Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Lord Vishnu is one of the Main deities of Hinduism, and he is the preserver and protector of the universe. He is one among Trimurtis that includes Lord Brahma and Lord Shiva. Vishnu’s worshippers are called as Vaishnava, consider him the greatest god. Sri Vishnu’s wife is Sri Lakshmi Devi, she is the goddess of fortune.

According to puranas he has come to earth in nine Avatars so far, with one yet to come. His most famous avatars are Sri Rama, Parashurama, Narasimha and Sri Krishna. Vishnu is usually shown with light blue skin and four arms. He holds a lotus, gada, conch shankha and chakra in each of four hands.

Lord Vishnu 10 Avatars are:

Matsya – Fish
Kurma – Tortoise
Varaha – Boar
Sri Narasimha – Man-Lion
Vamana – growing Dwarf
Parasurama
Sri Rama
Sri Krishna
Buddha
Kalki

Shri Vishnavashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣವಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಕೇಶವಂ ಮಧುಸೂದನಮ್ ।
ಸೂದನಂ ಸರ್ವದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಜಯನ್ತಂ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅನನ್ತಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ ।
ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ ॥ 2 ॥

ಅನಘಂ ತ್ವಘಹರ್ತಾರಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಶ್ರೀದಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಮಹೋದಯಮ್ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀರಾಮಂ ಮಾಧವಂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಷಮಾರೂಪಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವವೇತ್ತಾರಂ ಸರ್ವೇಶಂ ಸರ್ವದಾಯಕಮ್ ॥ 4 ॥

ಹರಿಂ ಮುರಾರಿಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ ।
ಆನನ್ದಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಚ್ಯುತಂ ಸಬಲಂ ಚನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಪರಾವರಮ್ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 6 ॥

ಮುಕುನ್ದಂ ಚಾಪಿ ವೈಕುಂಠಮೇಕರೂಪಂ ಕವಿಂ ಧ್ರುವಮ್ ।
ವಾಸುದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಮ್ ॥ 7 ॥

ಗೋಪ್ರಿಯಂ ಗೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಂ ಯಜ್ಞವರ್ಧನಮ್ ।
ಯಜ್ಞಸ್ಯಾಪಿ ಚ ಭೋಕ್ತಾರಂ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಮ್ ॥ 8 ॥

ವೇದಜ್ಞಂ ವೇದರೂಪಂ ತಂ ವಿದ್ಯಾವಾಸಂ ಸುರೇಶ್ವರಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಚ ಮಹಾಹಂಸಂ ಶಂಖಪಾಣಿಂ ಪುರಾತನಮ್ ॥ 9 ॥

ಪುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಂ ಚ ವರಾಹಂ ಧರಣೀಧರಮ್ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂ ಕಾಮಪಾಲಂ ಚ ವ್ಯಾಸಧ್ಯಾತಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 10 ॥

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ಮಹಾಸೌಖ್ಯಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ।
ಯೋಗರೂಪಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಂ ಯೋಗೀಶಮಜಿತಪ್ರಿಯಮ್ ॥ 11 ॥

ಅಸುರಾರಿಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಂ ಗದಾಧರಮ್ ।
ಗುಹಾವಾಸಂ ಸರ್ವವಾಸಂ ಪುಣ್ಯವಾಸಂ ಮಹಾಜನಮ್ ॥ 12 ॥

ವೃನ್ದಾನಾಥಂ ಬೃಹತ್ಕಾಯಂ ಪಾವನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಗೋಪೀನಾಥಂ ಗೋಪಸಖಂ ಗೋಪಾಲಂ ಚ ಗಣಾಶ್ರಯಮ್ ॥ 13 ॥

ಪರಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾಧೀಶಂ ಕಪಿಲಂ ಕಾರ್ಯಮಾನುಷಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಕರ್ಮಭಿಃ ॥ 14 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಶತೇನಾಪಿ ತು ಪುಣ್ಯಕರ್ತಾ
ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಮನಸಾ ಸ್ಥಿರೇಣ ।
ಸ ಯಾತಿ ಲೋಕಂ ಮಧುಸೂದನಸ್ಯ
ವಿಹಾಯ ದೋಷಾನಿಹ ಪುಣ್ಯಭೂತಃ ॥ 15 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾತಕಶೋಧನಮ್ ।
ಅನನ್ಯಮನಸಾ ಧ್ಯಾಜೇಜ್ಜಪೇದ್ಧ್ಯಾನಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 16 ॥

ನಿತ್ಯಮೇವ ನರಃ ಪುಣ್ಯಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಮನಾ ಜಪೇತ್ ॥ 17 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣವಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top