Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Sita Kavacham Lyrics in Tamil

Sri Sita Kavacham in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஸீதா கவசம் ॥

| த்⁴யானம் |
ஸீதாம் கமலபத்ராக்ஷீம் வித்³யுத்புஞ்ஜஸமப்ரபா⁴ம் |
த்³விபு⁴ஜாம் ஸுகுமாராங்கீ³ம் பீதகௌஸேயவாஸினீம் || 1 ||

ஸிம்ஹாஸனே ராமசந்த்³ர வாமபா⁴க³ஸ்தி²தாம் வராம்
நானாலங்கார ஸம்யுக்தாம் குண்ட³லத்³வய தா⁴ரிணீம் || 2 ||

சூடா³கங்கண கேயூர ரஶனா நூபுரான்விதாம் |
ஸீமந்தே ரவிசந்த்³ராப்⁴யாம் நிடிலே திலகேன ச || 3 ||

மயூரா ப⁴ரணேனாபி க்⁴ராணேதி ஶோபி⁴தாம் ஶுபா⁴ம் |
ஹரித்³ராம் கஜ்ஜலம் தி³வ்யம் குங்குமம் குஸுமானி ச || 4 ||

பி³ப்⁴ரந்தீம் ஸுரபி⁴த்³ரவ்யம் ஸக³ந்த⁴ ஸ்னேஹ முத்தமம் |
ஸ்மிதானனாம் கௌ³ரவர்ணாம் மந்தா³ரகுஸுமம் கரே || 5 ||

பி³ப்⁴ரந்தீமபரேஹஸ்தே மாதுலுங்க³மனுத்தமம் |
ரம்யவாஸாம் ச பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் சந்த்³ரவாஹன லோசனாம் || 6 ||

கலாநாத² ஸமானாஸ்யாம் கலகண்ட² மனோரமாம் |
மாதுலிங்கோ³த்ப⁴வாம் தே³வீம் பத்³மாக்ஷது³ஹிதாம் ஶுபா⁴ம் || 7 ||

மைதி²லீம் ராமத³யிதாம் தா³ஸீபி⁴꞉ பரிவீஜிதாம் |
ஏவம் த்⁴யாத்வா ஜனகஜாம் ஹேமகும்ப⁴ பயோத⁴ராம் || 8 ||

ஸீதாயா꞉ கவசம் தி³வ்யம் பட²னீயம் ஸுபா⁴வஹம் || 9 ||

| கவசம் |
ஶ்ரீ ஸீதா பூர்வத꞉ பாது த³க்ஷிணே(அ)வது ஜானகீ |
ப்ரதீச்யாம் பாது வைதே³ஹீ பாதூதீ³ச்யாம் ச மைதி²லீ || 1 ||

அத⁴꞉ பாது மாதுலுங்கீ³ ஊர்த்⁴வம் பத்³மாக்ஷஜா(அ)வது |
மத்⁴யே(அ)வநிஸுதா பாது ஸர்வத꞉ பாது மாம் ரமா || 2 ||

ஸ்மிதானனா ஶிர꞉ பாது பாது பா²லம் ந்ருபாத்மஜா |
பத்³மா(அ)வது ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ம்ருகா³க்ஷீ நயனே(அ)வது || 3 ||

கபோலே கர்ணமூலே ச பாது ஶ்ரீராமவல்லபா⁴ |
நாஸாக்³ரம் ஸாத்த்விகீ பாது பாது வக்த்ரம் து ராஜஸீ || 4 ||

தாமஸீ பாது மத்³வாணீம் பாது ஜிஹ்வாம் பதிவ்ரதா |
த³ந்தான் பாது மஹாமாயா சிபு³கம் கனகப்ரபா⁴ || 5 ||

பாது கண்ட²ம் ஸௌம்யரூபா ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஸுரார்சிதா |
பு⁴ஜௌ பாது வராரோஹா கரௌ கங்கணமண்டி³தா || 6 ||

நகா²ன் ரக்தநகா² பாது குக்ஷௌ பாது லகூ⁴த³ரா |
வக்ஷ꞉ பாது ராமபத்னீ பார்ஶ்வே ராவணமோஹினீ || 7 ||

ப்ருஷ்ட²தே³ஶே வஹ்னிகு³ப்தா(அ)வது மாம் ஸர்வதை³வ ஹி |
தி³வ்யப்ரதா³ பாது நாபி⁴ம் கடிம் ராக்ஷஸமோஹினீ || 8 ||

கு³ஹ்யம் பாது ரத்னகு³ப்தா லிங்க³ம் பாது ஹரிப்ரியா |
ஊரூ ரக்ஷது ரம்போ⁴ரூ꞉ ஜானுனீ ப்ரியபா⁴ஷிணீ || 9 ||

ஜங்கே⁴ பாது ஸதா³ ஸுப்⁴ரூ꞉ கு³ல்பௌ² சாமரவீஜிதா |
பாதௌ³ லவஸுதா பாது பாத்வங்கா³னி குஶாம்பி³கா || 10 ||

பாதா³ங்கு³ளீ꞉ ஸதா³ பாது மம நூபுர நிஸ்வனா |
ரோமாண்யவது மே நித்யம் பீதகௌஶேயவாஸினீ || 11 ||

ராத்ரௌ பாது காலரூபா தி³னே தா³னைகதத்பரா |
ஸர்வகாலேஷு மாம் பாது மூலகாஸுரகா⁴தினீ || 12 ||

| ப²லஶ்ருதி |

ஏவம் ஸுதீக்ஷ்ண ஸீதாயா꞉ கவசம் தே மயேரிதம் |
இத³ம் ப்ராத꞉ ஸமுத்தா²ய ஸ்னாத்வா நித்யம் படே²த்துய꞉ || 13 ||

ஜானகீம் பூஜயித்வா ஸ ஸர்வான் காமானவாப்னுயாத் |
த⁴னார்தீ² ப்ராப்னுயாத்³த்³ரவ்யம் புத்ரார்தீ² புத்ரமாப்னுயாத் || 14 ||

ஸ்த்ரீகாமார்தீ² ஶுபா⁴ம் நாரீம் ஸுகா²ர்தீ² ஸௌக்²யமாப்னுயாத் |
அஷ்டவாரம் ஜபனீயம் ஸீதாயா꞉ கவசம் ஸதா³ || 15 ||

அஷ்டபூ⁴ஸுர ஸீதாயை நரை ப்ரீத்யார்பயேத் ஸதா³ |
ப²லபுஷ்பாதி³காதீ³னி யானி யானி ப்ருத²க் ப்ருத²க் || 16 ||

ஸீதாயா꞉ கவசம் சேத³ம் புண்யம் பாதகநாஶனம் |
யே பட²ந்தி நரா ப⁴க்த்யா தே த⁴ன்யா மானவா பு⁴வி || 17 ||

பட²ந்தி ராமகவசம் ஸீதாயா꞉ கவசம் வினா |
ததா² வினா லக்ஷ்மணஸ்ய கவசேன வ்ருதா² ஸ்ம்ருதம் || 18 ||

தஸ்மாத் ஸதா³ நரைர்ஜாப்யம் கவசானாம் சதுஷ்டயம் |
ஆதௌ³ து வாயுபுத்ரஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய தத꞉ பரம் || 19 ||

தத꞉ படேச்ச ஸீதாயா꞉ ஶ்ரீராமஸ்ய தத꞉ பரம் |
ஏவம் ஸதா³ ஜபனீயம் கவசானாம் சதுஷ்டயம் || 20 ||

இதி ஶ்ரீ ஶதகோடிராமாயணாந்தர்க³த ஶ்ரீமதா³னந்த³ராமாயணே வால்மிகீயே மனோஹரகாண்டே³ ஶ்ரீ ஸீதாகவசம் |

Also Read:

Sri Sita Kavacham Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Sita Kavacham Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top