Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Meenakshi Pancharatnam Lyrics in Kannada and Meaning

Meenakshi Pancharatnam (The five jewels of Meenakshi) is a popular stotram composed by Shri Adi Shankaracharya as a ritual incantation on goddess Meenakshi. This stotram explains the divine qualities, appearance and the greatness of goddess Meenakshi, consort of God Sundareshwar (Shiva).

Shri Meenakshi Pancharatnam in Kannada:

॥ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಪಂಚರತ್ನಂ ॥
ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಾಂ ಕೇಯೂರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಸ್ಮಿತದಂತಪಂಕ್ತಿರುಚಿರಾಂ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಂ|
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುರೇಂದ್ರಸೇವಿತಪದಾಂ ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾಂ ಶಿವಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್ ॥ ೧ ॥

ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ಕಿರೀಟರುಚಿರಾಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಂ
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಕಿಂಕಿಣೀಮಣಿಧರಾಂ ಪದ್ಮಪ್ರಭಾಭಾಸುರಾಮ್|
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಂ ವಾಣೀರಮಾಸೇವಿತಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಿವವಾಮಭಾಗನಿಲಯಾಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಬಿಂದುಮಧ್ಯವಸತೀಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಭಾನಾಯಕೀಂ|
ಶ್ರೀಮತ್ ಷಣ್ಮುಖವಿಘ್ನರಾಜಜನನೀಂ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಮ್ ॥ ೩ ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರನಾಯಕೀಂ ಭಯಹರಾಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾಭಾಂ ಕಮಲಾಸನಾರ್ಚಿತಪದಾಂ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾನುಜಾಂ|
ವೀಣಾವೇಣುಮೃದಂಗವಾದ್ಯರಸಿಕಾಂ ನಾನಾವಿಧಾಮಂಬಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ ॥ ೪ ॥

ನಾನಾಯೋಗಿಮುನೀಂದ್ರಹೃತ್ಸುವಸತೀಂ ನಾನಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಂ
ನಾನಾಪುಷ್ಪವಿರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಂ ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಾಂ|
ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ಪರಾತ್ಪರತರಾಂ ನಾನಾರ್ಥತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ ॥ ೫ ॥

Sri Meenakshi Pancharatnam Meaning:

(I bow to the Devi Meenakshi) The one who radiants like thousands of rising suns and glowing with her bracelets and necklaces.
Whose lips look like the ripe coccinia(Bimba fruit) in colour, Who has a gentle smile with a beautiful row of teeth and who wears silk garments
Whose feet is worshipped by Vishnu, Brahma and Indra(Surendra) and whose is the form of reality or existence and who is auspicious
I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, The ocean of compassion.

(I bow to the goddess Meenakshi, whose crown has garlands of pearls and the face shining like a full moon
Who wears anklets that are studded with gemstones and has small bells, who is shining like the splendour of lotus
Who grants all the wishes, the daughter of the mountain, who is worshipped by goddesses Vani and Rama
I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, The ocean of compassion.

(I bow to goddess Meenakshi) Who is the manifestation of Shri-Vidya(Devine knowledge), Who is present in the left half of Shiva and shines with the mantra Hrim
The one who lives in the centre of the Bindu (Circle) of the Sri Chakra and is the leader of the court of gods
The mother of Six faced god Shanmukha and Ganesha and the greatest enchantress of the world
I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, The ocean of compassion.

I bow to goddess Meenakshi The consort of Lord Sundareswara, The remover of fears, The bestower of knowledge, The pure one
Who is dark coloured, Whose feet is worshipped by the one who is seated on the lotus (Brahma), The sister of Narayana
Who enjoys the music of the instruments Veena, Venu(Flute), Mridangam (Classical Indian drum) and the mother of several aspects and forms
I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, The ocean of compassion.

I bow to the goddesses Meenakshi who resides in the heart of yogis and munis(great sages) and bestows many siddhis (powers)
Whose feet are adorned with several flowers and who is worshipped by Narayana
Who is the form of Nada Brahma(Devine sound), Who is beyond everything, The innermost tenor of all the forms
I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, The ocean of compassion.

Also Read:

Sri Meenakshi Pancharatnam Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Meenakshi Pancharatnam Lyrics in Kannada and Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top