Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Telugu

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Telugu Lyrics:

శ్రీ స్కంద స్తోత్రం (మహాభారతే)
మార్కండేయ ఉవాచ |
ఆగ్నేయశ్చైవ స్కందశ్చ దీప్తకీర్తిరనామయః |
మయూరకేతుర్ధర్మాత్మా భూతేశో మహిషార్దనః || ౧ ||

కామజిత్కామదః కాంతః సత్యవాగ్భువనేశ్వరః |
శిశుః శీఘ్రః శుచిశ్చండో దీప్తవర్ణః శుభాననః || ౨ ||

అమోఘస్త్వనఘో రౌద్రః ప్రియశ్చంద్రాననస్తథా |
దీప్తశక్తిః ప్రశాంతాత్మా భద్రకుక్కుటమోహనః || ౩ ||

షష్ఠీప్రియశ్చ ధర్మాత్మా పవిత్రో మాతృవత్సలః |
కన్యాభర్తా విభక్తశ్చ స్వాహేయో రేవతీసుతః || ౪ ||

ప్రభుర్నేతా విశాఖశ్చ నైగమేయః సుదుశ్చరః |
సువ్రతో లలితశ్చైవ బాలక్రీడనకప్రియః || ౫ ||

ఖచారీ బ్రహ్మచారీ చ శూరః శరవణోద్భవః |
విశ్వామిత్రప్రియశ్చైవ దేవసేనాప్రియస్తథా |
వాసుదేవప్రియశ్చైవ ప్రియః ప్రియకృదేవ తు || ౬ ||

నామాన్యేతాని దివ్యాని కార్తికేయస్య యః పఠేత్ |
స్వర్గం కీర్తిం ధనం చైవ స లభేన్నాత్ర సంశయః || ౭ ||

స్తోష్యామి దేవైరృషిభిశ్చ జుష్టం
శక్త్యా గుహం నామభిరప్రమేయమ్ |
షడాననం శక్తిధరం సువీరం
నిబోధ చైతాని కురుప్రవీర || ౮ ||

బ్రహ్మణ్యో వై బ్రహ్మజో బ్రహ్మవిచ్చ
బ్రహ్మేశయో బ్రహ్మవతాం వరిష్ఠః |
బ్రహ్మప్రియో బ్రాహ్మణసర్వమంత్రీ త్వం
బ్రహ్మణాం బ్రాహ్మణానాం చ నేతా || ౯ ||

స్వాహా స్వధా త్వం పరమం పవిత్రం
మంత్రస్తుతస్త్వం ప్రథితః షడర్చిః |
సంవత్సరస్త్వమృతవశ్చ షడ్వై
మాసార్ధమాసాశ్చ దినం దిశశ్చ || ౧౦ ||

త్వం పుష్కరాక్షస్త్వరవిందవక్త్రః
సహస్రచక్షోఽసి సహస్రబాహుః |
త్వం లోకపాలః పరమం హవిశ్చ
త్వం భావనః సర్వసురాసురాణామ్ || ౧౧ ||

త్వమేవ సేనాధిపతిః ప్రచండః
ప్రభుర్విభుశ్చాప్యథ శక్రజేతా |
సహస్రభూస్త్వం ధరణీ త్వమేవ
సహస్రతుష్టిశ్చ సహస్రభుక్చ || ౧౨ ||

సహస్రశీర్షస్త్వమనంతరూపః
సహస్రపాత్త్వం దశశక్తిధారీ |
గంగాసుతస్త్వం స్వమతేన దేవ
స్వాహామహీకృత్తికానాం తథైవ || ౧౩ ||

త్వం క్రీడసే షణ్ముఖ కుక్కుటేన
యథేష్టనానావిధకామరూపీ |
దీక్షాఽసి సోమో మరుతః సదైవ
ధర్మోఽసి వాయురచలేంద్ర ఇంద్రః || ౧౪ ||

సనాతనానామపి శాశ్వతస్త్వం
ప్రభుః ప్రభూణామపి చోగ్రధన్వా |
ఋతస్య కర్తా దితిజాంతకస్త్వం
జేతా రిపూణాం ప్రవరః సురాణామ్ || ౧౫ ||

సూక్ష్మం తపస్తత్పరమం త్వమేవ
పరావరజ్ఞోఽసి పరావరస్త్వమ్ |
ధర్మస్య కామస్య పరస్య చైవ
త్వత్తేజసా కృత్స్నమిదం మహాత్మన్ || ౧౬ ||

వ్యాప్తం జగత్సర్వసురప్రవీర
శక్త్యా మయా సంస్తుత లోకనాథ |
నమోఽస్తు తే ద్వాదశనేత్రబాహో
అతః పరం వేద్మి గతిం న తేఽహమ్ || ౧౭ ||

స్కందస్య య ఇదం విప్రః పఠేజ్జన్మ సమాహితః |
శ్రావయేద్బ్రాహ్మణేభ్యో యః శృణుయాద్వా ద్విజేరితమ్ || ౧౮ ||

ధనమాయుర్యశో దీప్తం పుత్రాన్ శత్రుజయం తథా |
స పుష్టితుష్టీ సంప్రాప్య స్కందసాలోక్యమాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అరణ్యపర్వణి త్రయస్త్రింశదధికద్విశతతమోఽధ్యాయే స్కంద స్తోత్రమ్ |

Also Read:

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top