Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Kannada

Shri Subramanya Trishati Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಃ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಃ ।
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಃ ಶಚೀಮಾಂಗಲ್ಯರಕ್ಷಕಃ ।
ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಃ ।
ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಃ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಃ ।
ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಶ್ಚೈವ ಶಂಭುಃ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಃ ।
ಶಂಕರಃ ಶಂಕರಪ್ರೀತಃ ಶಂಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮಾನ್ ।
ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಃ ।
ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಃ ।
ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಃ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಶ್ಚೈವ ಶಬ್ದಮೂಲಾನ್ತರಾತ್ಮಕಃ ।
ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದರೂಪಃ ಶಬ್ದಾನನ್ದಃ ಶಚೀಸ್ತುತಃ ।
ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮನ್ದಿರಃ ।
ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಃ ।
ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀನ್ದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭೂಃ ।
ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಃ ।
ಶತಕೋಟೀನ್ದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಃ ।
ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ ॥ 10 ॥

ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಃ ।
ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ ।
ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ ।
ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟೀಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ ।
ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಃ ।
ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಃ ।
ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಃ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ ।
ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಃ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಃ ।
ಶಾರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಃ ।
ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವನಿಭೇದನಃ।
ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ರಕಾರರೂಪೋ ರಮಣೋ ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಹೋಗತಃ ।
ರತೀಶಕೋಟಿಸೌನ್ದರ್ಯೋ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಃ ।
ರಾಗಸ್ವರೂಪೋ ರಾಗಘ್ನೋ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರೋ ರಾಜೇನ್ದ್ರವಿಭವಪ್ರದಃ ।
ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರೋ ರವಿಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ।
ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹೂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಃ ।
ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯೋ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಃ ।
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಃ ।
ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ ॥ 20 ॥

ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನೋ ರತ್ನಶೋಭಿತಮನ್ದಿರಃ ।
ರಾಕೇನ್ದುಮುಖಷಟ್ಕಶ್ಚ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗನ್ಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಃ ।
ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತೋ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಃ ।
ರಣರಂಗಜಯೋ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ ।
ರಮ್ಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ರಕ್ತಪೀತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಃ ।
ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ।
ರವಿಪ್ರಿಯೋ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಧರಃ ।
ರಾಜ್ಯಪ್ರದೋ ರನ್ಧ್ರಗುಹ್ಯೋ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ರಣಾನುಬನ್ಧನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಃ ।
ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷೀ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಃ ।
ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುನ್ದರಃ ।
ರಮಾನಾಥಸ್ತುತೋ ರಾಮೋ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಃ ।
ವಕಾರರೂಪೋ ವರದೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಃ ।
ವಾಮದೇವಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಃ ॥ 30

ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಾಸವೇಶೋ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಃ ।
ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕೋ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಃ ।
ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನನ್ದೋ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಮ್ ।
ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷೋ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಃ ।
ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇನ್ದುಃ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌನ್ದರ್ಯೋ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಃ ।
ವಲ್ಲೀಮಂಗಲವೇಷಾಢ್ಯೋ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಃ ।
ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವನ್ದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಃ ।
ವಲ್ಲೀಶೋ ವಲ್ಲಭೋ ವಾಯುಸಾರಥಿರ್ವರುಣಸ್ತುತಃ ।
ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜೋ ವತ್ಸೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಃ ।
ವತ್ಸಪ್ರಿಯೋ ವತ್ಸನಾಥೋ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಃ ।
ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನೋ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಃ ।
ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥೋ ವರ್ಣರೂಪೋ ವರಪ್ರಭುಃ ।
ವರ್ಣಸ್ಥೋ ವಾರಣಾರೂಢೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಃ ।
ವಾಮಾಂಗೋ ವಾಮನಯನೋ ವಚದ್ಭೂರ್ವ್ಮನಪ್ರಿಯಃ ।
ವರವೇಷಧರೋ ವಾಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಃ ।
ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ದಿತೋ ವನ್ದನಪ್ರಿಯಃ ।
ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಃ ।
ಣಕಾರರೂಪೋ ನಾದಾನ್ತೋ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ ।
ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ನಗಭೇದೀ ನಗೇಶ್ವರಃ ॥ 40 ॥

ಣಕಾರನಾದಸನ್ತುಷ್ಟೋ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಃ ।
ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತೋ ನಾನಾವೇಷೋ ನಗಪ್ರಿಯಃ ।
ಣಕಾರಬಿನ್ದುನಿಲಯೋ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಃ ।
ಣಕಾರಪಠನಾನನ್ದೋ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರವನ್ದಿತಃ ।
ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದೋ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಃ ।
ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣೋ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಃ ।
ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯೋ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಃ ।
ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರೋ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಃ ।
ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನೋ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಃ ।
ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮೋ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ಣಕಾರಬಿನ್ದುನಾದಜ್ಞೋ ನಯಜ್ಞೋ ನಯನೋದ್ಭವಃ ।
ಣಕಾರಪರ್ವತೇನ್ದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಿಃ ।
ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಿರ್ನಾಗಪರ್ವತಮನ್ದಿರಃ ।
ಣಕಾರಕರುಣಾನನ್ದೋ ನಾದಾತ್ಮಾ ನಾಗಭೂಷಣಃ ।
ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷೋ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಃ ।
ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸೋ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢೋ ನಾಮಾನನ್ತಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢೋ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಃ ।
ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಿರ್ನವನಿಧಿಪ್ರದಃ ।
ಣಕಾರಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥೋ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಃ ॥ 50 ॥

ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾನ್ತೋ ಣಕಾರಸ್ತಮ್ಭನಕ್ರಿಯಃ ।
ಭಕಾರರೂಪೋ ಭಕ್ತಾರ್ಥೋ ಭವೋ ಭರ್ಗೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತವನ್ದ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ಭದ್ರೋ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಭಕ್ತಮಂಗಲದಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದರ್ಶನಃ ।
ಭಕ್ತದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನನ್ದೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಭಕ್ತಸಮ್ಪೂರ್ಣಫಲದೋ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಃ।
ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಃ ।
ಭವೌಷಧಿರ್ಭವಘ್ನಶ್ಚ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಃ ।
ಭವಾನ್ಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಭವವೈದ್ಯೋ ಭವಾಯುಧಮ್ ।
ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರೋ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಃ ।
ಭವಮೄತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸೀ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭವಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನೋ ಭಾಸ್ವರೋ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾನ್ತೋ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸೀ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಃ ।
ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯೋ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷೋ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಃ ।
ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೄತ್ಯೋ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಃ ।
ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶೋ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಃ ॥ 60 ॥

ಭಾಗೀರಥೇಯೋ ಭಾಷಾರ್ಥೋ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಃ ।
ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಸುದಾಯಕಃ ।
ವಕಾರಕುಮುದೇನ್ದುಶ್ಚ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಃ ।
ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯೋ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಃ ।
ವಜ್ರಾಭೀತಿದಕ್ಷಹಸ್ತೋ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಃ ।
ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇನ್ದುಃವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಮ್ ।
ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲೋ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಃ ।
ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞೋ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಮ್ ।
ವಕಾರಪಂಕಜರಸೋ ವಸುವಂಶವಿವರ್ಧನಃ ।
ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರೋ ವಾಯುವನ್ದಿತಃ ।
ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಃ ।
ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗನ್ಧೋ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಮ್ ।
ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನೋ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಃ ।
ವಕಾರವನಿತಾನಾಥೋ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಪ್ರಿಯಾಪ್ರದಃ ।
ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರೋ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಃ ।
ವರ್ಚಸ್ವೀ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತೋ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಃ ।
ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥೋ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಃ ।
ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಿಃ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಃ ।
ವಾತರೋಗಹರೋ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ ॥ 70 ॥

ವಕಾರಮಕರಾರೂಢೋ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಿಃ ।
ವಕಾರಾಮಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥೋ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಲಮ್ ।
ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇನ್ದ್ರೋ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಃ ।
ವಕಾರಪಂಜರಶುಕೋ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಃ ।
ವಕಾರಮನ್ತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮನ್ದಮಾರುತಃ ।
ವಾದ್ಯನ್ತಭಾನ್ತಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯಜಪಾನ್ತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಃ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ ।
ವಕುಲೋತ್ಪಲ್ಕಾದಮ್ಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಃ ।
ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಮ್ಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಃ ।
ವಾಸನಾಗನ್ಧಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ವಶೀಕರಃ ।
ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುನ್ದರಃ ।
ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತೋ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಿಃ ॥ 76 ॥
ಇತಿ

Also Read:

Muruga / Karthigeya Sri Subrahmanya Trishati Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top