Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવેઙ્કટેશસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીવસિષ્ઠ ઉવાચ-
ભગવન્ કેન વિધિના નામભિર્વેઙ્કટેશ્વરમ્ ।
પૂજયામાસ તં દેવં બ્રહ્મા તુ કમલૈઃ શુભૈઃ ॥ ૧ ॥

પૃચ્છામિ તાનિ નામાનિ ગુણ યોગપરાણિ કિમ્ ।
મુખ્યવૃત્તીનિ કિં બ્રૂહિ લક્ષકાણ્યથવા હરેઃ ॥ ૨ ॥

નારદ ઉવાચ –
નામાન્યનન્તાનિ હરેઃ ગુણયોગાનિ કાનિ ચિત્ ।
મુખ્ય વૃત્તીનિ ચાન્યાનિ લક્ષકાણ્યપરાણિ ચ ॥ ૩ ॥
પરમાર્થૈઃ સર્વશબ્દૈરેકો જ્ઞેયઃ પરઃ પુમાન્ ।
આદિમધ્યાન્તરહિતઃ ત્વવ્યક્તોઽનન્તરૂપભૃત્ ॥ ૪ ॥
ચન્દ્રાર્ક વહ્નિવાય્વાદ્યા ગ્રહર્ક્ષાણિ નભો દિશઃ ।
અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં સન્તિ નો સન્તિ યન્મતેઃ ॥ ૫ ॥

તસ્ય દેવસ્ય નામ્નાં હિ પારં ગન્તું હિ કઃ ક્ષમઃ ।
તથાઽપિ ચાભિધાનાનિ વેઙ્કટેશસ્ય કાનિચિત્ ॥ ૬ ॥

બ્રહ્મગીતાનિ પુણ્યાનિ તાનિ વક્ષ્યામિ સુવ્રત ।
યદુચ્ચારણમાત્રેણ વિમુક્તાઘઃ પરં વ્રજેત્ ॥ ૭ ॥

વેઙ્કટેશસ્ય નામ્નાં હિ સહસ્રસ્ય ઋષિર્વિધિઃ ।
છન્દોઽનુષ્ઠુપ્ તથા દેવઃ શ્રીવત્સાઙ્કો રમાપતિઃ ॥ ૮ ॥

બીજભૂતસ્તથોંકારો હ્રીં ક્લીં શક્તિશ્ચ કીલકમ્ ।
ઓં નમો વેઙ્કટેશાયેત્યાદિર્મન્ત્રોઽત્ર કથ્યતે ॥ ૯ ॥

બ્રહ્માણ્ડગર્ભઃ કવચમસ્ત્રં ચક્રગદાધરઃ ।
વિનિયોગોઽભીષ્ટસિદ્ધૌ હૃદયં સામગાયનઃ ॥

ધ્યાનં –
ભાસ્વચ્છંદ્રમસૌ યદીયનયને ભાર્યા યદીયા રમા
યસ્માદ્વિશ્વસૃડપ્યભૂદ્યમિકુલં યદ્ધ્યાનયુક્તં સદા
નાથો યો જગતાં નગેન્દ્રદુહિતુર્નાથોઽપિ યદ્ભક્તિમાન્
તાતો યો મદનસ્ય યો દુરિતહા તં વેઙ્કટેશં ભજે ॥

ઊર્ધ્વૈ હસ્તૌ યદીયૌ સુરરિપુદળને બિભ્રતૌ શઙ્ખચક્રે
સેવ્યાવઙ્ઘ્રી સ્વકીયાવભિદધદધરો દક્ષિણો યસ્ય પાણિઃ ।
તાવન્માત્રં ભવાબ્ધિં ગમયતિ ભજતામૂરુગો વામપાણિઃ
શ્રીવત્સાઙ્કશ્ચ લક્ષ્મીર્યદુરસિ લસતસ્તં ભજે વેઙ્કટેશમ્
ઇતિ ધ્યાયન્ વેઙ્કટેશં શ્રીવત્સાઙ્કં રમાપતિમ્ ।
વેઙ્કટેશો વિરૂપાક્ષ ઇત્યારભ્ય જપેત્ક્રમાત્ ॥ ૧૦ ॥

વેઙ્કટેશો વિરૂપાક્ષો વિશ્વેશો વિશ્વભાવનઃ ।
વિશ્વસૃઙ્ વિશ્વસંહર્તા વિશ્વપ્રાણો વિરાડ્વપુઃ ॥ ૧૧ ॥

શેષાદ્રિનિલયોઽશેષભક્તદુઃખપ્રણાશનઃ ।
શેષસ્તુત્યઃ શેષશાયી વિશેષજ્ઞો વિભુઃ સ્વભૂઃ ॥ ૧૨ ॥

વિષ્ણુર્જિષ્ણુશ્ચ વર્ધિષ્ણુરુત્સવિષ્ણુઃ સહિષ્ણુકઃ ।
ભ્રાજિષ્ણુશ્ચ ગ્રસિષ્ણુશ્ચ વર્તિષ્ણુશ્ચ ભરિષ્ણુકઃ ॥ ૧૩ ॥

કાલયન્તા કાલગોપ્તા કાલઃ કાલાન્તકોઽખિલઃ ।
કાલગમ્યઃ કાલકણ્ઠવન્દ્યઃ કાલકલેશ્વરઃ ॥ ૧૪ ॥

શમ્ભુઃ સ્વયમ્ભૂરમ્ભોજનાભિસ્તમ્ભિતવારિધિઃ ।
અમ્ભોધિનન્દિનીજાનિઃ શોણામ્ભોજપદપ્રભઃ ॥ ૧૫ ॥

કમ્બુગ્રીવઃ શમ્બરારિરૂપઃ શમ્બરજેક્ષણઃ ।
બિમ્બાધરો બિમ્બરૂપી પ્રતિબિમ્બક્રિયાતિગઃ ॥ ૧૬ ॥

ગુણવાન્ ગુણગમ્યશ્ચ ગુણાતીતો ગુણપ્રિયઃ
દુર્ગુણધ્વંસકૃત્સર્વસુગુણો ગુણભાસકઃ ॥ ૧૭ ॥

પરેશઃ પરમાત્મા ચ પરઞ્જ્યોતિઃ પરા ગતિઃ ।
પરં પદં વિયદ્વાસાઃ પારમ્પર્યશુભપ્રદઃ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્માણ્ડગર્ભો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મસૃઢ્બ્રહ્મબોધિતઃ ।
બ્રહ્મસ્તુત્યો બ્રહ્મવાદી બ્રહ્મચર્યપરાયણઃ ॥ ૧૯ ॥

સત્યવ્રતાર્થસન્તુષ્ટસ્સત્યરૂપી ઝષાઙ્ગવાન્ ।
સોમકપ્રાણહારી ચાનીતામ્નાયોઽબ્ધિસઞ્ચરઃ ॥ ૨૦ ॥

દેવાસુરવરસ્તુત્યઃ પતન્મન્દરધારકઃ ।
ધન્વન્તરિઃ કચ્છપાઙ્ગઃ પયોનિધિવિમન્થકઃ ॥ ૨૧ ॥

અમરામૃતસન્ધાતા ધૃતસમ્મોહિનીવપુઃ ।
હરમોહકમાયાવી રક્ષઃસન્દોહભઞ્જનઃ ॥ ૨૨ ॥

હિરણ્યાક્ષવિદારી ચ યજ્ઞો યજ્ઞ વિભાવનઃ ।
યજ્ઞીયોર્વીસગુદ્ધર્તા લીલાક્રોડઃ પ્રતાપવાન્ ॥ ૨૩ ॥

દણ્ડકાસુરવિધ્વંસી વક્રદંષ્ટ્ર ક્ષમાધરઃ ।
ગન્ધર્વશાપહરણઃ પુણ્યગન્ધો વિચક્ષણઃ ॥ ૨૪ ॥

કરાલવક્ત્રઃ સોમાર્કનેત્રઃ ષડ્ગુણવૈભવઃ ।
શ્વેતઘોણી ઘૂર્ણિતભ્રૂર્ઘુર્ઘુરધ્વનિવિભ્રમઃ ॥ ૨૫ ॥
દ્રાઘીયાન્ નીલકેશી ચ જાગ્રદમ્બુજલોચનઃ ।
ઘૃણાવાન્ ઘૃણિસમ્મોહો મહાકાલાગ્નિદીધિતિઃ ॥ ૨૬ ॥

જ્વાલાકરાલવદનો મહોલ્કાકુલવીક્ષણઃ ।
સટાનિર્ભિણ્ણમેઘૌઘો દંષ્ટ્રારુગ્વ્યાપ્તદિક્તટઃ ॥ ૨૭ ॥

ઉચ્છ્વાસાકૃષ્ટભૂતેશો નિઃશ્વાસત્યક્તવિશ્વસૃટ્ ।
અન્તર્ભ્રમજ્જગદ્ગર્ભોઽનન્તો બ્રહ્મકપાલહૃત્ ॥ ૨૮ ॥

ઉગ્રો વીરો મહાવિષ્ણુર્જ્વલનઃ સર્વતોમુખઃ ।
નૃસિંહો ભીષણો ભદ્રો મૃત્યુમૃત્યુઃ સનાતનઃ ॥ ૨૯ ॥

સભાસ્તમ્ભોદ્ભવો ભીમઃ શીરોમાલી મહેશ્વરઃ ।
દ્વાદશાદિત્યચૂડાલઃ કલ્પધૂમસટાચ્છવિઃ ॥ ૩૦ ॥

હિરણ્યકોરસ્થલભિન્નનખઃ સિંહમુખોઽનઘઃ ।
પ્રહ્લાદવરદો ધીમાન્ ભક્તસઙ્ઘ પ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૩૧ ॥

બ્રહ્મરુદ્રાદિસંસેવ્યઃ સિદ્ધસાધ્યપ્રપૂજિતઃ ।
લક્ષ્મીનૃસિંહો દેવેશો જ્વાલાજિહ્વાન્ત્રમાલિકઃ ॥ ૩૨ ॥

ખડ્ગી ખેટી મહેષ્વાસી કપાલી મુસલી હલી ।
પાશી શૂલી મહાબાહુર્જ્વરઘ્નો રોગલુણ્ઠકઃ ॥ ૩૩ ॥

મૌઞ્જીયુક્ છાત્રકો દણ્ડી કૃષ્ણાજિનધરો વટુઃ ।
અધીતવેદો વેદાન્તોદ્ધારકો બ્રહ્મનૈષ્ઠિકઃ ॥ ૩૪ ॥

અહીનશયનપ્રીતઃ આદિતેયોઽનઘો હરિઃ ।
સંવિત્પ્રિયસ્સામવેદ્યો બલિવેશ્મપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૩૫ ॥

બલિક્ષાલિતપાદાબ્જો વિન્દ્યાવલિવિમાનિતઃ ।
ત્રિપાદભૂમિસ્વીકર્તા વિશ્વરૂપપ્રદર્શકઃ ॥ ૩૬ ॥

ધૃતત્રિવિક્રમઃ સાઙ્ઘ્રિનખભિન્નાણ્ડખર્પરઃ ।
પજ્જાતવાહિનીધારાપવિત્રિતજગત્ત્રયઃ ॥ ૩૭ ॥

વિધિસમ્માનિતઃ પુણ્યો દૈત્યયોદ્ધા જયોર્જિતઃ ।
સુરરાજ્યપ્રદઃ શુક્રમદહૃત્ સુગતીશ્વરઃ ॥ ૩૮ ॥

જામદગ્ન્યઃ કુઠારી ચ કાર્તવીર્યવિદારણઃ ।
રેણુકાયાશ્શિરોહારી દુષ્ટક્ષત્રિયમર્દનઃ ॥ ૩૯ ॥

વર્ચસ્વી દાનશીલશ્ચ ધનુષ્માન્ બ્રહ્મવિત્તમઃ ।
અત્યુદગ્રઃ સમગ્રશ્ચ ન્યગ્રોધો દુષ્ટનિગ્રહઃ ॥ ૪૦ ॥

રવિવંશસમુદ્ભૂતો રાઘવો ભરતાગ્રજઃ ।
કૌસલ્યાતનયો રામો વિશ્વામિત્ર પ્રિયઙ્કરઃ ॥૪૧ ॥

તાટકારિઃ સુબાહુઘ્નો બલાતિબલમન્ત્રવાન્ ।
અહલ્યાશાપવિચ્છેદી પ્રવિષ્ટજનકાલયઃ ॥ ૪૨ ॥

સ્વયંવરસભાસંસ્થ ઈશચાપપ્રભઞ્જનઃ ।
જાનકીપરિણેતા ચ જનકાધીશસંસ્તુતઃ ॥ ૪૩ ॥

જમદગ્નિતનૂજાતયોદ્ધાઽયોધ્યાધિપાગ્રણીઃ ।
પિતૃવાક્યપ્રતીપાલસ્ત્યક્તરાજ્યઃ સલક્ષ્મણઃ ॥ ૪૪ ॥

સસીતશ્ચિત્રકૂટસ્થો ભરતાહિતરાજ્યકઃ ।
કાકદર્પપ્રહર્તા ચ દણ્ડકારણ્યવાસકઃ ॥ ૪૫ ॥

પઞ્ચવટ્યાં વિહારી ચ સ્વધર્મપરિપોષકઃ ।
વિરાધહાઽગસ્ત્યમુખ્યમુનિસમ્માનિતઃ ॥ ૪૬ ॥

ઇન્દ્રચાપધરઃ ખડ્ગધરશ્ચાક્ષયસાયકઃ ।
ખરાન્તકો દૂષણારિસ્ત્રિશિરસ્કરિપુર્વૃષઃ ॥ ૪૭ ॥

તતઃ શૂર્પણખાનાસાચ્છેત્તા વલ્કલધારકઃ ।
જટાવાન્ પર્ણશાલાસ્થો મારીચબલમર્દકઃ ॥ ૪૮ ॥

પક્ષિરાટ્કૃતસંવાદો રવિતેજા મહાબલઃ ।
શબર્યાનીતફલભુગ્ધનૂમત્પરિતોષિતઃ ॥ ૪૯ ॥

સુગ્રીવાભયદો દૈત્યકાયક્ષેપણભાસુરઃ ।
સપ્તતાલસમુચ્છેત્તા વાલિહૃત્કપિસંવૃતઃ ॥ ૫૦ ॥

વાયુસૂનુકૃતાસેવસ્ત્યક્તપમ્પઃ કુશાસનઃ ।
ઉદન્વત્તીરગઃ શૂરો વિભીષણવરપ્રદઃ ॥ ૫૧ ॥

સેતુકૃદ્દૈત્યહા પ્રાપ્તલઙ્કોઽલઙ્કારવાન્ સ્વયમ્ ।
અતિકાયશિરશ્છેત્તા કુમ્ભકર્ણવિભેદનઃ ॥ ૫૨ ॥

દશકણ્ઠશિરોધ્વંસી જાંબવત્પ્રમુખાવૃતઃ ।
જાનકીશઃ સુરાધ્યક્ષઃ સાકેતેશઃ પુરાતનઃ ॥ ૫૩ ॥

પુણ્યશ્લોકો વેદવેદ્યઃ સ્વામિતીર્થનિવાસકઃ ।
લક્ષ્મીસરઃકેળિલોલો લક્ષ્મીશો લોકરક્ષકઃ ॥ ૫૪ ॥

દેવકીગર્ભસંભૂતો યશોદેક્ષણલાલિતઃ ।
વસુદેવકૃતસ્તોત્રો નન્દગોપમનોહરઃ ॥ ૫૫ ॥

ચતુર્ભુજઃ કોમલાઙ્ગો ગદાવાન્નીલકુન્તલઃ ।
પૂતનાપ્રાણસંહર્તા તૃણાવર્તવિનાશનઃ ॥ ૫૬ ॥

ગર્ગારોપિતનામાઙ્કો વાસુદેવો હ્યાધોક્ષજઃ ।
ગોપિકાસ્તન્યપાયી ચ બલભદ્રાનુજોઽચ્યુતઃ ॥ ૫૭ ॥

વૈયાઘ્રનખભૂષશ્ચ વત્સજિદ્વત્સવર્ધનઃ ।
ક્ષીરસારાશનરતો દધિભાણ્ડપ્રમર્દનઃ ॥ ૫૮ ॥

નવનીતાપહર્તા ચ નીલનીરદભાસુરઃ ।
અભીરદૃષ્ટદૌર્જન્યો નીલપદ્મનિભાનનઃ ॥ ૫૯ ॥

માતૃદર્શિતવિશ્વાસ્યઃ ઉલૂખલનિબન્ધનઃ ।
નલકૂબરશાપાન્તો ગોધૂલિચ્છુરિતાઙ્ગકઃ ॥ ૬૦ ॥

ગોસઙ્ઘરક્ષકઃ શ્રીશો બૃન્દારણ્યનિવાસકઃ ।
વત્સાન્તકો બકદ્વેષી દૈત્યામ્બુદમહાનિલઃ ॥ ૬૧ ॥

મહાજગરચણ્ડાગ્નિઃ શકટપ્રાણકણ્ટકઃ ।
ઇન્દ્રસેવ્યઃ પુણ્યગાત્રઃ ખરજિઞ્વણ્ડદીધિતિઃ ॥ ૬૨ ॥

તાલપક્વફલાશી ચ કાળીયફણિદર્પહા ।
નાગપત્નીસ્તુતિપ્રીતઃ પ્રલમ્બાસુરખણ્ડનઃ ॥ ૬૩ ॥

દાવાગ્નિબલસંહારી ફલહારી ગદાગ્રજઃ ।
ગોપાઙ્ગનાચેલચોરઃ પાથોલીલાવિશારદઃ ॥ ૬૪ ॥

વંશીગાનપ્રવીણશ્ચ ગોપીહસ્તામ્બુજાર્ચિતઃ ।
મુનિપત્ન્યાહૃતાહારો મુનિશ્રેષ્ઠો મુનિપ્રિયઃ ॥ ૬૫ ॥

ગોવર્દ્ધનાદ્રિસન્ધર્તા સઙ્ક્રન્દનતમોઽપહઃ ।
સદુદ્યાનવિલાસી ચ રાસક્રીડાપરાયણઃ ॥ ૬૬ ॥

વરુણાભ્યર્ચિતો ગોપીપ્રાર્થિતઃ પુરુષોત્તમઃ ।
અક્રૂરસ્તુતિસમ્પ્રીતઃ કુબ્જાયૌવનદાયકઃ ॥ ૬૭ ॥

મુષ્ટિકોરઃપ્રહારી ચ ચાણૂરોદરદારણઃ ।
મલ્લયુદ્ધાગ્રગણ્યશ્ચ પિતૃબન્ધનમોચકઃ ॥ ૬૮ ॥

મત્તમાતઙ્ગપઞ્ચાસ્યઃ કંસગ્રીવાનિકૃન્તનઃ ।
ઉગ્રસેનપ્રતિષ્ટાતા રત્નસિંહાસનસ્થિતઃ ॥ ૬૯ ॥

કાલનેમિખલદ્વેષી મુચુકુન્દવરપ્રદઃ ।
સાલ્વસેવિતદુર્ધર્ષરાજસ્મયનિવારણઃ ॥ ૭૦ ॥

રુક્મગર્વાપહારી ચ રુક્મિણીનયનોત્સવઃ ।
પ્રદ્યુમ્નજનકઃ કામી પ્રદ્યુમ્નો દ્વારકાધિપઃ ॥ ૭૧ ॥

મણ્યાહર્તા મહામાયો જામ્બવત્કૃતસઙ્ગરઃ ।
જામ્બૂનદામ્બરધરો ગમ્યો જામ્બવતીવિભુઃ ॥ ૭૨ ॥

કાલિન્દીપ્રથિતારામકેલિર્ગુઞ્જાવતંસકઃ ।
મન્દારસુમનોભાસ્વાન્ શચીશાભીષ્ટદાયકઃ ॥ ૭૩ ॥

સત્રાજિન્માનસોલ્લાસી સત્યાજાનિઃ શુભાવહઃ ।
શતધન્વહરઃ સિદ્ધઃ પાણ્ડવપ્રિયકોત્સવઃ ॥ ૭૪ ॥

ભદ્રપ્રિયઃ સુભદ્રાયા ભ્રાતા નાગ્નાજિતીવિભુઃ ।
કિરીટકુણ્ડલધરઃ કલ્પપલ્લવલાલિતઃ ॥ ૭૫ ॥

ભૈષ્મીપ્રણયભાષાવાન્ મિત્રવિન્દાધિપોઽભયઃ ।
સ્વમૂર્તિકેલિસમ્પ્રીતો લક્ષ્મણોદારમાનસઃ ॥ ૭૬ ॥

પ્રાગ્જ્યોતિષાધિપધ્વંસી તત્સૈન્યાન્તકરોઽમૃતઃ ।
ભૂમિસ્તુતો ભૂરિભોગો ભૂષણામ્બરસંયુતઃ ॥ ૭૭ ॥

બહુરામાકૃતાહ્લાદો ગન્ધમાલ્યાનુલેપનઃ ।
નારદાદૃષ્ટચરિતો દેવેશો વિશ્વરાડ્ ગુરુઃ ॥ ૭૮ ॥

બાણબાહુવિદારશ્ચ તાપજ્વરવિનાશકઃ ।
ઉષોદ્ધર્ષયિતાઽવ્યક્તઃ શિવવાક્તુષ્ટમાનસઃ ॥ ૭૯ ॥

મહેશજ્વરસંસ્તુત્યઃ શીતજ્વરભયાન્તકઃ ।
નૃગરાજોદ્ધારકશ્ચ પૌણ્ડ્રકાદિવધોદ્યતઃ ॥ ૮૦ ॥

વિવિધારિચ્છલોદ્વિગ્નબ્રાહ્મણેષુ દયાપરઃ ।
જરાસન્ધબલદ્વેષી કેશિદૈત્યભયઙ્કરઃ ॥ ૮૧ ॥

ચક્રી ચૈદ્યાન્તકઃ સભ્યો રાજબન્ધવિમોચકઃ ।
રાજસૂયહવિર્ભોક્તા સ્નિગ્ધાઙ્ગઃ શુભલક્ષણઃ ॥ ૮૨ ॥

ધાનાભક્ષણસમ્પ્રીતઃ કુચેલાભીષ્ટદાયકઃ ।
સત્ત્વાદિગુણગમ્ભીરો દ્રૌપદીમાનરક્ષકઃ ॥ ૮૩ ॥

ભીષ્મધ્યેયો ભક્તવશ્યો ભીમપૂજ્યો દયાનિધિઃ ।
દન્તવક્ત્રશિરશ્છેત્તા કૃષ્ણઃ કૃષ્ણાસખઃ સ્વરાટ્ ॥ ૮૪ ॥

વૈજયન્તીપ્રમોદી ચ બર્હિબર્હવિભૂષણઃ ।
પાર્થકૌરવસન્ધાનકારી દુઃશાસનાન્તકઃ ॥ ૮૫ ॥

બુદ્દો વિશુદ્ધઃ સર્વજ્ઞઃ ક્રતુહિંસાવિનિન્દકઃ ।
ત્રિપુરસ્ત્રીમાનભઙ્ગઃ સર્વશાસ્ત્રવિશારદઃ ॥ ૮૬ ॥

નિર્વિકારો નિર્મમશ્ચ નિરાભાસો નિરામયઃ ।
જગન્મોહકધર્મી ચ દિગ્વસ્ત્રો દિક્પતીશ્વરઃ ॥ ૮૭ ॥

કલ્કી મ્લેચ્છપ્રહર્તા ચ દુષ્ટનિગ્રહકારકઃ ।
ધર્મપ્રતિષ્ટાકારી ચ ચાતુર્વર્ણ્યવિભાગકૃત્ ॥ ૮૮ ॥

યુગાન્તકો યુગાક્રાન્તો યુગકૃદ્યુગભાસકઃ ।
કામારિઃ કામકારી ચ નિષ્કામઃ કામિતાર્થદઃ ॥ ૮૯ ॥

ભર્ગો વરેણ્યં સવિતુઃ શાર્ઙ્ગી વૈકુણ્ઠમન્દિરઃ ।
હયગ્રીવઃ કૈટભારિઃ ગ્રાહઘ્નો ગજરક્ષકઃ ॥ ૯૦ ॥

સર્વસંશયવિચ્છેત્તા સર્વભક્તસમુત્સુકઃ ।
કપર્દી કામહારી ચ કલા કાષ્ટા સ્મૃતિર્ધૃતિઃ ॥ ૯૧ ॥

અનાદિરપ્રમેયૌજ્ઞાઃ પ્રધાનઃ સન્નિરૂપકઃ ।
નિર્લોપો નિઃસ્પૃહોઽસઙ્ગો નિર્ભયો નીતિપારગઃ ॥ ૯૨ ॥

નિષ્પેષ્યો નિષ્ક્રિયઃ શાન્તો નિષ્પ્રપઞ્ચો નિધિર્નયઃ
કર્મ્યકર્મી વિકર્મી ચ કર્મેપ્સુઃ કર્મભાવનઃ ॥ ૯૩ ॥

કર્માઙ્ગઃ કર્મવિન્યાસો મહાકર્મી મહાવ્રતી ।
કર્મભુક્કર્મફલદઃ કર્મેશઃ કર્મનિગ્રહઃ ॥ ૯૪ ॥

નરો નારાયણો દાન્તઃ કપિલઃ કામદઃ શુચિઃ ।
તપ્તા જપ્તાઽક્ષમાલાવાન્ ગન્તા નેતા લયો ગતિઃ ॥ ૯૫ ॥

શિષ્ટો દ્રષ્ટા રિપુદ્વેષ્ટા રોષ્ટા વેષ્ટા મહાનટઃ ।
રોદ્ધા બોદ્ધા મહાયોદ્ધા શ્રદ્ધાવાન્ સત્યધીઃ શુભઃ ॥ ૯૬ ॥

મન્ત્રી મન્ત્રો મન્ત્રગમ્યો મન્ત્રકૃત્ પરમન્ત્રહૃત્ ।
મન્ત્રભૃન્મન્ત્રફલદો મન્ત્રેશો મન્ત્રવિગ્રહઃ ॥ ૯૭ ॥

મન્ત્રાઙ્ગો મન્ત્રવિન્યાસો મહામન્ત્રો મહાક્રમઃ ।
સ્થિરધીઃ સ્થિરવિજ્ઞાનઃ સ્થિરપ્રજ્ઞઃ સ્થિરાસનઃ ॥ ૯૮ ॥

સ્થિરયોગઃ સ્થિરાધારઃ સ્થિરમાર્ગઃ સ્થિરાગમઃ।
નિશ્શ્રેયસો નિરીહોઽગ્નિર્નિરવદ્યો નિરઞ્જનઃ ॥ ૯૯ ॥

નિર્વૈરો નિરહઙ્કારો નિર્દમ્ભો નિરસૂયકઃ ।
અનન્તોઽનન્તબાહૂરુરનન્તાઙ્ઘ્રિરનન્તદૃક્ ॥ ૧૦૦ ॥

અનન્તવક્ત્રોઽનન્તાઙ્ગોઽનન્તરૂપો હ્યનન્તકૃત્ ।
ઊર્ધ્વરેતા ઊર્ધ્વલિઙ્ગો હ્યૂર્ધ્વમૂર્ધ્વોર્ધ્વશાખકઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ઊર્ધ્વ ઊર્ધ્વાધ્વરક્ષી ચ હ્યૂર્ધ્વજ્વાલો નિરાકુલઃ ।
બીજં બીજપ્રદો નિત્યો નિદાનં નિષ્કૃતિઃ કૃતી ॥ ૧૦૨ ॥

મહાનણીયન્ ગરિમા સુષમા ચિત્રમાલિકઃ ।
નભસ્સ્પૃઙ્નભસો જ્યોતિર્નભસ્વાન્નિર્નભા નભઃ ॥ ૧૦૩ ॥

અભુર્વિભુઃ પ્રભુઃ શમ્ભુર્મહીયાન ભૂર્ભુવાકૃતિઃ ।
મહાનન્દો મહાશૂરો મહોરાશિર્મહોત્સવઃ ॥ ૧૦૪ ॥

મહાક્રોધો મહાજ્વાલો મહાશાન્તો મહાગુણઃ ।
સત્યવ્રતઃ સત્યપરઃ સત્યસન્ધઃ સતાંગતિઃ ॥ ૧૦૫ ॥

સત્યેશઃ સત્યસઙ્કલ્પઃ સત્યચારિત્રલક્ષણઃ ।
અન્તશ્ચરો હ્યન્તરાત્મા પરમાત્મા ચિદાત્મકઃ ॥ ૧૦૬ ॥

રોચનો રોચમાનશ્ચ સાક્ષી શૌરિર્જનાર્દનઃ ।
મુકુન્દો નન્દનિષ્પન્દઃ સ્વર્ણબિન્દુઃ પુરન્દરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

અરિન્દમઃ સુમન્દશ્ચ કુન્દમન્દારહાસવાન્ ।
સ્યન્દનારૂઢચણ્ડાઙ્ગો હ્યાનન્દી નન્દનન્દનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

અનસૂયાનન્દનોઽત્રિનેત્રાનન્દઃ સુનન્દવાન્ ।
શઙ્ખવાન્પઙ્કજકરઃ કુઙ્કુમાઙ્કો જયાઙ્કુશઃ ॥ ૧૦૯ ॥

અમ્ભોજમકરન્દાઢ્યો નિષ્પઙ્કોઽગરુપઙ્કિલઃ ।
ઇન્દ્રશ્ચન્દ્રરથશ્ચન્દ્રોઽતિચન્દ્રશ્ચન્દ્રભાસકઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ઉપેન્દ્ર ઇન્દ્રરાજશ્ચ વાગિન્દ્રશ્ચન્દ્રલોચન ।
પ્રત્યક્ પરાક્ પરંધામ પરમાર્થઃ પરાત્પરઃ ॥ ૧૧૧ ॥

અપારવાક્ પારગામી પારાવારઃ પરાવરઃ ।
સહસ્વાનર્થદાતા ચ સહનઃ સાહસી જયી ॥ ૧૧૨ ॥

તેજસ્વી વાયુવિશિખી તપસ્વી તાપસોત્તમઃ ।
ઐશ્વર્યોદ્ભૂતિકૃદ્ભૂતિરૈશ્વર્યાઙ્ગકલાપવાન્ ॥ ૧૧૩ ॥

અમ્ભોધિશાયી ભગવાન્ સર્વજ્ઞસ્સામપારગઃ ।
મહાયોગી મહાધીરો મહાભોગી મહાપ્રભુઃ ॥ ૧૧૪ ॥

મહાવીરો મહાતુષ્ટિર્મહાપુષ્ટિર્મહાગુણઃ ।
મહાદેવો મહાબાહુર્મહાધર્મો મહેશ્વરઃ ॥ ૧૧૫ ॥

સમીપગો દૂરગામી સ્વર્ગમાર્ગનિરર્ગલઃ ।
નગો નગધરો નાગો નાગેશો નાગપાલકઃ ॥ ૧૧૬ ॥

હિરણ્મયઃ સ્વર્ણરેતા હિરણ્યાર્ચિર્હિરણ્યદઃ ।
ગુણગણ્યઃ શરણ્યશ્ચ પુણ્યકીર્તિઃ પુરાણગઃ ॥ ૧૧૭ ॥

જન્મભૃજ્જન્યસન્નદ્ધો દિવ્યપઞ્ચાયુધો વશી ।
દૌર્જન્યભઙ્ગઃ પર્જન્યઃ સૌજન્યનિલયોઽલયઃ ॥ ૧૧૮ ॥

જલન્ધરાન્તકો ભસ્મદૈત્યનાશી મહામનાઃ ।
શ્રેષ્ટશ્શ્રવિષ્ઠો દ્રાઘિષ્ઠો ગરિષ્ઠો ગરુડધ્વજઃ ॥ ૧૧૯ ॥

જ્યેષ્ઠો દ્રઢિષ્ઠો વર્ષિષ્ઠો દ્રાઘિયાન્ પ્રણવઃ ફણી ।
સમ્પ્રદાયકરઃ સ્વામી સુરેશો માધવો મધુઃ ॥ ૧૨૦ ॥

નિર્નિમેષો વિધિર્વેધા બલવાન્ જીવનં બલી ।
સ્મર્તા શ્રોતા વિકર્તા ચ ધ્યાતા નેતા સમોઽસમઃ ॥ ૧૨૧ ॥

હોતા પોતા મહાવક્તા રન્ત મન્તા ખલાન્તકઃ ।
દાતા ગ્રાહયિતા માતા નિયન્તાઽનન્ત વૈભવઃ ॥ ૧૨૨ ॥

ગોપ્તા ગોપયિતા હન્તા ધર્મજાગરિતા ધવઃ ।
કર્તા ક્ષેત્રકરઃ ક્ષેત્રપ્રદઃ ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મવિત્ ॥ ૧૨૩ ॥

ક્ષેત્રી ક્ષેત્રહરઃ ક્ષેત્રપ્રિયઃ ક્ષેમકરો મરુત્ ।
ભક્તિપ્રદો મુક્તિદાયી શક્તિદો યુક્તિદાયકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

શક્તિયુઙ્જૌક્તિકસ્રગ્વી સૂક્તિરામ્નાયસૂક્તિગઃ ।
ધનઞ્જયો ધનાધ્યક્ષો ધનિકો ધનદાધિપઃ ॥ ૧૨૫ ॥

મહાધનો મહામાની દુર્યોધનવિમાનિતઃ ।
રત્નાકરો રત્નરોચી રત્નગર્ભાશ્રયઃ શુચિઃ ॥ ૧૨૬ ॥

રત્નસાનુનિધિર્મૌળિરત્નાભા રત્નકઙ્કણઃ ।
અન્તર્લક્ષ્યોઽન્તરમ્યાસી ચાન્તર્ધ્યેયો જિતાસનઃ ॥ ૧૨૭ ॥

અન્તરઙ્ગો દયાવાંશ્ચ હ્યાંતર્માયો મહાર્ણવઃ ।
સરસસિદ્ધરસિકઃ સિદ્ધિઃ સાધ્યઃ સદાગતિઃ ॥ ૧૨૮ ॥

આયુઃપ્રદો મહાયુષ્માનર્ચિષ્માનોષધીપતિઃ ।
અષ્ટશ્રીરષ્ટભાગોઽષ્ટકકુબ્વ્યાપ્તયશો ત્રતી ॥ ૧૨૯ ॥

અષ્ટાપદઃ સુવર્ણાભો હ્યષ્ટમૂર્તિસ્ત્રિમૂર્તિમાન્ ।
અસ્વપ્નઃ સ્વપ્નગઃ સ્વપ્નઃ સુસ્વપ્નફલદાયકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

દુઃસ્વપ્નધ્વંસકો ધ્વસ્તદુર્નિમિત્તઃ શિવઙ્કરઃ ।
સુવર્ણવર્ણસ્સમ્ભાવ્યો વર્ણિતો વર્ણસમ્મુખઃ ॥ ૧૩૧ ॥

સુવર્ણમુખરીતીરશિવધ્યાતપદામ્બુજઃ ।
દાક્ષાયણીવચસ્તુષ્ટો દૂર્વાસોદૃષ્ટિગોચરઃ ॥ ૧૩૨ ॥

અમ્બરીષવ્રતપ્રીતો મહાકૃત્તિવિભઞ્જનઃ ।
મહાભિચારકધ્વંસી કાલસર્પભયાન્તકઃ ॥ ૧૩૩ ॥

સુદર્શનઃ કાલમેઘશ્યામશ્શ્રીમન્ત્રભાવિતઃ ।
હેમામ્બુજસરઃસ્નાયી શ્રીમનોભાવિતાકૃતિઃ ॥ ૧૩૪ ॥

શ્રીપ્રદતામ્બુજસ્રગ્વી શ્રીકેલિઃ શ્રીનિધિર્ભવઃ ।
શ્રીપ્રદો વામનો લક્ષ્મીનાયકશ્ચ ચતુર્ભુજઃ ॥ ૧૩૫ ॥

સંતૃપ્તસ્તર્પિતસ્તીર્થસ્નાતૃસૌખ્યપ્રદર્શકઃ ।
અગસ્ત્યસ્તુતિસંહૃષ્ટો દર્શિતાવ્યક્તભાવનઃ ॥ ૧૩૬ ॥

કપિલાર્ચિઃ કપિલવાન્ સુસ્નાતાઘવિપાટનઃ ।
વૃષાકપિઃ કપિસ્વામિમનોઽન્તઃસ્થિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૭ ॥

વહ્નિપ્રિયોઽર્થસંભાવ્યો જનલોકવિધાયકઃ ।
વહ્નિપ્રભો વહ્નિતેજાઃ શુભાભીષ્ટપ્રદો યમી ॥ ૧૩૮ ॥

વારુણક્ષેત્રનિલયો વરુણો વારણાર્ચિતઃ ।
વાયુસ્થાનકૃતાવાસો વાયુગો વાયુસંભૃતઃ ॥ ૧૩૯ ॥

યમાન્તકોઽભિજનનો યમલોકનિવારણઃ ।
યમિનામગ્રગણ્યશ્ચ સંયમી યમભાવિતઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ઇન્દ્રોદ્યાનસમીપસ્થ ઇન્દ્રદૃગ્વિષયઃ પ્રભુઃ ।
યક્ષરાટ્ સરસીવાસો હ્યક્ષય્યનિધિકોશકૃત્ ॥ ૧૪૧ ॥

સ્વામિતીર્થકૃતાવાસઃ સ્વામિધ્યેયો હ્યધોક્ષજઃ ।
વરાહાદ્યષ્ટતીર્થાભિસેવિતાઙ્ઘ્રિસરોરુહઃ ॥ ૧૪૨ ॥

પાણ્ડુતીર્થભિષિક્તાઙ્ગો યુધિષ્ઠિરવરપ્રદઃ ।
ભીમાન્તઃકરણારૂઢઃ શ્વેતવાહનસખ્યવાન્ ॥ ૧૪૩ ॥

નકુલાભયદો માદ્રીસહદેવાભિવન્દિતઃ ।
કૃષ્ણાશપથસન્ધાતા કુન્તીસ્તુતિરતો દમી ॥ ૧૪૪ ॥

નારદાદિમુનિસ્તુત્યો નિત્યકર્મપરાયણઃ ।
દર્શિતાવ્યક્તરૂપશ્ચ વીણાનાદપ્રમોદિતઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ષટ્કોટિતીર્થચર્યાવાન્ દેવતીર્થકૃતાશ્રમઃ ।
બિલ્વામલજલસ્નાયી સરસ્વત્યમ્બુસેવિતઃ ॥ ૧૪૬ ॥

તુમ્બુરૂદક સંસ્પર્શજનચિત્તતમોઽપહઃ ।
મત્સ્યવામનકૂર્માદિતીર્થરાજઃ પુરાણભૃત્ ॥ ૧૪૭ ॥

ચક્રધ્યેયપદામ્ભોજઃ શઙ્ખપૂજિતપાદુકઃ ।
રામતીર્થવિહારી ચ બલભદ્રપ્રતિષ્ટિતઃ ॥ ૧૪૮ ॥

જામદગ્ન્યસરસ્તીર્થજલસેચનતર્પિતઃ ।
પાપાપહારિકીલાલસુસ્નાતાઘવિનાશનઃ ॥ ૧૪૯ ॥

નભોગઙ્ગાભિષિક્તશ્ચ નાગતીર્થાભિષેકવાન્ ।
કુમારધારાતીર્થસ્થો વટુવેષઃ સુમેખલઃ ॥ ૧૫૦ ॥

વૃદ્ધસ્ય સુકુમારત્વપ્રદઃ સૌન્દર્યવાન્ સુખી ।
પ્રિયંવદો મહાકુક્ષિરિક્ષ્વાકુકુલનન્દનઃ ॥ ૧૫૧ ॥

નીલગોક્ષીરધારાભૂર્વરાહાચલનાયકઃ ।
ભરદ્વાજપ્રતિષ્ઠાવાન્ બૃહસ્પતિવિભાવિતઃ ॥ ૧૫૨ ॥

અઞ્જનાકૃતપૂજાવાન્ આઞ્જનેયકરાર્ચિતઃ ।
અઞ્જનાદ્રિનિવાસશ્ચ મુઞ્જકેશઃ પુરન્દરઃ ॥ ૧૫૩ ॥

કિન્નરદ્વયસમ્બન્ધિબન્ધમોક્ષપ્રદાયકઃ ।
વૈખાનસમખારમ્ભો વૃષજ્ઞેયો વૃષાચલઃ ॥ ૧૫૪ ॥

વૃષકાયપ્રભેત્તા ચ ક્રીડનાચારસંભ્રમઃ ।
સૌવર્ચલેયવિન્યસ્તરાજ્યો નારાયણ પ્રિયઃ ॥ ૧૫૫ ॥

દુર્મેધોભઞ્જકઃ પ્રાજ્ઞો બ્રહ્મોત્સવમહોત્સુકઃ ।
ભદ્રાસુરશિરશ્ચેતા ભદ્રક્ષેત્રી સુભદ્રવાન્ ॥ ૧૫૬ ॥

મૃગયાઽક્ષીણસન્નાહઃ શઙ્ખરાજન્યતુષ્ટિદઃ ।
સ્થાણુસ્થો વૈનતેયાઙ્ગભાવિતો હ્યશરીરવાન્ ॥ ૧૫૭ ॥

ભોગીન્દ્રભોગસંસ્થાનો બ્રહ્માદિગણસેવિતઃ ।
સહસ્રાર્કચ્છટાભાસ્વદ્યિમાનન્તઃસ્થિતો ગુણી ॥ ૧૫૮ ॥

વિષ્વક્સેનકૃતસ્તોત્રઃ સનન્દનવરીવૃતાઃ ।
જાહ્નવ્યાદિનદીસેવ્યઃ સુરેશાદ્યભિવન્દિતઃ ॥ ૧૫૯ ॥

સુરાઙ્ગનાનૃત્યપરો ગન્ધર્વોદ્ગાયનપ્રિયઃ ।
રાકેન્દુસઙ્કાશનખઃ કોમલાઙ્ઘ્રસરોરુહઃ ॥ ૧૬૦ ॥

કચ્છપપ્રપદઃ કુન્દગુલ્પકઃ સ્વચ્છકૂર્પરઃ ।
મેદુરસ્વર્ણવસ્ત્રાઢ્યકટિદેશસ્થમેખલઃ ॥ ૧૬૧ ॥

પ્રોલ્લસચ્છુરિકાભાસ્વત્કટિદેશઃ શુભઙ્કરઃ ।
અનન્તપદ્મજસ્થાનનાભિર્મૌક્તિકમાલિકઃ ॥ ૧૬૨ ॥

મન્દારચામ્પેયમાલી રત્નાભરણસંભૃતઃ ।
લમ્બયજ્ઞોપવીતી ચ ચન્દ્રશ્રીખણ્ડલેપવાન્ ॥ ૧૬૩ ॥

વરદોઽભયદશ્ચક્રી શઙ્ખી કૌસ્તુભદીપ્તિમાન્ ।
શ્રીવત્સાઙ્કિતવક્ષસ્કો લક્ષ્મીસંશ્રિતહૃત્તટઃ ॥ ૧૬૪ ॥

નીલોત્પલ નિભાકારઃ શોણામ્ભોજસમાનનઃ ।
કોટીમન્મથલાવણ્યચન્દ્રિકાસ્મિતપૂરિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

સુધાસ્વચ્છોર્ધ્વપુણ્ડ્રશ્ચ કસ્તૂરીતિલકાઞ્ચિતઃ ।
પુણ્ડરીકેક્ષણઃ સ્વચ્છો મૌલિશોભાવિરાજિતઃ ॥ ૧૬૬ ॥

પદ્મસ્થઃ પદ્મનાભશ્ચ સોમમણ્ડલગો બુધઃ ।
વહ્નિમંડલગઃ સૂર્યઃ સૂર્યમણ્ડલસંસ્થિતઃ ॥ ૧૬૭ ॥

શ્રીપતિર્ભૂમિજાનિશ્ચ વિમલાદ્યભિસંવૃતઃ ।
જગત્કુટુમ્બજનિતા રક્ષકઃ કામિતપ્રદઃ ॥ ૧૬૮ ॥

અવસ્થાત્રયયન્તા ચ વિશ્વતેજસ્સ્વરૂપવાન્ ।
જ્ઞપ્તિર્જ્ઞેયો જ્ઞાનગમ્યો જ્ઞાનાતીતઃ સુરાતિગઃ ॥ ૧૬૯ ॥

બ્રહ્માણ્ડાન્તર્બહિર્વ્યાપ્તો વેઙ્કટાદ્રિગદાધરઃ ।

વેઙ્કટાદ્રિગદાધર ૐ નમઃ ઇતિ ॥

એવં શ્રીવેઙ્કટેશસ્ય કીર્તિતં પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૧૭૦ ॥

નામ્નાં સહસ્રં સંશ્રાવ્યં પવિત્રં પુણ્યવર્દ્ધનમ્ ।
શ્રવણાત્સર્વદોષઘ્નં રોગઘ્નં મૃત્યુનાશનમ્ ॥ ૧૭૧ ॥

દારિદ્ર્યભેદનં ધર્મ્યં સર્વૈશ્વર્યફલપ્રદમ્ ।
કાલાહિવિષવિચ્છેદિજ્વરાપસ્મારભઞ્જનમ્ ॥ ૧૭૨ ॥

શત્રુક્ષયકરં રાજગ્રહપીડાનિવારણમ્ ।
બ્રહ્મરાક્ષસકૂષ્માંડભેતાલભયભંજનમ્ ॥ ૧૭૩ ॥

વિદ્યાભિલાષી વિદ્યાવાન્ ધનાર્થી ધનવાન્ ભવેત્ ।
અનન્તકલ્પજીવી સ્યાદાયુષ્કામો મહાયશાઃ ॥ ૧૭૪ ॥

પુત્રાર્થી સુગુણાન્પુત્રાન્ લભેતાઽઽયુષ્મતસ્તનઃ ।
સઙ્ગ્રામે શત્રુવિજયી સભાયાં પ્રતિવાદિજિત્ ॥ ૧૭૫ ॥

દિવ્યૈર્નામભિરેભિસ્તુ તુલસીપૂજનાત્સકૃત્ ।
વૈકુણ્ઠવાસી ભગવત્સદૃશો વિષ્ણુસન્નિધૌ ॥ ૧૭૬ ॥

કહ્લારપૂજનાન્માસાત્ દ્વિતીય ઇવ યક્ષરાટ્ ।
નીલોત્પલાર્ચનાત્સર્વરાજપૂજ્યઃ સદા ભવેત્ ॥ ૧૭૭ ॥

હૃત્સંસ્થિતૈર્નામભિસ્તુ ભૂયાદ્દૃગ્વિષયો હરિઃ ।
વાઞ્છિતાર્થ તદા દત્વા વૈકુણ્ઠં ચ પ્રયચ્છતિ ॥ ૧૭૮ ॥

ત્રિસન્ધ્યં યો જપેન્નિત્યં સંપૂજ્ય વિધિના વિભુમ્ ।
ત્રિવારં પઞ્ચવારં વા પ્રત્યહં ક્રમશો યમી ॥ ૧૭૯ ॥

માસાદલક્ષ્મીનાશઃ સ્યાત્ દ્વિમાસાત્ સ્યાન્નરેન્દ્રતા ।
ત્રિમાસાન્મહદૈશ્વર્યં તતસ્સંભાષણં ભવેત્ ॥ ૧૮૦ ॥

માસં પઠન્ન્યૂનકર્મમૂર્તિં ચ સમવાપ્નુયાત્ ।
માર્ગભ્રષ્ટશ્ચ સન્માર્ગં ગતસ્વઃ સ્વં સ્વકીયકમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

ચાઞ્ચલ્યચિત્તોઽચાઞ્ચલ્યં મનસ્સ્વાસ્થ્યં ચ ગચ્છતિ ।
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં જ્ઞાનં મોક્ષં ચ વિન્દતિ ॥ ૧૮૨ ॥

સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ શાશ્વતં ચ પદં તથા ।
સત્યં સત્યં પુનસ્સત્યં સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ॥ ૧૮૩ ॥

શ્રી બ્રહ્માણ્ડપુરાણે વસિષ્ઠનારદસંવાદે શ્રીવેઙ્કટાચલમાહાત્મ્યે
શ્રી વેઙ્કટેશ સહસ્રનામ સ્તોત્રાધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥

Sri Balaji, Malayappa Swami, Tirupati Thimmappa Stotram

Also Read 1000 Names of Sri Venkateswara:

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *