Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവേങ്കടേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീവസിഷ്ഠ ഉവാച-
ഭഗവന്‍ കേന വിധിനാ നാമഭിര്‍വേങ്കടേശ്വരം ।
പൂജയാമാസ തം ദേവം ബ്രഹ്മാ തു കമലൈഃ ശുഭൈഃ ॥ 1 ॥

പൃച്ഛാമി താനി നാമാനി ഗുണ യോഗപരാണി കിം ।
മുഖ്യവൃത്തീനി കിം ബ്രൂഹി ലക്ഷകാണ്യഥവാ ഹരേഃ ॥ 2 ॥

നാരദ ഉവാച –
നാമാന്യനന്താനി ഹരേഃ ഗുണയോഗാനി കാനി ചിത് ।
മുഖ്യ വൃത്തീനി ചാന്യാനി ലക്ഷകാണ്യപരാണി ച ॥ 3 ॥
പരമാര്‍ഥൈഃ സര്‍വശബ്ദൈരേകോ ജ്ഞേയഃ പരഃ പുമാന്‍ ।
ആദിമധ്യാന്തരഹിതഃ ത്വവ്യക്തോഽനന്തരൂപഭൃത് ॥ 4 ॥
ചന്ദ്രാര്‍ക വഹ്നിവായ്വാദ്യാ ഗ്രഹര്‍ക്ഷാണി നഭോ ദിശഃ ।
അന്വയവ്യതിരേകാഭ്യാം സന്തി നോ സന്തി യന്‍മതേഃ ॥ 5 ॥

തസ്യ ദേവസ്യ നാംനാം ഹി പാരം ഗന്തും ഹി കഃ ക്ഷമഃ ।
തഥാഽപി ചാഭിധാനാനി വേങ്കടേശസ്യ കാനിചിത് ॥ 6 ॥

ബ്രഹ്മഗീതാനി പുണ്യാനി താനി വക്ഷ്യാമി സുവ്രത ।
യദുച്ചാരണമാത്രേണ വിമുക്താഘഃ പരം വ്രജേത് ॥ 7 ॥

വേങ്കടേശസ്യ നാംനാം ഹി സഹസ്രസ്യ ഋഷിര്‍വിധിഃ ।
ഛന്ദോഽനുഷ്ഠുപ് തഥാ ദേവഃ ശ്രീവത്സാങ്കോ രമാപതിഃ ॥ 8 ॥

ബീജഭൂതസ്തഥോംകാരോ ഹ്രീം ക്ലീം ശക്തിശ്ച കീലകം ।
ഓം നമോ വേങ്കടേശായേത്യാദിര്‍മന്ത്രോഽത്ര കഥ്യതേ ॥ 9 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡഗര്‍ഭഃ കവചമസ്ത്രം ചക്രഗദാധരഃ ।
വിനിയോഗോഽഭീഷ്ടസിദ്ധൌ ഹൃദയം സാമഗായനഃ ॥

ധ്യാനം –
ഭാസ്വച്ഛംദ്രമസൌ യദീയനയനേ ഭാര്യാ യദീയാ രമാ
യസ്മാദ്വിശ്വസൃഡപ്യഭൂദ്യമികുലം യദ്ധ്യാനയുക്തം സദാ
നാഥോ യോ ജഗതാം നഗേന്ദ്രദുഹിതുര്‍നാഥോഽപി യദ്ഭക്തിമാന്‍
താതോ യോ മദനസ്യ യോ ദുരിതഹാ തം വേങ്കടേശം ഭജേ ॥

ഊര്‍ധ്വൈ ഹസ്തൌ യദീയൌ സുരരിപുദളനേ ബിഭ്രതൌ ശങ്ഖചക്രേ
സേവ്യാവങ്ഘ്രീ സ്വകീയാവഭിദധദധരോ ദക്ഷിണോ യസ്യ പാണിഃ ।
താവന്‍മാത്രം ഭവാബ്ധിം ഗമയതി ഭജതാമൂരുഗോ വാമപാണിഃ
ശ്രീവത്സാങ്കശ്ച ലക്ഷ്മീര്യദുരസി ലസതസ്തം ഭജേ വേങ്കടേശം
ഇതി ധ്യായന്‍ വേങ്കടേശം ശ്രീവത്സാങ്കം രമാപതിം ।
വേങ്കടേശോ വിരൂപാക്ഷ ഇത്യാരഭ്യ ജപേത്ക്രമാത് ॥ 10 ॥

വേങ്കടേശോ വിരൂപാക്ഷോ വിശ്വേശോ വിശ്വഭാവനഃ ।
വിശ്വസൃങ് വിശ്വസംഹര്‍താ വിശ്വപ്രാണോ വിരാഡ്വപുഃ ॥ 11 ॥

ശേഷാദ്രിനിലയോഽശേഷഭക്തദുഃഖപ്രണാശനഃ ।
ശേഷസ്തുത്യഃ ശേഷശായീ വിശേഷജ്ഞോ വിഭുഃ സ്വഭൂഃ ॥ 12 ॥

വിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുശ്ച വര്‍ധിഷ്ണുരുത്സവിഷ്ണുഃ സഹിഷ്ണുകഃ ।
ഭ്രാജിഷ്ണുശ്ച ഗ്രസിഷ്ണുശ്ച വര്‍തിഷ്ണുശ്ച ഭരിഷ്ണുകഃ ॥ 13 ॥

കാലയന്താ കാലഗോപ്താ കാലഃ കാലാന്തകോഽഖിലഃ ।
കാലഗംയഃ കാലകണ്ഠവന്ദ്യഃ കാലകലേശ്വരഃ ॥ 14 ॥

ശംഭുഃ സ്വയംഭൂരംഭോജനാഭിസ്തംഭിതവാരിധിഃ ।
അംഭോധിനന്ദിനീജാനിഃ ശോണാംഭോജപദപ്രഭഃ ॥ 15 ॥

കംബുഗ്രീവഃ ശംബരാരിരൂപഃ ശംബരജേക്ഷണഃ ।
ബിംബാധരോ ബിംബരൂപീ പ്രതിബിംബക്രിയാതിഗഃ ॥ 16 ॥

ഗുണവാന്‍ ഗുണഗംയശ്ച ഗുണാതീതോ ഗുണപ്രിയഃ
ദുര്‍ഗുണധ്വംസകൃത്സര്‍വസുഗുണോ ഗുണഭാസകഃ ॥ 17 ॥

പരേശഃ പരമാത്മാ ച പരഞ്ജ്യോതിഃ പരാ ഗതിഃ ।
പരം പദം വിയദ്വാസാഃ പാരമ്പര്യശുഭപ്രദഃ ॥ 18 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡഗര്‍ഭോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മസൃഢ്ബ്രഹ്മബോധിതഃ ।
ബ്രഹ്മസ്തുത്യോ ബ്രഹ്മവാദീ ബ്രഹ്മചര്യപരായണഃ ॥ 19 ॥

സത്യവ്രതാര്‍ഥസന്തുഷ്ടസ്സത്യരൂപീ ഝഷാങ്ഗവാന്‍ ।
സോമകപ്രാണഹാരീ ചാനീതാംനായോഽബ്ധിസഞ്ചരഃ ॥ 20 ॥

ദേവാസുരവരസ്തുത്യഃ പതന്‍മന്ദരധാരകഃ ।
ധന്വന്തരിഃ കച്ഛപാങ്ഗഃ പയോനിധിവിമന്ഥകഃ ॥ 21 ॥

അമരാമൃതസന്ധാതാ ധൃതസമ്മോഹിനീവപുഃ ।
ഹരമോഹകമായാവീ രക്ഷഃസന്ദോഹഭഞ്ജനഃ ॥ 22 ॥

ഹിരണ്യാക്ഷവിദാരീ ച യജ്ഞോ യജ്ഞ വിഭാവനഃ ।
യജ്ഞീയോര്‍വീസഗുദ്ധര്‍താ ലീലാക്രോഡഃ പ്രതാപവാന്‍ ॥ 23 ॥

ദണ്ഡകാസുരവിധ്വംസീ വക്രദംഷ്ട്ര ക്ഷമാധരഃ ।
ഗന്ധര്‍വശാപഹരണഃ പുണ്യഗന്ധോ വിചക്ഷണഃ ॥ 24 ॥

കരാലവക്ത്രഃ സോമാര്‍കനേത്രഃ ഷഡ്ഗുണവൈഭവഃ ।
ശ്വേതഘോണീ ഘൂര്‍ണിതഭ്രൂര്‍ഘുര്‍ഘുരധ്വനിവിഭ്രമഃ ॥ 25 ॥
ദ്രാഘീയാന്‍ നീലകേശീ ച ജാഗ്രദംബുജലോചനഃ ।
ഘൃണാവാന്‍ ഘൃണിസമ്മോഹോ മഹാകാലാഗ്നിദീധിതിഃ ॥ 26 ॥

ജ്വാലാകരാലവദനോ മഹോല്‍കാകുലവീക്ഷണഃ ।
സടാനിര്‍ഭിണ്ണമേഘൌഘോ ദംഷ്ട്രാരുഗ്വ്യാപ്തദിക്തടഃ ॥ 27 ॥

ഉച്ഛ്വാസാകൃഷ്ടഭൂതേശോ നിഃശ്വാസത്യക്തവിശ്വസൃട് ।
അന്തര്‍ഭ്രമജ്ജഗദ്ഗര്‍ഭോഽനന്തോ ബ്രഹ്മകപാലഹൃത് ॥ 28 ॥

ഉഗ്രോ വീരോ മഹാവിഷ്ണുര്‍ജ്വലനഃ സര്‍വതോമുഖഃ ।
നൃസിംഹോ ഭീഷണോ ഭദ്രോ മൃത്യുമൃത്യുഃ സനാതനഃ ॥ 29 ॥

സഭാസ്തംഭോദ്ഭവോ ഭീമഃ ശീരോമാലീ മഹേശ്വരഃ ।
ദ്വാദശാദിത്യചൂഡാലഃ കല്‍പധൂമസടാച്ഛവിഃ ॥ 30 ॥

ഹിരണ്യകോരസ്ഥലഭിന്നനഖഃ സിംഹമുഖോഽനഘഃ ।
പ്രഹ്ലാദവരദോ ധീമാന്‍ ഭക്തസങ്ഘ പ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 31 ॥

ബ്രഹ്മരുദ്രാദിസംസേവ്യഃ സിദ്ധസാധ്യപ്രപൂജിതഃ ।
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹോ ദേവേശോ ജ്വാലാജിഹ്വാന്ത്രമാലികഃ ॥ 32 ॥

ഖഡ്ഗീ ഖേടീ മഹേഷ്വാസീ കപാലീ മുസലീ ഹലീ ।
പാശീ ശൂലീ മഹാബാഹുര്‍ജ്വരഘ്നോ രോഗലുണ്ഠകഃ ॥ 33 ॥

മൌഞ്ജീയുക് ഛാത്രകോ ദണ്ഡീ കൃഷ്ണാജിനധരോ വടുഃ ।
അധീതവേദോ വേദാന്തോദ്ധാരകോ ബ്രഹ്മനൈഷ്ഠികഃ ॥ 34 ॥

അഹീനശയനപ്രീതഃ ആദിതേയോഽനഘോ ഹരിഃ ।
സംവിത്പ്രിയസ്സാമവേദ്യോ ബലിവേശ്മപ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 35 ॥

ബലിക്ഷാലിതപാദാബ്ജോ വിന്ദ്യാവലിവിമാനിതഃ ।
ത്രിപാദഭൂമിസ്വീകര്‍താ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 36 ॥

ധൃതത്രിവിക്രമഃ സാങ്ഘ്രിനഖഭിന്നാണ്ഡഖര്‍പരഃ ।
പജ്ജാതവാഹിനീധാരാപവിത്രിതജഗത്ത്രയഃ ॥ 37 ॥

വിധിസമ്മാനിതഃ പുണ്യോ ദൈത്യയോദ്ധാ ജയോര്‍ജിതഃ ।
സുരരാജ്യപ്രദഃ ശുക്രമദഹൃത് സുഗതീശ്വരഃ ॥ 38 ॥

ജാമദഗ്ന്യഃ കുഠാരീ ച കാര്‍തവീര്യവിദാരണഃ ।
രേണുകായാശ്ശിരോഹാരീ ദുഷ്ടക്ഷത്രിയമര്‍ദനഃ ॥ 39 ॥

വര്‍ചസ്വീ ദാനശീലശ്ച ധനുഷ്മാന്‍ ബ്രഹ്മവിത്തമഃ ।
അത്യുദഗ്രഃ സമഗ്രശ്ച ന്യഗ്രോധോ ദുഷ്ടനിഗ്രഹഃ ॥ 40 ॥

രവിവംശസമുദ്ഭൂതോ രാഘവോ ഭരതാഗ്രജഃ ।
കൌസല്യാതനയോ രാമോ വിശ്വാമിത്ര പ്രിയങ്കരഃ ॥41 ॥

താടകാരിഃ സുബാഹുഘ്നോ ബലാതിബലമന്ത്രവാന്‍ ।
അഹല്യാശാപവിച്ഛേദീ പ്രവിഷ്ടജനകാലയഃ ॥ 42 ॥

സ്വയംവരസഭാസംസ്ഥ ഈശചാപപ്രഭഞ്ജനഃ ।
ജാനകീപരിണേതാ ച ജനകാധീശസംസ്തുതഃ ॥ 43 ॥

ജമദഗ്നിതനൂജാതയോദ്ധാഽയോധ്യാധിപാഗ്രണീഃ ।
പിതൃവാക്യപ്രതീപാലസ്ത്യക്തരാജ്യഃ സലക്ഷ്മണഃ ॥ 44 ॥

സസീതശ്ചിത്രകൂടസ്ഥോ ഭരതാഹിതരാജ്യകഃ ।
കാകദര്‍പപ്രഹര്‍താ ച ദണ്ഡകാരണ്യവാസകഃ ॥ 45 ॥

പഞ്ചവട്യാം വിഹാരീ ച സ്വധര്‍മപരിപോഷകഃ ।
വിരാധഹാഽഗസ്ത്യമുഖ്യമുനിസമ്മാനിതഃ ॥ 46 ॥

ഇന്ദ്രചാപധരഃ ഖഡ്ഗധരശ്ചാക്ഷയസായകഃ ।
ഖരാന്തകോ ദൂഷണാരിസ്ത്രിശിരസ്കരിപുര്‍വൃഷഃ ॥ 47 ॥

തതഃ ശൂര്‍പണഖാനാസാച്ഛേത്താ വല്‍കലധാരകഃ ।
ജടാവാന്‍ പര്‍ണശാലാസ്ഥോ മാരീചബലമര്‍ദകഃ ॥ 48 ॥

പക്ഷിരാട്കൃതസംവാദോ രവിതേജാ മഹാബലഃ ।
ശബര്യാനീതഫലഭുഗ്ധനൂമത്പരിതോഷിതഃ ॥ 49 ॥

സുഗ്രീവാഭയദോ ദൈത്യകായക്ഷേപണഭാസുരഃ ।
സപ്തതാലസമുച്ഛേത്താ വാലിഹൃത്കപിസംവൃതഃ ॥ 50 ॥

വായുസൂനുകൃതാസേവസ്ത്യക്തപമ്പഃ കുശാസനഃ ।
ഉദന്വത്തീരഗഃ ശൂരോ വിഭീഷണവരപ്രദഃ ॥ 51 ॥

സേതുകൃദ്ദൈത്യഹാ പ്രാപ്തലങ്കോഽലങ്കാരവാന്‍ സ്വയം ।
അതികായശിരശ്ഛേത്താ കുംഭകര്‍ണവിഭേദനഃ ॥ 52 ॥

ദശകണ്ഠശിരോധ്വംസീ ജാംബവത്പ്രമുഖാവൃതഃ ।
ജാനകീശഃ സുരാധ്യക്ഷഃ സാകേതേശഃ പുരാതനഃ ॥ 53 ॥

പുണ്യശ്ലോകോ വേദവേദ്യഃ സ്വാമിതീര്‍ഥനിവാസകഃ ।
ലക്ഷ്മീസരഃകേളിലോലോ ലക്ഷ്മീശോ ലോകരക്ഷകഃ ॥ 54 ॥

ദേവകീഗര്‍ഭസംഭൂതോ യശോദേക്ഷണലാലിതഃ ।
വസുദേവകൃതസ്തോത്രോ നന്ദഗോപമനോഹരഃ ॥ 55 ॥

ചതുര്‍ഭുജഃ കോമലാങ്ഗോ ഗദാവാന്നീലകുന്തലഃ ।
പൂതനാപ്രാണസംഹര്‍താ തൃണാവര്‍തവിനാശനഃ ॥ 56 ॥

ഗര്‍ഗാരോപിതനാമാങ്കോ വാസുദേവോ ഹ്യാധോക്ഷജഃ ।
ഗോപികാസ്തന്യപായീ ച ബലഭദ്രാനുജോഽച്യുതഃ ॥ 57 ॥

വൈയാഘ്രനഖഭൂഷശ്ച വത്സജിദ്വത്സവര്‍ധനഃ ।
ക്ഷീരസാരാശനരതോ ദധിഭാണ്ഡപ്രമര്‍ദനഃ ॥ 58 ॥

നവനീതാപഹര്‍താ ച നീലനീരദഭാസുരഃ ।
അഭീരദൃഷ്ടദൌര്‍ജന്യോ നീലപദ്മനിഭാനനഃ ॥ 59 ॥

മാതൃദര്‍ശിതവിശ്വാസ്യഃ ഉലൂഖലനിബന്ധനഃ ।
നലകൂബരശാപാന്തോ ഗോധൂലിച്ഛുരിതാങ്ഗകഃ ॥ 60 ॥

ഗോസങ്ഘരക്ഷകഃ ശ്രീശോ ബൃന്ദാരണ്യനിവാസകഃ ।
വത്സാന്തകോ ബകദ്വേഷീ ദൈത്യാംബുദമഹാനിലഃ ॥ 61 ॥

മഹാജഗരചണ്ഡാഗ്നിഃ ശകടപ്രാണകണ്ടകഃ ।
ഇന്ദ്രസേവ്യഃ പുണ്യഗാത്രഃ ഖരജിഞ്വണ്ഡദീധിതിഃ ॥ 62 ॥

താലപക്വഫലാശീ ച കാളീയഫണിദര്‍പഹാ ।
നാഗപത്നീസ്തുതിപ്രീതഃ പ്രലംബാസുരഖണ്ഡനഃ ॥ 63 ॥

ദാവാഗ്നിബലസംഹാരീ ഫലഹാരീ ഗദാഗ്രജഃ ।
ഗോപാങ്ഗനാചേലചോരഃ പാഥോലീലാവിശാരദഃ ॥ 64 ॥

വംശീഗാനപ്രവീണശ്ച ഗോപീഹസ്താംബുജാര്‍ചിതഃ ।
മുനിപത്ന്യാഹൃതാഹാരോ മുനിശ്രേഷ്ഠോ മുനിപ്രിയഃ ॥ 65 ॥

ഗോവര്‍ദ്ധനാദ്രിസന്ധര്‍താ സങ്ക്രന്ദനതമോഽപഹഃ ।
സദുദ്യാനവിലാസീ ച രാസക്രീഡാപരായണഃ ॥ 66 ॥

വരുണാഭ്യര്‍ചിതോ ഗോപീപ്രാര്‍ഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ ।
അക്രൂരസ്തുതിസമ്പ്രീതഃ കുബ്ജായൌവനദായകഃ ॥ 67 ॥

മുഷ്ടികോരഃപ്രഹാരീ ച ചാണൂരോദരദാരണഃ ।
മല്ലയുദ്ധാഗ്രഗണ്യശ്ച പിതൃബന്ധനമോചകഃ ॥ 68 ॥

മത്തമാതങ്ഗപഞ്ചാസ്യഃ കംസഗ്രീവാനികൃന്തനഃ ।
ഉഗ്രസേനപ്രതിഷ്ടാതാ രത്നസിംഹാസനസ്ഥിതഃ ॥ 69 ॥

കാലനേമിഖലദ്വേഷീ മുചുകുന്ദവരപ്രദഃ ।
സാല്വസേവിതദുര്‍ധര്‍ഷരാജസ്മയനിവാരണഃ ॥ 70 ॥

രുക്മഗര്‍വാപഹാരീ ച രുക്മിണീനയനോത്സവഃ ।
പ്രദ്യുംനജനകഃ കാമീ പ്രദ്യുംനോ ദ്വാരകാധിപഃ ॥ 71 ॥

മണ്യാഹര്‍താ മഹാമായോ ജാംബവത്കൃതസങ്ഗരഃ ।
ജാംബൂനദാംബരധരോ ഗംയോ ജാംബവതീവിഭുഃ ॥ 72 ॥

കാലിന്ദീപ്രഥിതാരാമകേലിര്‍ഗുഞ്ജാവതംസകഃ ।
മന്ദാരസുമനോഭാസ്വാന്‍ ശചീശാഭീഷ്ടദായകഃ ॥ 73 ॥

സത്രാജിന്‍മാനസോല്ലാസീ സത്യാജാനിഃ ശുഭാവഹഃ ।
ശതധന്വഹരഃ സിദ്ധഃ പാണ്ഡവപ്രിയകോത്സവഃ ॥ 74 ॥

ഭദ്രപ്രിയഃ സുഭദ്രായാ ഭ്രാതാ നാഗ്നാജിതീവിഭുഃ ।
കിരീടകുണ്ഡലധരഃ കല്‍പപല്ലവലാലിതഃ ॥ 75 ॥

ഭൈഷ്മീപ്രണയഭാഷാവാന്‍ മിത്രവിന്ദാധിപോഽഭയഃ ।
സ്വമൂര്‍തികേലിസമ്പ്രീതോ ലക്ഷ്മണോദാരമാനസഃ ॥ 76 ॥

പ്രാഗ്ജ്യോതിഷാധിപധ്വംസീ തത്സൈന്യാന്തകരോഽമൃതഃ ।
ഭൂമിസ്തുതോ ഭൂരിഭോഗോ ഭൂഷണാംബരസംയുതഃ ॥ 77 ॥

ബഹുരാമാകൃതാഹ്ലാദോ ഗന്ധമാല്യാനുലേപനഃ ।
നാരദാദൃഷ്ടചരിതോ ദേവേശോ വിശ്വരാഡ് ഗുരുഃ ॥ 78 ॥

ബാണബാഹുവിദാരശ്ച താപജ്വരവിനാശകഃ ।
ഉഷോദ്ധര്‍ഷയിതാഽവ്യക്തഃ ശിവവാക്തുഷ്ടമാനസഃ ॥ 79 ॥

മഹേശജ്വരസംസ്തുത്യഃ ശീതജ്വരഭയാന്തകഃ ।
നൃഗരാജോദ്ധാരകശ്ച പൌണ്ഡ്രകാദിവധോദ്യതഃ ॥ 80 ॥

വിവിധാരിച്ഛലോദ്വിഗ്നബ്രാഹ്മണേഷു ദയാപരഃ ।
ജരാസന്ധബലദ്വേഷീ കേശിദൈത്യഭയങ്കരഃ ॥ 81 ॥

ചക്രീ ചൈദ്യാന്തകഃ സഭ്യോ രാജബന്ധവിമോചകഃ ।
രാജസൂയഹവിര്‍ഭോക്താ സ്നിഗ്ധാങ്ഗഃ ശുഭലക്ഷണഃ ॥ 82 ॥

ധാനാഭക്ഷണസമ്പ്രീതഃ കുചേലാഭീഷ്ടദായകഃ ।
സത്ത്വാദിഗുണഗംഭീരോ ദ്രൌപദീമാനരക്ഷകഃ ॥ 83 ॥

ഭീഷ്മധ്യേയോ ഭക്തവശ്യോ ഭീമപൂജ്യോ ദയാനിധിഃ ।
ദന്തവക്ത്രശിരശ്ഛേത്താ കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണാസഖഃ സ്വരാട് ॥ 84 ॥

വൈജയന്തീപ്രമോദീ ച ബര്‍ഹിബര്‍ഹവിഭൂഷണഃ ।
പാര്‍ഥകൌരവസന്ധാനകാരീ ദുഃശാസനാന്തകഃ ॥ 85 ॥

ബുദ്ദോ വിശുദ്ധഃ സര്‍വജ്ഞഃ ക്രതുഹിംസാവിനിന്ദകഃ ।
ത്രിപുരസ്ത്രീമാനഭങ്ഗഃ സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദഃ ॥ 86 ॥

നിര്‍വികാരോ നിര്‍മമശ്ച നിരാഭാസോ നിരാമയഃ ।
ജഗന്‍മോഹകധര്‍മീ ച ദിഗ്വസ്ത്രോ ദിക്പതീശ്വരഃ ॥ 87 ॥

കല്‍കീ ംലേച്ഛപ്രഹര്‍താ ച ദുഷ്ടനിഗ്രഹകാരകഃ ।
ധര്‍മപ്രതിഷ്ടാകാരീ ച ചാതുര്‍വര്‍ണ്യവിഭാഗകൃത് ॥ 88 ॥

യുഗാന്തകോ യുഗാക്രാന്തോ യുഗകൃദ്യുഗഭാസകഃ ।
കാമാരിഃ കാമകാരീ ച നിഷ്കാമഃ കാമിതാര്‍ഥദഃ ॥ 89 ॥

ഭര്‍ഗോ വരേണ്യം സവിതുഃ ശാര്‍ങ്ഗീ വൈകുണ്ഠമന്ദിരഃ ।
ഹയഗ്രീവഃ കൈടഭാരിഃ ഗ്രാഹഘ്നോ ഗജരക്ഷകഃ ॥ 90 ॥

സര്‍വസംശയവിച്ഛേത്താ സര്‍വഭക്തസമുത്സുകഃ ।
കപര്‍ദീ കാമഹാരീ ച കലാ കാഷ്ടാ സ്മൃതിര്‍ധൃതിഃ ॥ 91 ॥

അനാദിരപ്രമേയൌജ്ഞാഃ പ്രധാനഃ സന്നിരൂപകഃ ।
നിര്ലോപോ നിഃസ്പൃഹോഽസങ്ഗോ നിര്‍ഭയോ നീതിപാരഗഃ ॥ 92 ॥

നിഷ്പേഷ്യോ നിഷ്ക്രിയഃ ശാന്തോ നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിധിര്‍നയഃ
കര്‍ംയകര്‍മീ വികര്‍മീ ച കര്‍മേപ്സുഃ കര്‍മഭാവനഃ ॥ 93 ॥

കര്‍മാങ്ഗഃ കര്‍മവിന്യാസോ മഹാകര്‍മീ മഹാവ്രതീ ।
കര്‍മഭുക്കര്‍മഫലദഃ കര്‍മേശഃ കര്‍മനിഗ്രഹഃ ॥ 94 ॥

നരോ നാരായണോ ദാന്തഃ കപിലഃ കാമദഃ ശുചിഃ ।
തപ്താ ജപ്താഽക്ഷമാലാവാന്‍ ഗന്താ നേതാ ലയോ ഗതിഃ ॥ 95 ॥

ശിഷ്ടോ ദ്രഷ്ടാ രിപുദ്വേഷ്ടാ രോഷ്ടാ വേഷ്ടാ മഹാനടഃ ।
രോദ്ധാ ബോദ്ധാ മഹായോദ്ധാ ശ്രദ്ധാവാന്‍ സത്യധീഃ ശുഭഃ ॥ 96 ॥

മന്ത്രീ മന്ത്രോ മന്ത്രഗംയോ മന്ത്രകൃത് പരമന്ത്രഹൃത് ।
മന്ത്രഭൃന്‍മന്ത്രഫലദോ മന്ത്രേശോ മന്ത്രവിഗ്രഹഃ ॥ 97 ॥

മന്ത്രാങ്ഗോ മന്ത്രവിന്യാസോ മഹാമന്ത്രോ മഹാക്രമഃ ।
സ്ഥിരധീഃ സ്ഥിരവിജ്ഞാനഃ സ്ഥിരപ്രജ്ഞഃ സ്ഥിരാസനഃ ॥ 98 ॥

സ്ഥിരയോഗഃ സ്ഥിരാധാരഃ സ്ഥിരമാര്‍ഗഃ സ്ഥിരാഗമഃ।
നിശ്ശ്രേയസോ നിരീഹോഽഗ്നിര്‍നിരവദ്യോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 99 ॥

നിര്‍വൈരോ നിരഹങ്കാരോ നിര്‍ദംഭോ നിരസൂയകഃ ।
അനന്തോഽനന്തബാഹൂരുരനന്താങ്ഘ്രിരനന്തദൃക് ॥ 100 ॥

അനന്തവക്ത്രോഽനന്താങ്ഗോഽനന്തരൂപോ ഹ്യനന്തകൃത് ।
ഊര്‍ധ്വരേതാ ഊര്‍ധ്വലിങ്ഗോ ഹ്യൂര്‍ധ്വമൂര്‍ധ്വോര്‍ധ്വശാഖകഃ ॥ 101 ॥

ഊര്‍ധ്വ ഊര്‍ധ്വാധ്വരക്ഷീ ച ഹ്യൂര്‍ധ്വജ്വാലോ നിരാകുലഃ ।
ബീജം ബീജപ്രദോ നിത്യോ നിദാനം നിഷ്കൃതിഃ കൃതീ ॥ 102 ॥

മഹാനണീയന്‍ ഗരിമാ സുഷമാ ചിത്രമാലികഃ ।
നഭസ്സ്പൃങ്നഭസോ ജ്യോതിര്‍നഭസ്വാന്നിര്‍നഭാ നഭഃ ॥ 103 ॥

അഭുര്‍വിഭുഃ പ്രഭുഃ ശംഭുര്‍മഹീയാന ഭൂര്‍ഭുവാകൃതിഃ ।
മഹാനന്ദോ മഹാശൂരോ മഹോരാശിര്‍മഹോത്സവഃ ॥ 104 ॥

മഹാക്രോധോ മഹാജ്വാലോ മഹാശാന്തോ മഹാഗുണഃ ।
സത്യവ്രതഃ സത്യപരഃ സത്യസന്ധഃ സതാംഗതിഃ ॥ 105 ॥

സത്യേശഃ സത്യസങ്കല്‍പഃ സത്യചാരിത്രലക്ഷണഃ ।
അന്തശ്ചരോ ഹ്യന്തരാത്മാ പരമാത്മാ ചിദാത്മകഃ ॥ 106 ॥

രോചനോ രോചമാനശ്ച സാക്ഷീ ശൌരിര്‍ജനാര്‍ദനഃ ।
മുകുന്ദോ നന്ദനിഷ്പന്ദഃ സ്വര്‍ണബിന്ദുഃ പുരന്ദരഃ ॥ 107 ॥

അരിന്ദമഃ സുമന്ദശ്ച കുന്ദമന്ദാരഹാസവാന്‍ ।
സ്യന്ദനാരൂഢചണ്ഡാങ്ഗോ ഹ്യാനന്ദീ നന്ദനന്ദനഃ ॥ 108 ॥

അനസൂയാനന്ദനോഽത്രിനേത്രാനന്ദഃ സുനന്ദവാന്‍ ।
ശങ്ഖവാന്‍പങ്കജകരഃ കുങ്കുമാങ്കോ ജയാങ്കുശഃ ॥ 109 ॥

അംഭോജമകരന്ദാഢ്യോ നിഷ്പങ്കോഽഗരുപങ്കിലഃ ।
ഇന്ദ്രശ്ചന്ദ്രരഥശ്ചന്ദ്രോഽതിചന്ദ്രശ്ചന്ദ്രഭാസകഃ ॥ 110 ॥

ഉപേന്ദ്ര ഇന്ദ്രരാജശ്ച വാഗിന്ദ്രശ്ചന്ദ്രലോചന ।
പ്രത്യക് പരാക് പരംധാമ പരമാര്‍ഥഃ പരാത്പരഃ ॥ 111 ॥

അപാരവാക് പാരഗാമീ പാരാവാരഃ പരാവരഃ ।
സഹസ്വാനര്‍ഥദാതാ ച സഹനഃ സാഹസീ ജയീ ॥ 112 ॥

തേജസ്വീ വായുവിശിഖീ തപസ്വീ താപസോത്തമഃ ।
ഐശ്വര്യോദ്ഭൂതികൃദ്ഭൂതിരൈശ്വര്യാങ്ഗകലാപവാന്‍ ॥ 113 ॥

അംഭോധിശായീ ഭഗവാന്‍ സര്‍വജ്ഞസ്സാമപാരഗഃ ।
മഹായോഗീ മഹാധീരോ മഹാഭോഗീ മഹാപ്രഭുഃ ॥ 114 ॥

മഹാവീരോ മഹാതുഷ്ടിര്‍മഹാപുഷ്ടിര്‍മഹാഗുണഃ ।
മഹാദേവോ മഹാബാഹുര്‍മഹാധര്‍മോ മഹേശ്വരഃ ॥ 115 ॥

സമീപഗോ ദൂരഗാമീ സ്വര്‍ഗമാര്‍ഗനിരര്‍ഗലഃ ।
നഗോ നഗധരോ നാഗോ നാഗേശോ നാഗപാലകഃ ॥ 116 ॥

ഹിരണ്‍മയഃ സ്വര്‍ണരേതാ ഹിരണ്യാര്‍ചിര്‍ഹിരണ്യദഃ ।
ഗുണഗണ്യഃ ശരണ്യശ്ച പുണ്യകീര്‍തിഃ പുരാണഗഃ ॥ 117 ॥

ജന്‍മഭൃജ്ജന്യസന്നദ്ധോ ദിവ്യപഞ്ചായുധോ വശീ ।
ദൌര്‍ജന്യഭങ്ഗഃ പര്‍ജന്യഃ സൌജന്യനിലയോഽലയഃ ॥ 118 ॥

ജലന്ധരാന്തകോ ഭസ്മദൈത്യനാശീ മഹാമനാഃ ।
ശ്രേഷ്ടശ്ശ്രവിഷ്ഠോ ദ്രാഘിഷ്ഠോ ഗരിഷ്ഠോ ഗരുഡധ്വജഃ ॥ 119 ॥

ജ്യേഷ്ഠോ ദ്രഢിഷ്ഠോ വര്‍ഷിഷ്ഠോ ദ്രാഘിയാന്‍ പ്രണവഃ ഫണീ ।
സമ്പ്രദായകരഃ സ്വാമീ സുരേശോ മാധവോ മധുഃ ॥ 120 ॥

നിര്‍നിമേഷോ വിധിര്‍വേധാ ബലവാന്‍ ജീവനം ബലീ ।
സ്മര്‍താ ശ്രോതാ വികര്‍താ ച ധ്യാതാ നേതാ സമോഽസമഃ ॥ 121 ॥

ഹോതാ പോതാ മഹാവക്താ രന്ത മന്താ ഖലാന്തകഃ ।
ദാതാ ഗ്രാഹയിതാ മാതാ നിയന്താഽനന്ത വൈഭവഃ ॥ 122 ॥

ഗോപ്താ ഗോപയിതാ ഹന്താ ധര്‍മജാഗരിതാ ധവഃ ।
കര്‍താ ക്ഷേത്രകരഃ ക്ഷേത്രപ്രദഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ആത്മവിത് ॥ 123 ॥

ക്ഷേത്രീ ക്ഷേത്രഹരഃ ക്ഷേത്രപ്രിയഃ ക്ഷേമകരോ മരുത് ।
ഭക്തിപ്രദോ മുക്തിദായീ ശക്തിദോ യുക്തിദായകഃ ॥ 124 ॥

ശക്തിയുങ്ജൌക്തികസ്രഗ്വീ സൂക്തിരാംനായസൂക്തിഗഃ ।
ധനഞ്ജയോ ധനാധ്യക്ഷോ ധനികോ ധനദാധിപഃ ॥ 125 ॥

മഹാധനോ മഹാമാനീ ദുര്യോധനവിമാനിതഃ ।
രത്നാകരോ രത്നരോചീ രത്നഗര്‍ഭാശ്രയഃ ശുചിഃ ॥ 126 ॥

രത്നസാനുനിധിര്‍മൌളിരത്നാഭാ രത്നകങ്കണഃ ।
അന്തര്ലക്ഷ്യോഽന്തരംയാസീ ചാന്തര്‍ധ്യേയോ ജിതാസനഃ ॥ 127 ॥

അന്തരങ്ഗോ ദയാവാംശ്ച ഹ്യാംതര്‍മായോ മഹാര്‍ണവഃ ।
സരസസിദ്ധരസികഃ സിദ്ധിഃ സാധ്യഃ സദാഗതിഃ ॥ 128 ॥

ആയുഃപ്രദോ മഹായുഷ്മാനര്‍ചിഷ്മാനോഷധീപതിഃ ।
അഷ്ടശ്രീരഷ്ടഭാഗോഽഷ്ടകകുബ്വ്യാപ്തയശോ ത്രതീ ॥ 129 ॥

അഷ്ടാപദഃ സുവര്‍ണാഭോ ഹ്യഷ്ടമൂര്‍തിസ്ത്രിമൂര്‍തിമാന്‍ ।
അസ്വപ്നഃ സ്വപ്നഗഃ സ്വപ്നഃ സുസ്വപ്നഫലദായകഃ ॥ 130 ॥

ദുഃസ്വപ്നധ്വംസകോ ധ്വസ്തദുര്‍നിമിത്തഃ ശിവങ്കരഃ ।
സുവര്‍ണവര്‍ണസ്സംഭാവ്യോ വര്‍ണിതോ വര്‍ണസമ്മുഖഃ ॥ 131 ॥

സുവര്‍ണമുഖരീതീരശിവധ്യാതപദാംബുജഃ ।
ദാക്ഷായണീവചസ്തുഷ്ടോ ദൂര്‍വാസോദൃഷ്ടിഗോചരഃ ॥ 132 ॥

അംബരീഷവ്രതപ്രീതോ മഹാകൃത്തിവിഭഞ്ജനഃ ।
മഹാഭിചാരകധ്വംസീ കാലസര്‍പഭയാന്തകഃ ॥ 133 ॥

സുദര്‍ശനഃ കാലമേഘശ്യാമശ്ശ്രീമന്ത്രഭാവിതഃ ।
ഹേമാംബുജസരഃസ്നായീ ശ്രീമനോഭാവിതാകൃതിഃ ॥ 134 ॥

ശ്രീപ്രദതാംബുജസ്രഗ്വീ ശ്രീകേലിഃ ശ്രീനിധിര്‍ഭവഃ ।
ശ്രീപ്രദോ വാമനോ ലക്ഷ്മീനായകശ്ച ചതുര്‍ഭുജഃ ॥ 135 ॥

സംതൃപ്തസ്തര്‍പിതസ്തീര്‍ഥസ്നാതൃസൌഖ്യപ്രദര്‍ശകഃ ।
അഗസ്ത്യസ്തുതിസംഹൃഷ്ടോ ദര്‍ശിതാവ്യക്തഭാവനഃ ॥ 136 ॥

കപിലാര്‍ചിഃ കപിലവാന്‍ സുസ്നാതാഘവിപാടനഃ ।
വൃഷാകപിഃ കപിസ്വാമിമനോഽന്തഃസ്ഥിതവിഗ്രഹഃ ॥ 137 ॥

വഹ്നിപ്രിയോഽര്‍ഥസംഭാവ്യോ ജനലോകവിധായകഃ ।
വഹ്നിപ്രഭോ വഹ്നിതേജാഃ ശുഭാഭീഷ്ടപ്രദോ യമീ ॥ 138 ॥

വാരുണക്ഷേത്രനിലയോ വരുണോ വാരണാര്‍ചിതഃ ।
വായുസ്ഥാനകൃതാവാസോ വായുഗോ വായുസംഭൃതഃ ॥ 139 ॥

യമാന്തകോഽഭിജനനോ യമലോകനിവാരണഃ ।
യമിനാമഗ്രഗണ്യശ്ച സംയമീ യമഭാവിതഃ ॥ 140 ॥

ഇന്ദ്രോദ്യാനസമീപസ്ഥ ഇന്ദ്രദൃഗ്വിഷയഃ പ്രഭുഃ ।
യക്ഷരാട് സരസീവാസോ ഹ്യക്ഷയ്യനിധികോശകൃത് ॥ 141 ॥

സ്വാമിതീര്‍ഥകൃതാവാസഃ സ്വാമിധ്യേയോ ഹ്യധോക്ഷജഃ ।
വരാഹാദ്യഷ്ടതീര്‍ഥാഭിസേവിതാങ്ഘ്രിസരോരുഹഃ ॥ 142 ॥

പാണ്ഡുതീര്‍ഥഭിഷിക്താങ്ഗോ യുധിഷ്ഠിരവരപ്രദഃ ।
ഭീമാന്തഃകരണാരൂഢഃ ശ്വേതവാഹനസഖ്യവാന്‍ ॥ 143 ॥

നകുലാഭയദോ മാദ്രീസഹദേവാഭിവന്ദിതഃ ।
കൃഷ്ണാശപഥസന്ധാതാ കുന്തീസ്തുതിരതോ ദമീ ॥ 144 ॥

നാരദാദിമുനിസ്തുത്യോ നിത്യകര്‍മപരായണഃ ।
ദര്‍ശിതാവ്യക്തരൂപശ്ച വീണാനാദപ്രമോദിതഃ ॥ 145 ॥

ഷട്കോടിതീര്‍ഥചര്യാവാന്‍ ദേവതീര്‍ഥകൃതാശ്രമഃ ।
ബില്വാമലജലസ്നായീ സരസ്വത്യംബുസേവിതഃ ॥ 146 ॥

തുംബുരൂദക സംസ്പര്‍ശജനചിത്തതമോഽപഹഃ ।
മത്സ്യവാമനകൂര്‍മാദിതീര്‍ഥരാജഃ പുരാണഭൃത് ॥ 147 ॥

ചക്രധ്യേയപദാംഭോജഃ ശങ്ഖപൂജിതപാദുകഃ ।
രാമതീര്‍ഥവിഹാരീ ച ബലഭദ്രപ്രതിഷ്ടിതഃ ॥ 148 ॥

ജാമദഗ്ന്യസരസ്തീര്‍ഥജലസേചനതര്‍പിതഃ ।
പാപാപഹാരികീലാലസുസ്നാതാഘവിനാശനഃ ॥ 149 ॥

നഭോഗങ്ഗാഭിഷിക്തശ്ച നാഗതീര്‍ഥാഭിഷേകവാന്‍ ।
കുമാരധാരാതീര്‍ഥസ്ഥോ വടുവേഷഃ സുമേഖലഃ ॥ 150 ॥

വൃദ്ധസ്യ സുകുമാരത്വപ്രദഃ സൌന്ദര്യവാന്‍ സുഖീ ।
പ്രിയംവദോ മഹാകുക്ഷിരിക്ഷ്വാകുകുലനന്ദനഃ ॥ 151 ॥

നീലഗോക്ഷീരധാരാഭൂര്‍വരാഹാചലനായകഃ ।
ഭരദ്വാജപ്രതിഷ്ഠാവാന്‍ ബൃഹസ്പതിവിഭാവിതഃ ॥ 152 ॥

അഞ്ജനാകൃതപൂജാവാന്‍ ആഞ്ജനേയകരാര്‍ചിതഃ ।
അഞ്ജനാദ്രിനിവാസശ്ച മുഞ്ജകേശഃ പുരന്ദരഃ ॥ 153 ॥

കിന്നരദ്വയസംബന്ധിബന്ധമോക്ഷപ്രദായകഃ ।
വൈഖാനസമഖാരംഭോ വൃഷജ്ഞേയോ വൃഷാചലഃ ॥ 154 ॥

വൃഷകായപ്രഭേത്താ ച ക്രീഡനാചാരസംഭ്രമഃ ।
സൌവര്‍ചലേയവിന്യസ്തരാജ്യോ നാരായണ പ്രിയഃ ॥ 155 ॥

ദുര്‍മേധോഭഞ്ജകഃ പ്രാജ്ഞോ ബ്രഹ്മോത്സവമഹോത്സുകഃ ।
ഭദ്രാസുരശിരശ്ചേതാ ഭദ്രക്ഷേത്രീ സുഭദ്രവാന്‍ ॥ 156 ॥

മൃഗയാഽക്ഷീണസന്നാഹഃ ശങ്ഖരാജന്യതുഷ്ടിദഃ ।
സ്ഥാണുസ്ഥോ വൈനതേയാങ്ഗഭാവിതോ ഹ്യശരീരവാന്‍ ॥ 157 ॥

ഭോഗീന്ദ്രഭോഗസംസ്ഥാനോ ബ്രഹ്മാദിഗണസേവിതഃ ।
സഹസ്രാര്‍കച്ഛടാഭാസ്വദ്യിമാനന്തഃസ്ഥിതോ ഗുണീ ॥ 158 ॥

വിഷ്വക്സേനകൃതസ്തോത്രഃ സനന്ദനവരീവൃതാഃ ।
ജാഹ്നവ്യാദിനദീസേവ്യഃ സുരേശാദ്യഭിവന്ദിതഃ ॥ 159 ॥

സുരാങ്ഗനാനൃത്യപരോ ഗന്ധര്‍വോദ്ഗായനപ്രിയഃ ।
രാകേന്ദുസങ്കാശനഖഃ കോമലാങ്ഘ്രസരോരുഹഃ ॥ 160 ॥

കച്ഛപപ്രപദഃ കുന്ദഗുല്‍പകഃ സ്വച്ഛകൂര്‍പരഃ ।
മേദുരസ്വര്‍ണവസ്ത്രാഢ്യകടിദേശസ്ഥമേഖലഃ ॥ 161 ॥

പ്രോല്ലസച്ഛുരികാഭാസ്വത്കടിദേശഃ ശുഭങ്കരഃ ।
അനന്തപദ്മജസ്ഥാനനാഭിര്‍മൌക്തികമാലികഃ ॥ 162 ॥

മന്ദാരചാമ്പേയമാലീ രത്നാഭരണസംഭൃതഃ ।
ലംബയജ്ഞോപവീതീ ച ചന്ദ്രശ്രീഖണ്ഡലേപവാന്‍ ॥ 163 ॥

വരദോഽഭയദശ്ചക്രീ ശങ്ഖീ കൌസ്തുഭദീപ്തിമാന്‍ ।
ശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസ്കോ ലക്ഷ്മീസംശ്രിതഹൃത്തടഃ ॥ 164 ॥

നീലോത്പല നിഭാകാരഃ ശോണാംഭോജസമാനനഃ ।
കോടീമന്‍മഥലാവണ്യചന്ദ്രികാസ്മിതപൂരിതഃ ॥ 165 ॥

സുധാസ്വച്ഛോര്‍ധ്വപുണ്ഡ്രശ്ച കസ്തൂരീതിലകാഞ്ചിതഃ ।
പുണ്ഡരീകേക്ഷണഃ സ്വച്ഛോ മൌലിശോഭാവിരാജിതഃ ॥ 166 ॥

പദ്മസ്ഥഃ പദ്മനാഭശ്ച സോമമണ്ഡലഗോ ബുധഃ ।
വഹ്നിമംഡലഗഃ സൂര്യഃ സൂര്യമണ്ഡലസംസ്ഥിതഃ ॥ 167 ॥

ശ്രീപതിര്‍ഭൂമിജാനിശ്ച വിമലാദ്യഭിസംവൃതഃ ।
ജഗത്കുടുംബജനിതാ രക്ഷകഃ കാമിതപ്രദഃ ॥ 168 ॥

അവസ്ഥാത്രയയന്താ ച വിശ്വതേജസ്സ്വരൂപവാന്‍ ।
ജ്ഞപ്തിര്‍ജ്ഞേയോ ജ്ഞാനഗംയോ ജ്ഞാനാതീതഃ സുരാതിഗഃ ॥ 169 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡാന്തര്‍ബഹിര്‍വ്യാപ്തോ വേങ്കടാദ്രിഗദാധരഃ ।

വേങ്കടാദ്രിഗദാധര ഓം നമഃ ഇതി ॥

ഏവം ശ്രീവേങ്കടേശസ്യ കീര്‍തിതം പരമാദ്ഭുതം ॥ 170 ॥

നാംനാം സഹസ്രം സംശ്രാവ്യം പവിത്രം പുണ്യവര്‍ദ്ധനം ।
ശ്രവണാത്സര്‍വദോഷഘ്നം രോഗഘ്നം മൃത്യുനാശനം ॥ 171 ॥

ദാരിദ്ര്യഭേദനം ധര്‍ംയം സര്‍വൈശ്വര്യഫലപ്രദം ।
കാലാഹിവിഷവിച്ഛേദിജ്വരാപസ്മാരഭഞ്ജനം ॥ 172 ॥

ശത്രുക്ഷയകരം രാജഗ്രഹപീഡാനിവാരണം ।
ബ്രഹ്മരാക്ഷസകൂഷ്മാംഡഭേതാലഭയഭംജനം ॥ 173 ॥

വിദ്യാഭിലാഷീ വിദ്യാവാന്‍ ധനാര്‍ഥീ ധനവാന്‍ ഭവേത് ।
അനന്തകല്‍പജീവീ സ്യാദായുഷ്കാമോ മഹായശാഃ ॥ 174 ॥

പുത്രാര്‍ഥീ സുഗുണാന്‍പുത്രാന്‍ ലഭേതാഽഽയുഷ്മതസ്തനഃ ।
സങ്ഗ്രാമേ ശത്രുവിജയീ സഭായാം പ്രതിവാദിജിത് ॥ 175 ॥

ദിവ്യൈര്‍നാമഭിരേഭിസ്തു തുലസീപൂജനാത്സകൃത് ।
വൈകുണ്ഠവാസീ ഭഗവത്സദൃശോ വിഷ്ണുസന്നിധൌ ॥ 176 ॥

കഹ്ലാരപൂജനാന്‍മാസാത് ദ്വിതീയ ഇവ യക്ഷരാട് ।
നീലോത്പലാര്‍ചനാത്സര്‍വരാജപൂജ്യഃ സദാ ഭവേത് ॥ 177 ॥

ഹൃത്സംസ്ഥിതൈര്‍നാമഭിസ്തു ഭൂയാദ്ദൃഗ്വിഷയോ ഹരിഃ ।
വാഞ്ഛിതാര്‍ഥ തദാ ദത്വാ വൈകുണ്ഠം ച പ്രയച്ഛതി ॥ 178 ॥

ത്രിസന്ധ്യം യോ ജപേന്നിത്യം സമ്പൂജ്യ വിധിനാ വിഭും ।
ത്രിവാരം പഞ്ചവാരം വാ പ്രത്യഹം ക്രമശോ യമീ ॥ 179 ॥

മാസാദലക്ഷ്മീനാശഃ സ്യാത് ദ്വിമാസാത് സ്യാന്നരേന്ദ്രതാ ।
ത്രിമാസാന്‍മഹദൈശ്വര്യം തതസ്സംഭാഷണം ഭവേത് ॥ 180 ॥

മാസം പഠന്ന്യൂനകര്‍മമൂര്‍തിം ച സമവാപ്നുയാത് ।
മാര്‍ഗഭ്രഷ്ടശ്ച സന്‍മാര്‍ഗം ഗതസ്വഃ സ്വം സ്വകീയകം ॥ 181 ॥

ചാഞ്ചല്യചിത്തോഽചാഞ്ചല്യം മനസ്സ്വാസ്ഥ്യം ച ഗച്ഛതി ।
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം ജ്ഞാനം മോക്ഷം ച വിന്ദതി ॥ 182 ॥

സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നോതി ശാശ്വതം ച പദം തഥാ ।
സത്യം സത്യം പുനസ്സത്യം സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ॥ 183 ॥

ശ്രീ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണേ വസിഷ്ഠനാരദസംവാദേ ശ്രീവേങ്കടാചലമാഹാത്മ്യേ
ശ്രീ വേങ്കടേശ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രാധ്യായഃ സമാപ്തഃ ॥

Sri Balaji, Malayappa Swami, Tirupati Thimmappa Stotram

Also Read 1000 Names of Sri Venkateswara:

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *