Sri Rama Stotram

Sri Sita Kavacham Lyrics in Telugu

Sri Sita Kavacham in Telugu:

॥ శ్రీ సీతా కవచం ॥

| ధ్యానమ్ |
సీతాం కమలపత్రాక్షీం విద్యుత్పుంజసమప్రభామ్ |
ద్విభుజాం సుకుమారాంగీం పీతకౌసేయవాసినీమ్ || ౧ ||

సింహాసనే రామచంద్ర వామభాగస్థితాం వరామ్
నానాలంకార సంయుక్తాం కుండలద్వయ ధారిణీమ్ || ౨ ||

చూడాకంకణ కేయూర రశనా నూపురాన్వితామ్ |
సీమంతే రవిచంద్రాభ్యాం నిటిలే తిలకేన చ || ౩ ||

మయూరా భరణేనాపి ఘ్రాణేతి శోభితాం శుభామ్ |
హరిద్రాం కజ్జలం దివ్యం కుంకుమం కుసుమాని చ || ౪ ||

బిభ్రంతీం సురభిద్రవ్యం సగంధ స్నేహ ముత్తమమ్ |
స్మితాననాం గౌరవర్ణాం మందారకుసుమం కరే || ౫ ||

బిభ్రంతీమపరేహస్తే మాతులుంగమనుత్తమమ్ |
రమ్యవాసాం చ బింబోష్ఠీం చంద్రవాహన లోచనామ్ || ౬ ||

కలానాథ సమానాస్యాం కలకంఠ మనోరమామ్ |
మాతులింగోత్భవాం దేవీం పద్మాక్షదుహితాం శుభామ్ || ౭ ||

మైథిలీం రామదయితాం దాసీభిః పరివీజితామ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా జనకజాం హేమకుంభ పయోధరామ్ || ౮ ||

సీతాయాః కవచం దివ్యం పఠనీయం సుభావహమ్ || ౯ ||

| కవచమ్ |
శ్రీ సీతా పూర్వతః పాతు దక్షిణేఽవతు జానకీ |
ప్రతీచ్యాం పాతు వైదేహీ పాతూదీచ్యాం చ మైథిలీ || ౧ ||

అధః పాతు మాతులుంగీ ఊర్ధ్వం పద్మాక్షజాఽవతు |
మధ్యేఽవనిసుతా పాతు సర్వతః పాతు మాం రమా || ౨ ||

స్మితాననా శిరః పాతు పాతు ఫాలం నృపాత్మజా |
పద్మాఽవతు భృవోర్మధ్యే మృగాక్షీ నయనేఽవతు || ౩ ||

కపోలే కర్ణమూలే చ పాతు శ్రీరామవల్లభా |
నాసాగ్రం సాత్త్వికీ పాతు పాతు వక్త్రం తు రాజసీ || ౪ ||

తామసీ పాతు మద్వాణీం పాతు జిహ్వాం పతివ్రతా |
దంతాన్ పాతు మహామాయా చిబుకం కనకప్రభా || ౫ ||

పాతు కంఠం సౌమ్యరూపా స్కంధౌ పాతు సురార్చితా |
భుజౌ పాతు వరారోహా కరౌ కంకణమండితా || ౬ ||

నఖాన్ రక్తనఖా పాతు కుక్షౌ పాతు లఘూదరా |
వక్షః పాతు రామపత్నీ పార్శ్వే రావణమోహినీ || ౭ ||

పృష్ఠదేశే వహ్నిగుప్తాఽవతు మాం సర్వదైవ హి |
దివ్యప్రదా పాతు నాభిం కటిం రాక్షసమోహినీ || ౮ ||

గుహ్యం పాతు రత్నగుప్తా లింగం పాతు హరిప్రియా |
ఊరూ రక్షతు రంభోరూః జానునీ ప్రియభాషిణీ || ౯ ||

జంఘే పాతు సదా సుభ్రూః గుల్ఫౌ చామరవీజితా |
పాదౌ లవసుతా పాతు పాత్వంగాని కుశాంబికా || ౧౦ ||

పాదాంగుళీః సదా పాతు మమ నూపుర నిస్వనా |
రోమాణ్యవతు మే నిత్యం పీతకౌశేయవాసినీ || ౧౧ ||

రాత్రౌ పాతు కాలరూపా దినే దానైకతత్పరా |
సర్వకాలేషు మాం పాతు మూలకాసురఘాతినీ || ౧౨ ||

| ఫలశృతి |

ఏవం సుతీక్ష్ణ సీతాయాః కవచం తే మయేరితమ్ |
ఇదం ప్రాతః సముత్థాయ స్నాత్వా నిత్యం పఠేత్తుయః || ౧౩ ||

జానకీం పూజయిత్వా స సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ |
ధనార్థీ ప్రాప్నుయాద్ద్రవ్యం పుత్రార్థీ పుత్రమాప్నుయాత్ || ౧౪ ||

స్త్రీకామార్థీ శుభాం నారీం సుఖార్థీ సౌఖ్యమాప్నుయాత్ |
అష్టవారం జపనీయం సీతాయాః కవచం సదా || ౧౫ ||

అష్టభూసుర సీతాయై నరై ప్రీత్యార్పయేత్ సదా |
ఫలపుష్పాదికాదీని యాని యాని పృథక్ పృథక్ || ౧౬ ||

సీతాయాః కవచం చేదం పుణ్యం పాతకనాశనమ్ |
యే పఠంతి నరా భక్త్యా తే ధన్యా మానవా భువి || ౧౭ ||

పఠంతి రామకవచం సీతాయాః కవచం వినా |
తథా వినా లక్ష్మణస్య కవచేన వృథా స్మృతమ్ || ౧౮ ||

తస్మాత్ సదా నరైర్జాప్యం కవచానాం చతుష్టయమ్ |
ఆదౌ తు వాయుపుత్రస్య లక్ష్మణస్య తతః పరమ్ || ౧౯ ||

తతః పటేచ్చ సీతాయాః శ్రీరామస్య తతః పరమ్ |
ఏవం సదా జపనీయం కవచానాం చతుష్టయమ్ || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీ శతకోటిరామాయణాంతర్గత శ్రీమదానందరామాయణే వాల్మికీయే మనోహరకాండే శ్రీ సీతాకవచం |

Also Read:

Sri Sita Kavacham Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil