Home / Ashtottara Shatanama / Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Shri Ram Slokam

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Shri Ram Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam :

॥ രാമാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

॥ അഥ ശ്രീമദാനന്ദരാമായണാന്തര്‍ഗത ശ്രീ
രാമാഷ്ടോത്തരശതനാമ സ്തോത്രം ॥

വിഷ്ണുദാസ ഉവാച-

ഓം അസ്യ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാമാഷ്ടോത്തരശതമന്ത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ജാനകീവല്ലഭഃ ശ്രീരാമചന്ദ്രോ ദേവതാ ॥
ഓം ബീജം । നമഃ ശക്തിഃ । ശ്രീരാമചന്ദ്രഃ കീലകം ।
ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അങ്ഗുലീന്യാസഃ ।

ഓം നമോ ഭഗവതേ രാജാധിരാജായ പരമാത്മനേ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വിദ്യാധിരാജായ ഹയഗ്രീവായ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ജാനകീവല്ലഭായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ രഘുനന്ദനായാമിതതേജസേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ക്ഷീരാബ്ധിമധ്യസ്ഥായ നാരായണായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ സത്പ്രകാശായ രാമായ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

ഷഡങ്ഗന്യാസഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ രാജാധിരാജായ പരമാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വിദ്യാധിരാജായ ഹയഗ്രീവായ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ജാനകീവല്ലഭായ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ രഘുനന്ദനായാമിതതേജസേ കവചായ ഹും ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ക്ഷീരാബ്ധിമധ്യസ്ഥായ നാരായണായ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ സത്പ്രകാശായ രാമായ അസ്ത്രായ ഫട് । ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

അഥ ധ്യാനം ।
മന്ദാരാകൃതിപുണ്യധാമവിലസദ്വക്ഷസ്ഥലം കോമലം
ശാന്തം കാന്തമഹേന്ദ്രനീലരുചിരാഭാസം സഹസ്രാനനം ।
വന്ദേഽഹം രഘുനന്ദനം സുരപതിം കോദണ്ഡദീക്ഷാഗുരും
രാമം സര്‍വജഗത്സുസേവിതപദം സീതാമനോവല്ലഭം ॥ 16 ॥

അഥ സ്തോത്രം ।

സഹസ്രശീര്‍ഷ്ണേ വൈ തുഭ്യം സഹസ്രാക്ഷായ തേ നമഃ ।
നമഃ സഹസ്രഹസ്തായ സഹസ്രചരണായ ച ॥ 17 ॥

നമോ ജീമൂതവര്‍ണായ നമസ്തേ വിശ്വതോമുഖ ।
അച്യുതായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ ശേഷശായിനേ ॥ 18 ॥

നമോ ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ പഞ്ചഭൂതാത്മനേ നമഃ ।
നമോ മൂലപ്രകൃതയേ ദേവാനാം ഹിതകാരിണേ ॥ 19 ॥

നമസ്തേ സര്‍വലോകേശ സര്‍വദുഃഖനിഷൂദന ।
ശങ്ഖചക്രഗദാപദ്മജടാമുകുടധാരിണേ ॥ 20 ॥

നമോ ഗര്‍ഭായ തത്ത്വായ ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം നമോ വാസുദേവായ നമോ ദശരഥാത്മജ ॥ 21 ॥

നമോ നമസ്തേ രാജേന്ദ്ര സര്‍വസമ്പത്പ്രദായ ച ।
നമഃ കാരുണ്യരൂപായ കൈകേയീപ്രിയകാരിണേ ॥ 22 ॥

നമോ ദന്തായ ശാന്തായ വിശ്വാമിത്രപ്രിയായ തേ ।
യജ്ഞേശായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ ക്രതുപാലക ॥ 23 ॥

നമോ നമഃ കേശവായ നമോ നാഥായ ശര്‍ങ്ഗിണേ ।
നമസ്തേ രാമചന്ദ്രായ നമോ നാരായണായ ച ॥ 24 ॥

നമസ്തേ രാമചന്ദ്രായ മാധവായ നമോ നമഃ ।
ഗോവിന്ദ്രായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ പരമാത്മനേ ॥ 25 ॥

നമസ്തേ വിഷ്ണുരൂപായ രഘുനാഥായ തേ നമഃ ।
നമസ്തേഽനാഥനാഥായ നമസ്തേ മധുസൂദന ॥ 26 ॥

ത്രിവിക്രമ നമസ്തേഽസ്തു സീതായാഃ പതയേ നമഃ ।
വാമനായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ രാഘവായ ച ॥ 27 ॥

നമോ നമഃ ശ്രീധരായ ജാനകീവല്ലഭായ ച ।
നമസ്തേഽസ്തു ഹൃഷീകേശ കന്ദര്‍പായ നമോ നമഃ ॥ 28 ॥

നമസ്തേ പദ്മനാഭായ കൌസല്യാഹര്‍ഷകാരിണേ ।
നമോ രാജീവനേത്രായ നമസ്തേ ലക്ഷ്മണാഗ്രജ ॥ 29 ॥

നമോ നമസ്തേ കാകുത്സ്ഥ നമോ ദാമോദരായ ച ।
വിഭീഷണപരിത്രാതര്‍നമഃ സങ്കര്‍ഷണായ ച ॥ 30 ॥

വാസുദേവ നമസ്തേഽസ്തു നമസ്തേ ശങ്കരപ്രിയ ।
പ്രദ്യുംനായ നമസ്തുഭ്യമനിരുദ്ധായ തേ നമഃ ॥ 31 ॥

സദസദ്ഭക്തിരൂപായ നമസ്തേ പുരുഷോത്തമ ।
അധോക്ഷജ നമസ്തേഽസ്തു സപ്തതാലഹരായ ച ॥ 32 ॥

ഖരദൂഷണസംഹര്‍ത്രേ ശ്രീനൃസിംഹായ തേ നമഃ ।
അച്യുതായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ സേതുബന്ധക ॥ 33 ॥

ജനാര്‍ദന നമസ്തേഽസ്തു നമോ ഹനുമദാശ്രയ ।
ഉപേന്ദ്രചന്ദ്രവന്ദ്യായ മാരീചമഥനായ ച ॥ 34 ॥

നമോ ബാലിപ്രഹരണ നമഃ സുഗ്രീവരാജ്യദ ।
ജാമദഗ്ന്യമഹാദര്‍പഹരായ ഹരയേ നമഃ ॥ 35 ॥

നമോ നമസ്തേ കൃഷ്ണായ നമസ്തേ ഭരതാഗ്രജ ।
നമസ്തേ പിതൃഭക്തായ നമഃ ശത്രുഘ്നപൂര്‍വജ ॥ 36 ॥

അയോധ്യാധിപതേ തുഭ്യം നമഃ ശത്രുഘ്നസേവിത ।
നമോ നിത്യായ സത്യായ ബുദ്ധ്യാദിജ്ഞാനരൂപിണേ ॥ 37 ॥

അദ്വൈതബ്രഹ്മരൂപായ ജ്ഞാനഗംയായ തേ നമഃ ।
നമഃ പൂര്‍ണായ രംയായ മാധവായ ചിദാത്മനേ ॥ 38 ॥

അയോധ്യേശായ ശ്രേഷ്ഠായ ചിന്‍മാത്രായ പരാത്മനേ ।
നമോഽഹല്യോദ്ധാരണായ നമസ്തേ ചാപഭഞ്ജിനേ ॥ 39 ॥

സീതാരാമായ സേവ്യായ സ്തുത്യായ പരമേഷ്ഠിനേ ।
നമസ്തേ ബാണഹസ്തായ നമഃ കോദണ്ഡധാരിണേ ॥ 40 ॥

നമഃ കബന്ധഹന്ത്രേ ച വാലിഹന്ത്രേ നമോഽസ്തു തേ ।
നമസ്തേഽസ്തു ദശഗ്രീവപ്രാണസംഹാരകാരിണേ ॥ 41 ॥ 108

അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം രമചന്ദ്രസ്യ പാവനം
ഏതത്പ്രോക്തം മയാ ശ്രേഷ്ഠ സര്‍വപാതകനാശനം ॥ 42 ॥

പ്രചരിഷ്യതി തല്ലോകേ പ്രാണ്യദൃഷ്ടവശാദ്ദ്വിജ ।
തസ്യ കീര്‍തനമാത്രേണ ജനാ യാസ്യന്തി സദ്ഗതിം ॥ 43 ॥

താവദ്വിജൃംഭതേ പാപം ബ്രഹ്മഹത്യാപുരഃസരം।
യാവന്നാമാഷ്ടകശതം പുരുഷോ ന ഹി കീര്‍തയേത് ॥ 44 ॥

താവത്കലേര്‍മഹോത്സാഹോ നിഃശങ്കം സമ്പ്രവര്‍തതേ ।
യാവച്ഛ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ ശതനാംനാം ന കീര്‍തനം ॥ 46 ॥

താവത്സ്വരൂപം രാമസ്യ ദുര്‍ബോധം പ്രാണിനാം സ്ഫുടം ।
യാവന്ന നിഷ്ഠയാ രാമനാമമാഹാത്മ്യമുത്തമം ॥ 47 ॥

കീര്‍തിതം പഠിതം ചിത്തേ ധൃതം സംസ്മാരിതം മുദാ ।
അന്യതഃ ശൃണുയാന്‍മര്‍ത്യഃ സോഽപി മുച്യേത പാതകാത് ॥ 48 ॥

ബ്രഹ്മഹത്യാദിപാപാനാം നിഷ്കൃതിം യദി വാഞ്ഛതി ।
രാമസ്തോത്രം മാസമേകം പഠിത്വാ മുച്യതേ നരഃ ॥ 49 ॥

ദുഷ്പ്രതിഗ്രഹദുര്‍ഭോജ്യദുരാലാപാദിസംഭവം ।
പാപം സകൃത്കീര്‍തനേന രാമസ്തോത്രം വിനാശയേത് ॥ 50 ॥

ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണേതിഹാസാഗമശതാനി ച ।
അര്‍ഹന്തി നാല്‍പാം ശ്രീരാമനാമകീര്‍തികലാമപി ॥ 51 ॥

അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം സീതാരാമസ്യ പാവനം ।
അസ്യ സങ്കീര്‍തനാദേവ സര്‍വാന്‍ കാമാന്‍ ലഭേന്നരഃ ॥ 52 ॥

പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രാന്‍ ധനാര്‍ഥീ ധനമാപ്നുയാത് ।
സ്ത്രിയം പ്രാപ്നോതി പത്ന്യര്‍ഥീ സ്തോത്രപാഠശ്രവാദിനാ ॥ 53 ॥

കുംഭോദരേണ മുനിനാ യേന സ്തോത്രേണ രാഘവഃ ।
സ്തുതഃ പൂര്‍വം യജ്ഞവാടേ തദേതത്ത്വാം മയോദിതം ॥ 54 ॥

ഇതി ശ്രീശതകോടിരാമചരിതാന്തര്‍ഗതേ ശ്രീമദാനന്ദരാമായണേ വാല്‍മീകീയേ
യാത്രാകാണ്ഡേ ശ്രീരാമനാമാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം നാമ പഞ്ചമഃ സര്‍ഗഃ ॥

Also Read:

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts