Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shiva from Shivarahasya Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਰਹਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ ਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

॥ ਸ਼ਿਵਰਹਸ੍ਯੇ ਪਞ੍ਚਮਾਂਸ਼ੇ ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

ਦੇਵੀ –
ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਖ੍ਯਾਨਂ ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਵਿਸ੍ਮਾਪਨਂ ਮਮ ।
ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੇ ਪਾਪਿਨਾ ਤੇਨ ਦਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯਾਰ੍ਚਿਤਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਨਾਮਸਾਹਤ੍ਰੈਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਤੁਤਃ ਕਥਮੀਸ਼੍ਵਰ ।
ਤਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣੇਚ੍ਛਾ ਮੇ ਭੂਯਸੀ ਭਵਤਿ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੨ ॥

ਸੂਤਃ –
ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰੇ ਸੁਖਾਸੀਨਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮਾਸ ਸਾ ਦੇਵੀ ਜਗਦਂਬਿਕਾ ॥ ੩ ॥

ਤਦਾ ਦੇਵ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਃ ।
ਭਵੋ ਭਵਾਨੀਮਾਹੇਤ੍ਥਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਕਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਫਣੀਸ਼ੋ ਮੁਖਸਾਹਸ੍ਰੈਤ੍ਰ੍ਯਾਨਿ ਨਾਮਾਨਿ ਚੋਕ੍ਤ੍ਤਵਾਨ੍ ।
ਤਾਨਿ ਵਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਯਥਾ ਮਮ ਗੁਰੋਃ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਃ –
ऋਸ਼ਿਃ ਛਨ੍ਦੋ ਦੈਵਤਂ ਚ ਤਾਨ੍ਯਹਂ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋਂऽਬਿਕੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਮੇ ਫਣਿਨ੍ਦ੍ਰਃ ਕਤਵਾਨੁਮੇ ॥ ੬ ॥

ऋਸ਼ਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਿ ਸ਼ੇਸ਼ੋऽਯਂ ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਦੇਵਤਾਸ੍ਯਾਹਮੀਸ਼ਾਨਿ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਨਿਯੋਜਨਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਧ੍ਯਾਨਂ ਤੇ ਕਥਯਾਮ੍ਯਦ੍ਯ ਸ਼੍ਰੂਣੁ ਤ੍ਵਮਗਕਨ੍ਯਕੇ ।

ਕੈਲਾਸੇ ਸੁਹਿਰਣ੍ਯਵਿਸ਼੍ਟਰਵਰੇ ਦੇਵ੍ਯਾ ਸਮਾਲਿਙ੍ਗਿਤਂ
ਨਨ੍ਦ੍ਯਾਦ੍ਯੈਰ੍ਗਣਪੈਃ ਸਦਾ ਪਰਿਵਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼ਿਵਂ ਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਘੌਘਨਿਕਨ੍ਤਨੈਕਪਰਸ਼ੁਂ ਬਿਭ੍ਰਾਣਮਿਨ੍ਦੁਪ੍ਰਭਂ
ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਦ੍ਯੈਰ੍ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰ (?) ਸੇਵਿਤਪਦਂ ਧ੍ਯਾਯਾਮਿ ਸਾਂਬਂ ਸਦਾ ॥ ੮ ॥

ਏਵਂ ਮਾਮਬਿਕੇ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਨਾਮਾਨਿ ਪ੍ਰਜਪੇਤ੍ਤਤਃ ।
ਹਤ੍ਪਦ੍ਮਸਦ੍ਮਸਂਸ੍ਥਂ ਮਾਂ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੯ ॥

ਪੁਣ੍ਯਕਾਲੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਸੋਮਵਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰੈਃ ਪਙ੍ਕਜੈਸ਼੍ਚ ਪੁਣ੍ਯਨਾਮਾਨਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਿ ॥ ੧੦ ॥

ਪੂਜਯੇਨ੍ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰੈਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਯੋ ਯਂ ਕਾਮਯਤੇ ਕਾਮਂ ਤਂ ਤਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਿ ॥ ੧੧ ॥

ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਤ੍ਤਂ ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਕਨ੍ਯਕਾਂ ਤਥਾ ।
ਰਾਜ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਰਾਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਪਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਮਾਤਕਾਨਾਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਂ ਪ੍ਰਜਪੇਨ੍ਨਿਤ੍ਰ੍ਯਂ ਧਰ੍ਮਕਾਮਾਰ੍ਥਮੋਕ੍ਸ਼ਭਾਕ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਃ –
ਓਂਕਾਰਨਿਲਯਾਤ੍ਮਸ੍ਥਃ ਓਂਕਾਰਾਰ੍ਥੈਕਵਾਚਕਃ ।
ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਾਕਤਿਰੋਮਿਤਿਸ਼ਬ੍ਦਕਤਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੧੪ ॥

ਓਂਕਾਰਕੁਣ੍ਡਨਿਲਯਲਿਙ੍ਗਪਜਨਪਾਪਹਤ੍ ।
ਨਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵਾਦਿਰ੍ਨਦੀਪੁਲਿਤਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੫ ॥

ਨਨ੍ਦਿਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਨਿਲਯੋ ਮਾਨਿ ਮਾਨਸਾਨ੍ਤਰਪਾਪਭਿਤ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਮਯਸ੍ਕਰੋ ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਾਯਾਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵਤਰਃ ਸ਼ੀਤਃ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਕਤਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੭ ॥

ਧਨੁਃਸ਼ਰਕਰੋ ਧ੍ਯਾਤਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਪ੍ਰਾਯਾਣਃ ।
ਆਤ੍ਮਾ ਆਤਾਰ੍ਯ ਆਲਾਦ੍ਯ ਅਨਙ੍ਗਸ਼ਰਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੧੮ ॥

ਈਸ਼ਾਨ ਈਡ੍ਯ ਈਘ੍ਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਇਭਮਸ੍ਤਕਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਉਮਾਸਂਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਵਾਮਾਙ੍ਗ ਉਸ਼ੀਨਰਨਪਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਉਦੁਮ੍ਬਰਫਲਪ੍ਰੀਤ ਉਮਾਦਿਸੁਰਪੂਜਿਤਃ ।
ऋਜੀਸ਼ੀਕਤਭਚਕ੍ਰੋ ਰਿਪੁਪ੍ਰਮਥਨੋਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਲਿਙ੍ਗਾਰ੍ਚਕਜਨਪ੍ਰੀਤੋ ਲਿਙ੍ਗੀ ਲਿਙ੍ਗਸਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਲਿਪਿਪ੍ਰਿਯੋ ਬਿਨ੍ਦੁਹੀਨੋ ਲੀਲਾਕਤਜਗਨ੍ਤ੍ਤ੍ਰਯਃ ॥ ੨੧ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰੀਦਿਕ੍ਪਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਦਿਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਔਤ੍ਤਾਨਪਾਦਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰੌਮਾਦਿਸੁਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੨ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਾਚਲਕੋਦਣ੍ਡਃ ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਪ੍ਰੀਤਃ ਕਰ੍ਪੂਰਾਭਕਲੇਵਰਃ ॥ ੨੩ ॥

ਕਰਨ੍ਧਮਸੁਤਪ੍ਰੀਤਃ ਕਲ੍ਪਾਦਿਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਕਲ੍ਪਿਤਾਨੇਕਭੂਤਾਦਿਃ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕਮਲਾਮਲਸਨ੍ਨੇਤ੍ਰਃ ਕਮਲਾਪਤਿਪੂਜਿਤਃ ।
ਖਗੋਲ੍ਕਾਦਿਤ੍ਯਵਰਦਃ ਖਞ੍ਜਰੀਟਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੫ ॥

ਖਰ੍ਜੁਰਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਖਣ੍ਡਿਤਾਖਣ੍ਡਲੀਕਰਃ ।
ਖਗਃ ਖਙ੍ਗਹਰਃ ਖਣ੍ਡਃ ਖਗਗਃ ਖਾਕਤਿਃ ਖਸਃ ॥ ੨੬ ॥

ਖਣ੍ਡਪਰ੍ਸ਼ੁਃ ਖਣ੍ਡਧਨਃ ਖਣ੍ਡਿਤਾਰਾਤਿਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਣਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਗਨ੍ਧਧਕ੍ ਗਰ੍ਵਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੨੭ ॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰੋ ਗੋਗਣੇਸ਼ੋ ਗਣੇਸ਼ਵਰਪੁਤ੍ਰਕਃ ।
ਗਤਿਦੋ ਗਦਹਾ ਗਨ੍ਧੀ ਗਨ੍ਧਮਾਲ੍ਯਵਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਗਗਨਸ੍ਥੋ ਗਣਪਤਿਰ੍ਗਗਨਾਭੋਗਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਘਣ੍ਟਾਕਰ੍ਣਪ੍ਰਿਯੋ ਘਣ੍ਟੀ ਘਟਜਸ੍ਤੁਤਿਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੯ ॥

ਘੋਟਕਪ੍ਰਿਯਪੁਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਧਰ੍ਮਕਾਲੋ ਘਨਾਕਤਿਃ ।
ਘਨਵਾਹੋ ਘਤਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਘਨਘੋਸ਼ੋ ਘਟੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੦ ॥

ਘਟਾਨਾਦਕਰਪ੍ਰੀਤੋ ਘਟੀਭੂਤਮਹਾਗਿਰਿਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦਨਾਰ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਪਥਃ ॥ ੩੧ ॥

ਚਮਸੋਦ੍ਭੇਦਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸ਼੍ਚਣ੍ਡਕੋਪਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਃਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਮਹਾਹਾਰਸ਼੍ਚਣ੍ਡਿਕੇਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੨ ॥

ਚੇਤੋਜਨ੍ਮਹਰਸ਼੍ਚਣ੍ਡਸ਼੍ਚਾਤੁਰ੍ਹੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚਰਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਮੁਖਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਸ਼੍ਚਰਾਚਰਃ ॥ ੩੩ ॥

ਚਣ੍ਡਭਾਨੁਕਰਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਵਪੁਃਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਛਾਦਿਤਾਨੇਕਲੋਕਾਦਿਃ ਛਨ੍ਦਸਾਂ ਗਣਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੩੪ ॥

ਛਤ੍ਰਚਾਮਰਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਃ ਛਨ੍ਦੋਗਗਤਿਦਾਯਕਃ ।
ਜਙ੍ਗਮਾਜਙ੍ਗਮਾਕਾਰੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਦ੍ਗਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾਜਟੋ ਜਪ੍ਯੋ ਜੇਤਾ ਜਤ੍ਰੁਰ੍ਜਨਾਰ੍ਤਿਹਾ ।
ਜਮ੍ਭਾਰਾਤਿਰ੍ਜਨਪ੍ਰੀਤੋ ਜਨਕੋ ਜਨਿਕੋਵਿਦਃ ॥ ੩੬ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨਾਰ੍ਦਨੋ ਜਾਮਿਜਾਤ੍ਯਾਦਿਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਝਣਜ੍ਝਣਾਨ੍ਘ੍ਰਿਜਾਰਾਵੋ ਝਙ੍ਕਾਰੋਜ੍ਝਿਤਦੁਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੭ ॥

ਟਙ੍ਕਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਟਂਕਤਿਕਸ਼੍ਟਂਕਭੇਦੀ ਟਕਾਰਕਃ ।
ਟਾਦਿਵਰ੍ਣਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਠਾਨ੍ਤੋ ਢਕ੍ਕਾਨਾਦਪ੍ਰਿਯੋ ਰਸਃ ॥ ੩੮ ॥

ਡਾਮਰਿਤਨ੍ਤ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਡਮਰੁਧ੍ਵਨਿਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਢਕ੍ਕਾਧ੍ਵਨਿਕਤਾਨਲ੍ਪਬਧਿਰੀਕਤਦਿਙ੍ਮੁਖਃ ॥ ੩੯ ॥

ਣਕਾਰੋ ਣਣੁਕੋਤ੍ਥਾਦਿਰ੍ਣਾਨ੍ਤਕਣ੍ਣਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਤਸ੍ਕਰਸ੍ਤਾਮ੍ਰਕਸ੍ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਸ੍ਤਾਮਸਾਦਿਗੁਣੋਜ੍ਝਿਤਃ ॥ ੪੦ ॥

ਤਰੁਮੂਲਪ੍ਰਿਯਸ੍ਤਾਤਸ੍ਤਮਸਾਂ ਨਾਸ਼ਕਸ੍ਤਟਃ ।
ਥਾਨਾਸੁਰਹਰਃ ਸ੍ਥਾਤਾ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਿਯਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ॥ ੪੧ ॥

ਦਾਤਾ ਦਾਨਪਤਿਰ੍ਦਾਨ੍ਤੋ ਦਨ੍ਦਸ਼ੂਕਵਿਭੁਸ਼ਿਤਃ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਨਿਯੋ ਦੀਨਦਯੋ ਦਣ੍ਡਿਤਾਰਾਤਿਮਣ੍ਡਲਃ ॥ ੪੨ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਹਰੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨਵਾਰਿਰ੍ਦਮੋਦਯਃ ।
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਪ੍ਰਿਯੋ ਦਣ੍ਡੀ ਦਾਡਿਮੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੩ ॥

ਧਤਾ ਧਨਾਧਿਪਸਖੋ ਧਨਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦੋ ਧਨਮ੍ ।
ਧਾਮਪ੍ਰਿਯੋऽਨ੍ਧਸਾਂ ਨਾਥੋ ਧਰ੍ਮਵਾਹੋ ਧਨੁਰ੍ਧਰਃ ॥ ੪੪ ॥

ਨਮਸ੍ਕਾਰਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਥੋ ਨਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੁਃਖਹਤ੍ ।
ਨਨ੍ਦਿਪ੍ਰਿਯੋ ਨਰ੍ਮਸਖੋ ਨਰ੍ਮਦਾਤੀਰਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੪੫ ॥

ਨਨ੍ਦਨੋ ਨਮਸਾਮੀਸ਼ੋ ਨਾਨਾਰੂਪੋ ਨਦੀਗਤਃ ।
ਨਾਮਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਮਰੂਪਗੁਣਕਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੪੬ ॥

ਪਤ੍ਤੀਨਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਪਾਰ੍ਯਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ।
ਪਙ੍ਕਜਾਸਨਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੭ ॥

ਪਨ੍ਨਗਾਧਿਪਸਦ੍ਧਾਰਃ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਿਪਾਵਕਃ ।
ਪਾਪਹਾ ਪਣ੍ਡਿਤਃ ਪਾਨ੍ਥੋ ਪਾਦਪੋਨ੍ਮਥਨਃ ਪਰਃ ॥ ੪੮ ॥

ਫਣੀਫਣਾਲਸਮ੍ਮੌਲਿਃ ਫਣਿਕਙ੍ਕਣਸਤ੍ਕਰਃ ।
ਫਣਿਤਾ ਨੇਕਵੇਦੋਕ੍ਤ੍ਤਿਃ ਫਣਿਮਾਣਿਕ੍ਯਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਬਨ੍ਧਮੋਚਨਕਦ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਬਨ੍ਧੁਰਾਲਕਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਬਲੀ ਬਲਵਤਾਂ ਮੁਖ੍ਯੋ ਬਲਿਪੁਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੦ ॥

ਬਾਣਾਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਬਾਣਲਿਙ੍ਗੋ ਬਹੁਪਦਃ ।
ਵਨ੍ਦੀਕਤਾਗਮੋ ਬਾਲਪਾਲਕੋ ਬਹੁਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੫੧ ॥

ਭਵਾਦਿਰ੍ਭਵਹਾ ਭਵ੍ਯੋ ਭਵੋ ਭਾਵਪਰਾਯਣਃ ।
ਭਯਹਦ੍ਭਵਦੋ ਭੂਤੋ ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੨ ॥

ਭਗਾਕ੍ਸ਼ਿਮਥਨੋ ਭਰ੍ਗੋ ਭਵਾਨੀਸ਼ੋ ਭਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਭਙ੍ਕਾਰੋ ਭਾਵੁਕਦੋ ਭਸ੍ਮਾਭ੍ਯਕ੍ਤ੍ਤਤਨੁਰ੍ਭਟਃ ॥ ੫੩ ॥

ਮਯਸ੍ਕਰੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਾਯਾਵੀ ਮਾਨਸਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਮਾਯਾਤੀਤੋ ਮਨ੍ਮਥਾਰਿਰ੍ਮਧੁਪੋऽਥ ਮਨੋਨ੍ਮਨਃ ॥ ੫੪ ॥

ਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਮਧੁਮਾਂਸਾਤ੍ਮਾ ਮਨੋਵਾਚਾਮਗੋਚਰਃ ।
ਮਣ੍ਡਿਤੋ ਮਣ੍ਡਨਾਕਾਰੋ ਮਤਿਦੋ ਮਾਨਪਾਲਕਃ ॥ ੫੫ ॥

ਮਨਸ੍ਵੀ ਮਨੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਹਨੁਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਕਰੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪੋ ਯਮਿਮਾਨਸਪਾਵਨਃ ॥ ੫੬ ॥

ਯਮਾਨ੍ਤਕਰਣੋ ਯਾਮੀ ਯਜਮਾਨੋ ਯਦੁਰ੍ਯਮੀ ।
ਰਮਾਨਾਥਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਰਮ੍ਯੋ ਰਤਿਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੫੭ ॥

ਰਂਭਾਪ੍ਰੀਤੋ ਰਸੋ ਰਾਤ੍ਰਿਚਰੋ ਰਾਵਣਪੂਜਿਤਃ ।
ਰਙ੍ਗਪਾਦੋ ਰਨ੍ਤਿਦੇਵੋ ਰਵਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੫੮ ॥

ਰਥਨ੍ਤਰਸ੍ਤੁਤੋ ਰਕ੍ਤ੍ਤਪਾਨੋ ਰਥਪਤੀ ਰਜਃ ।
ਰਥਾਤ੍ਮਕੋ ਲਮ੍ਬਤਨੁਰ੍ਲਾਙ੍ਗਲੀ ਲੋਲਗਣ੍ਡਕਃ ॥ ੫੯ ॥

ਲਲਾਮਸੋਮਲੂਤਾਦਿਰ੍ਲਲਿਤਾਪੂਜਿਤੋ ਲਵਃ ।
ਵਾਮਨੋ ਵਾਯੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਵਰਾਹਮਥਨੋ ਵਟੁਃ ॥ ੬੦ ॥

ਵਾਕ੍ਯਜਾਤੋ ਵਰੋ ਵਾਰ੍ਯੋ ਵਰੁਣੇਡ੍ਯੋ ਵਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਵਪੁਰ੍ਧਰੋ ਵਰ੍ਸ਼ਵਰੋ ਵਰਿਯਾਨ੍ ਵਰਦੋ ਵਰਃ ॥ ੬੧ ॥

ਵਸੁਪ੍ਰਦੋ ਵਸੁਪਤਿਰ੍ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਪਾਲਕਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਮਪਰਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸ਼ਮਨਾਨ੍ਤਕਰਃ ਸ਼ਠਃ ॥ ੬੨ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਹਸ੍ਤਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ਮਿਤਾਖਿਲਦੁਸ਼੍ਕਤਃ ।
ਸ਼ਰਹਸ੍ਤਃ ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤਃ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ਼ਮ੍ਯਾਕਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚ੍ਯਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰਗਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਯਾਕਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮਨਾਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾਧਰਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸ਼ਡਾਨਨਗੁਰੁਃ ਸ਼ਣ੍ਡਃ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਨਿਰਤਃ ਸ਼ਗੁਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਜਾਦਿਰਸਿਕਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਵਾਨ੍ ॥ ੬੫ ॥

ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਰਹਿਤਃ ਸ਼ਸ਼੍ਪ੍ਯਃ ਸ਼ਿਦ੍ਗਃ ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯਦਾਯਕਃ ।
ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਃ ਸਤ੍ਯਧਾਮਾ ਸਂਸਾਰਰਹਿਤਃ ਸਮਃ ॥ ੬੬ ॥

ਸਖਾ ਸਨ੍ਧਾਨਕੁਸ਼ਲਃ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਸਗਰਃ ਸਾਗਰਾਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਸਤ੍ਰਾਸ਼ਃ ਸਰਣਃ ਸਹਃ ॥ ੬੭ ॥

ਸਾਂਬਃ ਸਨਾਤਨਃ ਸਾਧੁਃ ਸਾਰਾਸਾਰਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਃ ਸਾਰਃ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਾ ਸੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੬੮ ॥

ਹਤਾਰਾਤਿਰ੍ਹਂਸਗਤਿਰ੍ਹਾਹਾਹੂਹੂਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਹਰਿਕੇਸ਼ੋ ਹਰਿਦ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਹਰਿਨ੍ਮਣਿਸਰੋਹਠਃ ॥ ੬੯ ॥

ਹਰਿਪਜ੍ਯੋ ਹਰੋ ਹਾਰ੍ਯੋ ਹਰਿਣਾਙ੍ਕਸ਼ਿਖਣ੍ਡਕਃ ॥

ਹਾਹਾਕਾਰਾਦਿਰਹਿਤੋ ਹਨੁਨਾਸੋ ਹਹੁਂਕਤਃ ॥ ੭੦ ॥

ਲਲਾਨਨੋ ਲਤਾਸੋਮੋ ਲਕ੍ਸ਼ਮੀਕਾਨ੍ਤਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਲਮ੍ਬੋਦਰਗੁਰੁਰ੍ਲਭ੍ਯੋ ਲਵਲੀਸ਼ੋ ਲੁਲਾਯਗਃ ॥ ੭੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵੀਰਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਯੁਤ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਯਾਦਿਰਹਿਤਃ ਕ੍ਸ਼ਮੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾਨ੍ਤਕਰਃ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਰਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੭੨ ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਃ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਪਾਨਾਥਕਲਧਰਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਪਾਦਿਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਃ ਕ੍ਸ਼ਪਣਾਨ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੭੩ ॥

ਰੁਦ੍ਰੋ ਮਨ੍ਯੁਃ ਸੁਧਨ੍ਵਾ ਚ ਬਾਹੁਮਾਨ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ੍ਵਿਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਿਸ਼੍ਟਕਦੀਸ਼ਾਨਃ ਸ਼ਰਵ੍ਯਾਧਾਰਕੋ ਯੁਵਾ ॥ ੭੪ ॥

ਅਘੋਰਸ੍ਤਨੁਮਾਨ੍ ਦੇਵੋ ਗਿਰੀਸ਼ਃ ਪਾਕਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਗਿਰਿਤ੍ਰਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੭੫ ॥

ਅਧ੍ਯਵੋਚੋ ਮਹਾਦੇਵ ਅਧਿਵਕ੍ਤਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਈਸ਼ਾਨਃ ਪ੍ਰਥਮੋ ਦੇਵੋ ਭਿਸ਼ਜਾਂ ਪਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭੬ ॥

ਤਾਮ੍ਰੋऽਰੁਣੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੋ ਬਭ੍ਰੁਸ਼੍ਚੈਵ ਸੁਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਃ ਸ਼ਿਵੋ ਹਸ਼੍ਟੋ ਦੇਵਦੇਵੋ ਵਿਲੋਹਿਤਃ ॥ ੭੭ ॥

ਗੋਪਵਸ਼੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਉਦਹਾਰ੍ਯਜਨੇਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਦਸ਼੍ਟਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮੀਢੁਸ਼੍ਠੋ ਭਗਵਨ੍ ਹਰਃ ॥ ੭੮ ॥

ਸ਼ਤੇਸ਼ੁਧਿਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਚ ਸੋਮੋ ਮੀਢੁਸ਼੍ਟਮੋ ਭਵਃ ।
ਅਨਾਤਤਸ਼੍ਚਾਤਿਧਸ਼੍ਣੁਃ ਸਤ੍ਵਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੭੯ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਗ੍ਨਿਕਾਲਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰੋ ਨੀਲੋऽਧਿਪੋऽਨਿਲਃ ॥ ੮੦ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਦਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਬਾਹੁਃ ਸੈਨ੍ਯਪਾਲੋ ਦਿਸ਼ਾਧੀਸ਼ੋ ਵਨਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੮੧ ॥

ਹਰਿਕੇਸ਼ਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰੁਗ੍ਰਃ ਸਸ੍ਪਿਞ੍ਜਰੋऽਨ੍ਤਕਃ ।
ਤ੍ਵਿਸ਼ੀਮਾਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਪੋ ਬਭ੍ਰੁਰ੍ਵਿਵ੍ਯਾਧੀ ਚਾਨ੍ਨਪਾਲਕਃ ॥ ੮੨ ॥

ਪੁਸ਼੍ਟੋ ਭਵਾਧਿਪੋ ਲੋਕਨਾਥੋ ਰੁਦ੍ਰਾਤਤਾਯਿਕਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ਼ਃ ਸੂਤਪੋऽਹਨ੍ਤ੍ਯੋ ਵਨਪੋ ਰੋਹਿਤਃ ਸ੍ਥਪਃ ॥ ੮੩ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜੋ ਵਾਣ੍ਯੋ ਭੁਵਨ੍ਤ੍ਯੋ ਵਾਰਿਵਸ੍ਕਤਃ ।
ਓਸ਼ਦੀਸ਼ੋ ਮਹਾਘੋਸ਼ਃ ਕ੍ਰਨ੍ਦਨਃ ਪਤ੍ਤਿਨਾਯਕਃ ॥ ੮੪ ॥

ਕਤ੍ਸ੍ਨਵੀਤੀ ਧਾਵਮਨਃ ਸਤ੍ਵਨਾਂ ਪਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਸਹਮਾਨੋऽਥ ਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਧਿਰਵ੍ਯਾਧਿਃ ਕੁਕੁਭੋ ਨਟਃ ॥ ੮੫ ॥

ਨਿਸ਼ਙ੍ਗੀ ਸ੍ਤੇਨਪਃ ਕਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਨਿਚੇਰੁਃ ਪਰਿਚਾਰਕਃ ।
ਆਰਣ੍ਯਪਃ ਸਕਾਵਿ ਚ ਜਿਘਾਂਸੁਰ੍ਮੁਸ਼੍ਣਪੋऽਸਿਮਾਨ੍ ॥ ੮੬ ॥

ਨਕ੍ਤਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਕਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਉਸ਼੍ਣੀਸ਼ੀ ਗਿਰਿਸਞ੍ਚਰਃ ।
ਕੁਲੁਞ੍ਚ ਇਸ਼ੁਮਾਨ੍ ਧਨ੍ਵੀ ਆਤਨ੍ਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿਧਾਨਵਾਨ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਆਯਚ੍ਛੋ ਵਿਸਜੋऽਪ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਵੇਧਨੋ ਆਸਨਃ ਪਰਃ ।
ਸ਼ਯਾਨਃ ਸ੍ਵਾਪਕਤ੍ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਥਿਤੋ ਧਾਵਨਕਾਰਕਃ ॥ ੮੮ ॥

ਸਭਾਪਤਿਸ੍ਤੁਰਙ੍ਗੇਸ਼ ਉਗਣਸ੍ਤਂਹਤਿਰ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਵ੍ਰਾਤੋ ਗਣੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੁਪੋ ਵੈਰੁਪ੍ਯਕਾਰਕਃ ॥ ੮੯ ॥

ਮਹਾਨਣੀਯਾਨ੍ ਰਥਪਃ ਸੇਨਾਨੀਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਸਂਗ੍ਰਹਃ ।
ਤਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਰਥਕਾਰਸ਼੍ਚ ਕੁਲਾਲਃ ਕਰ੍ਮਕਾਰਕਃ ॥ ੯੦ ॥

ਪੁਞ੍ਜਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਨਿਸ਼ਾਦਸ਼੍ਚ ਇਸ਼ੁਕਦ੍ਧਨ੍ਵਕਾਰਕਃ ।
ਮਗਯੁਃ ਸ਼੍ਵਾਨਪੋ ਦੇਵੋ ਭਵੋ ਰੁਦ੍ਰੋऽਥ ਸ਼ਰ੍ਵਕਃ ॥ ੯੧ ॥

ਪਸ਼ੁਪੋ ਨੀਲਕਣ੍ਠਸ਼੍ਚ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਃ ਕਪਰ੍ਦਭਤ੍ ।
ਵ੍ਯੁਪ੍ਤਕੇਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ਤਧਨ੍ਵਾ ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੨ ॥

ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟੋऽਥ ਮੀਢੁਸ਼੍ਟ ਇਸ਼ੁਮਾਨ੍ ਹਸ੍ਵਵਾਮਨਃ ।
ਬਹੁਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਵਯਾ ਵਦ੍ਧਃ ਸਂਵਦ੍ਧ੍ਵਾ ਪਥਮੋऽਗ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੩ ॥

ਆਸ਼ੁਸ਼੍ਵੈਵਾਜਿਰਃ ਸ਼ੀਘ੍ਰ੍ਯਃ ਸ਼ੀਮ੍ਯ ਊਰ੍ਮ੍ਯੋऽਥ ਵਸ੍ਵਨਃ ।
ਸ੍ਰੋਤੋ ਦ੍ਵੀਪ੍ਯਸ੍ਤਥਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਃ ਪੂਰ੍ਵਜੋऽਪਰਃ ॥ ੯੪ ॥

ਮਧ੍ਯਸ਼੍ਚਾਥਾਪ੍ਰਗਲ੍ਭਸ਼੍ਚ ….
ਆਸ਼ੁਸ਼ੇਣਸ਼੍ਚਾਸ਼ੁਰਥਃ ਸ਼ੂਰੋ ਵੈ ਭਿਨ੍ਦਿਵਰ੍ਮਧਕ੍ ॥ ੯੫ ॥

ਵਰੂਥੀ ਵਿਰੁਮੀ ਕਾਵਚੀ ਸ਼੍ਰੁਤਸੇਨੋऽਥ ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਃ ।
ਧਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਹਿਤੋ ਦੂਤੋ ਨਿਸ਼ਙ੍ਗੀ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਸਾਯਕਃ ॥ ੯੬ ॥

ਆਯੁਧੀ ਸ੍ਵਾਯੁਧੀ ਦੇਵ ਉਪਵੀਤੀ ਸੁਧਨ੍ਵਧਕ੍ ।
ਸ੍ਰੁਤ੍ਯਃ ਪਥ੍ਯਸ੍ਤਥਾ ਕਾਟ੍ਯੋ ਨੀਪ੍ਯਃ ਸੂਦ੍ਯਃ ਸਰੋਦ੍ਭਵਃ ॥ ੯੭ ॥

ਨਾਦ੍ਯਵੈਸ਼ਨ੍ਤਕੂਪ੍ਯਾਸ਼੍ਚਾਵਟ੍ਯੋ ਵਰ੍ਸ਼੍ਯੋ ਮੇਘ੍ਯੋऽਥ ਵੈਦ੍ਯੁਤਃ।
ਈਘ੍ਰ੍ਯ ਆਤਪ੍ਯ ਵਾਤੋਤ੍ਥੋ ਰਸ਼੍ਮਿਜੋ ਵਾਸ੍ਤਵੋऽਸ੍ਤੁਪਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸੋਮੋ ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਤਥਾ ਤਾਮ੍ਰ ਅਰੁਣਃ ਸ਼ਙ੍ਗਃ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਉਗ੍ਰੋ ਭੀਮਸ੍ਤਥੈਵਾਗ੍ਰੇਵਧੋ ਦੂਰੇਵਧਸ੍ਤਥਾ ॥ ੯੯ ॥

ਹਨ੍ਤਾ ਹਨੀਯਾਨ੍ ਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਹਰਿਕੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤਰ੍ਦਨਃ ।
ਤਾਰਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਮਯੋਭੂਸ਼੍ਚ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ਼੍ਚ ਮਯਸ੍ਕਰਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵਤਰਸ੍ਤੀਰ੍ਥ੍ਯਃ ਕੂਲ੍ਯਃ ਪਾਰ੍ਯੋ ਵਾਰ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤਾਰਣਃ ।
ਉਤ੍ਤਾਰਣਸ੍ਤਥਾਲਾਦ੍ਯ ਆਰ੍ਤਾਯਃ ਸ਼ਸ਼੍ਪ੍ਯਫੇਨਜਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸਿਕਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ੍ਯਸ਼੍ਚ ਇਰਿਣ੍ਯਃ ਪ੍ਰਮਥਃ ਕਿਂਸ਼ਿਲਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਯਣਃ ਕੂਲਗੋ ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯਃ ਪੁਲਤ੍ਸ੍ਯੋ ਗਹ੍ਯ ਏਵ ਚ ॥ ੧੦੨ ॥

ਤਲ੍ਪ੍ਯੋ ਗੇਹ੍ਯਸ੍ਤਥਾ ਕਾਟ੍ਯੋ ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼੍ਠੋ ਹਦੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਨਿਵੇਸ਼੍ਟ੍ਯਃ ਪਾਸੁਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਜਸ੍ਯੋ ਹਰਿਤਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸ਼ੁਸ਼੍ਕ੍ਯੋ ਲੋਪ੍ਯਸ੍ਤਥੋਲਪ੍ਯ ਊਰ੍ਮ੍ਯਃ ਸੂਰ੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਣਜਃ ।
ਪਰ੍ਣਸ਼ਦ੍ਯੋऽਪਗੁਰਕਃ ਅਭਿਘ੍ਨੋਤ੍ਖਿਦ੍ਯਕੋਵਿਦਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਅਵਃ (?) ਕਿਰਿਕ ਈਸ਼ਾਨੋ ਦੇਵਾਦਿਹਦਯਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਵਿਕ੍ਸ਼ੀਣਕੋ ਵਿਚਿਨ੍ਵਤ੍ਕ੍ਯਃ ਆਨਿਰ੍ਹ ਆਮਿਵਤ੍ਕਕਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਦ੍ਰਾਪਿਰਨ੍ਘਸ੍ਪਤਿਰ੍ਦਾਤਾ ਦਰਿਦ੍ਰਨ੍ਨਿਲਲੋਹਿਤਃ ।
ਤਵਸ੍ਵਾਂਸ਼੍ਚ ਕਪਰ੍ਦੀਸ਼ਃ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਿਰੋऽਥ ਗੋਹਨਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਨ੍ਤੋ ਗਰ੍ਤਗਤੋ ਯੁਵਾ ਮਗਵਰੋਗ੍ਰਕਃ ।
ਮਡਸ਼੍ਚ ਜਰਿਤਾ ਰੁਦ੍ਰੋ ਮੀਢ੍ਯੋ ਦੇਵਪਤਿਰ੍ਹਰਿਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਮੀਢੁਸ਼੍ਟਮਃ ਸ਼ਿਵਤਮੋ ਭਗਵਾਨਰ੍ਣਵਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਸ਼ਿਖੀ ਚ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਾਸ਼੍ਚ ਪਿਨਾਕੀ ਵਸ਼੍ਭਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਅਗ੍ਨੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁਰ੍ਵਾਤੇਸ਼ੁਸ਼੍ਚ ……
ਪਥਿਵੀਸ੍ਥੋ ਦਿਵਿਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਅਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਿਤੋ ਹਰਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਅਪ੍ਸੁ ਸ੍ਥਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਤਾ ਪਥਿਸ੍ਥੋ ਵਕ੍ਸ਼ਮੂਲਗਃ ।
ਭੂਤਾਧਿਪਃ ਪ੍ਰਮਥਪ ….. ॥ ੧੧੦ ॥

ਅਵਪਲਃ ਸਹਸ੍ਰਾਸ੍ਯਃ ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਸ਼੍ਰਵਾਃ ।
ऋਗ੍ਗਣਾਤ੍ਮਾ ਯਜੁਰ੍ਮਧ੍ਯਃ ਸਾਮਮਧ੍ਯੋ ਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਉਰ੍ਮ੍ਯਰ੍ਵਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਪਰਮਃ ਸ਼ਿਖਾਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋऽਪਸੂਯਕਃ ।
ਮੈਤ੍ਰਾਯਣੋ ਮਿਤ੍ਰਗਤਿਸ੍ਤਣ੍ਡੁਪ੍ਰੀਤੋ ਰਿਟਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਉਮਾਧਵੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਹਰ੍ਤਾ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਸੋਮੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਮੇਧਪਤਿਵਂਕੁਰ੍ਵੈ ਮਰੁਤਾਂ ਪਿਤਾ ॥ ੧੧੩ ॥

……. ਅਰੁਸ਼ੋ ਅਧ੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਜਲਾਸ਼ਭੇਸ਼ਜੋ ਭੂਰਿਦਾਤਾ ਸੁਜਨਿਮਾ ਸੁਰਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਪੁਰਾਂਭਿਦ੍ ਦੁਃਖਸ੍ਥਃ ਸਤ੍ਪਤਿਃ ਪਾਵਨਃ ਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਾ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕ ਉਰੁਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਗੁਰੁਗਾਯੋऽਮਿਤਗੁਣੋ ਮਹਾਭੂਤਸ੍ਰ੍ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਅਮਤੋ ਅਜਰੋऽਜਯ੍ਯੋ ਰੁਦ੍ਰੋऽਗ੍ਨਿਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਵਿਰਾਟ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਤੁਸ਼ਾਰਾਟ੍ਪੂਜਿਤਪਦੋ ਮਹਾਹਰ੍ਸ਼ੋ ਰਸਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਬੁਦ੍ਧਿਦੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੁਪ੍ਤਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨਪ੍ਰੀਤਾਤ੍ਮਾ ਗੀਤਪ੍ਰੀਤੋਰੁਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਣਹਰੋ ਹਾਰ੍ਯੋ ਹਰ੍ਸ਼ਕ੍ਰੋਧਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਭਕ੍ਤ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਤ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯੋ ਭਯਹਦ੍ਭੂਤਸਙ੍ਧਭਿਤ੍ ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ੋ ਭੂਧਰਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਕਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ੋ ਰੋਗਨਾਸ਼ੋ ਮੁਞ੍ਜਿਕੇਸ਼ੋ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਮਹਾਹਾਰਃ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਤ੍ਵਗਮ੍ਬਰਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਆਖਣ੍ਡਲਮੁਖਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਕੁਣ੍ਡਲਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਮਣ੍ਡਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਸ਼ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਸ਼ਿਖਣ੍ਡਕਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਚਣ੍ਡਤਨਾਣ੍ਡਵਸਨ੍ਨਾਹਸ਼੍ਚਣ੍ਡਕੋਪੋऽਖਿਲਾਣ੍ਡਗਃ ।
ਚਣ੍ਡਿਕਾਪੂਜਿਤਪਦੋ ਮਣ੍ਡਨਾਕਲ੍ਪਕਾਣ੍ਡਜਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਰਣਸ਼ੌਣ੍ਡੋ ਮਹਾਦਣ੍ਡਸ੍ਤੁਹੁਣ੍ਡਵਰਦਾਯਕਃ ।
ਕਪਾਲਮਾਲਾਭਰਣਸ੍ਤਾਰਣਃ ਸ਼ੋਕਹਾਰਣਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਵਿਧਾਰਣਃ ਸ਼ੂਲਕਰੋ ਘਰ੍ਸ਼ਣਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਮਾਰਣਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਧਰੋ ਗਰਧਰਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਟ੍ਰਾਵਲਿਭਾਸੁਰਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਿਹਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਹਰੋऽਨ੍ਧਕਹਰੋ ਹਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਜਿਦ੍ਗੋਜਿਦੀਸ਼ਾਨੋ ਅਸ਼੍ਵਜਿਦ੍ਧਨਜਿਤ੍ ਤਥਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਉਰ੍ਵਰਾਜਿਦੁਦ੍ਵਜ੍ਜਿਚ੍ਚ ਸਰ੍ਵਜਿਤ੍ ਸਰ੍ਵਹਾਰਕਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਰਨਿਲਯੋ ਨਨ੍ਦਃ ਕੁਨ੍ਦਮਾਲਾਧਰੋऽਮ੍ਬੁਦਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਨਨ੍ਦਿਪ੍ਰੀਤੋ ਮਨ੍ਦਹਾਸਃ ਸੁਰਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਮੁਚੁਕੁਨ੍ਦਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਹੀਨੇਨ੍ਦਿਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਾਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਤਾ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰੋ ਵਿਨੀਤਕਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸਹਮਾਨਃ ਸਹਸ੍ਰਦਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਭੀਮੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੋ ਨਿਤ੍ਯ ਅਂਬਰਾਨ੍ਤਰਨਰ੍ਤਨਃ ।
ਉਗ੍ਰੋ ਭਵਹਰੋ ਧੌਮ੍ਯੋ ਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤੋ ਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਵਞ੍ਚਕੋ ਨਿਯਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪਰਿਵਞ੍ਚਕ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਉਮਾਵਰਪ੍ਰਦੋ ਮੁਣ੍ਡੀ ਜਟਿਲ ਸ਼ੁਚਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਃ ਕਾਨ੍ਤਿਕਰਃ ਕਙ੍ਕਾਲਵਰਵੇਸ਼ਧਕ੍ ।
ਮੇਖਲੀ ਅਜਿਨੀ ਦਣ੍ਡੀ ਕਪਾਲੀ ਮੇਖਲਾਧਰਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਃ ਕਾਲਿਪਤਿਰ੍ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਰਦੋ ਮੁਨਿਃ ।
ਵਸਾਪ੍ਰਿਯੋ ਵਾਮਦੇਵਸ੍ਤਤ੍ਪੂਰ੍ਵੋ ਵਟਮੂਲਗ ॥ ੧੩੨ ॥

ਉਲੂਕਰੋਮਾ ਘੋਰਾਤ੍ਮਾ ਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰੀਤੋ ਲਘੁਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ।
ਅਣੋਰਣੀਯਾਨੀਸ਼ਾਨਃ ਸੁਨ੍ਦਰਭ੍ਰੂਃ ਸੁਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਕਿਰੀਟਮਾਲਾਭਰਣੋ ਰਾਜਰਾਜਲਸਦ੍ਗਤਿਃ ।
ਹਰਿਕੇਸ਼ੋ ਮੁਞ੍ਜਿਕੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਯਸ਼ੋਧਰਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਪਾਤਾਲਵਸਨੋ ਭਰ੍ਤਾ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਕਪਾਕਰਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣੋ ਦਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਵਸ਼ਧਰ੍ਮਾ ਵਿਰੋਚਨਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਦੈਤ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦੋ ਵੈਦ੍ਯਃ ਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯੋऽਘਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਆਨਨ੍ਦੇਸ਼ਃ ਕੁਸ਼ਾਵਰ੍ਤੋ ਨਨ੍ਦ੍ਯਾਵਰ੍ਤੋ ਮਧੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਨਾਨਾਂ ਪਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਮਸ੍ਤਕਾਦੋ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮੌਦਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੭ ॥
ਪਿਸ਼ਙ੍ਗਿਤਜਟਾਜੂਟਸ੍ਤਡਿਲ੍ਲੋਕਵਿਲੋਚਨਃ ।
ਗਹਾਧਾਰੋ ਗ੍ਰਾਮਪਾਲੋ ਨਰਸਿਂਹਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਮਤ੍ਸ੍ਯਹਾ ਕੂਰ੍ਮਾਪਸ਼੍ਠਾਸ੍ਥਿਧਰੋ ਭੂਦਾਰਦਾਰਕਃ ॥
ਵਿਧੀਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜਿਤਪਦਃ ਪਾਰਦੋ ਵਾਰਿਧਿਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਮਹੋਦਯੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਬੀਜੋ ਮਹਾਙ੍ਗਧਕ੍ ।
ਉਲੂਕਨਾਗਾਭਰਣੋ ਵਿਧਿਕਨ੍ਧਰਪਾਤਨਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਆਕਾਸ਼ਕੋਸ਼ੋ ਹਾਰ੍ਦਾਤ੍ਮਾ ਮਾਯਾਵੀ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਪਰਃ ।
ਸ਼ੁਲ੍ਕਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੁਲ੍ਕਸ੍ਤ੍ਰਿਮਧੁਸ੍ਤ੍ਰਿਸੁਪਰ੍ਣਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਵਿਤ੍ ॥ ੧੪੧ ॥

ਲਲਨਾਜਨਪੂਜ੍ਯਾਂਘ੍ਰਿਰ੍ਲਙ੍ਕਾਵਾਸੋऽਨਿਲਾਸ਼ਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਤਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰੀਸ਼ਾਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਬਾਹੁਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯਃ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਭਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਦ੍ਰੁਮਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ਼ਿਰੋਮਣਿਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ੍ਯਂ ਤਥਾਨਨ੍ਦੋ ਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਮਹਾਫਲਃ ।

ਈਸ਼੍ਵਰਃ –
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਮਹਾਦੇਵਿ ਸ਼ੇਸ਼ਾਸ਼ੇਸ਼ਮੁਖੋਦ੍ਗਤਮ੍ ।
ਇਤ੍ਯੇਤਨ੍ਨਾਮਸਾਹ੍ਸ੍ਰਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਕਥਿਤਂ ਮਯਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰਮਿਦਮਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਪਠਤਾਂ ਸ਼ਣ੍ਵਤਾਂ ਸਦਾ।
ਯਸ੍ਤ੍ਵੇਤਨ੍ਨਮਸਾਹਸ੍ਰੈਃ ਬਿਲ੍ਵੈਃ ਪਙ੍ਕਜਕੁਡ੍ਮਲੈਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਪੂਜਯੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਕਾਲੇਸ਼ੁ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੌ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਤਸ੍ਯ ਮੁਕ੍ਤ੍ਤਿਂ ਦਦਾਮੀਸ਼ੇ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਮਮ ਪ੍ਰਿਯਕਰਂ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ ਫਣਿਨਾ ਫਣਿਤਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਪਠੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਲਭੇਤੈਵ ਕਾਮਾਨਾਯੁਸ਼੍ਯਮੇਵ ਚ ॥ ੧੪੭ ॥

ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਪਾਠੀ ਸ ਯਮਲੋਕਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀਂ ਚ ਲਭੇਦ੍ਗੌਰਿ ਗਤਿਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਚ ਵੈਭਵਾਤ੍ ॥ ੧੪੮ ॥

ਨਾਖ੍ਯੇਯਂ ਗੋਪ੍ਯਮੇਤਦ੍ਧਿ ਨਾਭਕ੍ਤਾਯ ਕਦਾਚਨ ।
ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਮਿਦਂ ਦੇਵਿ ਮਾਤਕਾਰੁਦ੍ਰਸਂਹਿਤਮ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਭਕ੍ਤ੍ਤੇਸ਼ੁ ਲਭਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤ੍ਤਿਂ ਮਤ੍ਪਾਦਯੋਰ੍ਦਢਾਮ੍ ।
ਦਤ੍ਵਾऽਭਕ੍ਤ੍ਤੇਸ਼ੁ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾ ਰੌਰਵਂ ਨਰਕਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥ ੧੫੦ ॥

ਸੂਤਃ –
ਇਤਿ ਸ਼ਿਵਵਚਨਂ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਗੌਰੀ ਪ੍ਰਣਯਾਚ੍ਚ ਪ੍ਰਣਤਾ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਦ੍ਮੇ ।
ਸੁਰਵਰਤਰੁਸੁਨ੍ਦਰੋਰੁਪੁਸ਼੍ਪੈਰਭਿਪੂਜ੍ਯ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਂ ਤੁਤੋਸ਼ ॥ ੧੫੧ ॥

ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਕਸ਼੍ਟਹਰਮਿਸ਼੍ਟਦਮਸ਼੍ਟਦੇਹਂ
ਨਸ਼੍ਟਾਘਸਂਘਦੁਰਦਸ਼੍ਟਹਰਂ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਮ੍ ।
ਉਤ੍ਕਸ਼੍ਟਵਾਕ੍ਯਸੁਰਬਨ੍ਦਗਣੇਸ਼੍ਟਦਾਨਲੋਲਂ
ਵਿਨਸ਼੍ਟਤਮਸਂ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਮੀਸ਼ਮ੍ ॥ ੧੫੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤੀ –
ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਹੁਤਾਸ਼ਨੇਤ੍ਰਂ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃਸ਼੍ਰਵਾਪਾਰਵਿਲੋਲਹਾਰਮ੍ ।
ਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਵਤਂਸਂ ਚਰਾਚਰਸ੍ਥਂ ਚਤੁਰਾਨਨੇਡ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੫੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਧਾਨਦਕ੍ਸ਼ਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਨਾਮਸਾਰਮ੍ ।
ਵਿਨਾਯਕੇਡ੍ਯਂ ਵਿਧਿਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜ੍ਯਂ ਵਿਭੁਂ ਵਿਰੁਪਾਕ੍ਸ਼ਮਜਂ ਭਜੇऽਹਮ੍ ॥ ੧੫੪ ॥

ਮਧੁਮਥਨਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰਾਬ੍ਜਪੂਜ੍ਯਪਾਦਂ ਮਨਸਿਜਤਨੁਨਾਸ਼ਨੋਤ੍ਥਦੀਪ੍ਤਮਨ੍ਯੁਮ੍ ।
ਮਮ ਮਾਨਸਪਦ੍ਮਸਦ੍ਮਸਂਸ੍ਥਂ ਮਤਿਦਾਨੇ ਨਿਪੁਣਂ ਭਜਾਮਿ ਸ਼ਮ੍ਭੁਮ੍ ॥ ੧੫੫ ॥

ਹਰਿਂ ਹਰਨ੍ਤਮਨੁਯਨ੍ਤਿ ਦੇਵਾ ਨਖੈਸ੍ਤਥਾ ਪਕ੍ਸ਼ਵਾਤੈਃ ਸੁਘੋਣੈਃ ।
ਨਸਿਂਹਮੁਗ੍ਰਂ ਸ਼ਰਭਾਕਤਿਂ ਸ਼ਿਵਂ ਮਤ੍ਤਂ ਤਦਾ ਦਾਨਵਰਕ੍ਤਪਾਨਾਤ੍ ॥ ੧੫੬ ॥

ਨਖਰਮੁਖਰਘਾਤੈਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਯਾ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਯਾਪਿ
ਜ੍ਵਰਪਰਿਕਰਦੇਹੇ ਨਾਸ਼ਤਾਪੈਃ ਸੁਦੀਪ੍ਤੇ ।
ਦਿਤਿਜਕਦਨਮਤ੍ਤਂ ਸਂਹਰਨ੍ਤਂ ਜਗਚ੍ਚ
ਹਰਿਮਸੁਰਕੁਲਘ੍ਨਂ ਦੇਵਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਮਹੇਸ਼ਃ ।
ਪਰਸ਼ੁਵਰਨਿਖਾਤੈਃ ਕ੍ਰੋਡਮੁਤ੍ਕ੍ਰੋਸ਼੍ਟੁਮੀਸ਼੍ਟੇ ॥ ੧੫੭ ॥

ਰੌਦ੍ਰਨਾਮਭਿਰੀਸ਼ਾਨਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾऽਥ ਜਗਦਂਬਿਕਾ।
ਪ੍ਰੇਮਾਸ਼੍ਰੁਪੁਲਕਾ ਦੇਵਂ ਸਾ ਗਾਢਂ ਪਰਿਸ਼ਸ੍ਵਜੇ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ਼ੌਨਕਃ –
ਕਾਨਿ ਰੌਦ੍ਰਾਣਿ ਨਾਮਾਨਿ ਤ੍ਵਂ ਨੋ ਵਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਨ ਤਪ੍ਤਿਰੀਸ਼ਚਰਿਤਂ ਸ਼ਣ੍ਵਤਾਂ ਨਃ ਪ੍ਰਸੀਦ ਭੋ ॥ ੧੫੯ ॥

ਸੂਤਃ –
ਤਾਨ੍ਯਹਂ ਵੋ ਵਦਾਮ੍ਯਦ੍ਯ ਸ਼ਣੁਦ੍ਵਂ ਸ਼ੌਨਕਾਦਯਃ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰਾਣਿ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਣਿ ਦੇਵ੍ਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤ੍ਤਾਨਿ ਸਤ੍ਤਮਾਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਦੇਵੀ –
ਦਿਸ਼ਾਂਪਤਿਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਪਥੀਨਾਂ ਪਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਨ੍ਨਾਨਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਸ਼ਂਭੁਃ ਪੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਜਗਤਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਸੋਮਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਰ੍ਹਰਃ ।
ਵਨਾਨਾਂ ਪਤਿਰੀਸ਼ਾਨੋ ਵਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਚ ਪਤਿਰ੍ਭਵਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਆਵ੍ਯਾਧਿਨੀਨਾਂ ਚ ਪਤਿਃ ਸ੍ਨਾਯੂਨਾਂ ਚ ਪਤਿਰ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਪਤ੍ਤਿਨਾਂ ਚ ਪਤਿਸ੍ਤਾਮ੍ਰਃ ਸਤ੍ਵਨਾਂ ਚ ਪਤਿਰ੍ਭਵਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਆਰਣ੍ਯਾਨਾਂ ਪਤਿਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਮੁਸ਼੍ਣਤਾਂ ਪਤਿਰੁਸ਼੍ਣਗੁਃ ।
ਪ੍ਰਕਤੀਨਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੇਸ਼ਃ ਕੁਲੁਞ੍ਚਾਨਾਂ ਪਤਿਃ ਸਮਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਰੁਦ੍ਰੋ ਗਤ੍ਸਪਤਿਰ੍ਵ੍ਰਾਤ੍ਯੋ ਭਗੀਰਥਪਤਿਃ ਸ਼ੁਭਃ ।
ਅਨ੍ਧਸਾਂਪਤਿਰੀਸ਼ਾਨਃ ਸਭਾਯਾਃ ਪਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸੇਨਾਪਤਿਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਵਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।

ਪ੍ਰਣਤਾ ਵਿਨਤਾ ਤਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਦ੍ਮੇ ਭਗਵਨ੍ ਪਰਿਪਾਹਿ ਮਾਂ ਵਿਭੋ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਤਵ ਕਾਰੁਣ੍ਯਕਟਾਕ੍ਸ਼ਲੇਸ਼ਲੇਸ਼ੈਰ੍ਮੁਦਿਤਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਭਰ੍ਗ ਦੇਵਦੇਵ ॥ ੧੬੬ ॥

ਸੂਤਃ –
ਇਤਿ ਗਿਰਿਵਰਜਾਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਵਾਕ੍ਯਂ ਸ੍ਤੁਤਿਰੂਪਂ ਵਿਬੁਧਾਧਿਪੋ ਮਹੇਸ਼ਃ ।
ਅਭਿਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤਦਾ ਮੁਦਾ ਭਵਾਨੀਮਿਦਮਾਹ ਸ੍ਮਰਗਰ੍ਵਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਸ਼ਿਵਃ –
ਇਦਮਗਤਨਯੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾਂ ਪਰਮਰਹਸ੍ਯਮਹੋ ਮਹਾਘਸ਼ੋਸ਼ਮ੍ ।
ਪ੍ਰਬਲਤਰਵਰੈਸ਼੍ਚ ਪਾਤਕੌਧੈਰ੍ਯਦਿ ਪਠਤੇ ਹਿ ਦ੍ਵਿਜਃ ਸ ਮੁਕ੍ਤਿਭਾਕ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਸ਼ੈਵਂ ਮੇऽਦ੍ਯ ਰਹਸ੍ਯਮਦ੍ਭ੍ਹੁਤਤਰਂ ਸਦ੍ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਂਸ਼ਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੋਦਾਰਗਿਰਾ ਦਰੋਰੁਕਥਯਾ ਸਮ੍ਪੂਰਿਤਂ ਧਾਰਿਤਮ੍ ।
ਪਾਪਾਨਂ ਪ੍ਰਲਯਾਯ ਤਦ੍ਭਵਤਿ ਵੈ ਸਤ੍ਯਂ ਵਦਾਮ੍ਯਦ੍ਰਿਜੇ ॥ ੧੬੯ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਿਰਿਕਰਿਕੁਮ੍ਭਗੁਂਭਰਤ੍ਨੇ ਤ੍ਵਯਿ ਗਿਰਿਜੇ ਪਰਯਾ ਰਮਾਰ੍ਦ੍ਰਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ।
ਨਿਹਿਤੋऽਜਿਹ੍ਮਧਿਯਾਂ ਮੁਦੇऽਯਮੇਸ਼ … ਮਮ ਭਕ੍ਤ੍ਤਜਨਾਰ੍ਪਣਂ ਮੁਦੇ ॥ ੧੭੦ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਃ –
ਏਤਤ੍ਤੇ ਪਞ੍ਚਮਾਂਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਸ੍ਤਰਃ ਕਥਿਤੋ ਮਯਾ ।
ਰਹਸ੍ਯਾਰ੍ਥਸ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਕਿਂ ਭੂਯਃ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਸਿ ॥ ੧੭੧ ॥

ਇਤ੍ਥਂ ਸ਼ਿਵਵਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਾਥ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਮਾਲਿਙ੍ਗ੍ਯ ਮਹਾਦੇਵਂ ਸਹਰ੍ਸ਼ਂ ਗਿਰਿਜਾ ਤਦਾ ॥ ੧੭੨ ॥

ਪ੍ਰਾਹ ਪ੍ਰੇਮਾਸ਼੍ਰੁਪੁਲਕਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਕਥਾਸੁਧਾਮ੍ ।

ਦੇਵੀ –
ਅਹੋ ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਮਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਤ੍ਵਤ੍ਕਥਾਮ੍ਭੋਧਿਵੀਚਿਭਿਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾਂ ਯਾਤੇ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਵੇਦ ਕਸ੍ਤਵ।
ਮਾਮਤੇ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਨ ਭੇਦੋऽਸ੍ਤ੍ਯਾਵਯੋਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਭਵ ਭਵ ਭਗਵਨ੍ ਭਵਾਬ੍ਧਿਪਾਰ ਸ੍ਮਰਗਰਖ੍ਣ੍ਡਨਮਣ੍ਡਨੋਰੁਗਣ੍ਡ ।
ਸ੍ਫੁਰਦੁਰੁਮੁਕੁਟੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਗਙ੍ਗਾ… ਦਿਵ੍ਯਦੇਹ ॥ ੧੭੫ ॥

ਅਵ ਭਵ ਭਵਹਨ੍ ਪ੍ਰਕਰ੍ਸ਼ਪਾਪਾਞ੍ਜਨਮਜ੍ਞਂ ਜਡਦੁਃਖਭੋਗਸਙ੍ਗਮ੍ ।
ਤਵ ਸੁਖਕਥਯਾ ਜਗਤ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਭਵ ਭਵਤਾਤ੍ ਭਵਤਾਪਹਨ੍ ਮੁਦੇ ਮੇ ॥ ੧੭੬ ॥

ਸੂਤਃ –
ਇਤਿ ਦੇਵ੍ਯਾ ਸ੍ਤੁਤੋ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਃ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਃ ।
ਤਦ੍ਵਤ੍ ਕਥਾਨਿਧਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵਰਤ੍ਨਮਹਾਖਨਿਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਭਵਤਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨਾਦ੍ਯ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਕਥਾਰਸੈਃ ।
ਪਾਵਿਤੋऽਸ੍ਮਿ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਃ ਕਿਂ ਭੂਯਃ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਥ ॥ ੧੭੮ ॥

ਇਤਿ ਤਦ੍ਵਦਨਾਮ੍ਭੋਜਸੁਧਾਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਦਿਨੀਂ ਗਿਰਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਕਟਰੋਮਾਞ੍ਚਃ ਸ਼ੌਨਕਃ ਪ੍ਰਾਹ ਸਾਦਰਮ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਸ਼ੌਨਕਃ –
ਅਹੋ ਮਹਾਦੇਵਕਥਾਸੁਧਾਮ੍ਬੁਭਿਃ ਸਮ੍ਪ੍ਲਾਵਿਤੋऽਸ੍ਮ੍ਯਦ੍ਯ ਭਵਾਗ੍ਨਿਤਪ੍ਤਃ ।
ਧਨ੍ਯੋऽਸ੍ਮਿ ਤ੍ਵਦ੍ਵਾਕ੍ਯਸੁਜਾਤਹਰ੍ਸ਼ੋ ਦ੍ਵਿਜੈਃ ਸੁਜਾਤੈਰਪਿ ਜਾਤਹਰ੍ਸ਼ਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਸੂਤਃ –
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕੈਲਾਸਵਰ੍ਯੇ ਭੁਵਨਜਨਕਤਃ ਸਂਸ਼੍ਰੁਤਾ ਪੁਣ੍ਯਦਾਤ੍ਰੀ
ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਦਿਵ੍ਯਕਥਾਸੁਧਾਬ੍ਧਿਲਹਰੀ ਪਾਪਾਪਨੋਦਕ੍ਸ਼ਮਾ ।
ਦੇਵ੍ਯਾਸ੍ਤਚ੍ਛ੍ਰੁਤਵਾਨ੍ ਗੁਰੁਰ੍ਮਮ ਮੁਨਿਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਚ੍ਚ ਤਲ੍ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍
ਸੇਯਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਕਿਙ੍ਕਰੇਸ਼ੁ ਵਿਹਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵੈਕਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੮੧ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਰਹਸ੍ਯੇ ਭਰ੍ਗਾਖ੍ਯੇ ਪਞ੍ਚਮਾਂਸ਼ੇ
…. ਨਾਮ ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivarahasya Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top