Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవేఙ్కటేశసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ-
భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేఙ్కటేశ్వరమ్ ।
పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః ॥ ౧ ॥

పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిమ్ ।
ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః ॥ ౨ ॥

నారద ఉవాచ –
నామాన్యనన్తాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ ।
ముఖ్య వృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ ॥ ౩ ॥
పరమార్థైః సర్వశబ్దైరేకో జ్ఞేయః పరః పుమాన్ ।
ఆదిమధ్యాన్తరహితః త్వవ్యక్తోఽనన్తరూపభృత్ ॥ ౪ ॥
చన్ద్రార్క వహ్నివాయ్వాద్యా గ్రహర్క్షాణి నభో దిశః ।
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం సన్తి నో సన్తి యన్మతేః ॥ ౫ ॥

తస్య దేవస్య నామ్నాం హి పారం గన్తుం హి కః క్షమః ।
తథాఽపి చాభిధానాని వేఙ్కటేశస్య కానిచిత్ ॥ ౬ ॥

బ్రహ్మగీతాని పుణ్యాని తాని వక్ష్యామి సువ్రత ।
యదుచ్చారణమాత్రేణ విముక్తాఘః పరం వ్రజేత్ ॥ ౭ ॥

వేఙ్కటేశస్య నామ్నాం హి సహస్రస్య ఋషిర్విధిః ।
ఛన్దోఽనుష్ఠుప్ తథా దేవః శ్రీవత్సాఙ్కో రమాపతిః ॥ ౮ ॥

బీజభూతస్తథోంకారో హ్రీం క్లీం శక్తిశ్చ కీలకమ్ ।
ఓం నమో వేఙ్కటేశాయేత్యాదిర్మన్త్రోఽత్ర కథ్యతే ॥ ౯ ॥

బ్రహ్మాణ్డగర్భః కవచమస్త్రం చక్రగదాధరః ।
వినియోగోఽభీష్టసిద్ధౌ హృదయం సామగాయనః ॥

ధ్యానం –
భాస్వచ్ఛంద్రమసౌ యదీయనయనే భార్యా యదీయా రమా
యస్మాద్విశ్వసృడప్యభూద్యమికులం యద్ధ్యానయుక్తం సదా
నాథో యో జగతాం నగేన్ద్రదుహితుర్నాథోఽపి యద్భక్తిమాన్
తాతో యో మదనస్య యో దురితహా తం వేఙ్కటేశం భజే ॥

ఊర్ధ్వై హస్తౌ యదీయౌ సురరిపుదళనే బిభ్రతౌ శఙ్ఖచక్రే
సేవ్యావఙ్ఘ్రీ స్వకీయావభిదధదధరో దక్షిణో యస్య పాణిః ।
తావన్మాత్రం భవాబ్ధిం గమయతి భజతామూరుగో వామపాణిః
శ్రీవత్సాఙ్కశ్చ లక్ష్మీర్యదురసి లసతస్తం భజే వేఙ్కటేశమ్
ఇతి ధ్యాయన్ వేఙ్కటేశం శ్రీవత్సాఙ్కం రమాపతిమ్ ।
వేఙ్కటేశో విరూపాక్ష ఇత్యారభ్య జపేత్క్రమాత్ ॥ ౧౦ ॥

వేఙ్కటేశో విరూపాక్షో విశ్వేశో విశ్వభావనః ।
విశ్వసృఙ్ విశ్వసంహర్తా విశ్వప్రాణో విరాడ్వపుః ॥ ౧౧ ॥

శేషాద్రినిలయోఽశేషభక్తదుఃఖప్రణాశనః ।
శేషస్తుత్యః శేషశాయీ విశేషజ్ఞో విభుః స్వభూః ॥ ౧౨ ॥

విష్ణుర్జిష్ణుశ్చ వర్ధిష్ణురుత్సవిష్ణుః సహిష్ణుకః ।
భ్రాజిష్ణుశ్చ గ్రసిష్ణుశ్చ వర్తిష్ణుశ్చ భరిష్ణుకః ॥ ౧౩ ॥

కాలయన్తా కాలగోప్తా కాలః కాలాన్తకోఽఖిలః ।
కాలగమ్యః కాలకణ్ఠవన్ద్యః కాలకలేశ్వరః ॥ ౧౪ ॥

శమ్భుః స్వయమ్భూరమ్భోజనాభిస్తమ్భితవారిధిః ।
అమ్భోధినన్దినీజానిః శోణామ్భోజపదప్రభః ॥ ౧౫ ॥

కమ్బుగ్రీవః శమ్బరారిరూపః శమ్బరజేక్షణః ।
బిమ్బాధరో బిమ్బరూపీ ప్రతిబిమ్బక్రియాతిగః ॥ ౧౬ ॥

గుణవాన్ గుణగమ్యశ్చ గుణాతీతో గుణప్రియః
దుర్గుణధ్వంసకృత్సర్వసుగుణో గుణభాసకః ॥ ౧౭ ॥

పరేశః పరమాత్మా చ పరఞ్జ్యోతిః పరా గతిః ।
పరం పదం వియద్వాసాః పారమ్పర్యశుభప్రదః ॥ ౧౮ ॥

బ్రహ్మాణ్డగర్భో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మసృఢ్బ్రహ్మబోధితః ।
బ్రహ్మస్తుత్యో బ్రహ్మవాదీ బ్రహ్మచర్యపరాయణః ॥ ౧౯ ॥

సత్యవ్రతార్థసన్తుష్టస్సత్యరూపీ ఝషాఙ్గవాన్ ।
సోమకప్రాణహారీ చానీతామ్నాయోఽబ్ధిసఞ్చరః ॥ ౨౦ ॥

దేవాసురవరస్తుత్యః పతన్మన్దరధారకః ।
ధన్వన్తరిః కచ్ఛపాఙ్గః పయోనిధివిమన్థకః ॥ ౨౧ ॥

అమరామృతసన్ధాతా ధృతసమ్మోహినీవపుః ।
హరమోహకమాయావీ రక్షఃసన్దోహభఞ్జనః ॥ ౨౨ ॥

హిరణ్యాక్షవిదారీ చ యజ్ఞో యజ్ఞ విభావనః ।
యజ్ఞీయోర్వీసగుద్ధర్తా లీలాక్రోడః ప్రతాపవాన్ ॥ ౨౩ ॥

దణ్డకాసురవిధ్వంసీ వక్రదంష్ట్ర క్షమాధరః ।
గన్ధర్వశాపహరణః పుణ్యగన్ధో విచక్షణః ॥ ౨౪ ॥

కరాలవక్త్రః సోమార్కనేత్రః షడ్గుణవైభవః ।
శ్వేతఘోణీ ఘూర్ణితభ్రూర్ఘుర్ఘురధ్వనివిభ్రమః ॥ ౨౫ ॥
ద్రాఘీయాన్ నీలకేశీ చ జాగ్రదమ్బుజలోచనః ।
ఘృణావాన్ ఘృణిసమ్మోహో మహాకాలాగ్నిదీధితిః ॥ ౨౬ ॥

జ్వాలాకరాలవదనో మహోల్కాకులవీక్షణః ।
సటానిర్భిణ్ణమేఘౌఘో దంష్ట్రారుగ్వ్యాప్తదిక్తటః ॥ ౨౭ ॥

ఉచ్ఛ్వాసాకృష్టభూతేశో నిఃశ్వాసత్యక్తవిశ్వసృట్ ।
అన్తర్భ్రమజ్జగద్గర్భోఽనన్తో బ్రహ్మకపాలహృత్ ॥ ౨౮ ॥

ఉగ్రో వీరో మహావిష్ణుర్జ్వలనః సర్వతోముఖః ।
నృసింహో భీషణో భద్రో మృత్యుమృత్యుః సనాతనః ॥ ౨౯ ॥

సభాస్తమ్భోద్భవో భీమః శీరోమాలీ మహేశ్వరః ।
ద్వాదశాదిత్యచూడాలః కల్పధూమసటాచ్ఛవిః ॥ ౩౦ ॥

హిరణ్యకోరస్థలభిన్ననఖః సింహముఖోఽనఘః ।
ప్రహ్లాదవరదో ధీమాన్ భక్తసఙ్ఘ ప్రతిష్ఠితః ॥ ౩౧ ॥

బ్రహ్మరుద్రాదిసంసేవ్యః సిద్ధసాధ్యప్రపూజితః ।
లక్ష్మీనృసింహో దేవేశో జ్వాలాజిహ్వాన్త్రమాలికః ॥ ౩౨ ॥

ఖడ్గీ ఖేటీ మహేష్వాసీ కపాలీ ముసలీ హలీ ।
పాశీ శూలీ మహాబాహుర్జ్వరఘ్నో రోగలుణ్ఠకః ॥ ౩౩ ॥

మౌఞ్జీయుక్ ఛాత్రకో దణ్డీ కృష్ణాజినధరో వటుః ।
అధీతవేదో వేదాన్తోద్ధారకో బ్రహ్మనైష్ఠికః ॥ ౩౪ ॥

అహీనశయనప్రీతః ఆదితేయోఽనఘో హరిః ।
సంవిత్ప్రియస్సామవేద్యో బలివేశ్మప్రతిష్ఠితః ॥ ౩౫ ॥

బలిక్షాలితపాదాబ్జో విన్ద్యావలివిమానితః ।
త్రిపాదభూమిస్వీకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః ॥ ౩౬ ॥

ధృతత్రివిక్రమః సాఙ్ఘ్రినఖభిన్నాణ్డఖర్పరః ।
పజ్జాతవాహినీధారాపవిత్రితజగత్త్రయః ॥ ౩౭ ॥

విధిసమ్మానితః పుణ్యో దైత్యయోద్ధా జయోర్జితః ।
సురరాజ్యప్రదః శుక్రమదహృత్ సుగతీశ్వరః ॥ ౩౮ ॥

జామదగ్న్యః కుఠారీ చ కార్తవీర్యవిదారణః ।
రేణుకాయాశ్శిరోహారీ దుష్టక్షత్రియమర్దనః ॥ ౩౯ ॥

వర్చస్వీ దానశీలశ్చ ధనుష్మాన్ బ్రహ్మవిత్తమః ।
అత్యుదగ్రః సమగ్రశ్చ న్యగ్రోధో దుష్టనిగ్రహః ॥ ౪౦ ॥

రవివంశసముద్భూతో రాఘవో భరతాగ్రజః ।
కౌసల్యాతనయో రామో విశ్వామిత్ర ప్రియఙ్కరః ॥౪౧ ॥

తాటకారిః సుబాహుఘ్నో బలాతిబలమన్త్రవాన్ ।
అహల్యాశాపవిచ్ఛేదీ ప్రవిష్టజనకాలయః ॥ ౪౨ ॥

స్వయంవరసభాసంస్థ ఈశచాపప్రభఞ్జనః ।
జానకీపరిణేతా చ జనకాధీశసంస్తుతః ॥ ౪౩ ॥

జమదగ్నితనూజాతయోద్ధాఽయోధ్యాధిపాగ్రణీః ।
పితృవాక్యప్రతీపాలస్త్యక్తరాజ్యః సలక్ష్మణః ॥ ౪౪ ॥

ససీతశ్చిత్రకూటస్థో భరతాహితరాజ్యకః ।
కాకదర్పప్రహర్తా చ దణ్డకారణ్యవాసకః ॥ ౪౫ ॥

పఞ్చవట్యాం విహారీ చ స్వధర్మపరిపోషకః ।
విరాధహాఽగస్త్యముఖ్యమునిసమ్మానితః ॥ ౪౬ ॥

ఇన్ద్రచాపధరః ఖడ్గధరశ్చాక్షయసాయకః ।
ఖరాన్తకో దూషణారిస్త్రిశిరస్కరిపుర్వృషః ॥ ౪౭ ॥

తతః శూర్పణఖానాసాచ్ఛేత్తా వల్కలధారకః ।
జటావాన్ పర్ణశాలాస్థో మారీచబలమర్దకః ॥ ౪౮ ॥

పక్షిరాట్కృతసంవాదో రవితేజా మహాబలః ।
శబర్యానీతఫలభుగ్ధనూమత్పరితోషితః ॥ ౪౯ ॥

సుగ్రీవాభయదో దైత్యకాయక్షేపణభాసురః ।
సప్తతాలసముచ్ఛేత్తా వాలిహృత్కపిసంవృతః ॥ ౫౦ ॥

వాయుసూనుకృతాసేవస్త్యక్తపమ్పః కుశాసనః ।
ఉదన్వత్తీరగః శూరో విభీషణవరప్రదః ॥ ౫౧ ॥

సేతుకృద్దైత్యహా ప్రాప్తలఙ్కోఽలఙ్కారవాన్ స్వయమ్ ।
అతికాయశిరశ్ఛేత్తా కుమ్భకర్ణవిభేదనః ॥ ౫౨ ॥

దశకణ్ఠశిరోధ్వంసీ జాంబవత్ప్రముఖావృతః ।
జానకీశః సురాధ్యక్షః సాకేతేశః పురాతనః ॥ ౫౩ ॥

పుణ్యశ్లోకో వేదవేద్యః స్వామితీర్థనివాసకః ।
లక్ష్మీసరఃకేళిలోలో లక్ష్మీశో లోకరక్షకః ॥ ౫౪ ॥

దేవకీగర్భసంభూతో యశోదేక్షణలాలితః ।
వసుదేవకృతస్తోత్రో నన్దగోపమనోహరః ॥ ౫౫ ॥

చతుర్భుజః కోమలాఙ్గో గదావాన్నీలకున్తలః ।
పూతనాప్రాణసంహర్తా తృణావర్తవినాశనః ॥ ౫౬ ॥

గర్గారోపితనామాఙ్కో వాసుదేవో హ్యాధోక్షజః ।
గోపికాస్తన్యపాయీ చ బలభద్రానుజోఽచ్యుతః ॥ ౫౭ ॥

వైయాఘ్రనఖభూషశ్చ వత్సజిద్వత్సవర్ధనః ।
క్షీరసారాశనరతో దధిభాణ్డప్రమర్దనః ॥ ౫౮ ॥

నవనీతాపహర్తా చ నీలనీరదభాసురః ।
అభీరదృష్టదౌర్జన్యో నీలపద్మనిభాననః ॥ ౫౯ ॥

మాతృదర్శితవిశ్వాస్యః ఉలూఖలనిబన్ధనః ।
నలకూబరశాపాన్తో గోధూలిచ్ఛురితాఙ్గకః ॥ ౬౦ ॥

గోసఙ్ఘరక్షకః శ్రీశో బృన్దారణ్యనివాసకః ।
వత్సాన్తకో బకద్వేషీ దైత్యామ్బుదమహానిలః ॥ ౬౧ ॥

మహాజగరచణ్డాగ్నిః శకటప్రాణకణ్టకః ।
ఇన్ద్రసేవ్యః పుణ్యగాత్రః ఖరజిఞ్వణ్డదీధితిః ॥ ౬౨ ॥

తాలపక్వఫలాశీ చ కాళీయఫణిదర్పహా ।
నాగపత్నీస్తుతిప్రీతః ప్రలమ్బాసురఖణ్డనః ॥ ౬౩ ॥

దావాగ్నిబలసంహారీ ఫలహారీ గదాగ్రజః ।
గోపాఙ్గనాచేలచోరః పాథోలీలావిశారదః ॥ ౬౪ ॥

వంశీగానప్రవీణశ్చ గోపీహస్తామ్బుజార్చితః ।
మునిపత్న్యాహృతాహారో మునిశ్రేష్ఠో మునిప్రియః ॥ ౬౫ ॥

గోవర్ద్ధనాద్రిసన్ధర్తా సఙ్క్రన్దనతమోఽపహః ।
సదుద్యానవిలాసీ చ రాసక్రీడాపరాయణః ॥ ౬౬ ॥

వరుణాభ్యర్చితో గోపీప్రార్థితః పురుషోత్తమః ।
అక్రూరస్తుతిసమ్ప్రీతః కుబ్జాయౌవనదాయకః ॥ ౬౭ ॥

ముష్టికోరఃప్రహారీ చ చాణూరోదరదారణః ।
మల్లయుద్ధాగ్రగణ్యశ్చ పితృబన్ధనమోచకః ॥ ౬౮ ॥

మత్తమాతఙ్గపఞ్చాస్యః కంసగ్రీవానికృన్తనః ।
ఉగ్రసేనప్రతిష్టాతా రత్నసింహాసనస్థితః ॥ ౬౯ ॥

కాలనేమిఖలద్వేషీ ముచుకున్దవరప్రదః ।
సాల్వసేవితదుర్ధర్షరాజస్మయనివారణః ॥ ౭౦ ॥

రుక్మగర్వాపహారీ చ రుక్మిణీనయనోత్సవః ।
ప్రద్యుమ్నజనకః కామీ ప్రద్యుమ్నో ద్వారకాధిపః ॥ ౭౧ ॥

మణ్యాహర్తా మహామాయో జామ్బవత్కృతసఙ్గరః ।
జామ్బూనదామ్బరధరో గమ్యో జామ్బవతీవిభుః ॥ ౭౨ ॥

కాలిన్దీప్రథితారామకేలిర్గుఞ్జావతంసకః ।
మన్దారసుమనోభాస్వాన్ శచీశాభీష్టదాయకః ॥ ౭౩ ॥

సత్రాజిన్మానసోల్లాసీ సత్యాజానిః శుభావహః ।
శతధన్వహరః సిద్ధః పాణ్డవప్రియకోత్సవః ॥ ౭౪ ॥

భద్రప్రియః సుభద్రాయా భ్రాతా నాగ్నాజితీవిభుః ।
కిరీటకుణ్డలధరః కల్పపల్లవలాలితః ॥ ౭౫ ॥

భైష్మీప్రణయభాషావాన్ మిత్రవిన్దాధిపోఽభయః ।
స్వమూర్తికేలిసమ్ప్రీతో లక్ష్మణోదారమానసః ॥ ౭౬ ॥

ప్రాగ్జ్యోతిషాధిపధ్వంసీ తత్సైన్యాన్తకరోఽమృతః ।
భూమిస్తుతో భూరిభోగో భూషణామ్బరసంయుతః ॥ ౭౭ ॥

బహురామాకృతాహ్లాదో గన్ధమాల్యానులేపనః ।
నారదాదృష్టచరితో దేవేశో విశ్వరాడ్ గురుః ॥ ౭౮ ॥

బాణబాహువిదారశ్చ తాపజ్వరవినాశకః ।
ఉషోద్ధర్షయితాఽవ్యక్తః శివవాక్తుష్టమానసః ॥ ౭౯ ॥

మహేశజ్వరసంస్తుత్యః శీతజ్వరభయాన్తకః ।
నృగరాజోద్ధారకశ్చ పౌణ్డ్రకాదివధోద్యతః ॥ ౮౦ ॥

వివిధారిచ్ఛలోద్విగ్నబ్రాహ్మణేషు దయాపరః ।
జరాసన్ధబలద్వేషీ కేశిదైత్యభయఙ్కరః ॥ ౮౧ ॥

చక్రీ చైద్యాన్తకః సభ్యో రాజబన్ధవిమోచకః ।
రాజసూయహవిర్భోక్తా స్నిగ్ధాఙ్గః శుభలక్షణః ॥ ౮౨ ॥

ధానాభక్షణసమ్ప్రీతః కుచేలాభీష్టదాయకః ।
సత్త్వాదిగుణగమ్భీరో ద్రౌపదీమానరక్షకః ॥ ౮౩ ॥

భీష్మధ్యేయో భక్తవశ్యో భీమపూజ్యో దయానిధిః ।
దన్తవక్త్రశిరశ్ఛేత్తా కృష్ణః కృష్ణాసఖః స్వరాట్ ॥ ౮౪ ॥

వైజయన్తీప్రమోదీ చ బర్హిబర్హవిభూషణః ।
పార్థకౌరవసన్ధానకారీ దుఃశాసనాన్తకః ॥ ౮౫ ॥

బుద్దో విశుద్ధః సర్వజ్ఞః క్రతుహింసావినిన్దకః ।
త్రిపురస్త్రీమానభఙ్గః సర్వశాస్త్రవిశారదః ॥ ౮౬ ॥

నిర్వికారో నిర్మమశ్చ నిరాభాసో నిరామయః ।
జగన్మోహకధర్మీ చ దిగ్వస్త్రో దిక్పతీశ్వరః ॥ ౮౭ ॥

కల్కీ మ్లేచ్ఛప్రహర్తా చ దుష్టనిగ్రహకారకః ।
ధర్మప్రతిష్టాకారీ చ చాతుర్వర్ణ్యవిభాగకృత్ ॥ ౮౮ ॥

యుగాన్తకో యుగాక్రాన్తో యుగకృద్యుగభాసకః ।
కామారిః కామకారీ చ నిష్కామః కామితార్థదః ॥ ౮౯ ॥

భర్గో వరేణ్యం సవితుః శార్ఙ్గీ వైకుణ్ఠమన్దిరః ।
హయగ్రీవః కైటభారిః గ్రాహఘ్నో గజరక్షకః ॥ ౯౦ ॥

సర్వసంశయవిచ్ఛేత్తా సర్వభక్తసముత్సుకః ।
కపర్దీ కామహారీ చ కలా కాష్టా స్మృతిర్ధృతిః ॥ ౯౧ ॥

అనాదిరప్రమేయౌజ్ఞాః ప్రధానః సన్నిరూపకః ।
నిర్లోపో నిఃస్పృహోఽసఙ్గో నిర్భయో నీతిపారగః ॥ ౯౨ ॥

నిష్పేష్యో నిష్క్రియః శాన్తో నిష్ప్రపఞ్చో నిధిర్నయః
కర్మ్యకర్మీ వికర్మీ చ కర్మేప్సుః కర్మభావనః ॥ ౯౩ ॥

కర్మాఙ్గః కర్మవిన్యాసో మహాకర్మీ మహావ్రతీ ।
కర్మభుక్కర్మఫలదః కర్మేశః కర్మనిగ్రహః ॥ ౯౪ ॥

నరో నారాయణో దాన్తః కపిలః కామదః శుచిః ।
తప్తా జప్తాఽక్షమాలావాన్ గన్తా నేతా లయో గతిః ॥ ౯౫ ॥

శిష్టో ద్రష్టా రిపుద్వేష్టా రోష్టా వేష్టా మహానటః ।
రోద్ధా బోద్ధా మహాయోద్ధా శ్రద్ధావాన్ సత్యధీః శుభః ॥ ౯౬ ॥

మన్త్రీ మన్త్రో మన్త్రగమ్యో మన్త్రకృత్ పరమన్త్రహృత్ ।
మన్త్రభృన్మన్త్రఫలదో మన్త్రేశో మన్త్రవిగ్రహః ॥ ౯౭ ॥

మన్త్రాఙ్గో మన్త్రవిన్యాసో మహామన్త్రో మహాక్రమః ।
స్థిరధీః స్థిరవిజ్ఞానః స్థిరప్రజ్ఞః స్థిరాసనః ॥ ౯౮ ॥

స్థిరయోగః స్థిరాధారః స్థిరమార్గః స్థిరాగమః।
నిశ్శ్రేయసో నిరీహోఽగ్నిర్నిరవద్యో నిరఞ్జనః ॥ ౯౯ ॥

నిర్వైరో నిరహఙ్కారో నిర్దమ్భో నిరసూయకః ।
అనన్తోఽనన్తబాహూరురనన్తాఙ్ఘ్రిరనన్తదృక్ ॥ ౧౦౦ ॥

అనన్తవక్త్రోఽనన్తాఙ్గోఽనన్తరూపో హ్యనన్తకృత్ ।
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వలిఙ్గో హ్యూర్ధ్వమూర్ధ్వోర్ధ్వశాఖకః ॥ ౧౦౧ ॥

ఊర్ధ్వ ఊర్ధ్వాధ్వరక్షీ చ హ్యూర్ధ్వజ్వాలో నిరాకులః ।
బీజం బీజప్రదో నిత్యో నిదానం నిష్కృతిః కృతీ ॥ ౧౦౨ ॥

మహానణీయన్ గరిమా సుషమా చిత్రమాలికః ।
నభస్స్పృఙ్నభసో జ్యోతిర్నభస్వాన్నిర్నభా నభః ॥ ౧౦౩ ॥

అభుర్విభుః ప్రభుః శమ్భుర్మహీయాన భూర్భువాకృతిః ।
మహానన్దో మహాశూరో మహోరాశిర్మహోత్సవః ॥ ౧౦౪ ॥

మహాక్రోధో మహాజ్వాలో మహాశాన్తో మహాగుణః ।
సత్యవ్రతః సత్యపరః సత్యసన్ధః సతాంగతిః ॥ ౧౦౫ ॥

సత్యేశః సత్యసఙ్కల్పః సత్యచారిత్రలక్షణః ।
అన్తశ్చరో హ్యన్తరాత్మా పరమాత్మా చిదాత్మకః ॥ ౧౦౬ ॥

రోచనో రోచమానశ్చ సాక్షీ శౌరిర్జనార్దనః ।
ముకున్దో నన్దనిష్పన్దః స్వర్ణబిన్దుః పురన్దరః ॥ ౧౦౭ ॥

అరిన్దమః సుమన్దశ్చ కున్దమన్దారహాసవాన్ ।
స్యన్దనారూఢచణ్డాఙ్గో హ్యానన్దీ నన్దనన్దనః ॥ ౧౦౮ ॥

అనసూయానన్దనోఽత్రినేత్రానన్దః సునన్దవాన్ ।
శఙ్ఖవాన్పఙ్కజకరః కుఙ్కుమాఙ్కో జయాఙ్కుశః ॥ ౧౦౯ ॥

అమ్భోజమకరన్దాఢ్యో నిష్పఙ్కోఽగరుపఙ్కిలః ।
ఇన్ద్రశ్చన్ద్రరథశ్చన్ద్రోఽతిచన్ద్రశ్చన్ద్రభాసకః ॥ ౧౧౦ ॥

ఉపేన్ద్ర ఇన్ద్రరాజశ్చ వాగిన్ద్రశ్చన్ద్రలోచన ।
ప్రత్యక్ పరాక్ పరంధామ పరమార్థః పరాత్పరః ॥ ౧౧౧ ॥

అపారవాక్ పారగామీ పారావారః పరావరః ।
సహస్వానర్థదాతా చ సహనః సాహసీ జయీ ॥ ౧౧౨ ॥

తేజస్వీ వాయువిశిఖీ తపస్వీ తాపసోత్తమః ।
ఐశ్వర్యోద్భూతికృద్భూతిరైశ్వర్యాఙ్గకలాపవాన్ ॥ ౧౧౩ ॥

అమ్భోధిశాయీ భగవాన్ సర్వజ్ఞస్సామపారగః ।
మహాయోగీ మహాధీరో మహాభోగీ మహాప్రభుః ॥ ౧౧౪ ॥

మహావీరో మహాతుష్టిర్మహాపుష్టిర్మహాగుణః ।
మహాదేవో మహాబాహుర్మహాధర్మో మహేశ్వరః ॥ ౧౧౫ ॥

సమీపగో దూరగామీ స్వర్గమార్గనిరర్గలః ।
నగో నగధరో నాగో నాగేశో నాగపాలకః ॥ ౧౧౬ ॥

హిరణ్మయః స్వర్ణరేతా హిరణ్యార్చిర్హిరణ్యదః ।
గుణగణ్యః శరణ్యశ్చ పుణ్యకీర్తిః పురాణగః ॥ ౧౧౭ ॥

జన్మభృజ్జన్యసన్నద్ధో దివ్యపఞ్చాయుధో వశీ ।
దౌర్జన్యభఙ్గః పర్జన్యః సౌజన్యనిలయోఽలయః ॥ ౧౧౮ ॥

జలన్ధరాన్తకో భస్మదైత్యనాశీ మహామనాః ।
శ్రేష్టశ్శ్రవిష్ఠో ద్రాఘిష్ఠో గరిష్ఠో గరుడధ్వజః ॥ ౧౧౯ ॥

జ్యేష్ఠో ద్రఢిష్ఠో వర్షిష్ఠో ద్రాఘియాన్ ప్రణవః ఫణీ ।
సమ్ప్రదాయకరః స్వామీ సురేశో మాధవో మధుః ॥ ౧౨౦ ॥

నిర్నిమేషో విధిర్వేధా బలవాన్ జీవనం బలీ ।
స్మర్తా శ్రోతా వికర్తా చ ధ్యాతా నేతా సమోఽసమః ॥ ౧౨౧ ॥

హోతా పోతా మహావక్తా రన్త మన్తా ఖలాన్తకః ।
దాతా గ్రాహయితా మాతా నియన్తాఽనన్త వైభవః ॥ ౧౨౨ ॥

గోప్తా గోపయితా హన్తా ధర్మజాగరితా ధవః ।
కర్తా క్షేత్రకరః క్షేత్రప్రదః క్షేత్రజ్ఞ ఆత్మవిత్ ॥ ౧౨౩ ॥

క్షేత్రీ క్షేత్రహరః క్షేత్రప్రియః క్షేమకరో మరుత్ ।
భక్తిప్రదో ముక్తిదాయీ శక్తిదో యుక్తిదాయకః ॥ ౧౨౪ ॥

శక్తియుఙ్జౌక్తికస్రగ్వీ సూక్తిరామ్నాయసూక్తిగః ।
ధనఞ్జయో ధనాధ్యక్షో ధనికో ధనదాధిపః ॥ ౧౨౫ ॥

మహాధనో మహామానీ దుర్యోధనవిమానితః ।
రత్నాకరో రత్నరోచీ రత్నగర్భాశ్రయః శుచిః ॥ ౧౨౬ ॥

రత్నసానునిధిర్మౌళిరత్నాభా రత్నకఙ్కణః ।
అన్తర్లక్ష్యోఽన్తరమ్యాసీ చాన్తర్ధ్యేయో జితాసనః ॥ ౧౨౭ ॥

అన్తరఙ్గో దయావాంశ్చ హ్యాంతర్మాయో మహార్ణవః ।
సరససిద్ధరసికః సిద్ధిః సాధ్యః సదాగతిః ॥ ౧౨౮ ॥

ఆయుఃప్రదో మహాయుష్మానర్చిష్మానోషధీపతిః ।
అష్టశ్రీరష్టభాగోఽష్టకకుబ్వ్యాప్తయశో త్రతీ ॥ ౧౨౯ ॥

అష్టాపదః సువర్ణాభో హ్యష్టమూర్తిస్త్రిమూర్తిమాన్ ।
అస్వప్నః స్వప్నగః స్వప్నః సుస్వప్నఫలదాయకః ॥ ౧౩౦ ॥

దుఃస్వప్నధ్వంసకో ధ్వస్తదుర్నిమిత్తః శివఙ్కరః ।
సువర్ణవర్ణస్సమ్భావ్యో వర్ణితో వర్ణసమ్ముఖః ॥ ౧౩౧ ॥

సువర్ణముఖరీతీరశివధ్యాతపదామ్బుజః ।
దాక్షాయణీవచస్తుష్టో దూర్వాసోదృష్టిగోచరః ॥ ౧౩౨ ॥

అమ్బరీషవ్రతప్రీతో మహాకృత్తివిభఞ్జనః ।
మహాభిచారకధ్వంసీ కాలసర్పభయాన్తకః ॥ ౧౩౩ ॥

సుదర్శనః కాలమేఘశ్యామశ్శ్రీమన్త్రభావితః ।
హేమామ్బుజసరఃస్నాయీ శ్రీమనోభావితాకృతిః ॥ ౧౩౪ ॥

శ్రీప్రదతామ్బుజస్రగ్వీ శ్రీకేలిః శ్రీనిధిర్భవః ।
శ్రీప్రదో వామనో లక్ష్మీనాయకశ్చ చతుర్భుజః ॥ ౧౩౫ ॥

సంతృప్తస్తర్పితస్తీర్థస్నాతృసౌఖ్యప్రదర్శకః ।
అగస్త్యస్తుతిసంహృష్టో దర్శితావ్యక్తభావనః ॥ ౧౩౬ ॥

కపిలార్చిః కపిలవాన్ సుస్నాతాఘవిపాటనః ।
వృషాకపిః కపిస్వామిమనోఽన్తఃస్థితవిగ్రహః ॥ ౧౩౭ ॥

వహ్నిప్రియోఽర్థసంభావ్యో జనలోకవిధాయకః ।
వహ్నిప్రభో వహ్నితేజాః శుభాభీష్టప్రదో యమీ ॥ ౧౩౮ ॥

వారుణక్షేత్రనిలయో వరుణో వారణార్చితః ।
వాయుస్థానకృతావాసో వాయుగో వాయుసంభృతః ॥ ౧౩౯ ॥

యమాన్తకోఽభిజననో యమలోకనివారణః ।
యమినామగ్రగణ్యశ్చ సంయమీ యమభావితః ॥ ౧౪౦ ॥

ఇన్ద్రోద్యానసమీపస్థ ఇన్ద్రదృగ్విషయః ప్రభుః ।
యక్షరాట్ సరసీవాసో హ్యక్షయ్యనిధికోశకృత్ ॥ ౧౪౧ ॥

స్వామితీర్థకృతావాసః స్వామిధ్యేయో హ్యధోక్షజః ।
వరాహాద్యష్టతీర్థాభిసేవితాఙ్ఘ్రిసరోరుహః ॥ ౧౪౨ ॥

పాణ్డుతీర్థభిషిక్తాఙ్గో యుధిష్ఠిరవరప్రదః ।
భీమాన్తఃకరణారూఢః శ్వేతవాహనసఖ్యవాన్ ॥ ౧౪౩ ॥

నకులాభయదో మాద్రీసహదేవాభివన్దితః ।
కృష్ణాశపథసన్ధాతా కున్తీస్తుతిరతో దమీ ॥ ౧౪౪ ॥

నారదాదిమునిస్తుత్యో నిత్యకర్మపరాయణః ।
దర్శితావ్యక్తరూపశ్చ వీణానాదప్రమోదితః ॥ ౧౪౫ ॥

షట్కోటితీర్థచర్యావాన్ దేవతీర్థకృతాశ్రమః ।
బిల్వామలజలస్నాయీ సరస్వత్యమ్బుసేవితః ॥ ౧౪౬ ॥

తుమ్బురూదక సంస్పర్శజనచిత్తతమోఽపహః ।
మత్స్యవామనకూర్మాదితీర్థరాజః పురాణభృత్ ॥ ౧౪౭ ॥

చక్రధ్యేయపదామ్భోజః శఙ్ఖపూజితపాదుకః ।
రామతీర్థవిహారీ చ బలభద్రప్రతిష్టితః ॥ ౧౪౮ ॥

జామదగ్న్యసరస్తీర్థజలసేచనతర్పితః ।
పాపాపహారికీలాలసుస్నాతాఘవినాశనః ॥ ౧౪౯ ॥

నభోగఙ్గాభిషిక్తశ్చ నాగతీర్థాభిషేకవాన్ ।
కుమారధారాతీర్థస్థో వటువేషః సుమేఖలః ॥ ౧౫౦ ॥

వృద్ధస్య సుకుమారత్వప్రదః సౌన్దర్యవాన్ సుఖీ ।
ప్రియంవదో మహాకుక్షిరిక్ష్వాకుకులనన్దనః ॥ ౧౫౧ ॥

నీలగోక్షీరధారాభూర్వరాహాచలనాయకః ।
భరద్వాజప్రతిష్ఠావాన్ బృహస్పతివిభావితః ॥ ౧౫౨ ॥

అఞ్జనాకృతపూజావాన్ ఆఞ్జనేయకరార్చితః ।
అఞ్జనాద్రినివాసశ్చ ముఞ్జకేశః పురన్దరః ॥ ౧౫౩ ॥

కిన్నరద్వయసమ్బన్ధిబన్ధమోక్షప్రదాయకః ।
వైఖానసమఖారమ్భో వృషజ్ఞేయో వృషాచలః ॥ ౧౫౪ ॥

వృషకాయప్రభేత్తా చ క్రీడనాచారసంభ్రమః ।
సౌవర్చలేయవిన్యస్తరాజ్యో నారాయణ ప్రియః ॥ ౧౫౫ ॥

దుర్మేధోభఞ్జకః ప్రాజ్ఞో బ్రహ్మోత్సవమహోత్సుకః ।
భద్రాసురశిరశ్చేతా భద్రక్షేత్రీ సుభద్రవాన్ ॥ ౧౫౬ ॥

మృగయాఽక్షీణసన్నాహః శఙ్ఖరాజన్యతుష్టిదః ।
స్థాణుస్థో వైనతేయాఙ్గభావితో హ్యశరీరవాన్ ॥ ౧౫౭ ॥

భోగీన్ద్రభోగసంస్థానో బ్రహ్మాదిగణసేవితః ।
సహస్రార్కచ్ఛటాభాస్వద్యిమానన్తఃస్థితో గుణీ ॥ ౧౫౮ ॥

విష్వక్సేనకృతస్తోత్రః సనన్దనవరీవృతాః ।
జాహ్నవ్యాదినదీసేవ్యః సురేశాద్యభివన్దితః ॥ ౧౫౯ ॥

సురాఙ్గనానృత్యపరో గన్ధర్వోద్గాయనప్రియః ।
రాకేన్దుసఙ్కాశనఖః కోమలాఙ్ఘ్రసరోరుహః ॥ ౧౬౦ ॥

కచ్ఛపప్రపదః కున్దగుల్పకః స్వచ్ఛకూర్పరః ।
మేదురస్వర్ణవస్త్రాఢ్యకటిదేశస్థమేఖలః ॥ ౧౬౧ ॥

ప్రోల్లసచ్ఛురికాభాస్వత్కటిదేశః శుభఙ్కరః ।
అనన్తపద్మజస్థాననాభిర్మౌక్తికమాలికః ॥ ౧౬౨ ॥

మన్దారచామ్పేయమాలీ రత్నాభరణసంభృతః ।
లమ్బయజ్ఞోపవీతీ చ చన్ద్రశ్రీఖణ్డలేపవాన్ ॥ ౧౬౩ ॥

వరదోఽభయదశ్చక్రీ శఙ్ఖీ కౌస్తుభదీప్తిమాన్ ।
శ్రీవత్సాఙ్కితవక్షస్కో లక్ష్మీసంశ్రితహృత్తటః ॥ ౧౬౪ ॥

నీలోత్పల నిభాకారః శోణామ్భోజసమాననః ।
కోటీమన్మథలావణ్యచన్ద్రికాస్మితపూరితః ॥ ౧౬౫ ॥

సుధాస్వచ్ఛోర్ధ్వపుణ్డ్రశ్చ కస్తూరీతిలకాఞ్చితః ।
పుణ్డరీకేక్షణః స్వచ్ఛో మౌలిశోభావిరాజితః ॥ ౧౬౬ ॥

పద్మస్థః పద్మనాభశ్చ సోమమణ్డలగో బుధః ।
వహ్నిమండలగః సూర్యః సూర్యమణ్డలసంస్థితః ॥ ౧౬౭ ॥

శ్రీపతిర్భూమిజానిశ్చ విమలాద్యభిసంవృతః ।
జగత్కుటుమ్బజనితా రక్షకః కామితప్రదః ॥ ౧౬౮ ॥

అవస్థాత్రయయన్తా చ విశ్వతేజస్స్వరూపవాన్ ।
జ్ఞప్తిర్జ్ఞేయో జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానాతీతః సురాతిగః ॥ ౧౬౯ ॥

బ్రహ్మాణ్డాన్తర్బహిర్వ్యాప్తో వేఙ్కటాద్రిగదాధరః ।

వేఙ్కటాద్రిగదాధర ఓం నమః ఇతి ॥

ఏవం శ్రీవేఙ్కటేశస్య కీర్తితం పరమాద్భుతమ్ ॥ ౧౭౦ ॥

నామ్నాం సహస్రం సంశ్రావ్యం పవిత్రం పుణ్యవర్ద్ధనమ్ ।
శ్రవణాత్సర్వదోషఘ్నం రోగఘ్నం మృత్యునాశనమ్ ॥ ౧౭౧ ॥

దారిద్ర్యభేదనం ధర్మ్యం సర్వైశ్వర్యఫలప్రదమ్ ।
కాలాహివిషవిచ్ఛేదిజ్వరాపస్మారభఞ్జనమ్ ॥ ౧౭౨ ॥

శత్రుక్షయకరం రాజగ్రహపీడానివారణమ్ ।
బ్రహ్మరాక్షసకూష్మాండభేతాలభయభంజనమ్ ॥ ౧౭౩ ॥

విద్యాభిలాషీ విద్యావాన్ ధనార్థీ ధనవాన్ భవేత్ ।
అనన్తకల్పజీవీ స్యాదాయుష్కామో మహాయశాః ॥ ౧౭౪ ॥

పుత్రార్థీ సుగుణాన్పుత్రాన్ లభేతాఽఽయుష్మతస్తనః ।
సఙ్గ్రామే శత్రువిజయీ సభాయాం ప్రతివాదిజిత్ ॥ ౧౭౫ ॥

దివ్యైర్నామభిరేభిస్తు తులసీపూజనాత్సకృత్ ।
వైకుణ్ఠవాసీ భగవత్సదృశో విష్ణుసన్నిధౌ ॥ ౧౭౬ ॥

కహ్లారపూజనాన్మాసాత్ ద్వితీయ ఇవ యక్షరాట్ ।
నీలోత్పలార్చనాత్సర్వరాజపూజ్యః సదా భవేత్ ॥ ౧౭౭ ॥

హృత్సంస్థితైర్నామభిస్తు భూయాద్దృగ్విషయో హరిః ।
వాఞ్ఛితార్థ తదా దత్వా వైకుణ్ఠం చ ప్రయచ్ఛతి ॥ ౧౭౮ ॥

త్రిసన్ధ్యం యో జపేన్నిత్యం సంపూజ్య విధినా విభుమ్ ।
త్రివారం పఞ్చవారం వా ప్రత్యహం క్రమశో యమీ ॥ ౧౭౯ ॥

మాసాదలక్ష్మీనాశః స్యాత్ ద్విమాసాత్ స్యాన్నరేన్ద్రతా ।
త్రిమాసాన్మహదైశ్వర్యం తతస్సంభాషణం భవేత్ ॥ ౧౮౦ ॥

మాసం పఠన్న్యూనకర్మమూర్తిం చ సమవాప్నుయాత్ ।
మార్గభ్రష్టశ్చ సన్మార్గం గతస్వః స్వం స్వకీయకమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

చాఞ్చల్యచిత్తోఽచాఞ్చల్యం మనస్స్వాస్థ్యం చ గచ్ఛతి ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం జ్ఞానం మోక్షం చ విన్దతి ॥ ౧౮౨ ॥

సర్వాన్కామానవాప్నోతి శాశ్వతం చ పదం తథా ।
సత్యం సత్యం పునస్సత్యం సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ ౧౮౩ ॥

శ్రీ బ్రహ్మాణ్డపురాణే వసిష్ఠనారదసంవాదే శ్రీవేఙ్కటాచలమాహాత్మ్యే
శ్రీ వేఙ్కటేశ సహస్రనామ స్తోత్రాధ్యాయః సమాప్తః ॥

Sri Balaji, Malayappa Swami, Tirupati Thimmappa Stotram

Also Read 1000 Names of Sri Venkateswara:

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *