Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Kannada and English

463 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Kannada:

ಅಥ ಪ್ರಥಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ |

ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ |
ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ || 1 ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ |
ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || 2 ||

ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್ |
ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಅತ್ರ ಶೂರಾ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾ ಭೀಮಾರ್ಜುನಸಮಾ ಯುಧಿ |
ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ || 4 ||

ಧೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ಪುರುಜಿತ್ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ || 5 ||

ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ || 6 ||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಯೇ ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ |
ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಙ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ || 7 ||

ಭವಾನ್ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ |
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ತಥೈವ ಚ || 8 ||

ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ |
ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ || 9 ||

ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ |
ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ || 10 ||

ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಯಥಾಭಾಗಮವಸ್ಥಿತಾಃ |
ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ || 11 ||

ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ಹರ್ಷಂ ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಚೈಃ ಶಂಖಂ ದಧ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || 12 ||

ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ ಭೇರ್ಯಶ್ಚ ಪಣವಾನಕಗೋಮುಖಾಃ |
ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ ಸ ಶಬ್ದಸ್ತುಮುಲೋ‌உಭವತ್ || 13 ||

ತತಃ ಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೇ ಸ್ಥಿತೌ |
ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಘ್ಮತುಃ || 14 ||

ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ |
ಪೌಂಡ್ರಂ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದರಃ || 15 ||

ಅನಂತವಿಜಯಂ ರಾಜಾ ಕುಂತೀಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ |
ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸುಘೋಷಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ || 16 ||

ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಷ್ವಾಸಃ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಮಹಾರಥಃ |
ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಸಾತ್ಯಕಿಶ್ಚಾಪರಾಜಿತಃ || 17 ||

ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೇ |
ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಶಂಖಾಂದಧ್ಮುಃ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ || 18 ||

ಸ ಘೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ |
ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ವ್ಯನುನಾದಯನ್ || 19 ||

ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ಕಪಿಧ್ವಜಃ |
ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಪಾತೇ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ || 20 ||

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೀಪತೇ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |

ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇ‌உಚ್ಯುತ || 21 ||

ಯಾವದೇತಾನ್ನಿರೀಕ್ಷೇ‌உಹಂ ಯೋದ್ಧುಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತಾನ್ |
ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ಮಿನ್ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ || 22 ||

ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇ‌உಹಂ ಯ ಏತೇ‌உತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ |
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇರ್ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷವಃ || 23 ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |
ಏವಮುಕ್ತೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ |
ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಮ್ || 24 ||

ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಮ್ |
ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ಸಮವೇತಾನ್ಕುರೂನಿತಿ || 25 ||

ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ಸ್ಥಿತಾನ್ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತೂನಥ ಪಿತಾಮಹಾನ್ |
ಆಚಾರ್ಯಾನ್ಮಾತುಲಾನ್ಭ್ರಾತೂನ್ಪುತ್ರಾನ್ಪೌತ್ರಾನ್ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ || 26 ||

ಶ್ವಶುರಾನ್ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ |
ತಾನ್ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌಂತೇಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಬಂಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ || 27 ||

ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ ವಿಷೀದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |

ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ || 28 ||

ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ |
ವೇಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೇ || 29 ||

ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೇ ಹಸ್ತಾತ್ತ್ವಕ್ಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ |
ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ || 30 ||

ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ |
ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋ‌உನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ || 31 ||

ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ |
ಕಿಂ ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನ ವಾ || 32 ||

ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನೋ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ |
ತ ಇಮೇ‌உವಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಣಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ || 33 ||

ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ |
ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ ಶ್ಯಾಲಾಃ ಸಂಬಂಧಿನಸ್ತಥಾ || 34 ||

ಏತಾನ್ನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಘ್ನತೋ‌உಪಿ ಮಧುಸೂದನ |
ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ಕಿಂ ನು ಮಹೀಕೃತೇ || 35 ||

ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಃ ಕಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಾರ್ದನ |
ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದಸ್ಮಾನ್ಹತ್ವೈತಾನಾತತಾಯಿನಃ || 36 ||

ತಸ್ಮಾನ್ನಾರ್ಹಾ ವಯಂ ಹಂತುಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಬಾಂಧವಾನ್ |
ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ ಮಾಧವ || 37 ||

ಯದ್ಯಪ್ಯೇತೇ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋಪಹತಚೇತಸಃ |
ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಮ್ || 38 ||

ಕಥಂ ನ ಙ್ಞೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ ಪಾಪಾದಸ್ಮಾನ್ನಿವರ್ತಿತುಮ್ |
ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿರ್ಜನಾರ್ದನ || 39 ||

ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಾಃ |
ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮಧರ್ಮೋ‌உಭಿಭವತ್ಯುತ || 40 ||

ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ |
ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೇ ವರ್ಣಸಂಕರಃ || 41 ||

ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ |
ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹ್ಯೇಷಾಂ ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ || 42 ||

ದೋಷೈರೇತೈಃ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ |
ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೇ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ || 43 ||

ಉತ್ಸನ್ನಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ |
ನರಕೇ‌உನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ || 44 ||

ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಮ್ |
ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ || 45 ||

ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರಮಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ |
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಣೇ ಹನ್ಯುಸ್ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ || 46 ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾರ್ಜುನಃ ಸಂಖ್ಯೇ ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ |
ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಶೋಕಸಂವಿಗ್ನಮಾನಸಃ || 47 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಅರ್ಜುನವಿಷಾದಯೋಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||1 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in English:

atha prathamo‌உdhyayah |

dhrtarastra uvaca |

dharmaksetre kuruksetre samaveta yuyutsavah |
mamakah pandavascaiva kimakurvata sanjaya || 1 ||

sanjaya uvaca |

drstva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada |
acaryamupasangamya raja vacanamabravit || 2 ||

pasyaitam panduputranamacarya mahatim camum |
vyudham drupadaputrena tava sisyena dhimata || 3 ||

atra sura mahesvasa bhimarjunasama yudhi |
yuyudhano viratasca drupadasca maharathah || 4 ||

dhrstaketuscekitanah kasirajasca viryavan |
purujitkuntibhojasca saibyasca narapungavah || 5 ||

yudhamanyusca vikranta uttamaujasca viryavan |
saubhadro draupadeyasca sarva eva maharathah || 6 ||

asmakam tu visista ye tannibodha dvijottama |
nayaka mama sainyasya samnnartham tanbravimi te || 7 ||

bhavanbhismasca karnasca krpasca samitinjayah |
asvatthama vikarnasca saumadattistathaiva ca || 8 ||

anye ca bahavah sura madarthe tyaktajivitah |
nanasastrapraharanah sarve yuddhavisaradah || 9 ||

aparyaptam tadasmakam balam bhismabhiraksitam |
paryaptam tvidametesam balam bhimabhiraksitam || 10 ||

ayanesu ca sarvesu yathabhagamavasthitah |
bhismamevabhiraksantu bhavantah sarva eva hi || 11 ||

tasya sanjanayanharsam kuruvrddhah pitamahah |
simhanadam vinadyoccaih sankham dadhmau pratapavan || 12 ||

tatah sankhasca bheryasca panavanakagomukhah |
sahasaivabhyahanyanta sa sabdastumulo‌உbhavat || 13 ||

tatah svetairhayairyukte mahati syandane sthitau |
madhavah pandavascaiva divyau sankhau pradaghmatuh || 14 ||

pancajanyam hrsikeso devadattam dhananjayah |
paundram dadhmau mahasankham bhimakarma vrkodarah || 15 ||

anantavijayam raja kuntiputro yudhisthirah |
nakulah sahadevasca sughosamanipuspakau || 16 ||

kasyasca paramesvasah sikhandi ca maharathah |
dhrstadyumno viratasca satyakiscaparajitah || 17 ||

drupado draupadeyasca sarvasah prthivipate |
saubhadrasca mahabahuh sankhandadhmuh prthakprthak || 18 ||

sa ghoso dhartarastranam hrdayani vyadarayat |
nabhasca prthivim caiva tumulo vyanunadayan || 19 ||

atha vyavasthitandrstva dhartarastrankapidhvajah |
pravrtte sastrasampate dhanurudyamya pandavah || 20 ||

hrsikesam tada vakyamidamaha mahipate |

arjuna uvaca |

senayorubhayormadhye ratham sthapaya me‌உcyuta || 21 ||

yavadetannirikse‌உham yoddhukamanavasthitan |
kairmaya saha yoddhavyamasminranasamudyame || 22 ||

yotsyamananavekse‌உham ya ete‌உtra samagatah |
dhartarastrasya durbuddheryuddhe priyacikirsavah || 23 ||

sanjaya uvaca |
evamukto hrsikeso gudakesena bharata |
senayorubhayormadhye sthapayitva rathottamam || 24 ||

bhismadronapramukhatah sarvesam ca mahiksitam |
uvaca partha pasyaitansamavetankuruniti || 25 ||

tatrapasyatsthitanparthah pitunatha pitamahan |
acaryanmatulanbhratunputranpautransakhimstatha || 26 ||

svasuransuhrdascaiva senayorubhayorapi |
tansamiksya sa kaunteyah sarvanbandhunavasthitan || 27 ||

krpaya parayavisto visidannidamabravit |

arjuna uvaca |

drstvemam svajanam krsna yuyutsum samupasthitam || 28 ||

sidanti mama gatrani mukham ca parisusyati |
vepathusca sarire me romaharsasca jayate || 29 ||

gandivam sramsate hastattvakcaiva paridahyate |
na ca saknomyavasthatum bhramativa ca me manah || 30 ||

nimittani ca pasyami viparitani kesava |
na ca sreyo‌உnupasyami hatva svajanamahave || 31 ||

na kankse vijayam krsna na ca rajyam sukhani ca |
kim no rajyena govinda kim bhogairjivitena va || 32 ||

yesamarthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca |
ta ime‌உvasthita yuddhe pranamstyaktva dhanani ca || 33 ||

acaryah pitarah putrastathaiva ca pitamahah |
matulah svasurah pautrah syalah sambandhinastatha || 34 ||

etanna hantumicchami ghnato‌உpi madhusudana |
api trailokyarajyasya hetoh kim nu mahikrte || 35 ||

nihatya dhartarastrannah ka pritih syajjanardana |
papamevasrayedasmanhatvaitanatatayinah || 36 ||

tasmannarha vayam hantum dhartarastransvabandhavan |
svajanam hi katham hatva sukhinah syama madhava || 37 ||

yadyapyete na pasyanti lobhopahatacetasah |
kulaksayakrtam dosam mitradrohe ca patakam || 38 ||

katham na nneyamasmabhih papadasmannivartitum |
kulaksayakrtam dosam prapasyadbhirjanardana || 39 ||

kulaksaye pranasyanti kuladharmah sanatanah |
dharme naste kulam krtsnamadharmo‌உbhibhavatyuta || 40 ||

adharmabhibhavatkrsna pradusyanti kulastriyah |
strisu dustasu varsneya jayate varnasankarah || 41 ||

sankaro narakayaiva kulaghnanam kulasya ca |
patanti pitaro hyesam luptapindodakakriyah || 42 ||

dosairetaih kulaghnanam varnasankarakarakaih |
utsadyante jatidharmah kuladharmasca sasvatah || 43 ||

utsannakuladharmanam manusyanam janardana |
narake‌உniyatam vaso bhavatityanususruma || 44 ||

aho bata mahatpapam kartum vyavasita vayam |
yadrajyasukhalobhena hantum svajanamudyatah || 45 ||

yadi mamapratikaramasastram sastrapanayah |
dhartarastra rane hanyustanme ksemataram bhavet || 46 ||

sanjaya uvaca |
evamuktvarjunah sankhye rathopastha upavisat |
visrjya sasaram capam sokasamvignamanasah || 47 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

arjunavisadayogo nama prathamo‌உdhyayah ||1 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *