Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Mrityunjaya | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Maha Mrityunjaya Mantra means sacred mantra / prayer dedicated to Lord Shiva -the conqueror over death.

Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ મૃત્યુઞ્જયસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
અધુના શૃણુ દેવેશિ સહસ્રાખ્યસ્તવોત્તમમ્ ।
મહામૃત્યુઞ્જયસ્યાસ્ય સારાત્ સારોત્તમોત્તમમ્ ॥

અસ્ય શ્રીમહામૃત્યુઞ્જસહસ્રનામસ્તોત્ર મન્ત્રસ્ય,
ભૈરવ ઋષિઃ, ઉષ્ણિક્ છન્દઃ, શ્રીમહામૃત્યુઞ્જયો દેવતા,
ૐ બીજં, જું શક્તિઃ, સઃ કીલકં, પુરુષાર્થસિદ્ધયે
સહસ્રનામ પાઠે વિનિયોગઃ ।
ધ્યાનમ્
ઉદ્યચ્ચન્દ્રસમાનદીપ્તિમમૃતાનન્દૈકહેતું શિવં
ૐજુંસઃભુવનૈકસૃષ્ટિપ્રલયોદ્ભૂત્યેકરક્ષાકરમ્ ।
શ્રીમત્તારદશાર્ણમણ્ડિતતનું ત્ર્યક્ષં દ્વિબાહું પરં
શ્રીમૃત્યુઞ્જયમીડ્યવિક્રમગુણૈઃ પૂર્ણં હૃદબ્જે ભજે ॥

ૐજુંસઃહૌં મહાદેવો મન્ત્રજ્ઞો માનદાયકઃ ।
માની મનોરમાઙ્ગશ્ચ મનસ્વી માનવર્ધનઃ ॥ ૧ ॥

માયાકર્તા મલ્લરૂપો મલ્લો મારાન્તકો મુનિઃ ।
મહેશ્વરો મહામાન્યો મન્ત્રી મન્ત્રિજનપ્રિયઃ ॥ ૨ ॥

મારુતો મરુતાં શ્રેષ્ઠો માસિકઃ પક્ષિકોઽમૃતઃ ।
માતઙ્ગકો મત્તચિત્તો મતચિન્મત્તભાવનઃ ॥ ૩ ॥

માનવેષ્ટપ્રદો મેષો મેનકાપતિવલ્લભઃ ।
માનકાયો મધુસ્તેયી મારયુક્તો જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૪ ॥

જયો વિજયદો જેતા જયેશો જયવલ્લભઃ ।
ડામરેશો વિરૂપાક્ષો વિશ્વભોક્તા વિભાવસુઃ ॥ ૫ ॥

વિશ્વેશો વિશ્વનાથશ્ચ વિશ્વસૂર્વિશ્વનાયકઃ ।
વિનેતા વિનયી વાદી વાન્તદો વાક્પ્રદો વટુઃ ॥ ૬ ॥

સ્થૂલઃ સૂક્ષ્મોઽચલો લોલો લોલજિહ્વઃ કરાલકઃ ।
વિરાધેયો વિરાગીનો વિલાસી લાસ્યલાલસઃ ॥ ૭ ॥

લોલાક્ષો લોલધીર્ધર્મી ધનદો ધનદાર્ચિતઃ ।
ધની ધ્યેયોઽપ્યધ્યેયશ્ચ ધર્મ્યો ધર્મમયો દયઃ ॥ ૮ ॥

દયાવાન્ દેવજનકો દેવસેવ્યો દયાપતિઃ ।
ડુલિચક્ષુર્દરીવાસો દમ્ભી દેવમયાત્મકઃ ॥ ૯ ॥

કુરૂપઃ કીર્તિદઃ કાન્તઃ ક્લીવોઽક્લીવાત્મકઃ કુજઃ ।
બુધો વિદ્યામયઃ કામી કામકાલાન્ધકાન્તકઃ ॥ ૧૦ ॥

જીવો જીવપ્રદઃ શુક્રઃ શુદ્ધઃ શર્મપ્રદોઽનઘઃ ।
શનૈશ્ચરો વેગગતિર્વાચાલો રાહુરવ્યયઃ ॥ ૧૧ ॥

કેતુઃ કારાપતિઃ કાલઃ સૂર્યોઽમિતપરાક્રમઃ ।
ચન્દ્રો રુદ્રપતિઃ ભાસ્વાન્ ભાગ્યદો ભર્ગરૂપભૃત્ ॥ ૧૨ ॥

ક્રૂરો ધૂર્તો વિયોગી ચ સઙ્ગી ગઙ્ગાધરો ગજઃ ।
ગજાનનપ્રિયો ગીતો ગાની સ્નાનાર્ચનપ્રિયઃ ॥ ૧૩ ॥

પરમઃ પીવરાઙ્ગશ્ચ પાર્વતીવલ્લભો મહાન્ ।
પરાત્મકો વિરાડ્ધૌમ્યઃ વાનરોઽમિતકર્મકૃત્ ॥ ૧૪ ॥

ચિદાનન્દી ચારુરૂપો ગારુડો ગરુડપ્રિયઃ ।
નન્દીશ્વરો નયો નાગો નાગાલઙ્કારમણ્ડિતઃ ॥ ૧૫ ॥

નાગહારો મહાનાગો ગોધરો ગોપતિસ્તપઃ ।
ત્રિલોચનસ્ત્રિલોકેશસ્ત્રિમૂર્તિસ્ત્રિપુરાન્તકઃ ॥ ૧૬ ॥

ત્રિધામયો લોકમયો લોકૈકવ્યસનાપહઃ ।
વ્યસની તોષિતઃ શમ્ભુસ્ત્રિધારૂપસ્ત્રિવર્ણભાક્ ॥ ૧૭ ॥

ત્રિજ્યોતિસ્ત્રિપુરીનાથસ્ત્રિધાશાન્તસ્ત્રિધાગતિઃ ।
ત્રિધાગુણી વિશ્વકર્તા વિશ્વભર્તાઽઽધિપૂરુષઃ ॥ ૧૮ ॥

ઉમેશો વાસુકિર્વીરો વૈનતેયો વિચારકૃત્ ।
વિવેકાક્ષો વિશાલાક્ષોઽવિધિર્વિધિરનુત્તમઃ ॥ ૧૯ ॥

વિદ્યાનિધિઃ સરોજાક્ષો નિઃસ્મરઃ સ્મરનાશનઃ ।
સ્મૃતિમાન્ સ્મૃતિદઃ સ્માર્તો બ્રહ્મા બ્રહ્મવિદાં વરઃ ॥ ૨૦ ॥

બ્રાહ્મવ્રતી બ્રહ્મચારી ચતુરશ્ચતુરાનનઃ ।
ચલાચલોઽચલગતિર્વેગી વીરાધિપો વરઃ ॥ ૨૧ ॥

સર્વવામઃ સર્વગતિઃ સર્વમાન્યઃ સનાતનઃ ।
સર્વવ્યાપી સર્વરૂપઃ સાગરશ્ચ સમેશ્વરઃ ॥ ૨૨ ॥

સમનેત્રઃ સમદ્યુતિઃ સમકાયઃ સરોવરઃ ।
સરસ્વાન્ સત્યવાક્ સત્યઃ સત્યરૂપઃ સુધીઃ સુખી ॥ ૨૩ ॥

સુરાટ્ સત્યઃ સત્યમતી રુદ્રો રૌદ્રવપુર્વસુઃ ।
વસુમાન્ વસુધાનાથો વસુરૂપો વસુપ્રદઃ ॥ ૨૪ ॥

ઈશાનઃ સર્વદેવાનામીશાનઃ સર્વબોધિનામ્ ।
ઈશોઽવશેષોઽવયવી શેષશાયી શ્રિયઃ પતિઃ ॥ ૨૫ ॥

ઇન્દ્રશ્ચન્દ્રાવતંસી ચ ચરાચરજગત્સ્થિતિઃ ।
સ્થિરઃ સ્થાણુરણુઃ પીનઃ પીનવક્ષાઃ પરાત્પરઃ ॥ ૨૬ ॥

પીનરૂપો જટાધારી જટાજૂટસમાકુલઃ ।
પશુરૂપઃ પશુપતિઃ પશુજ્ઞાની પયોનિધિઃ ॥ ૨૭ ॥

વેદ્યો વૈદ્યો વેદમયો વિધિજ્ઞો વિધિમાન્ મૃડઃ ।
શૂલી શુભઙ્કરઃ શોભ્યઃ શુભકર્તા શચીપતિઃ ॥ ૨૮ ॥

શશાઙ્કધવલઃ સ્વામી વજ્રી શઙ્ખી ગદાધરઃ ।
ચતુર્ભુજશ્ચાષ્ટભુજઃ સહસ્રભુજમણ્ડિતઃ ॥ ૨૯ ॥

સ્રુવહસ્તો દીર્ઘકેશો દીર્ઘો દમ્ભવિવર્જિતઃ ।
દેવો મહોદધિર્દિવ્યો દિવ્યકીર્તિર્દિવાકરઃ ॥ ૩૦ ॥

ઉગ્રરૂપ ઉગ્રપતિરુગ્રવક્ષાસ્તપોમયઃ ।
તપસ્વી જટિલસ્તાપી તાપહા તાપવર્જિતઃ ॥ ૩૧ ॥

હવિર્હરો હયપતિર્હયદો હરિમણ્ડિતઃ ।
હરિવાહી મહૌજસ્કો નિત્યો નિત્યાત્મકોઽનલઃ ॥ ૩૨ ॥

સમ્માની સંસૃતિર્હારી સર્ગી સન્નિધિરન્વયઃ ।
વિદ્યાધરો વિમાની ચ વૈમાનિકવરપ્રદઃ ॥ ૩૩ ॥

વાચસ્પતિર્વસાસારો વામાચારી બલન્ધરઃ ।
વાગ્ભવો વાસવો વાયુર્વાસનાબીજમણ્ડિતઃ ॥ ૩૪ ॥

વાસી કોલશૃતિર્દક્ષો દક્ષયજ્ઞવિનાશનઃ ।
દાક્ષો દૌર્ભાગ્યહા દૈત્યમર્દનો ભોગવર્ધનઃ ॥ ૩૫ ॥

ભોગી રોગહરો હેયો હારી હરિવિભૂષણઃ ।
બહુરૂપો બહુમતિર્બહુવિત્તો વિચક્ષણઃ ॥ ૩૬ ॥

નૃત્તકૃચ્ચિત્તસન્તોષો નૃત્તગીતવિશારદઃ ।
શરદ્વર્ણવિભૂષાઢ્યો ગલદગ્ધોઽઘનાશનઃ ॥ ૩૭ ॥

નાગી નાગમયોઽનન્તોઽનન્તરૂપઃ પિનાકભૃતઃ ।
નટનો હાટકેશાનો વરીયાંશ્ચ વિવર્ણભૃત્ ॥ ૩૮ ॥

ઝાઙ્કારી ટઙ્કહસ્તશ્ચ પાશી શાર્ઙ્ગી શશિપ્રભઃ ।
સહસ્રરૂપો સમગુઃ સાધૂનામભયપ્રદઃ ॥ ૩૯ ॥

સાધુસેવ્યઃ સાધુગતિઃ સેવાફલપ્રદો વિભુઃ ।
સુમહા મદ્યપો મત્તો મત્તમૂર્તિઃ સુમન્તકઃ ॥ ૪૦ ॥

કીલી લીલાકરો લાન્તઃ ભવબન્ધૈકમોચનઃ ।
રોચિષ્ણુર્વિષ્ણુરચ્યુતશ્ચૂતનો નૂતનો નવઃ ॥ ૪૧ ॥

ન્યગ્રોધરૂપો ભયદો ભયહાઽભીતિધારણઃ ।
ધરણીધરસેવ્યશ્ચ ધરાધરસુતાપતિઃ ॥ ૪૨ ॥

ધરાધરોઽન્ધકરિપુર્વિજ્ઞાની મોહવર્જિતઃ ।
સ્થાણુકેશો જટી ગ્રામ્યો ગ્રામારામો રમાપ્રિયઃ ॥ ૪૩ ॥

પ્રિયકૃત્ પ્રિયરૂપશ્ચ વિપ્રયોગી પ્રતાપનઃ ।
પ્રભાકરઃ પ્રભાદીપ્તો મન્યુમાન્ અવનીશ્વરઃ ॥ ૪૪ ॥

તીક્ષ્ણબાહુસ્તીક્ષ્ણકરસ્તીક્ષ્ણાંશુસ્તીક્ષ્ણલોચનઃ ।
તીક્ષ્ણચિત્તસ્ત્રયીરૂપસ્ત્રયીમૂર્તિસ્ત્રયીતનુઃ ॥ ૪૫ ॥

હવિર્ભુગ્ હવિષાં જ્યોતિર્હાલાહલો હલીપતિઃ ।
હવિષ્મલ્લોચનો હાલામયો હરિતરૂપભૃત્ ॥ ૪૬ ॥

મ્રદિમાઽઽમ્રમયો વૃક્ષો હુતાશો હુતભુગ્ ગુણી ।
ગુણજ્ઞો ગરુડો ગાનતત્પરો વિક્રમી ક્રમી ॥ ૪૭ ॥

ક્રમેશ્વરઃ ક્રમકરઃ ક્રમિકૃત્ ક્લાન્તમાનસઃ ।
મહાતેજા મહામારો મોહિતો મોહવલ્લભઃ ॥ ૪૮ ॥

મહસ્વી ત્રિદશો બાલો બાલાપતિરઘાપહઃ ।
બાલ્યો રિપુહરો હાહી ગોવિર્ગવિમતોઽગુણઃ ॥ ૪૯ ॥

સગુણો વિત્તરાડ્ વીર્યો વિરોચનો વિભાવસુઃ ।
માલામયો માધવશ્ચ વિકર્તનો વિકત્થનઃ ॥ ૫૦ ॥

માનકૃન્મુક્તિદોઽતુલ્યો મુખ્યઃ શત્રુભયઙ્કરઃ ।
હિરણ્યરેતાઃ સુભગઃ સતીનાથઃ સિરાપતિઃ ॥ ૫૧ ॥

મેઢ્રી મૈનાકભગિનીપતિરુત્તમરૂપભૃત્ ।
આદિત્યો દિતિજેશાનો દિતિપુત્રક્ષયઙ્કરઃ ॥ ૫૨ ॥

વસુદેવો મહાભાગ્યો વિશ્વાવસુર્વસુપ્રિયઃ ।
સમુદ્રોઽમિતતેજાશ્ચ ખગેન્દ્રો વિશિખી શિખી ॥ ૫૩ ॥

ગરુત્માન્ વજ્રહસ્તશ્ચ પૌલોમીનાથ ઈશ્વરઃ ।
યજ્ઞપેયો વાજપેયઃ શતક્રતુઃ શતાનનઃ ॥ ૫૪ ॥

પ્રતિષ્ઠસ્તીવ્રવિસ્રમ્ભી ગમ્ભીરો ભાવવર્ધનઃ ।
ગાયિષ્ઠો મધુરાલાપો મધુમત્તશ્ચ માધવઃ ॥ ૫૫ ॥

માયાત્મા ભોગિનાં ત્રાતા નાકિનામિષ્ટદાયકઃ ।
નાકીન્દ્રો જનકો જન્યઃ સ્તમ્ભનો રમ્ભનાશનઃ ॥ ૫૬ ॥

શઙ્કર ઈશ્વર ઈશઃ શર્વરીપતિશેખરઃ ।
લિઙ્ગાધ્યક્ષઃ સુરાધ્યક્ષો વેદાધ્યક્ષો વિચારકઃ ॥ ૫૭ ॥

ભર્ગોઽનર્ઘ્યો નરેશાનો નરવાહનસેવિતઃ ।
ચતુરો ભવિતા ભાવી ભાવદો ભવભીતિહા ॥ ૫૮ ॥

ભૂતેશો મહિતો રામો વિરામો રાત્રિવલ્લભઃ ।
મઙ્ગલો ધરણીપુત્રો ધન્યો બુદ્ધિવિવર્ધનઃ ॥ ૫૯ ॥

જયી જીવેશ્વરો જારો જાઠરો જહ્નુતાપનઃ ।
જહ્નુકન્યાધરઃ કલ્પો વત્સરો માસરૂપધૃત્ ॥ ૬૦ ॥

ઋતુરૃભૂસુતાધ્યક્ષો વિહારી વિહગાધિપઃ ।
શુક્લામ્બરો નીલકણ્ઠઃ શુક્લો ભૃગુસુતો ભગઃ ॥ ૬૧ ॥

શાન્તઃ શિવપ્રદોઽભેદ્યોઽભેદકૃચ્છાન્તકૃત્ પતિઃ ।
નાથો દાન્તો ભિક્ષુરૂપી દાતૃશ્રેષ્ઠો વિશામ્પતિઃ ॥ ૬૨ ॥

કુમારઃ ક્રોધનઃ ક્રોધી વિરોધી વિગ્રહી રસઃ ।
નીરસઃ સરસઃ સિદ્ધો વૃષણી વૃષઘાતનઃ ॥ ૬૩ ॥

પઞ્ચાસ્યઃ ષણ્મુખશ્ચૈવ વિમુખઃ સુમુખીપ્રિયઃ ।
દુર્મુખો દુર્જયો દુઃખી સુખી સુખવિલાસદઃ ॥ ૬૪ ॥

પાત્રી પૌત્રી પવિત્રશ્ચ ભૂતાત્મા પૂતનાન્તકઃ ।
અક્ષરં પરમં તત્વં બલવાન્ બલઘાતનઃ ॥ ૬૫ ॥

ભલ્લી ભૌલિર્ભવાભાવો ભાવાભાવવિમોચનઃ ।
નારાયણો મુક્તકેશો દિગ્દેવો ધર્મનાયકઃ ॥ ૬૬ ॥

કારામોક્ષપ્રદોઽજેયો મહાઙ્ગઃ સામગાયનઃ ।
તત્સઙ્ગમો નામકારી ચારી સ્મરનિસૂદનઃ ॥ ૬૭ ॥

કૃષ્ણઃ કૃષ્ણામ્બરઃ સ્તુત્યસ્તારાવર્ણસ્ત્રપાકુલઃ ।
ત્રપાવાન્ દુર્ગતિત્રાતા દુર્ગમો દુર્ગઘાતનઃ ॥ ૬૮ ॥

મહાપાદો વિપાદશ્ચ વિપદં નાશકો નરઃ ।
મહાબાહુર્મહોરસ્કો મહાનન્દપ્રદાયકઃ ॥ ૬૯ ॥

મહાનેત્રો મહાદાતા નાનાશાસ્ત્રવિચક્ષણઃ ।
મહામૂર્ધા મહાદન્તો મહાકર્ણો મહોરગઃ ॥ ૭૦ ॥

મહાચક્ષુર્મહાનાસો મહાગ્રીવો દિગાલયઃ ।
દિગ્વાસા દિતિજેશાનો મુણ્ડી મુણ્ડાક્ષસૂત્ર ભૃત્ ॥ ૭૧ ॥

શ્મશાનનિલયોઽરાગી મહાકટિરનૂતનઃ ।
પુરાણપુરુષોઽપારઃ પરમાત્મા મહાકરઃ ॥ ૭૨ ॥

મહાલસ્યો મહાકેશો મહોષ્ઠો મોહનો વિરાટ્ ।
મહામુખો મહાજઙ્ઘો મણ્ડલી કુણ્ડલી નટઃ ॥ ૭૩ ॥

અસપત્નઃ પત્રકરઃ પાત્રહસ્તશ્ચ પાટવઃ ।
લાલસઃ સાલસઃ સાલઃ કલ્પવૃક્ષશ્ચ કમ્પિતઃ ॥ ૭૪ ॥

કમ્પહા કલ્પનાહારી મહાકેતુઃ કઠોરકઃ ।
અનલઃ પવનઃ પાઠઃ પીઠસ્થઃ પીઠરૂપકઃ ॥ ૭૫ ॥

પાટીનઃ કુલિશી પીનો મેરુધામા મહાગુણી ।
મહાતૂણીરસંયુક્તો દેવદાનવદર્પહા ॥ ૭૬ ॥

અથર્વશીર્ષઃ સોમ્યાસ્યઃ ઋક્સહસ્રામિતેક્ષણઃ ।
યજુઃસામમુખો ગુહ્યો યજુર્વેદવિચક્ષણઃ ॥ ૭૭ ॥

યાજ્ઞિકો યજ્ઞરૂપશ્ચ યજ્ઞજ્ઞો ધરણીપતિઃ ।
જઙ્ગમી ભઙ્ગદો ભાષાદક્ષોઽભિગમદર્શનઃ ॥ ૭૮ ॥

અગમ્યઃ સુગમઃ ખર્વઃ ખેટી ખટ્વાનનઃ નયઃ ।
અમોઘાર્થઃ સિન્ધુપતિઃ સૈન્ધવઃ સાનુમધ્યગઃ ॥ ૭૯ ॥

પ્રતાપી પ્રજયી પ્રાતર્મધ્યાહ્નસાયમધ્વરઃ ।
ત્રિકાલજ્ઞઃ સુગણકઃ પુષ્કરસ્થઃ પરોપકૃત્ ॥ ૮૦ ॥

ઉપકર્તાપહર્તા ચ ઘૃણી રણજયપ્રદઃ ।
ધર્મી ચર્મામ્બરશ્ચારુરૂપશ્ચારુવિશોષણઃ ॥ ૮૧ ॥

નક્તઞ્ચરઃકાલવશી વશી વશિવરોઽવશઃ ।
વશ્યો વશ્યકરો ભસ્મશાયી ભસ્મવિલેપનઃ ॥ ૮૨ ॥

ભસ્માઙ્ગી મલિનાઙ્ગશ્ચ માલામણ્ડિતમૂર્ધજઃ ।
ગણકાર્યઃ કુલાચારઃ સર્વાચારઃ સખા સમઃ ॥ ૮૩ ॥

સુકુરઃ ગોત્રભિદ્ ગોપ્તા ભીમરૂપો ભયાનકઃ ।
અરુણશ્ચૈકચિન્ત્યશ્ચ ત્રિશઙ્કુઃ શઙ્કુધારણઃ ॥ ૮૪ ॥

આશ્રમી બ્રાહ્મણો વજ્રી ક્ષત્રિયઃ કાર્યહેતુકઃ ।
વૈશ્યઃ શૂદ્રઃ કપોતસ્થઃ ત્વષ્ટા તુષ્ટો રુષાકુલઃ ॥ ૮૫ ॥

રોગી રોગાપહઃ શૂરઃ કપિલઃ કપિનાયકઃ ।
પિનાકી ચાષ્ટમૂર્તિશ્ચ ક્ષિતિમાન્ ધૃતિમાંસ્તથા ॥ ૮૬ ॥

જલમૂર્તિર્વાયુમૂર્તિર્હુતાશઃ સોમમૂર્તિમાન્ ।
સૂર્યદેવો યજમાન આકાશઃ પરમેશ્વરઃ ॥ ૮૭ ॥

ભવહા ભવમૂર્તિશ્ચ ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
ભવઃ શર્વસ્તથા રુદ્રઃ પશુનાથશ્ચ શઙ્કરઃ ॥ ૮૮ ॥

ગિરિજો ગિરિજાનાથો ગિરીન્દ્રશ્ચ મહેશ્વરઃ ।
ગિરીશઃ ખણ્ડહસ્તશ્ચ મહાનુગ્રો ગણેશ્વરઃ ॥ ૮૯ ॥

ભીમઃ કપર્દી ભીતિજ્ઞઃ ખણ્ડપશ્ચણ્ડવિક્રમઃ ।
ખડ્ગભૃત્ ખણ્ડપરશુઃ કૃત્તિવાસા વિષાપહઃ ॥ ૯૦ ॥

કઙ્કાલઃ કલનાકારઃ શ્રીકણ્ઠો નીલલોહિતઃ ।
ગણેશ્વરો ગુણી નન્દી ધર્મરાજો દુરન્તકઃ ॥ ૯૧ ॥

ભૃઙ્ગિરીટી રસાસારો દયાલૂ રૂપમણ્ડિતઃ ।
અમૃતઃ કાલરુદ્રશ્ચ કાલાગ્નિઃ શશિશેખરઃ ॥ ૯૨ ॥

સદ્યોજાતઃ સુવર્ણમુઞ્જમેખલી દુર્નિમિત્તહૃત્ ।
દુઃસ્વપ્નહૃત્ પ્રસહનો ગુણિનાદપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૯૩ ॥

શુક્લસ્ત્રિશુક્લઃ સમ્પન્નઃ શુચિર્ભૂતનિષેવિતઃ ।
યજ્ઞરૂપો યજ્ઞમુખો યજમાનેષ્ટદઃ શુચિઃ ॥ ૯૪ ॥

ધૃતિમાન્ મતિમાન્ દક્ષો દક્ષયજ્ઞવિઘાતકઃ ।
નાગહારી ભસ્મધારી ભૂતિભૂષિતવિગ્રહઃ ॥ ૯૫ ॥

કપાલી કુણ્ડલી ભર્ગઃ ભક્તાર્તિભઞ્જનો વિભુઃ ।
વૃષધ્વજો વૃષારૂઢો ધર્મવૃષવિવર્ધકઃ ॥ ૯૬ ॥

મહાબલઃ સર્વતીર્થઃ સર્વલક્ષણલક્ષિતઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સર્વાઙ્ગઃ શરણ્યઃ સર્વલોકકૃત્ ॥ ૯૭ ॥

પવિત્રસ્ત્રિકકુન્મન્ત્રઃ કનિષ્ઠઃ કૃષ્ણપિઙ્ગલઃ ।
બ્રહ્મદણ્ડવિનિર્માતા શતઘ્નીપાશશક્તિમાન્ ॥ ૯૮ ॥

પદ્મગર્ભો મહાગર્ભો બ્રહ્મગર્ભો જલોદ્ભવઃ ।
દેવાસુરવિનિર્માતા દેવાસુરપરાયણ ॥ ૯૯ ॥

દેવાસુરગુરુર્દેવો દેવાસુરનમસ્કૃત્ ।
ગુહપ્રિયો ગણસેવ્યઃ પવિત્રઃ સર્વપાવનઃ ॥ ૧૦૦ ॥

લલાટાક્ષો વિશ્વદેવો દમનઃ શ્વેતપિઙ્ગલઃ ।
વિમુક્તિર્મુક્તિતેજસ્કો ભક્તાનાં પરમા ગતિઃ ॥ ૧૦૧ ॥

દેવાતિદેવો દેવર્ષિર્દેવાસુરવરપ્રદઃ ।
કૈલાસગિરિવાસી ચ હિમવદ્ગિરિસંશ્રયઃ ॥ ૧૦૨ ॥

નાથપૂજ્યઃ સિદ્ધનૃત્યો નવનાથસમર્ચિતઃ ।
કપર્દી કલ્પકૃદ્ રુદ્રઃ સુમના ધર્મવત્સલઃ ॥ ૧૦૩ ॥

વૃષાકપિઃ કલ્પકર્તા નિયતાત્મા નિરાકુલઃ ।
નીલકણ્ઠો ધનાધ્યક્ષો નાથઃ પ્રમથનાયકઃ ॥ ૧૦૪ ॥

અનાદિરન્તરહિતો ભૂતિદો ભૂતિવિગ્રહઃ ।
સેનાકલ્પો મહાકલ્પો યોગો યુગકરો હરિઃ ॥ ૧૦૫ ॥

યુગરૂપો મહારૂપો મહાગીતો મહાગુણઃ ।
વિસર્ગો લિઙ્ગરૂપશ્ચ પવિત્રઃ પાપનાશનઃ ॥ ૧૦૬ ॥

ઈડ્યો મહેશ્વરઃ શમ્ભુર્દેવસિંહો નરર્ષભઃ ।
વિબુધોઽગ્રવરઃ સૂક્ષ્મઃ સર્વદેવસ્તપોમયઃ ॥ ૧૦૭ ॥

સુયુક્તઃ શોભનો વજ્રી દેવાનાં પ્રભવોઽવ્યયઃ ।
ગુહઃ કાન્તો નિજસર્ગઃ પવિત્રઃ સર્વપાવનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

શૃઙ્ગી શૃઙ્ગપ્રિયો બભ્રૂ રાજરાજો નિરામયઃ ।
દેવાસુરગણાધ્યક્ષો નિયમેન્દ્રિયવર્ધનઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ત્રિપુરાન્તકઃ શ્રીકણ્ઠસ્ત્રિનેત્રઃ પઞ્ચવક્ત્રકઃ ।
કાલહૃત્ કેવલાત્મા ચ ઋગ્યજુઃસામવેદવાન્ ॥ ૧૧૦ ॥

ઈશાનઃ સર્વભૂતામીશ્વરઃ સર્વરક્ષસામ્ ।
બ્રહ્માધિપતિર્બ્રહ્મપતિર્બ્રહ્મણોઽધિપતિસ્તથા ॥ ૧૧૧ ॥

બ્રહ્મા શિવઃ સદાનન્દી સદાનન્તઃ સદાશિવઃ ।
મે-અસ્તુરૂપશ્ચાર્વઙ્ગો ગાયત્રીરૂપધારણઃ ॥ ૧૧૨ ॥

અઘોરેભ્યોઽથઘોરેભ્યો ઘોરઘોરતરેભ્યશ્ચ ।
સર્વતઃ શર્વસર્વેભ્યો નમસ્તે રુદ્રરૂપેભ્યઃ ॥ ૧૧૩ ॥

વામદેવસ્તથા જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠઃ કાલઃ કરાલકઃ ।
મહાકાલો ભૈરવેશો વેશી કલવિકરણઃ ॥ ૧૧૪ ॥

બલવિકરણો બાલો બલપ્રમથનસ્તથા ।
સર્વભૂતાદિદમનો દેવદેવો મનોન્મનઃ ॥ ૧૧૫ ॥

સદ્યોજાતં પ્રપદ્યામિ સદ્યોજાતાય વૈ નમઃ ।
ભવે ભવે નાતિભવે ભજસ્વ માં ભવોદ્ભવઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ભાવનો ભવનો ભાવ્યો બલકારી પરં પદમ્ ।
પરઃ શિવઃ પરો ધ્યેયઃ પરં જ્ઞાનં પરાત્પરઃ ॥૧૧૭ ॥

પારાવારઃ પલાશી ચ માંસાશી વૈષ્ણવોત્તમઃ ।
ૐઐંહ્રીંશ્રીંહ્સૌઃ દેવો ૐશ્રીંહૌં ભૈરવોત્તમઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ૐહ્રાં નમઃ શિવાયેતિ મન્ત્રો વટુર્વરાયુધઃ ।
ૐહ્રીં સદાશિવઃ ૐહ્રીં આપદુદ્ધારણો મનુઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ૐહ્રીં મહાકરાલાસ્યઃ ૐહ્રીં બટુકભૈરવઃ ।
ભગવાંસ્ત્ર્યમ્બક ૐહ્રીં ૐહ્રીં ચન્દ્રાર્ધશેખરઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐહ્રીં સઞ્જટિલો ધૂમ્રો ૐહ્રીં ત્રિપુરઘાતનઃ ।
હ્રાંહ્રીંહ્રું હરિવામાઙ્ગ ૐહ્રીંહ્રૂંહ્રીં ત્રિલોચનઃ ॥ ૧૨૧ ॥

ૐ વેદરૂપો વેદજ્ઞ ઋગ્યજુઃસામમૂર્તિમાન્ ।
રુદ્રો ઘોરરવોઽઘોરો ૐ ક્ષ્મ્યૂં અઘોરભૈરવઃ ॥ ૧૨૨ ॥

ૐજુંસઃ પીયુષસક્તોઽમૃતાધ્યક્ષોઽમૃતાલસઃ ।
ૐ ત્ર્યમ્બકં યજામહે સુગન્ધિં પુષ્ટિવર્ધનમ્ ॥ ૧૨૩ ॥

ઉર્વારુકમિવ બન્ધનાન્મૃત્યોર્મુક્ષીય મામૃતાત્ ।
ૐહૌંજુંસઃ ૐભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐજુંસઃ મૃત્યુઞ્જયઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ઇદં નામ્નાં સહસ્રં તુ રહસ્યં પરમાદ્ભુતમ્ ।
સર્વસ્વં નાકિનાં દેવિ જન્તૂનાં ભુવિ કા કથા ॥ ૧૨૫ ॥

તવ ભક્ત્યા મયાખ્યાતં ત્રિષુ લોકેષુ દુર્લભમ્ ।
ગોપ્યં સહસ્રનામેદં સાક્ષાદમૃતરૂપકમ્ ॥ ૧૨૬ ॥

યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્વાપિ શ્રાવયેચ્છૃણુયાત્ તથા ।
મૃત્યુઞ્જયસ્ય દેવસ્ય ફલં તસ્ય શિવે શૃણુ ॥ ૧૨૭ ॥

લક્ષ્મ્યા કૃષ્ણો ધિયા જીવો પ્રતાપેન દિવાકરઃ ।
તેજસા વહ્નિદેવસ્તુ કવિત્વે ચૈવ ભાર્ગવઃ ॥ ૧૨૮ ॥

શૌર્યેણ હરિસઙ્કાશો નીત્યા દ્રુહિણસન્નિભઃ ।
ઈશ્વરત્વેન દેવેશિ મત્સમઃ કિમતઃ પરમ્ ॥ ૧૨૯ ॥

યઃ પઠેદર્ધરાત્રે ચ સાધકો ધૈર્યસંયુતઃ ।
પઠેત્ સહસ્રનામેદં સિદ્ધિમાપ્નોતિ સાધકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ચતુષ્પથે ચૈકલિઙ્ગે મરુદેશે વનેઽજને ।
શ્મશાને પ્રાન્તરે દુર્ગે પાઠાત્ સિદ્ધિર્ન સંશયઃ ॥ ૧૩૧ ॥

નૌકાયાં ચૌરસઙ્ઘે ચ સઙ્કટે પ્રાણસંક્ષયે ।
યત્ર યત્ર ભયે પ્રાપ્તે વિષવહ્નિભયાદિષુ ॥ ૧૩૨ ॥

પઠેત્ સહસ્રનામાશુ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ।
ભૌમાવસ્યાં નિશીથે ચ ગત્વા પ્રેતાલયં સુધીઃ ॥ ૧૩૩ ॥

પઠિત્વા સ ભવેદ્ દેવિ સાક્ષાદિન્દ્રોઽર્ચિતઃ સુરૈઃ ।
શનૌ દર્શદિને દેવિ નિશાયાં સરિતસ્તટે ॥ ૧૩૪ ॥

પઠેન્નામસહસ્રં વૈ જપેદષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
સુદર્શનો ભવેદાશુ મૃત્યુઞ્જયપ્રસાદતઃ ॥ ૧૩૫ ॥

દિગમ્બરો મુક્તકેશઃ સાધકો દશધા પઠેત્ ।
ઇહ લોકે ભવેદ્રાજા પરે મુક્તિર્ભવિષ્યતિ ॥ ૧૩૬ ॥

ઇદં રહસ્યં પરમં ભક્ત્યા તવ મયોદિતમ્ ।
મન્ત્રગર્ભં મનુમયં ન ચાખ્યેયં દુરાત્મને ॥ ૧૩૭ ॥

નો દદ્યાત્ પરશિષ્યેભ્યઃ પુત્રેભ્યોઽપિ વિશેષતઃ ।
રહસ્યં મમ સર્વસ્વં ગોપ્યં ગુપ્તતરં કલૌ ॥ ૧૩૮ ॥

ષણ્મુખસ્યાપિ નો વાચ્યં ગોપનીયં તથાત્મનઃ ।
દુર્જનાદ્ રક્ષણીયં ચ પઠનીયમહર્નિશમ્ ॥ ૧૩૯ ॥

શ્રોતવ્યં સાધકમુખાદ્રક્ષણીયં સ્વપુત્રવત્ ।

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે
મૃત્યુઞ્જયસહસ્રનામં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Stotram:

1000 Names of Mrityunjaya | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mrityunjaya | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top