Home / Shiva Stotram / Umamaheshvara Stotram Lyrics in Marathi

Umamaheshvara Stotram Lyrics in Marathi

उमामहेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi:

नमः शिवाभ्यां नवायौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम ॥
नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 1 ॥

नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम ।
नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 2 ॥

नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम ।
विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 3 ॥

नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहभ्याम ।
जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 4 ॥

नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरीपञ्जररञ्जिताभ्याम ।
प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृतिभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 5 ॥

नमः शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्यामत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम ।
अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 6 ॥

नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्काळकल्याणवपुर्धराभ्याम ।
कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 7 ॥

नमः शिवाभ्यामशुभापहाभ्यामशेषलोकैकविशेषिताभ्याम ॥
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंभृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 8 ॥

नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्याम ।
राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 9 ॥

नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम ।
जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 10 ॥

नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृच्द्याम ।
शोभावतीशान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 11 ॥

नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्याम ।
समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 12 ॥

स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीयं भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः ।
स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्ते शतायुरन्ते शिवलोकमेति ॥ 13 ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावुमामहेश्वरस्तोत्रं संपूर्णम ॥

Add Comment

Click here to post a comment