Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Sita Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Sita Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ ॥

| ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸೀತಾಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭಾಮ್ |
ದ್ವಿಭುಜಾಂ ಸುಕುಮಾರಾಂಗೀಂ ಪೀತಕೌಸೇಯವಾಸಿನೀಮ್ || ೧ ||

ಸಿಂಹಾಸನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾಂ ವರಾಮ್
ನಾನಾಲಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕುಂಡಲದ್ವಯ ಧಾರಿಣೀಮ್ || ೨ ||

ಚೂಡಾಕಂಕಣ ಕೇಯೂರ ರಶನಾ ನೂಪುರಾನ್ವಿತಾಮ್ |
ಸೀಮಂತೇ ರವಿಚಂದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಿಟಿಲೇ ತಿಲಕೇನ ಚ || ೩ ||

ಮಯೂರಾ ಭರಣೇನಾಪಿ ಘ್ರಾಣೇತಿ ಶೋಭಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ |
ಹರಿದ್ರಾಂ ಕಜ್ಜಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಕುಂಕುಮಂ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ || ೪ ||

ಬಿಭ್ರಂತೀಂ ಸುರಭಿದ್ರವ್ಯಂ ಸಗಂಧ ಸ್ನೇಹ ಮುತ್ತಮಮ್ |
ಸ್ಮಿತಾನನಾಂ ಗೌರವರ್ಣಾಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಂ ಕರೇ || ೫ ||

ಬಿಭ್ರಂತೀಮಪರೇಹಸ್ತೇ ಮಾತುಲುಂಗಮನುತ್ತಮಮ್ |
ರಮ್ಯವಾಸಾಂ ಚ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಚಂದ್ರವಾಹನ ಲೋಚನಾಮ್ || ೬ ||

ಕಲಾನಾಥ ಸಮಾನಾಸ್ಯಾಂ ಕಲಕಂಠ ಮನೋರಮಾಮ್ |
ಮಾತುಲಿಂಗೋತ್ಭವಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷದುಹಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ || ೭ ||

ಮೈಥಿಲೀಂ ರಾಮದಯಿತಾಂ ದಾಸೀಭಿಃ ಪರಿವೀಜಿತಾಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜನಕಜಾಂ ಹೇಮಕುಂಭ ಪಯೋಧರಾಮ್ || ೮ ||

ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠನೀಯಂ ಸುಭಾವಹಮ್ || ೯ ||

| ಕವಚಮ್ |
ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇಽವತು ಜಾನಕೀ |
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ವೈದೇಹೀ ಪಾತೂದೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಮೈಥಿಲೀ || ೧ ||

ಅಧಃ ಪಾತು ಮಾತುಲುಂಗೀ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾಽವತು |
ಮಧ್ಯೇಽವನಿಸುತಾ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ರಮಾ || ೨ ||

ಸ್ಮಿತಾನನಾ ಶಿರಃ ಪಾತು ಪಾತು ಫಾಲಂ ನೃಪಾತ್ಮಜಾ |
ಪದ್ಮಾಽವತು ಭೃವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ನಯನೇಽವತು || ೩ ||

ಕಪೋಲೇ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಚ ಪಾತು ಶ್ರೀರಾಮವಲ್ಲಭಾ |
ನಾಸಾಗ್ರಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಪಾತು ಪಾತು ವಕ್ತ್ರಂ ತು ರಾಜಸೀ || ೪ ||

ತಾಮಸೀ ಪಾತು ಮದ್ವಾಣೀಂ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಪತಿವ್ರತಾ |
ದಂತಾನ್ ಪಾತು ಮಹಾಮಾಯಾ ಚಿಬುಕಂ ಕನಕಪ್ರಭಾ || ೫ ||

ಪಾತು ಕಂಠಂ ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಾ |
ಭುಜೌ ಪಾತು ವರಾರೋಹಾ ಕರೌ ಕಂಕಣಮಂಡಿತಾ || ೬ ||

ನಖಾನ್ ರಕ್ತನಖಾ ಪಾತು ಕುಕ್ಷೌ ಪಾತು ಲಘೂದರಾ |
ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ರಾಮಪತ್ನೀ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ರಾವಣಮೋಹಿನೀ || ೭ ||

ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ವಹ್ನಿಗುಪ್ತಾಽವತು ಮಾಂ ಸರ್ವದೈವ ಹಿ |
ದಿವ್ಯಪ್ರದಾ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಕಟಿಂ ರಾಕ್ಷಸಮೋಹಿನೀ || ೮ ||

ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ರತ್ನಗುಪ್ತಾ ಲಿಂಗಂ ಪಾತು ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಊರೂ ರಕ್ಷತು ರಂಭೋರೂಃ ಜಾನುನೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ || ೯ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಸದಾ ಸುಭ್ರೂಃ ಗುಲ್ಫೌ ಚಾಮರವೀಜಿತಾ |
ಪಾದೌ ಲವಸುತಾ ಪಾತು ಪಾತ್ವಂಗಾನಿ ಕುಶಾಂಬಿಕಾ || ೧೦ ||

ಪಾದಾಂಗುಳೀಃ ಸದಾ ಪಾತು ಮಮ ನೂಪುರ ನಿಸ್ವನಾ |
ರೋಮಾಣ್ಯವತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಿನೀ || ೧೧ ||

ರಾತ್ರೌ ಪಾತು ಕಾಲರೂಪಾ ದಿನೇ ದಾನೈಕತತ್ಪರಾ |
ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಾಂ ಪಾತು ಮೂಲಕಾಸುರಘಾತಿನೀ || ೧೨ ||

| ಫಲಶೃತಿ |

ಏವಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ತೇ ಮಯೇರಿತಮ್ |
ಇದಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇತ್ತುಯಃ || ೧೩ ||

ಜಾನಕೀಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಧನಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಸ್ತ್ರೀಕಾಮಾರ್ಥೀ ಶುಭಾಂ ನಾರೀಂ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಸೌಖ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಜಪನೀಯಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಸದಾ || ೧೫ ||

ಅಷ್ಟಭೂಸುರ ಸೀತಾಯೈ ನರೈ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಪಯೇತ್ ಸದಾ |
ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿಕಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || ೧೬ ||

ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಚೇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇ ಧನ್ಯಾ ಮಾನವಾ ಭುವಿ || ೧೭ ||

ಪಠಂತಿ ರಾಮಕವಚಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ವಿನಾ |
ತಥಾ ವಿನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಕವಚೇನ ವೃಥಾ ಸ್ಮೃತಮ್ || ೧೮ ||

ತಸ್ಮಾತ್ ಸದಾ ನರೈರ್ಜಾಪ್ಯಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ |
ಆದೌ ತು ವಾಯುಪುತ್ರಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ತತಃ ಪರಮ್ || ೧೯ ||

ತತಃ ಪಟೇಚ್ಚ ಸೀತಾಯಾಃ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಯ ತತಃ ಪರಮ್ |
ಏವಂ ಸದಾ ಜಪನೀಯಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶತಕೋಟಿರಾಮಾಯಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮಿಕೀಯೇ ಮನೋಹರಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಕವಚಂ |

Also Read:

Sri Sita Kavacham Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Sita Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top