Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Songs Malayalam

Home / (Page 9)

Annamayya Keerthana – Shodasa Kalanidhiki Lyrics in Malayalam: ഷോഡസകളാനിധികി ഷോഡശോപചാരമുലു ജാഡതോഡ നിച്ചലുനു സമര്പയാമി || അലരു വിശ്വാത്മകുന കാവാഹന മിദെ സര്വ നിലയുന കാസനമു നെമ്മിനിദേ | അലഗംഗാ ജനകുന കര്ഘ്യപാദ്യാചമനാലു ജലധി…

Annamayya Keerthana – Kondalalo Nelakonna Lyrics in Malayalam: കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന കോനേടി രായഡു വാഡു കൊംഡലംത വരമുലു ഗുപ്പെഡു വാഡു || കുമ്മര ദാസുഡൈന കുരുവരതി നംബി ഇമ്മന്ന വരമുലെല്ല ഇച്ചിനവാഡു | ദൊമ്മുലു…

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina Lyrics in Malayalam: എക്കുവ കുലജുഡൈന ഹീന കുലജുഡൈന നിക്കമെരിഗിന മഹാ നിത്യുഡേ ഘനുഡു || വേദമുലു ചദിവിയുനു വിമുഖുഡൈ ഹരിഭക്തി യാദരിംചനി സോമയാജി കംടെ | ഏദിയുനു ലേനി…

Annamayya Keerthana – Manujudai Putti Lyrics in Malayalam: മനുജുഡൈ പുട്ടി മനുജുനി സേവിംചി അനുദിനമുനു ദുഃഖമംദനേലാ || ജുട്ടെഡു കഡുപുകൈ ചൊരനി ചോട്ലു ജൊച്ചി പട്ടെഡു കൂടികൈ ബതിമാലി | പുട്ടിന ചോടികേ പൊരലി…

Annamayya Keerthana – Adivo Alladivo Lyrics in Malayalam: അദിവോ അല്ലദിവോ ശ്രീ ഹരി വാസമു പദിവേല ശേഷുല പഡഗല മയമു || അദെ വേംകടാചല മഖിലോന്നതമു അദിവോ ബ്രഹ്മാദുല കപുരൂപമു | അദിവോ നിത്യനിവാസ…

Annamayya Keerthana – Indariki Abhayambu Lyrics in Malayalam: ഇംദരികീ അഭയംബു ലിച്ചു ചേയി കംദുവഗു മംചി ബംഗാരു ചേയി || വെലലേനി വേദമുലു വെദികി തെച്ചിന ചേയി വിലുകു ഗുബ്ബലി കിംദ ചേര്ചു ചേയി…

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in Malayalam: ചംദമാമ രാവോ ജാബില്ലി രാവോ കുംദനപു പൈഡി കോര വെന്ന പാലു തേവോ || നഗുമോമു ചക്കനി യയ്യകു നലുവ ബുട്ടിംചിന തംഡ്രികി നിഗമമു ലംദുംഡേ…

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu Lyrics in Malayalam: അന്നി മംത്രമുലു നിംദേ ആവഹിംചെനു വെന്നതോ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു || നാരദുംഡു ജപിയിംചെ നാരായണ മംത്രമു ചേരെ പ്രഹ്ലാദുഡു നാരസിംഹ മംത്രമു |…

1 8 9