Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Kannada

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ಆಗ್ನೇಯಶ್ಚೈವ ಸ್ಕಂದಶ್ಚ ದೀಪ್ತಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ |
ಮಯೂರಕೇತುರ್ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಭೂತೇಶೋ ಮಹಿಷಾರ್ದನಃ || ೧ ||

ಕಾಮಜಿತ್ಕಾಮದಃ ಕಾಂತಃ ಸತ್ಯವಾಗ್ಭುವನೇಶ್ವರಃ |
ಶಿಶುಃ ಶೀಘ್ರಃ ಶುಚಿಶ್ಚಂಡೋ ದೀಪ್ತವರ್ಣಃ ಶುಭಾನನಃ || ೨ ||

ಅಮೋಘಸ್ತ್ವನಘೋ ರೌದ್ರಃ ಪ್ರಿಯಶ್ಚಂದ್ರಾನನಸ್ತಥಾ |
ದೀಪ್ತಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಭದ್ರಕುಕ್ಕುಟಮೋಹನಃ || ೩ ||

ಷಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಪವಿತ್ರೋ ಮಾತೃವತ್ಸಲಃ |
ಕನ್ಯಾಭರ್ತಾ ವಿಭಕ್ತಶ್ಚ ಸ್ವಾಹೇಯೋ ರೇವತೀಸುತಃ || ೪ ||

ಪ್ರಭುರ್ನೇತಾ ವಿಶಾಖಶ್ಚ ನೈಗಮೇಯಃ ಸುದುಶ್ಚರಃ |
ಸುವ್ರತೋ ಲಲಿತಶ್ಚೈವ ಬಾಲಕ್ರೀಡನಕಪ್ರಿಯಃ || ೫ ||

ಖಚಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಶೂರಃ ಶರವಣೋದ್ಭವಃ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ದೇವಸೇನಾಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ |
ವಾಸುದೇವಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಕೃದೇವ ತು || ೬ ||

ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಸ್ವರ್ಗಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಧನಂ ಚೈವ ಸ ಲಭೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೈರೃಷಿಭಿಶ್ಚ ಜುಷ್ಟಂ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಗುಹಂ ನಾಮಭಿರಪ್ರಮೇಯಮ್ |
ಷಡಾನನಂ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಸುವೀರಂ
ನಿಬೋಧ ಚೈತಾನಿ ಕುರುಪ್ರವೀರ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಜೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚ್ಚ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರ್ವಮಂತ್ರೀ ತ್ವಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಚ ನೇತಾ || ೯ ||

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಮಂತ್ರಸ್ತುತಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಥಿತಃ ಷಡರ್ಚಿಃ |
ಸಂವತ್ಸರಸ್ತ್ವಮೃತವಶ್ಚ ಷಡ್ವೈ
ಮಾಸಾರ್ಧಮಾಸಾಶ್ಚ ದಿನಂ ದಿಶಶ್ಚ || ೧೦ ||

ತ್ವಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಸ್ತ್ವರವಿಂದವಕ್ತ್ರಃ
ಸಹಸ್ರಚಕ್ಷೋಽಸಿ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ |
ತ್ವಂ ಲೋಕಪಾಲಃ ಪರಮಂ ಹವಿಶ್ಚ
ತ್ವಂ ಭಾವನಃ ಸರ್ವಸುರಾಸುರಾಣಾಮ್ || ೧೧ ||

ತ್ವಮೇವ ಸೇನಾಧಿಪತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಃ
ಪ್ರಭುರ್ವಿಭುಶ್ಚಾಪ್ಯಥ ಶಕ್ರಜೇತಾ |
ಸಹಸ್ರಭೂಸ್ತ್ವಂ ಧರಣೀ ತ್ವಮೇವ
ಸಹಸ್ರತುಷ್ಟಿಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಭುಕ್ಚ || ೧೨ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಸ್ತ್ವಮನಂತರೂಪಃ
ಸಹಸ್ರಪಾತ್ತ್ವಂ ದಶಶಕ್ತಿಧಾರೀ |
ಗಂಗಾಸುತಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಮತೇನ ದೇವ
ಸ್ವಾಹಾಮಹೀಕೃತ್ತಿಕಾನಾಂ ತಥೈವ || ೧೩ ||

ತ್ವಂ ಕ್ರೀಡಸೇ ಷಣ್ಮುಖ ಕುಕ್ಕುಟೇನ
ಯಥೇಷ್ಟನಾನಾವಿಧಕಾಮರೂಪೀ |
ದೀಕ್ಷಾಽಸಿ ಸೋಮೋ ಮರುತಃ ಸದೈವ
ಧರ್ಮೋಽಸಿ ವಾಯುರಚಲೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಃ || ೧೪ ||

ಸನಾತನಾನಾಮಪಿ ಶಾಶ್ವತಸ್ತ್ವಂ
ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭೂಣಾಮಪಿ ಚೋಗ್ರಧನ್ವಾ |
ಋತಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ದಿತಿಜಾಂತಕಸ್ತ್ವಂ
ಜೇತಾ ರಿಪೂಣಾಂ ಪ್ರವರಃ ಸುರಾಣಾಮ್ || ೧೫ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಪಸ್ತತ್ಪರಮಂ ತ್ವಮೇವ
ಪರಾವರಜ್ಞೋಽಸಿ ಪರಾವರಸ್ತ್ವಮ್ |
ಧರ್ಮಸ್ಯ ಕಾಮಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚೈವ
ತ್ವತ್ತೇಜಸಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮಿದಂ ಮಹಾತ್ಮನ್ || ೧೬ ||

ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಸುರಪ್ರವೀರ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಸಂಸ್ತುತ ಲೋಕನಾಥ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ದ್ವಾದಶನೇತ್ರಬಾಹೋ
ಅತಃ ಪರಂ ವೇದ್ಮಿ ಗತಿಂ ನ ತೇಽಹಮ್ || ೧೭ ||

ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಯ ಇದಂ ವಿಪ್ರಃ ಪಠೇಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಶ್ರಾವಯೇದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ದ್ವಿಜೇರಿತಮ್ || ೧೮ ||

ಧನಮಾಯುರ್ಯಶೋ ದೀಪ್ತಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಶತ್ರುಜಯಂ ತಥಾ |
ಸ ಪುಷ್ಟಿತುಷ್ಟೀ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಕಂದಸಾಲೋಕ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಅರಣ್ಯಪರ್ವಣಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top