Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in Kannada ವಲ್ಲಭಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವಲ್ಲಭಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭಸ್ಯ ವಿಯೋಗಾಗ್ನೇ ಕೃಪಾಕರ ।
ಅಲೌಕಿಕನಿಜಾನನ್ದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥

ಕೃಷ್ಣಾಧರಸುಧಾಧಾರಭರಿತಾವಯವಾವೃತ ।
ಶ್ರೀಭಾಗವತಭಾವಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥

ಭಾವಾತ್ಮಕಸ್ವರೂಪಾರ್ತಿಭಾವಸೇವಾಪ್ರದರ್ಶಕ ।
ಭಾವವಲ್ಲಭ್ಯಪಾದಾಬ್ಜ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥

ಕರುಣಾಯುತದೃಕ್ಪ್ರಾನ್ತಪಾತಪಾತಕನಾಶಕ ।
ನಿಃಸಾಧನಜನಾಧೀಶ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥

ಮಧುರಾಸ್ಯಾತಿಮಧುರದೃಗನ್ತ ಮಧುರಾಧರ ।
ಸ್ವರೂಪಮಧುರಾಕಾರ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5॥

ದೀನತಾಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟ ದೀನತಾಮಾರ್ಗಬೋಧಕ ।
ದೀನತಾಪೂರ್ಣಹೃದಯ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6॥

ಅಂಗೀಕೃತಕೃತಾನೇಕಾಪರಾಧವಿಹತಿಕ್ಷಮ ।
ಗೃಹೀತಹಸ್ತನಿರ್ವಾಹ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7॥

ಅಶೇಷಹರಿದಾಸೈಕಸೇವಿತಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜ ।
ಅದೇಯಫಲದಾನರ್ಥಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತವಾಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿದಾಸೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀವಲಭಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in Kannada ವಲ್ಲಭಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top