Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Yajnvalkya Gita From Mahabharat Shanti Parva Ch 310-318 in Tamil

Yajnvalkya Gita From Mahabharat Shanti Parva Ch 310-318 in Tamil:

॥ யாஜ்ஞவல்க்யகீ³தா மஹாபா⁴ரதே ஶாந்திபர்வே அத்⁴யாய 310-318 ॥
310/298
யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச

த⁴ர்மாத⁴ர்மவிமுக்தம்ʼ யத்³விமுக்தம்ʼ ஸர்வஸம்ʼஶ்ரயாத் ।
ஜன்மம்ருʼத்யுவிமுக்தம்ʼ ச விமுக்தம்ʼ புண்யபாபயோ꞉ ॥ 1 ॥

யச்சி²வம்ʼ நித்யமப⁴யம்ʼ நித்யம்ʼ சாக்ஷரமவ்யயம் ।
ஶுசி நித்யமனாயாஸம்ʼ தத்³ப⁴வான்வக்துமர்ஹதி ॥ 2 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச

அத்ர தே வர்தயிஷ்யே(அ)ஹமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ய ஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஜனகஸ்ய ச பா⁴ரத ॥ 3 ॥

யாஜ்ஞவல்க்யம்ருʼஷிஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ தை³வராதிர்மயா யஶ꞉ ।
பப்ரச்ச² ஜனகோ ராஜா ப்ரஶ்னம்ʼ ப்ரஶ்னவிதா³ம்ʼ வர꞉ ॥ 4 ॥

கதீந்த்³ரியாணி விப்ரர்ஷே கதி ப்ரக்ருʼதய꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
கிமவ்யக்தம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம தஸ்மாச்ச பரதஸ்து கிம் ॥ 5 ॥

ப்ரப⁴வம்ʼ சாப்யயம்ʼ சைவ காலஸங்க்²யாம்ʼ ததை²வ ச ।
வக்துமர்ஹஸி விப்ரேந்த்³ர த்வத³னுக்³ரஹ காங்க்ஷிண꞉ ॥ 6 ॥

அஜ்ஞானாத்பரிப்ருʼச்சா²மி த்வம்ʼ ஹி ஜ்ஞானமயோ நிதி⁴꞉ ।
தத³ஹம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஸர்வமேதத³ஸம்ʼஶயம் ॥ 7 ॥

யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

ஶ்ரூயதாமவனீ பால யதே³தத³னுப்ருʼச்ச²ஸி ।
யோகா³னாம்ʼ பரமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸாங்க்²யானாம்ʼ ச விஶேஷத꞉ ॥ 8 ॥

ந தவாவிதி³தம்ʼ கிம்ʼ சின்மாம்ʼ து ஜிஜ்ஞாஸதே ப⁴வான் ।
ப்ருʼஷ்டேன சாபி வக்தவ்யமேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 9 ॥

அஸ்தௌ ப்ரக்ருʼதய꞉ ப்ரோக்தா விகாராஶ்சாபி ஸோத³ஶ ।
அத² ஸப்த து வ்யக்தானி ப்ராஹுரத்⁴யாத்மசிந்தகா꞉ ॥ 10 ॥

அவ்யக்தம்ʼ ச மஹாம்ʼஶ்சைவ ததா²ஹங்கார ஏவ ச ।
ப்ருʼதி²வீ வாயுராகாஶமாபோ ஜ்யோதிஶ்ச பஞ்சமம் ॥ 11 ॥

ஏதா꞉ ப்ரக்ருʼதயஸ்த்வஸ்தௌ விகாரானபி மே ஶ்ருʼணு ।
ஶ்ரோத்ரம்ʼ த்வக்சைவ சக்ஷுஶ்ச ஜிஹ்வா க்⁴ராணம்ʼ ச பஞ்சமம் ॥ 12 ॥

ஶப்³த³ஸ்பர்ஶௌ ச ரூபம்ʼ ச ரஸோ க³ந்த⁴ஸ்ததை²வ ச ।
வாக்ச ஹஸ்தௌ ச பாதௌ³ ச பாயுர்மேத்⁴ரம்ʼ ததை²வ ச ॥ 13 ॥

ஏதே விஶேஷா ராஜேந்த்³ர மஹாபூ⁴தேஷு பஞ்சஸு ।
பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாண்யதை²தானி ஸவிஶேஷாணி மைதி²ல ॥ 14 ॥

மன꞉ ஸோத³ஶகம்ʼ ப்ராஹுரத்⁴யாத்மக³திசிந்தகா꞉ ।
த்வம்ʼ சைவான்யே ச வித்³வாம்ʼஸஸ்தத்த்வபு³த்³தி⁴விஶாரதா³꞉ ॥ 15 ॥

அவ்யக்தாச்ச மஹானாத்மா ஸமுத்பத்³யதி பார்திவ ।
ப்ரத²மம்ʼ ஸர்க³மித்யேததா³ஹு꞉ ப்ராதா⁴னிகம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 16 ॥

மஹதஶ்சாப்யஹங்கார உத்பத்³யதி நராதி⁴ப ।
த்³விதீயம்ʼ ஸர்க³மித்யாஹுரேதத்³பு³த்³த்⁴யாத்மகம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 17 ॥

அஹங்காராச்ச ஸம்பூ⁴தம்ʼ மனோ பூ⁴தகு³ணாத்மகம் ।
த்ருʼதீய꞉ ஸர்க³ இத்யேஷ ஆஹங்காரிக உச்யதே ॥ 18 ॥

மனஸஸ்து ஸமுத்³பூ⁴தா மஹாபூ⁴தா நராதி⁴ப ।
சதுர்த²ம்ʼ ஸர்க³மித்யேதன்மானஸம்ʼ பரிசக்ஷதே ॥ 19 ॥

ஶப்³த³꞉ ஸ்பர்ஶஶ்ச ரூபம்ʼ ச ரஸோ க³ந்த⁴ஸ்ததை²வ ச ।
பஞ்சமம்ʼ ஸர்க³மித்யாஹுர்பௌ⁴திகம்ʼ பூ⁴தசிந்தகா꞉ ॥ 20 ॥

ஶ்ரோத்ரம்ʼ த்வக்சைவ சக்ஷுஶ்ச ஜிஹ்வா க்⁴ராணம்ʼ ச பஞ்சமம் ।
ஸர்க³ம்ʼ து ஸஸ்த²மித்யாஹுர்ப³ஹு சிந்தாத்மகம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 21 ॥

அத⁴꞉ ஶ்ரோத்ரேந்த்³ரிய க்³ராம உத்பத்³யதி நராதி⁴ப ।
ஸப்தமம்ʼ ஸர்க³மித்யாஹுரேததை³ந்த்³ரியகம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 22 ॥

ஊர்த்⁴வஸ்ரோதஸ்ததா² திர்யகு³த்பத்³யதி நராதி⁴ப ।
அஸ்தமம்ʼ ஸர்க³மித்யாஹுரேததா³ர்ஜவகம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 23 ॥

திர்யக்ஸ்ரோதஸ்த்வத⁴꞉ ஸ்ரோத உத்பத்³யதி நராதி⁴ப ।
நவமம்ʼ ஸர்க³மித்யாஹுரேததா³ர்ஜவகம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 24 ॥

ஏதானி நவ ஸர்கா³ணி தத்த்வானி ச நராதி⁴ப ।
சதுர்விம்ʼஶதிருக்தானி யதா² ஶ்ருதிநித³ர்ஶனாத் ॥ 25 ॥

அத ஊர்த்⁴வம்ʼ மஹாராஜ கு³ணஸ்யைதஸ்ய தத்த்வத꞉ ।
மஹாத்மபி⁴ரனுப்ரோக்தாம்ʼ காலஸங்க்²யாம்ʼ நிபோ³த⁴ மே ॥ 26 ॥

311/299
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

அவ்யக்தஸ்ய நரஶ்ரேஷ்ட² காலஸங்க்²யாம்ʼ நிபோ³த⁴ மே ।
பஞ்ச கல்பஸஹஸ்ராணி த்³விகு³ணான்யஹருச்யதே ॥ 1 ॥

ராத்ரிரேதாவதீ சாஸ்ய ப்ரதிபு³த்³தோ⁴ நராதி⁴ப ।
ஸ்ருʼஜத்யோஷதி⁴மேவாக்³ரே ஜீவனம்ʼ ஸர்வதே³ஹினாம் ॥ 2 ॥

ததோ ப்³ரஹ்மாணமஸ்ருʼஜத்³தை⁴ரண்யாந்த³ ஸமுத்³ப⁴வம் ।
ஸா மூர்தி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமித்யேவமனுஶுஶ்ரும ॥ 3 ॥

ஸம்ʼவத்ஸரமுஷித்வாந்தே³ நிஷ்க்ரம்ய ச மஹாமுனி꞉ ।
ஸந்த³தே⁴(அ)ர்த⁴ம்ʼ மஹீம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னாம்ʼ தி³வமர்த⁴ம்ʼ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 4 ॥

த்³யாவாப்ருʼதி²வ்யோரித்யேஷ ராஜன்வேதே³ஷு பத்²யதே ।
தயோ꞉ ஶகலயோர்மத்⁴யமாகாஶமகரோத்ப்ரபு⁴꞉ ॥ 5 ॥

ஏதஸ்யாபி ச ஸங்க்²யானம்ʼ வேத³வேதா³ங்க³பாரகை³꞉ ।
த³ஶ கல்பஸஹஸ்ராணி பாதோ³னான்யஹருச்யதே ।
ராத்ரிமேதாவதீம்ʼ சாஸ்ய ப்ராஹுரத்⁴யாத்மசிந்தகா꞉ ॥ 6 ॥

ஸ்ருʼஜத்யஹங்காரம்ருʼஷிர்பூ⁴தம்ʼ தி³வ்யாத்மகம்ʼ ததா² ।
சதுரஶ்சாபரான்புத்ராந்தே³ஹாத்பூர்வம்ʼ மஹாந்ருʼஷி꞉ ।
தே வை பித்ருʼப்⁴ய꞉ பிதர꞉ ஶ்ரூயந்தே ராஜஸத்தம ॥ 7 ॥

தே³வா꞉ பித்ரூʼணாம்ʼ ச ஸுதா தே³வைர்லோகா꞉ ஸமாவ்ருʼதா꞉ ।
சராசரா நரஶ்ரேஷ்ட² இத்யேவமனுஶுஶ்ரும ॥ 8 ॥

பரமேஷ்டீ² த்வஹங்காரோ(அ)ஸ்ருʼஜத்³பூ⁴தானி பஞ்சதா⁴ ।
ப்ருʼதி²வீ வாயுராகாஶமாபோ ஜ்யோதிஶ்ச பஞ்சமம் ॥ 9 ॥

ஏதஸ்யாபி நிஶாமாஹுஸ்த்ருʼதீயமிஹ குர்வத꞉ ।
பஞ்ச கல்பஸஹஸ்ராணி தாவதே³வாஹருச்யதே ॥ 10 ॥

ஶப்³த³꞉ ஸ்பர்ஶஶ்ச ரூபம்ʼ ச ரஸோ க³ந்த⁴ஶ்ச பஞ்சம꞉ ।
ஏதே விஶேஷா ராஜேந்த்³ர மஹாபூ⁴தேஷு பஞ்சஸு ।
யைராவிஷ்டானி பூ⁴தானி அஹன்யஹனி பார்தி²வ ॥ 11 ॥

அன்யோன்யம்ʼ ஸ்ப்ருʼஹயந்த்யேதே அன்யோன்யஸ்ய ஹிதே ரதா꞉ ।
அன்யோன்யமபி⁴மன்யந்தே அன்யோன்யஸ்பர்தி⁴னஸ்ததா² ॥ 12 ॥

தே வத்⁴யமானா அன்யோன்யம்ʼ கு³ணைர்ஹாரிபி⁴ரவ்யயா꞉ ।
இஹைவ பரிவர்தந்தே திர்யக்³யோனிப்ரவேஶின꞉ ॥ 13 ॥

த்ரீணி கல்பஸஹஸ்ராணி ஏதேஷாம்ʼ அஹருச்யதே ।
ரத்ரிரேதாவதீ சைவ மனஸஶ்ச நராதி⁴ப ॥ 14 ॥

மனஶ்சரதி ராஜேந்த்³ர சரிதம்ʼ ஸர்வமிந்த்³ரியை꞉ ।
ந சேந்த்³ரியாணி பஶ்யந்தி மன ஏவாத்ர பஶ்யதி ॥ 15 ॥

சக்ஷு꞉ பஶ்யதி ரூபாணி மனஸா து ந சக்ஷுஷா ।
மனஸி வ்யாகுலே சக்ஷு꞉ பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ।
ததே²ந்த்³ரியாணி ஸர்வாணி பஶ்யந்தீத்யபி⁴சக்ஷதே ॥ 16 ॥

மனஸ்யுபரதே ராஜன்னிந்த்³ரியோபரமோ ப⁴வேத் ।
ந சேந்த்³ரியவ்யுபரமே மனஸ்யுபரமோ ப⁴வேத் ।
ஏவம்ʼ மன꞉ ப்ரதா⁴னானி இந்த்³ரியாணி விபா⁴வயேத் ॥ 17 ॥

இந்த்³ரியாணாம்ʼ ஹி ஸர்வேஷாமீஶ்வரம்ʼ மன உச்யதே ।
ஏதத்³விஶந்தி பூ⁴தானி ஸர்வாணீஹ மஹாயஶ꞉ ॥ 18 ॥

312/300
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

தத்த்வானாம்ʼ ஸர்க³ ஸங்க்²யா ச காலஸங்க்²யா ததை²வ ச ।
மயா ப்ரோக்தானுபூர்வ்யேண ஸம்ʼஹாரமபி மே ஶ்ருʼணு ॥ 1 ॥

யதா² ஸம்ʼஹரதே ஜந்தூன்ஸஸர்ஜ ச புன꞉ புன꞉ ।
அநாதி³நித⁴னோ ப்³ரஹ்மா நித்யஶ்சாக்ஷர ஏவ ச ॥ 2 ॥

அஹ꞉ க்ஷயமதோ² பு³த்³த்⁴வா நிஶி ஸ்வப்னமனாஸ்ததா² ।
சோத³யாமாஸ ப⁴வகா³நவ்யக்தோ(அ)ஹம்ʼ க்ருʼதம்ʼ நரம் ॥ 3 ॥

தத꞉ ஶதஸஹஸ்ராம்ʼஶுரவ்யக்தேநாபி⁴சோதி³த꞉ ।
க்ருʼத்வா த்³வாத³ஶதா⁴த்மானமாதி³த்யோ ஜ்வலத³க்³னிவத் ॥ 4 ॥

சதுர்வித⁴ம்ʼ ப்ரஜா ஜாலம்ʼ நிர்த³ஹத்யாஶு தேஜஸா ।
ஜராய்வந்த³ ஸ்வேத³ஜாதமுத்³பி⁴ஜ்ஜம்ʼ ச நராதி⁴ப ॥ 5 ॥

ஏதது³ன்மேஷ மாத்ரேண விநிஷ்டம்ʼ ஸ்தா²னு ஜங்க³மம் ।
கூர்மப்ருʼஷ்ட²ஸமா பூ⁴மிர்ப⁴வத்யத² ஸமந்தத꞉ ॥ 6 ॥

ஜக³த்³த³க்³த்⁴வாமித ப³ல꞉ கேவலம்ʼ ஜக³தீம்ʼ தத꞉ ।
அம்ப⁴ஸா ப³லினா க்ஷிப்ரமாபூர்யத ஸமந்தத꞉ ॥ 7 ॥

தத꞉ காலாக்³னிமாஸாத்³ய தத³ம்போ⁴ யாதி ஸங்க்ஷயம் ।
வினஸ்தே(அ)ம்ப⁴ஸி ராஜேந்த்³ர ஜாஜ்வலீத்யனலோ மஹா ॥ 8 ॥

தமப்ரமேயோ(அ)திப³லம்ʼ ஜ்வலமானம்ʼ விபா⁴வஸும் ।
ஊஷ்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸப்தார்சிஷமதா²ஞ்ஜஸா ॥ 9 ॥

ப⁴க்ஷயாமாஸ ப³லவான்வாயுரஸ்தாத்மகோ ப³லீ ।
விசரன்னமிதப்ராணஸ்திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஸ்ததா² ॥ 10 ॥

தமப்ரதிப³லம்ʼ பீ⁴மமாகாஶம்ʼ க்³ரஸதே(ஆ)த்மனா ।
ஆகாஶமப்யதினத³ன்மனோ க்³ரஸதி சாரிகம் ॥ 11 ॥

மனோ க்³ரஸதி ஸர்வாத்மா ஸோ(அ)ஹங்கார꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
அஹங்காரம்ʼ மஹானாத்மா பூ⁴தப⁴வ்ய ப⁴விஷ்யவித் ॥ 12 ॥

தமப்யனுபமாத்மானம்ʼ விஶ்வம்ʼ ஶம்ப⁴꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
அனிமா லகி⁴மா ப்ராப்திரீஶானோ ஜ்யோதிரவ்யய꞉ ॥ 13 ॥

ஸர்வத꞉ பானி பாதா³ந்த꞉ ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²꞉ ।
ஸர்வத꞉ ஶ்ருதிமாம்ˮல்லோகே ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²தி ॥ 14 ॥

ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ பர்வணோ(அ)ங்கு³ஷ்ட² மாத்ரக꞉ ।
அனுக்³ரஸத்யனந்தம்ʼ ஹி மஹாத்மா விஶ்வமீஶ்வர꞉ ॥ 15 ॥

தத꞉ ஸமப⁴வத்ஸர்வமக்ஷயாவ்யயமவ்ரணம் ।
பூ⁴தப⁴வ்ய மனுஷ்யாணாம்ʼ ஸ்ரஷ்டாரமனக⁴ம்ʼ ததா² ॥ 16 ॥

ஏஷோ(அ)ப்யயஸ்தே ராஜேந்த்³ர யதா²வத்பரிபா⁴ஸித꞉ ।
அத்⁴யாத்மமதி⁴பூ⁴தம்ʼ ச அதி⁴தை³வம்ʼ ச ஶ்ரூயதாம் ॥ 17 ॥

313/301
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

பாதா³வத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்ப்³ராஹ்மணாஸ்தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ।
க³ந்தவ்யமதி⁴பூ⁴தம்ʼ ச விஷ்ணுஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 1 ॥

பாயுரத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா²தத்த்வார்த² த³ர்ஶின꞉ ।
விஸர்க³மதி⁴பூ⁴தம்ʼ ச மித்ரஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 2 ॥

உபஸ்தோ²(அ)த்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா²யோக³நித³ர்ஶனம் ।
அதி⁴பூ⁴தம்ʼ ததா²னந்தோ³ தை³வதம்ʼ ச ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 3 ॥

ஹஸ்தாவத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா² ஸாங்க்²யநித³ர்ஶனம் ।
கர்தவ்யமதி⁴பூ⁴தம்ʼ து இந்த்³ரஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 4 ॥

வாக³த்⁴யாத்மமிதி ப்ராஹுர்யதா² ஶ்ருதிநித³ர்ஶனம் ।
வக்தவ்யமதி⁴பூ⁴தம்ʼ து வஹ்நிஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 5 ॥

சக்ஷுரத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா² ஶ்ருதிநித³ர்ஶனம் ।
ரூபமத்ராதி⁴பூ⁴தம்ʼ து ஸூர்யஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 6 ॥

ஶ்ரோத்ரமத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா² ஶ்ருதிநித³ர்ஶனம் ।
ஶப்³த³ஸ்தத்ராதி⁴பூ⁴தம்ʼ து தி³ஶஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 7 ॥

ஜிஹ்வாமத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா²தத்த்வநித³ர்ஶனம் ।
ரஸ ஏவாதி⁴பூ⁴தம்ʼ து ஆபஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 8 ॥

க்⁴ராணமத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா² ஶ்ருதிநித³ர்ஶனம் ।
க³ந்த⁴ ஏவாதி⁴பூ⁴தம்ʼ து ப்ருʼதி²வீ சாதி⁴தை³வதம் ॥ 9 ॥

த்வக³த்⁴யாத்மமிதி ப்ராஹுஸ்தத்த்வபு³த்³தி⁴விஶாரதா³꞉ ।
ஸ்பர்ஶ ஏவாதி⁴பூ⁴தம்ʼ து பவனஶ்சாதி⁴தை³வதம் ॥ 10 ॥

மனோ(அ)த்⁴யாத்மமிதி ப்ராஹுர்யதா² ஶ்ருதிநித³ர்ஶனம் ।
மந்தவ்யமதி⁴பூ⁴தம்ʼ து சந்த்³ரமாஶ்சாதி⁴தை³வதம் ॥ 11 ॥

அஹங்காரிகமத்⁴யாத்மமாஹுஸ்தத்த்வநித³ர்ஶனம் ।
அபி⁴மானோ(அ)தி⁴பூ³தம்ʼ து ப⁴வஸ்தத்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 12 ॥

பு³த்³தி⁴ரத்⁴யாத்மமித்யாஹுர்யதா² வேத³ நித³ர்ஶனம் ।
போ³த்³த⁴வ்யமதி⁴பூ⁴தம்ʼ து க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)த்ராதி⁴தை³வதம் ॥ 13 ॥

ஏஷா தே வ்யக்ததோ ராஜன்விபூ⁴திரனுவர்ணிதா ।
ஆதௌ³ மத்⁴யே ததா² சாந்தே யதா²தத்த்வேன தத்த்வவித் ॥ 14 ॥

ப்ரக்ருʼதிர்கு³ணான்விகுருதே ஸ்வச்ச²ந்தே³னாத்ம காம்யயா ।
க்ரீதா³ர்த²ம்ʼ து மஹாராஜ ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 15 ॥

யதா² தீ³பஸஹஸ்ராணி தீ³பான்மர்தா²ய்ப்ரகுர்வதே ।
ப்ரக்ருʼதிஸ்ததா² விகுருதே புருஷஸ்ய கு³ணான்ப³ஹூன் ॥ 16 ॥

ஸத்த்வமானந்த³ உத்³ரேக꞉ ப்ரீதி꞉ ப்ராகாஶ்யமேவ ச ।
ஸுக²ம்ʼ ஶுத்³தி⁴த்வமாரோக்³யம்ʼ ஸந்தோஷ꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴னதா ॥ 17 ॥

அகார்பண்யமஸம்ʼரம்ப⁴꞉ க்ஷமா த்⁴ருʼதிரஹிம்ʼஸதா ।
ஸமதா ஸத்யமாந்ருʼண்யம்ʼ மார்த³வம்ʼ ஹ்ரீரசாபலம் ॥ 18 ॥

ஶௌசமார்ஜவமாசாரமலௌல்யம்ʼ ஹ்ருʼத்³ய ஸம்ப்⁴ரம꞉ ।
இஷ்டாநிஷ்ட வியோகா³னாம்ʼ க்ருʼதாநாமவிகத்த²னம் ॥ 19 ॥

தா³னேன சானுக்³ரஹணமஸ்ப்ருʼஹார்தே² பரார்த²தா ।
ஸர்வபூ⁴தத³யா சைவ ஸத்த்வஸ்யைதே கு³ணா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 20 ॥

ரஜோகு³ணானாம்ʼ ஸங்கா⁴தோ ரூபமைஶ்வர்யவிக்³ரஹே ।
அத்யாஶித்வமகாருண்யம்ʼ ஸுக²து³꞉கோ²பஸேவனம் ॥ 21 ॥

பராபவாதே³ஷு ரதிர்விவாதா³னாம்ʼ ச ஸேவனம் ।
அஹங்காரஸ்த்வஸத்காரஶ்சைந்தா வைரோபஸேவனம் ॥ 22 ॥

பரிதாபோ(அ)பஹரணம்ʼ ஹ்ரீநாஶோ(அ)னார்ஜவம்ʼ ததா² ।
பே⁴த³꞉ பருஷதா சைவ காமக்ரோதௌ⁴ மத³ஸ்ததா² ।
த³ர்போ த்³வேஷோ(அ)திவாத³ஶ்ச ஏதே ப்ரோக்தா ரஜோகு³ணா꞉ ॥ 23 ॥

தாமஸானாம்ʼ து ஸங்கா⁴தம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாம்யுபதா⁴ர்யதாம் ।
மோஹோ(அ)ப்ரகாஶஸ்தாமிஸ்ரமந்த⁴தாமிஸ்ர ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 24 ॥

மரணம்ʼ சாந்த⁴தாமிஸ்ரம்ʼ தாமிஸ்ரம்ʼ க்ரோத⁴ உச்யதே ।
தமஸோ லக்ஷணானீஹ ப⁴க்ஷாணாமபி⁴ரோசனம் ॥ 25 ॥

போ⁴ஜனானானபர்யாப்திஸ்ததா² பேயேஷ்வத்ருʼப்ததா ।
க³ந்த⁴வாஸோ விஹாரேஷு ஶயனேஷ்வாஸனேஷு ச ॥ 26 ॥

தி³வா ஸ்வப்னே விவாதே³ ச ப்ரமாதே³ஷு ச வை ரதி꞉ ।
ந்ருʼத்யவாதி³த்ரகீ³தாநாமஜ்ஞானாச்ச்²ரத்³த³தா⁴னதா ।
த்³வேஷோ த⁴ர்மவிஶேஷாணாமேதே வை தாமஸா கு³ணா꞉ ॥ 27 ॥

314/302
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

ஏதே ப்ரதா⁴னஸ்ய கு³ணாஸ்த்ரய꞉ புருஷஸத்தம ।
க்ருʼத்ஸ்னஸ்ய சைவ ஜக³தஸ்திஷ்ட²ந்த்யனபகா³꞉ ஸதா³ ॥ 1 ॥

ஶததா⁴ ஸஹஸ்ரதா⁴ சைவ ததா² ஶதஸஹஸ்ரதா⁴ ।
கோதிஶஶ்ச கரோத்யேஷ ப்ரத்யகா³த்மானமாத்மனா ॥ 2 ॥

ஸாத்த்விகஸ்யோத்தமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ராஜஸஸ்யேஹ மத்⁴யமம் ।
தாமஸஸ்யாத⁴மம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ப்ராஹுரத்⁴யாத்மசிந்தகா꞉ ॥ 3 ॥

கேலவேனேஹ புண்யேன க³திமூர்த்⁴வாமவாப்னுயாத் ।
புண்யபாபேனமானுஷ்யமத⁴ர்மேணாப்யதோ⁴ க³திம் ॥ 4 ॥

த்³வந்த்³வமேஷாம்ʼ த்ரயாணாம்ʼ து ஸம்ʼநிபாதம்ʼ ச தத்த்வத꞉ ।
ஸத்த்வஸ்ய ரஜஸஶ்சைவ தமஸஶ்ச ஶ்ருʼணுஷ்வ மே ॥ 5 ॥

ஸத்த்வஸ்ய து ரஜோ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ரஜஸஶ்ச தமஸ்ததா² ।
தமஸஶ்ச ததா² ஸத்த்வம்ʼ ஸத்த்வஸ்யாவ்யக்தமேவ ச ॥ 6 ॥

அவ்யக்தஸத்த்வஸம்ʼயுக்தோ தே³வலோகமவாப்னுயாத் ।
ரஜ꞉ ஸத்த்வஸமாயுக்தோ மனுஷ்யேஷூபபத்³யதே ॥ 7 ॥

ரஜஸ்தமோ ப்⁴யாம்ʼ ஸம்ʼயுக்தஸ்திர்யக்³யோநிஷு ஜாயதே ।
ரஜஸ்தாமஸஸத்த்வைஶ்ச யுக்தோ மானுஷ்யமாப்னுயாத் ॥ 8 ॥

புண்யபாபவியுக்தானாம்ʼ ஸ்தா²னமாஹுர்மனீஸினாம் ।
ஶாஸ்வதம்ʼ சாவ்யயம்ʼ சைவ அக்ஷரம்ʼ சாப⁴யம்ʼ ச யத் ॥ 9 ॥

ஜ்ஞானினாம்ʼ ஸம்ப⁴வம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ ஸ்தா²னமவ்ரணமச்யுதம் ।
அதீந்த்³ரியமபீ³லம்ʼ ச ஜன்மம்ருʼத்யுதமோ நுத³ம் ॥ 10 ॥

அவ்யக்தஸ்த²ம்ʼ பரம்ʼ யத்தத்ப்ருʼஷ்ட²ஸ்தே(அ)ஹம்ʼ நராதி⁴ப ।
ஸ ஏஷ ப்ரக்ருʼதிஷ்டோ² ஹி தஸ்து²ரித்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 11 ॥

அசேதனஶ்சைஷ மத꞉ ப்ரக்ருʼதிஷ்ட²ஶ்ச பார்தி²வ ।
ஏதேனாதி⁴ஷ்டி²தஶ்சைவ ஸ்ருʼஜதே ஸம்ʼஹரத்யபி ॥ 12 ॥

ஜனக உவாச

அநாதி³நித⁴னாவேதாவுபா⁴வேவ மஹாமுனே ।
அமூர்திமந்தாவசலாவப்ரகம்ப்யௌ ச நிர்வ்ரனௌ ॥ 13 ॥

அக்³ராஹ்யாவ்ருʼஷிஶார்தூ³ல கத²மேகோ ஹ்யசேதன꞉ ।
சேதனாவாம்ʼஸ்ததா² சைக꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி பா⁴ஸித꞉ ॥ 14 ॥

த்வம்ʼ ஹி விப்ரேந்த்³ர கார்த்ஸ்ன்யேன மோக்ஷத⁴ர்மமுபாஸஸே ।
ஸாகல்யம்ʼ மோக்ஷத⁴ர்மஸ்ய ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ॥ 15 ॥

அஸ்தித்வம்ʼ கேவலத்வம்ʼ ச வினா பா⁴வம்ʼ ததை²வ ச ।
ததை²வோத்க்ரமண ஸ்தா²னம்ʼ தே³ஹினோ(அ)பி வியுஜ்யத꞉ ॥ 16 ॥

காலேன யத்³தி⁴ ப்ராப்னோதி ஸ்தா²னம்ʼ தத்³ப்³ரூஹி மே த்³விஜ ।
ஸாங்க்²யஜ்ஞானம்ʼ ச தத்த்வேன ப்ருʼத² யோக³ம்ʼ ததை²வ ச ॥ 17 ॥

அரிஷ்டானி ச தத்த்வேன வக்துமர்ஹஸி ஸத்தம ।
விதி³தம்ʼ ஸர்வமேதத்தே பானாவாமலகம்ʼ யதா² ॥ 18 ॥

315/303
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

ந ஶக்யோ நிர்கு³ணஸ்தாத கு³ணீ கர்தும்ʼ விஶாம்ʼ பதே ।
கு³ணவாம்ʼஶ்சாப்யகு³ணவான்யதா²தத்த்வம்ʼ நிபோ³த⁴ மே ॥ 1 ॥

கு³ணைர்ஹி கு³ணவானேவ நிர்கு³ணஶ்சாகு³ணஸ்ததா² ।
ப்ராஹுரேவம்ʼ மஹாத்மானோ முனயஸ்தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ॥ 2 ॥

கு³ணஸ்வபா⁴வஸ்த்வவ்யக்தோ கு³ணானேவாபி⁴வர்ததே ।
உபயுங்க்தே ச தானேவ ஸ சைவாஜ்ஞ꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 3 ॥

அவ்யக்தஸ்து ந ஜானீதே புருஷோ ஜ்ஞ꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ந மத்த꞉ பரமஸ்தீதி நித்யமேவாபி⁴மன்யதே ॥ 4 ॥

அனேன காரணேனைதத³வ்யக்தம்ʼ ஸ்யாத³சேதனம் ।
நித்யத்வாத³க்ஷரத்வாச்ச க்ஷராணாம்ʼ தத்த்வதோ(அ)ன்யதா² ॥ 5 ॥

யதா³ஜ்ஞானேன குர்வீத கு³ணஸர்க³ம்ʼ புன꞉ புன꞉ ।
யதா³த்மானம்ʼ ந ஜானீதே ததா³வ்யக்தமிஹோச்யதே ॥ 6 ॥

கர்த்ருʼத்வாச்சாபி தத்த்வானாம்ʼ தத்த்வத⁴ர்மீ ததோ²ச்யதே ।
கர்த்ருʼத்வாச்சைவ யோனீனாம்ʼ யோநித⁴ர்மா ததோ²ச்யதே ॥ 7 ॥

கர்த்ருʼத்வாத்ப்ரக்ருʼதீனாம்ʼ து ததா² ப்ரக்ருʼதித⁴ர்மிதா ।
கர்த்ருʼத்வாச்சாபி பீ³ஜானாம்ʼ பீ³ஜத⁴ர்மீ ததோ²ச்யதே ॥ 8 ॥

கு³ணானாம்ʼ ப்ரஸவத்வாச்ச ததா² ப்ரஸவ த⁴ர்மவான் ।
கர்த்ருʼத்வாத்ப்ரலயானாம்ʼ ச ததா² ப்ரலய த⁴ர்மிதா ॥ 9 ॥

பீ³லத்வாத்ப்ரக்ருʼதித்வாச்ச ப்ரலயத்வாத்ததை²வ ச ।
உபேக்ஷகத்வாத³ன்யத்வாத³பி⁴மானாச்ச கேவலம் ॥ 10 ॥

மன்யந்தே யதய꞉ ஶுத்³தா⁴ அத்⁴யாத்மவிக³தஜ்வரா꞉ ।
அநித்யம்ʼ நித்யமவ்யக்தமேவமேதத்³தி⁴ ஶுஶ்ரும ॥ 11 ॥

அவ்யக்தைகத்வமித்யாஹுர்னானாத்வம்ʼ புருஷஸ்ததா² ।
ஸர்வபூ⁴தத³யாவந்த꞉ கேவலம்ʼ ஜ்ஞானமாஸ்தி²தா꞉ ॥ 12 ॥

அன்ய꞉ ஸ புருஷோ(அ)வ்யக்தஸ்த்வத்⁴ருவோ த்⁴ருவஸஞ்ஜ்ஞிக꞉ ।
யதா² முஞ்ஜ இஷீகாயாஸ்ததை²வைதத்³தி⁴ ஜாயதே ॥ 13 ॥

அன்யம்ʼ ச மஶகம்ʼ வித்³யாத³ன்யச்சோது³ம்ப³ரம்ʼ ததா² ।
ந சோது³ம்ப³ர ஸம்ʼயோகை³ர்மஶகஸ்தத்ர லிப்யதே ॥ 14 ॥

அன்ய ஏவ ததா² மத்ஸ்யஸ்ததா²ன்யது³த³கம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
ந சோத³கஸ்ய ஸ்பர்ஶேன மத்ஸ்யோ லிப்யதி ஸர்வஶ꞉ ॥ 15 ॥

அன்யோ ஹ்யக்³நிருகா²ப்யன்யா நித்யமேவமவைஹி போ⁴꞉ ।
ந சோபலிப்யதே ஸோ(அ)க்³நிருகா² ஸம்ʼஸ்பர்ஶனேன வை ॥ 16 ॥

புஷ்கரம்ʼ த்வன்யதே³வாத்ர ததா²ன்யது³த³கம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
ந சோத³கஸ்ய ஸ்பர்ஶேன லிப்யதே தத்ர புஷ்கரம் ॥ 17 ॥

ஏதேஷாம்ʼ ஸஹ ஸம்ʼவாஸம்ʼ விவாஸம்ʼ சைவ நித்யஶ꞉ ।
யதா²ததை²னம்ʼ பஶ்யந்தி ந நித்யம்ʼ ப்ராக்ருʼதா ஜனா꞉ ॥ 18 ॥

யே த்வன்யதை²வ பஶ்யந்தி ந ஸம்யக்தேஷு த³ர்ஶனம் ।
தே வ்யக்தம்ʼ நிரயம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ ப்ரவிஶந்தி புன꞉ புன꞉ ॥ 19 ॥

ஸாங்க்²யத³ர்ஶனமேதத்தே பரிஸங்க்²யாதமுத்தமம் ।
ஏவம்ʼ ஹி பரிஸங்க்²யாய ஸாங்க்²யா꞉ கேவலதாம்ʼ க³தா꞉ ॥ 20 ॥

யே த்வன்யே தத்த்வகுஶலாஸ்தேஷாமேதந்நித³ர்ஶனம் ।
அத꞉ பரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி யோகா³நாமபி த³ர்ஶனம் ॥ 21 ॥

316/304
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

ஸாங்க்²யஜ்ஞானம்ʼ மயா ப்ரோக்தம்ʼ யோக³ஜ்ஞானம்ʼ நிபோ³த⁴ மே ।
யதா² ஶ்ருதம்ʼ யதா²த்³ருʼஷ்டம்ʼ தத்த்வேன ந்ருʼபஸத்தம ॥ 1 ॥

நாஸ்தி ஸாங்க்ய ஸமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ நாஸ்தி யோக³ஸமம்ʼ ப³லம் ।
தாவுபா⁴வேகசர்யௌ து உபா⁴வநித⁴னௌ ஸ்ம்ருʼதௌ ॥ 2 ॥

ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க்து பஶ்யந்தி யே(அ)ல்பபு³த்³தி⁴ரதா நரா꞉ ।
வயம்ʼ து ராஜன்பஶ்யாம ஏகமேவ து நிஶ்சயாத் ॥ 3 ॥

யதே³வ யோகா³꞉ பஶ்யந்தி தத்ஸாங்க்²யைரபி த்³ருʼஶ்யதே ।
ஏகம்ʼ ஸாங்க்யம்ʼ ச யோக³ம்ʼ ச ய꞉ பஶ்யதி ஸ தத்த்வவித் ॥ 4 ॥

ருத்³ர ப்ரதா⁴னானபரான்வித்³தி⁴ யோகா³ன்பரந்தப ।
தேனைவ சாத² தே³ஹேன விசரந்தி தி³ஶோ த³ஶ ॥ 5 ॥

யாவத்³தி⁴ ப்ரலயஸ்தாத ஸூக்ஷ்மேணாஸ்த கு³ணேன வை ।
யோகே³ன லோகான்விசரன்ஸுக²ம்ʼ ஸம்ʼந்யஸ்ய சானக⁴ ॥ 6 ॥

வேதே³ஷு சாஸ்த கு³ணிதம்ʼ யோக³மாஹுர்மனீஷிண꞉ ।
ஸூக்ஷ்மமஸ்தகு³ணம்ʼ ப்ராஹுர்னேதரம்ʼ ந்ருʼபஸத்தம ॥ 7 ॥

த்³விகு³ணம்ʼ யோக³க்ருʼத்யம்ʼ து யோகா³னாம்ʼ ப்ராஹுருத்தமம் ।
ஸகு³ணம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ சைவ யதா²ஶாஸ்த்ரநித³ர்ஶனம் ॥ 8 ॥

தா⁴ரணா சைவ மனஸ꞉ ப்ராணாயாமஶ்ச பார்தி²வ ।
ப்ராணாயாமோ ஹி ஸகு³ணோ நிர்கு³ணம்ʼ தா⁴ரணம்ʼ மன꞉ ॥ 9 ॥

யத்ர த்³ருʼஶ்யேத முஞ்சன்வை ப்ராணான்மைதி²ல ஸத்தம ।
வாதாதி⁴க்யம்ʼ ப⁴வத்யேவ தஸ்மாத்³தி⁴ ந ஸமாசரேத் ॥ 10 ॥

நிஶாயா꞉ ப்ரத²மே யாமே சோத³னா த்³வாத³ஶ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
மத்⁴யே ஸுப்த்வா பரே யாமே த்³வாத³ஶைவ து சோத³னா꞉ ॥ 11 ॥

ததே³வமுபஶாந்தேன தா³ந்தேனைகாந்த ஶீலனா ।
ஆத்மாராமேண பு³த்³தே⁴ன யோக்தவ்யோ(ஆ)த்மா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 12 ॥

பஞ்சாநாமிந்த்³ரியாணாம்ʼ து தோ³ஷானாக்ஷிப்ய பஞ்சதா⁴ ।
ஶப்³த³ம்ʼ ஸ்பர்ஶம்ʼ ததா²ரூபம்ʼ ரஸம்ʼ க³ந்த⁴ம்ʼ ததை²வ ச ॥ 13 ॥

ப்ரதிபா⁴மபவர்க³ம்ʼ ச ப்ரதிஸம்ʼஹ்ருʼத்ய மைதி²ல ।
இந்த்³ரியக்³ராமமகி²லம்ʼ மனஸ்யபி⁴நிவேஶ்ய ஹ ॥ 14 ॥

மனஸ்ததை²வாஹங்காரே ப்ரதிஷ்டா²ப்ய நராதி⁴ப ।
அஹங்காரம்ʼ ததா² பு³த்³தௌ⁴ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ச ப்ரக்ருʼதாவபி ॥ 15 ॥

ஏவம்ʼ ஹி பரிஸங்க்²யாய ததோ த்⁴யாயேத கேவலம் ।
விரஜஸ்க மலம்ʼ நித்யமனந்தம்ʼ ஶுத்³த⁴மவ்ரணம் ॥ 16 ॥

தஸ்து²ஷம்ʼ புருஷம்ʼ ஸத்த்வமபே⁴த்³யமஜராமரம் ।
ஶாஶ்வதம்ʼ சாவ்யயம்ʼ சைவ ஈஶானம்ʼ ப்³ரஹ்ம சாவ்யயம் ॥ 17 ॥

யுக்தஸ்ய து மஹாராஜ லக்ஷணான்யுபதா⁴ரயேத் ।
லக்ஷணம்ʼ து ப்ரஸாத³ஸ்ய யதா² த்ருʼப்த꞉ ஸுக²ம்ʼ ஸ்வபேத் ॥ 18 ॥

நிவாதே து யதா² தீ³போ ஜ்வலேத்ஸ்னேஹஸமன்வித꞉ ।
நிஶ்சலோர்த்⁴வ ஶிக²ஸ்தத்³வத்³யுக்தமாஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 19 ॥

பாஷாண இவ மேகோ⁴த்தை²ர்யதா² பி³ந்து³பி⁴ராஹத꞉ ।
நாலம்ʼ சாலயிதும்ʼ ஶக்யஸ்ததா²யுக்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 20 ॥

ஶங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷைர்விவிதை⁴ர்கீ³தவாதி³தை꞉ ।
க்ரியமாணைர்ன கம்பேத யுக்தஸ்யைதந்நித³ர்ஶனம் ॥ 21 ॥

தைலபாத்ரம்ʼ யதா² பூர்ணம்ʼ கராப்⁴யாம்ʼ க்³ருʼஹ்ய பூருஷ꞉ ।
ஸோபானமாருஹேத்³பீ⁴தஸ்தர்ஜ்யமானோ(அ)ஸி பானிபி⁴꞉ ॥ 22 ॥

ஸம்ʼயதாத்மா ப⁴யாத்தேஷாம்ʼ ந பாத்ராத்³பி³ந்து³முத்ஸ்ருʼஜேத் ।
ததை²வோத்தரமாணஸ்ய ஏகாக்³ரமனஸஸ்ததா² ॥ 23 ॥

ஸ்தி²ரத்வாதி³ந்த்³ரியாணாம்ʼ து நிஶ்சலத்வாத்ததை²வ ச ।
ஏவம்ʼ யுக்தஸ்ய து முனேர்லக்ஷணான்யுபதா⁴ரயேத் ॥ 24 ॥

ஸ யுக்த꞉ பஶ்யதி ப்³ரஹ்ம யத்தத்பரமமவ்யயம் ।
மஹதஸ்தமஸோ மத்⁴யே ஸ்தி²தம்ʼ ஜ்வலனஸம்ʼநிப⁴ம் ॥ 25 ॥

ஏதேன கேவலம்ʼ யாதி த்யக்த்வா தே³ஹமஸாக்ஷிகம் ।
காலேன மஹதா ராஜஞ்ஶ்ருதிரேஷா ஸனாதனீ ॥ 26 ॥

ஏதத்³தி⁴ யோக³ம்ʼ யோகா³னாம்ʼ கிமன்யத்³யோக³லக்ஷணம் ।
விஜ்ஞாய தத்³தி⁴ மன்யந்தே க்ருʼதக்ருʼத்யா மனீஷிண꞉ ॥ 27 ॥

317/305
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

ததை²வோத்க்ரமமாணம்ʼ து ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ ந்ருʼப ।
பத்³ப்⁴யாமுத்க்ரமமாணஸ்ய வைஷ்னவம்ʼ ஸ்தா²னமுச்யதே ॥ 1 ॥

ஜங்கா⁴ப்⁴யாம்ʼ து வஸூந்தே³வானாப்னுயாதி³தி ந꞉ ஶ்ருதம் ।
ஜானுப்⁴யாம்ʼ ச மஹாபா⁴கா³ந்தே³வான்ஸாத்⁴யானவாப்னுயாத் ॥ 2 ॥

பாயுனோத்க்ரமமாணஸ்து மைத்ரம்ʼ ஸ்தா²னமவாப்னுயாத் ।
ப்ருʼதி²வீம்ʼ ஜக⁴னேநாத² ஊருப்⁴யாம்ʼ து ப்ரஜாபதிம் ॥ 3 ॥

பார்ஶ்வாப்⁴யாம்ʼ மருதோ தே³வான்னாஸாப்⁴யாமிந்து³மேவ ச ।
பா³ஹுப்⁴யாமிந்த்³ரமித்யாஹுருரஸா ருத்³ரமேவ ச ॥ 4 ॥

க்³ரீவாயாஸ்தம்ருʼஷிஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ நரமாப்னோத்யனுத்தமம் ।
விஶ்வே தே³வான்முகே²நாத² தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ரேண சாப்னுயாத் ॥ 5 ॥

க்⁴ராணேன க³ந்த⁴வஹனம்ʼ நேத்ராப்⁴யாம்ʼ ஸூர்யமேவ ச ।
ப்⁴ரூப்⁴யாம்ʼ சைவாஶ்வினௌ தே³வௌ லலாதேன பித்ரூʼனத² ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மாணமாப்னோதி விபு⁴ம்ʼ மூர்த்⁴னா தே³வாக்³ரஜம்ʼ ததா² ।
ஏதான்யுத்க்ரமண ஸ்தா²னான்யுக்தானி மிதி²லேஶ்வர ॥ 7 ॥

அரிஷ்டானி து வக்ஷ்யாமி விஹிதானி மனீஸிபி⁴꞉ ।
ஸம்ʼவத்ஸரவியோக³ஸ்ய ஸம்ப⁴வேயு꞉ ஶரீரிண꞉ ॥ 8 ॥

யோ(அ)ருந்த⁴தீம்ʼ ந பஶ்யேத த்³ருʼஷ்டபூர்வாம்ʼ கதா³ சன ।
ததை²வ த்⁴ருவமித்யாஹு꞉ பூர்ணேந்து³ம்ʼ தீ³பமேவ ச ।
க²ண்டா³பா⁴ஸம்ʼ த³க்ஷிணதஸ்தே(அ)பி ஸம்ʼவத்ஸராயுஷ꞉ ॥ 9 ॥

பரசக்ஷுஷி சாத்மானம்ʼ யே ந பஶ்யந்தி பார்தி²வ ।
ஆத்மசா²யா க்ருʼதீ பூ⁴தம்ʼ தே(அ)பி ஸம்ʼவத்ஸராயுஷ꞉ ॥ 10 ॥

அதித்³யுதிரதிப்ரஜ்ஞா அப்ரஜ்ஞா சாத்³யுதிஸ்ததா² ।
ப்ரக்ருʼதேர்விக்ரியாபத்தி꞉ ஸோ மாஸான்ம்ருʼத்யுலக்ஷணம் ॥ 11 ॥

தை³வதான்யவஜானாதி ப்³ராஹ்மணைஶ் ச விருத்⁴யதே ।
க்ருʼஷ்ண ஶ்யாவ ச²வி சா²ய꞉ ஸோ மாஸான்ம்ருʼத்யுலக்ஷணம் ॥ 12 ॥

ஶீர்ணநாபி⁴ யதா² சக்ரம்ʼ சி²த்³ரம்ʼ ஸோமம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ।
ததை²வ ச ஸஹஸ்ராம்ʼஶும்ʼ ஸப்தராத்ரேண ம்ருʼத்யுபா⁴ஜ் ॥ 13 ॥

ஶவக³ந்த⁴முபாக்⁴ராதி ஸுரபி⁴ம்ʼ ப்ராப்ய யோ நர꞉ ।
தே³வதாயதனஸ்த²ஸ்து ஸோ ராத்ரேண ஸ ம்ருʼத்யுபா⁴ஜ் ॥ 14 ॥

கர்ணனாஸாவனமனம்ʼ த³ந்தத்³ருʼஷ்டிவிராகி³தா ।
ஸஞ்ஜ்ஞா லோபோ நிரூஸ்மத்வம்ʼ ஸத்³யோ ம்ருʼத்யுநித³ர்ஶனம் ॥ 15 ॥

அகஸ்மாச்ச ஸ்ரவேத்³யஸ்ய வாமமக்ஷினராதி⁴ப ।
மூர்த⁴தஶ்சோத்பதேத்³தூ⁴ம꞉ ஸத்³யோ ம்ருʼத்யுநித³ர்ஶனம் ॥ 16 ॥

ஏதாவந்தி த்வரிஷ்டானி விதி³த்வா மானவோ(ஆ)த்மவான் ।
நிஶி சாஹனி சாத்மானம்ʼ யோஜயேத்பரமாத்மனி ॥ 17 ॥

ப்ரதீக்ஷமாணஸ்தத்காலம்ʼ யத்காலம்ʼ ப்ரதி தத்³ப⁴வேத் ।
அதா²ஸ்ய நேஷ்டம்ʼ மரணம்ʼ ஸ்தா²துமிச்சே²தி³மாம்ʼ க்ரியாம் ॥ 18 ॥

ஸர்வக³ந்தா⁴ன்ரஸாம்ʼஶ்சைவ தா⁴ரயேத ஸமாஹித꞉ ।
ததா² ஹி ம்ருʼத்யும்ʼ ஜயதி தத்பரேணாந்தராத்மனா ॥ 19 ॥

ஸஸாங்க்²ய தா⁴ரணம்ʼ சைவ விதி³த்வா மனுஜர்ஷப⁴ ।
ஜயேச்ச ம்ருʼத்யும்ʼ யோகே³ன தத்பரேணாந்தராத்மனா ॥ 20 ॥

க³ச்சே²த்ப்ராப்யாக்ஷயம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னமஜன்ம ஶிவமவ்யயம் ।
ஶாஶ்வதம்ʼ ஸ்தா²னமசலம்ʼ து³ஷ்ப்ராபமக்ருʼதாத்மபி⁴꞉ ॥ 21 ॥

318/306
யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

அவ்யக்தஸ்த²ம்ʼ பரம்ʼ யத்தத்ப்ருʼஷ்டஸ்தே(அ)ஹம்ʼ நராதி⁴ப ।
பரம்ʼ கு³ஹ்யமிமம்ʼ ப்ரஶ்னம்ʼ ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ ந்ருʼப ॥ 1 ॥

யதா²ர்ஷேணேஹ விதி⁴னா சரதாவமதேன ஹ ।
மயாதி³த்யாத³வாப்தானி யஜூம்ʼஸி மிதி²லாதி⁴ப ॥ 2 ॥

மஹதா தபஸா தே³வஸ்தபிஷ்ட²꞉ ஸேவிதோ மயா ।
ப்ரீதேன சாஹம்ʼ விபு⁴னா ஸூர்யேணோக்தஸ்ததா³னக⁴ ॥ 3 ॥

வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ விப்ரர்ஷே யதி³ஷ்டம்ʼ தே ஸுது³ர்லப⁴ம் ।
தத்தே தா³ஸ்யாமி ப்ரீதாத்மா மத்ப்ரஸாதோ³ ஹி து³ர்லப⁴꞉ ॥ 4 ॥

தத꞉ ப்ரனம்ய ஶிரஸா மயோக்தஸ்தபதாம்ʼ வர꞉ ।
யஜூம்ʼஸி நோபயுக்தானி க்ஷிப்ரமிச்சா²மி வேதி³தும் ॥ 5 ॥

ததோ மாம்ʼ ப⁴க³வானாஹ விதரிஷ்யாமி தே த்³விஜ ।
ஸரஸ்வதீஹ வாக்³பூ⁴தா ஶரீரம்ʼ தே ப்ரவேக்ஷ்யதி ॥ 6 ॥

ததோ மாமாஹ ப⁴க³வானாஸ்யம்ʼ ஸ்வம்ʼ விவ்ருʼதம்ʼ குரு ।
விவ்ருʼதம்ʼ ச ததோ மே(ஆ)ஸ்யம்ʼ ப்ரவிஷ்டா ச ஸரஸ்வதீ ॥ 7 ॥

ததோ வித³ஹ்யமானோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ(அ)ம்ப⁴ஸ்ததா³னக⁴ ।
அவிஜ்ஞாநாத³மர்ஷாச்ச பா⁴ஸ்கரஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 8 ॥

ததோ வித³ஹ்யமானம்ʼ மாமுவாச ப⁴க³வான்ரவி꞉ ।
முஹூர்தம்ʼ ஸஹ்யதாம்ʼ தா³ஹஸ்தத꞉ ஶீதீ ப⁴விஷ்யதி ॥ 9 ॥

ஶீதீ பூ⁴தம்ʼ ச மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴க³வானாஹ பா⁴ஸ்கர꞉ ।
ப்ரதிஷ்டா²ஸ்யதி தே வேத³꞉ ஸோத்தர꞉ ஸகி²லோ த்³விஜ ॥ 10 ॥

க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ஶதபத²ம்ʼ சைவ ப்ரணேஷ்யஸி த்³விஜர்ஷப⁴ ।
தஸ்யாந்தே சாபுனர்பா⁴வே பு³த்³தி⁴ஸ்தவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 11 ॥

ப்ராப்ஸ்யஸே ச யதி³ஷ்டம்ʼ தத்ஸாங்க்ய யோகே³ப்ஸிதம்ʼ பத³ம் ।
ஏதாவது³க்த்வா ப⁴க³வானஸ்தமேவாப்⁴யவர்தத ॥ 12 ॥

ததோ(அ)னுவ்யாஹ்ருʼதம்ʼ ஶ்ருத்வா க³தே தே³வே விபா⁴வஸௌ ।
க்³ருʼஹமாக³த்ய ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டோ(அ)சிந்தயம்ʼ வை ஸரஸ்வதீம் ॥ 13 ॥

தத꞉ ப்ரவ்ருʼத்தாதிஶுபா⁴ ஸ்வரவ்யஞ்ஜன பூ⁴ஷிதா ।
ஓங்காரமாதி³த꞉ க்ருʼத்வா மம தே³வீ ஸரஸ்வதீ ॥ 14 ॥

ததோ(அ)ஹமர்க்⁴யம்ʼ விதி⁴வத்ஸரஸ்வத்யை ந்யவேத³யம் ।
தபதாம்ʼ ச வரிஷ்டா²ய நிஷண்ணஸ்தத்பராயன꞉ ॥ 15 ॥

தத꞉ ஶதபத²ம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ஸஹரஸ்ய ஸஸங்க்³ரஹம் ।
சக்ரே ஸபரிஶேஷம்ʼ ச ஹர்ஷேண பரமேண ஹ ॥ 16 ॥

க்ருʼத்வா சாத்⁴யயனம்ʼ தேஷாம்ʼ ஶிஷ்யாணாம்ʼ ஶதமுத்தமம் ।
விப்ரியார்த²ம்ʼ ஸஶிஷ்யஸ்ய மாதுலல்ஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 17 ॥

தத꞉ ஸஶிஷ்யேண மயா ஸூர்யேணேவ க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ ।
வ்யாப்தோ யஜ்ஞோ மஹாராஜ பிதுஸ்தவ மஹாத்மன꞉ ॥ 18 ॥

மிஷதோ தே³வலஸ்யாபி ததோ(அ)ர்த⁴ம்ʼ ஹ்ருʼதவானஹம் ।
ஸ்வவேத³ த³க்ஷிணாயாத² விமர்தே³ மாதுலேன ஹ ॥ 19 ॥

ஸுமந்து நாத² பைலேன தத² ஜைமினினா ச வை ।
பித்ரா தே முனிபி⁴ஶ்சைவ ததோ(அ)ஹமனுமானித꞉ ॥ 20 ॥

த³ஶ பஞ்ச ச ப்ராப்தானி யஜூம்ʼஸ்யர்கான்மயானக⁴ ।
ததை²வ லோமஹர்ஷாச்ச புராணமவதா⁴ரிதம் ॥ 21 ॥

பீ³ஜமேதத்புரஸ்க்ருʼத்ய தே³வீம்ʼ சைவ ஸரஸ்வதீம் ।
ஸூர்யஸ்ய சானுபா⁴வேன ப்ரவ்ருʼத்தோ(அ)ஹம்ʼ நராதி⁴ப ॥ 22 ॥

கர்தும்ʼ ஶதபத²ம்ʼ வேத³மபூர்வம்ʼ காரிதம்ʼ ச மே ।
யதா²பி⁴லஸிதம்ʼ மார்த²ம்ʼ ததா² தச்சோபபாதி³தம் ॥ 23 ॥

ஶிஷ்யாணாமகி²லம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னமனுஜ்ஞாதம்ʼ ஸஸங்க்³ரஹம் ।
ஸர்வே ச ஶிஷ்யா꞉ ஶுசயோ க³தா꞉ பரமஹர்ஷிதா꞉ ॥ 24 ॥

ஶாகா²꞉ பஞ்சத³ஶேமாஸ்து வித்³யா பா⁴ஸ்கரத³ர்ஶிதா꞉ ।
ப்ரதிஷ்டா²ப்ய யதா²காமம்ʼ வேத்³யம்ʼ தத³னுசிந்தயம் ॥ 25 ॥

கிமத்ர ப்³ரஹ்மண்யம்ருʼதம்ʼ கிம்ʼ ச வேத்³யமனுத்தமம் ।
சிந்தயே தத்ர சாக³த்ய க³ந்த⁴ர்வோ மாமப்ருʼச்ச²த ॥ 26 ॥

விஶ்வாவஸுஸ்ததோ ராஜன்வேதா³ந்தஜ்ஞானகோவித³꞉ ।
சதுர்விம்ʼஶதிகான்ப்ரஶ்னான்ப்ருʼஷ்ட்வா வேத³ஸ்ய பார்தி²வ ।
பஞ்சவிம்ʼஶதிமம்ʼ ப்ரஶ்னம்ʼ பப்ரச்சா²ன்விக்ஷிகீம்ʼ ததா² ॥ 27 ॥

விஶ்வா விஶ்வம்ʼ ததா²ஶ்வாஶ்வம்ʼ மித்ரம்ʼ வருணமேவ ச ।
ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ததா²ஜ்ஞோ(அ)ஜ்ஞ꞉ கஸ்தபா அபதா ததா² ।
ஸூர்யாத³꞉ ஸூர்ய இதி ச வித்³யாவித்³யே ததை²வ ச ॥ 28 ॥

வேத்³யாவேத்³யம்ʼ ததா² ராஜன்னசலம்ʼ சலமேவ ச ।
அபூர்வமக்ஷயம்ʼ க்ஷய்யமேதத்ப்ரஶ்னமனுத்தமம் ॥ 29 ॥

அதோ²க்தஶ்ச மயா ராஜன்ராஜா க³ந்த⁴ர்வஸத்தம꞉ ।
ப்ருʼஷ்டவானனுபூர்வேண ப்ரஶ்னமுத்தமமர்த²வத் ॥ 30 ॥

முஹூர்தம்ʼ ம்ருʼஷ்யதாம்ʼ தாவத்³யாவதே³னம்ʼ விசிந்தயே ।
பா³த⁴மித்யேவ க்ருʼத்வா ஸ தூஸ்னீம்ʼ க³ந்த⁴ர்வ ஆஸ்தி²த꞉ ॥ 31 ॥

ததோ(அ)ன்வசிந்தயமஹம்ʼ பூ⁴யோ தே³வீம்ʼ ஸரஸ்வதீம் ।
மனஸா ஸ ச மே ப்ரஶ்னோ த³த்⁴னோ க்⁴ருʼதமிவோத்³த்⁴ருʼதம் ॥ 32 ॥

தத்ரோபநிஷத³ம்ʼ சைவ பரிஶேஷம்ʼ ச பார்தி²வ ।
மக்⁴நாமி மனஸா தாத த்³ருʼஷ்ட்வா சான்வீக்ஷிகீம்ʼ பராம் ॥ 33 ॥

சதுர்தீ² ராஜஶார்தூ³ல வித்³யைஷா ஸாம்பராயிகீ ।
உதீ³ரிதா மயா துப்⁴யம்ʼ பஞ்சவிம்ʼஶே(அ)தி⁴ தி⁴ஷ்டி²தா ॥ 34 ॥

அதோ²தஸ்து மயா ராஜன்ராஜா விஶ்வாவஸுஸ்ததா³ ।
ஶ்ரூயதாம்ʼ யத்³ப⁴வானஸ்மான்ப்ரஶ்னம்ʼ ஸம்ப்ருʼஷ்டவானிஹ ॥ 35 ॥

விஶ்வா விஶ்வேதி யதி³த³ம்ʼ க³ந்த⁴ர்வேந்த்³ரானுப்ருʼச்ச²ஸி ।
விஶ்வாவ்யக்தம்ʼ பரம்ʼ வித்³யாத்³பூ⁴தப⁴வ்ய ப⁴யங்கரம் ॥ 36 ॥

த்ரிகு³ணம்ʼ கு³ணகர்த்ருʼத்வாத³ஶிஶ்வோ நிஷ்கலஸ்ததா² ।
அஶ்வஸ்ததை²வ மிது²னமேவமேவானுத்³ருʼஶ்யதே ॥ 37 ॥

அவ்யக்தம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்ராஹு꞉ புருஷேதி ச நிர்கு³ணம் ।
ததை²வ மித்ரம்ʼ புருஷம்ʼ வருணம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ததா² ॥ 38 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ து ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்ராஹுர்ஜ்ஞேயம்ʼ நிஷ்கலமேவ ச ।
அஜ்ஞஶ்ச ஜ்ஞஶ்ச புருஷஸ்தஸ்மாந்நிஷ்கல உச்யதே ॥ 39 ॥

கஸ்தபா அதபா꞉ ப்ரோக்தா꞉ கோ(அ)ஸௌ புருஷ உச்யதே ।
தபா꞉ ப்ரக்ருʼதிரித்யாஹுரதபா நிஷ்கல꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 40 ॥

ததை²வாவேத்³யமவ்யக்தம்ʼ வேத⁴꞉ புருஷ உச்யதே ।
சலாசலமிதி ப்ரோக்தம்ʼ த்வயா தத³பி மே ஶ்ருʼணு ॥ 41 ॥

சலாம்ʼ து ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்ராஹு꞉ காரணம்ʼ க்ஷேப ஸர்க³யோ꞉ ।
அக்ஷேப ஸர்க³யோ꞉ கர்தா நிஶ்சல꞉ புருஷ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 42 ॥

அஜாவுபா⁴வப்ரஜனுசாக்ஷயௌ சாப்யுபா⁴வபி ।
அஜௌநித்யாவுபௌ⁴ ப்ராஹுரத்⁴யாத்மக³திநிஶ்சயா꞉ ॥ 43 ॥

அக்ஷயத்வாத்ப்ரஜனனே அஜமத்ராஹுரவ்யயம் ।
அக்ஷயம்ʼ புருஷம்ʼ ப்ராஹு꞉ க்ஷயோ ஹ்யஸ்ய ந வித்³யதே ॥ 44 ॥

கு³ணக்ஷயத்வாத்ப்ரக்ருʼதி꞉ கர்த்ருʼத்வாத³க்ஷயம்ʼ பு³தா⁴꞉ ।
ஏஷா தே(ஆ)ந்வீக்ஷிகீ வித்³யா சதுர்தீ² ஸாம்பராயிகீ ॥ 45 ॥

வித்³யோபேதம்ʼ த⁴னம்ʼ க்ருʼத்வா கர்மணா நித்யகர்மணி ।
ஏகாந்தத³ர்ஶனா வேதா³꞉ ஸர்வே விஶ்வாவஸோ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 46 ॥

ஜாயந்தே ச ம்ரியந்தே ச யஸ்மின்னேதே யதஶ்ச்யுதா꞉ ।
வேதா³ர்த²ம்ʼ யே ந ஜானந்தி வேத்³யம்ʼ க³ந்த⁴ர்வஸத்தம ॥ 47 ॥

ஸாங்கோ³பாங்கா³னபி யதி³ பஞ்ச வேதா³னதீ⁴யதே ।
வேத³ வேத்³யம்ʼ ந ஜானீதே வேத³ பா⁴ரவஹோ ஹி ஸ꞉ ॥ 48 ॥

யோ க்⁴ருʼதார்தீ² க²ரீ க்ஷீரம்ʼ மதே²த்³க³ந்த⁴ர்வஸத்தம ।
விஷ்டா²ம்ʼ தத்ரானுபஶ்யேத ந மந்த³ம்ʼ நாபி வா க்⁴ருʼதம் ॥ 49 ॥

ததா² வேத்³யமவேத்³யம்ʼ ச வேத³ வித்³யோ ந விந்த³தி ।
ஸ கேவலம்ʼ மூட⁴ மதிர்ஜ்ஞானபா⁴ர வஹ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 50 ॥

த்³ரஷ்டவ்யௌ நித்யமேவைதௌ தத்பரேணாந்தராத்மனா ।
யதா²ஸ்ய ஜன்ம நித⁴னே ந ப⁴வேதாம்ʼ புன꞉ புன꞉ ॥ 51 ॥

அஜஸ்ரம்ʼ ஜன்ம நித⁴னம்ʼ சிந்தயித்வா த்ரயீமிமாம் ।
பரித்யஜ்ய க்ஷயமிஹ அக்ஷயம்ʼ த⁴ர்மமாஸ்தி²த꞉ ॥ 52 ॥

யதா³ து பஶ்யதே(அ)த்யந்தமஹன்யஹனி காஶ்யப ।
ததா³ ஸ கேவலீ பூ⁴த꞉ ஸத்³விம்ʼஸமனுபஶ்யதி ॥ 53 ॥

அன்யஶ்ச ஶஶ்வத³வ்யக்தஸ்ததா²ன்ய꞉ பஞ்சவிம்ʼஶக꞉ ।
தஸ்ய த்³வாவனுபஶ்யேத தமேகமிதி ஸாத⁴வ꞉ ॥ 54 ॥

தேனைதந்நாபி⁴ஜானந்தி பஞ்சவிம்ʼஶகமச்யுதம் ।
ஜன்மம்ருʼத்யுப⁴யாத்³யோகா³꞉ ஸாங்க்²யாஶ்ச பரமைஷிண꞉ ॥ 55 ॥

விஶ்வாவஸுருவாச

பஞ்சவிம்ʼஶம்ʼ யதே³தத்தே ப்ரோக்தம்ʼ ப்³ராஹ்மணஸத்தம ।
ததா² தன்ன ததா² வேதி தத்³ப⁴வான்வக்துமர்ஹதி ॥ 56 ॥

ஜைகீ³ஸவ்யஸ்யாஸிதஸ்ய தே³வலஸ்ய ச மே ஶ்ருதம் ।
பராஶரஸ்ய விப்ரர்ஷேர்வார்ஷக³ண்யஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 57 ॥

பி⁴க்ஷோ꞉ பஞ்சஶிக²ஸ்யாத² கபிலஸ்ய ஶுகஸ்ய ச ।
கௌ³தமஸ்யார்ஷ்டிஷேணஸ்ய க³ர்க³ஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ ॥ 58 ॥

நாரத³ஸ்யாஸுரேஶ்சைவ புலஸ்த்யஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ।
ஸனத்குமாரஸ்ய தத꞉ ஶுக்ரஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ ॥ 59 ॥

கஶ்யபஸ்ய பிதுஶ்சைவ பூர்வமேவ மயா ஶ்ருதம் ।
தத³னந்தரம்ʼ ச ருத்³ரஸ்ய விஶ்வரூபஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 60 ॥

தை³வதேப்⁴ய꞉ பித்ருʼப்⁴யஶ்ச தை³த்யேப்⁴யஶ்ச ததஸ்தத꞉ ।
ப்ராப்தமேதன்மயா க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ வேத்³யம்ʼ நித்யம்ʼ வத³ந்த்யுத ॥ 61 ॥

தஸ்மாத்தத்³வை ப⁴வத்³பு³த்³த்⁴யா ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப்³ராஹ்மண ।
ப⁴வான்ப்ரவர்ஹ꞉ ஶாஸ்த்ராணாம்ʼ ப்ரக³ல்ப⁴ஶ்சாதிபு³த்³தி⁴மான் ॥ 62 ॥

ந தவாவிதி³தம்ʼ கிம்ʼ சித்³ப⁴வாஞ்ஶ்ருதிநிதி⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
கத்²யதே தே³வலோகே ச பித்ருʼலோகே ச ப்³ராஹ்மண ॥ 63 ॥

ப்³ரஹ்மலோகக³தாஶ்சைவ கத²யந்தி மஹர்ஷய꞉ ।
பதிஶ்ச தபதாம்ʼ ஶஶ்வதா³தி³த்யஸ்தவ பா⁴ஸதே ॥ 64 ॥

ஸாங்க்²யஜ்ஞானம்ʼ த்வயா ப்³ரஹ்மன்னவாப்தம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னமேவ ச ।
ததை²வ யோக³ஜ்ஞானம்ʼ ச யாஜ்ஞவல்க்ய விஶேஷத꞉ ॥ 65 ॥

நி꞉ஸந்தி³க்³த⁴ம்ʼ ப்ரபு³த்³த⁴ஸ்த்வம்ʼ பு³த்⁴யமானஶ்சராசரம் ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ க்⁴ருʼதம்ʼ மந்த³மயம்ʼ யதா² ॥ 66 ॥

யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

க்ருʼத்ஸ்னதா⁴ரிணமேவ த்வாம்ʼ மன்யே க³ந்த⁴ர்வஸத்தம ।
ஜிஜ்ஞாஸஸி ச மாம்ʼ ராஜம்ʼஸ்தந்நிபோ³த⁴ யதா² ஶ்ருதம் ॥ 67 ॥

அபு³த்⁴யமானாம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ பு³த்⁴யதே பஞ்சவிம்ʼஶக꞉ ।
ந து பு³த்⁴யதி க³ந்த⁴ர்வ ப்ரக்ருʼதி꞉ பஞ்சவிம்ʼஶகம் ॥ 68 ॥

அனேனாப்ரதிபோ³தே⁴ன ப்ரதா⁴னம்ʼ ப்ரவத³ந்தி தம் ।
ஸாங்க்²யயோகா³ஶ்ச தத்த்வஜ்ஞா யதா² ஶ்ருதிநித³ர்ஶனாத் ॥ 69 ॥

பஶ்யம்ʼஸ்ததை²வாபஶ்யம்ʼஶ்ச பஶ்யத்யன்யஸ்ததா²னக⁴ ।
ஸத்³விம்ʼஶ꞉ பஞ்சவிம்ʼஶம்ʼ ச சதுர்விம்ʼஶம்ʼ ச பஶ்யதி ।
ந து பஶ்யதி பஶ்யம்ʼஸ்து யஶ்சைனமனுபஶ்யதி ॥ 70 ॥

பஞ்சவிம்ʼஶோ(அ)பி⁴மன்யேத நான்யோ(அ)ஸ்தி பரமோ மம ।
ந சதுர்விம்ʼஶகோ(அ)க்³ராஹ்யோ மனுஜைர்ஜ்ஞானத³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 71 ॥

மத்ஸ்யேவோத³கமன்வேதி ப்ரவர்ததி ப்ரவர்தனாத் ।
யதை²வ பு³த்⁴யதே மத்ஸ்யஸ்ததை²ஷோ(அ)ப்யனுபு³த்⁴யதே ।
ஸஸ்னேஹ꞉ ஸஹ வாஸாச்ச ஸாபி⁴மானஶ்சநித்யஶ꞉ ॥ 72 ॥

ஸ நிமஜ்ஜதி காலஸ்ய யதை³கத்வம்ʼ ந பு³த்⁴யதே ।
உன்மஜ்ஜதி ஹி காலஸ்ய மமத்வேநாபி⁴ஸம்ʼவ்ருʼத꞉ ॥ 73 ॥

யதா³ து மன்யதே(அ)ன்யோ(அ)ஹமன்ய ஏஷ இதி த்³விஜ꞉ ।
ததா³ ஸ கேவலீ பூ⁴த꞉ ஸத்³விம்ʼஶமனுபஶ்யதி ॥ 74 ॥

அன்யஶ்ச ராஜன்னவரஸ்ததா²ன்ய꞉ பஞ்சவிம்ʼஶக꞉ ।
தத்ஸ்த²த்வாத³னுபஶ்யந்தி ஏக ஏவேதி ஸாத⁴வ꞉ ॥ 75 ॥

தேனைதந்நாபி⁴னந்த³ந்தி பஞ்சவிம்ʼஶகமச்யுதம் ।
ஜன்மம்ருʼத்யுப⁴யாத்³பீ⁴தா யோகா³꞉ ஸாங்க்²யாஶ்ச காஶ்யப ।
ஸத்³விம்ʼஸமனுபஶ்யந்தி ஶுசயஸ்தத்பராயனா꞉ ॥ 76 ॥

யதா³ ஸ கேவலீ பூ⁴த꞉ ஸத்³விம்ʼஶமனுபஶ்யதி ।
ததா³ ஸ ஸர்வவித்³வித்³வான்ன புனர்ஜன்ம விந்த³தி ॥ 77 ॥

ஏவமப்ரதிபு³த்³த⁴ஶ்ச பு³த்⁴யமானஶ் ச தே(அ)னக⁴ ।
பு³த்³த⁴ஶ்சோக்தோ யதா²தத்த்வம்ʼ மயா ஶ்ருதிநித³ர்ஶனாத் ॥ 78 ॥

பஶ்யாபஶ்யம்ʼ யோ(அ)னுபஶ்யேத்க்ஷேமம்ʼ தத்த்வம்ʼ ச காஶ்யப ।
கேவலாகேவலம்ʼ சாத்³யம்ʼ பஞ்சவிம்ʼஶாத்பரம்ʼ ச யத் ॥ 79 ॥

விஶ்வாவஸுருவாச

தத்²யம்ʼ ஶுப⁴ம்ʼ சைதது³க்தம்ʼ த்வயா போ⁴꞉
ஸம்யக்க்ஷேம்யம்ʼ தே³வதாத்³யம்ʼ யதா²வத் ।
ஸ்வஸ்த்ய க்ஷயம்ʼ ப⁴வதஶ்சாஸ்து நித்யம்ʼ
பு³த்³த்⁴யா ஸதா³ பு³தி⁴ யுக்தம்ʼ நமஸ்தே ॥ 80 ॥

யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச

ஏவமுக்த்வா ஸம்ப்ரயாதோ தி³வம்ʼ ஸ
விப்⁴ராஜன்வை ஶ்ரீமத த³ர்ஶனேன ।
துஷ்டஶ்ச துஷ்ட்யா பரயாபி⁴னந்த்³ய
ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ மம க்ருʼத்வா மஹாத்மா ॥ 81 ॥

ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ கே²சராணாம்ʼ க்ஷிதௌ ச
யே சாத⁴ஸ்தாத்ஸம்ʼவஸந்தே நரேந்த்³ர ।
தத்ரைவ தத்³த³ர்ஶனம்ʼ த³ர்ஶயன்வை
ஸம்யக்க்ஷேம்யம்ʼ யே பத²ம்ʼ ஸம்ʼஶ்ரிதா வை ॥ 82 ॥

ஸாங்க்²யா꞉ ஸர்வே ஸாங்க்²யத⁴ர்மே ரதாஶ் ச
தத்³வத்³யோகா³ யோக³த⁴ர்மே ரதாஶ் ச ।
யே சாப்யன்யே மோக்ஷகாமா மனுஷ்யாஸ்
தேஷாமேதத்³த³ர்ஶனஞ்ஜ்ஞான த்³ருʼஷ்டம் ॥ 83 ॥

ஜ்ஞானான்மோக்ஷோ ஜாயதே பூருஷானாம்ʼ
நாஸ்த்யஜ்ஞாநாதே³வமாஹுர்னரேந்த்³ர ।
தஸ்மாஜ்ஜ்ஞானம்ʼ தத்த்வதோ(அ)ன்வேஷிதவ்யம்ʼ
யேனாத்மானம்ʼ மோக்ஷயேஜ்ஜன்மம்ருʼத்யோ꞉ ॥ 84 ॥

ப்ராப்ய ஜ்ஞானம்ʼ ப்³ராஹ்மணாத்க்ஷத்ரியாத்³வா
வைஶ்யாச்சூ²த்³ராத³பி நீசாத³பீ⁴க்ஷ்ணம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴தவ்யம்ʼ ஶ்ரத்³த³தா⁴னேன நித்யம்ʼ
ந ஶ்ரத்³தி⁴னம்ʼ ஜன்மம்ருʼத்யூ விஶேதாம் ॥ 85 ॥

ஸர்வே வர்ணா ப்³ராஹ்மணா ப்³ரஹ்மஜாஶ் ச
ஸர்வே நித்யம்ʼ வ்யாஹரந்தே ச ப்³ரஹ்ம ।
தத்த்வம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பு³த்³த்⁴யா ப்³ரவீமி
ஸர்வம்ʼ விஶ்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம சைதத்ஸமஸ்தம் ॥ 86 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்யதோ ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸம்ப்ரஸூதா
பா³ஹுப்⁴யாம்ʼ வை க்ஷத்ரியா꞉ ஸம்ப்ரஸூதா꞉ ।
நாப்⁴யாம்ʼ வைஶ்யா꞉ பாத³தஶ்சாபி ஶூத்³ரா꞉
ஸர்வே வர்ணா நான்யதா² வேதி³தவ்யா꞉ ॥ 87 ॥

அஜ்ஞானத꞉ கர்ம யோனிம்ʼ ப⁴ஜந்தே
தாம்ʼ தாம்ʼ ராஜம்ʼஸ்தே யதா² யாந்த்யபா⁴வம் ।
ததா² வர்ணா ஜ்ஞானஹீனா꞉ பதந்தே
கோ⁴ராத³ஜ்ஞானாத்ப்ராக்ருʼதம்ʼ யோநிஜாலம் ॥ 88 ॥

தஸ்மாஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வதோ மார்கி³தவ்யம்ʼ
ஸர்வத்ரஸ்த² சைதது³க்தம்ʼ மயா தே ।
தஸ்தௌ² ப்³ரஹ்மா தஸ்தி²வாம்ʼஶ்சாபரோ யஸ்
தஸ்மை நித்யம்ʼ மோக்ஷமாஹுர்த்³விஜேந்த்³ரா꞉ ॥ 89 ॥

யத்தே ப்ருʼஷ்ட²ம்ʼ தன்மயா சோபதி³ஷ்டம்ʼ
யாதா²தத்²யம்ʼ தத்³விஶோகோ ப⁴வஸ்வ ।
ராஜன்க³ச்ச²ஸ்வைதத³ர்த²ஸ்ய பாரம்ʼ
ஸம்யக்ப்ரோக்தம்ʼ ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்த்வத்ர நித்யம் ॥ 90 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச

ஸ ஏவமனுஶாஸ்தஸ்து யாஜ்ஞவல்க்யேன தீ⁴மதா ।
ப்ரீதிமானப⁴வத்³ராஜா மிதி²லாதி⁴பதிஸ்ததா³ ॥ 91 ॥

க³தே முனிவரே தஸ்மின்க்ருʼதே சாபி ப்ரத³க்ஷிணே ।
தை³வராதிர்னரபதிராஸீனஸ்தத்ர மோக்ஷவித் ॥ 92 ॥

கோ³கோதிம்ʼ ஸ்பர்ஶயாமாஸ ஹிரண்யஸ்ய ததை²வ ச ।
ரத்னாஞ்ஜலிமதை²கம்ʼ ச ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ ததா³ ॥ 93 ॥

விதே³ஹராஜ்யம்ʼ ச ததா² ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ஸுதஸ்ய வை ।
யதி த⁴ர்மமுபாஸம்ʼஶ்சாப்யவஸன்மிதி²லாதி⁴ப꞉ ॥ 94 ॥

ஸாங்க்²யஜ்ஞானமதீ⁴யானோ யோக³ஶாஸ்த்ரம்ʼ ச க்ருʼத்ஸ்னஶ꞉ ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ச ராஜேந்த்³ர ப்ராக்ருʼதம்ʼ பரிக³ர்ஹயன் ॥ 95 ॥

அனந்தமிதி க்ருʼத்வா ஸ நித்யம்ʼ கேவலமேவ ச ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ புண்யபாபே ஸத்யாஸத்யே ததை²வ ச ॥ 96 ॥

ஜன்மம்ருʼத்யூ ச ராஜேந்த்³ர ப்ராக்ருʼதம்ʼ தத³சிந்தயத் ।
ப்³ரஹ்மாவ்யக்தஸ்ய கர்மேத³மிதி நித்யம்ʼ நராதி⁴ப ॥ 97 ॥

பஶ்யந்தி யோகா³꞉ ஸாங்க்²யாஶ்ச ஸ்வஶாஸ்த்ரக்ருʼதலக்ஷணா꞉ ।
இஷ்டாநிஷ்ட வியுக்தம்ʼ ஹி தஸ்தௌ² ப்³ரஹ்ம பராத்பரம் ।
நித்யம்ʼ தமாஹுர்வித்³வாம்ʼஸ꞉ ஶுசிஸ்தஸ்மாச்சு²சிர்ப⁴வ ॥ 98 ॥

தீ³யதே யச்ச லப⁴தே த³த்தம்ʼ யச்சானுமன்யதே ।
த³தா³தி ச நரஶ்ரேஷ்ட² ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணாதி யச்ச ஹ ।
த³தா³த்யவ்யக்தமேவைதத்ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணாதி தச்ச வை ॥ 99 ॥

ஆத்மா ஹ்யேவாத்மனோ ஹ்யேக꞉ கோ(அ)ன்யஸ்த்வத்தோ(அ)தி⁴கோ ப⁴வேத் ।
ஏவம்ʼ மன்யஸ்வ ஸததமன்யதா² மா விசிந்தய ॥ 100 ॥

யஸ்யாவ்யக்தம்ʼ ந விதி³தம்ʼ ஸகு³ணம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ புன꞉ ।
தேன தீர்தா²னி யஜ்ஞாஶ்ச ஸேவிதவ்யாவிபஶ்சிதா ॥ 101 ॥

ந ஸ்வாத்⁴யாயைஸ்தபோபி⁴ர்வா யஜ்ஞைர்வா குருநந்த³ன ।
லப⁴தே(அ)வ்யக்தஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ ஜ்ஞாத்வாவ்யக்தம்ʼ மஹீபதே ॥ 102 ॥

ததை²வ மஹத꞉ ஸ்தா²னமாஹங்காரிகமேவ ச ।
அஹங்காராத்பரம்ʼ சாபி ஸ்தா²னானி ஸமவாப்னுயாத் ॥ 103 ॥

யே த்வவ்யக்தாத்பரம்ʼ நித்யம்ʼ ஜானதே ஶாஸ்த்ரதத்பரா꞉ ।
ஜன்மம்ருʼத்யுவியுக்தம்ʼ ச வியுக்தம்ʼ ஸத³ஸச்ச யத் ॥ 104 ॥

ஏதன்மயாப்தம்ʼ ஜனகாத்புரஸ்தாத்
தேனாபி சாப்தம்ʼ ந்ருʼப யாஜ்ஞவல்க்யாத் ।
ஜ்ஞானம்ʼ விஶிஷ்டம்ʼ ந ததா² ஹி யஜ்ஞா
ஜ்ஞானேன து³ர்க³ம்ʼ தரதே ந யஜ்ஞை꞉ ॥ 105 ॥

து³ர்க³ம்ʼ ஜன்ம நித⁴னம்ʼ சாபி ராஜன்
ந பூ⁴திகம்ʼ ஜ்ஞானவிதோ³ வத³ந்தி ।
யஜ்ஞைஸ்தபோபி⁴ர்நியமைர்வ்ரதைஶ் ச
தி³வம்ʼ ஸமாஸாத்³ய பதந்தி பூ⁴மௌ ॥ 106 ॥

தஸ்மாது³பாஸஸ்வ பரம்ʼ மஹச்சு²சி
ஶிவம்ʼ விமோக்ஷம்ʼ விமலம்ʼ பவித்ரம் ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞவித்பார்தி²வ ஜ்ஞானயஜ்ஞம்
உபாஸ்ய வை தத்த்வம்ருʼஷிர்ப⁴விஷ்யஸி ॥ 107 ॥

உபநிஷத³முபாகரோத்ததா³ வை ஜனக ந்ருʼபஸ்ய புரா ஹி யாஜ்ஞவல்க்ய꞉ ।
யது³பக³ணிதஶாஶ்வதாவ்யயம்ʼ தச்-
சு²ப⁴மம்ருʼதத்வமஶோகம்ருʼச்ச²தீதி ॥ 108 ॥

Also Read:

Yajnvalkya Gita From Mahabharat Shanti Parva Ch 310-318 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Yajnvalkya Gita From Mahabharat Shanti Parva Ch 310-318 in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top