Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shiva from Shivarahasya Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya in Telugu:

॥ శ్రీశివరహస్యాన్తర్గతం శివసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

॥ శివరహస్యే పఞ్చమాంశే చత్వారింశోఽధ్యాయః ॥

దేవీ –
శ్రుతం సుదర్శనాఖ్యానం త్వత్తో విస్మాపనం మమ ।
ప్రదోషే పాపినా తేన దృష్టశ్చాన్యార్చితః శివః ॥ ౧ ॥

శేషేణ నామసాహత్రైస్త్వం స్తుతః కథమీశ్వర ।
తన్నామ్నాం శ్రవణేచ్ఛా మే భూయసీ భవతి ప్రభో ॥ ౨ ॥

సూతః –
తస్మిన్ కైలాసశిఖరే సుఖాసీనం మహేశ్వరమ్ ।
ప్రణమ్య ప్రార్థయామాస సా దేవీ జగదంబికా ॥ ౩ ॥

తదా దేవ్యా మహాదేవః ప్రార్థితః సర్వకామదః ।
భవో భవానీమాహేత్థం సర్వపాపప్రణాశకమ్ ॥ ౪ ॥

ఫణీశో ముఖసాహస్రైత్ర్యాని నామాని చోక్త్తవాన్ ।
తాని వః సమ్ప్రవక్ష్యామి యథా మమ గురోః శ్రుతమ్ ॥ ౫ ॥

ఈశ్వరః –
ఋషిః ఛన్దో దైవతం చ తాన్యహం క్రమశోంఽబికే ।
సహస్రనామ్నాం పుణ్యం మే ఫణిన్ద్రః కృతవానుమే ॥ ౬ ॥

ఋషిస్తస్య హి శేషోఽయం ఛన్దోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితమ్ ।
దేవతాస్యాహమీశాని సర్వత్ర వినియోజనమ్ ॥ ౭ ॥

ధ్యానం తే కథయామ్యద్య శ్రూణు త్వమగకన్యకే ।

కైలాసే సుహిరణ్యవిష్టరవరే దేవ్యా సమాలిఙ్గితం
నన్ద్యాద్యైర్గణపైః సదా పరివృతం వన్దే శివం సున్దరమ్ ।
భక్తాఘౌఘనికృన్తనైకపరశుం బిభ్రాణమిన్దుప్రభం
స్కన్దాద్యైర్గజవక్త్ర (?) సేవితపదం ధ్యాయామి సాంబం సదా ॥ ౮ ॥

ఏవం మామబికే ధ్యాత్వా నామాని ప్రజపేత్తతః ।
హృత్పద్మసద్మసంస్థం మాం సర్వాభీష్టార్థసిద్ధయే ॥ ౯ ॥

పుణ్యకాలేషు సర్వేషు సోమవారే విశేషతః ।
బిల్వపత్రైః పఙ్కజైశ్చ పుణ్యనామాని శఙ్కరి ॥ ౧౦ ॥

పూజయేన్నామసాహస్రైః సర్వార్థప్రాప్తయే శివే ।
యో యం కామయతే కామం తం తమాప్నోతి శఙ్కరి ॥ ౧౧ ॥

ధనార్థీ లభతే విత్తం కన్యార్థీ కన్యకాం తథా ।
రాజ్యార్థీ రాజ్యమాప్నోతి మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ ॥ ౧౨ ॥

శృణు దేవి పరం పుణ్యం మాతృకానామనుత్తమమ్ ।
సహస్రం ప్రజపేన్నిత్ర్యం ధర్మకామార్థమోక్షభాక్ ॥ ౧౩ ॥

ఈశ్వరః –
ఓంకారనిలయాత్మస్థః ఓంకారార్థైకవాచకః ।
ఓంకారేశాకృతిరోమితిశబ్దకృతస్తుతిః ॥ ౧౪ ॥

ఓంకారకుణ్డనిలయలిఙ్గపృజనపాపహృత్ ।
నమితాశేషదేవాదిర్నదీపులితసంస్థితః ॥ ౧౫ ॥

నన్దివాద్యప్రియో నిత్యో నామపారాయణప్రియః ।
మహేన్ద్రనిలయో మాని మానసాన్తరపాపభిత్ ॥ ౧౬ ॥

మయస్కరో మహాయోగీ మాయాచక్రప్రవర్తకః ।
శివః శివతరః శీతః శీతాంశుకృతభూషణః ॥ ౧౭ ॥

ధనుఃశరకరో ధ్యాతా ధర్మాధర్మప్రాయాణః ।
ఆత్మా ఆతార్య ఆలాద్య అనఙ్గశరఖణ్డనః ॥ ౧౮ ॥

ఈశాన ఈడ్య ఈఘ్ర్యశ్చ ఇభమస్తకసంస్తుతః ।
ఉమాసంశ్లిష్టవామాఙ్గ ఉశీనరనృపార్చితః ॥ ౧౯ ॥

ఉదుమ్బరఫలప్రీత ఉమాదిసురపూజితః ।
ఋజీషీకృతభృచక్రో రిపుప్రమథనోర్జితః ॥ ౨౦ ॥

లిఙ్గార్చకజనప్రీతో లిఙ్గీ లిఙ్గసమప్రియః ।
లిపిప్రియో బిన్దుహీనో లీలాకృతజగన్త్త్రయః ॥ ౨౧ ॥

ఐన్ద్రీదిక్పతిసంయుక్త ఐశ్వర్యాదిఫలప్రదః ।
ఔత్తానపాదపూజ్యాఙ్ఘ్రిరౌమాదిసురపూజితః ॥ ౨౨ ॥

కల్యాణాచలకోదణ్డః కామితార్థఫలప్రదః ।
కస్తూరీతిలకప్రీతః కర్పూరాభకలేవరః ॥ ౨౩ ॥

కరన్ధమసుతప్రీతః కల్పాదిపరివర్జితః ।
కల్పితానేకభూతాదిః కలికల్మషనాశనః ॥ ౨౪ ॥

కమలామలసన్నేత్రః కమలాపతిపూజితః ।
ఖగోల్కాదిత్యవరదః ఖఞ్జరీటవరప్రదః ॥ ౨౫ ॥

ఖర్జురవనమధ్యస్థః ఖణ్డితాఖణ్డలీకరః ।
ఖగః ఖఙ్గహరః ఖణ్డః ఖగగః ఖాకృతిః ఖసః ॥ ౨౬ ॥

ఖణ్డపర్శుః ఖణ్డధనః ఖణ్డితారాతిమణ్డలః ।
గన్ధర్వగణసుప్రీతో గన్ధధృక్ గర్వనాశకః ॥ ౨౭ ॥

గఙ్గాధరో గోగణేశో గణేశవరపుత్రకః ।
గతిదో గదహా గన్ధీ గన్ధమాల్యవరార్చితః ॥ ౨౮ ॥

గగనస్థో గణపతిర్గగనాభోగభూషణః ।
ఘణ్టాకర్ణప్రియో ఘణ్టీ ఘటజస్తుతిసుప్రియః ॥ ౨౯ ॥

ఘోటకప్రియపుత్రశ్చ ధర్మకాలో ఘనాకృతిః ।
ఘనవాహో ఘృతాధ్యక్షో ఘనఘోషో ఘటేశ్వరః ॥ ౩౦ ॥

ఘటానాదకరప్రీతో ఘటీభూతమహాగిరిః ।
చన్ద్రచూడశ్చన్ద్రకరశ్చన్దనార్ద్రశ్చతుష్పథః ॥ ౩౧ ॥

చమసోద్భేదమధ్యస్థశ్చణ్డకోపశ్చతుర్ముఖః ।
చక్షుఃశ్రోత్రమహాహారశ్చణ్డికేశవరప్రదః ॥ ౩౨ ॥

చేతోజన్మహరశ్చణ్డశ్చాతుర్హోత్రప్రియశ్చరః ।
చతుర్ముఖముఖస్తుత్యశ్చతుర్వేదశ్చరాచరః ॥ ౩౩ ॥

చణ్డభానుకరాన్తఃస్థశ్చతుర్మూర్తివపుఃస్థితః ।
ఛాదితానేకలోకాదిః ఛన్దసాం గణమధ్యగః ॥ ౩౪ ॥

ఛత్రచామరశోభాఢ్యః ఛన్దోగగతిదాయకః ।
జఙ్గమాజఙ్గమాకారో జగన్నాథో జగద్గతః ॥ ౩౫ ॥

జహ్నుకన్యాజటో జప్యో జేతా జత్రుర్జనార్తిహా ।
జమ్భారాతిర్జనప్రీతో జనకో జనికోవిదః ॥ ౩౬ ॥

జనార్దనార్దనో జామిజాత్యాదిపరివర్జితః ।
ఝణజ్ఝణాన్ఘ్రిజారావో ఝఙ్కారోజ్ఝితదుష్క్రియః ॥ ౩౭ ॥

టఙ్కప్రియష్టంకృతికష్టంకభేదీ టకారకః ।
టాదివర్ణప్రియష్ఠాన్తో ఢక్కానాదప్రియో రసః ॥ ౩౮ ॥

డామరితన్త్రమధ్యస్థో డమరుధ్వనిశోభితః ।
ఢక్కాధ్వనికృతానల్పబధిరీకృతదిఙ్ముఖః ॥ ౩౯ ॥

ణకారో ణణుకోత్థాదిర్ణాన్తకృణ్ణవిమోచకః ।
తస్కరస్తామ్రకస్తార్క్ష్యస్తామసాదిగుణోజ్ఝితః ॥ ౪౦ ॥

తరుమూలప్రియస్తాతస్తమసాం నాశకస్తటః ।
థానాసురహరః స్థాతా స్థాణుః స్థానప్రియః స్థిరః ॥ ౪౧ ॥

దాతా దానపతిర్దాన్తో దన్దశూకవిభుషితః ।
దర్శనియో దీనదయో దణ్డితారాతిమణ్డలః ॥ ౪౨ ॥

దక్షయజ్ఞహరో దేవో దానవారిర్దమోదయః ।
దత్తాత్రేయప్రియో దణ్డీ దాడిమీకుసుమప్రియః ॥ ౪౩ ॥

ధతా ధనాధిపసఖో ధనధాన్యప్రదో ధనమ్ ।
ధామప్రియోఽన్ధసాం నాథో ధర్మవాహో ధనుర్ధరః ॥ ౪౪ ॥

నమస్కారప్రియో నాథో నమితాశేషదుఃఖహృత్ ।
నన్దిప్రియో నర్మసఖో నర్మదాతీరసంస్థితః ॥ ౪౫ ॥

నన్దనో నమసామీశో నానారూపో నదీగతః ।
నామప్రీతో నామరూపగుణకర్మవివర్జితః ॥ ౪౬ ॥

పత్తీనాం చ పతిః పార్యః పరమాత్మా పరాత్పరః ।
పఙ్కజాసనపూజ్యాఙ్ఘ్రిః పద్మనాభవరప్రదః ॥ ౪౭ ॥

పన్నగాధిపసద్ధారః పశూనాం పతిపావకః ।
పాపహా పణ్డితః పాన్థో పాదపోన్మథనః పరః ॥ ౪౮ ॥

ఫణీఫణాలసమ్మౌలిః ఫణికఙ్కణసత్కరః ।
ఫణితా నేకవేదోక్త్తిః ఫణిమాణిక్యభూషితః ॥ ౪౯ ॥

బన్ధమోచనకృద్బన్ధుర్బన్ధురాలకశోభితః ।
బలీ బలవతాం ముఖ్యో బలిపుత్రవరప్రదః ॥ ౫౦ ॥

బాణాసురేన్ద్రపూజ్యాఙ్ఘ్రిర్బాణలిఙ్గో బహుపదః ।
వన్దీకృతాగమో బాలపాలకో బహుశోభితః ॥ ౫౧ ॥

భవాదిర్భవహా భవ్యో భవో భావపరాయణః ।
భయహృద్భవదో భూతో భణ్డాసురవరప్రదః ॥ ౫౨ ॥

భగాక్షిమథనో భర్గో భవానీశో భయఙ్కరః ।
భఙ్కారో భావుకదో భస్మాభ్యక్త్తతనుర్భటః ॥ ౫౩ ॥

మయస్కరో మహాదేవో మాయావీ మానసాన్తరః ।
మాయాతీతో మన్మథారిర్మధుపోఽథ మనోన్మనః ॥ ౫౪ ॥

మధ్యస్థో మధుమాంసాత్మా మనోవాచామగోచరః ।
మణ్డితో మణ్డనాకారో మతిదో మానపాలకః ॥ ౫౫ ॥

మనస్వీ మనురూపశ్చ మన్త్రమూర్తిర్మహాహనుః ।
యశస్కరో యన్త్రరూపో యమిమానసపావనః ॥ ౫౬ ॥

యమాన్తకరణో యామీ యజమానో యదుర్యమీ ।
రమానాథార్చితపదో రమ్యో రతివిశారదః ॥ ౫౭ ॥

రంభాప్రీతో రసో రాత్రిచరో రావణపూజితః ।
రఙ్గపాదో రన్తిదేవో రవిమణ్డలమధ్యగః ॥ ౫౮ ॥

రథన్తరస్తుతో రక్త్తపానో రథపతీ రజః ।
రథాత్మకో లమ్బతనుర్లాఙ్గలీ లోలగణ్డకః ॥ ౫౯ ॥

లలామసోమలూతాదిర్లలితాపూజితో లవః ।
వామనో వాయురూపశ్చ వరాహమథనో వటుః ॥ ౬౦ ॥

వాక్యజాతో వరో వార్యో వరుణేడ్యో వరాశ్రయః ।
వపుర్ధరో వర్షవరో వరియాన్ వరదో వరః ॥ ౬౧ ॥

వసుప్రదో వసుపతిర్వన్దారుజనపాలకః ।
శాన్తః శమపరః శాస్తా శమనాన్తకరః శఠః ॥ ౬౨ ॥

శఙ్ఖహస్తః శత్రుహన్తా శమితాఖిలదుష్కృతః ।
శరహస్తః శతావర్తః శతక్రతువరప్రదః ॥ ౬౩ ॥

శమ్భుః శమ్యాకపుష్పార్చ్యః శఙ్కరః శతరుద్రగః ।
శమ్యాకరః శాన్తమనాః శాన్తః శశికలాధరః ॥ ౬౪ ॥

షడాననగురుః షణ్డః షట్కర్మనిరతః షగుః ।
షడ్జాదిరసికః షష్ఠః షష్ఠీప్రీతః షడఙ్గవాన్ ॥ ౬౫ ॥

షడూర్మిరహితః శష్ప్యః షిద్గః షాడ్గుణ్యదాయకః ।
సత్యప్రియః సత్యధామా సంసారరహితః సమః ॥ ౬౬ ॥

సఖా సన్ధానకుశలః సర్వసమ్పత్ప్రదాయకః ।
సగరః సాగరాన్తస్థః సత్రాశః సరణః సహః ॥ ౬౭ ॥

సాంబః సనాతనః సాధుః సారాసారవిశారదః ।
సామగానప్రియః సారః సరస్వత్యా సుపూజితః ॥ ౬౮ ॥

హతారాతిర్హంసగతిర్హాహాహూహూస్తుతిప్రియః ।
హరికేశో హరిద్రాఙ్గో హరిన్మణిసరోహఠః ॥ ౬౯ ॥

హరిపృజ్యో హరో హార్యో హరిణాఙ్కశిఖణ్డకః ॥

హాహాకారాదిరహితో హనునాసో హహుంకృతః ॥ ౭౦ ॥

లలాననో లతాసోమో లక్షమీకాన్తవరప్రదః ।
లమ్బోదరగురుర్లభ్యో లవలీశో లులాయగః ॥ ౭౧ ॥

క్షయద్వీరః క్షమాయుత్తః క్షయాదిరహితః క్షమీ ।
క్షత్రియాన్తకరః క్షాన్తః క్షాత్రధర్మప్రవర్తకః ॥ ౭౨ ॥

క్షయిష్ణువర్ధనః క్షాన్తః క్షపానాథకలధరః ।
క్షపాదిపూజనప్రీతః క్షపణాన్తః క్షరాక్షరః ॥ ౭౩ ॥

రుద్రో మన్యుః సుధన్వా చ బాహుమాన్ పరమేశ్వరః ।
స్విషుః స్విష్టకృదీశానః శరవ్యాధారకో యువా ॥ ౭౪ ॥

అఘోరస్తనుమాన్ దేవో గిరీశః పాకశాసనః ।
గిరిత్రః పురుషః ప్రాణః పఞ్చప్రాణప్రవర్తకః ॥ ౭౫ ॥

అధ్యవోచో మహాదేవ అధివక్తా మహేశ్వరః ।
ఈశానః ప్రథమో దేవో భిషజాం పతిరీశ్వరః ॥ ౭౬ ॥

తామ్రోఽరుణో విశ్వనాథో బభ్రుశ్చైవ సుమఙ్గలః ।
నీలగ్రీవః శివో హృష్టో దేవదేవో విలోహితః ॥ ౭౭ ॥

గోపవశ్యో విశ్వకర్తా ఉదహార్యజనేక్షితః ।
విశ్వదృష్టః సహస్రాక్షో మీఢుష్ఠో భగవన్ హరః ॥ ౭౮ ॥

శతేషుధిః కపర్దీ చ సోమో మీఢుష్టమో భవః ।
అనాతతశ్చాతిధృష్ణుః సత్వానాం రక్షకః ప్రభుః ॥ ౭౯ ॥

విశ్వేశ్వరో మహాదేవస్త్ర్యంబకస్త్రిపురాన్తకః ।
త్రికాగ్నికాలః కాలాగ్నిరుద్రో నీలోఽధిపోఽనిలః ॥ ౮౦ ॥

సర్వేశ్వరః సదా శమ్భుః శ్రీమాన్ మృత్యుఞ్జయః శివః ।
స్వర్ణబాహుః సైన్యపాలో దిశాధీశో వనస్పతిః ॥ ౮౧ ॥

హరికేశః పశుపతిరుగ్రః సస్పిఞ్జరోఽన్తకః ।
త్విషీమాన్ మార్గపో బభ్రుర్వివ్యాధీ చాన్నపాలకః ॥ ౮౨ ॥

పుష్టో భవాధిపో లోకనాథో రుద్రాతతాయికః ।
క్షేత్రశః సూతపోఽహన్త్యో వనపో రోహితః స్థపః ॥ ౮౩ ॥

వౄక్షేశో మన్త్రజో వాణ్యో భువన్త్యో వారివస్కృతః ।
ఓషదీశో మహాఘోషః క్రన్దనః పత్తినాయకః ॥ ౮౪ ॥

కృత్స్నవీతీ ధావమనః సత్వనాం పతిరవ్యయః ।
సహమానోఽథ నిర్వ్యాధిరవ్యాధిః కుకుభో నటః ॥ ౮౫ ॥

నిషఙ్గీ స్తేనపః కక్ష్యో నిచేరుః పరిచారకః ।
ఆరణ్యపః సృకావి చ జిఘాంసుర్ముష్ణపోఽసిమాన్ ॥ ౮౬ ॥

నక్తశ్వరః ప్రకృన్తశ్చ ఉష్ణీషీ గిరిసఞ్చరః ।
కులుఞ్చ ఇషుమాన్ ధన్వీ ఆతన్వాన్ ప్రతిధానవాన్ ॥ ౮౭ ॥

ఆయచ్ఛో విసృజోఽప్యాత్మా వేధనో ఆసనః పరః ।
శయానః స్వాపకృత్ జాగ్రత్ స్థితో ధావనకారకః ॥ ౮౮ ॥

సభాపతిస్తురఙ్గేశ ఉగణస్తృంహతిర్గురుః ।
విశ్వో వ్రాతో గణో విశ్వరుపో వైరుప్యకారకః ॥ ౮౯ ॥

మహానణీయాన్ రథపః సేనానీః క్షత్రసంగ్రహః ।
తక్షా చ రథకారశ్చ కులాలః కర్మకారకః ॥ ౯౦ ॥

పుఞ్జిష్ఠశ్చ నిషాదశ్చ ఇషుకృద్ధన్వకారకః ।
మృగయుః శ్వానపో దేవో భవో రుద్రోఽథ శర్వకః ॥ ౯౧ ॥

పశుపో నీలకణ్ఠశ్చ శితికణ్ఠః కపర్దభృత్ ।
వ్యుప్తకేశః సహస్రాక్షః శతధన్వా గిరీశ్వరః ॥ ౯౨ ॥

శిపివిష్టోఽథ మీఢుష్ట ఇషుమాన్ హృస్వవామనః ।
బహుర్వర్షవయా వృద్ధః సంవృద్ధ్వా పథమోఽగ్రియః ॥ ౯౩ ॥

ఆశుశ్వైవాజిరః శీఘ్ర్యః శీమ్య ఊర్మ్యోఽథ వస్వనః ।
స్రోతో ద్వీప్యస్తథా జ్యేష్ఠః కనిష్ఠః పూర్వజోఽపరః ॥ ౯౪ ॥

మధ్యశ్చాథాప్రగల్భశ్చ ….
ఆశుషేణశ్చాశురథః శూరో వై భిన్దివర్మధృక్ ॥ ౯౫ ॥

వరూథీ విరుమీ కావచీ శ్రుతసేనోఽథ దున్దుభిః ।
ధృష్ణుశ్చ ప్రహితో దూతో నిషఙ్గీ తీక్ష్ణసాయకః ॥ ౯౬ ॥

ఆయుధీ స్వాయుధీ దేవ ఉపవీతీ సుధన్వధృక్ ।
స్రుత్యః పథ్యస్తథా కాట్యో నీప్యః సూద్యః సరోద్భవః ॥ ౯౭ ॥

నాద్యవైశన్తకూప్యాశ్చావట్యో వర్ష్యో మేఘ్యోఽథ వైద్యుతః।
ఈఘ్ర్య ఆతప్య వాతోత్థో రశ్మిజో వాస్తవోఽస్తుపః ॥ ౯౮ ॥

సోమో రుద్రస్తథా తామ్ర అరుణః శఙ్గః ఈశ్వరః ।
ఉగ్రో భీమస్తథైవాగ్రేవధో దూరేవధస్తథా ॥ ౯౯ ॥

హన్తా హనీయాన్ వృక్షశ్చ హరికేశః ప్రతర్దనః ।
తారః శమ్భుర్మయోభూశ్చ శఙ్కరశ్చ మయస్కరః ॥ ౧౦౦ ॥

శివః శివతరస్తీర్థ్యః కూల్యః పార్యో వార్యః ప్రతారణః ।
ఉత్తారణస్తథాలాద్య ఆర్తాయః శష్ప్యఫేనజః ॥ ౧౦౧ ॥

సికత్యశ్చ ప్రవాహ్యశ్చ ఇరిణ్యః ప్రమథః కింశిలః ।
క్షయణః కూలగో గోష్ఠ్యః పులత్స్యో గృహ్య ఏవ చ ॥ ౧౦౨ ॥

తల్ప్యో గేహ్యస్తథా కాట్యో గహ్వరేష్ఠో హృదోద్భవః ।
నివేష్ట్యః పాసుమధ్యస్థో రజస్యో హరితస్థితః ॥ ౧౦౩ ॥

శుష్క్యో లోప్యస్తథోలప్య ఊర్మ్యః సూర్మ్యశ్చ పర్ణజః ।
పర్ణశద్యోఽపగురకః అభిఘ్నోత్ఖిద్యకోవిదః ॥ ౧౦౪ ॥

అవః (?) కిరిక ఈశానో దేవాదిహృదయాన్తరః ।
విక్షీణకో విచిన్వత్క్యః ఆనిర్హ ఆమివత్కకః ॥ ౧౦౫ ॥

ద్రాపిరన్ఘస్పతిర్దాతా దరిద్రన్నిలలోహితః ।
తవస్వాంశ్చ కపర్దీశః క్షయద్విరోఽథ గోహనః ॥ ౧౦౬ ॥

పురుషన్తో గర్తగతో యువా మృగవరోగ్రకః ।
మృడశ్చ జరితా రుద్రో మీఢ్యో దేవపతిర్హరిః ॥ ౧౦౭ ॥

మీఢుష్టమః శివతమో భగవానర్ణవాన్తరః ।
శిఖీ చ కృత్తివాసాశ్చ పినాకీ వృష్భస్థితః ॥ ౧౦౮ ॥

అగ్నీషుశ్చ వర్షేషుర్వాతేషుశ్చ ……
పృథివీస్థో దివిష్టశ్చ అన్తరిక్షస్థితో హరః ॥ ౧౦౯ ॥

అప్సు స్థితో విశ్వనేతా పథిస్థో వృక్షమూలగః ।
భూతాధిపః ప్రమథప ….. ॥ ౧౧౦ ॥

అవపలః సహస్రాస్యః సహస్రనయనశ్రవాః ।
ఋగ్గణాత్మా యజుర్మధ్యః సామమధ్యో గణాధిపః ॥ ౧౧౧ ॥

ఉర్మ్యర్వశీర్షపరమః శిఖాస్తుత్యోఽపసూయకః ।
మైత్రాయణో మిత్రగతిస్తణ్డుప్రీతో రిటిప్రియః ॥ ౧౧౨ ॥

ఉమాధవో విశ్వభర్తా విశ్వహర్తా సనాతనః ।
సోమో రుద్రో మేధపతివంకుర్వై మరుతాం పితా ॥ ౧౧౩ ॥

……. అరుషో అధ్వరేశ్వరః ।
జలాషభేషజో భూరిదాతా సుజనిమా సురః ॥ ౧౧౪ ॥

సమ్రాట్ పురాంభిద్ దుఃఖస్థః సత్పతిః పావనః క్రతుః ।
హిరణ్యరేతా దుర్ధర్షో విశ్వాధిక ఉరుక్రమః ॥ ౧౧౫ ॥

గురుగాయోఽమితగుణో మహాభూతస్ర్త్రివిక్రమః ।
అమృతో అజరోఽజయ్యో రుద్రోఽగ్నిః పురుషో విరాట్ ॥ ౧౧౬ ॥

తుషారాట్పూజితపదో మహాహర్షో రసాత్మకః ।
మహర్షిబుద్ధిదో గోప్తా గుప్తమన్త్రో గతిప్రదః ॥ ౧౧౭ ॥

గన్ధర్వగానప్రీతాత్మా గీతప్రీతోరుశాసనః ।
విద్వేషణహరో హార్యో హర్షక్రోధవివర్జితః ॥ ౧౧౮ ॥

భక్త్తప్రియో భక్త్తివశ్యో భయహృద్భూతసఙ్ధభిత్ ।
భువనేశో భూధరాత్మా విశ్వవన్ద్యో విశోషకః ॥ ౧౧౯ ॥

జ్వరనాశో రోగనాశో ముఞ్జికేశో వరప్రదః ।
పుణ్డరీకమహాహారః పుణ్డరీకత్వగమ్బరః ॥ ౧౨౦ ॥

ఆఖణ్డలముఖస్తుత్యః కుణ్డలీ కుణ్డలప్రియః ।
చణ్డాంశుమణ్డలాన్తస్థః శశిఖణ్డశిఖణ్డకః ॥ ౧౨౧ ॥

చణ్డతనాణ్డవసన్నాహశ్చణ్డకోపోఽఖిలాణ్డగః ।
చణ్డికాపూజితపదో మణ్డనాకల్పకాణ్డజః ॥ ౧౨౨ ॥

రణశౌణ్డో మహాదణ్డస్తుహుణ్డవరదాయకః ।
కపాలమాలాభరణస్తారణః శోకహారణః ॥ ౧౨౩ ॥

విధారణః శూలకరో ఘర్షణః శత్రుమారణః ।
గఙ్గాధరో గరధరస్త్రిపుణ్ట్రావలిభాసురః ॥ ౧౨౪ ॥

శమ్బరారిహరో దక్షహరోఽన్ధకహరో హరః ।
విశ్వజిద్గోజిదీశానో అశ్వజిద్ధనజిత్ తథా ॥ ౧౨౫ ॥

ఉర్వరాజిదుద్వజ్జిచ్చ సర్వజిత్ సర్వహారకః ।
మన్దారనిలయో నన్దః కున్దమాలాధరోఽమ్బుదః ॥ ౧౨౬ ॥

నన్దిప్రీతో మన్దహాసః సురవృన్దనిషేవితః ।
ముచుకున్దార్చితపదో ద్వన్ద్వహీనేన్దిరార్చితః ॥ ౧౨౭ ॥

విశ్వాధారో విశ్వనేతా వీతిహోత్రో వినీతకః ।
శఙ్కరః శాశ్వతః శాస్తా సహమానః సహస్రదః ॥ ౧౨౮ ॥

భీమో మహేశ్వరో నిత్య అంబరాన్తరనర్తనః ।
ఉగ్రో భవహరో ధౌమ్యో ధీరోదాత్తో విరాజితః ॥ ౧౨౯ ॥

వఞ్చకో నియతో విష్ణుః పరివఞ్చక ఈశ్వరః ।
ఉమావరప్రదో ముణ్డీ జటిల శుచిలక్షణః ॥ ౧౩౦ ॥

చర్మామ్బరః కాన్తికరః కఙ్కాలవరవేషధృక్ ।
మేఖలీ అజినీ దణ్డీ కపాలీ మేఖలాధరః ॥ ౧౩౧ ॥

సద్యోజాతః కాలిపతిర్వరేణ్యో వరదో మునిః ।
వసాప్రియో వామదేవస్తత్పూర్వో వటమూలగ ॥ ౧౩౨ ॥

ఉలూకరోమా ఘోరాత్మా లాస్యప్రీతో లఘుః స్థిరః ।
అణోరణీయానీశానః సున్దరభ్రూః సుతాణ్డవః ॥ ౧౩౩ ॥

కిరీటమాలాభరణో రాజరాజలసద్గతిః ।
హరికేశో ముఞ్జికేశో వ్యోమకేశో యశోధరః ॥ ౧౩౪ ॥

పాతాలవసనో భర్తా శిపివిష్టః కృపాకరః ।
హిరణ్యవర్ణో దివ్యాత్మా వృషధర్మా విరోచనః ॥ ౧౩౫ ॥

దైత్యేన్ద్రవరదో వైద్యః సురవన్ద్యోఽఘనాశకః ।
ఆనన్దేశః కుశావర్తో నన్ద్యావర్తో మధుప్రియః ॥ ౧౩౬ ॥

ప్రసన్నాత్మా విరూపాక్షో వనానాం పతిరవ్యయః ।
మస్తకాదో వేదవేద్యః సర్వో బ్రహ్మౌదనప్రియః ॥ ౧౩౭ ॥
పిశఙ్గితజటాజూటస్తడిల్లోకవిలోచనః ।
గృహాధారో గ్రామపాలో నరసింహవినాశకః ॥ ౧౩౮ ॥

మత్స్యహా కూర్మాపృష్ఠాస్థిధరో భూదారదారకః ॥
విధీన్ద్రపూజితపదః పారదో వారిధిస్థితః ॥ ౧౩౯ ॥

మహోదయో మహాదేవో మహాబీజో మహాఙ్గధృక్ ।
ఉలూకనాగాభరణో విధికన్ధరపాతనః ॥ ౧౪౦ ॥

ఆకాశకోశో హార్దాత్మా మాయావీ ప్రకృతేః పరః ।
శుల్కస్త్రిశుల్కస్త్రిమధుస్త్రిసుపర్ణః షడఙ్గవిత్ ॥ ౧౪౧ ॥

లలనాజనపూజ్యాంఘ్రిర్లఙ్కావాసోఽనిలాశనః ।
విశ్వతశ్చక్షురీశానో విశ్వతోబాహురీశ్వరః ॥ ౧౪౨ ॥

సర్వాత్మా భావనాగమ్యః స్వతన్త్రః పరమేశ్వరః ।
విశ్వభక్షో విద్రుమాక్షః సర్వదేవశిరోమణిః ॥ ౧౪౩ ॥

బ్రహమ సత్యం తథానన్దో జ్ఞానానన్దమహాఫలః ।

ఈశ్వరః –
అష్టోత్తరం మహాదేవి శేషాశేషముఖోద్గతమ్ ।
ఇత్యేతన్నామసాహ్స్రం రహస్యం కథితం మయా ॥ ౧౪౪ ॥

పవిత్రమిదమాయుష్యం పఠతాం శృణ్వతాం సదా।
యస్త్వేతన్నమసాహస్రైః బిల్వైః పఙ్కజకుడ్మలైః ॥ ౧౪౫ ॥

పూజయేత్ సర్వకాలేషు శివరాత్రౌ మహేశ్వరి ।
తస్య ముక్త్తిం దదామీశే సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ ౧౪౬ ॥

మమ ప్రియకరం హ్యేతత్ ఫణినా ఫణితం శుభమ్ ।
పఠేత్ సర్వాన్ లభేతైవ కామానాయుష్యమేవ చ ॥ ౧౪౭ ॥

నామసాహస్రపాఠీ స యమలోకం న పశ్యతి ।
కల్యాణీం చ లభేద్గౌరి గతిం నామ్నాం చ వైభవాత్ ॥ ౧౪౮ ॥

నాఖ్యేయం గోప్యమేతద్ధి నాభక్తాయ కదాచన ।
న ప్రకాశ్యమిదం దేవి మాతృకారుద్రసంహితమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

భక్త్తేషు లభతే నిత్యం భక్త్తిం మత్పాదయోర్దృఢామ్ ।
దత్వాఽభక్త్తేషు పాపాత్మా రౌరవం నరకం వ్రజేత్ ॥ ౧౫౦ ॥

సూతః –
ఇతి శివవచనం నిశమ్య గౌరీ ప్రణయాచ్చ ప్రణతా శివాఙ్ఘ్రిపద్మే ।
సురవరతరుసున్దరోరుపుష్పైరభిపూజ్య ప్రమథాధిపం తుతోష ॥ ౧౫౧ ॥

తుష్టావ కష్టహరమిష్టదమష్టదేహం
నష్టాఘసంఘదురదృష్టహరం ప్రకృష్టమ్ ।
ఉత్కృష్టవాక్యసురబృన్దగణేష్టదానలోలం
వినష్టతమసం శిపివిష్టమీశమ్ ॥ ౧౫౨ ॥

శ్రీపార్వతీ –
చణ్డాంశుశీతాంశుహుతాశనేత్రం చక్షుఃశ్రవాపారవిలోలహారమ్ ।
చర్మామ్బరం చన్ద్రకలావతంసం చరాచరస్థం చతురాననేడ్యమ్ ॥ ౧౫౩ ॥

విశ్వాధికం విశ్వవిధానదక్షం విశ్వేశ్వరం విశ్రుతనామసారమ్ ।
వినాయకేడ్యం విధివిష్ణుపూజ్యం విభుం విరుపాక్షమజం భజేఽహమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

మధుమథనాక్షివరాబ్జపూజ్యపాదం మనసిజతనునాశనోత్థదీప్తమన్యుమ్ ।
మమ మానసపద్మసద్మసంస్థం మతిదానే నిపుణం భజామి శమ్భుమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

హరిం హరన్తమనుయన్తి దేవా నఖైస్తథా పక్షవాతైః సుఘోణైః ।
నృసింహముగ్రం శరభాకృతిం శివం మత్తం తదా దానవరక్తపానాత్ ॥ ౧౫౬ ॥

నఖరముఖరఘాతైస్తీక్ష్ణయా దంష్ట్రయాపి
జ్వరపరికరదేహే నాశతాపైః సుదీప్తే ।
దితిజకదనమత్తం సంహరన్తం జగచ్చ
హరిమసురకులఘ్నం దేవతుష్ట్యై మహేశః ।
పరశువరనిఖాతైః క్రోడముత్క్రోష్టుమీష్టే ॥ ౧౫౭ ॥

రౌద్రనామభిరీశానం స్తుత్వాఽథ జగదంబికా।
ప్రేమాశ్రుపులకా దేవం సా గాఢం పరిషస్వజే ॥ ౧౫౮ ॥

శౌనకః –
కాని రౌద్రాణి నామాని త్వం నో వద విశేషతః ।
న తృప్తిరీశచరితం శృణ్వతాం నః ప్రసీద భో ॥ ౧౫౯ ॥

సూతః –
తాన్యహం వో వదామ్యద్య శృణుద్వం శౌనకాదయః ॥

పవిత్రాణి విచిత్రాణి దేవ్యా ప్రోక్త్తాని సత్తమాః ॥ ౧౬౦ ॥

దేవీ –
దిశాంపతిః పశుపతిః పథీనాం పతిరీశ్వరః ।
అన్నానాం చ పతిః శంభుః పుష్టానాం చ పతిః శివః ॥ ౧౬౧ ॥

జగతాం చ పతిః సోమః క్షేత్రాణాం చ పతిర్హరః ।
వనానాం పతిరీశానో వృక్షాణాం చ పతిర్భవః ॥ ౧౬౨ ॥

ఆవ్యాధినీనాం చ పతిః స్నాయూనాం చ పతిర్గురుః ।
పత్తినాం చ పతిస్తామ్రః సత్వనాం చ పతిర్భవః ॥ ౧౬౩ ॥

ఆరణ్యానాం పతిః శమ్భుర్ముష్ణతాం పతిరుష్ణగుః ।
ప్రకృతీనాం పతిశ్చేశః కులుఞ్చానాం పతిః సమః ॥ ౧౬౪ ॥

రుద్రో గృత్సపతిర్వ్రాత్యో భగీరథపతిః శుభః ।
అన్ధసాంపతిరీశానః సభాయాః పతిరీశ్వరః ॥ ౧౬౫ ॥

సేనాపతిశ్చ శ్వపతిః సర్వాధిపతయే నమః ।

ప్రణతా వినతా తవాఙ్ఘ్రిపద్మే భగవన్ పరిపాహి మాం విభో త్వమ్ ।
తవ కారుణ్యకటాక్షలేశలేశైర్ముదితా శఙ్కర భర్గ దేవదేవ ॥ ౧౬౬ ॥

సూతః –
ఇతి గిరివరజాప్రకృష్టవాక్యం స్తుతిరూపం విబుధాధిపో మహేశః ।
అభివీక్ష్య తదా ముదా భవానీమిదమాహ స్మరగర్వనాశకః ॥ ౧౬౭ ॥

శివః –
ఇదమగతనయే సహస్రనామ్నాం పరమరహస్యమహో మహాఘశోషమ్ ।
ప్రబలతరవరైశ్చ పాతకౌధైర్యది పఠతే హి ద్విజః స ముక్తిభాక్ ॥ ౧౬౮ ॥

శైవం మేఽద్య రహస్యమద్భ్హుతతరం సద్ ద్వాదశాంశాన్వితమ్ ।
శ్రుత్వోదారగిరా దరోరుకథయా సమ్పూరితం ధారితమ్ ।
పాపానం ప్రలయాయ తద్భవతి వై సత్యం వదామ్యద్రిజే ॥ ౧౬౯ ॥

శ్రుతిగిరికరికుమ్భగుంభరత్నే త్వయి గిరిజే పరయా రమార్ద్రదృష్ట్యా ।
నిహితోఽజిహ్మధియాం ముదేఽయమేష … మమ భక్త్తజనార్పణం ముదే ॥ ౧౭౦ ॥

ఈశ్వరః –
ఏతత్తే పఞ్చమాంశస్య విస్తరః కథితో మయా ।
రహస్యార్థస్య దేవేశి కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి ॥ ౧౭౧ ॥

ఇత్థం శివవచః శ్రుత్వా ప్రణమ్యాథ మహేశ్వరీ ।
సమాలిఙ్గ్య మహాదేవం సహర్షం గిరిజా తదా ॥ ౧౭౨ ॥

ప్రాహ ప్రేమాశ్రుపులకా శ్రుత్వా శివకథాసుధామ్ ।

దేవీ –
అహో ధన్యాస్మి దేవేశ త్వత్కథామ్భోధివీచిభిః ॥ ౧౭౩ ॥

శ్రోత్రే పవిత్రతాం యాతే మాహాత్మ్యం వేద కస్తవ।
మామృతే దేవదేవేశ న భేదోఽస్త్యావయోః శివః ॥ ౧౭౪ ॥

భవ భవ భగవన్ భవాబ్ధిపార స్మరగరఖ్ణ్డనమణ్డనోరుగణ్డ ।
స్ఫురదురుముకుటోత్తమాఙ్గగఙ్గా… దివ్యదేహ ॥ ౧౭౫ ॥

అవ భవ భవహన్ ప్రకర్షపాపాఞ్జనమజ్ఞం జడదుఃఖభోగసఙ్గమ్ ।
తవ సుఖకథయా జగత్ పవిత్రం భవ భవతాత్ భవతాపహన్ ముదే మే ॥ ౧౭౬ ॥

సూతః –
ఇతి దేవ్యా స్తుతో దేవో మహేశః కరుణానిధిః ।
తద్వత్ కథానిధిః ప్రోక్తః శివరత్నమహాఖనిః ॥ ౧౭౭ ॥

భవతాం దర్శనేనాద్య శివభక్తికథారసైః ।
పావితోఽస్మి మునిశ్రేష్ఠాః కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛథ ॥ ౧౭౮ ॥

ఇతి తద్వదనామ్భోజసుధానిష్యన్దినీం గిరమ్ ।
శ్రుత్వా ప్రకటరోమాఞ్చః శౌనకః ప్రాహ సాదరమ్ ॥ ౧౭౯ ॥

శౌనకః –
అహో మహాదేవకథాసుధామ్బుభిః సమ్ప్లావితోఽస్మ్యద్య భవాగ్నితప్తః ।
ధన్యోఽస్మి త్వద్వాక్యసుజాతహర్షో ద్విజైః సుజాతైరపి జాతహర్షః ॥ ౧౮౦ ॥

సూతః –
శ్రీమత్కైలాసవర్యే భువనజనకతః సంశ్రుతా పుణ్యదాత్రీ
శమ్భోర్దివ్యకథాసుధాబ్ధిలహరీ పాపాపనోదక్షమా ।
దేవ్యాస్తచ్ఛ్రుతవాన్ గురుర్మమ మునిః స్కన్దాచ్చ తల్లబ్ధవాన్
సేయం శఙ్కరకిఙ్కరేషు విహితా విశ్వైకమోక్షప్రదా ॥ ౧౮౧ ॥

ఇతి శ్రీశివరహస్యే భర్గాఖ్యే పఞ్చమాంశే
…. నామ చత్వారింశోఽధ్యాయః ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivarahasya Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top