Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Subramanya Trishati Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യത്രിശതീസ്തോത്രം ॥

ഓം സൌം ശരവണഭവഃ ശരച്ചന്ദ്രായുതപ്രഭഃ ।
ശശാങ്കശേഖരസുതഃ ശചീമാങ്ഗല്യരക്ഷകഃ ।
ശതായുഷ്യപ്രദാതാ ച ശതകോടിരവിപ്രഭഃ ।
ശചീവല്ലഭസുപ്രീതഃ ശചീനായകപൂജിതഃ ।
ശചീനാഥചതുര്‍വക്ത്രദേവദൈത്യാഭിവന്ദിതഃ ।
ശചീശാര്‍തിഹരശ്ചൈവ ശംഭുഃ ശംഭൂപദേശകഃ ।
ശങ്കരഃ ശങ്കരപ്രീതഃ ശംയാകകുസുമപ്രിയഃ ।
ശങ്കുകര്‍ണമഹാകര്‍ണപ്രമുഖാദ്യഭിവന്ദിതഃ ।
ശചീനാഥസുതാപ്രാണനായകഃ ശക്തിപാണിമാന്‍ ।
ശങ്ഖപാണിപ്രിയഃ ശങ്ഖോപമഷഡ്ഗലസുപ്രഭഃ ।
ശങ്ഖഘോഷപ്രിയഃ ശങ്ഖചക്രശൂലാദികായുധഃ ।
ശങ്ഖധാരാഭിഷേകാദിപ്രിയഃ ശങ്കരവല്ലഭഃ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മമയശ്ചൈവ ശബ്ദമൂലാന്തരാത്മകഃ ।
ശബ്ദപ്രിയഃ ശബ്ദരൂപഃ ശബ്ദാനന്ദഃ ശചീസ്തുതഃ ।
ശതകോടിപ്രവിസ്താരയോജനായതമന്ദിരഃ ।
ശതകോടിരവിപ്രഖ്യരത്നസിംഹാസനാന്വിതഃ ।
ശതകോടിമഹര്‍ഷീന്ദ്രസേവിതോഭയപാര്‍ശ്വഭൂഃ ।
ശതകോടിസുരസ്ത്രീണാം നൃത്തസങ്ഗീതകൌതുകഃ ।
ശതകോടീന്ദ്രദിക്പാലഹസ്തചാമരസേവിതഃ ।
ശതകോട്യഖിലാണ്ഡാദിമഹാബ്രഹ്മാണ്ഡനായകഃ ॥ 10 ॥

ശങ്ഖപാണിവിധിഭ്യാം ച പാര്‍ശ്വയോരുപസേവിതഃ ।
ശങ്ഖപദ്മനിധീനാം ച കോടിഭിഃ പരിസേവിതഃ ।
ശശാങ്കാദിത്യകോടീഭിഃ സവ്യദക്ഷിണസേവിതഃ ।
ശങ്ഖപാലാദ്യഷ്ടനാഗകോടീഭിഃ പരിസേവിതഃ ।
ശശാങ്കാരപതങ്ഗാദിഗ്രഹനക്ഷത്രസേവിതഃ ।
ശശിഭാസ്കരഭൌമാദിഗ്രഹദോഷാര്‍തിഭഞ്ജനഃ ।
ശതപത്രദ്വയകരഃ ശതപത്രാര്‍ചനപ്രിയഃ ।
ശതപത്രസമാസീനഃ ശതപത്രാസനസ്തുതഃ ।
ശാരീരബ്രഹ്മമൂലാദിഷഡാധാരനിവാസകഃ ।
ശതപത്രസമുത്പന്നബ്രഹ്മഗര്‍വനിഭേദനഃ।
ശശാങ്കാര്‍ധജടാജൂടഃ ശരണാഗതവത്സലഃ ।
രകാരരൂപോ രമണോ രാജീവാക്ഷോ രഹോഗതഃ ।
രതീശകോടിസൌന്ദര്യോ രവികോട്യുദയപ്രഭഃ ।
രാഗസ്വരൂപോ രാഗഘ്നോ രക്താബ്ജപ്രിയ ഏവ ച ।
രാജരാജേശ്വരീപുത്രോ രാജേന്ദ്രവിഭവപ്രദഃ ।
രത്നപ്രഭാകിരീടാഗ്രോ രവിചന്ദ്രാഗ്നിലോചനഃ ।
രത്നാങ്ഗദമഹാബാഹൂ രത്നതാടങ്കഭൂഷണഃ ।
രത്നകേയൂരഭൂഷാഢ്യോ രത്നഹാരവിരാജിതഃ ।
രത്നകിങ്കിണികാഞ്ച്യാദിബദ്ധസത്കടിശോഭിതഃ ।
രവസംയുക്തരത്നാഭനൂപുരാങ്ഘ്രിസരോരുഹഃ ॥ 20 ॥

രത്നകങ്കണചൂല്യാദിസര്‍വാഭരണഭൂഷിതഃ ।
രത്നസിംഹാസനാസീനോ രത്നശോഭിതമന്ദിരഃ ।
രാകേന്ദുമുഖഷട്കശ്ച രമാവാണ്യാദിപൂജിതഃ ।
രാക്ഷസാമരഗന്ധര്‍വകോടികോട്യഭിവന്ദിതഃ ।
രണരങ്ഗേ മഹാദൈത്യസങ്ഗ്രാമജയകൌതുകഃ ।
രാക്ഷസാനീകസംഹാരകോപാവിഷ്ടായുധാന്വിതഃ ।
രാക്ഷസാങ്ഗസമുത്പന്നരക്തപാനപ്രിയായുധഃ ।
രവയുക്തധനുര്‍ഹസ്തോ രത്നകുക്കുടധാരണഃ ।
രണരങ്ഗജയോ രാമാസ്തോത്രശ്രവണകൌതുകഃ ।
രംഭാഘൃതാചീവിശ്വാചീമേനകാദ്യഭിവന്ദിതഃ ।
രക്തപീതാംബരധരോ രക്തഗന്ധാനുലേപനഃ ।
രക്തദ്വാദശപദ്മാക്ഷോ രക്തമാല്യവിഭൂഷിതഃ ।
രവിപ്രിയോ രാവണേശസ്തോത്രസാമമനോധരഃ ।
രാജ്യപ്രദോ രന്ധ്രഗുഹ്യോ രതിവല്ലഭസുപ്രിയഃ ।
രണാനുബന്ധനിര്‍മുക്തോ രാക്ഷസാനീകനാശകഃ ।
രാജീവസംഭവദ്വേഷീ രാജീവാസനപൂജിതഃ ।
രമണീയമഹാചിത്രമയൂരാരൂഢസുന്ദരഃ ।
രമാനാഥസ്തുതോ രാമോ രകാരാകര്‍ഷണക്രിയഃ ।
വകാരരൂപോ വരദോ വജ്രശക്ത്യഭയാന്വിതഃ ।
വാമദേവാദിസമ്പൂജ്യോ വജ്രപാണിമനോഹരഃ । ॥ 30 ॥

വാണീസ്തുതോ വാസവേശോ വല്ലീകല്യാണസുന്ദരഃ ।
വല്ലീവദനപദ്മാര്‍കോ വല്ലീനേത്രോത്പലോഡുപഃ ।
വല്ലീദ്വിനയനാനന്ദോ വല്ലീചിത്തതടാമൃതം ।
വല്ലീകല്‍പലതാവൃക്ഷോ വല്ലീപ്രിയമനോഹരഃ ।
വല്ലീകുമുദഹാസ്യേന്ദുഃ വല്ലീഭാഷിതസുപ്രിയഃ ।
വല്ലീമനോഹൃത്സൌന്ദര്യോ വല്ലീവിദ്യുല്ലതാഘനഃ ।
വല്ലീമങ്ഗലവേഷാഢ്യോ വല്ലീമുഖവശങ്കരഃ ।
വല്ലീകുചഗിരിദ്വന്ദ്വകുംകുമാങ്കിതവക്ഷകഃ ।
വല്ലീശോ വല്ലഭോ വായുസാരഥിര്‍വരുണസ്തുതഃ ।
വക്രതുണ്ഡാനുജോ വത്സോ വത്സലോ വത്സരക്ഷകഃ ।
വത്സപ്രിയോ വത്സനാഥോ വത്സവീരഗണാവൃതഃ ।
വാരണാനനദൈത്യഘ്നോ വാതാപിഘ്നോപദേശകഃ ।
വര്‍ണഗാത്രമയൂരസ്ഥോ വര്‍ണരൂപോ വരപ്രഭുഃ ।
വര്‍ണസ്ഥോ വാരണാരൂഢോ വജ്രശക്ത്യായുധപ്രിയഃ ।
വാമാങ്ഗോ വാമനയനോ വചദ്ഭൂര്‍വ്മനപ്രിയഃ ।
വരവേഷധരോ വാമോ വാചസ്പതിസമര്‍ചിതഃ ।
വസിഷ്ഠാദിമുനിശ്രേഷ്ഠവന്ദിതോ വന്ദനപ്രിയഃ ।
വകാരനൃപദേവസ്ത്രീചോരഭൂതാരിമോഹനഃ ।
ണകാരരൂപോ നാദാന്തോ നാരദാദിമുനിസ്തുതഃ ।
ണകാരപീഠമധ്യസ്ഥോ നഗഭേദീ നഗേശ്വരഃ । ॥ 40 ॥

ണകാരനാദസന്തുഷ്ടോ നാഗാശനരഥസ്ഥിതഃ ।
ണകാരജപസുപ്രീതോ നാനാവേഷോ നഗപ്രിയഃ ।
ണകാരബിന്ദുനിലയോ നവഗ്രഹസുരൂപകഃ ।
ണകാരപഠനാനന്ദോ നന്ദികേശ്വരവന്ദിതഃ ।
ണകാരഘണ്ടാനിനദോ നാരായണമനോഹരഃ ।
ണകാരനാദശ്രവണോ നലിനോദ്ഭവശിക്ഷകഃ ।
ണകാരപങ്കജാദിത്യോ നവവീരാധിനായകഃ ।
ണകാരപുഷ്പഭ്രമരോ നവരത്നവിഭൂഷണഃ ।
ണകാരാനര്‍ഘശയനോ നവശക്തിസമാവൃതഃ ।
ണകാരവൃക്ഷകുസുമോ നാട്യസങ്ഗീതസുപ്രിയഃ ।
ണകാരബിന്ദുനാദജ്ഞോ നയജ്ഞോ നയനോദ്ഭവഃ ।
ണകാരപര്‍വതേന്ദ്രാഗ്രസമുത്പന്നസുധാരണിഃ ।
ണകാരപേടകമണിര്‍നാഗപര്‍വതമന്ദിരഃ ।
ണകാരകരുണാനന്ദോ നാദാത്മാ നാഗഭൂഷണഃ ।
ണകാരകിങ്കിണീഭൂഷോ നയനാദൃശ്യദര്‍ശനഃ ।
ണകാരവൃഷഭാവാസോ നാമപാരായണപ്രിയഃ ।
ണകാരകമലാരൂഢോ നാമാനന്തസമന്വിതഃ ।
ണകാരതുരഗാരൂഢോ നവരത്നാദിദായകഃ ।
ണകാരമകുടജ്വാലാമണിര്‍നവനിധിപ്രദഃ ।
ണകാരമൂലമന്ത്രാര്‍ഥോ നവസിദ്ധാദിപൂജിതഃ ॥ 50 ॥

ണകാരമൂലനാദാന്തോ ണകാരസ്തംഭനക്രിയഃ ।
ഭകാരരൂപോ ഭക്താര്‍ഥോ ഭവോ ഭര്‍ഗോ ഭയാപഹഃ ।
ഭക്തപ്രിയോ ഭക്തവന്ദ്യോ ഭഗവാന്‍ഭക്തവത്സലഃ ।
ഭക്താര്‍തിഭഞ്ജനോ ഭദ്രോ ഭക്തസൌഭാഗ്യദായകഃ ।
ഭക്തമങ്ഗലദാതാ ച ഭക്തകല്യാണദര്‍ശനഃ ।
ഭക്തദര്‍ശനസന്തുഷ്ടോ ഭക്തസങ്ഘസുപൂജിതഃ ।
ഭക്തസ്തോത്രപ്രിയാനന്ദോ ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായകഃ ।
ഭക്തസമ്പൂര്‍ണഫലദോ ഭക്തസാംരാജ്യഭോഗദഃ।
ഭക്തസാലോക്യസാമീപ്യരൂപമോക്ഷവരപ്രദഃ ।
ഭവൌഷധിര്‍ഭവഘ്നശ്ച ഭവാരണ്യദവാനലഃ ।
ഭവാന്ധകാരമാര്‍താണ്ഡോ ഭവവൈദ്യോ ഭവായുധം ।
ഭവശൈലമഹാവജ്രോ ഭവസാഗരനാവികഃ ।
ഭവമൄത്യുഭയധ്വംസീ ഭാവനാതീതവിഗ്രഹഃ ।
ഭവഭൂതപിശാചഘ്നോ ഭാസ്വരോ ഭാരതീപ്രിയഃ ।
ഭാഷിതധ്വനിമൂലാന്തോ ഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതഃ ।
ഭാനുകോപപിതൃധ്വംസീ ഭാരതീശോപദേശകഃ ।
ഭാര്‍ഗവീനായകശ്രീമദ്ഭാഗിനേയോ ഭവോദ്ഭവഃ ।
ഭാരക്രൌഞ്ചാസുരദ്വേഷോ ഭാര്‍ഗവീനാഥവല്ലഭഃ ।
ഭടവീരനമസ്കൄത്യോ ഭടവീരസമാവൃതഃ ।
ഭടതാരാഗണോഡ്വീശോ ഭടവീരഗണസ്തുതഃ । ॥ 60 ॥

ഭാഗീരഥേയോ ഭാഷാര്‍ഥോ ഭാവനാശബരീപ്രിയഃ ।
ഭകാരേ കലിചോരാരിഭൂതാദ്യുച്ചാടനോദ്യതഃ ।
വകാരസുകലാസംസ്ഥോ വരിഷ്ഠോ വസുദായകഃ ।
വകാരകുമുദേന്ദുശ്ച വകാരാബ്ധിസുധാമയഃ ।
വകാരാമൃതമാധുര്യോ വകാരാമൃതദായകഃ ।
വജ്രാഭീതിദക്ഷഹസ്തോ വാമേ ശക്തിവരാന്വിതഃ ।
വകാരോദധിപൂര്‍ണേന്ദുഃവകാരോദധിമൌക്തികം ।
വകാരമേഘസലിലോ വാസവാത്മജരക്ഷകഃ ।
വകാരഫലസാരജ്ഞോ വകാരകലശാമൃതം ।
വകാരപങ്കജരസോ വസുവംശവിവര്‍ധനഃ ।
വകാരദിവ്യകമലഭ്രമരോ വായുവന്ദിതഃ ।
വകാരശശിസങ്കാശോ വജ്രപാണിസുതാപ്രിയഃ ।
വകാരപുഷ്പസദ്ഗന്ധോ വകാരതടപങ്കജം ।
വകാരഭ്രമരധ്വാനോ വയസ്തേജോബലപ്രദഃ ।
വകാരവനിതാനാഥോ വശ്യാദ്യഷ്ടപ്രിയാപ്രദഃ ।
വകാരഫലസത്കാരോ വകാരാജ്യഹുതാശനഃ ।
വര്‍ചസ്വീ വാങ്മനോഽതീതോ വാതാപ്യരികൃതപ്രിയഃ ।
വകാരവടമൂലസ്ഥോ വകാരജലധേസ്തടഃ ।
വകാരഗങ്ഗാവേഗാബ്ധിഃ വജ്രമാണിക്യഭൂഷണഃ ।
വാതരോഗഹരോ വാണീഗീതശ്രവണകൌതുകഃ । ॥ 70 ॥

വകാരമകരാരൂഢോ വകാരജലധേഃ പതിഃ ।
വകാരാമലമന്ത്രാര്‍ഥോ വകാരഗൃഹമങ്ഗലം ।
വകാരസ്വര്‍ഗമാഹേന്ദ്രോ വകാരാരണ്യവാരണഃ ।
വകാരപഞ്ജരശുകോ വലാരിതനയാസ്തുതഃ ।
വകാരമന്ത്രമലയസാനുമന്‍മന്ദമാരുതഃ ।
വാദ്യന്തഭാന്തഷട്ക്രംയജപാന്തേ ശത്രുഭഞ്ജനഃ ।
വജ്രഹസ്തസുതാവല്ലീവാമദക്ഷിണസേവിതഃ ।
വകുലോത്പല്‍കാദംബപുഷ്പദാമസ്വലങ്കൃതഃ ।
വജ്രശക്ത്യാദിസമ്പന്നദ്വിഷട്പാണിസരോരുഹഃ ।
വാസനാഗന്ധലിപ്താങ്ഗോ വഷട്കാരോ വശീകരഃ ।
വാസനായുക്തതാംബൂലപൂരിതാനനസുന്ദരഃ ।
വല്ലഭാനാഥസുപ്രീതോ വരപൂര്‍ണാമൃതോദധിഃ । ॥ 76 ॥
ഇതി

Also Read:

Muruga / Karthigeya Sri Subrahmanya Trishati Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top