Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Mrityunjaya | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Maha Mrityunjaya Mantra means sacred mantra / prayer dedicated to Lord Shiva -the conqueror over death.

Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ మృత్యుఞ్జయసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీభైరవ ఉవాచ ।
అధునా శృణు దేవేశి సహస్రాఖ్యస్తవోత్తమమ్ ।
మహామృత్యుఞ్జయస్యాస్య సారాత్ సారోత్తమోత్తమమ్ ॥

అస్య శ్రీమహామృత్యుఞ్జసహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య,
భైరవ ఋషిః, ఉష్ణిక్ ఛన్దః, శ్రీమహామృత్యుఞ్జయో దేవతా,
ఓం బీజం, జుం శక్తిః, సః కీలకం, పురుషార్థసిద్ధయే
సహస్రనామ పాఠే వినియోగః ।
ధ్యానమ్
ఉద్యచ్చన్ద్రసమానదీప్తిమమృతానన్దైకహేతుం శివం
ఓంజుంసఃభువనైకసృష్టిప్రలయోద్భూత్యేకరక్షాకరమ్ ।
శ్రీమత్తారదశార్ణమణ్డితతనుం త్ర్యక్షం ద్విబాహుం పరం
శ్రీమృత్యుఞ్జయమీడ్యవిక్రమగుణైః పూర్ణం హృదబ్జే భజే ॥

ఓంజుంసఃహౌం మహాదేవో మన్త్రజ్ఞో మానదాయకః ।
మానీ మనోరమాఙ్గశ్చ మనస్వీ మానవర్ధనః ॥ ౧ ॥

మాయాకర్తా మల్లరూపో మల్లో మారాన్తకో మునిః ।
మహేశ్వరో మహామాన్యో మన్త్రీ మన్త్రిజనప్రియః ॥ ౨ ॥

మారుతో మరుతాం శ్రేష్ఠో మాసికః పక్షికోఽమృతః ।
మాతఙ్గకో మత్తచిత్తో మతచిన్మత్తభావనః ॥ ౩ ॥

మానవేష్టప్రదో మేషో మేనకాపతివల్లభః ।
మానకాయో మధుస్తేయీ మారయుక్తో జితేన్ద్రియః ॥ ౪ ॥

జయో విజయదో జేతా జయేశో జయవల్లభః ।
డామరేశో విరూపాక్షో విశ్వభోక్తా విభావసుః ॥ ౫ ॥

విశ్వేశో విశ్వనాథశ్చ విశ్వసూర్విశ్వనాయకః ।
వినేతా వినయీ వాదీ వాన్తదో వాక్ప్రదో వటుః ॥ ౬ ॥

స్థూలః సూక్ష్మోఽచలో లోలో లోలజిహ్వః కరాలకః ।
విరాధేయో విరాగీనో విలాసీ లాస్యలాలసః ॥ ౭ ॥

లోలాక్షో లోలధీర్ధర్మీ ధనదో ధనదార్చితః ।
ధనీ ధ్యేయోఽప్యధ్యేయశ్చ ధర్మ్యో ధర్మమయో దయః ॥ ౮ ॥

దయావాన్ దేవజనకో దేవసేవ్యో దయాపతిః ।
డులిచక్షుర్దరీవాసో దమ్భీ దేవమయాత్మకః ॥ ౯ ॥

కురూపః కీర్తిదః కాన్తః క్లీవోఽక్లీవాత్మకః కుజః ।
బుధో విద్యామయః కామీ కామకాలాన్ధకాన్తకః ॥ ౧౦ ॥

జీవో జీవప్రదః శుక్రః శుద్ధః శర్మప్రదోఽనఘః ।
శనైశ్చరో వేగగతిర్వాచాలో రాహురవ్యయః ॥ ౧౧ ॥

కేతుః కారాపతిః కాలః సూర్యోఽమితపరాక్రమః ।
చన్ద్రో రుద్రపతిః భాస్వాన్ భాగ్యదో భర్గరూపభృత్ ॥ ౧౨ ॥

క్రూరో ధూర్తో వియోగీ చ సఙ్గీ గఙ్గాధరో గజః ।
గజాననప్రియో గీతో గానీ స్నానార్చనప్రియః ॥ ౧౩ ॥

పరమః పీవరాఙ్గశ్చ పార్వతీవల్లభో మహాన్ ।
పరాత్మకో విరాడ్ధౌమ్యః వానరోఽమితకర్మకృత్ ॥ ౧౪ ॥

చిదానన్దీ చారురూపో గారుడో గరుడప్రియః ।
నన్దీశ్వరో నయో నాగో నాగాలఙ్కారమణ్డితః ॥ ౧౫ ॥

నాగహారో మహానాగో గోధరో గోపతిస్తపః ।
త్రిలోచనస్త్రిలోకేశస్త్రిమూర్తిస్త్రిపురాన్తకః ॥ ౧౬ ॥

త్రిధామయో లోకమయో లోకైకవ్యసనాపహః ।
వ్యసనీ తోషితః శమ్భుస్త్రిధారూపస్త్రివర్ణభాక్ ॥ ౧౭ ॥

త్రిజ్యోతిస్త్రిపురీనాథస్త్రిధాశాన్తస్త్రిధాగతిః ।
త్రిధాగుణీ విశ్వకర్తా విశ్వభర్తాఽఽధిపూరుషః ॥ ౧౮ ॥

ఉమేశో వాసుకిర్వీరో వైనతేయో విచారకృత్ ।
వివేకాక్షో విశాలాక్షోఽవిధిర్విధిరనుత్తమః ॥ ౧౯ ॥

విద్యానిధిః సరోజాక్షో నిఃస్మరః స్మరనాశనః ।
స్మృతిమాన్ స్మృతిదః స్మార్తో బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః ॥ ౨౦ ॥

బ్రాహ్మవ్రతీ బ్రహ్మచారీ చతురశ్చతురాననః ।
చలాచలోఽచలగతిర్వేగీ వీరాధిపో వరః ॥ ౨౧ ॥

సర్వవామః సర్వగతిః సర్వమాన్యః సనాతనః ।
సర్వవ్యాపీ సర్వరూపః సాగరశ్చ సమేశ్వరః ॥ ౨౨ ॥

సమనేత్రః సమద్యుతిః సమకాయః సరోవరః ।
సరస్వాన్ సత్యవాక్ సత్యః సత్యరూపః సుధీః సుఖీ ॥ ౨౩ ॥

సురాట్ సత్యః సత్యమతీ రుద్రో రౌద్రవపుర్వసుః ।
వసుమాన్ వసుధానాథో వసురూపో వసుప్రదః ॥ ౨౪ ॥

ఈశానః సర్వదేవానామీశానః సర్వబోధినామ్ ।
ఈశోఽవశేషోఽవయవీ శేషశాయీ శ్రియః పతిః ॥ ౨౫ ॥

ఇన్ద్రశ్చన్ద్రావతంసీ చ చరాచరజగత్స్థితిః ।
స్థిరః స్థాణురణుః పీనః పీనవక్షాః పరాత్పరః ॥ ౨౬ ॥

పీనరూపో జటాధారీ జటాజూటసమాకులః ।
పశురూపః పశుపతిః పశుజ్ఞానీ పయోనిధిః ॥ ౨౭ ॥

వేద్యో వైద్యో వేదమయో విధిజ్ఞో విధిమాన్ మృడః ।
శూలీ శుభఙ్కరః శోభ్యః శుభకర్తా శచీపతిః ॥ ౨౮ ॥

శశాఙ్కధవలః స్వామీ వజ్రీ శఙ్ఖీ గదాధరః ।
చతుర్భుజశ్చాష్టభుజః సహస్రభుజమణ్డితః ॥ ౨౯ ॥

స్రువహస్తో దీర్ఘకేశో దీర్ఘో దమ్భవివర్జితః ।
దేవో మహోదధిర్దివ్యో దివ్యకీర్తిర్దివాకరః ॥ ౩౦ ॥

ఉగ్రరూప ఉగ్రపతిరుగ్రవక్షాస్తపోమయః ।
తపస్వీ జటిలస్తాపీ తాపహా తాపవర్జితః ॥ ౩౧ ॥

హవిర్హరో హయపతిర్హయదో హరిమణ్డితః ।
హరివాహీ మహౌజస్కో నిత్యో నిత్యాత్మకోఽనలః ॥ ౩౨ ॥

సమ్మానీ సంసృతిర్హారీ సర్గీ సన్నిధిరన్వయః ।
విద్యాధరో విమానీ చ వైమానికవరప్రదః ॥ ౩౩ ॥

వాచస్పతిర్వసాసారో వామాచారీ బలన్ధరః ।
వాగ్భవో వాసవో వాయుర్వాసనాబీజమణ్డితః ॥ ౩౪ ॥

వాసీ కోలశృతిర్దక్షో దక్షయజ్ఞవినాశనః ।
దాక్షో దౌర్భాగ్యహా దైత్యమర్దనో భోగవర్ధనః ॥ ౩౫ ॥

భోగీ రోగహరో హేయో హారీ హరివిభూషణః ।
బహురూపో బహుమతిర్బహువిత్తో విచక్షణః ॥ ౩౬ ॥

నృత్తకృచ్చిత్తసన్తోషో నృత్తగీతవిశారదః ।
శరద్వర్ణవిభూషాఢ్యో గలదగ్ధోఽఘనాశనః ॥ ౩౭ ॥

నాగీ నాగమయోఽనన్తోఽనన్తరూపః పినాకభృతః ।
నటనో హాటకేశానో వరీయాంశ్చ వివర్ణభృత్ ॥ ౩౮ ॥

ఝాఙ్కారీ టఙ్కహస్తశ్చ పాశీ శార్ఙ్గీ శశిప్రభః ।
సహస్రరూపో సమగుః సాధూనామభయప్రదః ॥ ౩౯ ॥

సాధుసేవ్యః సాధుగతిః సేవాఫలప్రదో విభుః ।
సుమహా మద్యపో మత్తో మత్తమూర్తిః సుమన్తకః ॥ ౪౦ ॥

కీలీ లీలాకరో లాన్తః భవబన్ధైకమోచనః ।
రోచిష్ణుర్విష్ణురచ్యుతశ్చూతనో నూతనో నవః ॥ ౪౧ ॥

న్యగ్రోధరూపో భయదో భయహాఽభీతిధారణః ।
ధరణీధరసేవ్యశ్చ ధరాధరసుతాపతిః ॥ ౪౨ ॥

ధరాధరోఽన్ధకరిపుర్విజ్ఞానీ మోహవర్జితః ।
స్థాణుకేశో జటీ గ్రామ్యో గ్రామారామో రమాప్రియః ॥ ౪౩ ॥

ప్రియకృత్ ప్రియరూపశ్చ విప్రయోగీ ప్రతాపనః ।
ప్రభాకరః ప్రభాదీప్తో మన్యుమాన్ అవనీశ్వరః ॥ ౪౪ ॥

తీక్ష్ణబాహుస్తీక్ష్ణకరస్తీక్ష్ణాంశుస్తీక్ష్ణలోచనః ।
తీక్ష్ణచిత్తస్త్రయీరూపస్త్రయీమూర్తిస్త్రయీతనుః ॥ ౪౫ ॥

హవిర్భుగ్ హవిషాం జ్యోతిర్హాలాహలో హలీపతిః ।
హవిష్మల్లోచనో హాలామయో హరితరూపభృత్ ॥ ౪౬ ॥

మ్రదిమాఽఽమ్రమయో వృక్షో హుతాశో హుతభుగ్ గుణీ ।
గుణజ్ఞో గరుడో గానతత్పరో విక్రమీ క్రమీ ॥ ౪౭ ॥

క్రమేశ్వరః క్రమకరః క్రమికృత్ క్లాన్తమానసః ।
మహాతేజా మహామారో మోహితో మోహవల్లభః ॥ ౪౮ ॥

మహస్వీ త్రిదశో బాలో బాలాపతిరఘాపహః ।
బాల్యో రిపుహరో హాహీ గోవిర్గవిమతోఽగుణః ॥ ౪౯ ॥

సగుణో విత్తరాడ్ వీర్యో విరోచనో విభావసుః ।
మాలామయో మాధవశ్చ వికర్తనో వికత్థనః ॥ ౫౦ ॥

మానకృన్ముక్తిదోఽతుల్యో ముఖ్యః శత్రుభయఙ్కరః ।
హిరణ్యరేతాః సుభగః సతీనాథః సిరాపతిః ॥ ౫౧ ॥

మేఢ్రీ మైనాకభగినీపతిరుత్తమరూపభృత్ ।
ఆదిత్యో దితిజేశానో దితిపుత్రక్షయఙ్కరః ॥ ౫౨ ॥

వసుదేవో మహాభాగ్యో విశ్వావసుర్వసుప్రియః ।
సముద్రోఽమితతేజాశ్చ ఖగేన్ద్రో విశిఖీ శిఖీ ॥ ౫౩ ॥

గరుత్మాన్ వజ్రహస్తశ్చ పౌలోమీనాథ ఈశ్వరః ।
యజ్ఞపేయో వాజపేయః శతక్రతుః శతాననః ॥ ౫౪ ॥

ప్రతిష్ఠస్తీవ్రవిస్రమ్భీ గమ్భీరో భావవర్ధనః ।
గాయిష్ఠో మధురాలాపో మధుమత్తశ్చ మాధవః ॥ ౫౫ ॥

మాయాత్మా భోగినాం త్రాతా నాకినామిష్టదాయకః ।
నాకీన్ద్రో జనకో జన్యః స్తమ్భనో రమ్భనాశనః ॥ ౫౬ ॥

శఙ్కర ఈశ్వర ఈశః శర్వరీపతిశేఖరః ।
లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో వేదాధ్యక్షో విచారకః ॥ ౫౭ ॥

భర్గోఽనర్ఘ్యో నరేశానో నరవాహనసేవితః ।
చతురో భవితా భావీ భావదో భవభీతిహా ॥ ౫౮ ॥

భూతేశో మహితో రామో విరామో రాత్రివల్లభః ।
మఙ్గలో ధరణీపుత్రో ధన్యో బుద్ధివివర్ధనః ॥ ౫౯ ॥

జయీ జీవేశ్వరో జారో జాఠరో జహ్నుతాపనః ।
జహ్నుకన్యాధరః కల్పో వత్సరో మాసరూపధృత్ ॥ ౬౦ ॥

ఋతురృభూసుతాధ్యక్షో విహారీ విహగాధిపః ।
శుక్లామ్బరో నీలకణ్ఠః శుక్లో భృగుసుతో భగః ॥ ౬౧ ॥

శాన్తః శివప్రదోఽభేద్యోఽభేదకృచ్ఛాన్తకృత్ పతిః ।
నాథో దాన్తో భిక్షురూపీ దాతృశ్రేష్ఠో విశామ్పతిః ॥ ౬౨ ॥

కుమారః క్రోధనః క్రోధీ విరోధీ విగ్రహీ రసః ।
నీరసః సరసః సిద్ధో వృషణీ వృషఘాతనః ॥ ౬౩ ॥

పఞ్చాస్యః షణ్ముఖశ్చైవ విముఖః సుముఖీప్రియః ।
దుర్ముఖో దుర్జయో దుఃఖీ సుఖీ సుఖవిలాసదః ॥ ౬౪ ॥

పాత్రీ పౌత్రీ పవిత్రశ్చ భూతాత్మా పూతనాన్తకః ।
అక్షరం పరమం తత్వం బలవాన్ బలఘాతనః ॥ ౬౫ ॥

భల్లీ భౌలిర్భవాభావో భావాభావవిమోచనః ।
నారాయణో ముక్తకేశో దిగ్దేవో ధర్మనాయకః ॥ ౬౬ ॥

కారామోక్షప్రదోఽజేయో మహాఙ్గః సామగాయనః ।
తత్సఙ్గమో నామకారీ చారీ స్మరనిసూదనః ॥ ౬౭ ॥

కృష్ణః కృష్ణామ్బరః స్తుత్యస్తారావర్ణస్త్రపాకులః ।
త్రపావాన్ దుర్గతిత్రాతా దుర్గమో దుర్గఘాతనః ॥ ౬౮ ॥

మహాపాదో విపాదశ్చ విపదం నాశకో నరః ।
మహాబాహుర్మహోరస్కో మహానన్దప్రదాయకః ॥ ౬౯ ॥

మహానేత్రో మహాదాతా నానాశాస్త్రవిచక్షణః ।
మహామూర్ధా మహాదన్తో మహాకర్ణో మహోరగః ॥ ౭౦ ॥

మహాచక్షుర్మహానాసో మహాగ్రీవో దిగాలయః ।
దిగ్వాసా దితిజేశానో ముణ్డీ ముణ్డాక్షసూత్ర భృత్ ॥ ౭౧ ॥

శ్మశాననిలయోఽరాగీ మహాకటిరనూతనః ।
పురాణపురుషోఽపారః పరమాత్మా మహాకరః ॥ ౭౨ ॥

మహాలస్యో మహాకేశో మహోష్ఠో మోహనో విరాట్ ।
మహాముఖో మహాజఙ్ఘో మణ్డలీ కుణ్డలీ నటః ॥ ౭౩ ॥

అసపత్నః పత్రకరః పాత్రహస్తశ్చ పాటవః ।
లాలసః సాలసః సాలః కల్పవృక్షశ్చ కమ్పితః ॥ ౭౪ ॥

కమ్పహా కల్పనాహారీ మహాకేతుః కఠోరకః ।
అనలః పవనః పాఠః పీఠస్థః పీఠరూపకః ॥ ౭౫ ॥

పాటీనః కులిశీ పీనో మేరుధామా మహాగుణీ ।
మహాతూణీరసంయుక్తో దేవదానవదర్పహా ॥ ౭౬ ॥

అథర్వశీర్షః సోమ్యాస్యః ఋక్సహస్రామితేక్షణః ।
యజుఃసామముఖో గుహ్యో యజుర్వేదవిచక్షణః ॥ ౭౭ ॥

యాజ్ఞికో యజ్ఞరూపశ్చ యజ్ఞజ్ఞో ధరణీపతిః ।
జఙ్గమీ భఙ్గదో భాషాదక్షోఽభిగమదర్శనః ॥ ౭౮ ॥

అగమ్యః సుగమః ఖర్వః ఖేటీ ఖట్వాననః నయః ।
అమోఘార్థః సిన్ధుపతిః సైన్ధవః సానుమధ్యగః ॥ ౭౯ ॥

ప్రతాపీ ప్రజయీ ప్రాతర్మధ్యాహ్నసాయమధ్వరః ।
త్రికాలజ్ఞః సుగణకః పుష్కరస్థః పరోపకృత్ ॥ ౮౦ ॥

ఉపకర్తాపహర్తా చ ఘృణీ రణజయప్రదః ।
ధర్మీ చర్మామ్బరశ్చారురూపశ్చారువిశోషణః ॥ ౮౧ ॥

నక్తఞ్చరఃకాలవశీ వశీ వశివరోఽవశః ।
వశ్యో వశ్యకరో భస్మశాయీ భస్మవిలేపనః ॥ ౮౨ ॥

భస్మాఙ్గీ మలినాఙ్గశ్చ మాలామణ్డితమూర్ధజః ।
గణకార్యః కులాచారః సర్వాచారః సఖా సమః ॥ ౮౩ ॥

సుకురః గోత్రభిద్ గోప్తా భీమరూపో భయానకః ।
అరుణశ్చైకచిన్త్యశ్చ త్రిశఙ్కుః శఙ్కుధారణః ॥ ౮౪ ॥

ఆశ్రమీ బ్రాహ్మణో వజ్రీ క్షత్రియః కార్యహేతుకః ।
వైశ్యః శూద్రః కపోతస్థః త్వష్టా తుష్టో రుషాకులః ॥ ౮౫ ॥

రోగీ రోగాపహః శూరః కపిలః కపినాయకః ।
పినాకీ చాష్టమూర్తిశ్చ క్షితిమాన్ ధృతిమాంస్తథా ॥ ౮౬ ॥

జలమూర్తిర్వాయుమూర్తిర్హుతాశః సోమమూర్తిమాన్ ।
సూర్యదేవో యజమాన ఆకాశః పరమేశ్వరః ॥ ౮౭ ॥

భవహా భవమూర్తిశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః ।
భవః శర్వస్తథా రుద్రః పశునాథశ్చ శఙ్కరః ॥ ౮౮ ॥

గిరిజో గిరిజానాథో గిరీన్ద్రశ్చ మహేశ్వరః ।
గిరీశః ఖణ్డహస్తశ్చ మహానుగ్రో గణేశ్వరః ॥ ౮౯ ॥

భీమః కపర్దీ భీతిజ్ఞః ఖణ్డపశ్చణ్డవిక్రమః ।
ఖడ్గభృత్ ఖణ్డపరశుః కృత్తివాసా విషాపహః ॥ ౯౦ ॥

కఙ్కాలః కలనాకారః శ్రీకణ్ఠో నీలలోహితః ।
గణేశ్వరో గుణీ నన్దీ ధర్మరాజో దురన్తకః ॥ ౯౧ ॥

భృఙ్గిరీటీ రసాసారో దయాలూ రూపమణ్డితః ।
అమృతః కాలరుద్రశ్చ కాలాగ్నిః శశిశేఖరః ॥ ౯౨ ॥

సద్యోజాతః సువర్ణముఞ్జమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ ।
దుఃస్వప్నహృత్ ప్రసహనో గుణినాదప్రతిష్ఠితః ॥ ౯౩ ॥

శుక్లస్త్రిశుక్లః సమ్పన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః ।
యజ్ఞరూపో యజ్ఞముఖో యజమానేష్టదః శుచిః ॥ ౯౪ ॥

ధృతిమాన్ మతిమాన్ దక్షో దక్షయజ్ఞవిఘాతకః ।
నాగహారీ భస్మధారీ భూతిభూషితవిగ్రహః ॥ ౯౫ ॥

కపాలీ కుణ్డలీ భర్గః భక్తార్తిభఞ్జనో విభుః ।
వృషధ్వజో వృషారూఢో ధర్మవృషవివర్ధకః ॥ ౯౬ ॥

మహాబలః సర్వతీర్థః సర్వలక్షణలక్షితః ।
సహస్రబాహుః సర్వాఙ్గః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ ॥ ౯౭ ॥

పవిత్రస్త్రికకున్మన్త్రః కనిష్ఠః కృష్ణపిఙ్గలః ।
బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాతా శతఘ్నీపాశశక్తిమాన్ ॥ ౯౮ ॥

పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః ।
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణ ॥ ౯౯ ॥

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృత్ ।
గుహప్రియో గణసేవ్యః పవిత్రః సర్వపావనః ॥ ౧౦౦ ॥

లలాటాక్షో విశ్వదేవో దమనః శ్వేతపిఙ్గలః ।
విముక్తిర్ముక్తితేజస్కో భక్తానాం పరమా గతిః ॥ ౧౦౧ ॥

దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ।
కైలాసగిరివాసీ చ హిమవద్గిరిసంశ్రయః ॥ ౧౦౨ ॥

నాథపూజ్యః సిద్ధనృత్యో నవనాథసమర్చితః ।
కపర్దీ కల్పకృద్ రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః ॥ ౧౦౩ ॥

వృషాకపిః కల్పకర్తా నియతాత్మా నిరాకులః ।
నీలకణ్ఠో ధనాధ్యక్షో నాథః ప్రమథనాయకః ॥ ౧౦౪ ॥

అనాదిరన్తరహితో భూతిదో భూతివిగ్రహః ।
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యుగకరో హరిః ॥ ౧౦౫ ॥

యుగరూపో మహారూపో మహాగీతో మహాగుణః ।
విసర్గో లిఙ్గరూపశ్చ పవిత్రః పాపనాశనః ॥ ౧౦౬ ॥

ఈడ్యో మహేశ్వరః శమ్భుర్దేవసింహో నరర్షభః ।
విబుధోఽగ్రవరః సూక్ష్మః సర్వదేవస్తపోమయః ॥ ౧౦౭ ॥

సుయుక్తః శోభనో వజ్రీ దేవానాం ప్రభవోఽవ్యయః ।
గుహః కాన్తో నిజసర్గః పవిత్రః సర్వపావనః ॥ ౧౦౮ ॥

శృఙ్గీ శృఙ్గప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః ।
దేవాసురగణాధ్యక్షో నియమేన్ద్రియవర్ధనః ॥ ౧౦౯ ॥

త్రిపురాన్తకః శ్రీకణ్ఠస్త్రినేత్రః పఞ్చవక్త్రకః ।
కాలహృత్ కేవలాత్మా చ ఋగ్యజుఃసామవేదవాన్ ॥ ౧౧౦ ॥

ఈశానః సర్వభూతామీశ్వరః సర్వరక్షసామ్ ।
బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిస్తథా ॥ ౧౧౧ ॥

బ్రహ్మా శివః సదానన్దీ సదానన్తః సదాశివః ।
మే-అస్తురూపశ్చార్వఙ్గో గాయత్రీరూపధారణః ॥ ౧౧౨ ॥

అఘోరేభ్యోఽథఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యశ్చ ।
సర్వతః శర్వసర్వేభ్యో నమస్తే రుద్రరూపేభ్యః ॥ ౧౧౩ ॥

వామదేవస్తథా జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః కాలః కరాలకః ।
మహాకాలో భైరవేశో వేశీ కలవికరణః ॥ ౧౧౪ ॥

బలవికరణో బాలో బలప్రమథనస్తథా ।
సర్వభూతాదిదమనో దేవదేవో మనోన్మనః ॥ ౧౧౫ ॥

సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమః ।
భవే భవే నాతిభవే భజస్వ మాం భవోద్భవః ॥ ౧౧౬ ॥

భావనో భవనో భావ్యో బలకారీ పరం పదమ్ ।
పరః శివః పరో ధ్యేయః పరం జ్ఞానం పరాత్పరః ॥౧౧౭ ॥

పారావారః పలాశీ చ మాంసాశీ వైష్ణవోత్తమః ।
ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌః దేవో ఓంశ్రీంహౌం భైరవోత్తమః ॥ ౧౧౮ ॥

ఓంహ్రాం నమః శివాయేతి మన్త్రో వటుర్వరాయుధః ।
ఓంహ్రీం సదాశివః ఓంహ్రీం ఆపదుద్ధారణో మనుః ॥ ౧౧౯ ॥

ఓంహ్రీం మహాకరాలాస్యః ఓంహ్రీం బటుకభైరవః ।
భగవాంస్త్ర్యమ్బక ఓంహ్రీం ఓంహ్రీం చన్ద్రార్ధశేఖరః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓంహ్రీం సఞ్జటిలో ధూమ్రో ఓంహ్రీం త్రిపురఘాతనః ।
హ్రాంహ్రీంహ్రుం హరివామాఙ్గ ఓంహ్రీంహ్రూంహ్రీం త్రిలోచనః ॥ ౧౨౧ ॥

ఓం వేదరూపో వేదజ్ఞ ఋగ్యజుఃసామమూర్తిమాన్ ।
రుద్రో ఘోరరవోఽఘోరో ఓం క్ష్మ్యూం అఘోరభైరవః ॥ ౧౨౨ ॥

ఓంజుంసః పీయుషసక్తోఽమృతాధ్యక్షోఽమృతాలసః ।
ఓం త్ర్యమ్బకం యజామహే సుగన్ధిం పుష్టివర్ధనమ్ ॥ ౧౨౩ ॥

ఉర్వారుకమివ బన్ధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ ।
ఓంహౌంజుంసః ఓంభూర్భువః స్వః ఓంజుంసః మృత్యుఞ్జయః ॥ ౧౨౪ ॥

ఇదం నామ్నాం సహస్రం తు రహస్యం పరమాద్భుతమ్ ।
సర్వస్వం నాకినాం దేవి జన్తూనాం భువి కా కథా ॥ ౧౨౫ ॥

తవ భక్త్యా మయాఖ్యాతం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ ।
గోప్యం సహస్రనామేదం సాక్షాదమృతరూపకమ్ ॥ ౧౨౬ ॥

యః పఠేత్ పాఠయేద్వాపి శ్రావయేచ్ఛృణుయాత్ తథా ।
మృత్యుఞ్జయస్య దేవస్య ఫలం తస్య శివే శృణు ॥ ౧౨౭ ॥

లక్ష్మ్యా కృష్ణో ధియా జీవో ప్రతాపేన దివాకరః ।
తేజసా వహ్నిదేవస్తు కవిత్వే చైవ భార్గవః ॥ ౧౨౮ ॥

శౌర్యేణ హరిసఙ్కాశో నీత్యా ద్రుహిణసన్నిభః ।
ఈశ్వరత్వేన దేవేశి మత్సమః కిమతః పరమ్ ॥ ౧౨౯ ॥

యః పఠేదర్ధరాత్రే చ సాధకో ధైర్యసంయుతః ।
పఠేత్ సహస్రనామేదం సిద్ధిమాప్నోతి సాధకః ॥ ౧౩౦ ॥

చతుష్పథే చైకలిఙ్గే మరుదేశే వనేఽజనే ।
శ్మశానే ప్రాన్తరే దుర్గే పాఠాత్ సిద్ధిర్న సంశయః ॥ ౧౩౧ ॥

నౌకాయాం చౌరసఙ్ఘే చ సఙ్కటే ప్రాణసంక్షయే ।
యత్ర యత్ర భయే ప్రాప్తే విషవహ్నిభయాదిషు ॥ ౧౩౨ ॥

పఠేత్ సహస్రనామాశు ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ।
భౌమావస్యాం నిశీథే చ గత్వా ప్రేతాలయం సుధీః ॥ ౧౩౩ ॥

పఠిత్వా స భవేద్ దేవి సాక్షాదిన్ద్రోఽర్చితః సురైః ।
శనౌ దర్శదినే దేవి నిశాయాం సరితస్తటే ॥ ౧౩౪ ॥

పఠేన్నామసహస్రం వై జపేదష్టోత్తరం శతమ్ ।
సుదర్శనో భవేదాశు మృత్యుఞ్జయప్రసాదతః ॥ ౧౩౫ ॥

దిగమ్బరో ముక్తకేశః సాధకో దశధా పఠేత్ ।
ఇహ లోకే భవేద్రాజా పరే ముక్తిర్భవిష్యతి ॥ ౧౩౬ ॥

ఇదం రహస్యం పరమం భక్త్యా తవ మయోదితమ్ ।
మన్త్రగర్భం మనుమయం న చాఖ్యేయం దురాత్మనే ॥ ౧౩౭ ॥

నో దద్యాత్ పరశిష్యేభ్యః పుత్రేభ్యోఽపి విశేషతః ।
రహస్యం మమ సర్వస్వం గోప్యం గుప్తతరం కలౌ ॥ ౧౩౮ ॥

షణ్ముఖస్యాపి నో వాచ్యం గోపనీయం తథాత్మనః ।
దుర్జనాద్ రక్షణీయం చ పఠనీయమహర్నిశమ్ ॥ ౧౩౯ ॥

శ్రోతవ్యం సాధకముఖాద్రక్షణీయం స్వపుత్రవత్ ।

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీదేవీరహస్యే
మృత్యుఞ్జయసహస్రనామం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Stotram:

1000 Names of Mrityunjaya | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mrityunjaya | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top