Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Subramanya Trishati Stotram in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ॐ ਸੌਂ ਸ਼ਰਵਣਭਵਃ ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯੁਤਪ੍ਰਭਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਸ਼ੇਖਰਸੁਤਃ ਸ਼ਚੀਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸ਼ਤਾਯੁਸ਼੍ਯਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਸ਼ਤਕੋਟਿਰਵਿਪ੍ਰਭਃ ।
ਸ਼ਚੀਵਲ੍ਲਭਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼ਚੀਨਾਯਕਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਚੀਨਾਥਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਦੇਵਦੈਤ੍ਯਾਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸ਼ਚੀਸ਼ਾਰ੍ਤਿਹਰਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਂਭੁਃ ਸ਼ਂਭੂਪਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼ਂਯਾਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਕੁਕਰ੍ਣਮਹਾਕਰ੍ਣਪ੍ਰਮੁਖਾਦ੍ਯਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸ਼ਚੀਨਾਥਸੁਤਾਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਣਿਮਾਨ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣਿਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਙ੍ਖੋਪਮਸ਼ਡ੍ਗਲਸੁਪ੍ਰਭਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਘੋਸ਼ਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਸ਼ੂਲਾਦਿਕਾਯੁਧਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਧਾਰਾਭਿਸ਼ੇਕਾਦਿਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਬ੍ਦਮੂਲਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਬ੍ਦਰੂਪਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸ਼ਚੀਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਸ਼ਤਕੋਟਿਪ੍ਰਵਿਸ੍ਤਾਰਯੋਜਨਾਯਤਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਸ਼ਤਕੋਟਿਰਵਿਪ੍ਰਖ੍ਯਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਤਕੋਟਿਮਹਰ੍ਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵਿਤੋਭਯਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਭੂਃ ।
ਸ਼ਤਕੋਟਿਸੁਰਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਂ ਨਤ੍ਤਸਙ੍ਗੀਤਕੌਤੁਕਃ ।
ਸ਼ਤਕੋਟੀਨ੍ਦ੍ਰਦਿਕ੍ਪਾਲਹਸ੍ਤਚਾਮਰਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਤਕੋਟ੍ਯਖਿਲਾਣ੍ਡਾਦਿਮਹਾਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ॥ 10 ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣਿਵਿਧਿਭ੍ਯਾਂ ਚ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਯੋਰੁਪਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਪਦ੍ਮਨਿਧੀਨਾਂ ਚ ਕੋਟਿਭਿਃ ਪਰਿਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਦਿਤ੍ਯਕੋਟੀਭਿਃ ਸਵ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਲਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਨਾਗਕੋਟੀਭਿਃ ਪਰਿਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਰਪਤਙ੍ਗਾਦਿਗ੍ਰਹਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਭਾਸ੍ਕਰਭੌਮਾਦਿਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ਾਰ੍ਤਿਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਦ੍ਵਯਕਰਃ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਸਮਾਸੀਨਃ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਾਸਨਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਸ਼ਾਰੀਰਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਲਾਦਿਸ਼ਡਾਧਾਰਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਵਨਿਭੇਦਨਃ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਰ੍ਧਜਟਾਜੂਟਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਰਕਾਰਰੂਪੋ ਰਮਣੋ ਰਾਜੀਵਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਹੋਗਤਃ ।
ਰਤੀਸ਼ਕੋਟਿਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯੋ ਰਵਿਕੋਟ੍ਯੁਦਯਪ੍ਰਭਃ ।
ਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪੋ ਰਾਗਘ੍ਨੋ ਰਕ੍ਤਾਬ੍ਜਪ੍ਰਿਯ ਏਵ ਚ ।
ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀਪੁਤ੍ਰੋ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਭਵਪ੍ਰਦਃ ।
ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਭਾਕਿਰੀਟਾਗ੍ਰੋ ਰਵਿਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗਦਮਹਾਬਾਹੂ ਰਤ੍ਨਤਾਟਙ੍ਕਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰਤ੍ਨਕੇਯੂਰਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯੋ ਰਤ੍ਨਹਾਰਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾਞ੍ਚ੍ਯਾਦਿਬਦ੍ਧਸਤ੍ਕਟਿਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਰਵਸਂਯੁਕ੍ਤਰਤ੍ਨਾਭਨੂਪੁਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਃ ॥ 20 ॥

ਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਚੂਲ੍ਯਾਦਿਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾਸੀਨੋ ਰਤ੍ਨਸ਼ੋਭਿਤਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਮੁਖਸ਼ਟ੍ਕਸ਼੍ਚ ਰਮਾਵਾਣ੍ਯਾਦਿਪੂਜਿਤਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਮਰਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੋਟਿਕੋਟ੍ਯਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਰਣਰਙ੍ਗੇ ਮਹਾਦੈਤ੍ਯਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮਜਯਕੌਤੁਕਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨੀਕਸਂਹਾਰਕੋਪਾਵਿਸ਼੍ਟਾਯੁਧਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਙ੍ਗਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਰਕ੍ਤਪਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯੁਧਃ ।
ਰਵਯੁਕ੍ਤਧਨੁਰ੍ਹਸ੍ਤੋ ਰਤ੍ਨਕੁਕ੍ਕੁਟਧਾਰਣਃ ।
ਰਣਰਙ੍ਗਜਯੋ ਰਾਮਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ਼੍ਰਵਣਕੌਤੁਕਃ ।
ਰਮ੍ਭਾਘਤਾਚੀਵਿਸ਼੍ਵਾਚੀਮੇਨਕਾਦ੍ਯਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਰਕ੍ਤਪੀਤਾਂਬਰਧਰੋ ਰਕ੍ਤਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਃ ।
ਰਕ੍ਤਦ੍ਵਾਦਸ਼ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਕ੍ਤਮਾਲ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਰਵਿਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਵਣੇਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸਾਮਮਨੋਧਰਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦੋ ਰਨ੍ਧ੍ਰਗੁਹ੍ਯੋ ਰਤਿਵਲ੍ਲਭਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਣਾਨੁਬਨ੍ਧਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨੀਕਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਰਾਜੀਵਸਂਭਵਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜੀਵਾਸਨਪੂਜਿਤਃ ।
ਰਮਣੀਯਮਹਾਚਿਤ੍ਰਮਯੂਰਾਰੂਢਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਰਮਾਨਾਥਸ੍ਤੁਤੋ ਰਾਮੋ ਰਕਾਰਾਕਰ੍ਸ਼ਣਕ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਕਾਰਰੂਪੋ ਵਰਦੋ ਵਜ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਭਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਵਾਮਦੇਵਾਦਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਵਜ੍ਰਪਾਣਿਮਨੋਹਰਃ ॥ 30 ॥

ਵਾਣੀਸ੍ਤੁਤੋ ਵਾਸਵੇਸ਼ੋ ਵਲ੍ਲੀਕਲ੍ਯਾਣਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਵਦਨਪਦ੍ਮਾਰ੍ਕੋ ਵਲ੍ਲੀਨੇਤ੍ਰੋਤ੍ਪਲੋਡੁਪਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਦ੍ਵਿਨਯਨਾਨਨ੍ਦੋ ਵਲ੍ਲੀਚਿਤ੍ਤਤਟਾਮਤਮ੍ ।
ਵਲ੍ਲੀਕਲ੍ਪਲਤਾਵਕ੍ਸ਼ੋ ਵਲ੍ਲੀਪ੍ਰਿਯਮਨੋਹਰਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਕੁਮੁਦਹਾਸ੍ਯੇਨ੍ਦੁਃ ਵਲ੍ਲੀਭਾਸ਼ਿਤਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਮਨੋਹਤ੍ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯੋ ਵਲ੍ਲੀਵਿਦ੍ਯੁਲ੍ਲਤਾਘਨਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਮਙ੍ਗਲਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯੋ ਵਲ੍ਲੀਮੁਖਵਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਕੁਚਗਿਰਿਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਕੁਂਕੁਮਾਙ੍ਕਿਤਵਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਸ਼ੋ ਵਲ੍ਲਭੋ ਵਾਯੁਸਾਰਥਿਰ੍ਵਰੁਣਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਨੁਜੋ ਵਤ੍ਸੋ ਵਤ੍ਸਲੋ ਵਤ੍ਸਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਵਤ੍ਸਪ੍ਰਿਯੋ ਵਤ੍ਸਨਾਥੋ ਵਤ੍ਸਵੀਰਗਣਾਵਤਃ ।
ਵਾਰਣਾਨਨਦੈਤ੍ਯਘ੍ਨੋ ਵਾਤਾਪਿਘ੍ਨੋਪਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਵਰ੍ਣਗਾਤ੍ਰਮਯੂਰਸ੍ਥੋ ਵਰ੍ਣਰੂਪੋ ਵਰਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਵਰ੍ਣਸ੍ਥੋ ਵਾਰਣਾਰੂਢੋ ਵਜ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਾਮਾਙ੍ਗੋ ਵਾਮਨਯਨੋ ਵਚਦ੍ਭੂਰ੍ਵ੍ਮਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਰਵੇਸ਼ਧਰੋ ਵਾਮੋ ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਦਿਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਵਨ੍ਦਿਤੋ ਵਨ੍ਦਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਕਾਰਨਪਦੇਵਸ੍ਤ੍ਰੀਚੋਰਭੂਤਾਰਿਮੋਹਨਃ ।
ਣਕਾਰਰੂਪੋ ਨਾਦਾਨ੍ਤੋ ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਣਕਾਰਪੀਠਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਨਗਭੇਦੀ ਨਗੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ 40 ॥

ਣਕਾਰਨਾਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਨਾਗਾਸ਼ਨਰਥਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਣਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਨਾਵੇਸ਼ੋ ਨਗਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਣਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਨਿਲਯੋ ਨਵਗ੍ਰਹਸੁਰੂਪਕਃ ।
ਣਕਾਰਪਠਨਾਨਨ੍ਦੋ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਣਕਾਰਘਣ੍ਟਾਨਿਨਦੋ ਨਾਰਾਯਣਮਨੋਹਰਃ ।
ਣਕਾਰਨਾਦਸ਼੍ਰਵਣੋ ਨਲਿਨੋਦ੍ਭਵਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਣਕਾਰਪਙ੍ਕਜਾਦਿਤ੍ਯੋ ਨਵਵੀਰਾਧਿਨਾਯਕਃ ।
ਣਕਾਰਪੁਸ਼੍ਪਭ੍ਰਮਰੋ ਨਵਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਣਕਾਰਾਨਰ੍ਘਸ਼ਯਨੋ ਨਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਾਵਤਃ ।
ਣਕਾਰਵਕ੍ਸ਼ਕੁਸੁਮੋ ਨਾਟ੍ਯਸਙ੍ਗੀਤਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਣਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਜ੍ਞੋ ਨਯਜ੍ਞੋ ਨਯਨੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਣਕਾਰਪਰ੍ਵਤੇਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਰਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਸੁਧਾਰਣਿਃ ।
ਣਕਾਰਪੇਟਕਮਣਿਰ੍ਨਾਗਪਰ੍ਵਤਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਣਕਾਰਕਰੁਣਾਨਨ੍ਦੋ ਨਾਦਾਤ੍ਮਾ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਣਕਾਰਕਿਙ੍ਕਿਣੀਭੂਸ਼ੋ ਨਯਨਾਦਸ਼੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਣਕਾਰਵਸ਼ਭਾਵਾਸੋ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਣਕਾਰਕਮਲਾਰੂਢੋ ਨਾਮਾਨਨ੍ਤਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਣਕਾਰਤੁਰਗਾਰੂਢੋ ਨਵਰਤ੍ਨਾਦਿਦਾਯਕਃ ।
ਣਕਾਰਮਕੁਟਜ੍ਵਾਲਾਮਣਿਰ੍ਨਵਨਿਧਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਣਕਾਰਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥੋ ਨਵਸਿਦ੍ਧਾਦਿਪੂਜਿਤਃ ॥ 50 ॥

ਣਕਾਰਮੂਲਨਾਦਾਨ੍ਤੋ ਣਕਾਰਸ੍ਤਮ੍ਭਨਕ੍ਰਿਯਃ ।
ਭਕਾਰਰੂਪੋ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਥੋ ਭਵੋ ਭਰ੍ਗੋ ਭਯਾਪਹਃ ।
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਤਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਭਗਵਾਨ੍ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਭਞ੍ਜਨੋ ਭਦ੍ਰੋ ਭਕ੍ਤਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਕਃ ।
ਭਕ੍ਤਮਙ੍ਗਲਦਾਤਾ ਚ ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਯਾਣਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਭਕ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਭਕ੍ਤਸਙ੍ਘਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਭਕ੍ਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਨਨ੍ਦੋ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਭਕ੍ਤਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਫਲਦੋ ਭਕ੍ਤਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਭੋਗਦਃ।
ਭਕ੍ਤਸਾਲੋਕ੍ਯਸਾਮੀਪ੍ਯਰੂਪਮੋਕ੍ਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਭਵੌਸ਼ਧਿਰ੍ਭਵਘ੍ਨਸ਼੍ਚ ਭਵਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਃ ।
ਭਵਾਨ੍ਧਕਾਰਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡੋ ਭਵਵੈਦ੍ਯੋ ਭਵਾਯੁਧਮ੍ ।
ਭਵਸ਼ੈਲਮਹਾਵਜ੍ਰੋ ਭਵਸਾਗਰਨਾਵਿਕਃ ।
ਭਵਮਤ੍ਯੁਭਯਧ੍ਵਂਸੀ ਭਾਵਨਾਤੀਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਭਵਭੂਤਪਿਸ਼ਾਚਘ੍ਨੋ ਭਾਸ੍ਵਰੋ ਭਾਰਤੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਭਾਸ਼ਿਤਧ੍ਵਨਿਮੂਲਾਨ੍ਤੋ ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਭਾਨੁਕੋਪਪਿਤਧ੍ਵਂਸੀ ਭਾਰਤੀਸ਼ੋਪਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਭਾਰ੍ਗਵੀਨਾਯਕਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਾਗਿਨੇਯੋ ਭਵੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਭਾਰਕ੍ਰੌਞ੍ਚਾਸੁਰਦ੍ਵੇਸ਼ੋ ਭਾਰ੍ਗਵੀਨਾਥਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਭਟਵੀਰਨਮਸ੍ਕਤ੍ਯੋ ਭਟਵੀਰਸਮਾਵਤਃ ।
ਭਟਤਾਰਾਗਣੋਡ੍ਵੀਸ਼ੋ ਭਟਵੀਰਗਣਸ੍ਤੁਤਃ ॥ 60 ॥

ਭਾਗੀਰਥੇਯੋ ਭਾਸ਼ਾਰ੍ਥੋ ਭਾਵਨਾਸ਼ਬਰੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਭਕਾਰੇ ਕਲਿਚੋਰਾਰਿਭੂਤਾਦ੍ਯੁਚ੍ਚਾਟਨੋਦ੍ਯਤਃ ।
ਵਕਾਰਸੁਕਲਾਸਂਸ੍ਥੋ ਵਰਿਸ਼੍ਠੋ ਵਸੁਦਾਯਕਃ ।
ਵਕਾਰਕੁਮੁਦੇਨ੍ਦੁਸ਼੍ਚ ਵਕਾਰਾਬ੍ਧਿਸੁਧਾਮਯਃ ।
ਵਕਾਰਾਮਤਮਾਧੁਰ੍ਯੋ ਵਕਾਰਾਮਤਦਾਯਕਃ ।
ਵਜ੍ਰਾਭੀਤਿਦਕ੍ਸ਼ਹਸ੍ਤੋ ਵਾਮੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਵਰਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਵਕਾਰੋਦਧਿਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਃਵਕਾਰੋਦਧਿਮੌਕ੍ਤਿਕਮ੍ ।
ਵਕਾਰਮੇਘਸਲਿਲੋ ਵਾਸਵਾਤ੍ਮਜਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਵਕਾਰਫਲਸਾਰਜ੍ਞੋ ਵਕਾਰਕਲਸ਼ਾਮਤਮ੍ ।
ਵਕਾਰਪਙ੍ਕਜਰਸੋ ਵਸੁਵਂਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਵਕਾਰਦਿਵ੍ਯਕਮਲਭ੍ਰਮਰੋ ਵਾਯੁਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਵਕਾਰਸ਼ਸ਼ਿਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਵਜ੍ਰਪਾਣਿਸੁਤਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਕਾਰਪੁਸ਼੍ਪਸਦ੍ਗਨ੍ਧੋ ਵਕਾਰਤਟਪਙ੍ਕਜਮ੍ ।
ਵਕਾਰਭ੍ਰਮਰਧ੍ਵਾਨੋ ਵਯਸ੍ਤੇਜੋਬਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਕਾਰਵਨਿਤਾਨਾਥੋ ਵਸ਼੍ਯਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਕਾਰਫਲਸਤ੍ਕਾਰੋ ਵਕਾਰਾਜ੍ਯਹੁਤਾਸ਼ਨਃ ।
ਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ ਵਾਙ੍ਮਨੋऽਤੀਤੋ ਵਾਤਾਪ੍ਯਰਿਕਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਕਾਰਵਟਮੂਲਸ੍ਥੋ ਵਕਾਰਜਲਧੇਸ੍ਤਟਃ ।
ਵਕਾਰਗਙ੍ਗਾਵੇਗਾਬ੍ਧਿਃ ਵਜ੍ਰਮਾਣਿਕ੍ਯਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਵਾਤਰੋਗਹਰੋ ਵਾਣੀਗੀਤਸ਼੍ਰਵਣਕੌਤੁਕਃ ॥ 70 ॥

ਵਕਾਰਮਕਰਾਰੂਢੋ ਵਕਾਰਜਲਧੇਃ ਪਤਿਃ ।
ਵਕਾਰਾਮਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥੋ ਵਕਾਰਗਹਮਙ੍ਗਲਮ੍ ।
ਵਕਾਰਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਕਾਰਾਰਣ੍ਯਵਾਰਣਃ ।
ਵਕਾਰਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕੋ ਵਲਾਰਿਤਨਯਾਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਵਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਮਲਯਸਾਨੁਮਨ੍ਮਨ੍ਦਮਾਰੁਤਃ ।
ਵਾਦ੍ਯਨ੍ਤਭਾਨ੍ਤਸ਼ਟ੍ਕ੍ਰਮ੍ਯਜਪਾਨ੍ਤੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਸੁਤਾਵਲ੍ਲੀਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਵਕੁਲੋਤ੍ਪਲ੍ਕਾਦਮ੍ਬਪੁਸ਼੍ਪਦਾਮਸ੍ਵਲਙ੍ਕਤਃ ।
ਵਜ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਦਿਸਮ੍ਪਨ੍ਨਦ੍ਵਿਸ਼ਟ੍ਪਾਣਿਸਰੋਰੁਹਃ ।
ਵਾਸਨਾਗਨ੍ਧਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੋ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਵਸ਼ੀਕਰਃ ।
ਵਾਸਨਾਯੁਕ੍ਤਤਾਂਬੂਲਪੂਰਿਤਾਨਨਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਵਲ੍ਲਭਾਨਾਥਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਵਰਪੂਰ੍ਣਾਮਤੋਦਧਿਃ ॥ 76 ॥
ਇਤਿ

Also Read:

Muruga / Karthigeya Sri Subrahmanya Trishati Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top