Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tattva Narayana’s Ribhu Gita Lyrics in Tamil

Ribhu Geetaa in Tamil:

॥ ருʼபு⁴கீ³தா கு³ருஜ்ஞானவாஸிஷ்டே² ॥ From Tattvanarayana
ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉।
ஶ்ரீ கு³ருமூர்தி꞉।
புனர்ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி யதா²வத்பத்³மஸம்ப⁴வ।
யேனைவ ஸர்வே முச்யந்தே ஜனாஸ்ஸம்ʼஸாரப³ந்த⁴னாத் ॥ 1.01 ॥

விதே⁴ புரா நிதா³கா⁴க்²யோ முனி꞉ பப்ரச்ச² ஸத்³கு³ரும்।
ருʼபு⁴ஸஞ்ஜ்ஞம்ʼ மஹாப்ராஜ்ஞம்ʼ தத்³வதா³மி தவாது⁴னா ॥ 1.02 ॥

நிதா³க⁴꞉।
ஆத்மானாத்மவிவேகம்ʼ மே க்ருʼபயா ப்³ரூஹி ஸத்³கு³ரோ।
யேன ஸம்ʼஸாரபாதோ³தி⁴ம்ʼ தரிஷ்யாமி ஸுகே²ன வை ॥ 1.03 ॥

ருʼபு⁴ரேவம்ʼ ததா³ ப்ருʼஷ்ட உவாச ஸகலார்த²வித்।
ஸர்வவேதா³ந்தஸாரஜ்ஞஸ்ஸர்வபூஜ்யோ மஹத்தம꞉ ॥ 1.04 ॥

ருʼபு⁴꞉।
ஸர்வவாசோ(அ)வதி⁴ர்ப்³ரஹ்ம ஸர்வசிந்தா(அ)வதி⁴ர்கு³ரு꞉।
ஸர்வகாரணகார்யாத்மா கார்யகாரணவர்ஜித꞉ ॥ 1.05 ॥

ஸர்வஸங்கல்பரஹிதஸ்ஸர்வநாத³மயஶ்ஶிவ꞉।
ஸர்வவர்ஜிதசின்மாத்ரஸ்ஸர்வானந்த³மய꞉ பர꞉ ॥ 1.06 ॥

ஸர்வதேஜ꞉ ப்ரகாஶாத்மா நாதா³னந்த³மயாத்மக꞉।
ஸர்வானுப⁴வநிர்முக்த꞉ ஸர்வத்⁴யானவிவர்ஜித꞉ ॥ 1.07 ॥

ஸர்வநாத³கலாதீத ஏஷ ஆத்மா(அ)ஹமவ்யய꞉।
ஆத்மானாத்மவிவேகாதி³ பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜித꞉ ॥ 1.08 ॥

ஶாந்தாஶாந்தாதி³ஹீனாத்மா நாதா³ந்தர்ஜ்யோதிராத்மக꞉।
மஹாவாக்யார்த²தோ தூ³ரோ ப்³ரஹ்மாஸ்மீத்யதி தூ³ரக³꞉ ॥ 1.09 ॥

தச்ச²ப்³த³வர்ஜ்யஸ்த்வம்ʼஶப்³த³ஹீனோ வாக்யார்த²வர்ஜித꞉।
க்ஷராக்ஷரவிஹீனோ யோ நாதா³ந்தர்ஜ்யோதிரேவ ஸ꞉ ॥ 1.10 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ வா(அ)ஹமானந்தோ³ஸ்மீதி வர்ஜித꞉।
ஸர்வாதீதஸ்வபா⁴வாத்மா நாதா³ந்தர்ஜ்யோதிரேவ ஸ꞉ ॥ 1.11 ॥

ஆத்மேதி ஶப்³த³ஹீனோ ய ஆத்மஶப்³தா³ர்த²வர்ஜித꞉।
ஸச்சிதா³னந்த³ஹீனோ ய ஏஷைவாத்மா ஸனாதன꞉ ॥ 1.12 ॥

நநிர்தே³ஷ்டும்ʼ ச ஶக்னோ யோ வேத³வாக்யைரக³ம்யக꞉।
யஸ்ய கிஞ்சித்³ப³ஹிர்னாஸ்தி கிஞ்சித³ந்த꞉ கியன்னச ॥ 1.13 ॥

யஸ்ய லிங்க³ம்ʼ ப்ரபஞ்சம்ʼ வா ப்³ரஹ்மைவாத்மா ந ஸம்ʼஶய꞉।
நாஸ்தி யஸ்ய ஶரீரம்ʼ வா ஜீவோ வா பூ⁴தபௌ⁴திக꞉ ॥ 1.14 ॥

நாமரூபா(அ)தி³கம்ʼ நாஸ்தி போ⁴ஜ்யம்ʼ வா போ⁴க³பு⁴க்ச வா।
ஸத்³வா(அ)ஸத்³வா ஸ்தி²திர்வா(அ)பி யஸ்ய நாஸ்தி க்ஷராக்ஷரம் ॥ 1.15 ॥

கு³ணம்ʼ வா விகு³ணம்ʼ வா(அ)பி ஸம ஆஸீன் ந ஸம்ʼஶய꞉।
யஸ்ய வாச்யம்ʼ வாசகம்ʼ வா ஶ்ரவணம்ʼ மனனம்ʼ ச வா ॥ 1.16 ॥

கு³ருஶிஷ்யா(அ)தி³ பே⁴த³ம்ʼ வா தே³வலோகாஸ்ஸுராஸுரா꞉।
யத்ர த⁴ர்மமத⁴ர்மம்ʼ வா ஶுத்³த⁴ம்ʼ வா(அ)ஶுத்³த⁴மண்வபி ॥ 1.17 ॥

யத்ர காலமகாலம்ʼ வா நிஶ்சயம்ʼ ஸம்ʼஶயம்ʼ நஹி।
யத்ர மந்த்ரமமந்த்ரம்ʼ வா வித்³யா(அ)வித்³யே ந வித்³யதே ॥ 1.18 ॥

த்³ரஷ்ட்ருʼத³ர்ஶனத்³ருʼஶ்யம்ʼ வா ஈஷண்மாத்ரம்ʼ கலாதி³கம்।
அனாத்மேதி ப்ரஸங்கோ³ வா ஹ்யனாத்மேதி மனோபி வா ॥ 1.19 ॥

அனாத்மேதி ஜக³த்³வா(அ)பி நாஸ்தி நாஸ்தீதி நிஶ்சினு।
ஸர்வஸங்கல்பஶூன்யத்வாத் ஸர்வகார்யவிவர்ஜனாத் ॥ 1.20 ॥

கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு।
தே³ஹத்ரயவிஹீனத்வாத் காலத்ரயவிவர்ஜனாத் ॥ 1.21 ॥

லோகத்ரயவிஹீனத்வாத் ஸர்வமாத்மேதி ஶாஸனாத்।
சித்தாபா⁴வான்னசிந்தாஸ்தி தே³ஹாபா⁴வாஜ்ஜரா ந ச ॥ 1.22 ॥

பாதா³பா⁴வாத்³க³திர்னாஸ்தி ஹஸ்தாபா⁴வாத் க்ரியா ந ச।
ம்ருʼத்யுர்னாஸ்தி ஜரா(அ)பா⁴வாத் பு³த்³த்⁴யபா⁴வாத் ஸுகா²தி³கம் ॥ 1.23 ॥

த⁴ர்மோ நாஸ்தி ஶுசிர்னாஸ்தி ஸத்யம்ʼ நாஸ்தி ப⁴யம்ʼ ந ச।
அக்ஷரோச்சாரணம் நாஸ்தி கு³ருஶிஷ்யாதி³ நாஸ்த்யபி ॥ 1.24 ॥

ஏகாபா⁴வே த்³விதீயம்ʼ ந ந த்³விதீயே நசைகதா।
ஸத்யத்வமஸ்திசேத் கிஞ்சித³ஸத்யம்ʼ ந ச ஸம்ப⁴வேத் ॥ 1.25 ॥

அஸத்யத்வம்ʼ யதி³ ப⁴வேத் ஸத்யத்வம்ʼ ந வதி³ஷ்யதி।
ஶுப⁴ம்ʼ யத்³யஶுப⁴ம்ʼ வித்³தி⁴ அஶுபா⁴ச்சுப⁴மிஷ்யதே ॥ 1.26 ॥

ப⁴யம்ʼ யத்³யப⁴யம்ʼ வித்³தி⁴ அப⁴யாத்³ப⁴யமாபதேத்।
ப³ந்த⁴த்வமபிசேன்மோக்ஷோ ப³ந்தா⁴பா⁴வே ந மோக்ஷதா ॥ 1.27 ॥

மரணம் யதி³ சேஜ்ஜன்ம ஜன்மாபா⁴வே ம்ருʼதிர்னச।
த்வமித்யபி ப⁴வேச்சாஹம்ʼ த்வம்ʼ நோ சேத³ஹமேவ ந ॥ 1.28 ॥

இத³ம்ʼ யதி³ ததே³வாஸ்தி தத³பா⁴வாதி³த³ம்ʼ ந ச।
அஸ்தீதி சேன்னாஸ்தி ததா³ நாஸ்திசேத³ஸ்தி கிஞ்சன ॥ 1.29 ॥

கார்யம்ʼ சேத்காரணம் கிஞ்சித் கார்யாபா⁴வே ந காரணம்।
த்³வைதம்ʼ யதி³ ததா³(அ)த்³வைதம்ʼ த்³வைதாபா⁴வே(அ)த்³வயம்ʼ ந ச ॥ 1.30 ॥

த்³ருʼஶ்யம்ʼ யதி³ த்³ருʼக³ப்யஸ்தி த்³ருʼஶ்யாபா⁴வே த்³ருʼகே³வ ந।
அந்தர்யதி³ ப³ஹிஸ்ஸத்யமந்தாபா⁴வே ப³ஹிர்னச ॥ 1.31 ॥

பூர்ணத்வமஸ்தி சேத்³கிஞ்சித³பூர்ணத்வம்ʼ ப்ரஸஜ்யதே।
தஸ்மாதே³தத்³க்வசின்னாஸ்தி த்வம்ʼ சாஹம்ʼ வா இமே இத³ம் ॥ 1.32 ॥

நாஸ்தி த்³ருʼஷ்டாந்தகஸ்ஸத்யே நாஸ்திதா³ர்ஷ்டாந்திகம்ʼ ஹ்யஜே।
பரம்ʼ ப்³ரஹ்மாஹமஸ்மீதி ஸ்மரணஸ்ய மனோ நஹி ॥ 1.33 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ த்வமப்யஹம்।
சின்மாத்ரம்ʼ கேவலம்ʼ சாஹம்ʼ நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 1.34 ॥

இத³ம்ʼ ப்ரபஞ்சம்ʼ நாஸ்த்யேவ நோத்பன்னம்ʼ நோஸ்தி²தம்ʼ க்வசித்।
சித்தம்ʼ ப்ரபஞ்சமித்யாஹுர்னாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 1.35 ॥

ந ப்ரபஞ்சம்ʼ ந சித்ததி³ நாஹங்காரோ ந ஜீவக꞉।
மாயாகார்யாதி³கம்ʼ நாஸ்தி மாயா நாஸ்தி ப⁴யம்ʼ ந ச ॥ 1.36 ॥

கர்தா நாஸ்தி க்ரியா நாஸ்தி ஶ்ரவணம்ʼ மனனம்ʼ ந ஹி।
ஸமாதி⁴ த்³விதயம்ʼ நாஸ்தி மாத்ருʼமாநாதி³ நாஸ்தி ஹி ॥ 1.37 ॥

அஜ்ஞானம்ʼ சாபி நாஸ்த்யேவ ஹ்யவிவேக꞉ கதா³ ச ந।
அனுப³ந்த⁴சதுஷ்கம்ʼ ந ஸம்ப³ந்த⁴த்ரயமேவ ந ॥ 1.38 ॥

ந க³ங்கா³ ந க³யா ஸேதுர்ன பூ⁴தம்ʼ நான்யத³ஸ்தி ஹி।
ந பூ⁴மிர்ன ஜலம்ʼ நாக்³நிர்ன வாயுர்ன ச க²ம்ʼ க்வசித் ॥ 1.39 ॥

ந தே³வோ ந ச தி³க்பாலா ந வேதா³ ந கு³ரு꞉ க்வசித்।
ந தூ³ரம்ʼ நாதிகம்ʼ நாந்தம்ʼ ந மத்⁴யம்ʼ ந க்வசித் ஸ்தி²தம் ॥ 1.40 ॥

நாத்³வைதத்³வைதஸத்யம்ʼ வா ஹ்யஸத்யம்ʼ வா இத³ம்ʼ ச ந।
ப³ந்த⁴மோக்ஷாதி³கம்ʼ நாஸ்தி ஸத்³வா(அ)ஸத்³வா ஸுகா²தி³ வா ॥ 1.41 ॥

ஜாதிர்னாஸ்தி க³திர்னாஸ்தி வர்ணோ நாஸ்தி ந லௌகிகம்।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நாஸ்த்யேவ ப்³ரஹ்ம இத்யேவ நாஸ்தி ஹி ॥ 1.42 ॥

சிதி³த்யேவேதி நாஸ்த்யேவ சித³ஹம்ʼ பா⁴ஷணம்ʼ நஹி।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நாஸ்த்யேவ நித்யஶுத்³தோ⁴ஸ்மி ந க்வசித் ॥ 1.43 ॥

வாசா யது³ச்யதே கிஞ்சின் மனஸா மனுதே க்வசித்।
பு³த்³த்⁴யா நிஶ்சினுதே நாஸ்தி சித்தேன ஜ்ஞாயதே நஹி ॥ 1.44 ॥

யோகி³யோகா³தி³கம்ʼ நாஸ்தி ஸதா³ ஸர்வம்ʼ ஸதா³ ந ச।
அஹோராத்ராதி³கம்ʼ நாஸ்தி ஸ்னானத்⁴யாநாதி³கம்ʼ நஹி ॥ 1.45 ॥

ப்⁴ராந்த்யப்⁴ராந்த்யாதி³கம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு।
வேத³ஶ்ஶாஸ்த்ரம்ʼ புராணம்ʼ ச கார்யம்ʼ காரணமீஶ்வர꞉ ॥ 1.46 ॥

லோகோ பூ⁴தம்ʼ ஜனஸ்த்வைக்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉।
வாசா வத³தி யத்கிஞ்சித்ஸங்கல்பை꞉ கல்ப்யதே ச யத் ॥ 1.47 ॥

மனஸா சிந்த்யதே யத்³யத் ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉।
பு³த்³த்⁴யா நிஶ்சீயதே கிஞ்சிச்சித்தே நிஶ்சீயதே க்வசித் ॥ 1.48 ॥

ஶாஸ்த்ரை꞉ ப்ரபஞ்ச்யதே யத்³யத் நேத்ரேணைவ நிரீக்ஷ்யதே।
ஶ்ரோத்ராப்⁴யாம்ʼ ஶ்ரூயதே யத்³யத³ன்யத்ஸத்³பா⁴வமேவ ச ॥ 1.49 ॥

த்வமஹம்ʼ ததி³த³ம்ʼ ஸோ(அ)ஹமன்யத் ஸத்³பா⁴வமேவ ச।
நேத்ரம்ʼ ஶ்ரோத்ரம்ʼ கா³த்ரமேவ மித்²யேதி ச ஸுநிஶ்சிதம் ॥ 1.50 ॥

இத³ம்ʼ மித்⁴யைவநிர்தி³ஷ்டமயமித்யேவ கல்ப்யதே।
யத்³யத்ஸம்பா⁴வ்யதே லோகே ஸர்வம்ʼ ஸங்கல்பஸம்ப்⁴ரம꞉ ॥ 1.51 ॥

ஸர்வாத்⁴யாஸம்ʼ ஸர்வகோ³ப்யம்ʼ ஸர்வபோ⁴க³ப்ரபே⁴த³கம்।
ஸர்வதோ³ஷப்ரபே⁴த³ம்ʼ ச நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 1.52 ॥

மதீ³யம்ʼ ச த்வதீ³யம்ʼ ச மமேதி ச தவேதி ச।
மஹ்யம்ʼ துப்⁴யம்ʼ மயேத்யாதி³ தத்ஸர்வம்ʼ விதத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 1.53 ॥

ரக்ஷகோ விஷ்ணுரித்யாதி³ ப்³ரஹ்மா ஸ்ருʼஷ்டேஸ்து காரணம்।
ஸம்ʼஹாரே ருத்³ர இத்யேவம்ʼ ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ॥ 1.54 ॥

ஸ்னானம்ʼ ஜபஸ்தபோ ஹோமஸ்ஸ்வாத்⁴யாயோ தே³வபூஜனம்।
மந்த்ரம்ʼ தந்த்ரம்ʼ ச ஸத்ஸங்கோ³ கு³ணதோ³ஷவிஜ்ருʼப⁴ணம் ॥ 1.55 ॥

அந்த꞉கரண ஸத்³பா⁴வோ(அ)வித்³யாயாஶ்ச ஸம்ப⁴வ꞉।
அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ॥ 1.56 ॥

ஸர்வதே³ஶிகவாக்யோக்திர்யேனகேனாபி நிஶ்சிதா।
த்³ருʼஶ்யதே ஜக³தி யத்³யத் யத்³யஜ்ஜக³தி வீக்ஷ்யதே ॥ 1.57 ॥

வர்ததே ஜக³தி யத்³யத் ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு।
யேனேகேனாக்ஷரேணோக்தம்ʼ யேனேகேன விவர்ணிதம் ॥ 1.58 ॥

யேனேகேனாபி க³தி³தம்ʼ யேனேகேனாபி மோதி³தம்।
யேனேகேனாபி யத்³த³த்தம்ʼ யேனகேனாபி யத்க்ருʼதம் ॥ 1.59 ॥

யத்ரயத்ர ஶுப⁴ம்ʼ கர்ம யத்ரயத்ர ச து³ஷ்க்ருʼதம்।
யத்³யத்கரோதி ஸத்யேன ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ॥ 1.60 ॥

இத³ம்ʼ ப்ரபஞ்சம்ʼ யத்கிஞ்சித் யத்³யஜ்ஜக³தி வித்³யதே।
த்³ருʼஶ்யரூபம்ʼ ச த்³ருʼக்³ரூபம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 1.61 ॥

ஶ்ரீ கு³ருமூர்தி꞉।
ஏவம்ʼ ஶ்ருத்வா நிதா³க⁴ஸ்ஸ ப்³ரஹ்மன் ஸம்ʼஶயவேஷ்டித꞉।
ருʼபு⁴ம்ʼ பப்ரச்ச² புனரப்யாத்மவிஜ்ஞானஸித்³த⁴யே ॥ 1.62 ॥

நிதா³க⁴꞉।
ஸ்வாமின் முமுக்ஷோஸ்ஸம்ʼஸாரான் மமாரூபேண வஸ்துனா।
ப்ரபஞ்சிதேன ந ப²லம்ʼ ப⁴வேதி³தி மே மதி꞉ ॥ 1.63 ॥

யதஸ்த்வத்³கதி²தம்ʼ ப்³ரஹ்ம தத்த்வமஸ்யாத்³யகோ³சரம்।
அக²ண்டை³கரஸாதீதம்ʼ மோக்ஷாதீதம்ʼ ச ஸத்³கு³ரோ ॥ 1.64 ॥

ஜ்ஞேயத்வாதி³விஹீனம்ʼ தத் கத²ம்ʼ ஜ்ஞாஸ்யாம்யஹம்ʼ நு வா।
தஜ்ஜ்ஞானேன ப²லம்ʼ கிம்ʼ வா மோக்ஷஸ்யைவ ப²லத்வத꞉ ॥ 1.65 ॥

ப²லமாஸ்திக்யபு³த்³த்⁴யா ஸ்யான் ந சைவம்பூ⁴தவஸ்துன꞉।
த்வது³க்த நிஶ்சயே ஸர்வஸாங்கர்யம்ʼ ச ப்ரஸஜ்யதே ॥ 1.66 ॥

யத்³யுக்த வ்யதிரிக்தானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ ஸ்யாத³னாத்மதா।
ஹேயத்வான்னைவ ஜிஜ்ஞாஸ்யம்ʼ கிஞ்சித³ப்யத்ர ஸித்³த்⁴யதி ॥ 1.67 ॥

ஶஶஶ்ருʼங்க³ ஸமானத்வம்ʼ யதா²ப்ரோக்தமனாத்மனாம்।
அத்யந்தாரூபவத்த்வேன ததா² தத்ஸித்³தி⁴ராத்மன꞉ ॥ 1.68 ॥

அத²வா தத் ததை²வாஸ்தாம் அன்யதா²வாபி மே கு³ரோ।
யஜ்ஜ்ஞானேன ப⁴வான்முக்திர்ப⁴வேத் தத்³ ப்³ரூஹி வேதி³தும் ॥ 1.69 ॥

ஏவம் உக்தோ நிதா³கே⁴ன குஶாக்³ரமதினா பரம்।
ருʼபு⁴ஸ்ஸந்துஷ்டஹ்ருʼத³ய꞉ புனரேவாப்³ரவீதி³த³ம் ॥ 1.70 ॥

ருʼபு⁴꞉।
நிதா³க⁴ ஸத்யமேவைதத்த்வது³க்தம்ʼ யுக்திக³ர்பி⁴தம்।
ததா²பி யுக்தம்ʼ மத்³வாக்யம்ʼ த்ரைவித்³த்⁴யாஜ்ஜ்ஞேயவஸ்துன꞉ ॥ 1.71 ॥

ஸகு³ணம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ தாப்⁴யாம் அன்யந்நிஷ்ப்ரதியோகி³கம்।
ப்³ரஹ்மைவம்ʼ த்ரிவித⁴ம்ʼ லின்கை³ர்வேதா³ந்தேஷு ஹி விஶ்ருதம் ॥ 1.72 ॥

தத்ராத்³யம்ʼ ஹேயகு³ணகம்ʼ ஸோபாதி⁴த்வான்முமுக்ஷுபி⁴꞉।
தத்த்வமஸ்யாதி³வாச்யத்வாஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ ஹேயதயாக்³ரத꞉ ॥ 1.73 ॥

ஜீவேஶ்வரவிபா⁴கே³ன ஸகு³ணம்ʼ த்³விவித⁴ம்ʼ ப⁴வேத்।
ஜீவஶ்ச த்ரிவித⁴ஸ்தத்³வத்³ ஈஶஶ்சாஸ்தாம் இத³ம்ʼ ததா² ॥ 1.74 ॥

உபாதே³யம்ʼ த்³விதீயம்ʼ ஸ்யாந்நிர்கு³ணம்ʼ மோக்ஷகாங்க்ஷிபி⁴꞉।
தத்த்வமஸ்யாதி³லக்ஷ்யத்வாஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ சாத்மதயா தத꞉ ॥ 1.75 ॥

ஹேயோபாதே³யஶூன்யம்ʼ தத்த்ருʼதீயம்ʼ ப்ரக்ருʼதம்ʼ யத꞉।
முக்தை꞉ ப்ராப்யம் அதஶ்ஶப்³த³மபி ஜ்ஞேயம்ʼ முமுக்ஷுபி⁴꞉ ॥ 1.76 ॥

இத³ந்த்வேனாப்யஹந்த்வேன ஸ்வத்வேனாபி நவேத்³யதா।
ததா²ப்யஸ்யாஸ்தி வேத்³யத்வம்ʼ ஶ்ருத்யுக்தத்வான்ன நாஸ்திதா ॥ 1.77 ॥

முக்தஸ்ய ஸ்வக³தோ பே⁴தோ³ யத³னாப்தௌ ந நஶ்யதி।
தஜ்ஜ்ஞானே ப²லமேதத்ஸ்யாத் ஸர்வபே⁴த³னிப³ர்ஹணம் ॥ 1.78 ॥

அதோ(அ)ஸ்யாலக்ஷணத்வேன ஸத³ஸத்³பரதாஸ்த்யபி।
ஶஶஶ்ருʼங்க³ஸமானத்வம்ʼ நிதா³கா⁴ஶக்யமீரிதும் ॥ 1.79 ॥

விஶேஷஸத்தா(அ)பா⁴வேபி ஸத்தாஸாமான்யதா யத꞉।
நிர்த்³வந்த்³வத்வேன ஸம்ʼஸித்³தா⁴ ததஸ்ஸத்த்வாதி³கம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 1.80 ॥

அத²வா ஶஶஶ்ருʼங்கா³தி³ ஸாத்³ருʼஶ்யம்ʼ ப⁴வது ஸ்வத꞉।
ஸித்³தா⁴ந்ததா ஶ்ருதிப்ரோக்தா நைராஶ்யஸ்ய ஹி ஸுவ்ரத ॥ 1.81 ॥

ந தாவதா விரோதோ⁴ஸ்தி கஶ்சித³ப்யது⁴னா தவ।
ஸம்ʼஸாரமோக்ஷஸித்³த்⁴யர்த²ம் அஸ்யானுக்ததயா மயா ॥ 1.82 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ கு³ருஜ்ஞானவாஸிஷ்டே² தத்த்வநாராயணே
ஜ்ஞானகாண்ட³ஸ்ய ப்ரத²மபாதே³ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ஏவம்ʼ
ஶ்ரீ ருʼபு⁴கீ³தா ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉।
அதா²தஸ்ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு ஸாத³ரம்।
ஸம்ʼஸாரமோக்ஷஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ஸரூபம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிர்கு³ணம் ॥ 2.01 ॥

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யைர்யல்லக்ஷ்யம்ʼ ஜீவாதி³காரணம்।
நித்யஶுத்³த⁴விபு³த்³த⁴ம்ʼ ச நித்யமுக்தம்ʼ ச ஶாஶ்வதம் ॥ 2.02 ॥

யத்ஸர்வவேத³ஸித்³தா⁴ந்தம்ʼ யஜ்ஜ்ஞானேனைவ முக்ததா।
ஜீவஸ்ய யச்ச ஸம்பூர்ணம்ʼ தத்த்வமேவாஸி நிர்மலம் ॥ 2.03 ॥

த்வமேவ பரமாத்மாஸி த்வமேவ பரமோகு³ரு꞉।
த்வமேவாகாஶரூபோஸி ஸாக்ஷிஹீனோஸி ஸர்வதா³ ॥ 2.04 ॥

த்வமேவ ஸர்வபா⁴வோஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி நஸம்ʼஶய꞉।
காலஹீனோஸி காலோஸி ஸதா³ ப்³ரஹ்மாஸி சித்³க⁴ன꞉ ॥ 2.05 ॥

ஸர்வதஸ்ஸர்வரூபோஸி சைதன்யக⁴னவானஸி।
ஸர்வபூ⁴தாந்தரஸ்தோ²ஸி கர்மாத்⁴யக்ஷோஸி நிர்கு³ண꞉ ॥ 2.06 ॥

ஸத்யோஸி ஸித்³தோ⁴ஸி ஸனாதனோஸி முக்தோஸி மோக்ஷோஸி முதா³(அ)ம்ருʼதோஸி।
தே³வோஸி ஶாந்தோஸி நிராமயோஸி ப்³ரஹ்மாஸி பூர்ணோஸி பராத்பரோஸி ॥ 2.07 ॥

ஸமோஸி ஸச்சஸி சிரந்தனோஸி ஸத்யாதி³வக்யை꞉ ப்ரதிபோ³தி⁴தோஸி।
ஸர்வாங்க³ஹீனோஸி ஸதா³ஸ்தி²தோஸி ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ராதி³விபா⁴விதோஸி ॥ 2.08 ॥

ஸர்வப்ரபஞ்சப்⁴ரமவர்ஜிதோஸி ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு ச பா⁴விதோஸி।
ஸர்வத்ர ஸங்கல்பவிவர்ஜிதோஸி ஸர்வாக³மாந்தார்த²விபா⁴விதோஸி ॥ 2.09 ॥

ஸர்வத்ர ஸந்தோஷஸுகா²ஸனோஸி ஸர்வத்ர க³த்யாதி³விவர்ஜிதோஸி।
ஸர்வத்ர லக்ஷ்யாதி³ விவர்ஜிதோஸி த்⁴யாதோஸி விஷ்ண்வாதி³ஸுரைரஜஸ்ரம் ॥ 2.10 ॥

சிதா³கார ஸ்வரூபோஸி சின்மாத்ரோஸி நிரங்குஶ꞉।
ஆத்மன்யேவ ஸ்தி²தோஸி த்வம்ʼ ஸர்வஶூன்யோஸி நிஶ்சல꞉ ॥ 2.11 ॥

ஆனந்தோ³ஸி பரோஸி த்வமேகமேவாத்³விதீயக꞉।
சித்³க⁴னானந்த³ரூபோஸி பரிபூர்ணஸ்வரூபக꞉ ॥ 2.12 ॥

ஸத³ஸி த்வமபி⁴ஜ்ஞோஸி ஸோஸி ஜானாஸி வீக்ஷ்யஸி।
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபோஸி வாஸுதே³வோஸி வை ப்ரபு⁴꞉ ॥ 2.13 ॥

அம்ருʼதோஸி விபு⁴ஶ்சஸி சஞ்சலோஸ்யசலோஹ்யஸி।
ஸர்வோஸி ஸர்வஹீனோஸி ஶாந்தாஶாந்தவிவர்ஜித꞉ ॥ 2.14 ॥

ஸத்தாமாத்ரப்ரகாஶோஸி ஸத்தாஸாமான்யகோஹ்யஸி।
நித்யஸித்³த⁴ஸ்வரூபோஸி ஸர்வஸித்³தி⁴விவர்ஜித꞉ ॥ 2.15 ॥

ஈஷண்மாத்ரவிஶூன்யோஸி ஹ்யணுமாத்ரவிவர்ஜித꞉।
அஸ்தித்வவர்ஜிதோஸி த்வம்ʼ நாஸ்தித்வாதி³விவர்ஜித꞉ ॥ 2.16 ॥

லக்ஷ்யலக்ஷணஹீனோஸி நிர்விகாரோ நிராமய꞉।
ஸர்வநாதா³ந்தரோஸி த்வம்ʼ கலாகாஷ்டா²தி³வர்ஜித꞉ ॥ 2.17 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶஹீனோஸி ஸ்வஸ்வரூபம்ʼ ப்ரபஶ்யஸி।
ஸ்வஸ்வரூபாவஶேஷோஸி ஸ்வானந்தா³ப்³தௌ⁴ நிமஜ்ஜஸி ॥ 2.18 ॥

ஸ்வாத்மராஜ்யே ஸ்வமேவாஸி ஸ்வயம்பா⁴வவிவர்ஜித꞉।
ஶிஷ்டபூர்ணஸ்வரூபோஸி ஸ்வஸ்மாத்கிஞ்சின்னபஶ்யஸி ॥ 2.19 ॥

ஸ்வஸ்வரூபான்னசலஸி ஸ்வஸ்வரூபேண ஜ்ருʼம்ப⁴ஸி।
ஸ்வஸ்வரூபாத³னன்யோஸி ஹ்யஹமேவாஸி நிஶ்சினு ॥ 2.20 ॥

இத³ம்ʼ ப்ரபஞ்சம்ʼ யத்கிஞ்சித்³யத்³யஜ்ஜக³தி வித்³யதே।
த்³ருʼஶ்யரூபம்ʼ ச த்³ருʼக்³ரூபம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 2.21 ॥

லக்ஷ்யலக்ஷணஹீனத்வாத்³யுக்த்யாநிஷ்ப்ரதியோகி³கம்।
ந மந்தவ்யம்ʼ யதா²யோக்³யம்ʼ லௌகிகைஸ்த்வம்ʼ விநிஶ்சினு ॥ 2.22 ॥

நிர்கு³ணம்ʼ நிர்மலம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மஸப்ரதியோகி³கம்।
ஶுத்³தா⁴ந்த꞉கரணஜ்ஞேயம்ʼ வேதோ³க்தம்ʼ ப்ரக்ருʼதம்ʼ க²லு ॥ 2.23 ॥

ஆத்மஸ்த்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷ்ணைர்லக்ஷ்யமத்³வயம்।
ப்³ரஹ்மைவாஸ்மி ந தே³ஹோ(அ)யமிதி சித்தே(அ)வதா⁴ரய ॥ 2.24 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்தத³ந்த꞉கரணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம்।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ மஹான் ஸம்ʼஸார உச்யதே ॥ 2.25 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்தத்³ப³ந்த⁴ இதி சோச்யதே।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்தத்³து³꞉க²மிதி சோசய்தே ॥ 2.26 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ததே³வ நரகம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம்।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ஸமீர்யதே ॥ 2.27 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி⁴ரீரித꞉।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யஜ்ஜ்ஞானம்ʼ தத³ஸஜ்ஜ்ஞானமேவச ॥ 2.28 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யத்³பு³த்³தி⁴꞉ ஸா சாவித்³யேதி ப⁴ண்யதே।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ததே³வ த்³வைதமுச்யதே ॥ 2.29 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்ஸத்யஜீவஸ்ஸ ஏவ ச।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யஜ்ஜ்ஞானம்ʼ பரிச்சி²ன்னமிதீரிதம் ॥ 2.30 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ மஹாபாபமிதி ஸ்பு²டம்।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴ஸ்த்ருʼஷ்ணாதோ³ஷா(ஆ)மய꞉ கில ॥ 2.31 ॥

யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பஸ்தாபத்ரயமிதீரிதம்।
தச்ச ஸர்வம்ʼ மனுஷ்யாணாம்ʼ மானஸம்ʼ ஹி நிக³த்³யதே ॥ 2.32 ॥

காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ ப³ந்த⁴னம்ʼ ஸர்வது³꞉க²ம்ʼ விஶ்வம்ʼ தோ³ஷம்ʼ காலனானாஸ்வரூபம்।
யத்கிஞ்சேத³ம்ʼ ஸர்வஸங்கல்பஜாதம்ʼ தத்கிஞ்சேத³ம்ʼ மானஸம்ʼ ஸோம்ய வித்³தி⁴ ॥ 2.33 ॥

மன ஏவ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ மன ஏவ மஹாரிபு꞉।
மன ஏவ ஹி ஸம்ʼஸாரோ மன ஏவ ஜக³த்த்ரயம் ॥ 2.34 ॥

மன ஏவ மஹத்³து³꞉க²ம்ʼ மன ஏவ ஜராதி³கம்।
மன ஏவ ஹி காலஶ்ச மன ஏவ மலம்ʼ ததா² ॥ 2.35 ॥

மன ஏவ ஹி ஸங்கல்போ மன ஏவ ச ஜீவக꞉।
மன ஏவ ஹி சித்தம்ʼ ச மனோ(அ)ஹங்கார ஏவ ச ॥ 2.36 ॥

மன ஏவ மஹான் ப³ந்தோ⁴ மனோ(அ)ந்த꞉கரணம்ʼ ச தத்।
மன ஏவ ஹி பூ⁴மிஶ்ச மன ஏவ ஹி தஜ்ஜலம் ॥ 2.37 ॥

மன ஏவ ஹி தேஜஶ்ச மன ஏவ மருன்மஹான்।
மன ஏவ ஹி சகாஶோ மன ஏவ ஹி ஶப்³த³க꞉ ॥ 2.38 ॥

ஸ்பர்ஶரூபரஸா க³ந்த⁴꞉ கோஶா꞉ பஞ்ச மனோப⁴வா꞉।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதி³ மனோமயமிதீரிதம் ॥ 2.39 ॥

தி³க்பாலா வஸவோ ருத்³ரா ஆதி³த்யாஶ்ச மனோமயா꞉।
த்³ருʼஶ்யம்ʼ ப³ந்த⁴ம்ʼ த்³வந்த்³வஜாதமஜ்ஞானம்ʼ மானஸம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 2.40 ॥

ஸங்கல்பமேவ யத்கிஞ்சித்தத்தன்னாஸ்தீதி நிஶ்சினு।
நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்ஸர்வம்ʼ கு³ருஶிஷ்யாதி³கம்ʼ நிஹி ॥ 2.41 ॥

வ்யவஹாரத³ஶாயாம்ʼ ஹி கு³ருஶிஷ்யாதி³கம்ʼ ப⁴வேத்।
பரமார்த²த³ஶாயாம்ʼ தத் கத²ம்ʼ முக்தௌ ப்ரஸித்³த்⁴யதி ॥ 2.42 ॥

முக்த்யதீத த³ஶாயாம்ʼ ச ப்ரோச்யதே பரமார்த²தா।
ததா²ப்யஸத்யஹந்த்ருʼத்வான்முக்தேரேவாஸ்தி முக்²யயா꞉ ॥ 2.43 ॥

மனஸா கல்பிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ மனஸா பரிபாலிதம்।
மனஸா ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதம்ʼ தஸ்மான்மன ஏவாஸ்தி காரணம் ॥ 2.44 ॥

மனஸா ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ மனஸைவ ச விஸ்ம்ருʼதம்।
மனஸா பா⁴விதம்ʼ ஸர்வம்ʼ மனஸைவ ஹ்யபா⁴விதம்ʼ ॥ 2.45 ॥

மனஸா தூ³ஷிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ மனஸைவ ச பூ⁴ஷிதம்।
மனஸா ஸுக²வ்ருʼத்திஸ்ஸ்யான்மனஸா து³꞉க²ஸஞ்சய꞉ ॥ 2.46 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வநிதா³னம்ʼ தன்மனஸ்ஸூக்ஷ்மம்ʼ பராத்மனி।
த்வயி ஸச்சித்ஸுகா²ம்போ³தௌ⁴ கல்பிதம்ʼ வித்³தி⁴ மாயயா ॥ 2.47 ॥

த்வத³ன்யஸ்ய ச ஸர்வஸ்ய கல்பிதத்வாத³போ³த⁴த꞉।
த்வமேவ ஸர்வஸாக்ஷீ ஸன் ஸ்வயம்ʼ பா⁴ஸி நிரந்தரம் ॥ 2.48 ॥

தவ போ³த⁴ஸ்வரூபத்வாத் த்வய்யபோ³த⁴ஸ்ய கா க³தி꞉।
மந்த³பு³த்³த்⁴யா க³தௌ ஸத்யாமபி நாஶஸ்ஸ்வயம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 2.49 ॥

நித்யபோ³த⁴ஸ்வரூபஸ்த்வம்ʼ ஹ்யபோ³த⁴ப்ரதியோகி³க꞉।
த்வயி தத்ஸந்நிவர்தேத தமஸ்ஸூர்யோத³யே யதா² ॥ 2.50 ॥

ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞானேப்ரகல்ப்யேதே யத்ர ஜ்ஞேயே(அ)த்³வயே த்வயி।
தஸ்யாக²ண்ட³ஸ்வரூபத்வாத் ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²னதோசிதா ॥ 2.51 ॥

முமுக்ஷுபி⁴ஶ்ச விஜ்ஞேயாஸ்ஸ்வத⁴ர்மாஸ்ஸச்சிதா³த³ய꞉।
ஸன்மயஶ்சின்மயஶ்சத்மா ததா²னந்த³மயோ யத꞉ ॥ 2.52 ॥

சித்³ரூபஸ்ய தவாத்மத்வாத³னாத்மானஸ்த்வசின்மயா꞉।
அனாத்மனாம்ʼ விகாரித்வாந்நிர்விகாரஸ்த்வமிஷ்யஸே ॥ 2.53 ॥

விகாரஸ்ய ஸமஸ்தஸ்யாப்யவித்³யாகல்பிதத்வத꞉।
விலயே நிர்விகாரஸ்த்வம்ʼ வித்³யாவானவஶிஷ்யஸே ॥ 2.54 ॥

ப்³ருʼஹத்³ ப்³ரஹ்மாவஶேஷோ ஹி நாஶ꞉ கல்பிதவஸ்துன꞉।
யச்சே²ஷாஸ்ஸ்யுரிமே ஸர்வே ஸ ஶேஷீ நித்யதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 2.55 ॥

ஶேஷஸ்ய ஶேஷ்யனன்யத்வம்ʼ வாஸ்தவம்ʼ ஸர்வஸம்மதம்।
ஶேஷிணஸ்து தவான்யத்வான்ன ஶேஷஸ்யாஸ்தி நித்யதா ॥ 2.56 ॥

ஶேஷிணஶ்ஶேஷஸாபேக்ஷ்யான்ன ஸ்வாதந்த்ர்யேண ஶேஷிதா।
இதி வக்தும்ʼ ந ஶக்யம்ʼ ஹி ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தத்வத꞉ ॥ 2.57 ॥

ஸ்வஸ்யைஷ மஹிமா ஸர்வவ்யாபகத்வாதி³லக்ஷண꞉।
ஸர்வஶ்ருʼத்யாதி³ ஸம்ʼஸித்³த⁴꞉ காபீ⁴ர்ஹீயேத யுக்திபி⁴꞉ ॥ 2.58 ॥

வ்யாப்யஸாபேக்ஷதா தஸ்ய வ்யாபகஸ்யேதிசேச்ச்²ருʼணு।
வ்யாப்யானபேக்ஷம்ʼ ஸித்³தி⁴ர்ஹி வ்யாபகஸ்ய நிஜாஶ்ரயாத் ॥ 2.59 ॥

வ்யாப்யஸ்யைவ ஹி ஜீவஸ்ய விகாராபேக்ஷயா ததா²।
வ்யாபகாபேக்ஷயா ச ஸ்யாத் ஸ்தி²திர்ன வ்யாபகஸ்யது ॥ 2.60 ॥

விகாராலம்ப³நாபா⁴வாத்ஸ்வாலம்ப³னதயாபி ச।
ஸர்வாலம்ப³னதா ஸித்³தா⁴ ந ஸ்வஹானேஶ்ச ஸங்க³தி꞉ ॥ 2.61 ॥

ஸர்வாதா⁴ரஸ்ய நாதா⁴ரோ(அ)பேக்ஷ்யதேபி க்வசித்³விபோ⁴꞉।
ஸ சேதா³தா⁴ரஸாபேக்ஷோ ந ஸர்வாதா⁴ரதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 2.62 ॥

ஸர்வாதா⁴ரஸ்ய ச வ்யோம்னோ யதா²த்மாதா⁴ர இஷ்யதே।
ததா²த்மனோபி கஶ்சித்ஸ்யாதி³தி சேத்³பா³ட⁴முச்யதே ॥ 2.63 ॥

ஆத்மைவாத்மன ஆதா⁴ர ஆத்மன்யேவாத்மனஸ்ஸ்தி²தே꞉।
அனாத்மனோ யதா²(அ)னாத்மா கஶ்சிதே³வாஸ்தி சஶ்ரய꞉ ॥ 2.64 ॥

ஆத்மனோ(அ)பி து நானாத்வே ஸ்யாத³னாத்மாவிஶேஷதா।
இதி சேன்னைஷ பே⁴தோ³ ஹி விகாராவாஶ்ரயோ ப⁴வேத் ॥ 2.65 ॥

யதா² ப⁴வதி தே³ஹஸ்ய ப்ராண ஏவாஶ்ரய꞉ புன꞉।
ப்ராணஸ்ய சஶ்ரயோ தே³ஹஸ்ததா²த்மா(அ)னாத்மனோரபி ॥ 2.66 ॥

அன்யோன்யாஶ்ரயதா ப்ராப்தா ததா² நாஶோ த்³வயோரபி।
இதி சேது³க்தமேவைததா³த்மா ஹி ஸ்வாஶ்ரயோ மத꞉ ॥ 2.67 ॥

ஆஶ்ரயாஶ்ரயி வார்தா ச வ்யவஹாரே நிக³த்³யதே।
பரமார்த²த³ஶாயாம்ʼ து ஸ்வஸ்மாத³ன்யன்னவித்³யதே ॥ 2.68 ॥

ஆத்மனஸ்ஸ்வக³தோ பே⁴தோ³ யோஸ்மின்னப்⁴யுபக³ம்யதே।
ஸ கிம்ʼ நித்யோஸ்த்யநித்யோவேத்யேவம்ʼ ப்ரஶ்னே து கத்²யதே ॥ 2.69 ॥

லப்³தா⁴த்மஸம்யக்³போ³த⁴ஸ்ய தவ யாவதி³ஹஸ்தி²தி꞉।
தாவத்தஸ்யாவிநாஶித்வாந்நித்ய ஏவேதி நிர்ணய꞉ ॥ 2.70 ॥

பஶ்சத³நித்யதாயாஶ்ச தவ ப்ரஷ்டுரபா⁴வத꞉।
ஸ்வபே⁴தா³நித்யவார்தாயா நாவகாஶோ(அ)த்ர வித்³யதே ॥ 2.71 ॥

ஆத்மா ஸ கிம்ʼ ப⁴வேத்³த்³ரஷ்டா த்³ருʼஶ்யோ வா கின்னு த³ர்ஶனம்।
த்³ரஷ்ட்ருʼத்வே ஸதி ஜீவத்வாத்ஸம்ʼஸாரித்வம்ʼ ப்ரஸஜ்யதே ॥ 2.72 ॥

த்³ருʼஶ்யத்வே து க⁴டாதீ³நாமிவஸ்யாத்³விஷயாத்மதா।
த³ர்ஶனத்வே து வ்ருʼத்தித்வாஜ்ஜாட்³யமேவ ப்ரஸஜ்யதே ॥ 2.73 ॥

அஸம்ʼஸாரீ பராத்மா(அ)ஸௌ ஸ்வயம்ʼ நிர்விஷயஸ்ததா²।
சைதன்யரூப இத்யேதத்³வ்யர்த²மேவேதி சேச்ச்²ருʼணு ॥ 2.74 ॥

த்³ரஷ்ட்ருʼத்வம்ʼ தஸ்ய வித்³த்⁴யேவம்ʼ ஜீவேஶாதீ³க்ஷித்ருʼத்வத꞉।
த்³ருʼஶ்யத்வம்ʼ ச ததா² வித்³தி⁴ முக்தைர்த்³ரஷ்ட்ருʼத்வதஸ்ஸ்வத꞉ ॥ 2.75 ॥

த³ர்ஶனத்வம்ʼ ச ஸாக்ஷித்வாத்³த்³ருʼக்³ரூபத்வாச்ச தஸ்ய வை।
ஸம்ʼஸாரித்வாத³யோ தோ³ஷா꞉ ப்ரஸஜ்யந்தே ந தத்ர வை ॥ 2.76 ॥

அஸம்ʼஸாரிணமாத்மானம்ʼ ஸம்ʼஸார்யாத்மா யதி³ ஸ்வயம்ʼ।
பஶ்யேத்ததா³க்ஷிரோகீ³ ஸம்ப்ரபஶ்யேச்ச நிரங்குஶம் ॥ 2.77 ॥

அஸம்ப⁴வானி ஸர்வாணி ஸம்ப⁴வேயுஶ்ச வைதி³கா꞉।
ஸித்³தா⁴ந்தாநியமாபேதாஸ்ஸ்வேச்சா²வ்யாஹார ஸம்ப⁴வாத் ॥ 2.78 ॥

இதி சேன்னைவ தோ³ஷோ(அ)ஸ்தி ஸம்ʼஸாரஸ்யாபவாத³த꞉।
விஶுத்³த⁴ஸத்வஸம்பன்னஸ்ஸம்ʼஸாரீ நிர்மலோ ஹி ஸ꞉ ॥ 2.79 ॥

யதி³ ஜீவஸ்ய ஸம்ʼஸாரஸ்ஸ்வதஸ்ஸித்³த⁴ஸ்ததா²(அ)கி²லா꞉।
உக்த தோ³ஷா꞉ ப்ரஸஜ்யேரன்னஜ்ஞாநாத்³த்⁴யாக³தோ ந தே ॥ 2.80 ॥

ஜீவஸ்ய யதி³ ஸம்ʼஸாரோ ப்³ரஹ்மணஸ்தத³பா⁴வத꞉।
ப்³ரஹ்மாத்மத்வோபதே³ஶோ(அ)யமயுக்த இதி சேச்ச்²ருʼணு ॥ 2.81 ॥

உக்தஜீவைகதே³ஶஸ்ய ஹ்யஸம்ʼஸாரித்வமன்வஹம்।
ததஸ்தத்த்வோபதே³ஶேஸ்மின் நிதா³கா⁴ஸ்த்யனவத்³யதா ॥ 2.82 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வக³தம்ʼ ஸத்யஸுக²போ³தை⁴கலக்ஷணம்।
ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி விஜானீஹி கேவலம்ʼ த்வமஸம்ʼஶயம் ॥ 2.83 ॥

முக்த்யை ஜ்ஞேயம்ʼ ச தத்³ ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷணம்।
நத்வலக்ஷணமன்யத்ஸ்யாதி³தி சோக்தம்ʼ ந விஸ்மர ॥ 2.84 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ கு³ருஜ்ஞானவாஸிஷ்டே² தத்த்வநாராயணே
ஜ்ஞானகாண்ட³ஸ்ய ப்ரத²மபாதே³ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ஏவம்ʼ
ஶ்ரீ ருʼபு⁴கீ³தா த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉।
புனர்ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு ஸாத³ரம்।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)தி து³ரூஹத்வாத³ஸக்ருʼச்ச்²ராவ்யமேவ தத் ॥ 3.01 ॥

ஸர்வம்ʼ சின்மயம்ʼ வித்³தி⁴ ஸர்வம்ʼ ஸச்சின்மயம்ʼ ததம்।
ஸச்சிதா³னந்த³மத்³வைதம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மவ்யயம் ॥ 3.02 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரம்ʼ ஹி ஸச்சிதா³னந்த³மன்யகம்।
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மேவ க²ம் ॥ 3.03 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மேவ த்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³கோ(அ)ஸ்ம்யஹம்।
மனோபு³த்³தி⁴ரஹங்காரசித்தஸங்கா⁴தகா அமீ ॥ 3.04 ॥

ந த்வம்ʼ நாஹம்ʼ நசன்யத்³வா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்।
ந வாக்யம்ʼ ந பத³ம்ʼ வேத³ம்ʼ நாக்ஷரம்ʼ ந ஜட³ம்ʼ க்வசித் ॥ 3.05 ॥

ந மத்⁴யம்ʼ நாதி³ நாந்தம்ʼ வா ந ஸத்யம்ʼ ந நிப³ந்த⁴னம்।
ந து³꞉க²ம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ பா⁴வம்ʼ ந மாயா ப்ரக்ருʼதிஸ்ததா² ॥ 3.06 ॥

ந தே³ஹம்ʼ ந முக²ம்ʼ க்⁴ராணம்ʼ ந ஜிஹ்வா ந ச தாலுனீ।
ந த³ந்தோஷ்டௌ² லலாடம்ʼ ச நிஶ்வாஸோச்ச்²வாஸ ஏவ ச ॥ 3.07 ॥

ந ஸ்வேத³மஸ்தி²மாஸம்ʼ ச ந ரக்தம்ʼ ந ச மூத்ரகம்।
ந தூ³ரம்ʼ நாந்திகம்ʼ நாஹம்ʼ நோத³ரம்ʼ ந கிரீடகம் ॥ 3.08 ॥

ந ஹஸ்தபாத³சலனம்ʼ ந ஶாஸ்த்ரம்ʼ ந ச ஶாஸனம்।
ந வேத்தா வேத³னம்ʼ வேத்³யம்ʼ ந ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுப்தய꞉ ॥ 3.09 ॥

துர்யாதீதம்ʼ ந மே கிஞ்சித்ஸர்வம்ʼ ஸச்சின்மயம்ʼ ததம்।
நாத்⁴யாத்மிகம்ʼ நாதி⁴பூ⁴தம்ʼ நாதி⁴தை³வம்ʼ ந மாயிகம் ॥ 3.10 ॥

ந விஶ்வஸ்தைஜஸ꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ விராட்ஸூத்ராத்மகேஶ்வரா꞉।
ந க³மாக³மசேஷ்டா ச ந நஷ்ஷ்டம்ʼ ந ப்ரயோஜனம் ॥ 3.11 ॥

த்யாஜ்யம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ ந தூ³ஷ்யம்ʼ வா ஹ்யமேத்⁴யம்ʼ மேத்⁴யகம்ʼ ததா²।
ந பீனம்ʼ ந க்ருʼஶம்ʼ க்லேத³ம்ʼ ந காலம்ʼ தே³ஶபா⁴ஷணம் ॥ 3.12 ॥

ந ஸர்வம்ʼ ந ப⁴யம்ʼ சைதன்ன வ்ருʼக்ஷத்ருʼணபர்வதா꞉।
ந த்⁴யானம்ʼ யோக³ஸம்ʼஸித்³தி⁴ர்னப்³ரஹ்மக்ஷத்ரவைஶ்யகம் ॥ 3.13 ॥

ந பக்ஷீ ந ம்ருʼகோ³ நாகீ³ ந லோபோ⁴ மோஹ ஏவ ச।
ந மதோ³ ந ச மாத்ஸர்யம்ʼ காமக்ரோதா⁴த³யஸ்ததா² ॥ 3.14 ॥

ந ஸ்த்ரீஶூத்³ரபி³டா³லாதி³ ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யாதி³கம்ʼ ச யத்।
ந ப்ரௌட⁴ஹீனனாஸ்திக்யம்ʼ ந வார்தாவஸரோஸ்தி ஹி ॥ 3.15 ॥

ந லௌகிகோ ந லோகோவா ந வ்யாபாரோ ந மூட⁴தா।
ந போ⁴க்தா போ⁴ஜனம்ʼ போ⁴ஜ்யம்ʼ மாத்ருʼமானம்ʼ ந மேயகம் ॥ 3.16 ॥

ந ஶத்ருமித்ரபுத்ராதி³ ந மாதா ந பிதா ஸ்வஸா.
ந ஜன்ம ந ம்ருʼதிர்வ்ருʼத்³தி⁴ர்ன தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ப்⁴ரம꞉ ॥ 3.17 ॥

ந ஶூன்யம்ʼ நாபி சஶூன்யம்ʼ நாந்த꞉கரணஸம்ʼஸ்ம்ருʼதி꞉।
ந ராத்ரிர்னதி³வா நக்தம்ʼ ந ப்³ரஹ்மா ந ஹரிஶ்ஶிவ꞉ ॥ 3.18 ॥

ந வாரபக்ஷமாஸாதி³ வத்ஸரம்ʼ ந ச சஞ்சலம்।
ந ப்³ரஹ்மலோகோ வைகுண்டோ² ந கைலாஸோ ந சன்யக꞉ ॥ 3.19 ॥

ந ஸ்வர்கோ³ ந ச தே³வேந்த்³ரோ நாக்³னிலோகோ ந சக்³னிக꞉।
ந யமோ ந யமலோகோ வா ந லோகா லோகபாலகா꞉ ॥ 3.20 ॥

ந பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வஸ்த்ரைலோக்யம்ʼ ந பாதாளம்ʼ ந பூ⁴தலம்ʼ।
நாவித்³யா ந ச வித்³யா ச ந மாயா ப்ரக்ருʼதிர்ன ச ॥ 3.21 ॥

ந ஸ்தி²ரம்ʼ க்ஷணிகம்ʼ நாஶோ ந க³திர்ன ச தா⁴வனம்।
ந த்⁴யாதவ்யம்ʼ ந மே ஸ்னானம்ʼ ந மந்த்ரோ ந ஜப꞉ க்வசித் ॥ 3.22 ॥

ந பதா³ர்த²ம்ʼ ந பூஜார்ஹம்ʼ நாபி⁴ஷேகம்ʼ ந சர்சனம்ʼ।
ந புஷ்பம்ʼ ந ப²லம்ʼ பத்ரம்ʼ க³ந்த⁴புஷ்பாதி³தூ⁴பகம் ॥ 3.23 ॥

ந ஸ்தோத்ரம்ʼ ந நமஸ்காரோ ந ப்ரத³க்ஷிணமண்வபி।
ந ப்ரார்த²னா ப்ருʼத²க்³பா⁴வோ ந ஹவிர்னாஸ்தி வந்த³னம் ॥ 3.24 ॥

ந ஹோமோ ந ச கர்மாணி ந து³ர்வாக்யம்ʼ ஸுபா⁴ஷணம்।
ந கா³யத்ரீ ந வா ஸந்தி⁴ர்ன மனஸ்யம்ʼ ந து³꞉ஸ்தி²தி꞉ ॥ 3.25 ॥

ந து³ராஶா ந து³ஷ்டாத்மா ந சண்டா³லோ ந பௌல்கஸ꞉।
ந து³ஸ்ஸஹம்ʼ து³ராலாபம்ʼ ந கிராதோ ந கைதவம் ॥ 3.26 ॥

ந பக்ஷபாதம்ʼ பக்ஷம்ʼ வா ந விபூ⁴ஷணதஸ்கரௌ।
ந ச ட³ம்போ⁴ டா³ம்பி⁴கோ வா ந ஹீனோ நாதி⁴கோ நர꞉ ॥ 3.27 ॥

நைகம்ʼ த்³வயம்ʼ த்ரயம்ʼ துர்யம்ʼ ந மஹத்வம்ʼ ந சல்பதா।
ந பூர்ணம்ʼ ந பரிச்சி²ன்னம்ʼ ந காஶீ ந வ்ரதம்ʼ தப꞉ ॥ 3.28 ॥

ந கோ³த்ரம்ʼ ந குலம்ʼ ஸூத்ரம்ʼ ந விபு⁴த்வம்ʼ ந ஶூன்யதா।
ந ஸ்த்ரீர்ன யோஷின்னோ வ்ருʼத்³தா⁴ ந கன்யா ந விதந்துகா ॥ 3.29 ॥

ந ஸூதகம்ʼ ந ஜாதம்ʼ வா நாந்தர்முக²ஸுவிப்⁴ரம꞉।
ந மஹாவாக்யமைக்யம்ʼ வா நாணிமாதி³விபூ⁴தய꞉ ॥ 3.30 ॥

ஏவம்ʼ ஸலக்ஷணம்ʼ ப்³ரஹ்ம வ்யதிரேகமுகே²ன வை।
நிதா³க⁴ த்வம்ʼ விஜானீஹி ப்³ரஹ்மேதரநிஷேத⁴த꞉ ॥ 3.31 ॥

ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரக்ருʼதஸ்யாத்ர த்³விவித⁴ம்ʼ ப்ரதிபாத³னம்ʼ।
அஸந்நிஷேத⁴ரூபம்ʼ ஸத்³விதி⁴ரூபம்ʼ ச தத்ர து ॥ 3.32 ॥

ஆத்மா நிஷேத⁴ரூபேண துப்⁴யம்ʼ ஸம்ப்ரதிபாதி³த꞉।
அதா²த்³ய விதி⁴ரூபேண ஶ்ருʼணு ஸம்ப்ரதிபாத்³யதே ॥ 3.33 ॥

ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத்ஸர்வதோ³ஷஸ்ஸதா³னஹி।
ஸர்வம்ʼ ஸன்மாத்ரரூபத்வாத்ஸச்சிதா³னந்த³ரூபகம் ॥ 3.34 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ நான்யோ(அ)ஸ்மி தத³ஹம்ʼ தத³ஹம்ʼ ததா²।
ததே³வாஹம்ʼ ததே³வாஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 3.35 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஸாரீ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந மே மன꞉।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந மே ஸித்³தி⁴ர்ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந சேந்த்³ரியம் ॥ 3.36 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந தே³ஹோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந கோ³சர꞉।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஜீவோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந பே⁴த³ பூ⁴꞉ ॥ 3.37 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஜடோ³ நாஹமஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே ம்ருʼதி꞉।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ச ப்ராணோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ பராத்பரம் ॥ 3.38 ॥

இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரபு⁴ர்ஹி ஸ꞉।
காலோ ப்³ரஹ்ம கலா ப்³ரஹ்ம ஸுக²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ப்ரப⁴ம் ॥ 3.39 ॥

ஏகம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்³வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம மோஹோ ப்³ரஹ்ம ஶமாதி³கம்।
தோ³ஷோ ப்³ரஹ்ம கு³ணோ ப்³ரஹ்ம தி³ஶஶ்ஶாந்தர்விபு⁴꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 3.40 ॥

லோகா ப்³ரஹ்ம கு³ருர்ப்³ரஹ்ம ஶிஷ்யோ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ஶிவ꞉।
பூர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶுத்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ॥ 3.41 ॥

ஜீவ ஏவ ஸதா³ ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³னந்த³மஸ்ம்யஹம்।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஜக³த் ॥ 3.42 ॥

ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸ்வஸ்மாத³ன்யன்ன கிஞ்சன।
ஸர்வமாத்மைவ ஶுத்³தா⁴த்மா ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமவ்யயம் ॥ 3.43 ॥

நித்யநிர்மலரூபாத்மா ஹ்யாத்மனோன்யன்ன கிஞ்சன।
அணுமாத்ரலஸத்³ரூபமணுமாத்ரமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 3.44 ॥

அணுமாத்ரம்ʼ ஶரீரம்ʼ வா ஹ்யணுமாத்ரமஸத்யகம்।
அணுமாத்ரம்ʼ மனஶ்சித்தமணுமத்ராப்யஹங்க்ருʼதி꞉ ॥ 3.45 ॥

அணுமாத்ரா ச பு³த்³தி⁴ஶ்ச ஹ்யணுமாத்ரோ(அ)பி ஜீவகம்।
அணுமாத்ரமித³ம்ʼ சித்தம்ʼ ஸர்வமப்யணுமாத்ரகம் ॥ 3.46 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஜக³த்த்ரயம்।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமானந்த³மன்யத்கிஞ்சின்னகிஞ்சன ॥ 3.47 ॥

சைதன்யமாத்ரமோங்காரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம்।
அஹமேவ ஜக³த்ஸர்வமஹமேவ பரம்பத³ம் ॥ 3.48 ॥

அஹமேவ கு³ணாதீதோஸ்ம்யஹமேவ பராத்பர꞉।
அஹமேவ பரம்ப்³ரஹ்ம ஹ்யஹமேவ கு³ரோர்கு³ரு꞉ ॥ 3.49 ॥

அஹமேவாகி²லாதா⁴ரோஸ்ம்யஹமேவ ஸுகா²த்ஸுக²ம்।
ஆத்மனோன்யஜ்ஜக³ன்னாஸ்தி ஹ்யாத்மனோன்யத்ஸுக²ம்ʼ ந ச ॥ 3.50 ॥

ஆத்மனோன்யா க³திர்னாஸ்தி ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஜக³த்।
ஆத்மனோன்யன்னஹி க்வாபி ஆதமனோன்யத்த்ருʼணம்ʼ ந ஹி ॥ 3.51 ॥

ஆத்மனோன்யத்துஷம்ʼ நாஸ்தி ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஜக³த்।
ப்³ரஹ்மமாத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரமஸன்ன ஹி ॥ 3.52 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ வ்ரதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ரஸம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 3.53 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மத்³வயம்ʼம்।
ப்³ரஹ்மணோன்யதரம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 3.54 ॥

ப்³ரஹ்மணோன்யத³ஹம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோன்யத்ப²லம்ʼ நஹி।
ப்³ரஹ்மணோன்யத்பத³ம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோன்யத்பத³ம்ʼ நஹி ॥ 3.55 ॥

ப்³ரஹ்மணோன்யத்³கு³ருர்னாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோன்யத³ஸத்³வபு꞉।
ப்³ரஹ்மணோன்யன்னசஹந்தா த்வத்தேத³ம்ʼ தேன ஹி க்வசித் ॥ 3.56 ॥

ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்மகம்ʼ வித்³தி⁴ ஸ்வஸ்மாத³ன்யன்னகிஞ்சன।
யத்கிஞ்சித்³த்³ருʼஶ்யதே லோகே யத்கிஞ்சித்³பா⁴ஷ்யதே ஜனை꞉ ॥ 3.57 ॥

யத்கிஞ்சித்க்ரியதே நித்யம்ʼ யத்கிஞ்சித்³க³ம்யதே ஜனை꞉।
யத்கிஞ்சித்³பு⁴ஜ்யதே க்வாபி தத்ஸர்வமஸதே³வ ஹி ॥ 3.58 ॥

கர்த்ருʼபே⁴த³ம்ʼ க்ரியாபே⁴த³ம்ʼ கு³ணபே⁴த³ம்ʼ ரஸாதி³கம்।
லிங்க³பே⁴த³மித³ம்ʼ ஸர்வமஸதே³வ ஸதா³ ஸுக²ம் ॥ 3.59 ॥

காலபே⁴த³ம்ʼ தே³ஶபே⁴த³ம்ʼ வஸ்துபே⁴த³ம்ʼ ஜயாஜயம்।
யத்³யத்³பே⁴த³ம்ʼ ச தத்ஸர்வமஸதே³வஹி கேவலம் ॥ 3.60 ॥

அஸத³ந்த꞉கரணமஸதே³வேந்த்³ரியாதி³கம்।
அஸத்ப்ராணாதி³கம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸங்கா⁴தமஸதா³த்மகம் ॥ 3.61 ॥

அஸத்யம்ʼ பஞ்சகோஶாக்²யமஸத்யா꞉ பஞ்சதே³வதா꞉।
அஸத்யம்ʼ ஷட்³விகாராதி³ ஹ்யஸத்யமரிவர்க³கம் ॥ 3.62 ॥

அஸத்யஷ்ஷத்³ருʼதுஶ்சைவ ஹ்யஸத்யஷ்ஷட்³ரஸஸ்ஸதா³।
ஸப்தர்ஷயோப்யஸத்யாஸ்தேப்யஸத்யாஸ்ஸப்தஸாக³ரா꞉ ॥ 3.63 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரோஹமனுத்பன்னமித³ம்ʼ ஜக³த்।
ஆத்மைவாஹம்ʼ பரம்ʼஸத்யோ நாந்யாஸ்ஸம்ʼஸாரத்³ருʼஷ்டய꞉ ॥ 3.64 ॥

ஸத்யமானந்த³ரூபோஹம்ʼ சித்³க⁴னானந்த³விக்³ரஹ꞉।
அஹமேவ பரானந்தோ³(அ)ஸ்ம்யஹமேவ பராத்பர꞉ ॥ 3.65 ॥

ஜ்ஞானாகாரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞானானந்தோ³ஹமத்³வய꞉।
ஜ்ஞானப்ரகாஶரூபோஹம்ʼ ஜ்ஞானானந்தை³கவிக்³ரஹ꞉ ॥ 3.66 ॥

யேன ஜ்ஞாதமித³ம்ʼ ஜ்ஞானமஜ்ஞானத்⁴வாந்தநாஶக꞉।
ஜ்ஞானேனாஜ்ஞானநாஶேன ஸ ஹி ஜ்ஞானீ ஸமீர்யதே ॥ 3.67 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ யதா² த்³விதா⁴ ப்ரோக்தம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ வ்ருʼத்திரித்யபி।
அஜ்ஞானம்ʼ ச ததா² வித்³தி⁴ மூலம்ʼ ச ப்ரதிப³ந்த்⁴கம் ॥ 3.68 ॥

யதா² ஜ்ஞானம்ʼ வினா லோகே கிஞ்சிதே³வ ந ஸித்³த்⁴யதி।
ததா² ஜ்ஞானம்ʼ வினா லோகே க்வசின்முக்திர்ன ஸித்³த்⁴யதி ॥ 3.69 ॥

ஜ்ஞானத்³வயம்ʼ ததா²(அ)ஜ்ஞானத்³வயமப்யத்ரவர்ஷ்மணி।
ஸர்வதா³ பா⁴ந்தி ஜீவானம்ʼ ஜ்ஞானாஜ்ஞானோக்தித³ர்ஶனாத் ॥ 3.70 ॥

ஜ்ஞானஸ்ய க்வ திரோபா⁴வோ ஜ்ஞானஸ்யாவிர்ப⁴வஸ்ததா²।
த்³ருʼஷ்டஸ்ஸர்வத்ர லோகேஸ்மின் து³ர்லபோ⁴ஹி விபர்யய꞉ ॥ 3.71 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வாந்தரம்ʼ பா⁴தி கூடஸ்தா²த்மஸ்வரூபகம்।
ப்ரஜ்ஞாமாத்ரமித³ம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ கோ(அ)பி ஜானாதி புண்யக்ருʼத் ॥ 3.72 ॥

ப்ரஜ்ஞாயாம்ʼ கல்பிதாம்ʼ ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ப்ரஜ்ஞயைவ விஹாய ய꞉।
ப்ரஜ்ஞாமாத்ரேண ஸந்திஷ்டேத் ஸ ப்ரஜ்ஞாவானிதீர்யதே ॥ 3.73 ॥

ப³ஹி꞉ ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ஸதோ³த்ஸ்ருʼஜ்யாப்யந்த꞉ ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ச யோ பு³த⁴꞉।
கயாபி ப்ரஜ்ஞயோபேத꞉ ப்ரஜ்ஞாவானிதி கத்²யதே ॥ 3.74 ॥

ப்ரஜ்ஞைவ யஸ்ய நேத்ரம்ʼ ஸ்யத் ப்ரஜ்ஞைவ ஶ்ரோத்ரமிந்த்³ரியம்।
அன்யச்ச ஸர்வம்ʼ ப்ரஜ்ஞைவ ஸ ப்ராஜ்ஞ꞉ புருஷோத்தம꞉ ॥ 3.75 ॥

ப்ரஜ்ஞயா ஜாயதே ஸர்வம்ʼ ப்ரஜ்ஞயா பால்யதே(அ)கி²லம்।
ப்ரஜ்ஞயா க்ஷீயதே ஸர்வம்ʼ தஸ்மாத்ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ஸமாஶ்ரய ॥ 3.76 ॥

ப்ரஜ்ஞாஹீனமஸத்ஸர்வம்ʼ ப்ரஜ்ஞாஹீனம்ʼ ஜட³ம்ʼ க²லு।
ப்ரஜ்ஞாஹீனம்ʼ ஸதா³ து³꞉க²ம்ʼ தஸ்மாத்ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ஸமாஶ்ரய ॥ 3.77 ॥

ந வினா ப்ரஜ்ஞயா புண்யம்ʼ ந லோக꞉ ப்ரஜ்ஞயா வினா।
வினா ந ப்ரஜ்ஞயா(அ)பீ⁴ஷ்டம்ʼ தஸ்மாத்ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ஸமாஶ்ரய ॥ 3.78 ॥

ஸுஸூக்ஷ்மயா தி⁴யா ப்ரஜ்ஞாமிமாம்ʼ தாம்ʼ ஜ்ஞப்திஸஞ்ஜ்ஞிகாம்।
ஜ்ஞாத்வா ப⁴வப⁴வான்முக்தோ நிர்கு³ணப்³ரஹ்மரூபிணீம் ॥ 3.79 ॥

ஜாக்³ரதா³த்³யாஸ்வவஸ்தா²ஸு யா ஜ்ஞப்திஸ்த்ரிஸ்ருʼஷு ஸ்வயம்।
ஆபா⁴ஸதோப்யனுஸ்யூதா ஜ்ஞப்திஸ்ஸா நிர்மலா ஸ்வத꞉ ॥ 3.80 ॥

ஜ்ஞப்திஸ்ஸா ஸாக்ஷிணீ நித்யா துர்யா ஸர்வஶ்ருதீரிதா।
விஷயஜ்ஞப்திஸந்த்யாகா³த் ஜ்ஞாயதே விபு³தை⁴ஸ்ஸ்வத꞉ ॥ 3.81 ॥

ஜ்ஞப்திரேவ பரம்ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞப்திரேவ பரம்ʼ பத³ம்।
ஜ்ஞப்திரேவ பரோ மோக்ஷோ ஜ்ஞப்திரேவ பரம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 3.82 ॥

ஜ்ஞப்திரேவ பராசார்யோ ஜ்ஞப்திரேவ பராம்ருʼதம்।
ஜ்ஞப்திரேவ பராத்ருʼப்திர்ஜ்ஞப்திரேவ பராக³தி꞉ ॥ 3.83 ॥

தஸ்மாத்ஜ்ஞப்திம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய விஜ்ஞப்திதி⁴ஷணாம்ʼ த்யஜ।
அஜ்ஞப்தேர்து³꞉க²ஹேதுத்வாத்ஸுகா²ர்தீ²ஜ்ஞப்திமாஶ்ரய ॥ 3.84 ॥

அஜ்ஞப்தி வோஷயோ ஜீவ꞉ கூடஸ்தோ² ஜ்ஞப்தி கோ³சர꞉।
ஹேயோபாதே³யதா ஸித்³தா⁴ த⁴ர்மத⁴ர்மித்வதஸ்தயோ꞉ ॥ 3.85 ॥

அஹம்ப்ரத்யயஶப்³தா³ப்⁴யாம்ʼ விஜ்ஞேயோ ஜீவஸஞ்ஜ்ஞக꞉।
அஸ்மத்ப்ரத்யயஶப்³தா³ப்⁴யாம்ʼ ஜ்ஞேயோ கூடஸ்த²ஸஞ்ஜ்ஞக꞉ ॥ 3.86 ॥

யத³ஹம்ʼ ப்ரத்யயீ ஜீவஸ்தத்³யுஷ்மத்ப்ரத்யயீ ச ஸ꞉।
த்வமஹம்ʼ ஶப்³த³யோரைக்யாத்தத்ஸாக்ஷீ ப்ரத்யகா³ஹ்வய꞉ ॥ 3.87 ॥

அஸ்மத்ப்ரத்யயினம்ʼ ஸாக்ஷிசைதன்யாத்மகமத்³வயம்।
கூடஸ்த²ம்ʼ ப்ரத்யகா³த்மானம்ʼ ஸாக்ஷாத்³விஷயிணம்ʼ பரம் ॥ 3.88 ॥

ஜஹி ஜ்ஞாத்வா தத³ன்யம்ʼ த்வமஹம்ப்ரத்யயினம்ʼ ப³ஹி꞉।
ஸாக்ஷ்யம்ʼ ஜீவம்ʼ சிதா³பா⁴ஸம்ʼ பராஞ்சம்ʼ விஷயம்ʼ ஸ்வத꞉ ॥ 3.89 ॥

த்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யபூ⁴தயோரத்ர ஜீவாத்மப்ரத்யகா³த்மனோ꞉।
விவேகேன பரம்ʼ ஸௌக்²யம்ʼ நிதா³க⁴ வ்ரஜ ஸந்ததம் ॥ 3.90 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ கு³ருஜ்ஞானவாஸிஷ்டே² தத்த்வநாராயணே
ஜ்ஞானகாண்ட³ஸ்ய ப்ரத²மபாதே³ பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ஏவம்ʼ
ஶ்ரீ ருʼபு⁴கீ³தா த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉।
புனர்ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜாக்³ரதா³தி³ விலக்ஷணம்।
துரீயப்³ரஹ்மரூபம்ʼ தத்³யத்³ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே(அ)ஶுபா⁴த் ॥ 4.01 ॥

ஊர்ணநாபி⁴ர்யதா²தந்தூன் ஸ்ருʼஜதே ஸம்ʼஹரத்யபி।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னே ததா² ஜீவோ க³ச்ச²த்யாக³ச்ச²தே புன꞉ ॥ 4.02 ॥

நேத்ரே ஜாக³ரிதம்ʼ வித்³யாத்கண்டே² ஸ்வப்னம்ʼ ஸமாவிஶேத்।
ஸுஷுப்தம்ʼ ஹ்ருʼத³யஸ்த²ம்ʼ து துரீயம்ʼ மூர்த்⁴னி ஸம்ʼஸ்தி²தம் ॥ 4.03 ॥

யதோ வசோ நிவர்தந்தே அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ।
ஆனந்த³மேதஜ்ஜீவஸ்ய யஜ்ஜ்ஞாத்வா முச்யதே பு³த⁴꞉ ॥ 4.04 ॥

ஸர்வவ்யாபினமாத்மானம்ʼ க்ஷீரேஸர்பிரிவார்பிதம்।
ஆத்மவித்³யா தபோமூலம்ʼ தத்³ ப்³ரஹ்மோபநிஷத்பத³ம்ʼ ॥ 4.05 ॥

ஶ்ரீ கு³ருமூர்தி꞉।
ருʼபு⁴ணோக்தமித³ம்ʼ ஶ்ருத்வா நிதா³க⁴ஸ்ஸம்ʼஶயாகுல꞉।
பப்ரச்ச² ஸத்³கு³ரும்ʼ ஶாந்தம்ʼ ஸாவதா⁴னேன சேதஸா ॥ 4.06 ॥

நிதா³க⁴꞉।
ப⁴க³வன் ப⁴வதா பூர்வம்ʼ யதோவாச இதி ஶ்ருதே꞉।
ஆனந்தோ³ ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரோக்தோ ஜீவஸ்யத்வது⁴னோச்யதே ॥ 4.07 ॥

ஆனந்த³மயஸஞ்ஜ்ஞஸ்ய ஜீவஸ்யோக்தஶ்ச யத்³யபி।
ஶ்ருதௌ ததா²பி ஹேயத்வான்னததீ³யோ ப⁴வேத்³தி⁴ ஸ꞉ ॥ 4.08 ॥

நாவாங்மனஸக³ம்யத்வம்ʼ ஜீவஸ்ய க²லு யுஜ்யதே।
நானந்த³ஸ்ய ச வேத்³யத்வவசநாத்³ ப்³ரஹ்மணோஹி தத் ॥ 4.09 ॥

ஏவம்ʼ ப்ருʼஷ்டோ முநிஶ்ரேஷ்டோ நிதா³கே⁴ன மஹாத்மனா।
ருʼபு⁴꞉ ப்ரோவாச ஸர்வஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மன் ஸஸ்மிதமாத³ராத் ॥ 4.10 ॥

ப்³ரஹ்மோக்தம்ʼ ஜீவஶப்³தே³ன ஹ்யவாங்மனஸகோ³சரம்।
மோக்ஷாதீதத³ஶாயாம்ʼ யஜ்ஜீவஸ்தத்³ ப்³ரஹ்மதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 4.11 ॥

பூர்வோத்தரவிரோதோ⁴ வா மத்³வாக்யேஷு ந தத்³ப⁴வேத்।
ஶ்ருத்யர்த²ஸ்யோபரோதோ⁴ வா ஸம்யகா³லோச்ய நிஶ்சினு ॥ 4.12 ॥

உபஸங்க்ரமிதவ்யோ யதா³னந்த³மய உச்யதே।
வேத்³யத்வம்ʼ தஸ்யசஸித்³த⁴ம்ʼ புச்ச²ஸ்யாவிஷயத்வத꞉ ॥ 4.13 ॥

தஸ்மாத்ஸ்வயம்ʼ ஸதா³பூர்ண꞉ பஞ்சமஸ்ய விகாரிண꞉।
ஆத்மஸ்தா²னீய ஆனந்த³ இஹ வேத்³ய இதி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 4.14 ॥

ப்⁴ருʼக³வே வருணேனைவம்ʼ தைத்திரீயாபி⁴த³ஶ்ருதௌ।
பஞ்சமஸ்ய விகாரித்வம்ʼ ந ப்ரோக்தமிதிசேச்ச்²ருʼணு ॥ 4.15 ॥

மயட்ப்ரயோகா³பா⁴வேன ஹேதுனா நிர்விகாரதா।
ந ஶங்க்யா பூர்வபர்யாயேஷ்வந்நாதி³ஷ்வப்யத³ர்ஶனாத் ॥ 4.16 ॥

அதஷ்ஷஷ்டம்ʼ பரம்ப்³ரஹ்ம பஞ்சமேனோபலக்ஷிதம்।
நிர்கு³ணம்ʼ ப்⁴ருʼக³வே பித்ரா ப்ரோக்தமித்யவதா⁴ரய ॥ 4.17 ॥

ப்ராசுர்யார்த²கதாயாம்ʼ து மயடோ நிர்விகாரிண꞉।
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ வேத்³யதா ப⁴வேத் ॥ 4.18 ॥

ஶாரீரத்வாபி⁴தா³னேன பூர்வானந்த³மயஸ்ய து।
விகாரித்வம்ʼ புனஸ்ஸ்பஷ்டமுபஸங்க்ரமணேன ச ॥ 4.19 ॥

நானுகர்ஷஶ்ச புச்ச²ஸ்ய பூர்வபூர்வஸ்ய த்³ருʼஶ்யதே।
உத்தரோத்தரகோஶே ப்ராக்தத்ததா³த்மானுகர்ஷணாத் ॥ 4.20 ॥

உபஸங்க்ரமணம்ʼ சோக்தம்ʼ மயட³ந்தஸ்ய கேவலம்।
ஆனந்த³ஸ்ய ததோன்யஸ்ய ந பராத்மதயா க²லு ॥ 4.21 ॥

ப்³ரஹ்மவித்பரமாப்னோதீத்யாதௌ³ த்³வைவித்⁴யமீரிதம்।
யத்தத்ஸரூபாரூபாப்⁴யாம்ʼ ப்³ரஹ்மணோந்தே ச நிஶ்சினு ॥ 4.22 ॥

ஆத்மஸ்தா²னீயசித்³ரூபானந்த³ப்³ரஹ்மவிதோ³முனே।
ப்ராரப்³தா⁴ந்தே புச்ச²பூ⁴தா(அ)ரூபப்³ரஹ்மாப்திரிஷ்யதே ॥ 4.23 ॥

ப்ரதிஷ்டா²ஶப்³த³க³ம்யத்வாத்ஸர்வஶேஷித்வதோபி ச।
ஶாஸ்த்ரஸ்யாரூபவத்³ ப்³ரஹ்மப்ராதா⁴ன்யம்ʼ யத்³யபி ஸ்தி²தம் ॥ 4.24 ॥

ததா²பிவேத்³யதா(அ)பா⁴வாத³ரூபஸ்ய முமுக்ஷுபி⁴꞉।
ஆனந்த³ரூபவத்³ ப்³ரஹ்மப்ராதா⁴ன்யம்ʼ முக்²யமிஷ்யதே ॥ 4.25 ॥

மோத³ப்ரமோத³யோஶ்சைவம்ʼ ஸதி வேத்³யத்வமாபதேத்।
இதிசேன்னைஷ தோ³ஷோஸ்தி தயோர்ப்³ரஹ்மாம்ʼஶதா யத꞉ ॥ 4.26 ॥

ப்³ரஹ்மணஸ்ஸ்வக³தே பே⁴தே³ நித்யஸித்³தே⁴ முமுக்ஷுவ꞉।
உபேக்ஷிதும்ʼ ஸமர்தா²ஸ்ஸ்யுர்நிதா³க⁴ கத²மத்ர தே ॥ 4.27 ॥

ஸ்தூ²லார்த²த³ர்ஶினோ யே வை ஶுஷ்காத்³வைதஸமாஶ்ரயா꞉।
தேஷாம்ʼ ஸாவயவத்வாதி³ தோ³ஷஸ்ஸ்பு²ரது சேதஸி ॥ 4.28 ॥

ந தாவதா த்ரிபாச்ச்²ருத்யாத்³யனுரோதே⁴ன நிஶ்சிதம்।
ஸ்வபே⁴த³ம்ʼ விது³ஷாம்ʼ கிஞ்சிச்சி²த்³யதே முக்தஜன்மனாம் ॥ 4.29 ॥

ஸூக்ஷ்மபு³த்³த்⁴யா விசரே ஹி ஸ்வாத்மபே⁴த³꞉ ப்ரகாஶதே।
அத்யந்தாபே⁴த³வார்தாயாம்ʼ புச்ச²கா³யாம்ʼ ப²லம்ʼ கிமு ॥ 4.30 ॥

ஏதே கோஶா ஹி பஞ்சைவ திஸ்ரோ(அ)வஸ்தா²ஸ்ஸமீரிதா꞉।
ஜாக்³ரதா³த்³யா꞉ க்ரமேணைதத்³பே⁴த³ம்ʼ ச ஶ்ருʼணு ஸாத³ரம் ॥ 4.31 ॥

ஆத்³யா ஜாக³ரிதா(அ)வஸ்தா² த்³விதீயா ஸ்வப்னஸஞ்ஜ்ஞிகா।
த்ருʼதீயா ஸுப்திரூபான்யா துரீயா சித்ஸுகா²த்மிகா ॥ 4.32 ॥

ஆத்³யாபி⁴மானீ விஶ்வாக்²யோ த்³விதீயஸ்தைஜஸஸ்ஸ்ம்ருʼத꞉।
த்ருʼதீய꞉ ப்ராஜ்ஞ ஏதேப்⁴யோ கூடஸ்த² இதர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 4.33 ॥

ப³ஹி꞉ப்ரஜ்ஞோ விபு⁴ர்விஶ்வோ ஹ்யந்த꞉ப்ரஜ்ஞஸ்து தைஜஸ꞉।
க⁴னப்ரஜ்ஞஸ்ததா² ப்ராஜ்ஞ ஏக ஏவ த்ரிதா² ஸ்தி²த꞉ ॥ 4.34 ॥

த³க்ஷிணாக்ஷிமுகே² விஶ்வோ மனஸ்யதந்தஸ்து தைஜஸ꞉।
ஆகாஶே ச ஹ்ருʼதி³ ப்ராஜ்ஞஸ்த்ரிதா² தே³ஹே வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 4.35 ॥

விஶ்வோ ஹி ஸ்தூ²லபு⁴ங்நித்யம்ʼ தைஜஸ꞉ ப்ரவிவிக்தபு⁴க்।
ஆனந்த³பு⁴க்ததா² ப்ராஜ்ஞஸ்த்ரிதா² போ⁴க³ம்ʼ நிபோ³த⁴ ச ॥ 4.36 ॥

ஸ்தூ²லம்ʼ தர்பயதே விஶ்வம்ʼ ப்ரவிவிக்தம்ʼ து தைஜஸம்।
ஆனந்த³ஶ்ச ததா² ப்ராஜ்ஞம்ʼ த்ரிதா² த்ருʼப்திம்ʼ நிபோ³த⁴ ச ॥ 4.37 ॥

த்ரிஷு தா⁴மஸு யத்³போ⁴ஜ்யம்ʼ போ⁴க்தா யஶ்ச ப்ரகீர்தித꞉।
வேதை³தது³ப⁴யம்ʼ யஸ்து ஸ பு⁴ஞ்ஜானோ ந லிப்யதே ॥ 4.38 ॥

ப்ரப⁴வஸ்ஸர்வபா⁴வானாம்ʼ ஸதாமிதி விநிஶ்சய꞉।
ஸர்வம்ʼ ஜனயதி ப்ராணஶ்சேதோம்ʼஶூன்புருஷ꞉ ப்ருʼத²க் ॥ 4.39 ॥

விபூ⁴திம்ʼ ப்ரஸவந்த்வன்யே மன்யந்தே ஸ்ருʼஷ்டிசிந்தகா꞉।
ஸ்வப்னமாயாஸ்வரூபேதி ஸ்ருʼஷ்டிரன்யைர்விகல்பிதா ॥ 4.40 ॥

இச்சா²மாத்ரம்ʼ ப்ரபோ⁴ஸ்ஸ்ருʼஷ்டிரிதி ஸ்ருʼஷ்டௌ விநிஶ்சிதா꞉।
காலாத்ப்ரஸூதிம்ʼ பூ⁴தானாம்ʼ மன்யந்தே காலசிந்தகா꞉ ॥ 4.41 ॥

போ⁴கா³ர்த²ம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டிரித்யன்யே க்ரீடா³ர்த²மிதிசபரே।
தே³வஸ்யைஷ ஸ்வபா⁴வோயமாப்தகாமஸ்ய கா ஸ்ப்ருʼஹா ॥ 4.42 ॥

ஆப்தகாமஸ்ய தே³வஸ்ய துர்யஸ்யோக்தஸ்ய ஸுவ்ரத।
ஸ்வரூபம்ʼ ப்ரோச்யதே ஸம்யங்நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு தத்த்வத꞉ ॥ 4.43 ॥

நாந்த꞉ப்ரஜ்ஞம்ʼ ப³ஹி꞉ப்ரஜ்ஞம்ʼ ந ப்ரஜ்ஞம்ʼ நோப⁴யாத்மகம்ʼ।
ந ப்ரஜ்ஞானக⁴னம்ʼ ப்ரஜ்ஞம்ʼ நாப்ரஜ்ஞம்ʼ ந ச கேவலம் ॥ 4.44 ॥

இத³ந்த்வே நதத்³க்³ராஹ்யமத்³ருʼஶ்யம்ʼ சப்யலக்ஷணம்।
அசிந்த்யாவ்யவஹார்யம்ʼ சவ்யபதே³ஶம்ʼ ப்ருʼத²க்தயா ॥ 4.45 ॥

ஏகாத்மப்ரத்யயம்ʼ ஸாரம்ʼ ப்ரபஞ்சோபஶமம்ʼ ஶிவம்ʼ।
ஶாந்தம்ʼ சதுர்த²மத்³வைதம்ʼ மன்யந்தே ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 4.46 ॥

ஸ ஆத்மா ஸ ஹி விஜ்ஞேய꞉ ஸர்வைரபி முமுக்ஷுபி⁴꞉।
துர்யாத்மஜ்ஞானஹீனானாம்ʼ ந முக்திஸ்யாத்³கதா³சன ॥ 4.47 ॥

நிவ்ருʼத்தேஸ்ஸர்வது³꞉கா²நாமீஶான꞉ ப்ரபு⁴ரவ்யய꞉।
அத்³வைதஸ்ஸர்வபா⁴வானாம்ʼ தே³வஸ்துர்யோ விபு⁴ஸ்ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 4.48 ॥

கார்யகாரணப³த்³தௌ⁴ தாவிஷ்யேதே விஶ்வதைஜஸௌ।
ப்ராஜ்ஞ꞉ காரணப³த்³த⁴ஸ்து த்³வௌ தௌ துர்யே ந ஸித்³த்⁴யத꞉ ॥ 4.49 ॥

நாத்மானம்ʼ ந பரம்ʼ சைவ ந ஸத்யம்ʼ நாபிசந்ருʼதம்ʼ।
ப்ராஜ்ஞ꞉ கிஞ்ச ந ஸம்ʼவேத்தி துர்யம்ʼ தத்ஸர்வத்³ருʼக்ஸதா³ ॥ 4.50 ॥

த்³வைதஸ்யாக்³ரஹணம்ʼ துல்யமுப⁴யோ꞉ ப்ராஜ்ஞதுர்யயோ꞉।
பீ³ஜநித்³ராயுத꞉ ப்ராஜ்ஞஸ்ஸா ச துர்யே ந வித்³யதே ॥ 4.51 ॥

ஸ்வப்னநித்³ராயுதாவாத்³யௌ ப்ராஜ்ஞஸ்த்வஸ்வப்னநித்³ரயா।
ந நித்³ராம்ʼ நைவ ச ஸ்வப்னம்ʼ துர்யே பஶ்யந்தி நிஶ்சிதா꞉ ॥ 4.52 ॥

அன்யதா²க்³ருʼஹ்ணதஸ்ஸ்வப்னோ நித்³ரா தத்த்வமஜானத꞉।
விபர்யாஸே தயோ꞉ க்ஷீணே துரீயம்ʼ பத³மஶ்னுதே ॥ 4.53 ॥

அநாதி³மாயயா ஸுப்தோ யதா³ ஜீவ꞉ ப்ரபு³த்⁴யதே।
அஜமத்³வைதமஸ்வப்னமநித்³ரம்ʼ பு³த்⁴யதே ததா³ ॥ 4.54 ॥

ப்ரபஞ்சோ யதி³ வித்³யேத நிவர்தேத ந ஸம்ʼஶய꞉।
மாயாமாத்ரமித³ம்ʼ த்³வைதமத்³வைதம்ʼ பரமார்த²த꞉ ॥ 4.55 ॥

விகல்போ விநிவர்தேத கல்பிதோ யதி³ கேனசித்।
உபதே³ஶாத³யம்ʼ வாதோ³ ஜ்ஞாதே த்³வைதம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 4.56 ॥

நிதா³க⁴꞉।
ப⁴க³வன் கத²மத்³வைதம்ʼ ப்³ரஹ்மத்³வைவித்⁴யவாதி³ன꞉।
ப⁴வதோபி⁴மதம்ʼ தத்ர ஸம்ʼஶயோ மே ப⁴வத்யலம் ॥ 4.57 ॥

ருʼபு⁴꞉।
த்³வைதப்ரபஞ்சஶூன்யேஸ்மின் நிர்கு³ணே பூர்ணசித்³க⁴னே।
ப்³ரஹ்மண்யத்³வைதஸம்ʼஸித்³தி⁴ர்யதோ நான்யத்ர ஸர்வதா⁴ ॥ 4.58 ॥

அதஸ்ஸரூபாரூபாப்⁴யாம்ʼ ப்³ரஹ்மத்³வைவித்⁴யவாதி³ன꞉।
மமைவாத்³வைதவாதி³த்வன்னாரூபாத்³வைதவாதி³ன꞉ ॥ 4.59 ॥

த்³வைதாத்³வைதோப⁴யாதீதே வ்ய்வஹாராத்³யகோ³சரே।
நீரூபே ப்³ரஹ்மணி ப்ராஜ்ஞா(அ)த்³வைதவாத³꞉ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 4.60 ॥

த்³வைதாசித்³ரூபகார்யஸ்யாத்³வைதசித்³ரூபகாரணாத்।
நிவ்ருʼத்திஸ்யாத்³யதா²தீ³பாத்தமஸோ நத்வரூபத꞉ ॥ 4.61 ॥

அதோ நாத்³வைதஸித்³தி⁴ஸ்யாத்கத²ஞ்சித³பி ஸத்தம।
அரூபாகோ³சரப்³ரஹ்மவாதி³னாம்ʼ தாத்³ருʼஶே மதே ॥ 4.62 ॥

சித்³ரூபப்³ரஹ்மதாதா³த்ம்யம்ʼ ஜீவஸ்ய ஹி விவக்ஷிதம்।
நாரூபவாக்யதூ³ரத்வாத்தந்நாத்³வைதமரூபிணாம் ॥ 4.63 ॥

யத்³யப்யரூபப்³ரஹ்மத்வம்ʼ ஜீவஸ்யாந்தே ப்ரஸித்³த்⁴யதி।
ததா²ப்யத்³வைதிதாம்ʼ வக்தும்ʼ ந ஶக்யம்ʼ த்³வந்த்³வஹானித꞉ ॥ 4.64 ॥

வாச்யவாசகஹீனே ச லக்ஷ்யலக்ஷணவர்ஜிதே।
கத²மத்³வைதஶப்³தோ³யம்ʼ ஸாவகாஶோ ப⁴வேன்முனே ॥ 4.65 ॥

நிதா³க⁴꞉।
தே³வதாபுருஷாத்³யைர்ஹி வேத³ஶப்³தை³ஸ்ஸமீர்யதே।
தஸ்யௌபநிஷத³த்வஸ்யாவ்யபி⁴சரோஸ்த்யரூபிண꞉ ॥ 4.66 ॥

ததோஸ்ய ஶப்³த³க³ம்யத்வாத் ப்ரஷ்டவ்யத்வம்ʼ மயா ப⁴வேத்।
வாச்யத்வம்ʼ ச த்வயேத்யத்³ய மன்யே ஶ்ரீகு³ருநாயக ॥ 4.67 ॥

ருʼபு⁴꞉।
அரூபப்³ரஹ்மவிஷயாஶ்ஶ்ப்³தா³ஸ்ஸந்த்யேவ யத்³யபி।
தேனௌபநிஷத³த்வம்ʼ ச கத²ஞ்சித்தஸ்ய ஸித்³த்⁴யதி ॥ 4.68 ॥

ததா²பி ப்ரஶ்னயோக்³யத்வம்ʼ வாச்யத்வம்ʼ வா ந ஸித்³த்⁴யதி।
ரூட்⁴யர்த²மாத்ரவத்த்வேனாலக்ஷகத்வாத³யோக³த꞉ ॥ 4.69 ॥

யோகா³ர்த²வத்³பி⁴ஶ்ஶப்³தை³ர்ஹி லக்ஷகைர்வாசகைஶ்ச வா।
ஶிஷ்யேப்⁴ய꞉ ப்ரோச்யதே ஸத்யம்ʼவஸ்து ஶ்ரீகு³ருமூர்திபி⁴꞉ ॥ 4.70 ॥

அரூபவஸ்துன꞉ ப்ரஶ்ன꞉ ப்ரதிஷித்³த⁴ஶ்ஶ்ருதௌ யத꞉।
யாஜ்ஞவல்க்யேன கா³ர்க்³யை தன்னத்வம்ʼ ப்ரஷ்டுமிஹார்ஹஸி ॥ 4.71 ॥

தஸ்மாத் துரீயம்ʼ ஸத்³ ப்³ரஹ்ம யோக³வ்ருʼத்த்யைவ லக்ஷணை꞉।
ஸச்சிதா³னந்த³பூர்வைஸ்த்வம்ʼ மது³க்தம்ʼ வித்³தி⁴ முக்தயே ॥ 4.72 ॥

ஜாக்³ரத்யன்னமயம்ʼ கோஶம்ʼ ஸ்தூ²லதே³ஹம்ʼ ச வித்³தி⁴ வை।
ஸ்வப்னே ப்ரணமனோஜ்ஞானமயாஸ்ஸூக்ஷ்மவபுஸ்தத꞉ ॥ 4.73 ॥

ஸுஷுப்தௌ காரணம்ʼ தே³ஹமானந்த³மயகோஶகம்।
துரீயே த்வஶரீரம்ʼ தச்சித்³ரூபம்ʼ கோஶவர்ஜிதம் ॥ 4.74 ॥

ஸ ஏவ மாயாபரிமோஹிதாத்மா ஶரீரமாஸ்தா²ய கரோதி ஸர்வம்।
ஸ்த்ர்யன்னபாநாதி³ விசித்ரபோ⁴கை³ஸ்ஸ ஏவ ஜாக்³ரத்பரித்ருʼப்திமேதி ॥ 4.75 ॥

ஸ்வப்னே(அ)பி ஜீவஸ்ஸுக²து³꞉க²போ⁴க்தா ஸ்வமாயயா கல்பிதவிஶ்வலோகே।
ஸுஷுப்திகாலே ஸகலே விலீனே தமோபி⁴பூ⁴தஸ்ஸுக²ரூபமேதி ॥ 4.76 ॥

புனஶ்ச ஜன்மாந்தரகர்மயோகா³த்ஸ ஏவ ஜீவஸ்ஸ்வபிதிப்ரபு³த்³த⁴꞉।
புரத்ரயே க்ரீட³தி யஸ்து ஜீவஸ்ததஸ்து ஜாதம்ʼ ஸகலம்ʼ விசித்ரம் ॥ 4.77 ॥

ஆதா⁴ரமானந்த³மக²ண்ட³போ³த⁴ம்ʼ யஸ்மின் லயம்ʼ யாதி புரத்ரயம்ʼ ச।
யத்ஸர்வவேதா³ந்தரஹஸ்யதத்த்வம்ʼ யத்பூர்ணசைதன்யநிஜஸ்வரூபம்ʼ ॥ 4.78 ॥

ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணோ மனஸ்ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச।
க²ம்ʼ வாயுர்ஜ்யோதிராப꞉ ப்ருʼத்²வீ ஸர்வஸ்ய தா⁴ரிணீ ॥ 4.79 ॥

யத்பரம்ப்³ரஹ்ம ஸர்வாத்மா விஶ்வஸ்யாயதனம்ʼ மஹத்।
ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரம்ʼ நித்யம்ʼ தத்த்வமேவ த்வமேவ தத் ॥ 4.80 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதி³ப்ரபஞ்சம்ʼ யத்ப்ரகாஶதே।
தத்³ ப்³ரஹ்மாஹமிதிஜ்ஞாத்வா ஸர்வப³ந்தை⁴꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 4.81 ॥

த்ரிஷு தா⁴மஸு யத்³போ⁴ஜ்யம்ʼ போ⁴க்தா போ⁴க³ஶ்ச யத்³ப⁴வேத்।
தேப்⁴யோ விலக்ஷணஸ்ஸாக்ஷி சின்மாத்ரோஹம்ʼ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 4.82 ॥

மய்யேவ ஸகலம்ʼ ஜாதம்ʼ மயி ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம்।
மயி ஸர்வம்ʼ லயம்ʼ யாதி தத்³ ப்³ரஹ்மாத்³வயமஸ்ம்யஹம் ॥ 4.83 ॥

அணோரணீயானஹமேவ தத்³வன்மஹானஹம்ʼ விஶ்வமித³ம்ʼ விசித்ரம்।
புராதனோ(அ)ஹம்ʼ புருஷோ(அ)ஹமீஶோ ஹிரண்மயோ(அ)ஹம்ʼ ஶிவரூபமஸ்மி ॥ 4.84 ॥

அபாணிபாதோ³(அ)ஹமசிந்த்யஶக்தி꞉ பஶ்யாம்யசக்ஷுஸ்ஸஶ்ருணோம்யகர்ண꞉।
அஹம்ʼ விஜாநாமி விவிக்தரூபோ ந சஸ்தி வேத்தா மம சித்ஸதா³(அ)ஹம்ʼ ॥ 4.85 ॥

வேதை³ரனேகைரஹமேவ வேத்³யோ வேதா³ந்தக்ருʼத்³வேத³விதே³வசஹம்।
ந புண்யபாபே மம நாஸ்தி நாஶோ ந ஜன்மதே³ஹேந்த்³ரியபு³த்³தி⁴ரஸ்தி ॥ 4.86 ॥

ந பூ⁴மிராபோ மம வஹ்நிரஸ்தி ந சனிலோமே(அ)ஸ்தி ந சம்ப³ரம்ʼ ச।
ஏவம்ʼ விதி³த்வா பரமார்த²ரூபம்ʼ கு³ஹாஶயம்ʼ நிஷ்களமத்³விதீயம் ॥ 4.87 ॥

அக²ண்ட³மாத்³யந்தவிஹீனமேகம்ʼ தேஜோமயானந்த³க⁴னஸ்வரூபம்।
ஸமஸ்தஸாக்ஷிம்ʼ ஸத³ஸத்³விஹீனம்ʼ ப்ரயாதி ஶுத்³த⁴ம்ʼ பரமார்த²தத்த்வம் ॥ 4.88 ॥

ஶ்ரீ கு³ருமூர்தி꞉।
ஏவம்ʼ ஶ்ருத்வா நிதா³க⁴ஸ்ஸ ருʼபு⁴வக்த்ராத்³யதா³ர்த²த꞉।
ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஜ்ஞாத்வா க்ருʼதக்ருʼத்யோ(அ)ப⁴வத்³விதே⁴ ॥ 4.89 ॥

யதஸ்த்வம்ʼ ச பராத்மானம்ʼ ஶ்ருதவானஸி மன்முகா²த்।
த்வம்ʼ ச த⁴ன்ய꞉ புன꞉ ப்ருʼச்ச² ஶ்ரோதவ்யாந்தரமஸ்திசேத் ॥ 4.90 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ கு³ருஜ்ஞானவாஸிஷ்டே² தத்த்வநாராயணே
ஜ்ஞானகாண்ட³ஸ்ய ப்ரத²மபாதே³ ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ஏவம்ʼ
ஶ்ரீ ருʼபு⁴கீ³தாக்²யோ(அ)யம்ʼ க்³ரந்த²ஸ்ஸமாப்த꞉ ॥

॥ ௐ தத்ஸத் ॥

Also Read:

Tattva Narayana’s Ribhu Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Tattva Narayana’s Ribhu Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top