த்ரஸ்ய |
கணேஶ றுஷிஃ, மஹாகணபதிர்தேவதா, னானாவிதானிச்சன்தாம்ஸி |
ஹுமிதி பீஜம், துங்கமிதி ஶக்திஃ, ஸ்வாஹாஶக்திரிதி கீலகம் |
ஸகலவிக்னவினாஶனத்வாரா ஶ்ரீமஹாகணபதிப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ |

அத கரன்யாஸஃ
கணேஶ்வரோ கணக்ரீட இத்யங்குஷ்டாப்யாம் னமஃ |
குமாரகுருரீஶான இதி தர்ஜனீப்யாம் னமஃ ||
ப்ரஹ்மாண்டகும்பஶ்சித்வ்யோமேதி மத்யமாப்யாம் னமஃ |
ரக்தோ ரக்தாம்பரதர இத்யனாமிகாப்யாம் னமஃ
ஸர்வஸத்குருஸம்ஸேவ்ய இதி கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ |
லுப்தவிக்னஃ ஸ்வபக்தானாமிதி கரதலகரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ ||

அத அம்கன்யாஸஃ
சன்தஶ்சன்தோத்பவ இதி ஹ்றுதயாய னமஃ |
னிஷ்கலோ னிர்மல இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிலயக்ரீட இதி ஶிகாயை வஷட் |
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமானன்த இதி கவசாய ஹும் |
அஷ்டாங்கயோகபலப்றுதிதி னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
அனன்தஶக்திஸஹித இத்யஸ்த்ராய பட் |
பூர்புவஃ ஸ்வரோம் இதி திக்பன்தஃ |

அத த்யானம்
கஜவதனமசின்த்யம் தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ரம் த்ரினேத்ரம்
ப்றுஹதுதரமஶேஷம் பூதிராஜம் புராணம் |
அமரவரஸுபூஜ்யம் ரக்தவர்ணம் ஸுரேஶம்
பஶுபதிஸுதமீஶம் விக்னராஜம் னமாமி ||

ஶ்ரீகணபதிருவாச
ஓம் கணேஶ்வரோ கணக்ரீடோ கணனாதோ கணாதிபஃ |
ஏகதன்தோ வக்ரதுண்டோ கஜவக்த்ரோ மஹோதரஃ || 1 ||

லம்போதரோ தூம்ரவர்ணோ விகடோ விக்னனாஶனஃ |
ஸுமுகோ துர்முகோ புத்தோ விக்னராஜோ கஜானனஃ || 2 ||

பீமஃ ப்ரமோத ஆமோதஃ ஸுரானன்தோ மதோத்கடஃ |
ஹேரம்பஃ ஶம்பரஃ ஶம்புர்லம்பகர்ணோ மஹாபலஃ || 3 ||

னன்தனோ லம்படோ பீமோ மேகனாதோ கணஞ்ஜயஃ |
வினாயகோ விரூபாக்ஷோ வீரஃ ஶூரவரப்ரதஃ || 4 ||

மஹாகணபதிர்புத்திப்ரியஃ க்ஷிப்ரப்ரஸாதனஃ |
ருத்ரப்ரியோ கணாத்யக்ஷ உமாபுத்ரோ‌உகனாஶனஃ || 5 ||

குமாரகுருரீஶானபுத்ரோ மூஷகவாஹனஃ |
ஸித்திப்ரியஃ ஸித்திபதிஃ ஸித்தஃ ஸித்திவினாயகஃ || 6 ||

அவிக்னஸ்தும்புருஃ ஸிம்ஹவாஹனோ மோஹினீப்ரியஃ |
கடங்கடோ ராஜபுத்ரஃ ஶாகலஃ ஸம்மிதோமிதஃ || 7 ||

கூஷ்மாண்டஸாமஸம்பூதிர்துர்ஜயோ தூர்ஜயோ ஜயஃ |
பூபதிர்புவனபதிர்பூதானாம் பதிரவ்யயஃ || 8 ||

விஶ்வகர்தா விஶ்வமுகோ விஶ்வரூபோ னிதிர்குணஃ |
கவிஃ கவீனாம்றுஷபோ ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மவித்ப்ரியஃ || 9 ||

ஜ்யேஷ்டராஜோ னிதிபதிர்னிதிப்ரியபதிப்ரியஃ |
ஹிரண்மயபுரான்தஃஸ்தஃ ஸூர்யமண்டலமத்யகஃ || 10 ||

கராஹதித்வஸ்தஸின்துஸலிலஃ பூஷதன்தபித் |
உமாங்ககேலிகுதுகீ முக்திதஃ குலபாவனஃ || 11 ||

கிரீடீ குண்டலீ ஹாரீ வனமாலீ மனோமயஃ |
வைமுக்யஹததைத்யஶ்ரீஃ பாதாஹதிஜிதக்ஷிதிஃ || 12 ||

ஸத்யோஜாதஃ ஸ்வர்ணமுஞ்ஜமேகலீ துர்னிமித்தஹ்றுத் |
துஃஸ்வப்னஹ்றுத்ப்ரஸஹனோ குணீ னாதப்ரதிஷ்டிதஃ || 13 ||

ஸுரூபஃ ஸர்வனேத்ராதிவாஸோ வீராஸனாஶ்ரயஃ |
பீதாம்பரஃ கண்டரதஃ கண்டவைஶாகஸம்ஸ்திதஃ || 14 ||

சித்ராங்கஃ ஶ்யாமதஶனோ பாலசன்த்ரோ ஹவிர்புஜஃ |
யோகாதிபஸ்தாரகஸ்தஃ புருஷோ கஜகர்ணகஃ || 15 ||

கணாதிராஜோ விஜயஃ ஸ்திரோ கஜபதித்வஜீ |
தேவதேவஃ ஸ்மரஃ ப்ராணதீபகோ வாயுகீலகஃ || 16 ||

விபஶ்சித்வரதோ னாதோ னாதபின்னமஹாசலஃ |
வராஹரதனோ ம்றுத்யுஞ்ஜயோ வ்யாக்ராஜினாம்பரஃ || 17 ||

இச்சாஶக்திபவோ தேவத்ராதா தைத்யவிமர்தனஃ |
ஶம்புவக்த்ரோத்பவஃ ஶம்புகோபஹா ஶம்புஹாஸ்யபூஃ || 18 ||

ஶம்புதேஜாஃ ஶிவாஶோகஹாரீ கௌரீஸுகாவஹஃ |
உமாங்கமலஜோ கௌரீதேஜோபூஃ ஸ்வர்துனீபவஃ || 19 ||

யஜ்ஞகாயோ மஹானாதோ கிரிவர்ஷ்மா ஶுபானனஃ |
ஸர்வாத்மா ஸர்வதேவாத்மா ப்ரஹ்மமூர்தா ககுப்ஶ்ருதிஃ || 20 ||

ப்ரஹ்மாண்டகும்பஶ்சித்வ்யோமபாலஃஸத்யஶிரோருஹஃ |
ஜகஜ்ஜன்மலயோன்மேஷனிமேஷோ‌உக்ன்யர்கஸோமத்றுக் || 21 ||

கிரீன்த்ரைகரதோ தர்மாதர்மோஷ்டஃ ஸாமப்றும்ஹிதஃ |
க்ரஹர்க்ஷதஶனோ வாணீஜிஹ்வோ வாஸவனாஸிகஃ || 22 ||

ப்ரூமத்யஸம்ஸ்திதகரோ ப்ரஹ்மவித்யாமதோதகஃ |
குலாசலாம்ஸஃ ஸோமார்ககண்டோ ருத்ரஶிரோதரஃ || 23 ||

னதீனதபுஜஃ ஸர்பாங்குலீகஸ்தாரகானகஃ |
வ்யோமனாபிஃ ஶ்ரீஹ்றுதயோ மேருப்றுஷ்டோ‌உர்ணவோதரஃ || 24 ||

குக்ஷிஸ்தயக்ஷகன்தர்வரக்ஷஃகின்னரமானுஷஃ |
ப்றுத்வீகடிஃ ஸ்றுஷ்டிலிங்கஃ ஶைலோருர்தஸ்ரஜானுகஃ || 25 ||

பாதாலஜங்கோ முனிபாத்காலாங்குஷ்டஸ்த்ரயீதனுஃ |
ஜ்யோதிர்மண்டலலாங்கூலோ ஹ்றுதயாலானனிஶ்சலஃ || 26 ||

ஹ்றுத்பத்மகர்ணிகாஶாலீ வியத்கேலிஸரோவரஃ |
ஸத்பக்தத்யானனிகடஃ பூஜாவாரினிவாரிதஃ || 27 ||

ப்ரதாபீ காஶ்யபோ மன்தா கணகோ விஷ்டபீ பலீ |
யஶஸ்வீ தார்மிகோ ஜேதா ப்ரதமஃ ப்ரமதேஶ்வரஃ || 28 ||

சின்தாமணிர்த்வீபபதிஃ கல்பத்ருமவனாலயஃ |
ரத்னமண்டபமத்யஸ்தோ ரத்னஸிம்ஹாஸனாஶ்ரயஃ || 29 ||

தீவ்ராஶிரோத்த்றுதபதோ ஜ்வாலினீமௌலிலாலிதஃ |
னன்தானன்திதபீடஶ்ரீர்போகதோ பூஷிதாஸனஃ || 30 ||

ஸகாமதாயினீபீடஃ ஸ்புரதுக்ராஸனாஶ்ரயஃ |
தேஜோவதீஶிரோரத்னம் ஸத்யானித்யாவதம்ஸிதஃ || 31 ||

ஸவிக்னனாஶினீபீடஃ ஸர்வஶக்த்யம்புஜாலயஃ |
லிபிபத்மாஸனாதாரோ வஹ்னிதாமத்ரயாலயஃ || 32 ||

உன்னதப்ரபதோ கூடகுல்பஃ ஸம்வ்றுதபார்ஷ்ணிகஃ |
பீனஜங்கஃ ஶ்லிஷ்டஜானுஃ ஸ்தூலோருஃ ப்ரோன்னமத்கடிஃ || 33 ||

னிம்னனாபிஃ ஸ்தூலகுக்ஷிஃ பீனவக்ஷா ப்றுஹத்புஜஃ |
பீனஸ்கன்தஃ கம்புகண்டோ லம்போஷ்டோ லம்பனாஸிகஃ || 34 ||

பக்னவாமரதஸ்துங்கஸவ்யதன்தோ மஹாஹனுஃ |
ஹ்ரஸ்வனேத்ரத்ரயஃ ஶூர்பகர்ணோ னிபிடமஸ்தகஃ || 35 ||

ஸ்தபகாகாரகும்பாக்ரோ ரத்னமௌலிர்னிரங்குஶஃ |
ஸர்பஹாரகடீஸூத்ரஃ ஸர்பயஜ்ஞோபவீதவான் || 36 ||

ஸர்பகோடீரகடகஃ ஸர்பக்ரைவேயகாங்கதஃ |
ஸர்பகக்ஷோதராபன்தஃ ஸர்பராஜோத்தரச்சதஃ || 37 ||

ரக்தோ ரக்தாம்பரதரோ ரக்தமாலாவிபூஷணஃ |
ரக்தேக்ஷனோ ரக்தகரோ ரக்ததால்வோஷ்டபல்லவஃ || 38 ||

ஶ்வேதஃ ஶ்வேதாம்பரதரஃ ஶ்வேதமாலாவிபூஷணஃ |
ஶ்வேதாதபத்ரருசிரஃ ஶ்வேதசாமரவீஜிதஃ || 39 ||

ஸர்வாவயவஸம்பூர்ணஃ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதஃ |
ஸர்வாபரணஶோபாட்யஃ ஸர்வஶோபாஸமன்விதஃ || 40 ||

ஸர்வமங்கலமாங்கல்யஃ ஸர்வகாரணகாரணம் |
ஸர்வதேவவரஃ ஶார்ங்கீ பீஜபூரீ கதாதரஃ || 41 ||

ஶுபாங்கோ லோகஸாரங்கஃ ஸுதன்துஸ்தன்துவர்தனஃ |
கிரீடீ குண்டலீ ஹாரீ வனமாலீ ஶுபாங்கதஃ || 42 ||

இக்ஷுசாபதரஃ ஶூலீ சக்ரபாணிஃ ஸரோஜப்றுத் |
பாஶீ த்றுதோத்பலஃ ஶாலிமஞ்ஜரீப்றுத்ஸ்வதன்தப்றுத் || 43 ||

கல்பவல்லீதரோ விஶ்வாபயதைககரோ வஶீ |
அக்ஷமாலாதரோ ஜ்ஞானமுத்ராவான் முத்கராயுதஃ || 44 ||

பூர்ணபாத்ரீ கம்புதரோ வித்றுதாங்குஶமூலகஃ |
கரஸ்தாம்ரபலஶ்சூதகலிகாப்றுத்குடாரவான் || 45 ||

புஷ்கரஸ்தஸ்வர்ணகடீபூர்ணரத்னாபிவர்ஷகஃ |
பாரதீஸுன்தரீனாதோ வினாயகரதிப்ரியஃ || 46 ||

மஹாலக்ஷ்மீப்ரியதமஃ ஸித்தலக்ஷ்மீமனோரமஃ |
ரமாரமேஶபூர்வாங்கோ தக்ஷிணோமாமஹேஶ்வரஃ || 47 ||

மஹீவராஹவாமாங்கோ ரதிகன்தர்பபஶ்சிமஃ |
ஆமோதமோதஜனனஃ ஸப்ரமோதப்ரமோதனஃ || 48 ||

ஸம்வர்திதமஹாவ்றுத்திர்றுத்திஸித்திப்ரவர்தனஃ |
தன்தஸௌமுக்யஸுமுகஃ கான்திகன்தலிதாஶ்ரயஃ || 49 ||

மதனாவத்யாஶ்ரிதாங்க்ரிஃ க்றுதவைமுக்யதுர்முகஃ |
விக்னஸம்பல்லவஃ பத்மஃ ஸர்வோன்னதமதத்ரவஃ || 50 ||

விக்னக்றுன்னிம்னசரணோ த்ராவிணீஶக்திஸத்க்றுதஃ |
தீவ்ராப்ரஸன்னனயனோ ஜ்வாலினீபாலிதைகத்றுக் || 51 ||

மோஹினீமோஹனோ போகதாயினீகான்திமண்டனஃ |
காமினீகான்தவக்த்ரஶ்ரீரதிஷ்டிதவஸுன்தரஃ || 52 ||

வஸுதாராமதோன்னாதோ மஹாஶங்கனிதிப்ரியஃ |
னமத்வஸுமதீமாலீ மஹாபத்மனிதிஃ ப்ரபுஃ || 53 ||

ஸர்வஸத்குருஸம்ஸேவ்யஃ ஶோசிஷ்கேஶஹ்றுதாஶ்ரயஃ |
ஈஶானமூர்தா தேவேன்த்ரஶிகஃ பவனனன்தனஃ || 54 ||

ப்ரத்யுக்ரனயனோ திவ்யோ திவ்யாஸ்த்ரஶதபர்வத்றுக் |
ஐராவதாதிஸர்வாஶாவாரணோ வாரணப்ரியஃ || 55 ||

வஜ்ராத்யஸ்த்ரபரீவாரோ கணசண்டஸமாஶ்ரயஃ |
ஜயாஜயபரிகரோ விஜயாவிஜயாவஹஃ || 56 ||

அஜயார்சிதபாதாப்ஜோ னித்யானன்தவனஸ்திதஃ |
விலாஸினீக்றுதோல்லாஸஃ ஶௌண்டீ ஸௌன்தர்யமண்டிதஃ || 57 ||

அனன்தானன்தஸுகதஃ ஸுமங்கலஸுமங்கலஃ |
ஜ்ஞானாஶ்ரயஃ க்ரியாதார இச்சாஶக்தினிஷேவிதஃ || 58 ||

ஸுபகாஸம்ஶ்ரிதபதோ லலிதாலலிதாஶ்ரயஃ |
காமினீபாலனஃ காமகாமினீகேலிலாலிதஃ || 59 ||

ஸரஸ்வத்யாஶ்ரயோ கௌரீனன்தனஃ ஶ்ரீனிகேதனஃ |
குருகுப்தபதோ வாசாஸித்தோ வாகீஶ்வரீபதிஃ || 60 ||

னலினீகாமுகோ வாமாராமோ ஜ்யேஷ்டாமனோரமஃ |
ரௌத்ரீமுத்ரிதபாதாப்ஜோ ஹும்பீஜஸ்துங்கஶக்திகஃ || 61 ||

விஶ்வாதிஜனனத்ராணஃ ஸ்வாஹாஶக்திஃ ஸகீலகஃ |
அம்றுதாப்திக்றுதாவாஸோ மதகூர்ணிதலோசனஃ || 62 ||

உச்சிஷ்டோச்சிஷ்டகணகோ கணேஶோ கணனாயகஃ |
ஸார்வகாலிகஸம்ஸித்திர்னித்யஸேவ்யோ திகம்பரஃ || 63 ||

அனபாயோ‌உனன்தத்றுஷ்டிரப்ரமேயோ‌உஜராமரஃ |
அனாவிலோ‌உப்ரதிஹதிரச்யுதோ‌உம்றுதமக்ஷரஃ || 64 ||

அப்ரதர்க்யோ‌உக்ஷயோ‌உஜய்யோ‌உனாதாரோ‌உனாமயோமலஃ |
அமேயஸித்திரத்வைதமகோரோ‌உக்னிஸமானனஃ || 65 ||

அனாகாரோ‌உப்திபூம்யக்னிபலக்னோ‌உவ்யக்தலக்ஷணஃ |
ஆதாரபீடமாதார ஆதாராதேயவர்ஜிதஃ || 66 ||

ஆகுகேதன ஆஶாபூரக ஆகுமஹாரதஃ |
இக்ஷுஸாகரமத்யஸ்த இக்ஷுபக்ஷணலாலஸஃ || 67 ||

இக்ஷுசாபாதிரேகஶ்ரீரிக்ஷுசாபனிஷேவிதஃ |
இன்த்ரகோபஸமானஶ்ரீரின்த்ரனீலஸமத்யுதிஃ || 68 ||

இன்தீவரதலஶ்யாம இன்துமண்டலமண்டிதஃ |
இத்மப்ரிய இடாபாக இடாவானின்திராப்ரியஃ || 69 ||

இக்ஷ்வாகுவிக்னவித்வம்ஸீ இதிகர்தவ்யதேப்ஸிதஃ |
ஈஶானமௌலிரீஶான ஈஶானப்ரிய ஈதிஹா || 70 ||

ஈஷணாத்ரயகல்பான்த ஈஹாமாத்ரவிவர்ஜிதஃ |
உபேன்த்ர உடுப்றுன்மௌலிருடுனாதகரப்ரியஃ || 71 ||

உன்னதானன உத்துங்க உதாரஸ்த்ரிதஶாக்ரணீஃ |
ஊர்ஜஸ்வானூஷ்மலமத ஊஹாபோஹதுராஸதஃ || 72 ||

றுக்யஜுஃஸாமனயன றுத்திஸித்திஸமர்பகஃ |
றுஜுசித்தைகஸுலபோ றுணத்ரயவிமோசனஃ || 73 ||

லுப்தவிக்னஃ ஸ்வபக்தானாம் லுப்தஶக்திஃ ஸுரத்விஷாம் |
லுப்தஶ்ரீர்விமுகார்சானாம் லூதாவிஸ்போடனாஶனஃ || 74 ||

ஏகாரபீடமத்யஸ்த ஏகபாதக்றுதாஸனஃ |
ஏஜிதாகிலதைத்யஶ்ரீரேதிதாகிலஸம்ஶ்ரயஃ || 75 ||

ஐஶ்வர்யனிதிரைஶ்வர்யமைஹிகாமுஷ்மிகப்ரதஃ |
ஐரம்மதஸமோன்மேஷ ஐராவதஸமானனஃ || 76 ||

ஓம்காரவாச்ய ஓம்கார ஓஜஸ்வானோஷதீபதிஃ |
ஔதார்யனிதிரௌத்தத்யதைர்ய ஔன்னத்யனிஃஸமஃ || 77 ||

அங்குஶஃ ஸுரனாகானாமங்குஶாகாரஸம்ஸ்திதஃ |
அஃ ஸமஸ்தவிஸர்கான்தபதேஷு பரிகீர்திதஃ || 78 ||

கமண்டலுதரஃ கல்பஃ கபர்தீ கலபானனஃ |
கர்மஸாக்ஷீ கர்மகர்தா கர்மாகர்மபலப்ரதஃ || 79 ||

கதம்பகோலகாகாரஃ கூஷ்மாண்டகணனாயகஃ |
காருண்யதேஹஃ கபிலஃ கதகஃ கடிஸூத்ரப்றுத் || 80 ||

கர்வஃ கட்கப்ரியஃ கட்கஃ கான்தான்தஃஸ்தஃ கனிர்மலஃ |
கல்வாடஶ்றுங்கனிலயஃ கட்வாங்கீ கதுராஸதஃ || 81 ||

குணாட்யோ கஹனோ கத்யோ கத்யபத்யஸுதார்ணவஃ |
கத்யகானப்ரியோ கர்ஜோ கீதகீர்வாணபூர்வஜஃ || 82 ||

குஹ்யாசாரரதோ குஹ்யோ குஹ்யாகமனிரூபிதஃ |
குஹாஶயோ குடாப்திஸ்தோ குருகம்யோ குருர்குருஃ || 83 ||

கண்டாகர்கரிகாமாலீ கடகும்போ கடோதரஃ |
ஙகாரவாச்யோ ஙாகாரோ ஙகாராகாரஶுண்டப்றுத் || 84 ||

சண்டஶ்சண்டேஶ்வரஶ்சண்டீ சண்டேஶஶ்சண்டவிக்ரமஃ |
சராசரபிதா சின்தாமணிஶ்சர்வணலாலஸஃ || 85 ||

சன்தஶ்சன்தோத்பவஶ்சன்தோ துர்லக்ஷ்யஶ்சன்தவிக்ரஹஃ |
ஜகத்யோனிர்ஜகத்ஸாக்ஷீ ஜகதீஶோ ஜகன்மயஃ || 86 ||

ஜப்யோ ஜபபரோ ஜாப்யோ ஜிஹ்வாஸிம்ஹாஸனப்ரபுஃ |
ஸ்ரவத்கண்டோல்லஸத்தானஜங்காரிப்ரமராகுலஃ || 87 ||

டங்காரஸ்பாரஸம்ராவஷ்டங்காரமணினூபுரஃ |
டத்வயீபல்லவான்தஸ்தஸர்வமன்த்ரேஷு ஸித்திதஃ || 88 ||

டிண்டிமுண்டோ டாகினீஶோ டாமரோ டிண்டிமப்ரியஃ |
டக்கானினாதமுதிதோ டௌங்கோ டுண்டிவினாயகஃ || 89 ||

தத்த்வானாம் ப்ரக்றுதிஸ்தத்த்வம் தத்த்வம்பதனிரூபிதஃ |
தாரகான்தரஸம்ஸ்தானஸ்தாரகஸ்தாரகான்தகஃ || 90 ||

ஸ்தாணுஃ ஸ்தாணுப்ரியஃ ஸ்தாதா ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் ஜகத் |
தக்ஷயஜ்ஞப்ரமதனோ தாதா தானம் தமோ தயா || 91 ||

தயாவான்திவ்யவிபவோ தண்டப்றுத்தண்டனாயகஃ |
தன்தப்ரபின்னாப்ரமாலோ தைத்யவாரணதாரணஃ || 92 ||

தம்ஷ்ட்ராலக்னத்வீபகடோ தேவார்தன்றுகஜாக்றுதிஃ |
தனம் தனபதேர்பன்துர்தனதோ தரணீதரஃ || 93 ||

த்யானைகப்ரகடோ த்யேயோ த்யானம் த்யானபராயணஃ |
த்வனிப்ரக்றுதிசீத்காரோ ப்ரஹ்மாண்டாவலிமேகலஃ || 94 ||

னன்த்யோ னன்திப்ரியோ னாதோ னாதமத்யப்ரதிஷ்டிதஃ |
னிஷ்கலோ னிர்மலோ னித்யோ னித்யானித்யோ னிராமயஃ || 95 ||

பரம் வ்யோம பரம் தாம பரமாத்மா பரம் பதம் || 96 ||

பராத்பரஃ பஶுபதிஃ பஶுபாஶவிமோசனஃ |
பூர்ணானன்தஃ பரானன்தஃ புராணபுருஷோத்தமஃ || 97 ||

பத்மப்ரஸன்னவதனஃ ப்ரணதாஜ்ஞானனாஶனஃ |
ப்ரமாணப்ரத்யயாதீதஃ ப்ரணதார்தினிவாரணஃ || 98 ||

பணிஹஸ்தஃ பணிபதிஃ பூத்காரஃ பணிதப்ரியஃ |
பாணார்சிதாங்க்ரியுகலோ பாலகேலிகுதூஹலீ |
ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மார்சிதபதோ ப்ரஹ்மசாரீ ப்றுஹஸ்பதிஃ || 99 ||

ப்றுஹத்தமோ ப்ரஹ்மபரோ ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மவித்ப்ரியஃ |
ப்றுஹன்னாதாக்ர்யசீத்காரோ ப்ரஹ்மாண்டாவலிமேகலஃ || 100 ||

ப்ரூக்ஷேபதத்தலக்ஷ்மீகோ பர்கோ பத்ரோ பயாபஹஃ |
பகவான் பக்திஸுலபோ பூதிதோ பூதிபூஷணஃ || 101 ||

பவ்யோ பூதாலயோ போகதாதா ப்ரூமத்யகோசரஃ |
மன்த்ரோ மன்த்ரபதிர்மன்த்ரீ மதமத்தோ மனோ மயஃ || 102 ||

மேகலாஹீஶ்வரோ மன்தகதிர்மன்தனிபேக்ஷணஃ |
மஹாபலோ மஹாவீர்யோ மஹாப்ராணோ மஹாமனாஃ || 103 ||

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞகோப்தா யஜ்ஞபலப்ரதஃ |
யஶஸ்கரோ யோககம்யோ யாஜ்ஞிகோ யாஜகப்ரியஃ || 104 ||

ரஸோ ரஸப்ரியோ ரஸ்யோ ரஞ்ஜகோ ராவணார்சிதஃ |
ராஜ்யரக்ஷாகரோ ரத்னகர்போ ராஜ்யஸுகப்ரதஃ || 105 ||

லக்ஷோ லக்ஷபதிர்லக்ஷ்யோ லயஸ்தோ லட்டுகப்ரியஃ |
லாஸப்ரியோ லாஸ்யபரோ லாபக்றுல்லோகவிஶ்ருதஃ || 106 ||

வரேண்யோ வஹ்னிவதனோ வன்த்யோ வேதான்தகோசரஃ |
விகர்தா விஶ்வதஶ்சக்ஷுர்விதாதா விஶ்வதோமுகஃ || 107 ||

வாமதேவோ விஶ்வனேதா வஜ்ரிவஜ்ரனிவாரணஃ |
விவஸ்வத்பன்தனோ விஶ்வாதாரோ விஶ்வேஶ்வரோ விபுஃ || 108 ||

ஶப்தப்ரஹ்ம ஶமப்ராப்யஃ ஶம்புஶக்திகணேஶ்வரஃ |
ஶாஸ்தா ஶிகாக்ரனிலயஃ ஶரண்யஃ ஶம்பரேஶ்வரஃ || 109 ||

ஷட்றுதுகுஸுமஸ்ரக்வீ ஷடாதாரஃ ஷடக்ஷரஃ |
ஸம்ஸாரவைத்யஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வபேஷஜபேஷஜம் || 110 ||

ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிலயக்ரீடஃ ஸுரகுஞ்ஜரபேதகஃ |
ஸின்தூரிதமஹாகும்பஃ ஸதஸத்பக்திதாயகஃ || 111 ||

ஸாக்ஷீ ஸமுத்ரமதனஃ ஸ்வயம்வேத்யஃ ஸ்வதக்ஷிணஃ |
ஸ்வதன்த்ரஃ ஸத்யஸம்கல்பஃ ஸாமகானரதஃ ஸுகீ || 112 ||

ஹம்ஸோ ஹஸ்திபிஶாசீஶோ ஹவனம் ஹவ்யகவ்யபுக் |
ஹவ்யம் ஹுதப்ரியோ ஹ்றுஷ்டோ ஹ்றுல்லேகாமன்த்ரமத்யகஃ || 113 ||

க்ஷேத்ராதிபஃ க்ஷமாபர்தா க்ஷமாக்ஷமபராயணஃ |
க்ஷிப்ரக்ஷேமகரஃ க்ஷேமானன்தஃ க்ஷோணீஸுரத்ருமஃ || 114 ||

தர்மப்ரதோ‌உர்ததஃ காமதாதா ஸௌபாக்யவர்தனஃ |
வித்யாப்ரதோ விபவதோ புக்திமுக்திபலப்ரதஃ || 115 ||

ஆபிரூப்யகரோ வீரஶ்ரீப்ரதோ விஜயப்ரதஃ |
ஸர்வவஶ்யகரோ கர்பதோஷஹா புத்ரபௌத்ரதஃ || 116 ||

மேதாதஃ கீர்திதஃ ஶோகஹாரீ தௌர்பாக்யனாஶனஃ |
ப்ரதிவாதிமுகஸ்தம்போ ருஷ்டசித்தப்ரஸாதனஃ || 117 ||

பராபிசாரஶமனோ துஃகஹா பன்தமோக்ஷதஃ |
லவஸ்த்ருடிஃ கலா காஷ்டா னிமேஷஸ்தத்பரக்ஷணஃ || 118 ||

கடீ முஹூர்தஃ ப்ரஹரோ திவா னக்தமஹர்னிஶம் |
பக்ஷோ மாஸர்த்வயனாப்தயுகம் கல்போ மஹாலயஃ || 119 ||

ராஶிஸ்தாரா திதிர்யோகோ வாரஃ கரணமம்ஶகம் |
லக்னம் ஹோரா காலசக்ரம் மேருஃ ஸப்தர்ஷயோ த்ருவஃ || 120 ||

ராஹுர்மன்தஃ கவிர்ஜீவோ புதோ பௌமஃ ஶஶீ ரவிஃ |
காலஃ ஸ்றுஷ்டிஃ ஸ்திதிர்விஶ்வம் ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் ஜகத் || 121 ||

பூராபோ‌உக்னிர்மருத்வ்யோமாஹம்க்றுதிஃ ப்ரக்றுதிஃ புமான் |
ப்ரஹ்மா விஷ்ணுஃ ஶிவோ ருத்ர ஈஶஃ ஶக்திஃ ஸதாஶிவஃ || 122 ||

த்ரிதஶாஃ பிதரஃ ஸித்தா யக்ஷா ரக்ஷாம்ஸி கின்னராஃ |
ஸித்தவித்யாதரா பூதா மனுஷ்யாஃ பஶவஃ ககாஃ || 123 ||

ஸமுத்ராஃ ஸரிதஃ ஶைலா பூதம் பவ்யம் பவோத்பவஃ |
ஸாம்க்யம் பாதஞ்ஜலம் யோகம் புராணானி ஶ்ருதிஃ ஸ்ம்றுதிஃ || 124 ||

வேதாங்கானி ஸதாசாரோ மீமாம்ஸா ன்யாயவிஸ்தரஃ |
ஆயுர்வேதோ தனுர்வேதோ கான்தர்வம் காவ்யனாடகம் || 125 ||

வைகானஸம் பாகவதம் மானுஷம் பாஞ்சராத்ரகம் |
ஶைவம் பாஶுபதம் காலாமுகம்பைரவஶாஸனம் || 126 ||

ஶாக்தம் வைனாயகம் ஸௌரம் ஜைனமார்ஹதஸம்ஹிதா |
ஸதஸத்வ்யக்தமவ்யக்தம் ஸசேதனமசேதனம் || 127 ||

பன்தோ மோக்ஷஃ ஸுகம் போகோ யோகஃ ஸத்யமணுர்மஹான் |
ஸ்வஸ்தி ஹும்பட் ஸ்வதா ஸ்வாஹா ஶ்ரௌஷட் வௌஷட் வஷண் னமஃ 128 ||

ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமானன்தோ போதஃ ஸம்வித்ஸமோ‌உஸமஃ |
ஏக ஏகாக்ஷராதார ஏகாக்ஷரபராயணஃ || 129 ||

ஏகாக்ரதீரேகவீர ஏகோ‌உனேகஸ்வரூபத்றுக் |
த்விரூபோ த்விபுஜோ த்வ்யக்ஷோ த்விரதோ த்வீபரக்ஷகஃ || 130 ||

த்வைமாதுரோ த்விவதனோ த்வன்த்வஹீனோ த்வயாதிகஃ |
த்ரிதாமா த்ரிகரஸ்த்ரேதா த்ரிவர்கபலதாயகஃ || 131 ||

த்ரிகுணாத்மா த்ரிலோகாதிஸ்த்ரிஶக்தீஶஸ்த்ரிலோசனஃ |
சதுர்விதவசோவ்றுத்திபரிவ்றுத்திப்ரவர்தகஃ || 132 ||

சதுர்பாஹுஶ்சதுர்தன்தஶ்சதுராத்மா சதுர்புஜஃ |
சதுர்விதோபாயமயஶ்சதுர்வர்ணாஶ்ரமாஶ்ரயஃ 133 ||

சதுர்தீபூஜனப்ரீதஶ்சதுர்தீதிதிஸம்பவஃ ||
பஞ்சாக்ஷராத்மா பஞ்சாத்மா பஞ்சாஸ்யஃ பஞ்சக்றுத்தமஃ || 134 ||

பஞ்சாதாரஃ பஞ்சவர்ணஃ பஞ்சாக்ஷரபராயணஃ |
பஞ்சதாலஃ பஞ்சகரஃ பஞ்சப்ரணவமாத்றுகஃ || 135 ||

பஞ்சப்ரஹ்மமயஸ்பூர்திஃ பஞ்சாவரணவாரிதஃ |
பஞ்சபக்ஷப்ரியஃ பஞ்சபாணஃ பஞ்சஶிகாத்மகஃ || 136 ||

ஷட்கோணபீடஃ ஷட்சக்ரதாமா ஷட்க்ரன்திபேதகஃ |
ஷடங்கத்வான்தவித்வம்ஸீ ஷடங்குலமஹாஹ்ரதஃ || 137 ||

ஷண்முகஃ ஷண்முகப்ராதா ஷட்ஶக்திபரிவாரிதஃ |
ஷட்வைரிவர்கவித்வம்ஸீ ஷடூர்மிபயபஞ்ஜனஃ || 138 ||

ஷட்தர்கதூரஃ ஷட்கர்மா ஷட்குணஃ ஷட்ரஸாஶ்ரயஃ |
ஸப்தபாதாலசரணஃ ஸப்தத்வீபோருமண்டலஃ || 139 ||

ஸப்தஸ்வர்லோகமுகுடஃ ஸப்தஸப்திவரப்ரதஃ |
ஸப்தாங்கராஜ்யஸுகதஃ ஸப்தர்ஷிகணவன்திதஃ || 140 ||

ஸப்தச்சன்தோனிதிஃ ஸப்தஹோத்ரஃ ஸப்தஸ்வராஶ்ரயஃ |
ஸப்தாப்திகேலிகாஸாரஃ ஸப்தமாத்றுனிஷேவிதஃ || 141 ||

ஸப்தச்சன்தோ மோதமதஃ ஸப்தச்சன்தோ மகப்ரபுஃ |
அஷ்டமூர்திர்த்யேயமூர்திரஷ்டப்ரக்றுதிகாரணம் || 142 ||

அஷ்டாங்கயோகபலப்றுதஷ்டபத்ராம்புஜாஸனஃ |
அஷ்டஶக்திஸமானஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரவர்தனஃ || 143 ||

அஷ்டபீடோபபீடஶ்ரீரஷ்டமாத்றுஸமாவ்றுதஃ |
அஷ்டபைரவஸேவ்யோ‌உஷ்டவஸுவன்த்யோ‌உஷ்டமூர்திப்றுத் || 144 ||

அஷ்டசக்ரஸ்புரன்மூர்திரஷ்டத்ரவ்யஹவிஃப்ரியஃ |
அஷ்டஶ்ரீரஷ்டஸாமஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரதாயகஃ |
னவனாகாஸனாத்யாஸீ னவனித்யனுஶாஸிதஃ || 145 ||

னவத்வாரபுராவ்றுத்தோ னவத்வாரனிகேதனஃ |
னவனாதமஹானாதோ னவனாகவிபூஷிதஃ || 146 ||

னவனாராயணஸ்துல்யோ னவதுர்கானிஷேவிதஃ |
னவரத்னவிசித்ராங்கோ னவஶக்திஶிரோத்த்றுதஃ || 147 ||

தஶாத்மகோ தஶபுஜோ தஶதிக்பதிவன்திதஃ |
தஶாத்யாயோ தஶப்ராணோ தஶேன்த்ரியனியாமகஃ || 148 ||

தஶாக்ஷரமஹாமன்த்ரோ தஶாஶாவ்யாபிவிக்ரஹஃ |
ஏகாதஶமஹாருத்ரைஃஸ்துதஶ்சைகாதஶாக்ஷரஃ || 149 ||

த்வாதஶத்விதஶாஷ்டாதிதோர்தண்டாஸ்த்ரனிகேதனஃ |
த்ரயோதஶபிதாபின்னோ விஶ்வேதேவாதிதைவதம் || 150 ||

சதுர்தஶேன்த்ரவரதஶ்சதுர்தஶமனுப்ரபுஃ |
சதுர்தஶாத்யவித்யாட்யஶ்சதுர்தஶஜகத்பதிஃ || 151 ||

ஸாமபஞ்சதஶஃ பஞ்சதஶீஶீதாம்ஶுனிர்மலஃ |
திதிபஞ்சதஶாகாரஸ்தித்யா பஞ்சதஶார்சிதஃ || 152 ||

ஷோடஶாதாரனிலயஃ ஷோடஶஸ்வரமாத்றுகஃ |
ஷோடஶான்தபதாவாஸஃ ஷோடஶேன்துகலாத்மகஃ || 153 ||

கலாஸப்ததஶீ ஸப்ததஶஸப்ததஶாக்ஷரஃ |
அஷ்டாதஶத்வீபபதிரஷ்டாதஶபுராணக்றுத் || 154 ||

அஷ்டாதஶௌஷதீஸ்றுஷ்டிரஷ்டாதஶவிதிஃ ஸ்ம்றுதஃ |
அஷ்டாதஶலிபிவ்யஷ்டிஸமஷ்டிஜ்ஞானகோவிதஃ || 155 ||

அஷ்டாதஶான்னஸம்பத்திரஷ்டாதஶவிஜாதிக்றுத் |
ஏகவிம்ஶஃ புமானேகவிம்ஶத்யங்குலிபல்லவஃ || 156 ||

சதுர்விம்ஶதிதத்த்வாத்மா பஞ்சவிம்ஶாக்யபூருஷஃ |
ஸப்தவிம்ஶதிதாரேஶஃ ஸப்தவிம்ஶதியோகக்றுத் || 157 ||

த்வாத்ரிம்ஶத்பைரவாதீஶஶ்சதுஸ்த்ரிம்ஶன்மஹாஹ்ரதஃ |
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸம்பூதிரஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாத்மகஃ || 158 ||

பஞ்சாஶத்விஷ்ணுஶக்தீஶஃ பஞ்சாஶன்மாத்றுகாலயஃ |
த்விபஞ்சாஶத்வபுஃஶ்ரேணீத்ரிஷஷ்ட்யக்ஷரஸம்ஶ்ரயஃ |
பஞ்சாஶதக்ஷரஶ்ரேணீபஞ்சாஶத்ருத்ரவிக்ரஹஃ || 159 ||

சதுஃஷஷ்டிமஹாஸித்தியோகினீவ்றுன்தவன்திதஃ |
னமதேகோனபஞ்சாஶன்மருத்வர்கனிரர்கலஃ || 160 ||

சதுஃஷஷ்ட்யர்தனிர்ணேதா சதுஃஷஷ்டிகலானிதிஃ |
அஷ்டஷஷ்டிமஹாதீர்தக்ஷேத்ரபைரவவன்திதஃ || 161 ||

சதுர்னவதிமன்த்ராத்மா ஷண்ணவத்யதிகப்ரபுஃ |
ஶதானன்தஃ ஶதத்றுதிஃ ஶதபத்ராயதேக்ஷணஃ || 162 ||

ஶதானீகஃ ஶதமகஃ ஶததாராவராயுதஃ |
ஸஹஸ்ரபத்ரனிலயஃ ஸஹஸ்ரபணிபூஷணஃ || 163 ||

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷஃ ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் |
ஸஹஸ்ரனாமஸம்ஸ்துத்யஃ ஸஹஸ்ராக்ஷபலாபஹஃ || 164 ||

தஶஸாஹஸ்ரபணிப்றுத்பணிராஜக்றுதாஸனஃ |
அஷ்டாஶீதிஸஹஸ்ராத்யமஹர்ஷிஸ்தோத்ரபாடிதஃ || 165 ||

லக்ஷாதாரஃ ப்ரியாதாரோ லக்ஷாதாரமனோமயஃ |
சதுர்லக்ஷஜபப்ரீதஶ்சதுர்லக்ஷப்ரகாஶகஃ || 166 ||

சதுரஶீதிலக்ஷாணாம் ஜீவானாம் தேஹஸம்ஸ்திதஃ |
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶஃ கோடிசன்த்ராம்ஶுனிர்மலஃ || 167 ||

ஶிவோத்பவாத்யஷ்டகோடிவைனாயகதுரன்தரஃ |
ஸப்தகோடிமஹாமன்த்ரமன்த்ரிதாவயவத்யுதிஃ || 168 ||

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடிஸுரஶ்ரேணீப்ரணதபாதுகஃ |
அனன்ததேவதாஸேவ்யோ ஹ்யனன்தஶுபதாயகஃ || 169 ||

அனன்தனாமானன்தஶ்ரீரனன்தோ‌உனன்தஸௌக்யதஃ |
அனன்தஶக்திஸஹிதோ ஹ்யனன்தமுனிஸம்ஸ்துதஃ || 170 ||

இதி வைனாயகம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரமிதமீரிதம் |
இதம் ப்ராஹ்மே முஹூர்தே யஃ படதி ப்ரத்யஹம் னரஃ || 171 ||

கரஸ்தம் தஸ்ய ஸகலமைஹிகாமுஷ்மிகம் ஸுகம் |
ஆயுராரோக்யமைஶ்வர்யம் தைர்யம் ஶௌர்யம் பலம் யஶஃ || 172 ||

மேதா ப்ரஜ்ஞா த்றுதிஃ கான்திஃ ஸௌபாக்யமபிரூபதா |
ஸத்யம் தயா க்ஷமா ஶான்திர்தாக்ஷிண்யம் தர்மஶீலதா || 173 ||

ஜகத்ஸம்வனனம் விஶ்வஸம்வாதோ வேதபாடவம் |
ஸபாபாண்டித்யமௌதார்யம் காம்பீர்யம் ப்ரஹ்மவர்சஸம் || 174 ||

ஓஜஸ்தேஜஃ குலம் ஶீலம் ப்ரதாபோ வீர்யமார்யதா |
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் ஸ்தைர்யம் விஶ்வாஸதா ததா || 175 ||

தனதான்யாதிவ்றுத்திஶ்ச ஸக்றுதஸ்ய ஜபாத்பவேத் |
வஶ்யம் சதுர்விதம் விஶ்வம் ஜபாதஸ்ய ப்ரஜாயதே || 176 ||

ராஜ்ஞோ ராஜகலத்ரஸ்ய ராஜபுத்ரஸ்ய மன்த்ரிணஃ |
ஜப்யதே யஸ்ய வஶ்யார்தே ஸ தாஸஸ்தஸ்ய ஜாயதே || 177 ||

தர்மார்தகாமமோக்ஷாணாமனாயாஸேன ஸாதனம் |
ஶாகினீடாகினீரக்ஷோயக்ஷக்ரஹபயாபஹம் || 178 ||

ஸாம்ராஜ்யஸுகதம் ஸர்வஸபத்னமதமர்தனம் |
ஸமஸ்தகலஹத்வம்ஸி தக்தபீஜப்ரரோஹணம் || 179 ||

துஃஸ்வப்னஶமனம் க்ருத்தஸ்வாமிசித்தப்ரஸாதனம் |
ஷட்வர்காஷ்டமஹாஸித்தித்ரிகாலஜ்ஞானகாரணம் || 180 ||

பரக்றுத்யப்ரஶமனம் பரசக்ரப்ரமர்தனம் |
ஸம்க்ராமமார்கே ஸவேஷாமிதமேகம் ஜயாவஹம் || 181 ||

ஸர்வவன்த்யத்வதோஷக்னம் கர்பரக்ஷைககாரணம் |
பட்யதே ப்ரத்யஹம் யத்ர ஸ்தோத்ரம் கணபதேரிதம் || 182 ||

தேஶே தத்ர ன துர்பிக்ஷமீதயோ துரிதானி ச |
ன தத்கேஹம் ஜஹாதி ஶ்ரீர்யத்ராயம் ஜப்யதே ஸ்தவஃ || 183 ||

க்ஷயகுஷ்டப்ரமேஹார்ஶபகன்தரவிஷூசிகாஃ |
குல்மம் ப்லீஹானமஶமானமதிஸாரம் மஹோதரம் || 184 ||

காஸம் ஶ்வாஸமுதாவர்தம் ஶூலம் ஶோபாமயோதரம் |
ஶிரோரோகம் வமிம் ஹிக்காம் கண்டமாலாமரோசகம் || 185 ||

வாதபித்தகபத்வன்த்வத்ரிதோஷஜனிதஜ்வரம் |
ஆகன்துவிஷமம் ஶீதமுஷ்ணம் சைகாஹிகாதிகம் || 186 ||

இத்யாத்யுக்தமனுக்தம் வா ரோகதோஷாதிஸம்பவம் |
ஸர்வம் ப்ரஶமயத்யாஶு ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ஸக்றுஜ்ஜபஃ || 187 ||

ப்ராப்யதே‌உஸ்ய ஜபாத்ஸித்திஃ ஸ்த்ரீஶூத்ரைஃ பதிதைரபி |
ஸஹஸ்ரனாமமன்த்ரோ‌உயம் ஜபிதவ்யஃ ஶுபாப்தயே || 188 ||

மஹாகணபதேஃ ஸ்தோத்ரம் ஸகாமஃ ப்ரஜபன்னிதம் |
இச்சயா ஸகலான் போகானுபபுஜ்யேஹ பார்திவான் || 189 ||

மனோரதபலைர்திவ்யைர்வ்யோமயானைர்மனோரமைஃ |
சன்த்ரேன்த்ரபாஸ்கரோபேன்த்ரப்ரஹ்மஶர்வாதிஸத்மஸு || 190 ||

காமரூபஃ காமகதிஃ காமதஃ காமதேஶ்வரஃ |
புக்த்வா யதேப்ஸிதான்போகானபீஷ்டைஃ ஸஹ பன்துபிஃ || 191 ||

கணேஶானுசரோ பூத்வா கணோ கணபதிப்ரியஃ |
னன்தீஶ்வராதிஸானன்தைர்னன்திதஃ ஸகலைர்கணைஃ || 192 ||

ஶிவாப்யாம் க்றுபயா புத்ரனிர்விஶேஷம் ச லாலிதஃ |
ஶிவபக்தஃ பூர்ணகாமோ கணேஶ்வரவராத்புனஃ || 193 ||

ஜாதிஸ்மரோ தர்மபரஃ ஸார்வபௌமோ‌உபிஜாயதே |
னிஷ்காமஸ்து ஜபன்னித்யம் பக்த்யா விக்னேஶதத்பரஃ || 194 ||

யோகஸித்திம் பராம் ப்ராப்ய ஜ்ஞானவைராக்யஸம்யுதஃ |
னிரன்தரே னிராபாதே பரமானன்தஸம்ஜ்ஞிதே || 195 ||

விஶ்வோத்தீர்ணே பரே பூர்ணே புனராவ்றுத்திவர்ஜிதே |
லீனோ வைனாயகே தாம்னி ரமதே னித்யனிர்வ்றுதே || 196 ||

யோ னாமபிர்ஹுதைர்தத்தைஃ பூஜயேதர்சயே‌ஏன்னரஃ |
ராஜானோ வஶ்யதாம் யான்தி ரிபவோ யான்தி தாஸதாம் || 197 ||

தஸ்ய ஸித்யன்தி மன்த்ராணாம் துர்லபாஶ்சேஷ்டஸித்தயஃ |
மூலமன்த்ராதபி ஸ்தோத்ரமிதம் ப்ரியதமம் மம || 198 ||

னபஸ்யே மாஸி ஶுக்லாயாம் சதுர்த்யாம் மம ஜன்மனி |
தூர்வாபிர்னாமபிஃ பூஜாம் தர்பணம் விதிவச்சரேத் || 199 ||

அஷ்டத்ரவ்யைர்விஶேஷேண குர்யாத்பக்திஸுஸம்யுதஃ |
தஸ்யேப்ஸிதம் தனம் தான்யமைஶ்வர்யம் விஜயோ யஶஃ || 200 ||

பவிஷ்யதி ன ஸன்தேஹஃ புத்ரபௌத்ராதிகம் ஸுகம் |
இதம் ப்ரஜபிதம் ஸ்தோத்ரம் படிதம் ஶ்ராவிதம் ஶ்ருதம் || 201 ||

வ்யாக்றுதம் சர்சிதம் த்யாதம் விம்றுஷ்டமபிவன்திதம் |
இஹாமுத்ர ச விஶ்வேஷாம் விஶ்வைஶ்வர்யப்ரதாயகம் || 202 ||

ஸ்வச்சன்தசாரிணாப்யேஷ யேன ஸன்தார்யதே ஸ்தவஃ |
ஸ ரக்ஷ்யதே ஶிவோத்பூதைர்கணைரத்யஷ்டகோடிபிஃ || 203 ||

லிகிதம் புஸ்தகஸ்தோத்ரம் மன்த்ரபூதம் ப்ரபூஜயேத் |
தத்ர ஸர்வோத்தமா லக்ஷ்மீஃ ஸன்னிதத்தே னிரன்தரம் || 204 ||

தானைரஶேஷைரகிலைர்வ்ரதைஶ்ச தீர்தைரஶேஷைரகிலைர்மகைஶ்ச |
ன தத்பலம் வின்ததி யத்கணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்மரணேன ஸத்யஃ || 205 ||

ஏதன்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் படதி தினமணௌ ப்ரத்யஹம்ப்ரோஜ்ஜிஹானே
ஸாயம் மத்யன்தினே வா த்ரிஷவணமதவா ஸன்ததம் வா ஜனோ யஃ |
ஸ ஸ்யாதைஶ்வர்யதுர்யஃ ப்ரபவதி வசஸாம் கீர்திமுச்சைஸ்தனோதி
தாரித்ர்யம் ஹன்தி விஶ்வம் வஶயதி ஸுசிரம் வர்ததே புத்ரபௌத்ரைஃ || 206 ||

அகிஞ்சனோப்யேகசித்தோ னியதோ னியதாஸனஃ |
ப்ரஜபம்ஶ்சதுரோ மாஸான் கணேஶார்சனதத்பரஃ || 207 ||

தரித்ரதாம் ஸமுன்மூல்ய ஸப்தஜன்மானுகாமபி |
லபதே மஹதீம் லக்ஷ்மீமித்யாஜ்ஞா பாரமேஶ்வரீ || 208 ||

ஆயுஷ்யம் வீதரோகம் குலமதிவிமலம் ஸம்பதஶ்சார்தினாஶஃ
கீர்திர்னித்யாவதாதா பவதி கலு னவா கான்திரவ்யாஜபவ்யா |
புத்ராஃ ஸன்தஃ கலத்ரம் குணவதபிமதம் யத்யதன்யச்ச தத்த –
ன்னித்யம் யஃ ஸ்தோத்ரமேதத் படதி கணபதேஸ்தஸ்ய ஹஸ்தே ஸமஸ்தம் || 209 ||

கணஞ்ஜயோ கணபதிர்ஹேரம்போ தரணீதரஃ |
மஹாகணபதிர்புத்திப்ரியஃ க்ஷிப்ரப்ரஸாதனஃ || 210 ||

அமோகஸித்திரம்றுதமன்த்ரஶ்சின்தாமணிர்னிதிஃ |
ஸுமங்கலோ பீஜமாஶாபூரகோ வரதஃ கலஃ || 211 ||

காஶ்யபோ னன்தனோ வாசாஸித்தோ டுண்டிர்வினாயகஃ |
மோதகைரேபிரத்ரைகவிம்ஶத்யா னாமபிஃ புமான் || 212 ||

உபாயனம் ததேத்பக்த்யா மத்ப்ரஸாதம் சிகீர்ஷதி |
வத்ஸரம் விக்னராஜோ‌உஸ்ய தத்யமிஷ்டார்தஸித்தயே || 213 ||

யஃ ஸ்தௌதி மத்கதமனா மமாராதனதத்பரஃ |
ஸ்துதோ னாம்னா ஸஹஸ்ரேண தேனாஹம் னாத்ர ஸம்ஶயஃ || 214 ||

னமோ னமஃ ஸுரவரபூஜிதாங்க்ரயே
னமோ னமோ னிருபமமங்கலாத்மனே |
னமோ னமோ விபுலதயைகஸித்தயே
னமோ னமஃ கரிகலபானனாய தே || 215 ||

கிங்கிணீகணரசிதசரணஃ
ப்ரகடிதகுருமிதசாருகரணஃ |
மதஜலலஹரீகலிதகபோலஃ
ஶமயது துரிதம் கணபதினாம்னா || 216 ||

|| இதி ஶ்ரீகணேஶபுராணே உபாஸனாகண்டே ஈஶ்வரகணேஶஸம்வாதே
கணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் னாம ஷட்சத்வாரிம்ஶோத்யாயஃ ||

Ganesha Stotrams – Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in English
muniruvaca
katham namnam sahasram tam ganesa upadistavan |
sivadam tanmamacaksva lokanugrahatatpara || 1 ||

brahmovaca
devah purvam puraratih puratrayajayodyame |
anarcanadganesasya jato vighnakulah kila || 2 ||

manasa sa vinirdharya dadrse vighnakaranam |
mahaganapatim bhaktya samabhyarcya yathavidhi || 3 ||

vighnaprasamanopayamaprcchadaparisramam |
santustah pujaya sambhormahaganapatih svayam || 4 ||

sarvavighnaprasamanam sarvakamaphalapradam |
tatastasmai svayam namnam sahasramidamabravit || 5 ||

asya srimahaganapatisahasranamastotramalamantrasya |
ganesa rsih, mahaganapatirdevata, nanavidhanicchandamsi |
humiti bijam, tungamiti saktih, svahasaktiriti kilakam |
sakalavighnavinasanadvara srimahaganapatiprasadasiddhyarthe jape viniyogah |

atha karanyasah
ganesvaro ganakrida ityangusthabhyam namah |
kumaragururisana iti tarjanibhyam namah ||
brahmandakumbhascidvyometi madhyamabhyam namah |
rakto raktambaradhara ityanamikabhyam namah
sarvasadgurusamsevya iti kanisthikabhyam namah |
luptavighnah svabhaktanamiti karatalakaraprsthabhyam namah ||

atha anganyasah
chandaschandodbhava iti hrdayaya namah |
niskalo nirmala iti sirase svaha |
srstisthitilayakrida iti sikhayai vasat |
nnanam vinnanamananda iti kavacaya hum |
astangayogaphalabhrditi netratrayaya vausat |
anantasaktisahita ityastraya phat |
bhurbhuvah svarom iti digbandhah |

atha dhyanam
gajavadanamacintyam tiksnadamstram trinetram
brhadudaramasesam bhutirajam puranam |
amaravarasupujyam raktavarnam suresam
pasupatisutamisam vighnarajam namami ||

sriganapatiruvaca
om ganesvaro ganakrido gananatho ganadhipah |
ekadanto vakratundo gajavaktro mahodarah || 1 ||

lambodaro dhumravarno vikato vighnanasanah |
sumukho durmukho buddho vighnarajo gajananah || 2 ||

bhimah pramoda amodah suranando madotkatah |
herambah sambarah sambhurlambakarno mahabalah || 3 ||

nandano lampato bhimo meghanado gananjayah |
vinayako virupakso virah suravarapradah || 4 ||

mahaganapatirbuddhipriyah ksipraprasadanah |
rudrapriyo ganadhyaksa umaputro‌உghanasanah || 5 ||

kumaragururisanaputro musakavahanah |
siddhipriyah siddhipatih siddhah siddhivinayakah || 6 ||

avighnastumburuh simhavahano mohinipriyah |
katankato rajaputrah sakalah sammitomitah || 7 ||

kusmandasamasambhutirdurjayo dhurjayo jayah |
bhupatirbhuvanapatirbhutanam patiravyayah || 8 ||

visvakarta visvamukho visvarupo nidhirgunah |
kavih kavinamrsabho brahmanyo brahmavitpriyah || 9 ||

jyestharajo nidhipatirnidhipriyapatipriyah |
hiranmayapurantahsthah suryamandalamadhyagah || 10 ||

karahatidhvastasindhusalilah pusadantabhit |
umankakelikutuki muktidah kulapavanah || 11 ||

kiriti kundali hari vanamali manomayah |
vaimukhyahatadaityasrih padahatijitaksitih || 12 ||

sadyojatah svarnamunjamekhali durnimittahrt |
duhsvapnahrtprasahano guni nadapratisthitah || 13 ||

surupah sarvanetradhivaso virasanasrayah |
pitambarah khandaradah khandavaisakhasamsthitah || 14 ||

citrangah syamadasano bhalacandro havirbhujah |
yogadhipastarakasthah puruso gajakarnakah || 15 ||

ganadhirajo vijayah sthiro gajapatidhvaji |
devadevah smarah pranadipako vayukilakah || 16 ||

vipascidvarado nado nadabhinnamahacalah |
varaharadano mrtyunjayo vyaghrajinambarah || 17 ||

icchasaktibhavo devatrata daityavimardanah |
sambhuvaktrodbhavah sambhukopaha sambhuhasyabhuh || 18 ||

sambhutejah sivasokahari gaurisukhavahah |
umangamalajo gauritejobhuh svardhunibhavah || 19 ||

yannakayo mahanado girivarsma subhananah |
sarvatma sarvadevatma brahmamurdha kakupsrutih || 20 ||

brahmandakumbhascidvyomabhalahsatyasiroruhah |
jagajjanmalayonmesanimeso‌உgnyarkasomadrk || 21 ||

girindraikarado dharmadharmosthah samabrmhitah |
graharksadasano vanijihvo vasavanasikah || 22 ||

bhrumadhyasamsthitakaro brahmavidyamadodakah |
kulacalamsah somarkaghanto rudrasirodharah || 23 ||

nadinadabhujah sarpangulikastarakanakhah |
vyomanabhih srihrdayo meruprstho‌உrnavodarah || 24 ||

kuksisthayaksagandharvaraksahkinnaramanusah |
prthvikatih srstilingah sailorurdasrajanukah || 25 ||

patalajangho munipatkalangusthastrayitanuh |
jyotirmandalalangulo hrdayalananiscalah || 26 ||

hrtpadmakarnikasali viyatkelisarovarah |
sadbhaktadhyananigadah pujavarinivaritah || 27 ||

pratapi kasyapo manta ganako vistapi bali |
yasasvi dharmiko jeta prathamah pramathesvarah || 28 ||

cintamanirdvipapatih kalpadrumavanalayah |
ratnamandapamadhyastho ratnasimhasanasrayah || 29 ||

tivrasiroddhrtapado jvalinimaulilalitah |
nandananditapithasrirbhogado bhusitasanah || 30 ||

sakamadayinipithah sphuradugrasanasrayah |
tejovatisiroratnam satyanityavatamsitah || 31 ||

savighnanasinipithah sarvasaktyambujalayah |
lipipadmasanadharo vahnidhamatrayalayah || 32 ||

unnataprapado gudhagulphah samvrtaparsnikah |
pinajanghah slistajanuh sthuloruh pronnamatkatih || 33 ||

nimnanabhih sthulakuksih pinavaksa brhadbhujah |
pinaskandhah kambukantho lambostho lambanasikah || 34 ||

bhagnavamaradastungasavyadanto mahahanuh |
hrasvanetratrayah surpakarno nibidamastakah || 35 ||

stabakakarakumbhagro ratnamaulirnirankusah |
sarpaharakatisutrah sarpayannopavitavan || 36 ||

sarpakotirakatakah sarpagraiveyakangadah |
sarpakaksodarabandhah sarparajottaracchadah || 37 ||

rakto raktambaradharo raktamalavibhusanah |
rakteksano raktakaro raktatalvosthapallavah || 38 ||

svetah svetambaradharah svetamalavibhusanah |
svetatapatrarucirah svetacamaravijitah || 39 ||

sarvavayavasampurnah sarvalaksanalaksitah |
sarvabharanasobhadhyah sarvasobhasamanvitah || 40 ||

sarvamangalamangalyah sarvakaranakaranam |
sarvadevavarah sarngi bijapuri gadadharah || 41 ||

subhango lokasarangah sutantustantuvardhanah |
kiriti kundali hari vanamali subhangadah || 42 ||

iksucapadharah suli cakrapanih sarojabhrt |
pasi dhrtotpalah salimanjaribhrtsvadantabhrt || 43 ||

kalpavallidharo visvabhayadaikakaro vasi |
aksamaladharo nnanamudravan mudgarayudhah || 44 ||

purnapatri kambudharo vidhrtankusamulakah |
karasthamraphalascutakalikabhrtkutharavan || 45 ||

puskarasthasvarnaghatipurnaratnabhivarsakah |
bharatisundarinatho vinayakaratipriyah || 46 ||

mahalaksmipriyatamah siddhalaksmimanoramah |
ramaramesapurvango daksinomamahesvarah || 47 ||

mahivarahavamango ratikandarpapascimah |
amodamodajananah sapramodapramodanah || 48 ||

samvardhitamahavrddhirrddhisiddhipravardhanah |
dantasaumukhyasumukhah kantikandalitasrayah || 49 ||

madanavatyasritanghrih krtavaimukhyadurmukhah |
vighnasampallavah padmah sarvonnatamadadravah || 50 ||

vighnakrnnimnacarano dravinisaktisatkrtah |
tivraprasannanayano jvalinipalitaikadrk || 51 ||

mohinimohano bhogadayinikantimandanah |
kaminikantavaktrasriradhisthitavasundharah || 52 ||

vasudharamadonnado mahasankhanidhipriyah |
namadvasumatimali mahapadmanidhih prabhuh || 53 ||

sarvasadgurusamsevyah sociskesahrdasrayah |
isanamurdha devendrasikhah pavananandanah || 54 ||

pratyugranayano divyo divyastrasataparvadhrk |
airavatadisarvasavarano varanapriyah || 55 ||

vajradyastraparivaro ganacandasamasrayah |
jayajayaparikaro vijayavijayavahah || 56 ||

ajayarcitapadabjo nityanandavanasthitah |
vilasinikrtollasah saundi saundaryamanditah || 57 ||

anantanantasukhadah sumangalasumangalah |
nnanasrayah kriyadhara icchasaktinisevitah || 58 ||

subhagasamsritapado lalitalalitasrayah |
kaminipalanah kamakaminikelilalitah || 59 ||

sarasvatyasrayo gaurinandanah sriniketanah |
guruguptapado vacasiddho vagisvaripatih || 60 ||

nalinikamuko vamaramo jyesthamanoramah |
raudrimudritapadabjo humbijastungasaktikah || 61 ||

visvadijananatranah svahasaktih sakilakah |
amrtabdhikrtavaso madaghurnitalocanah || 62 ||

ucchistocchistaganako ganeso gananayakah |
sarvakalikasamsiddhirnityasevyo digambarah || 63 ||

anapayo‌உnantadrstiraprameyo‌உjaramarah |
anavilo‌உpratihatiracyuto‌உmrtamaksarah || 64 ||

apratarkyo‌உksayo‌உjayyo‌உnadharo‌உnamayomalah |
ameyasiddhiradvaitamaghoro‌உgnisamananah || 65 ||

anakaro‌உbdhibhumyagnibalaghno‌உvyaktalaksanah |
adharapithamadhara adharadheyavarjitah || 66 ||

akhuketana asapuraka akhumaharathah |
iksusagaramadhyastha iksubhaksanalalasah || 67 ||

iksucapatirekasririksucapanisevitah |
indragopasamanasririndranilasamadyutih || 68 ||

indivaradalasyama indumandalamanditah |
idhmapriya idabhaga idavanindirapriyah || 69 ||

iksvakuvighnavidhvamsi itikartavyatepsitah |
isanamaulirisana isanapriya itiha || 70 ||

isanatrayakalpanta ihamatravivarjitah |
upendra udubhrnmaulirudunathakarapriyah || 71 ||

unnatanana uttunga udarastridasagranih |
urjasvanusmalamada uhapohadurasadah || 72 ||

rgyajuhsamanayana rddhisiddhisamarpakah |
rjucittaikasulabho rnatrayavimocanah || 73 ||

luptavighnah svabhaktanam luptasaktih suradvisam |
luptasrirvimukharcanam lutavisphotanasanah || 74 ||

ekarapithamadhyastha ekapadakrtasanah |
ejitakhiladaityasriredhitakhilasamsrayah || 75 ||

aisvaryanidhiraisvaryamaihikamusmikapradah |
airammadasamonmesa airavatasamananah || 76 ||

onkaravacya onkara ojasvanosadhipatih |
audaryanidhirauddhatyadhairya aunnatyanihsamah || 77 ||

ankusah suranaganamankusakarasamsthitah |
ah samastavisargantapadesu parikirtitah || 78 ||

kamandaludharah kalpah kapardi kalabhananah |
karmasaksi karmakarta karmakarmaphalapradah || 79 ||

kadambagolakakarah kusmandagananayakah |
karunyadehah kapilah kathakah katisutrabhrt || 80 ||

kharvah khadgapriyah khadgah khantantahsthah khanirmalah |
khalvatasrnganilayah khatvangi khadurasadah || 81 ||

gunadhyo gahano gadyo gadyapadyasudharnavah |
gadyaganapriyo garjo gitagirvanapurvajah || 82 ||

guhyacararato guhyo guhyagamanirupitah |
guhasayo gudabdhistho gurugamyo gururguruh || 83 ||

ghantaghargharikamali ghatakumbho ghatodarah |
nakaravacyo nakaro nakarakarasundabhrt || 84 ||

candascandesvarascandi candesascandavikramah |
caracarapita cintamaniscarvanalalasah || 85 ||

chandaschandodbhavaschando durlaksyaschandavigrahah |
jagadyonirjagatsaksi jagadiso jaganmayah || 86 ||

japyo japaparo japyo jihvasimhasanaprabhuh |
sravadgandollasaddhanajhankaribhramarakulah || 87 ||

tankaraspharasamravastankaramaninupurah |
thadvayipallavantasthasarvamantresu siddhidah || 88 ||

dindimundo dakiniso damaro dindimapriyah |
dhakkaninadamudito dhaunko dhundhivinayakah || 89 ||

tattvanam prakrtistattvam tattvampadanirupitah |
tarakantarasamsthanastarakastarakantakah || 90 ||

sthanuh sthanupriyah sthata sthavaram jangamam jagat |
daksayannapramathano data danam damo daya || 91 ||

dayavandivyavibhavo dandabhrddandanayakah |
dantaprabhinnabhramalo daityavaranadaranah || 92 ||

damstralagnadvipaghato devarthanrgajakrtih |
dhanam dhanapaterbandhurdhanado dharanidharah || 93 ||

dhyanaikaprakato dhyeyo dhyanam dhyanaparayanah |
dhvaniprakrticitkaro brahmandavalimekhalah || 94 ||

nandyo nandipriyo nado nadamadhyapratisthitah |
niskalo nirmalo nityo nityanityo niramayah || 95 ||

param vyoma param dhama paramatma param padam || 96 ||

paratparah pasupatih pasupasavimocanah |
purnanandah paranandah puranapurusottamah || 97 ||

padmaprasannavadanah pranatannananasanah |
pramanapratyayatitah pranatartinivaranah || 98 ||

phanihastah phanipatih phutkarah phanitapriyah |
banarcitanghriyugalo balakelikutuhali |
brahma brahmarcitapado brahmacari brhaspatih || 99 ||

brhattamo brahmaparo brahmanyo brahmavitpriyah |
brhannadagryacitkaro brahmandavalimekhalah || 100 ||

bhruksepadattalaksmiko bhargo bhadro bhayapahah |
bhagavan bhaktisulabho bhutido bhutibhusanah || 101 ||

bhavyo bhutalayo bhogadata bhrumadhyagocarah |
mantro mantrapatirmantri madamatto mano mayah || 102 ||

mekhalahisvaro mandagatirmandanibheksanah |
mahabalo mahaviryo mahaprano mahamanah || 103 ||

yanno yannapatiryannagopta yannaphalapradah |
yasaskaro yogagamyo yanniko yajakapriyah || 104 ||

raso rasapriyo rasyo ranjako ravanarcitah |
rajyaraksakaro ratnagarbho rajyasukhapradah || 105 ||

lakso laksapatirlaksyo layastho laddukapriyah |
lasapriyo lasyaparo labhakrllokavisrutah || 106 ||

varenyo vahnivadano vandyo vedantagocarah |
vikarta visvatascaksurvidhata visvatomukhah || 107 ||

vamadevo visvaneta vajrivajranivaranah |
vivasvadbandhano visvadharo visvesvaro vibhuh || 108 ||

sabdabrahma samaprapyah sambhusaktiganesvarah |
sasta sikhagranilayah saranyah sambaresvarah || 109 ||

sadrtukusumasragvi sadadharah sadaksarah |
samsaravaidyah sarvannah sarvabhesajabhesajam || 110 ||

srstisthitilayakridah surakunjarabhedakah |
sinduritamahakumbhah sadasadbhaktidayakah || 111 ||

saksi samudramathanah svayamvedyah svadaksinah |
svatantrah satyasankalpah samaganaratah sukhi || 112 ||

hamso hastipisaciso havanam havyakavyabhuk |
havyam hutapriyo hrsto hrllekhamantramadhyagah || 113 ||

ksetradhipah ksamabharta ksamaksamaparayanah |
ksipraksemakarah ksemanandah ksonisuradrumah || 114 ||

dharmaprado‌உrthadah kamadata saubhagyavardhanah |
vidyaprado vibhavado bhuktimuktiphalapradah || 115 ||

abhirupyakaro virasriprado vijayapradah |
sarvavasyakaro garbhadosaha putrapautradah || 116 ||

medhadah kirtidah sokahari daurbhagyanasanah |
prativadimukhastambho rustacittaprasadanah || 117 ||

parabhicarasamano duhkhaha bandhamoksadah |
lavastrutih kala kastha nimesastatparaksanah || 118 ||

ghati muhurtah praharo diva naktamaharnisam |
pakso masartvayanabdayugam kalpo mahalayah || 119 ||

rasistara tithiryogo varah karanamamsakam |
lagnam hora kalacakram meruh saptarsayo dhruvah || 120 ||

rahurmandah kavirjivo budho bhaumah sasi ravih |
kalah srstih sthitirvisvam sthavaram jangamam jagat || 121 ||

bhurapo‌உgnirmarudvyomahankrtih prakrtih puman |
brahma visnuh sivo rudra isah saktih sadasivah || 122 ||

tridasah pitarah siddha yaksa raksamsi kinnarah |
siddhavidyadhara bhuta manusyah pasavah khagah || 123 ||

samudrah saritah saila bhutam bhavyam bhavodbhavah |
sankhyam patanjalam yogam puranani srutih smrtih || 124 ||

vedangani sadacaro mimamsa nyayavistarah |
ayurvedo dhanurvedo gandharvam kavyanatakam || 125 ||

vaikhanasam bhagavatam manusam pancaratrakam |
saivam pasupatam kalamukhambhairavasasanam || 126 ||

saktam vainayakam sauram jainamarhatasamhita |
sadasadvyaktamavyaktam sacetanamacetanam || 127 ||

bandho moksah sukham bhogo yogah satyamanurmahan |
svasti humphat svadha svaha srausat vausat vasan namah 128 ||

nnanam vinnanamanando bodhah samvitsamo‌உsamah |
eka ekaksaradhara ekaksaraparayanah || 129 ||

ekagradhirekavira eko‌உnekasvarupadhrk |
dvirupo dvibhujo dvyakso dvirado dviparaksakah || 130 ||

dvaimaturo dvivadano dvandvahino dvayatigah |
tridhama trikarastreta trivargaphaladayakah || 131 ||

trigunatma trilokadistrisaktisastrilocanah |
caturvidhavacovrttiparivrttipravartakah || 132 ||

caturbahuscaturdantascaturatma caturbhujah |
caturvidhopayamayascaturvarnasramasrayah 133 ||

caturthipujanapritascaturthitithisambhavah ||
pancaksaratma pancatma pancasyah pancakrttamah || 134 ||

pancadharah pancavarnah pancaksaraparayanah |
pancatalah pancakarah pancapranavamatrkah || 135 ||

pancabrahmamayasphurtih pancavaranavaritah |
pancabhaksapriyah pancabanah pancasikhatmakah || 136 ||

satkonapithah satcakradhama sadgranthibhedakah |
sadangadhvantavidhvamsi sadangulamahahradah || 137 ||

sanmukhah sanmukhabhrata satsaktiparivaritah |
sadvairivargavidhvamsi sadurmibhayabhanjanah || 138 ||

sattarkadurah satkarma sadgunah sadrasasrayah |
saptapatalacaranah saptadviporumandalah || 139 ||

saptasvarlokamukutah saptasaptivarapradah |
saptangarajyasukhadah saptarsiganavanditah || 140 ||

saptacchandonidhih saptahotrah saptasvarasrayah |
saptabdhikelikasarah saptamatrnisevitah || 141 ||

saptacchando modamadah saptacchando makhaprabhuh |
astamurtirdhyeyamurtirastaprakrtikaranam || 142 ||

astangayogaphalabhrdastapatrambujasanah |
astasaktisamanasrirastaisvaryapravardhanah || 143 ||

astapithopapithasrirastamatrsamavrtah |
astabhairavasevyo‌உstavasuvandyo‌உstamurtibhrt || 144 ||

astacakrasphuranmurtirastadravyahavihpriyah |
astasrirastasamasrirastaisvaryapradayakah |
navanagasanadhyasi navanidhyanusasitah || 145 ||

navadvarapuravrtto navadvaraniketanah |
navanathamahanatho navanagavibhusitah || 146 ||

navanarayanastulyo navadurganisevitah |
navaratnavicitrango navasaktisiroddhrtah || 147 ||

dasatmako dasabhujo dasadikpativanditah |
dasadhyayo dasaprano dasendriyaniyamakah || 148 ||

dasaksaramahamantro dasasavyapivigrahah |
ekadasamaharudraihstutascaikadasaksarah || 149 ||

dvadasadvidasastadidordandastraniketanah |
trayodasabhidabhinno visvedevadhidaivatam || 150 ||

caturdasendravaradascaturdasamanuprabhuh |
caturdasadyavidyadhyascaturdasajagatpatih || 151 ||

samapancadasah pancadasisitamsunirmalah |
tithipancadasakarastithya pancadasarcitah || 152 ||

sodasadharanilayah sodasasvaramatrkah |
sodasantapadavasah sodasendukalatmakah || 153 ||

kalasaptadasi saptadasasaptadasaksarah |
astadasadvipapatirastadasapuranakrt || 154 ||

astadasausadhisrstirastadasavidhih smrtah |
astadasalipivyastisamastinnanakovidah || 155 ||

astadasannasampattirastadasavijatikrt |
ekavimsah pumanekavimsatyangulipallavah || 156 ||

caturvimsatitattvatma pancavimsakhyapurusah |
saptavimsatitaresah saptavimsatiyogakrt || 157 ||

dvatrimsadbhairavadhisascatustrimsanmahahradah |
sattrimsattattvasambhutirastatrimsatkalatmakah || 158 ||

pancasadvisnusaktisah pancasanmatrkalayah |
dvipancasadvapuhsrenitrisastyaksarasamsrayah |
pancasadaksarasrenipancasadrudravigrahah || 159 ||

catuhsastimahasiddhiyoginivrndavanditah |
namadekonapancasanmarudvarganirargalah || 160 ||

catuhsastyarthanirneta catuhsastikalanidhih |
astasastimahatirthaksetrabhairavavanditah || 161 ||

caturnavatimantratma sannavatyadhikaprabhuh |
satanandah satadhrtih satapatrayateksanah || 162 ||

satanikah satamakhah satadharavarayudhah |
sahasrapatranilayah sahasraphanibhusanah || 163 ||

sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat |
sahasranamasamstutyah sahasraksabalapahah || 164 ||

dasasahasraphanibhrtphanirajakrtasanah |
astasitisahasradyamaharsistotrapathitah || 165 ||

laksadharah priyadharo laksadharamanomayah |
caturlaksajapapritascaturlaksaprakasakah || 166 ||

caturasitilaksanam jivanam dehasamsthitah |
kotisuryapratikasah koticandramsunirmalah || 167 ||

sivodbhavadyastakotivainayakadhurandharah |
saptakotimahamantramantritavayavadyutih || 168 ||

trayastrimsatkotisurasrenipranatapadukah |
anantadevatasevyo hyanantasubhadayakah || 169 ||

anantanamanantasrirananto‌உnantasaukhyadah |
anantasaktisahito hyanantamunisamstutah || 170 ||

iti vainayakam namnam sahasramidamiritam |
idam brahme muhurte yah pathati pratyaham narah || 171 ||

karastham tasya sakalamaihikamusmikam sukham |
ayurarogyamaisvaryam dhairyam sauryam balam yasah || 172 ||

medha pranna dhrtih kantih saubhagyamabhirupata |
satyam daya ksama santirdaksinyam dharmasilata || 173 ||

jagatsamvananam visvasamvado vedapatavam |
sabhapandityamaudaryam gambhiryam brahmavarcasam || 174 ||

ojastejah kulam silam pratapo viryamaryata |
nnanam vinnanamastikyam sthairyam visvasata tatha || 175 ||

dhanadhanyadivrddhisca sakrdasya japadbhavet |
vasyam caturvidham visvam japadasya prajayate || 176 ||

ranno rajakalatrasya rajaputrasya mantrinah |
japyate yasya vasyarthe sa dasastasya jayate || 177 ||

dharmarthakamamoksanamanayasena sadhanam |
sakinidakiniraksoyaksagrahabhayapaham || 178 ||

samrajyasukhadam sarvasapatnamadamardanam |
samastakalahadhvamsi dagdhabijaprarohanam || 179 ||

duhsvapnasamanam kruddhasvamicittaprasadanam |
sadvargastamahasiddhitrikalannanakaranam || 180 ||

parakrtyaprasamanam paracakrapramardanam |
sangramamarge savesamidamekam jayavaham || 181 ||

sarvavandhyatvadosaghnam garbharaksaikakaranam |
pathyate pratyaham yatra stotram ganapateridam || 182 ||

dese tatra na durbhiksamitayo duritani ca |
na tadgeham jahati sriryatrayam japyate stavah || 183 ||

ksayakusthaprameharsabhagandaravisucikah |
gulmam plihanamasamanamatisaram mahodaram || 184 ||

kasam svasamudavartam sulam sophamayodaram |
sirorogam vamim hikkam gandamalamarocakam || 185 ||

vatapittakaphadvandvatridosajanitajvaram |
agantuvisamam sitamusnam caikahikadikam || 186 ||

ityadyuktamanuktam va rogadosadisambhavam |
sarvam prasamayatyasu stotrasyasya sakrjjapah || 187 ||

prapyate‌உsya japatsiddhih strisudraih patitairapi |
sahasranamamantro‌உyam japitavyah subhaptaye || 188 ||

mahaganapateh stotram sakamah prajapannidam |
icchaya sakalan bhoganupabhujyeha parthivan || 189 ||

manorathaphalairdivyairvyomayanairmanoramaih |
candrendrabhaskaropendrabrahmasarvadisadmasu || 190 ||

kamarupah kamagatih kamadah kamadesvarah |
bhuktva yathepsitanbhoganabhistaih saha bandhubhih || 191 ||

ganesanucaro bhutva gano ganapatipriyah |
nandisvaradisanandairnanditah sakalairganaih || 192 ||

sivabhyam krpaya putranirvisesam ca lalitah |
sivabhaktah purnakamo ganesvaravaratpunah || 193 ||

jatismaro dharmaparah sarvabhaumo‌உbhijayate |
niskamastu japannityam bhaktya vighnesatatparah || 194 ||

yogasiddhim param prapya nnanavairagyasamyutah |
nirantare nirabadhe paramanandasamnnite || 195 ||

visvottirne pare purne punaravrttivarjite |
lino vainayake dhamni ramate nityanirvrte || 196 ||

yo namabhirhutairdattaih pujayedarcaye–ennarah |
rajano vasyatam yanti ripavo yanti dasatam || 197 ||

tasya sidhyanti mantranam durlabhascestasiddhayah |
mulamantradapi stotramidam priyatamam mama || 198 ||

nabhasye masi suklayam caturthyam mama janmani |
durvabhirnamabhih pujam tarpanam vidhivaccaret || 199 ||

astadravyairvisesena kuryadbhaktisusamyutah |
tasyepsitam dhanam dhanyamaisvaryam vijayo yasah || 200 ||

bhavisyati na sandehah putrapautradikam sukham |
idam prajapitam stotram pathitam sravitam srutam || 201 ||

vyakrtam carcitam dhyatam vimrstamabhivanditam |
ihamutra ca visvesam visvaisvaryapradayakam || 202 ||

svacchandacarinapyesa yena sandharyate stavah |
sa raksyate sivodbhutairganairadhyastakotibhih || 203 ||

likhitam pustakastotram mantrabhutam prapujayet |
tatra sarvottama laksmih sannidhatte nirantaram || 204 ||

danairasesairakhilairvrataisca tirthairasesairakhilairmakhaisca |
na tatphalam vindati yadganesasahasranamasmaranena sadyah || 205 ||

etannamnam sahasram pathati dinamanau pratyahamprojjihane
sayam madhyandine va trisavanamathava santatam va jano yah |
sa syadaisvaryadhuryah prabhavati vacasam kirtimuccaistanoti
daridryam hanti visvam vasayati suciram vardhate putrapautraih || 206 ||

akincanopyekacitto niyato niyatasanah |
prajapamscaturo masan ganesarcanatatparah || 207 ||

daridratam samunmulya saptajanmanugamapi |
labhate mahatim laksmimityanna paramesvari || 208 ||

ayusyam vitarogam kulamativimalam sampadascartinasah
kirtirnityavadata bhavati khalu nava kantiravyajabhavya |
putrah santah kalatram gunavadabhimatam yadyadanyacca tatta –
nnityam yah stotrametat pathati ganapatestasya haste samastam || 209 ||

gananjayo ganapatirherambo dharanidharah |
mahaganapatirbuddhipriyah ksipraprasadanah || 210 ||

amoghasiddhiramrtamantrascintamanirnidhih |
sumangalo bijamasapurako varadah kalah || 211 ||

kasyapo nandano vacasiddho dhundhirvinayakah |
modakairebhiratraikavimsatya namabhih puman || 212 ||

upayanam dadedbhaktya matprasadam cikirsati |
vatsaram vighnarajo‌உsya tathyamistarthasiddhaye || 213 ||

yah stauti madgatamana mamaradhanatatparah |
stuto namna sahasrena tenaham natra samsayah || 214 ||

namo namah suravarapujitanghraye
namo namo nirupamamangalatmane |
namo namo vipuladayaikasiddhaye
namo namah karikalabhananaya te || 215 ||

kinkiniganaracitacaranah
prakatitagurumitacarukaranah |
madajalalaharikalitakapolah
samayatu duritam ganapatinamna || 216 ||

|| iti sriganesapurane upasanakhande isvaraganesasamvade
ganesasahasranamastotram nama satcatvarimsodhyayah ||

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Text

Archives