Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Lord Vishnu is one of the Main deities of Hinduism, and he is the preserver and protector of the universe. He is one among Trimurtis that includes Lord Brahma and Lord Shiva. Vishnu’s worshippers are called as Vaishnava, consider him the greatest god. Sri Vishnu’s wife is Sri Lakshmi Devi, she is the goddess of fortune.

According to puranas he has come to earth in nine Avatars so far, with one yet to come. His most famous avatars are Sri Rama, Parashurama, Narasimha and Sri Krishna. Vishnu is usually shown with light blue skin and four arms. He holds a lotus, gada, conch shankha and chakra in each of four hands.

Lord Vishnu 10 Avatars are:

Matsya – Fish
Kurma – Tortoise
Varaha – Boar
Sri Narasimha – Man-Lion
Vamana – growing Dwarf
Parasurama
Sri Rama
Sri Krishna
Buddha
Kalki

Shri Vishnavashtottara Shatanama Stotram English Lyrics:

sri visnavastottarasatanamastotram

namamyaham hrsikesam kesavam madhusudanam ।
sudanam sarvadaityanam narayanamanamayam ॥ 1 ॥

jayantam vijayam krsnam anantam vamanam tatha ।
visnum visvesvaram punyam visvatmanam surarcitam ॥ 2 ॥

anagham tvaghahartaram narasimham sriyah priyam ।
sripatim sridharam sridam srinivasam mahodayam ॥ 3 ॥

sriramam madhavam moksaksamarupam janardanam ।
sarvajnam sarvavettaram sarvesam sarvadayakam ॥ 4 ॥

harim murarim govindam padmanabham prajapatim ।
anandajnanasampannam jnanadam jnanadayakam ॥ 5 ॥

acyutam sabalam candravaktram vyaptaparavaram ।
yogesvaram jagadyonim brahmarupam mahesvaram ॥ 6 ॥

mukundam capi vaikunthamekarupam kavim dhruvam ।
vasudevam mahadevam brahmanyam brahmanapriyam ॥ 7 ॥

gopriyam gohitam yajnam yajnangam yajnavardhanam ।
yajnasyapi ca bhoktaram vedavedangaparagam ॥ 8 ॥

vedajnam vedarupam tam vidyavasam suresvaram ।
pratyaksam ca mahahamsam sankhapanim puratanam ॥ 9 ॥

puskaram puskaraksam ca varaham dharanidharam ।
pradyumnam kamapalam ca vyasadhyatam mahesvaram ॥ 10 ॥

sarvasaukhyam mahasaukhyam sankhyam ca purusottamam ।
yogarupam mahajnanam yogisamajitapriyam ॥ 11 ॥

asurarim lokanatham padmahastam gadadharam ।
guhavasam sarvavasam punyavasam mahajanam ॥ 12 ॥

vrndanatham brhatkayam pavanam papanasanam ।
gopinatham gopasakham gopalam ca ganasrayam ॥ 13 ॥

paratmanam paradhisam kapilam karyamanusam ।
namami nikhilam nityam manovakkayakarmabhih ॥ 14 ॥

namnam satenapi tu punyakarta
yah stauti visnum manasa sthirena ।
sa yati lokam madhusudanasya
vihaya dosaniha punyabhutah ॥ 15 ॥

namnam satam mahapunyam sarvapatakasodhanam ।
ananyamanasa dhyajejjapeddhyanasamanvitah ॥ 16 ॥

nityameva narah punyam gangasnanaphalam labhet ।
tasmattu susthiro bhutva samahitamana japet ॥ 17 ॥

iti srivisnavastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top