Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva from Shivarahasya Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಪಂಚಮಾಂಶೇ ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ದೇವೀ –
ಶ್ರುತಂ ಸುದರ್ಶನಾಖ್ಯಾನಂ ತ್ವತ್ತೋ ವಿಸ್ಮಾಪನಂ ಮಮ ।
ಪ್ರದೋಷೇ ಪಾಪಿನಾ ತೇನ ದೃಷ್ಟಶ್ಚಾನ್ಯಾರ್ಚಿತಃ ಶಿವಃ ॥ 1 ॥

ಶೇಷೇಣ ನಾಮಸಾಹತ್ರೈಸ್ತ್ವಂ ಸ್ತುತಃ ಕಥಮೀಶ್ವರ ।
ತನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಶ್ರವಣೇಚ್ಛಾ ಮೇ ಭೂಯಸೀ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ ॥ 2 ॥

ಸೂತಃ –
ತಸ್ಮಿನ್ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ಸುಖಾಸೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ ಸಾ ದೇವೀ ಜಗದಂಬಿಕಾ ॥ 3 ॥

ತದಾ ದೇವ್ಯಾ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ।
ಭವೋ ಭವಾನೀಮಾಹೇತ್ಥಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಕಮ್ ॥ 4 ॥

ಫಣೀಶೋ ಮುಖಸಾಹಸ್ರೈತ್ರ್ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಚೋಕ್ತ್ತವಾನ್ ।
ತಾನಿ ವಃ ಸಮ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾ ಮಮ ಗುರೋಃ ಶ್ರುತಮ್ ॥ 5 ॥

ಈಶ್ವರಃ –
ಋಷಿಃ ಛನ್ದೋ ದೈವತಂ ಚ ತಾನ್ಯಹಂ ಕ್ರಮಶೋಂಽಬಿಕೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮೇ ಫಣಿನ್ದ್ರಃ ಕೃತವಾನುಮೇ ॥ 6 ॥

ಋಷಿಸ್ತಸ್ಯ ಹಿ ಶೇಷೋಽಯಂ ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ದೇವತಾಸ್ಯಾಹಮೀಶಾನಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿನಿಯೋಜನಮ್ ॥ 7 ॥

ಧ್ಯಾನಂ ತೇ ಕಥಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಶ್ರೂಣು ತ್ವಮಗಕನ್ಯಕೇ ।

ಕೈಲಾಸೇ ಸುಹಿರಣ್ಯವಿಷ್ಟರವರೇ ದೇವ್ಯಾ ಸಮಾಲಿಂಗಿತಂ
ನನ್ದ್ಯಾದ್ಯೈರ್ಗಣಪೈಃ ಸದಾ ಪರಿವೃತಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ।
ಭಕ್ತಾಘೌಘನಿಕೃನ್ತನೈಕಪರಶುಂ ಬಿಭ್ರಾಣಮಿನ್ದುಪ್ರಭಂ
ಸ್ಕನ್ದಾದ್ಯೈರ್ಗಜವಕ್ತ್ರ (?) ಸೇವಿತಪದಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸಾಂಬಂ ಸದಾ ॥ 8 ॥

ಏವಂ ಮಾಮಬಿಕೇ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರಜಪೇತ್ತತಃ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮಸದ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 9 ॥

ಪುಣ್ಯಕಾಲೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಸೋಮವಾರೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪಂಕಜೈಶ್ಚ ಪುಣ್ಯನಾಮಾನಿ ಶಂಕರಿ ॥ 10 ॥

ಪೂಜಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರೈಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಶಿವೇ ।
ಯೋ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಂಕರಿ ॥ 11 ॥

ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿತ್ತಂ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಕನ್ಯಕಾಂ ತಥಾ ।
ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 12 ॥

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಾತೃಕಾನಾಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರಜಪೇನ್ನಿತ್ರ್ಯಂ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷಭಾಕ್ ॥ 13 ॥

ಈಶ್ವರಃ –
ಓಂಕಾರನಿಲಯಾತ್ಮಸ್ಥಃ ಓಂಕಾರಾರ್ಥೈಕವಾಚಕಃ ।
ಓಂಕಾರೇಶಾಕೃತಿರೋಮಿತಿಶಬ್ದಕೃತಸ್ತುತಿಃ ॥ 14 ॥

ಓಂಕಾರಕುಂಡನಿಲಯಲಿಂಗಪೃಜನಪಾಪಹೃತ್ ।
ನಮಿತಾಶೇಷದೇವಾದಿರ್ನದೀಪುಲಿತಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 15 ॥

ನನ್ದಿವಾದ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯೋ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರನಿಲಯೋ ಮಾನಿ ಮಾನಸಾನ್ತರಪಾಪಭಿತ್ ॥ 16 ॥

ಮಯಸ್ಕರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಾಯಾಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಶಿವಃ ಶಿವತರಃ ಶೀತಃ ಶೀತಾಂಶುಕೃತಭೂಷಣಃ ॥ 17 ॥

ಧನುಃಶರಕರೋ ಧ್ಯಾತಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರಾಯಾಣಃ ।
ಆತ್ಮಾ ಆತಾರ್ಯ ಆಲಾದ್ಯ ಅನಂಗಶರಖಂಡನಃ ॥ 18 ॥

ಈಶಾನ ಈಡ್ಯ ಈಘ್ರ್ಯಶ್ಚ ಇಭಮಸ್ತಕಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಉಮಾಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಮಾಂಗ ಉಶೀನರನೃಪಾರ್ಚಿತಃ ॥ 19 ॥

ಉದುಮ್ಬರಫಲಪ್ರೀತ ಉಮಾದಿಸುರಪೂಜಿತಃ ।
ಋಜೀಷೀಕೃತಭೃಚಕ್ರೋ ರಿಪುಪ್ರಮಥನೋರ್ಜಿತಃ ॥ 20 ॥

ಲಿಂಗಾರ್ಚಕಜನಪ್ರೀತೋ ಲಿಂಗೀ ಲಿಂಗಸಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಿಪಿಪ್ರಿಯೋ ಬಿನ್ದುಹೀನೋ ಲೀಲಾಕೃತಜಗನ್ತ್ತ್ರಯಃ ॥ 21 ॥

ಐನ್ದ್ರೀದಿಕ್ಪತಿಸಂಯುಕ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಫಲಪ್ರದಃ ।
ಔತ್ತಾನಪಾದಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿರೌಮಾದಿಸುರಪೂಜಿತಃ ॥ 22 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಪ್ರೀತಃ ಕರ್ಪೂರಾಭಕಲೇವರಃ ॥ 23 ॥

ಕರನ್ಧಮಸುತಪ್ರೀತಃ ಕಲ್ಪಾದಿಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಕಲ್ಪಿತಾನೇಕಭೂತಾದಿಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 24 ॥

ಕಮಲಾಮಲಸನ್ನೇತ್ರಃ ಕಮಲಾಪತಿಪೂಜಿತಃ ।
ಖಗೋಲ್ಕಾದಿತ್ಯವರದಃ ಖಂಜರೀಟವರಪ್ರದಃ ॥ 25 ॥

ಖರ್ಜುರವನಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಖಂಡಿತಾಖಂಡಲೀಕರಃ ।
ಖಗಃ ಖಂಗಹರಃ ಖಂಡಃ ಖಗಗಃ ಖಾಕೃತಿಃ ಖಸಃ ॥ 26 ॥

ಖಂಡಪರ್ಶುಃ ಖಂಡಧನಃ ಖಂಡಿತಾರಾತಿಮಂಡಲಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸುಪ್ರೀತೋ ಗನ್ಧಧೃಕ್ ಗರ್ವನಾಶಕಃ ॥ 27 ॥

ಗಂಗಾಧರೋ ಗೋಗಣೇಶೋ ಗಣೇಶವರಪುತ್ರಕಃ ।
ಗತಿದೋ ಗದಹಾ ಗನ್ಧೀ ಗನ್ಧಮಾಲ್ಯವರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 28 ॥

ಗಗನಸ್ಥೋ ಗಣಪತಿರ್ಗಗನಾಭೋಗಭೂಷಣಃ ।
ಘಂಟಾಕರ್ಣಪ್ರಿಯೋ ಘಂಟೀ ಘಟಜಸ್ತುತಿಸುಪ್ರಿಯಃ ॥ 29 ॥

ಘೋಟಕಪ್ರಿಯಪುತ್ರಶ್ಚ ಧರ್ಮಕಾಲೋ ಘನಾಕೃತಿಃ ।
ಘನವಾಹೋ ಘೃತಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಘನಘೋಷೋ ಘಟೇಶ್ವರಃ ॥ 30 ॥

ಘಟಾನಾದಕರಪ್ರೀತೋ ಘಟೀಭೂತಮಹಾಗಿರಿಃ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಶ್ಚನ್ದ್ರಕರಶ್ಚನ್ದನಾರ್ದ್ರಶ್ಚತುಷ್ಪಥಃ ॥ 31 ॥

ಚಮಸೋದ್ಭೇದಮಧ್ಯಸ್ಥಶ್ಚಂಡಕೋಪಶ್ಚತುರ್ಮುಖಃ ।
ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಮಹಾಹಾರಶ್ಚಂಡಿಕೇಶವರಪ್ರದಃ ॥ 32 ॥

ಚೇತೋಜನ್ಮಹರಶ್ಚಂಡಶ್ಚಾತುರ್ಹೋತ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಚರಃ ।
ಚತುರ್ಮುಖಮುಖಸ್ತುತ್ಯಶ್ಚತುರ್ವೇದಶ್ಚರಾಚರಃ ॥ 33 ॥

ಚಂಡಭಾನುಕರಾನ್ತಃಸ್ಥಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿವಪುಃಸ್ಥಿತಃ ।
ಛಾದಿತಾನೇಕಲೋಕಾದಿಃ ಛನ್ದಸಾಂ ಗಣಮಧ್ಯಗಃ ॥ 34 ॥

ಛತ್ರಚಾಮರಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಛನ್ದೋಗಗತಿದಾಯಕಃ ।
ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಾಕಾರೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ಗತಃ ॥ 35 ॥

ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಜಟೋ ಜಪ್ಯೋ ಜೇತಾ ಜತ್ರುರ್ಜನಾರ್ತಿಹಾ ।
ಜಮ್ಭಾರಾತಿರ್ಜನಪ್ರೀತೋ ಜನಕೋ ಜನಿಕೋವಿದಃ ॥ 36 ॥

ಜನಾರ್ದನಾರ್ದನೋ ಜಾಮಿಜಾತ್ಯಾದಿಪರಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಝಣಜ್ಝಣಾನ್ಘ್ರಿಜಾರಾವೋ ಝಂಕಾರೋಜ್ಝಿತದುಷ್ಕ್ರಿಯಃ ॥ 37 ॥

ಟಂಕಪ್ರಿಯಷ್ಟಂಕೃತಿಕಷ್ಟಂಕಭೇದೀ ಟಕಾರಕಃ ।
ಟಾದಿವರ್ಣಪ್ರಿಯಷ್ಠಾನ್ತೋ ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರಿಯೋ ರಸಃ ॥ 38 ॥

ಡಾಮರಿತನ್ತ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಡಮರುಧ್ವನಿಶೋಭಿತಃ ।
ಢಕ್ಕಾಧ್ವನಿಕೃತಾನಲ್ಪಬಧಿರೀಕೃತದಿಙ್ಮುಖಃ ॥ 39 ॥

ಣಕಾರೋ ಣಣುಕೋತ್ಥಾದಿರ್ಣಾನ್ತಕೃಣ್ಣವಿಮೋಚಕಃ ।
ತಸ್ಕರಸ್ತಾಮ್ರಕಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ತಾಮಸಾದಿಗುಣೋಜ್ಝಿತಃ ॥ 40 ॥

ತರುಮೂಲಪ್ರಿಯಸ್ತಾತಸ್ತಮಸಾಂ ನಾಶಕಸ್ತಟಃ ।
ಥಾನಾಸುರಹರಃ ಸ್ಥಾತಾ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾನಪ್ರಿಯಃ ಸ್ಥಿರಃ ॥ 41 ॥

ದಾತಾ ದಾನಪತಿರ್ದಾನ್ತೋ ದನ್ದಶೂಕವಿಭುಷಿತಃ ।
ದರ್ಶನಿಯೋ ದೀನದಯೋ ದಂಡಿತಾರಾತಿಮಂಡಲಃ ॥ 42 ॥

ದಕ್ಷಯಜ್ಞಹರೋ ದೇವೋ ದಾನವಾರಿರ್ದಮೋದಯಃ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಿಯೋ ದಂಡೀ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 43 ॥

ಧತಾ ಧನಾಧಿಪಸಖೋ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದೋ ಧನಮ್ ।
ಧಾಮಪ್ರಿಯೋಽನ್ಧಸಾಂ ನಾಥೋ ಧರ್ಮವಾಹೋ ಧನುರ್ಧರಃ ॥ 44 ॥

ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯೋ ನಾಥೋ ನಮಿತಾಶೇಷದುಃಖಹೃತ್ ।
ನನ್ದಿಪ್ರಿಯೋ ನರ್ಮಸಖೋ ನರ್ಮದಾತೀರಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 45 ॥

ನನ್ದನೋ ನಮಸಾಮೀಶೋ ನಾನಾರೂಪೋ ನದೀಗತಃ ।
ನಾಮಪ್ರೀತೋ ನಾಮರೂಪಗುಣಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 46 ॥

ಪತ್ತೀನಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಪಾರ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪಂಕಜಾಸನಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿಃ ಪದ್ಮನಾಭವರಪ್ರದಃ ॥ 47 ॥

ಪನ್ನಗಾಧಿಪಸದ್ಧಾರಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಪಾವಕಃ ।
ಪಾಪಹಾ ಪಂಡಿತಃ ಪಾನ್ಥೋ ಪಾದಪೋನ್ಮಥನಃ ಪರಃ ॥ 48 ॥

ಫಣೀಫಣಾಲಸಮ್ಮೌಲಿಃ ಫಣಿಕಂಕಣಸತ್ಕರಃ ।
ಫಣಿತಾ ನೇಕವೇದೋಕ್ತ್ತಿಃ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಿತಃ ॥ 49 ॥

ಬನ್ಧಮೋಚನಕೃದ್ಬನ್ಧುರ್ಬನ್ಧುರಾಲಕಶೋಭಿತಃ ।
ಬಲೀ ಬಲವತಾಂ ಮುಖ್ಯೋ ಬಲಿಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ ॥ 50 ॥

ಬಾಣಾಸುರೇನ್ದ್ರಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಬಾಣಲಿಂಗೋ ಬಹುಪದಃ ।
ವನ್ದೀಕೃತಾಗಮೋ ಬಾಲಪಾಲಕೋ ಬಹುಶೋಭಿತಃ ॥ 51 ॥

ಭವಾದಿರ್ಭವಹಾ ಭವ್ಯೋ ಭವೋ ಭಾವಪರಾಯಣಃ ।
ಭಯಹೃದ್ಭವದೋ ಭೂತೋ ಭಂಡಾಸುರವರಪ್ರದಃ ॥ 52 ॥

ಭಗಾಕ್ಷಿಮಥನೋ ಭರ್ಗೋ ಭವಾನೀಶೋ ಭಯಂಕರಃ ।
ಭಂಕಾರೋ ಭಾವುಕದೋ ಭಸ್ಮಾಭ್ಯಕ್ತ್ತತನುರ್ಭಟಃ ॥ 53 ॥

ಮಯಸ್ಕರೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಾಯಾವೀ ಮಾನಸಾನ್ತರಃ ।
ಮಾಯಾತೀತೋ ಮನ್ಮಥಾರಿರ್ಮಧುಪೋಽಥ ಮನೋನ್ಮನಃ ॥ 54 ॥

ಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಮಧುಮಾಂಸಾತ್ಮಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಃ ।
ಮಂಡಿತೋ ಮಂಡನಾಕಾರೋ ಮತಿದೋ ಮಾನಪಾಲಕಃ ॥ 55 ॥

ಮನಸ್ವೀ ಮನುರೂಪಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಹನುಃ ।
ಯಶಸ್ಕರೋ ಯನ್ತ್ರರೂಪೋ ಯಮಿಮಾನಸಪಾವನಃ ॥ 56 ॥

ಯಮಾನ್ತಕರಣೋ ಯಾಮೀ ಯಜಮಾನೋ ಯದುರ್ಯಮೀ ।
ರಮಾನಾಥಾರ್ಚಿತಪದೋ ರಮ್ಯೋ ರತಿವಿಶಾರದಃ ॥ 57 ॥

ರಂಭಾಪ್ರೀತೋ ರಸೋ ರಾತ್ರಿಚರೋ ರಾವಣಪೂಜಿತಃ ।
ರಂಗಪಾದೋ ರನ್ತಿದೇವೋ ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 58 ॥

ರಥನ್ತರಸ್ತುತೋ ರಕ್ತ್ತಪಾನೋ ರಥಪತೀ ರಜಃ ।
ರಥಾತ್ಮಕೋ ಲಮ್ಬತನುರ್ಲಾಂಗಲೀ ಲೋಲಗಂಡಕಃ ॥ 59 ॥

ಲಲಾಮಸೋಮಲೂತಾದಿರ್ಲಲಿತಾಪೂಜಿತೋ ಲವಃ ।
ವಾಮನೋ ವಾಯುರೂಪಶ್ಚ ವರಾಹಮಥನೋ ವಟುಃ ॥ 60 ॥

ವಾಕ್ಯಜಾತೋ ವರೋ ವಾರ್ಯೋ ವರುಣೇಡ್ಯೋ ವರಾಶ್ರಯಃ ।
ವಪುರ್ಧರೋ ವರ್ಷವರೋ ವರಿಯಾನ್ ವರದೋ ವರಃ ॥ 61 ॥

ವಸುಪ್ರದೋ ವಸುಪತಿರ್ವನ್ದಾರುಜನಪಾಲಕಃ ।
ಶಾನ್ತಃ ಶಮಪರಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶಮನಾನ್ತಕರಃ ಶಠಃ ॥ 62 ॥

ಶಂಖಹಸ್ತಃ ಶತ್ರುಹನ್ತಾ ಶಮಿತಾಖಿಲದುಷ್ಕೃತಃ ।
ಶರಹಸ್ತಃ ಶತಾವರ್ತಃ ಶತಕ್ರತುವರಪ್ರದಃ ॥ 63 ॥

ಶಮ್ಭುಃ ಶಮ್ಯಾಕಪುಷ್ಪಾರ್ಚ್ಯಃ ಶಂಕರಃ ಶತರುದ್ರಗಃ ।
ಶಮ್ಯಾಕರಃ ಶಾನ್ತಮನಾಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಶಿಕಲಾಧರಃ ॥ 64 ॥

ಷಡಾನನಗುರುಃ ಷಂಡಃ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಃ ಷಗುಃ ।
ಷಡ್ಜಾದಿರಸಿಕಃ ಷಷ್ಠಃ ಷಷ್ಠೀಪ್ರೀತಃ ಷಡಂಗವಾನ್ ॥ 65 ॥

ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಃ ಶಷ್ಪ್ಯಃ ಷಿದ್ಗಃ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಸತ್ಯಧಾಮಾ ಸಂಸಾರರಹಿತಃ ಸಮಃ ॥ 66 ॥

ಸಖಾ ಸನ್ಧಾನಕುಶಲಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಸಗರಃ ಸಾಗರಾನ್ತಸ್ಥಃ ಸತ್ರಾಶಃ ಸರಣಃ ಸಹಃ ॥ 67 ॥

ಸಾಂಬಃ ಸನಾತನಃ ಸಾಧುಃ ಸಾರಾಸಾರವಿಶಾರದಃ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಃ ಸಾರಃ ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 68 ॥

ಹತಾರಾತಿರ್ಹಂಸಗತಿರ್ಹಾಹಾಹೂಹೂಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಹರಿಕೇಶೋ ಹರಿದ್ರಾಂಗೋ ಹರಿನ್ಮಣಿಸರೋಹಠಃ ॥ 69 ॥

ಹರಿಪೃಜ್ಯೋ ಹರೋ ಹಾರ್ಯೋ ಹರಿಣಾಂಕಶಿಖಂಡಕಃ ॥

ಹಾಹಾಕಾರಾದಿರಹಿತೋ ಹನುನಾಸೋ ಹಹುಂಕೃತಃ ॥ 70 ॥

ಲಲಾನನೋ ಲತಾಸೋಮೋ ಲಕ್ಷಮೀಕಾನ್ತವರಪ್ರದಃ ।
ಲಮ್ಬೋದರಗುರುರ್ಲಭ್ಯೋ ಲವಲೀಶೋ ಲುಲಾಯಗಃ ॥ 71 ॥

ಕ್ಷಯದ್ವೀರಃ ಕ್ಷಮಾಯುತ್ತಃ ಕ್ಷಯಾದಿರಹಿತಃ ಕ್ಷಮೀ ।
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್ತಕರಃ ಕ್ಷಾನ್ತಃ ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 72 ॥

ಕ್ಷಯಿಷ್ಣುವರ್ಧನಃ ಕ್ಷಾನ್ತಃ ಕ್ಷಪಾನಾಥಕಲಧರಃ ।
ಕ್ಷಪಾದಿಪೂಜನಪ್ರೀತಃ ಕ್ಷಪಣಾನ್ತಃ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಃ ॥ 73 ॥

ರುದ್ರೋ ಮನ್ಯುಃ ಸುಧನ್ವಾ ಚ ಬಾಹುಮಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಸ್ವಿಷುಃ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದೀಶಾನಃ ಶರವ್ಯಾಧಾರಕೋ ಯುವಾ ॥ 74 ॥

ಅಘೋರಸ್ತನುಮಾನ್ ದೇವೋ ಗಿರೀಶಃ ಪಾಕಶಾಸನಃ ।
ಗಿರಿತ್ರಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪಂಚಪ್ರಾಣಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 75 ॥

ಅಧ್ಯವೋಚೋ ಮಹಾದೇವ ಅಧಿವಕ್ತಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಈಶಾನಃ ಪ್ರಥಮೋ ದೇವೋ ಭಿಷಜಾಂ ಪತಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 76 ॥

ತಾಮ್ರೋಽರುಣೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಬಭ್ರುಶ್ಚೈವ ಸುಮಂಗಲಃ ।
ನೀಲಗ್ರೀವಃ ಶಿವೋ ಹೃಷ್ಟೋ ದೇವದೇವೋ ವಿಲೋಹಿತಃ ॥ 77 ॥

ಗೋಪವಶ್ಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಉದಹಾರ್ಯಜನೇಕ್ಷಿತಃ ।
ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ಮೀಢುಷ್ಠೋ ಭಗವನ್ ಹರಃ ॥ 78 ॥

ಶತೇಷುಧಿಃ ಕಪರ್ದೀ ಚ ಸೋಮೋ ಮೀಢುಷ್ಟಮೋ ಭವಃ ।
ಅನಾತತಶ್ಚಾತಿಧೃಷ್ಣುಃ ಸತ್ವಾನಾಂ ರಕ್ಷಕಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 79 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ಮಹಾದೇವಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರೋ ನೀಲೋಽಧಿಪೋಽನಿಲಃ ॥ 80 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸದಾ ಶಮ್ಭುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಶಿವಃ ।
ಸ್ವರ್ಣಬಾಹುಃ ಸೈನ್ಯಪಾಲೋ ದಿಶಾಧೀಶೋ ವನಸ್ಪತಿಃ ॥ 81 ॥

ಹರಿಕೇಶಃ ಪಶುಪತಿರುಗ್ರಃ ಸಸ್ಪಿಂಜರೋಽನ್ತಕಃ ।
ತ್ವಿಷೀಮಾನ್ ಮಾರ್ಗಪೋ ಬಭ್ರುರ್ವಿವ್ಯಾಧೀ ಚಾನ್ನಪಾಲಕಃ ॥ 82 ॥

ಪುಷ್ಟೋ ಭವಾಧಿಪೋ ಲೋಕನಾಥೋ ರುದ್ರಾತತಾಯಿಕಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಶಃ ಸೂತಪೋಽಹನ್ತ್ಯೋ ವನಪೋ ರೋಹಿತಃ ಸ್ಥಪಃ ॥ 83 ॥

ವೄಕ್ಷೇಶೋ ಮನ್ತ್ರಜೋ ವಾಣ್ಯೋ ಭುವನ್ತ್ಯೋ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಃ ।
ಓಷದೀಶೋ ಮಹಾಘೋಷಃ ಕ್ರನ್ದನಃ ಪತ್ತಿನಾಯಕಃ ॥ 84 ॥

ಕೃತ್ಸ್ನವೀತೀ ಧಾವಮನಃ ಸತ್ವನಾಂ ಪತಿರವ್ಯಯಃ ।
ಸಹಮಾನೋಽಥ ನಿರ್ವ್ಯಾಧಿರವ್ಯಾಧಿಃ ಕುಕುಭೋ ನಟಃ ॥ 85 ॥

ನಿಷಂಗೀ ಸ್ತೇನಪಃ ಕಕ್ಷ್ಯೋ ನಿಚೇರುಃ ಪರಿಚಾರಕಃ ।
ಆರಣ್ಯಪಃ ಸೃಕಾವಿ ಚ ಜಿಘಾಂಸುರ್ಮುಷ್ಣಪೋಽಸಿಮಾನ್ ॥ 86 ॥

ನಕ್ತಶ್ವರಃ ಪ್ರಕೃನ್ತಶ್ಚ ಉಷ್ಣೀಷೀ ಗಿರಿಸಂಚರಃ ।
ಕುಲುಂಚ ಇಷುಮಾನ್ ಧನ್ವೀ ಆತನ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಧಾನವಾನ್ ॥ 87 ॥

ಆಯಚ್ಛೋ ವಿಸೃಜೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಾ ವೇಧನೋ ಆಸನಃ ಪರಃ ।
ಶಯಾನಃ ಸ್ವಾಪಕೃತ್ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ಥಿತೋ ಧಾವನಕಾರಕಃ ॥ 88 ॥

ಸಭಾಪತಿಸ್ತುರಂಗೇಶ ಉಗಣಸ್ತೃಂಹತಿರ್ಗುರುಃ ।
ವಿಶ್ವೋ ವ್ರಾತೋ ಗಣೋ ವಿಶ್ವರುಪೋ ವೈರುಪ್ಯಕಾರಕಃ ॥ 89 ॥

ಮಹಾನಣೀಯಾನ್ ರಥಪಃ ಸೇನಾನೀಃ ಕ್ಷತ್ರಸಂಗ್ರಹಃ ।
ತಕ್ಷಾ ಚ ರಥಕಾರಶ್ಚ ಕುಲಾಲಃ ಕರ್ಮಕಾರಕಃ ॥ 90 ॥

ಪುಂಜಿಷ್ಠಶ್ಚ ನಿಷಾದಶ್ಚ ಇಷುಕೃದ್ಧನ್ವಕಾರಕಃ ।
ಮೃಗಯುಃ ಶ್ವಾನಪೋ ದೇವೋ ಭವೋ ರುದ್ರೋಽಥ ಶರ್ವಕಃ ॥ 91 ॥

ಪಶುಪೋ ನೀಲಕಂಠಶ್ಚ ಶಿತಿಕಂಠಃ ಕಪರ್ದಭೃತ್ ।
ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಶತಧನ್ವಾ ಗಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 92 ॥

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟೋಽಥ ಮೀಢುಷ್ಟ ಇಷುಮಾನ್ ಹೃಸ್ವವಾಮನಃ ।
ಬಹುರ್ವರ್ಷವಯಾ ವೃದ್ಧಃ ಸಂವೃದ್ಧ್ವಾ ಪಥಮೋಽಗ್ರಿಯಃ ॥ 93 ॥

ಆಶುಶ್ವೈವಾಜಿರಃ ಶೀಘ್ರ್ಯಃ ಶೀಮ್ಯ ಊರ್ಮ್ಯೋಽಥ ವಸ್ವನಃ ।
ಸ್ರೋತೋ ದ್ವೀಪ್ಯಸ್ತಥಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕನಿಷ್ಠಃ ಪೂರ್ವಜೋಽಪರಃ ॥ 94 ॥

ಮಧ್ಯಶ್ಚಾಥಾಪ್ರಗಲ್ಭಶ್ಚ ….
ಆಶುಷೇಣಶ್ಚಾಶುರಥಃ ಶೂರೋ ವೈ ಭಿನ್ದಿವರ್ಮಧೃಕ್ ॥ 95 ॥

ವರೂಥೀ ವಿರುಮೀ ಕಾವಚೀ ಶ್ರುತಸೇನೋಽಥ ದುನ್ದುಭಿಃ ।
ಧೃಷ್ಣುಶ್ಚ ಪ್ರಹಿತೋ ದೂತೋ ನಿಷಂಗೀ ತೀಕ್ಷ್ಣಸಾಯಕಃ ॥ 96 ॥

ಆಯುಧೀ ಸ್ವಾಯುಧೀ ದೇವ ಉಪವೀತೀ ಸುಧನ್ವಧೃಕ್ ।
ಸ್ರುತ್ಯಃ ಪಥ್ಯಸ್ತಥಾ ಕಾಟ್ಯೋ ನೀಪ್ಯಃ ಸೂದ್ಯಃ ಸರೋದ್ಭವಃ ॥ 97 ॥

ನಾದ್ಯವೈಶನ್ತಕೂಪ್ಯಾಶ್ಚಾವಟ್ಯೋ ವರ್ಷ್ಯೋ ಮೇಘ್ಯೋಽಥ ವೈದ್ಯುತಃ।
ಈಘ್ರ್ಯ ಆತಪ್ಯ ವಾತೋತ್ಥೋ ರಶ್ಮಿಜೋ ವಾಸ್ತವೋಽಸ್ತುಪಃ ॥ 98 ॥

ಸೋಮೋ ರುದ್ರಸ್ತಥಾ ತಾಮ್ರ ಅರುಣಃ ಶಂಗಃ ಈಶ್ವರಃ ।
ಉಗ್ರೋ ಭೀಮಸ್ತಥೈವಾಗ್ರೇವಧೋ ದೂರೇವಧಸ್ತಥಾ ॥ 99 ॥

ಹನ್ತಾ ಹನೀಯಾನ್ ವೃಕ್ಷಶ್ಚ ಹರಿಕೇಶಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ ।
ತಾರಃ ಶಮ್ಭುರ್ಮಯೋಭೂಶ್ಚ ಶಂಕರಶ್ಚ ಮಯಸ್ಕರಃ ॥ 100 ॥

ಶಿವಃ ಶಿವತರಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಃ ಕೂಲ್ಯಃ ಪಾರ್ಯೋ ವಾರ್ಯಃ ಪ್ರತಾರಣಃ ।
ಉತ್ತಾರಣಸ್ತಥಾಲಾದ್ಯ ಆರ್ತಾಯಃ ಶಷ್ಪ್ಯಫೇನಜಃ ॥ 101 ॥

ಸಿಕತ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರವಾಹ್ಯಶ್ಚ ಇರಿಣ್ಯಃ ಪ್ರಮಥಃ ಕಿಂಶಿಲಃ ।
ಕ್ಷಯಣಃ ಕೂಲಗೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯಃ ಪುಲತ್ಸ್ಯೋ ಗೃಹ್ಯ ಏವ ಚ ॥ 102 ॥

ತಲ್ಪ್ಯೋ ಗೇಹ್ಯಸ್ತಥಾ ಕಾಟ್ಯೋ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠೋ ಹೃದೋದ್ಭವಃ ।
ನಿವೇಷ್ಟ್ಯಃ ಪಾಸುಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರಜಸ್ಯೋ ಹರಿತಸ್ಥಿತಃ ॥ 103 ॥

ಶುಷ್ಕ್ಯೋ ಲೋಪ್ಯಸ್ತಥೋಲಪ್ಯ ಊರ್ಮ್ಯಃ ಸೂರ್ಮ್ಯಶ್ಚ ಪರ್ಣಜಃ ।
ಪರ್ಣಶದ್ಯೋಽಪಗುರಕಃ ಅಭಿಘ್ನೋತ್ಖಿದ್ಯಕೋವಿದಃ ॥ 104 ॥

ಅವಃ (?) ಕಿರಿಕ ಈಶಾನೋ ದೇವಾದಿಹೃದಯಾನ್ತರಃ ।
ವಿಕ್ಷೀಣಕೋ ವಿಚಿನ್ವತ್ಕ್ಯಃ ಆನಿರ್ಹ ಆಮಿವತ್ಕಕಃ ॥ 105 ॥

ದ್ರಾಪಿರನ್ಘಸ್ಪತಿರ್ದಾತಾ ದರಿದ್ರನ್ನಿಲಲೋಹಿತಃ ।
ತವಸ್ವಾಂಶ್ಚ ಕಪರ್ದೀಶಃ ಕ್ಷಯದ್ವಿರೋಽಥ ಗೋಹನಃ ॥ 106 ॥

ಪುರುಷನ್ತೋ ಗರ್ತಗತೋ ಯುವಾ ಮೃಗವರೋಗ್ರಕಃ ।
ಮೃಡಶ್ಚ ಜರಿತಾ ರುದ್ರೋ ಮೀಢ್ಯೋ ದೇವಪತಿರ್ಹರಿಃ ॥ 107 ॥

ಮೀಢುಷ್ಟಮಃ ಶಿವತಮೋ ಭಗವಾನರ್ಣವಾನ್ತರಃ ।
ಶಿಖೀ ಚ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಶ್ಚ ಪಿನಾಕೀ ವೃಷ್ಭಸ್ಥಿತಃ ॥ 108 ॥

ಅಗ್ನೀಷುಶ್ಚ ವರ್ಷೇಷುರ್ವಾತೇಷುಶ್ಚ ……
ಪೃಥಿವೀಸ್ಥೋ ದಿವಿಷ್ಟಶ್ಚ ಅನ್ತರಿಕ್ಷಸ್ಥಿತೋ ಹರಃ ॥ 109 ॥

ಅಪ್ಸು ಸ್ಥಿತೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ಪಥಿಸ್ಥೋ ವೃಕ್ಷಮೂಲಗಃ ।
ಭೂತಾಧಿಪಃ ಪ್ರಮಥಪ ….. ॥ 110 ॥

ಅವಪಲಃ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಹಸ್ರನಯನಶ್ರವಾಃ ।
ಋಗ್ಗಣಾತ್ಮಾ ಯಜುರ್ಮಧ್ಯಃ ಸಾಮಮಧ್ಯೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 111 ॥

ಉರ್ಮ್ಯರ್ವಶೀರ್ಷಪರಮಃ ಶಿಖಾಸ್ತುತ್ಯೋಽಪಸೂಯಕಃ ।
ಮೈತ್ರಾಯಣೋ ಮಿತ್ರಗತಿಸ್ತಂಡುಪ್ರೀತೋ ರಿಟಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 112 ॥

ಉಮಾಧವೋ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ವಿಶ್ವಹರ್ತಾ ಸನಾತನಃ ।
ಸೋಮೋ ರುದ್ರೋ ಮೇಧಪತಿವಂಕುರ್ವೈ ಮರುತಾಂ ಪಿತಾ ॥ 113 ॥

……. ಅರುಷೋ ಅಧ್ವರೇಶ್ವರಃ ।
ಜಲಾಷಭೇಷಜೋ ಭೂರಿದಾತಾ ಸುಜನಿಮಾ ಸುರಃ ॥ 114 ॥

ಸಮ್ರಾಟ್ ಪುರಾಂಭಿದ್ ದುಃಖಸ್ಥಃ ಸತ್ಪತಿಃ ಪಾವನಃ ಕ್ರತುಃ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ಉರುಕ್ರಮಃ ॥ 115 ॥

ಗುರುಗಾಯೋಽಮಿತಗುಣೋ ಮಹಾಭೂತಸ್ರ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ।
ಅಮೃತೋ ಅಜರೋಽಜಯ್ಯೋ ರುದ್ರೋಽಗ್ನಿಃ ಪುರುಷೋ ವಿರಾಟ್ ॥ 116 ॥

ತುಷಾರಾಟ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಮಹಾಹರ್ಷೋ ರಸಾತ್ಮಕಃ ।
ಮಹರ್ಷಿಬುದ್ಧಿದೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗುಪ್ತಮನ್ತ್ರೋ ಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 117 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಗಾನಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಗೀತಪ್ರೀತೋರುಶಾಸನಃ ।
ವಿದ್ವೇಷಣಹರೋ ಹಾರ್ಯೋ ಹರ್ಷಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 118 ॥

ಭಕ್ತ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತ್ತಿವಶ್ಯೋ ಭಯಹೃದ್ಭೂತಸಙ್ಧಭಿತ್ ।
ಭುವನೇಶೋ ಭೂಧರಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯೋ ವಿಶೋಷಕಃ ॥ 119 ॥

ಜ್ವರನಾಶೋ ರೋಗನಾಶೋ ಮುಂಜಿಕೇಶೋ ವರಪ್ರದಃ ।
ಪುಂಡರೀಕಮಹಾಹಾರಃ ಪುಂಡರೀಕತ್ವಗಮ್ಬರಃ ॥ 120 ॥

ಆಖಂಡಲಮುಖಸ್ತುತ್ಯಃ ಕುಂಡಲೀ ಕುಂಡಲಪ್ರಿಯಃ ।
ಚಂಡಾಂಶುಮಂಡಲಾನ್ತಸ್ಥಃ ಶಶಿಖಂಡಶಿಖಂಡಕಃ ॥ 121 ॥

ಚಂಡತನಾಂಡವಸನ್ನಾಹಶ್ಚಂಡಕೋಪೋಽಖಿಲಾಂಡಗಃ ।
ಚಂಡಿಕಾಪೂಜಿತಪದೋ ಮಂಡನಾಕಲ್ಪಕಾಂಡಜಃ ॥ 122 ॥

ರಣಶೌಂಡೋ ಮಹಾದಂಡಸ್ತುಹುಂಡವರದಾಯಕಃ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಸ್ತಾರಣಃ ಶೋಕಹಾರಣಃ ॥ 123 ॥

ವಿಧಾರಣಃ ಶೂಲಕರೋ ಘರ್ಷಣಃ ಶತ್ರುಮಾರಣಃ ।
ಗಂಗಾಧರೋ ಗರಧರಸ್ತ್ರಿಪುಂಟ್ರಾವಲಿಭಾಸುರಃ ॥ 124 ॥

ಶಮ್ಬರಾರಿಹರೋ ದಕ್ಷಹರೋಽನ್ಧಕಹರೋ ಹರಃ ।
ವಿಶ್ವಜಿದ್ಗೋಜಿದೀಶಾನೋ ಅಶ್ವಜಿದ್ಧನಜಿತ್ ತಥಾ ॥ 125 ॥

ಉರ್ವರಾಜಿದುದ್ವಜ್ಜಿಚ್ಚ ಸರ್ವಜಿತ್ ಸರ್ವಹಾರಕಃ ।
ಮನ್ದಾರನಿಲಯೋ ನನ್ದಃ ಕುನ್ದಮಾಲಾಧರೋಽಮ್ಬುದಃ ॥ 126 ॥

ನನ್ದಿಪ್ರೀತೋ ಮನ್ದಹಾಸಃ ಸುರವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಃ ।
ಮುಚುಕುನ್ದಾರ್ಚಿತಪದೋ ದ್ವನ್ದ್ವಹೀನೇನ್ದಿರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 127 ॥

ವಿಶ್ವಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವೀತಿಹೋತ್ರೋ ವಿನೀತಕಃ ।
ಶಂಕರಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾಸ್ತಾ ಸಹಮಾನಃ ಸಹಸ್ರದಃ ॥ 128 ॥

ಭೀಮೋ ಮಹೇಶ್ವರೋ ನಿತ್ಯ ಅಂಬರಾನ್ತರನರ್ತನಃ ।
ಉಗ್ರೋ ಭವಹರೋ ಧೌಮ್ಯೋ ಧೀರೋದಾತ್ತೋ ವಿರಾಜಿತಃ ॥ 129 ॥

ವಂಚಕೋ ನಿಯತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಿವಂಚಕ ಈಶ್ವರಃ ।
ಉಮಾವರಪ್ರದೋ ಮುಂಡೀ ಜಟಿಲ ಶುಚಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 130 ॥

ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಃ ಕಾನ್ತಿಕರಃ ಕಂಕಾಲವರವೇಷಧೃಕ್ ।
ಮೇಖಲೀ ಅಜಿನೀ ದಂಡೀ ಕಪಾಲೀ ಮೇಖಲಾಧರಃ ॥ 131 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಕಾಲಿಪತಿರ್ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ಮುನಿಃ ।
ವಸಾಪ್ರಿಯೋ ವಾಮದೇವಸ್ತತ್ಪೂರ್ವೋ ವಟಮೂಲಗ ॥ 132 ॥

ಉಲೂಕರೋಮಾ ಘೋರಾತ್ಮಾ ಲಾಸ್ಯಪ್ರೀತೋ ಲಘುಃ ಸ್ಥಿರಃ ।
ಅಣೋರಣೀಯಾನೀಶಾನಃ ಸುನ್ದರಭ್ರೂಃ ಸುತಾಂಡವಃ ॥ 133 ॥

ಕಿರೀಟಮಾಲಾಭರಣೋ ರಾಜರಾಜಲಸದ್ಗತಿಃ ।
ಹರಿಕೇಶೋ ಮುಂಜಿಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಯಶೋಧರಃ ॥ 134 ॥

ಪಾತಾಲವಸನೋ ಭರ್ತಾ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಕೃಪಾಕರಃ ।
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಾ ವೃಷಧರ್ಮಾ ವಿರೋಚನಃ ॥ 135 ॥

ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರವರದೋ ವೈದ್ಯಃ ಸುರವನ್ದ್ಯೋಽಘನಾಶಕಃ ।
ಆನನ್ದೇಶಃ ಕುಶಾವರ್ತೋ ನನ್ದ್ಯಾವರ್ತೋ ಮಧುಪ್ರಿಯಃ ॥ 136 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವನಾನಾಂ ಪತಿರವ್ಯಯಃ ।
ಮಸ್ತಕಾದೋ ವೇದವೇದ್ಯಃ ಸರ್ವೋ ಬ್ರಹ್ಮೌದನಪ್ರಿಯಃ ॥ 137 ॥
ಪಿಶಂಗಿತಜಟಾಜೂಟಸ್ತಡಿಲ್ಲೋಕವಿಲೋಚನಃ ।
ಗೃಹಾಧಾರೋ ಗ್ರಾಮಪಾಲೋ ನರಸಿಂಹವಿನಾಶಕಃ ॥ 138 ॥

ಮತ್ಸ್ಯಹಾ ಕೂರ್ಮಾಪೃಷ್ಠಾಸ್ಥಿಧರೋ ಭೂದಾರದಾರಕಃ ॥
ವಿಧೀನ್ದ್ರಪೂಜಿತಪದಃ ಪಾರದೋ ವಾರಿಧಿಸ್ಥಿತಃ ॥ 139 ॥

ಮಹೋದಯೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಬೀಜೋ ಮಹಾಂಗಧೃಕ್ ।
ಉಲೂಕನಾಗಾಭರಣೋ ವಿಧಿಕನ್ಧರಪಾತನಃ ॥ 140 ॥

ಆಕಾಶಕೋಶೋ ಹಾರ್ದಾತ್ಮಾ ಮಾಯಾವೀ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ।
ಶುಲ್ಕಸ್ತ್ರಿಶುಲ್ಕಸ್ತ್ರಿಮಧುಸ್ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಃ ಷಡಂಗವಿತ್ ॥ 141 ॥

ಲಲನಾಜನಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಲಂಕಾವಾಸೋಽನಿಲಾಶನಃ ।
ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರೀಶಾನೋ ವಿಶ್ವತೋಬಾಹುರೀಶ್ವರಃ ॥ 142 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ವಿಶ್ವಭಕ್ಷೋ ವಿದ್ರುಮಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವದೇವಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 143 ॥

ಬ್ರಹಮ ಸತ್ಯಂ ತಥಾನನ್ದೋ ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮಹಾಫಲಃ ।

ಈಶ್ವರಃ –
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಮಹಾದೇವಿ ಶೇಷಾಶೇಷಮುಖೋದ್ಗತಮ್ ।
ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹ್ಸ್ರಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ॥ 144 ॥

ಪವಿತ್ರಮಿದಮಾಯುಷ್ಯಂ ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸದಾ।
ಯಸ್ತ್ವೇತನ್ನಮಸಾಹಸ್ರೈಃ ಬಿಲ್ವೈಃ ಪಂಕಜಕುಡ್ಮಲೈಃ ॥ 145 ॥

ಪೂಜಯೇತ್ ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಶಿವರಾತ್ರೌ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತ್ತಿಂ ದದಾಮೀಶೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 146 ॥

ಮಮ ಪ್ರಿಯಕರಂ ಹ್ಯೇತತ್ ಫಣಿನಾ ಫಣಿತಂ ಶುಭಮ್ ।
ಪಠೇತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಲಭೇತೈವ ಕಾಮಾನಾಯುಷ್ಯಮೇವ ಚ ॥ 147 ॥

ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠೀ ಸ ಯಮಲೋಕಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಚ ಲಭೇದ್ಗೌರಿ ಗತಿಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಚ ವೈಭವಾತ್ ॥ 148 ॥

ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಗೋಪ್ಯಮೇತದ್ಧಿ ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ।
ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ಮಾತೃಕಾರುದ್ರಸಂಹಿತಮ್ ॥ 149 ॥

ಭಕ್ತ್ತೇಷು ಲಭತೇ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ತಿಂ ಮತ್ಪಾದಯೋರ್ದೃಢಾಮ್ ।
ದತ್ವಾಽಭಕ್ತ್ತೇಷು ಪಾಪಾತ್ಮಾ ರೌರವಂ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 150 ॥

ಸೂತಃ –
ಇತಿ ಶಿವವಚನಂ ನಿಶಮ್ಯ ಗೌರೀ ಪ್ರಣಯಾಚ್ಚ ಪ್ರಣತಾ ಶಿವಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ ।
ಸುರವರತರುಸುನ್ದರೋರುಪುಷ್ಪೈರಭಿಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಂ ತುತೋಷ ॥ 151 ॥

ತುಷ್ಟಾವ ಕಷ್ಟಹರಮಿಷ್ಟದಮಷ್ಟದೇಹಂ
ನಷ್ಟಾಘಸಂಘದುರದೃಷ್ಟಹರಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಮ್ ।
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಕ್ಯಸುರಬೃನ್ದಗಣೇಷ್ಟದಾನಲೋಲಂ
ವಿನಷ್ಟತಮಸಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಮೀಶಮ್ ॥ 152 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ –
ಚಂಡಾಂಶುಶೀತಾಂಶುಹುತಾಶನೇತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃಶ್ರವಾಪಾರವಿಲೋಲಹಾರಮ್ ।
ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಂ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸಂ ಚರಾಚರಸ್ಥಂ ಚತುರಾನನೇಡ್ಯಮ್ ॥ 153 ॥

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಂ ವಿಶ್ವವಿಧಾನದಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಶ್ರುತನಾಮಸಾರಮ್ ।
ವಿನಾಯಕೇಡ್ಯಂ ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಪೂಜ್ಯಂ ವಿಭುಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷಮಜಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 154 ॥

ಮಧುಮಥನಾಕ್ಷಿವರಾಬ್ಜಪೂಜ್ಯಪಾದಂ ಮನಸಿಜತನುನಾಶನೋತ್ಥದೀಪ್ತಮನ್ಯುಮ್ ।
ಮಮ ಮಾನಸಪದ್ಮಸದ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮತಿದಾನೇ ನಿಪುಣಂ ಭಜಾಮಿ ಶಮ್ಭುಮ್ ॥ 155 ॥

ಹರಿಂ ಹರನ್ತಮನುಯನ್ತಿ ದೇವಾ ನಖೈಸ್ತಥಾ ಪಕ್ಷವಾತೈಃ ಸುಘೋಣೈಃ ।
ನೃಸಿಂಹಮುಗ್ರಂ ಶರಭಾಕೃತಿಂ ಶಿವಂ ಮತ್ತಂ ತದಾ ದಾನವರಕ್ತಪಾನಾತ್ ॥ 156 ॥

ನಖರಮುಖರಘಾತೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಯಾ ದಂಷ್ಟ್ರಯಾಪಿ
ಜ್ವರಪರಿಕರದೇಹೇ ನಾಶತಾಪೈಃ ಸುದೀಪ್ತೇ ।
ದಿತಿಜಕದನಮತ್ತಂ ಸಂಹರನ್ತಂ ಜಗಚ್ಚ
ಹರಿಮಸುರಕುಲಘ್ನಂ ದೇವತುಷ್ಟ್ಯೈ ಮಹೇಶಃ ।
ಪರಶುವರನಿಖಾತೈಃ ಕ್ರೋಡಮುತ್ಕ್ರೋಷ್ಟುಮೀಷ್ಟೇ ॥ 157 ॥

ರೌದ್ರನಾಮಭಿರೀಶಾನಂ ಸ್ತುತ್ವಾಽಥ ಜಗದಂಬಿಕಾ।
ಪ್ರೇಮಾಶ್ರುಪುಲಕಾ ದೇವಂ ಸಾ ಗಾಢಂ ಪರಿಷಸ್ವಜೇ ॥ 158 ॥

ಶೌನಕಃ –
ಕಾನಿ ರೌದ್ರಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ವಂ ನೋ ವದ ವಿಶೇಷತಃ ।
ನ ತೃಪ್ತಿರೀಶಚರಿತಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನಃ ಪ್ರಸೀದ ಭೋ ॥ 159 ॥

ಸೂತಃ –
ತಾನ್ಯಹಂ ವೋ ವದಾಮ್ಯದ್ಯ ಶೃಣುದ್ವಂ ಶೌನಕಾದಯಃ ॥

ಪವಿತ್ರಾಣಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ದೇವ್ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತ್ತಾನಿ ಸತ್ತಮಾಃ ॥ 160 ॥

ದೇವೀ –
ದಿಶಾಂಪತಿಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಥೀನಾಂ ಪತಿರೀಶ್ವರಃ ।
ಅನ್ನಾನಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಶಂಭುಃ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಶಿವಃ ॥ 161 ॥

ಜಗತಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಸೋಮಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪತಿರ್ಹರಃ ।
ವನಾನಾಂ ಪತಿರೀಶಾನೋ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಚ ಪತಿರ್ಭವಃ ॥ 162 ॥

ಆವ್ಯಾಧಿನೀನಾಂ ಚ ಪತಿಃ ಸ್ನಾಯೂನಾಂ ಚ ಪತಿರ್ಗುರುಃ ।
ಪತ್ತಿನಾಂ ಚ ಪತಿಸ್ತಾಮ್ರಃ ಸತ್ವನಾಂ ಚ ಪತಿರ್ಭವಃ ॥ 163 ॥

ಆರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಿಃ ಶಮ್ಭುರ್ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಿರುಷ್ಣಗುಃ ।
ಪ್ರಕೃತೀನಾಂ ಪತಿಶ್ಚೇಶಃ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಿಃ ಸಮಃ ॥ 164 ॥

ರುದ್ರೋ ಗೃತ್ಸಪತಿರ್ವ್ರಾತ್ಯೋ ಭಗೀರಥಪತಿಃ ಶುಭಃ ।
ಅನ್ಧಸಾಂಪತಿರೀಶಾನಃ ಸಭಾಯಾಃ ಪತಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 165 ॥

ಸೇನಾಪತಿಶ್ಚ ಶ್ವಪತಿಃ ಸರ್ವಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।

ಪ್ರಣತಾ ವಿನತಾ ತವಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ ಭಗವನ್ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಿಭೋ ತ್ವಮ್ ।
ತವ ಕಾರುಣ್ಯಕಟಾಕ್ಷಲೇಶಲೇಶೈರ್ಮುದಿತಾ ಶಂಕರ ಭರ್ಗ ದೇವದೇವ ॥ 166 ॥

ಸೂತಃ –
ಇತಿ ಗಿರಿವರಜಾಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಕ್ಯಂ ಸ್ತುತಿರೂಪಂ ವಿಬುಧಾಧಿಪೋ ಮಹೇಶಃ ।
ಅಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ತದಾ ಮುದಾ ಭವಾನೀಮಿದಮಾಹ ಸ್ಮರಗರ್ವನಾಶಕಃ ॥ 167 ॥

ಶಿವಃ –
ಇದಮಗತನಯೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಪರಮರಹಸ್ಯಮಹೋ ಮಹಾಘಶೋಷಮ್ ।
ಪ್ರಬಲತರವರೈಶ್ಚ ಪಾತಕೌಧೈರ್ಯದಿ ಪಠತೇ ಹಿ ದ್ವಿಜಃ ಸ ಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ ॥ 168 ॥

ಶೈವಂ ಮೇಽದ್ಯ ರಹಸ್ಯಮದ್ಭ್ಹುತತರಂ ಸದ್ ದ್ವಾದಶಾಂಶಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಶ್ರುತ್ವೋದಾರಗಿರಾ ದರೋರುಕಥಯಾ ಸಮ್ಪೂರಿತಂ ಧಾರಿತಮ್ ।
ಪಾಪಾನಂ ಪ್ರಲಯಾಯ ತದ್ಭವತಿ ವೈ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯದ್ರಿಜೇ ॥ 169 ॥

ಶ್ರುತಿಗಿರಿಕರಿಕುಮ್ಭಗುಂಭರತ್ನೇ ತ್ವಯಿ ಗಿರಿಜೇ ಪರಯಾ ರಮಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ।
ನಿಹಿತೋಽಜಿಹ್ಮಧಿಯಾಂ ಮುದೇಽಯಮೇಷ … ಮಮ ಭಕ್ತ್ತಜನಾರ್ಪಣಂ ಮುದೇ ॥ 170 ॥

ಈಶ್ವರಃ –
ಏತತ್ತೇ ಪಂಚಮಾಂಶಸ್ಯ ವಿಸ್ತರಃ ಕಥಿತೋ ಮಯಾ ।
ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 171 ॥

ಇತ್ಥಂ ಶಿವವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಥ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಸಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಮಹಾದೇವಂ ಸಹರ್ಷಂ ಗಿರಿಜಾ ತದಾ ॥ 172 ॥

ಪ್ರಾಹ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರುಪುಲಕಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಶಿವಕಥಾಸುಧಾಮ್ ।

ದೇವೀ –
ಅಹೋ ಧನ್ಯಾಸ್ಮಿ ದೇವೇಶ ತ್ವತ್ಕಥಾಮ್ಭೋಧಿವೀಚಿಭಿಃ ॥ 173 ॥

ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪವಿತ್ರತಾಂ ಯಾತೇ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವೇದ ಕಸ್ತವ।
ಮಾಮೃತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನ ಭೇದೋಽಸ್ತ್ಯಾವಯೋಃ ಶಿವಃ ॥ 174 ॥

ಭವ ಭವ ಭಗವನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಪಾರ ಸ್ಮರಗರಖ್ಂಡನಮಂಡನೋರುಗಂಡ ।
ಸ್ಫುರದುರುಮುಕುಟೋತ್ತಮಾಂಗಗಂಗಾ… ದಿವ್ಯದೇಹ ॥ 175 ॥

ಅವ ಭವ ಭವಹನ್ ಪ್ರಕರ್ಷಪಾಪಾಂಜನಮಜ್ಞಂ ಜಡದುಃಖಭೋಗಸಂಗಮ್ ।
ತವ ಸುಖಕಥಯಾ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಭವ ಭವತಾತ್ ಭವತಾಪಹನ್ ಮುದೇ ಮೇ ॥ 176 ॥

ಸೂತಃ –
ಇತಿ ದೇವ್ಯಾ ಸ್ತುತೋ ದೇವೋ ಮಹೇಶಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ।
ತದ್ವತ್ ಕಥಾನಿಧಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಶಿವರತ್ನಮಹಾಖನಿಃ ॥ 177 ॥

ಭವತಾಂ ದರ್ಶನೇನಾದ್ಯ ಶಿವಭಕ್ತಿಕಥಾರಸೈಃ ।
ಪಾವಿತೋಽಸ್ಮಿ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಥ ॥ 178 ॥

ಇತಿ ತದ್ವದನಾಮ್ಭೋಜಸುಧಾನಿಷ್ಯನ್ದಿನೀಂ ಗಿರಮ್ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಕಟರೋಮಾಂಚಃ ಶೌನಕಃ ಪ್ರಾಹ ಸಾದರಮ್ ॥ 179 ॥

ಶೌನಕಃ –
ಅಹೋ ಮಹಾದೇವಕಥಾಸುಧಾಮ್ಬುಭಿಃ ಸಮ್ಪ್ಲಾವಿತೋಽಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ಭವಾಗ್ನಿತಪ್ತಃ ।
ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಸುಜಾತಹರ್ಷೋ ದ್ವಿಜೈಃ ಸುಜಾತೈರಪಿ ಜಾತಹರ್ಷಃ ॥ 180 ॥

ಸೂತಃ –
ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸವರ್ಯೇ ಭುವನಜನಕತಃ ಸಂಶ್ರುತಾ ಪುಣ್ಯದಾತ್ರೀ
ಶಮ್ಭೋರ್ದಿವ್ಯಕಥಾಸುಧಾಬ್ಧಿಲಹರೀ ಪಾಪಾಪನೋದಕ್ಷಮಾ ।
ದೇವ್ಯಾಸ್ತಚ್ಛ್ರುತವಾನ್ ಗುರುರ್ಮಮ ಮುನಿಃ ಸ್ಕನ್ದಾಚ್ಚ ತಲ್ಲಬ್ಧವಾನ್
ಸೇಯಂ ಶಂಕರಕಿಂಕರೇಷು ವಿಹಿತಾ ವಿಶ್ವೈಕಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ ॥ 181 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಭರ್ಗಾಖ್ಯೇ ಪಂಚಮಾಂಶೇ
…. ನಾಮ ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivarahasya Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top