Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਸਿਸ਼੍ਠ ਉਵਾਚ-
ਭਗਵਨ੍ ਕੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਨਾਮਭਿਰ੍ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਪੂਜਯਾਮਾਸ ਤਂ ਦੇਵਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਤੁ ਕਮਲੈਃ ਸ਼ੁਭੈਃ ॥ ੧ ॥

ਪਚ੍ਛਾਮਿ ਤਾਨਿ ਨਾਮਾਨਿ ਗੁਣ ਯੋਗਪਰਾਣਿ ਕਿਮ੍ ।
ਮੁਖ੍ਯਵਤ੍ਤੀਨਿ ਕਿਂ ਬ੍ਰੂਹਿ ਲਕ੍ਸ਼ਕਾਣ੍ਯਥਵਾ ਹਰੇਃ ॥ ੨ ॥

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ –
ਨਾਮਾਨ੍ਯਨਨ੍ਤਾਨਿ ਹਰੇਃ ਗੁਣਯੋਗਾਨਿ ਕਾਨਿ ਚਿਤ੍ ।
ਮੁਖ੍ਯ ਵਤ੍ਤੀਨਿ ਚਾਨ੍ਯਾਨਿ ਲਕ੍ਸ਼ਕਾਣ੍ਯਪਰਾਣਿ ਚ ॥ ੩ ॥
ਪਰਮਾਰ੍ਥੈਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਬ੍ਦੈਰੇਕੋ ਜ੍ਞੇਯਃ ਪਰਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਰਹਿਤਃ ਤ੍ਵਵ੍ਯਕ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਰੂਪਭਤ੍ ॥ ੪ ॥
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕ ਵਹ੍ਨਿਵਾਯ੍ਵਾਦ੍ਯਾ ਗ੍ਰਹਰ੍ਕ੍ਸ਼ਾਣਿ ਨਭੋ ਦਿਸ਼ਃ ।
ਅਨ੍ਵਯਵ੍ਯਤਿਰੇਕਾਭ੍ਯਾਂ ਸਨ੍ਤਿ ਨੋ ਸਨ੍ਤਿ ਯਨ੍ਮਤੇਃ ॥ ੫ ॥

ਤਸ੍ਯ ਦੇਵਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਹਿ ਪਾਰਂ ਗਨ੍ਤੁਂ ਹਿ ਕਃ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ।
ਤਥਾऽਪਿ ਚਾਭਿਧਾਨਾਨਿ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਸ੍ਯ ਕਾਨਿਚਿਤ੍ ॥ ੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਗੀਤਾਨਿ ਪੁਣ੍ਯਾਨਿ ਤਾਨਿ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸੁਵ੍ਰਤ ।
ਯਦੁਚ੍ਚਾਰਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਵਿਮੁਕ੍ਤਾਘਃ ਪਰਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥ ੭ ॥

ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਹਿ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ऋਸ਼ਿਰ੍ਵਿਧਿਃ ।
ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਠੁਪ੍ ਤਥਾ ਦੇਵਃ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਙ੍ਕੋ ਰਮਾਪਤਿਃ ॥ ੮ ॥

ਬੀਜਭੂਤਸ੍ਤਥੋਂਕਾਰੋ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਓਂ ਨਮੋ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਾਯੇਤ੍ਯਾਦਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੋऽਤ੍ਰ ਕਥ੍ਯਤੇ ॥ ੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਗਰ੍ਭਃ ਕਵਚਮਸ੍ਤ੍ਰਂ ਚਕ੍ਰਗਦਾਧਰਃ ।
ਵਿਨਿਯੋਗੋऽਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੌ ਹਦਯਂ ਸਾਮਗਾਯਨਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਂ –
ਭਾਸ੍ਵਚ੍ਛਂਦ੍ਰਮਸੌ ਯਦੀਯਨਯਨੇ ਭਾਰ੍ਯਾ ਯਦੀਯਾ ਰਮਾ
ਯਸ੍ਮਾਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸਡਪ੍ਯਭੂਦ੍ਯਮਿਕੁਲਂ ਯਦ੍ਧ੍ਯਾਨਯੁਕ੍ਤਂ ਸਦਾ
ਨਾਥੋ ਯੋ ਜਗਤਾਂ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਦੁਹਿਤੁਰ੍ਨਾਥੋऽਪਿ ਯਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍
ਤਾਤੋ ਯੋ ਮਦਨਸ੍ਯ ਯੋ ਦੁਰਿਤਹਾ ਤਂ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਂ ਭਜੇ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵੈ ਹਸ੍ਤੌ ਯਦੀਯੌ ਸੁਰਰਿਪੁਦਲ਼ਨੇ ਬਿਭ੍ਰਤੌ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰੇ
ਸੇਵ੍ਯਾਵਙ੍ਘ੍ਰੀ ਸ੍ਵਕੀਯਾਵਭਿਦਧਦਧਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋ ਯਸ੍ਯ ਪਾਣਿਃ ।
ਤਾਵਨ੍ਮਾਤ੍ਰਂ ਭਵਾਬ੍ਧਿਂ ਗਮਯਤਿ ਭਜਤਾਮੂਰੁਗੋ ਵਾਮਪਾਣਿਃ
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਙ੍ਕਸ਼੍ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਯਦੁਰਸਿ ਲਸਤਸ੍ਤਂ ਭਜੇ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਮ੍
ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਙ੍ਕਂ ਰਮਾਪਤਿਮ੍ ।
ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ ਇਤ੍ਯਾਰਭ੍ਯ ਜਪੇਤ੍ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਵਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸਙ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਸਂਹਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਾਣੋ ਵਿਰਾਡ੍ਵਪੁਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯੋऽਸ਼ੇਸ਼ਭਕ੍ਤਦੁਃਖਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਃ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞੋ ਵਿਭੁਃ ਸ੍ਵਭੂਃ ॥ ੧੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣੁਰੁਤ੍ਸਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਕਃ ।
ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਗ੍ਰਸਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ਤਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਭਰਿਸ਼੍ਣੁਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ਕਾਲਯਨ੍ਤਾ ਕਾਲਗੋਪ੍ਤਾ ਕਾਲਃ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕੋऽਖਿਲਃ ।
ਕਾਲਗਮ੍ਯਃ ਕਾਲਕਣ੍ਠਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਕਾਲਕਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰਮ੍ਭੋਜਨਾਭਿਸ੍ਤਮ੍ਭਿਤਵਾਰਿਧਿਃ ।
ਅਮ੍ਭੋਧਿਨਨ੍ਦਿਨੀਜਾਨਿਃ ਸ਼ੋਣਾਮ੍ਭੋਜਪਦਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੫ ॥

ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਃ ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਿਰੂਪਃ ਸ਼ਮ੍ਬਰਜੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਬਿਮ੍ਬਾਧਰੋ ਬਿਮ੍ਬਰੂਪੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਕ੍ਰਿਯਾਤਿਗਃ ॥ ੧੬ ॥

ਗੁਣਵਾਨ੍ ਗੁਣਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਣਪ੍ਰਿਯਃ
ਦੁਰ੍ਗੁਣਧ੍ਵਂਸਕਤ੍ਸਰ੍ਵਸੁਗੁਣੋ ਗੁਣਭਾਸਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਾ ਗਤਿਃ ।
ਪਰਂ ਪਦਂ ਵਿਯਦ੍ਵਾਸਾਃ ਪਾਰਮ੍ਪਰ੍ਯਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਗਰ੍ਭੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਢ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਬੋਧਿਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਰ੍ਥਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਸ੍ਸਤ੍ਯਰੂਪੀ ਝਸ਼ਾਙ੍ਗਵਾਨ੍ ।
ਸੋਮਕਪ੍ਰਾਣਹਾਰੀ ਚਾਨੀਤਾਮ੍ਨਾਯੋऽਬ੍ਧਿਸਞ੍ਚਰਃ ॥ ੨੦ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਵਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਪਤਨ੍ਮਨ੍ਦਰਧਾਰਕਃ ।
ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਿਃ ਕਚ੍ਛਪਾਙ੍ਗਃ ਪਯੋਨਿਧਿਵਿਮਨ੍ਥਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਅਮਰਾਮਤਸਨ੍ਧਾਤਾ ਧਤਸਮ੍ਮੋਹਿਨੀਵਪੁਃ ।
ਹਰਮੋਹਕਮਾਯਾਵੀ ਰਕ੍ਸ਼ਃਸਨ੍ਦੋਹਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਵਿਦਾਰੀ ਚ ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞ ਵਿਭਾਵਨਃ ।
ਯਜ੍ਞੀਯੋਰ੍ਵੀਸਗੁਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਲੀਲਾਕ੍ਰੋਡਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਦਣ੍ਡਕਾਸੁਰਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਵਕ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰ ਕ੍ਸ਼ਮਾਧਰਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸ਼ਾਪਹਰਣਃ ਪੁਣ੍ਯਗਨ੍ਧੋ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕਰਾਲਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਸੋਮਾਰ੍ਕਨੇਤ੍ਰਃ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਵੈਭਵਃ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਘੋਣੀ ਘੂਰ੍ਣਿਤਭ੍ਰੂਰ੍ਘੁਰ੍ਘੁਰਧ੍ਵਨਿਵਿਭ੍ਰਮਃ ॥ ੨੫ ॥
ਦ੍ਰਾਘੀਯਾਨ੍ ਨੀਲਕੇਸ਼ੀ ਚ ਜਾਗ੍ਰਦਮ੍ਬੁਜਲੋਚਨਃ ।
ਘਣਾਵਾਨ੍ ਘਣਿਸਮ੍ਮੋਹੋ ਮਹਾਕਾਲਾਗ੍ਨਿਦੀਧਿਤਿਃ ॥ ੨੬ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾਕਰਾਲਵਦਨੋ ਮਹੋਲ੍ਕਾਕੁਲਵੀਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਸਟਾਨਿਰ੍ਭਿਣ੍ਣਮੇਘੌਘੋ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਰੁਗ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਦਿਕ੍ਤਟਃ ॥ ੨੭ ॥

ਉਚ੍ਛ੍ਵਾਸਾਕਸ਼੍ਟਭੂਤੇਸ਼ੋ ਨਿਃਸ਼੍ਵਾਸਤ੍ਯਕ੍ਤਵਿਸ਼੍ਵਸਟ੍ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਭ੍ਰਮਜ੍ਜਗਦ੍ਗਰ੍ਭੋऽਨਨ੍ਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਪਾਲਹਤ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਉਗ੍ਰੋ ਵੀਰੋ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜ੍ਵਲਨਃ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਨਸਿਂਹੋ ਭੀਸ਼ਣੋ ਭਦ੍ਰੋ ਮਤ੍ਯੁਮਤ੍ਯੁਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੨੯ ॥

ਸਭਾਸ੍ਤਮ੍ਭੋਦ੍ਭਵੋ ਭੀਮਃ ਸ਼ੀਰੋਮਾਲੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਦਿਤ੍ਯਚੂਡਾਲਃ ਕਲ੍ਪਧੂਮਸਟਾਚ੍ਛਵਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਕੋਰਸ੍ਥਲਭਿਨ੍ਨਨਖਃ ਸਿਂਹਮੁਖੋऽਨਘਃ ।
ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਵਰਦੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਸਙ੍ਘ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੩੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਦਿਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਸਾਧ੍ਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਸਿਂਹੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਜ੍ਵਾਲਾਜਿਹ੍ਵਾਨ੍ਤ੍ਰਮਾਲਿਕਃ ॥ ੩੨ ॥

ਖਡ੍ਗੀ ਖੇਟੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੀ ਕਪਾਲੀ ਮੁਸਲੀ ਹਲੀ ।
ਪਾਸ਼ੀ ਸ਼ੂਲੀ ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਜ੍ਵਰਘ੍ਨੋ ਰੋਗਲੁਣ੍ਠਕਃ ॥ ੩੩ ॥

ਮੌਞ੍ਜੀਯੁਕ੍ ਛਾਤ੍ਰਕੋ ਦਣ੍ਡੀ ਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਧਰੋ ਵਟੁਃ ।
ਅਧੀਤਵੇਦੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤੋਦ੍ਧਾਰਕੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨੈਸ਼੍ਠਿਕਃ ॥ ੩੪ ॥

ਅਹੀਨਸ਼ਯਨਪ੍ਰੀਤਃ ਆਦਿਤੇਯੋऽਨਘੋ ਹਰਿਃ ।
ਸਂਵਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯਸ੍ਸਾਮਵੇਦ੍ਯੋ ਬਲਿਵੇਸ਼੍ਮਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਬਲਿਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਵਿਨ੍ਦ੍ਯਾਵਲਿਵਿਮਾਨਿਤਃ ।
ਤ੍ਰਿਪਾਦਭੂਮਿਸ੍ਵੀਕਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੩੬ ॥

ਧਤਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਃ ਸਾਙ੍ਘ੍ਰਿਨਖਭਿਨ੍ਨਾਣ੍ਡਖਰ੍ਪਰਃ ।
ਪਜ੍ਜਾਤਵਾਹਿਨੀਧਾਰਾਪਵਿਤ੍ਰਿਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਃ ॥ ੩੭ ॥

ਵਿਧਿਸਮ੍ਮਾਨਿਤਃ ਪੁਣ੍ਯੋ ਦੈਤ੍ਯਯੋਦ੍ਧਾ ਜਯੋਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸੁਰਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮਦਹਤ੍ ਸੁਗਤੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੮ ॥

ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਃ ਕੁਠਾਰੀ ਚ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਵਿਦਾਰਣਃ ।
ਰੇਣੁਕਾਯਾਸ਼੍ਸ਼ਿਰੋਹਾਰੀ ਦੁਸ਼੍ਟਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੩੯ ॥

ਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ ਦਾਨਸ਼ੀਲਸ਼੍ਚ ਧਨੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਅਤ੍ਯੁਦਗ੍ਰਃ ਸਮਗ੍ਰਸ਼੍ਚ ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧੋ ਦੁਸ਼੍ਟਨਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੪੦ ॥

ਰਵਿਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭੂਤੋ ਰਾਘਵੋ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜਃ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਤਨਯੋ ਰਾਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ॥੪੧ ॥

ਤਾਟਕਾਰਿਃ ਸੁਬਾਹੁਘ੍ਨੋ ਬਲਾਤਿਬਲਮਨ੍ਤ੍ਰਵਾਨ੍ ।
ਅਹਲ੍ਯਾਸ਼ਾਪਵਿਚ੍ਛੇਦੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਜਨਕਾਲਯਃ ॥ ੪੨ ॥

ਸ੍ਵਯਂਵਰਸਭਾਸਂਸ੍ਥ ਈਸ਼ਚਾਪਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਜਾਨਕੀਪਰਿਣੇਤਾ ਚ ਜਨਕਾਧੀਸ਼ਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੪੩ ॥

ਜਮਦਗ੍ਨਿਤਨੂਜਾਤਯੋਦ੍ਧਾऽਯੋਧ੍ਯਾਧਿਪਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਪਿਤਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਤੀਪਾਲਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਰਾਜ੍ਯਃ ਸਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਃ ॥ ੪੪ ॥

ਸਸੀਤਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਸ੍ਥੋ ਭਰਤਾਹਿਤਰਾਜ੍ਯਕਃ ।
ਕਾਕਦਰ੍ਪਪ੍ਰਹਰ੍ਤਾ ਚ ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਵਾਸਕਃ ॥ ੪੫ ॥

ਪਞ੍ਚਵਟ੍ਯਾਂ ਵਿਹਾਰੀ ਚ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਪਰਿਪੋਸ਼ਕਃ ।
ਵਿਰਾਧਹਾऽਗਸ੍ਤ੍ਯਮੁਖ੍ਯਮੁਨਿਸਮ੍ਮਾਨਿਤਃ ॥ ੪੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਚਾਪਧਰਃ ਖਡ੍ਗਧਰਸ਼੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਯਸਾਯਕਃ ।
ਖਰਾਨ੍ਤਕੋ ਦੂਸ਼ਣਾਰਿਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰਸ੍ਕਰਿਪੁਰ੍ਵਸ਼ਃ ॥ ੪੭ ॥

ਤਤਃ ਸ਼ੂਰ੍ਪਣਖਾਨਾਸਾਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਵਲ੍ਕਲਧਾਰਕਃ ।
ਜਟਾਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਣਸ਼ਾਲਾਸ੍ਥੋ ਮਾਰੀਚਬਲਮਰ੍ਦਕਃ ॥ ੪੮ ॥

ਪਕ੍ਸ਼ਿਰਾਟ੍ਕਤਸਂਵਾਦੋ ਰਵਿਤੇਜਾ ਮਹਾਬਲਃ ।
ਸ਼ਬਰ੍ਯਾਨੀਤਫਲਭੁਗ੍ਧਨੂਮਤ੍ਪਰਿਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਭਯਦੋ ਦੈਤ੍ਯਕਾਯਕ੍ਸ਼ੇਪਣਭਾਸੁਰਃ ।
ਸਪ੍ਤਤਾਲਸਮੁਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਵਾਲਿਹਤ੍ਕਪਿਸਂਵਤਃ ॥ ੫੦ ॥

ਵਾਯੁਸੂਨੁਕਤਾਸੇਵਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਪਮ੍ਪਃ ਕੁਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਉਦਨ੍ਵਤ੍ਤੀਰਗਃ ਸ਼ੂਰੋ ਵਿਭੀਸ਼ਣਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੧ ॥

ਸੇਤੁਕਦ੍ਦੈਤ੍ਯਹਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਲਙ੍ਕੋऽਲਙ੍ਕਾਰਵਾਨ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਅਤਿਕਾਯਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਵਿਭੇਦਨਃ ॥ ੫੨ ॥

ਦਸ਼ਕਣ੍ਠਸ਼ਿਰੋਧ੍ਵਂਸੀ ਜਾਂਬਵਤ੍ਪ੍ਰਮੁਖਾਵਤਃ ।
ਜਾਨਕੀਸ਼ਃ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਾਕੇਤੇਸ਼ਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੫੩ ॥

ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕੋ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਮਿਤੀਰ੍ਥਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਰਃਕੇਲ਼ਿਲੋਲੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ੋ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੫੪ ॥

ਦੇਵਕੀਗਰ੍ਭਸਂਭੂਤੋ ਯਸ਼ੋਦੇਕ੍ਸ਼ਣਲਾਲਿਤਃ ।
ਵਸੁਦੇਵਕਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰੋ ਨਨ੍ਦਗੋਪਮਨੋਹਰਃ ॥ ੫੫ ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੋ ਗਦਾਵਾਨ੍ਨੀਲਕੁਨ੍ਤਲਃ ।
ਪੂਤਨਾਪ੍ਰਾਣਸਂਹਰ੍ਤਾ ਤਣਾਵਰ੍ਤਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੬ ॥

ਗਰ੍ਗਾਰੋਪਿਤਨਾਮਾਙ੍ਕੋ ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਹ੍ਯਾਧੋਕ੍ਸ਼ਜਃ ।
ਗੋਪਿਕਾਸ੍ਤਨ੍ਯਪਾਯੀ ਚ ਬਲਭਦ੍ਰਾਨੁਜੋऽਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੫੭ ॥

ਵੈਯਾਘ੍ਰਨਖਭੂਸ਼ਸ਼੍ਚ ਵਤ੍ਸਜਿਦ੍ਵਤ੍ਸਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਰਾਸ਼ਨਰਤੋ ਦਧਿਭਾਣ੍ਡਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੫੮ ॥

ਨਵਨੀਤਾਪਹਰ੍ਤਾ ਚ ਨੀਲਨੀਰਦਭਾਸੁਰਃ ।
ਅਭੀਰਦਸ਼੍ਟਦੌਰ੍ਜਨ੍ਯੋ ਨੀਲਪਦ੍ਮਨਿਭਾਨਨਃ ॥ ੫੯ ॥

ਮਾਤਦਰ੍ਸ਼ਿਤਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਃ ਉਲੂਖਲਨਿਬਨ੍ਧਨਃ ।
ਨਲਕੂਬਰਸ਼ਾਪਾਨ੍ਤੋ ਗੋਧੂਲਿਚ੍ਛੁਰਿਤਾਙ੍ਗਕਃ ॥ ੬੦ ॥

ਗੋਸਙ੍ਘਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਬਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਵਤ੍ਸਾਨ੍ਤਕੋ ਬਕਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਦੈਤ੍ਯਾਮ੍ਬੁਦਮਹਾਨਿਲਃ ॥ ੬੧ ॥

ਮਹਾਜਗਰਚਣ੍ਡਾਗ੍ਨਿਃ ਸ਼ਕਟਪ੍ਰਾਣਕਣ੍ਟਕਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵ੍ਯਃ ਪੁਣ੍ਯਗਾਤ੍ਰਃ ਖਰਜਿਞ੍ਵਣ੍ਡਦੀਧਿਤਿਃ ॥ ੬੨ ॥

ਤਾਲਪਕ੍ਵਫਲਾਸ਼ੀ ਚ ਕਾਲ਼ੀਯਫਣਿਦਰ੍ਪਹਾ ।
ਨਾਗਪਤ੍ਨੀਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰੀਤਃ ਪ੍ਰਲਮ੍ਬਾਸੁਰਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੬੩ ॥

ਦਾਵਾਗ੍ਨਿਬਲਸਂਹਾਰੀ ਫਲਹਾਰੀ ਗਦਾਗ੍ਰਜਃ ।
ਗੋਪਾਙ੍ਗਨਾਚੇਲਚੋਰਃ ਪਾਥੋਲੀਲਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੬੪ ॥

ਵਂਸ਼ੀਗਾਨਪ੍ਰਵੀਣਸ਼੍ਚ ਗੋਪੀਹਸ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਮੁਨਿਪਤ੍ਨ੍ਯਾਹਤਾਹਾਰੋ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮੁਨਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੫ ॥

ਗੋਵਰ੍ਦ੍ਧਨਾਦ੍ਰਿਸਨ੍ਧਰ੍ਤਾ ਸਙ੍ਕ੍ਰਨ੍ਦਨਤਮੋऽਪਹਃ ।
ਸਦੁਦ੍ਯਾਨਵਿਲਾਸੀ ਚ ਰਾਸਕ੍ਰੀਡਾਪਰਾਯਣਃ ॥ ੬੬ ॥

ਵਰੁਣਾਭ੍ਯਰ੍ਚਿਤੋ ਗੋਪੀਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਅਕ੍ਰੂਰਸ੍ਤੁਤਿਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਃ ਕੁਬ੍ਜਾਯੌਵਨਦਾਯਕਃ ॥ ੬੭ ॥

ਮੁਸ਼੍ਟਿਕੋਰਃਪ੍ਰਹਾਰੀ ਚ ਚਾਣੂਰੋਦਰਦਾਰਣਃ ।
ਮਲ੍ਲਯੁਦ੍ਧਾਗ੍ਰਗਣ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪਿਤਬਨ੍ਧਨਮੋਚਕਃ ॥ ੬੮ ॥

ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਃ ਕਂਸਗ੍ਰੀਵਾਨਿਕਨ੍ਤਨਃ ।
ਉਗ੍ਰਸੇਨਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਟਾਤਾ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੬੯ ॥

ਕਾਲਨੇਮਿਖਲਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਮੁਚੁਕੁਨ੍ਦਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਾਲ੍ਵਸੇਵਿਤਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਰਾਜਸ੍ਮਯਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੭੦ ॥

ਰੁਕ੍ਮਗਰ੍ਵਾਪਹਾਰੀ ਚ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਨਯਨੋਤ੍ਸਵਃ ।
ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਜਨਕਃ ਕਾਮੀ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨੋ ਦ੍ਵਾਰਕਾਧਿਪਃ ॥ ੭੧ ॥

ਮਣ੍ਯਾਹਰ੍ਤਾ ਮਹਾਮਾਯੋ ਜਾਮ੍ਬਵਤ੍ਕਤਸਙ੍ਗਰਃ ।
ਜਾਮ੍ਬੂਨਦਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਗਮ੍ਯੋ ਜਾਮ੍ਬਵਤੀਵਿਭੁਃ ॥ ੭੨ ॥

ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਪ੍ਰਥਿਤਾਰਾਮਕੇਲਿਰ੍ਗੁਞ੍ਜਾਵਤਂਸਕਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਰਸੁਮਨੋਭਾਸ੍ਵਾਨ੍ ਸ਼ਚੀਸ਼ਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ॥ ੭੩ ॥

ਸਤ੍ਰਾਜਿਨ੍ਮਾਨਸੋਲ੍ਲਾਸੀ ਸਤ੍ਯਾਜਾਨਿਃ ਸ਼ੁਭਾਵਹਃ ।
ਸ਼ਤਧਨ੍ਵਹਰਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਪਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰਿਯਕੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੭੪ ॥

ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਃ ਸੁਭਦ੍ਰਾਯਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਨਾਗ੍ਨਾਜਿਤੀਵਿਭੁਃ ।
ਕਿਰੀਟਕੁਣ੍ਡਲਧਰਃ ਕਲ੍ਪਪਲ੍ਲਵਲਾਲਿਤਃ ॥ ੭੫ ॥

ਭੈਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਣਯਭਾਸ਼ਾਵਾਨ੍ ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾਧਿਪੋऽਭਯਃ ।
ਸ੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਕੇਲਿਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਦਾਰਮਾਨਸਃ ॥ ੭੬ ॥

ਪ੍ਰਾਗ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਧਿਪਧ੍ਵਂਸੀ ਤਤ੍ਸੈਨ੍ਯਾਨ੍ਤਕਰੋऽਮਤਃ ।
ਭੂਮਿਸ੍ਤੁਤੋ ਭੂਰਿਭੋਗੋ ਭੂਸ਼ਣਾਮ੍ਬਰਸਂਯੁਤਃ ॥ ੭੭ ॥

ਬਹੁਰਾਮਾਕਤਾਹ੍ਲਾਦੋ ਗਨ੍ਧਮਾਲ੍ਯਾਨੁਲੇਪਨਃ ।
ਨਾਰਦਾਦਸ਼੍ਟਚਰਿਤੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰਾਡ੍ ਗੁਰੁਃ ॥ ੭੮ ॥

ਬਾਣਬਾਹੁਵਿਦਾਰਸ਼੍ਚ ਤਾਪਜ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਉਸ਼ੋਦ੍ਧਰ੍ਸ਼ਯਿਤਾऽਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵਵਾਕ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੭੯ ॥

ਮਹੇਸ਼ਜ੍ਵਰਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਸ਼ੀਤਜ੍ਵਰਭਯਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਨਗਰਾਜੋਦ੍ਧਾਰਕਸ਼੍ਚ ਪੌਣ੍ਡ੍ਰਕਾਦਿਵਧੋਦ੍ਯਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਵਿਵਿਧਾਰਿਚ੍ਛਲੋਦ੍ਵਿਗ੍ਨਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਸ਼ੁ ਦਯਾਪਰਃ ।
ਜਰਾਸਨ੍ਧਬਲਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਕੇਸ਼ਿਦੈਤ੍ਯਭਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੮੧ ॥

ਚਕ੍ਰੀ ਚੈਦ੍ਯਾਨ੍ਤਕਃ ਸਭ੍ਯੋ ਰਾਜਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਰਾਜਸੂਯਹਵਿਰ੍ਭੋਕ੍ਤਾ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਾਙ੍ਗਃ ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੮੨ ॥

ਧਾਨਾਭਕ੍ਸ਼ਣਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਃ ਕੁਚੇਲਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਾਦਿਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰੋ ਦ੍ਰੌਪਦੀਮਾਨਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੮੩ ॥

ਭੀਸ਼੍ਮਧ੍ਯੇਯੋ ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯੋ ਭੀਮਪੂਜ੍ਯੋ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ।
ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਸ਼੍ਣਾਸਖਃ ਸ੍ਵਰਾਟ੍ ॥ ੮੪ ॥

ਵੈਜਯਨ੍ਤੀਪ੍ਰਮੋਦੀ ਚ ਬਰ੍ਹਿਬਰ੍ਹਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਪਾਰ੍ਥਕੌਰਵਸਨ੍ਧਾਨਕਾਰੀ ਦੁਃਸ਼ਾਸਨਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੮੫ ॥

ਬੁਦ੍ਦੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਕ੍ਰਤੁਹਿਂਸਾਵਿਨਿਨ੍ਦਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਸ੍ਤ੍ਰੀਮਾਨਭਙ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੮੬ ॥

ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਮਮਸ਼੍ਚ ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ।
ਜਗਨ੍ਮੋਹਕਧਰ੍ਮੀ ਚ ਦਿਗ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰੋ ਦਿਕ੍ਪਤੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮੭ ॥

ਕਲ੍ਕੀ ਮ੍ਲੇਚ੍ਛਪ੍ਰਹਰ੍ਤਾ ਚ ਦੁਸ਼੍ਟਨਿਗ੍ਰਹਕਾਰਕਃ ।
ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਟਾਕਾਰੀ ਚ ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਵਿਭਾਗਕਤ੍ ॥ ੮੮ ॥

ਯੁਗਾਨ੍ਤਕੋ ਯੁਗਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਯੁਗਕਦ੍ਯੁਗਭਾਸਕਃ ।
ਕਾਮਾਰਿਃ ਕਾਮਕਾਰੀ ਚ ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਃ ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਦਃ ॥ ੮੯ ॥

ਭਰ੍ਗੋ ਵਰੇਣ੍ਯਂ ਸਵਿਤੁਃ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੀ ਵੈਕੁਣ੍ਠਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਹਯਗ੍ਰੀਵਃ ਕੈਟਭਾਰਿਃ ਗ੍ਰਾਹਘ੍ਨੋ ਗਜਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੯੦ ॥

ਸਰ੍ਵਸਂਸ਼ਯਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤਸਮੁਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਕਪਰ੍ਦੀ ਕਾਮਹਾਰੀ ਚ ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਧਤਿਃ ॥ ੯੧ ॥

ਅਨਾਦਿਰਪ੍ਰਮੇਯੌਜ੍ਞਾਃ ਪ੍ਰਧਾਨਃ ਸਨ੍ਨਿਰੂਪਕਃ ।
ਨਿਰ੍ਲੋਪੋ ਨਿਃਸ੍ਪਹੋऽਸਙ੍ਗੋ ਨਿਰ੍ਭਯੋ ਨੀਤਿਪਾਰਗਃ ॥ ੯੨ ॥

ਨਿਸ਼੍ਪੇਸ਼੍ਯੋ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋ ਨਿਧਿਰ੍ਨਯਃ
ਕਰ੍ਮ੍ਯਕਰ੍ਮੀ ਵਿਕਰ੍ਮੀ ਚ ਕਰ੍ਮੇਪ੍ਸੁਃ ਕਰ੍ਮਭਾਵਨਃ ॥ ੯੩ ॥

ਕਰ੍ਮਾਙ੍ਗਃ ਕਰ੍ਮਵਿਨ੍ਯਾਸੋ ਮਹਾਕਰ੍ਮੀ ਮਹਾਵ੍ਰਤੀ ।
ਕਰ੍ਮਭੁਕ੍ਕਰ੍ਮਫਲਦਃ ਕਰ੍ਮੇਸ਼ਃ ਕਰ੍ਮਨਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੯੪ ॥

ਨਰੋ ਨਾਰਾਯਣੋ ਦਾਨ੍ਤਃ ਕਪਿਲਃ ਕਾਮਦਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਤਪ੍ਤਾ ਜਪ੍ਤਾऽਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਵਾਨ੍ ਗਨ੍ਤਾ ਨੇਤਾ ਲਯੋ ਗਤਿਃ ॥ ੯੫ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੋ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਰਿਪੁਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾ ਰੋਸ਼੍ਟਾ ਵੇਸ਼੍ਟਾ ਮਹਾਨਟਃ ।
ਰੋਦ੍ਧਾ ਬੋਦ੍ਧਾ ਮਹਾਯੋਦ੍ਧਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਵਾਨ੍ ਸਤ੍ਯਧੀਃ ਸ਼ੁਭਃ ॥ ੯੬ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਗਮ੍ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਤ੍ ਪਰਮਨ੍ਤ੍ਰਹਤ੍ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਭਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਫਲਦੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੯੭ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਨ੍ਯਾਸੋ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਸ੍ਥਿਰਧੀਃ ਸ੍ਥਿਰਵਿਜ੍ਞਾਨਃ ਸ੍ਥਿਰਪ੍ਰਜ੍ਞਃ ਸ੍ਥਿਰਾਸਨਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸ੍ਥਿਰਯੋਗਃ ਸ੍ਥਿਰਾਧਾਰਃ ਸ੍ਥਿਰਮਾਰ੍ਗਃ ਸ੍ਥਿਰਾਗਮਃ।
ਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੇਯਸੋ ਨਿਰੀਹੋऽਗ੍ਨਿਰ੍ਨਿਰਵਦ੍ਯੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ॥ ੯੯ ॥

ਨਿਰ੍ਵੈਰੋ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਦਮ੍ਭੋ ਨਿਰਸੂਯਕਃ ।
ਅਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਬਾਹੂਰੁਰਨਨ੍ਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰਨਨ੍ਤਦਕ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਨਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰੋऽਨਨ੍ਤਾਙ੍ਗੋऽਨਨ੍ਤਰੂਪੋ ਹ੍ਯਨਨ੍ਤਕਤ੍ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਊਰ੍ਧ੍ਵਲਿਙ੍ਗੋ ਹ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਮੂਰ੍ਧ੍ਵੋਰ੍ਧ੍ਵਸ਼ਾਖਕਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵ ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਧ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਹ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਜ੍ਵਾਲੋ ਨਿਰਾਕੁਲਃ ।
ਬੀਜਂ ਬੀਜਪ੍ਰਦੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਦਾਨਂ ਨਿਸ਼੍ਕਤਿਃ ਕਤੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਮਹਾਨਣੀਯਨ੍ ਗਰਿਮਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਚਿਤ੍ਰਮਾਲਿਕਃ ।
ਨਭਸ੍ਸ੍ਪਙ੍ਨਭਸੋ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਨਭਸ੍ਵਾਨ੍ਨਿਰ੍ਨਭਾ ਨਭਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਅਭੁਰ੍ਵਿਭੁਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਮਹੀਯਾਨ ਭੂਰ੍ਭੁਵਾਕਤਿਃ ।
ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹਾਸ਼ੂਰੋ ਮਹੋਰਾਸ਼ਿਰ੍ਮਹੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਮਹਾਕ੍ਰੋਧੋ ਮਹਾਜ੍ਵਾਲੋ ਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਮਹਾਗੁਣਃ ।
ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਃ ਸਤ੍ਯਪਰਃ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਃ ਸਤਾਂਗਤਿਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸਤ੍ਯੇਸ਼ਃ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸਤ੍ਯਚਾਰਿਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਅਨ੍ਤਸ਼੍ਚਰੋ ਹ੍ਯਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚਿਦਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਰੋਚਨੋ ਰੋਚਮਾਨਸ਼੍ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ੌਰਿਰ੍ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ।
ਮੁਕੁਨ੍ਦੋ ਨਨ੍ਦਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਬਿਨ੍ਦੁਃ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਅਰਿਨ੍ਦਮਃ ਸੁਮਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਕੁਨ੍ਦਮਨ੍ਦਾਰਹਾਸਵਾਨ੍ ।
ਸ੍ਯਨ੍ਦਨਾਰੂਢਚਣ੍ਡਾਙ੍ਗੋ ਹ੍ਯਾਨਨ੍ਦੀ ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਅਨਸੂਯਾਨਨ੍ਦਨੋऽਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦਃ ਸੁਨਨ੍ਦਵਾਨ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਵਾਨ੍ਪਙ੍ਕਜਕਰਃ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਙ੍ਕੋ ਜਯਾਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਅਮ੍ਭੋਜਮਕਰਨ੍ਦਾਢ੍ਯੋ ਨਿਸ਼੍ਪਙ੍ਕੋऽਗਰੁਪਙ੍ਕਿਲਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਰਥਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੋऽਤਿਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਸਕਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰ ਇਨ੍ਦ੍ਰਰਾਜਸ਼੍ਚ ਵਾਗਿਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਲੋਚਨ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ ਪਰਾਕ੍ ਪਰਂਧਾਮ ਪਰਮਾਰ੍ਥਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਅਪਾਰਵਾਕ੍ ਪਾਰਗਾਮੀ ਪਾਰਾਵਾਰਃ ਪਰਾਵਰਃ ।
ਸਹਸ੍ਵਾਨਰ੍ਥਦਾਤਾ ਚ ਸਹਨਃ ਸਾਹਸੀ ਜਯੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਵਾਯੁਵਿਸ਼ਿਖੀ ਤਪਸ੍ਵੀ ਤਾਪਸੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯੋਦ੍ਭੂਤਿਕਦ੍ਭੂਤਿਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਙ੍ਗਕਲਾਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੧੩ ॥

ਅਮ੍ਭੋਧਿਸ਼ਾਯੀ ਭਗਵਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ੍ਸਾਮਪਾਰਗਃ ।
ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹਾਧੀਰੋ ਮਹਾਭੋਗੀ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਮਹਾਵੀਰੋ ਮਹਾਤੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮਹਾਪੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮਹਾਗੁਣਃ ।
ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਮਹਾਧਰ੍ਮੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸਮੀਪਗੋ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਰ੍ਗਨਿਰਰ੍ਗਲਃ ।
ਨਗੋ ਨਗਧਰੋ ਨਾਗੋ ਨਾਗੇਸ਼ੋ ਨਾਗਪਾਲਕਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਹਿਰਣ੍ਮਯਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੇਤਾ ਹਿਰਣ੍ਯਾਰ੍ਚਿਰ੍ਹਿਰਣ੍ਯਦਃ ।
ਗੁਣਗਣ੍ਯਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪੁਰਾਣਗਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਜਨ੍ਮਭਜ੍ਜਨ੍ਯਸਨ੍ਨਦ੍ਧੋ ਦਿਵ੍ਯਪਞ੍ਚਾਯੁਧੋ ਵਸ਼ੀ ।
ਦੌਰ੍ਜਨ੍ਯਭਙ੍ਗਃ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਃ ਸੌਜਨ੍ਯਨਿਲਯੋऽਲਯਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਜਲਨ੍ਧਰਾਨ੍ਤਕੋ ਭਸ੍ਮਦੈਤ੍ਯਨਾਸ਼ੀ ਮਹਾਮਨਾਃ ।
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟਸ਼੍ਸ਼੍ਰਵਿਸ਼੍ਠੋ ਦ੍ਰਾਘਿਸ਼੍ਠੋ ਗਰਿਸ਼੍ਠੋ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਦ੍ਰਢਿਸ਼੍ਠੋ ਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠੋ ਦ੍ਰਾਘਿਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਣਵਃ ਫਣੀ ।
ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਰਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਸੁਰੇਸ਼ੋ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਨਿਰ੍ਨਿਮੇਸ਼ੋ ਵਿਧਿਰ੍ਵੇਧਾ ਬਲਵਾਨ੍ ਜੀਵਨਂ ਬਲੀ ।
ਸ੍ਮਰ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਵਿਕਰ੍ਤਾ ਚ ਧ੍ਯਾਤਾ ਨੇਤਾ ਸਮੋऽਸਮਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਹੋਤਾ ਪੋਤਾ ਮਹਾਵਕ੍ਤਾ ਰਨ੍ਤ ਮਨ੍ਤਾ ਖਲਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਾਹਯਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨਿਯਨ੍ਤਾऽਨਨ੍ਤ ਵੈਭਵਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਪਯਿਤਾ ਹਨ੍ਤਾ ਧਰ੍ਮਜਾਗਰਿਤਾ ਧਵਃ ।
ਕਰ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪ੍ਰਦਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞ ਆਤ੍ਮਵਿਤ੍ ॥ ੧੨੩ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਹਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰੋ ਮਰੁਤ੍ ।
ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਦੋ ਯੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਙ੍ਜੌਕ੍ਤਿਕਸ੍ਰਗ੍ਵੀ ਸੂਕ੍ਤਿਰਾਮ੍ਨਾਯਸੂਕ੍ਤਿਗਃ ।
ਧਨਞ੍ਜਯੋ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਧਨਿਕੋ ਧਨਦਾਧਿਪਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਮਹਾਧਨੋ ਮਹਾਮਾਨੀ ਦੁਰ੍ਯੋਧਨਵਿਮਾਨਿਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਕਰੋ ਰਤ੍ਨਰੋਚੀ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾਸ਼੍ਰਯਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਰਤ੍ਨਸਾਨੁਨਿਧਿਰ੍ਮੌਲ਼ਿਰਤ੍ਨਾਭਾ ਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਃ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋऽਨ੍ਤਰਮ੍ਯਾਸੀ ਚਾਨ੍ਤਰ੍ਧ੍ਯੇਯੋ ਜਿਤਾਸਨਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਅਨ੍ਤਰਙ੍ਗੋ ਦਯਾਵਾਂਸ਼੍ਚ ਹ੍ਯਾਂਤਰ੍ਮਾਯੋ ਮਹਾਰ੍ਣਵਃ ।
ਸਰਸਸਿਦ੍ਧਰਸਿਕਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਾਧ੍ਯਃ ਸਦਾਗਤਿਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਆਯੁਃਪ੍ਰਦੋ ਮਹਾਯੁਸ਼੍ਮਾਨਰ੍ਚਿਸ਼੍ਮਾਨੋਸ਼ਧੀਪਤਿਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਸ਼੍ਰੀਰਸ਼੍ਟਭਾਗੋऽਸ਼੍ਟਕਕੁਬ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਯਸ਼ੋ ਤ੍ਰਤੀ ॥ ੧੨੯ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਪਦਃ ਸੁਵਰ੍ਣਾਭੋ ਹ੍ਯਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਅਸ੍ਵਪ੍ਨਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਗਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਃ ਸੁਸ੍ਵਪ੍ਨਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਧ੍ਵਂਸਕੋ ਧ੍ਵਸ੍ਤਦੁਰ੍ਨਿਮਿਤ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਸ੍ਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯੋ ਵਰ੍ਣਿਤੋ ਵਰ੍ਣਸਮ੍ਮੁਖਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਮੁਖਰੀਤੀਰਸ਼ਿਵਧ੍ਯਾਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀਵਚਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਦੂਰ੍ਵਾਸੋਦਸ਼੍ਟਿਗੋਚਰਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਅਮ੍ਬਰੀਸ਼ਵ੍ਰਤਪ੍ਰੀਤੋ ਮਹਾਕਤ੍ਤਿਵਿਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਮਹਾਭਿਚਾਰਕਧ੍ਵਂਸੀ ਕਾਲਸਰ੍ਪਭਯਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ਕਾਲਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਭਾਵਿਤਃ ।
ਹੇਮਾਮ੍ਬੁਜਸਰਃਸ੍ਨਾਯੀ ਸ਼੍ਰੀਮਨੋਭਾਵਿਤਾਕਤਿਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਤਾਮ੍ਬੁਜਸ੍ਰਗ੍ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਕੇਲਿਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਿਰ੍ਭਵਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦੋ ਵਾਮਨੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਯਕਸ਼੍ਚ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਸਂਤਪ੍ਤਸ੍ਤਰ੍ਪਿਤਸ੍ਤੀਰ੍ਥਸ੍ਨਾਤਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਸ੍ਤੁਤਿਸਂਹਸ਼੍ਟੋ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਭਾਵਨਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕਪਿਲਾਰ੍ਚਿਃ ਕਪਿਲਵਾਨ੍ ਸੁਸ੍ਨਾਤਾਘਵਿਪਾਟਨਃ ।
ਵਸ਼ਾਕਪਿਃ ਕਪਿਸ੍ਵਾਮਿਮਨੋऽਨ੍ਤਃਸ੍ਥਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਿਯੋऽਰ੍ਥਸਂਭਾਵ੍ਯੋ ਜਨਲੋਕਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਭੋ ਵਹ੍ਨਿਤੇਜਾਃ ਸ਼ੁਭਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦੋ ਯਮੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਵਾਰੁਣਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਿਲਯੋ ਵਰੁਣੋ ਵਾਰਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਵਾਯੁਸ੍ਥਾਨਕਤਾਵਾਸੋ ਵਾਯੁਗੋ ਵਾਯੁਸਂਭਤਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਯਮਾਨ੍ਤਕੋऽਭਿਜਨਨੋ ਯਮਲੋਕਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਯਮਿਨਾਮਗ੍ਰਗਣ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਂਯਮੀ ਯਮਭਾਵਿਤਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰੋਦ੍ਯਾਨਸਮੀਪਸ੍ਥ ਇਨ੍ਦ੍ਰਦਗ੍ਵਿਸ਼ਯਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਟ੍ ਸਰਸੀਵਾਸੋ ਹ੍ਯਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯਨਿਧਿਕੋਸ਼ਕਤ੍ ॥ ੧੪੧ ॥

ਸ੍ਵਾਮਿਤੀਰ੍ਥਕਤਾਵਾਸਃ ਸ੍ਵਾਮਿਧ੍ਯੇਯੋ ਹ੍ਯਧੋਕ੍ਸ਼ਜਃ ।
ਵਰਾਹਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਤੀਰ੍ਥਾਭਿਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਪਾਣ੍ਡੁਤੀਰ੍ਥਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਙ੍ਗੋ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਭੀਮਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਰੂਢਃ ਸ਼੍ਵੇਤਵਾਹਨਸਖ੍ਯਵਾਨ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਨਕੁਲਾਭਯਦੋ ਮਾਦ੍ਰੀਸਹਦੇਵਾਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼ਪਥਸਨ੍ਧਾਤਾ ਕੁਨ੍ਤੀਸ੍ਤੁਤਿਰਤੋ ਦਮੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪਸ਼੍ਚ ਵੀਣਾਨਾਦਪ੍ਰਮੋਦਿਤਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਸ਼ਟ੍ਕੋਟਿਤੀਰ੍ਥਚਰ੍ਯਾਵਾਨ੍ ਦੇਵਤੀਰ੍ਥਕਤਾਸ਼੍ਰਮਃ ।
ਬਿਲ੍ਵਾਮਲਜਲਸ੍ਨਾਯੀ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਮ੍ਬੁਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਤੁਮ੍ਬੁਰੂਦਕ ਸਂਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਜਨਚਿਤ੍ਤਤਮੋऽਪਹਃ ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯਵਾਮਨਕੂਰ੍ਮਾਦਿਤੀਰ੍ਥਰਾਜਃ ਪੁਰਾਣਭਤ੍ ॥ ੧੪੭ ॥

ਚਕ੍ਰਧ੍ਯੇਯਪਦਾਮ੍ਭੋਜਃ ਸ਼ਙ੍ਖਪੂਜਿਤਪਾਦੁਕਃ ।
ਰਾਮਤੀਰ੍ਥਵਿਹਾਰੀ ਚ ਬਲਭਦ੍ਰਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਟਿਤਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਸਰਸ੍ਤੀਰ੍ਥਜਲਸੇਚਨਤਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਪਾਪਾਪਹਾਰਿਕੀਲਾਲਸੁਸ੍ਨਾਤਾਘਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਨਭੋਗਙ੍ਗਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਨਾਗਤੀਰ੍ਥਾਭਿਸ਼ੇਕਵਾਨ੍ ।
ਕੁਮਾਰਧਾਰਾਤੀਰ੍ਥਸ੍ਥੋ ਵਟੁਵੇਸ਼ਃ ਸੁਮੇਖਲਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਵਦ੍ਧਸ੍ਯ ਸੁਕੁਮਾਰਤ੍ਵਪ੍ਰਦਃ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਸੁਖੀ ।
ਪ੍ਰਿਯਂਵਦੋ ਮਹਾਕੁਕ੍ਸ਼ਿਰਿਕ੍ਸ਼੍ਵਾਕੁਕੁਲਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਨੀਲਗੋਕ੍ਸ਼ੀਰਧਾਰਾਭੂਰ੍ਵਰਾਹਾਚਲਨਾਯਕਃ ।
ਭਰਦ੍ਵਾਜਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਵਾਨ੍ ਬਹਸ੍ਪਤਿਵਿਭਾਵਿਤਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਅਞ੍ਜਨਾਕਤਪੂਜਾਵਾਨ੍ ਆਞ੍ਜਨੇਯਕਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਅਞ੍ਜਨਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਸ਼੍ਚ ਮੁਞ੍ਜਕੇਸ਼ਃ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਕਿਨ੍ਨਰਦ੍ਵਯਸਮ੍ਬਨ੍ਧਿਬਨ੍ਧਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਵੈਖਾਨਸਮਖਾਰਮ੍ਭੋ ਵਸ਼ਜ੍ਞੇਯੋ ਵਸ਼ਾਚਲਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਵਸ਼ਕਾਯਪ੍ਰਭੇਤ੍ਤਾ ਚ ਕ੍ਰੀਡਨਾਚਾਰਸਂਭ੍ਰਮਃ ।
ਸੌਵਰ੍ਚਲੇਯਵਿਨ੍ਯਸ੍ਤਰਾਜ੍ਯੋ ਨਾਰਾਯਣ ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਦੁਰ੍ਮੇਧੋਭਞ੍ਜਕਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਤ੍ਸਵਮਹੋਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਭਦ੍ਰਾਸੁਰਸ਼ਿਰਸ਼੍ਚੇਤਾ ਭਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੀ ਸੁਭਦ੍ਰਵਾਨ੍ ॥ ੧੫੬ ॥

ਮਗਯਾऽਕ੍ਸ਼ੀਣਸਨ੍ਨਾਹਃ ਸ਼ਙ੍ਖਰਾਜਨ੍ਯਤੁਸ਼੍ਟਿਦਃ ।
ਸ੍ਥਾਣੁਸ੍ਥੋ ਵੈਨਤੇਯਾਙ੍ਗਭਾਵਿਤੋ ਹ੍ਯਸ਼ਰੀਰਵਾਨ੍ ॥ ੧੫੭ ॥

ਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਭੋਗਸਂਸ੍ਥਾਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਗਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਕਚ੍ਛਟਾਭਾਸ੍ਵਦ੍ਯਿਮਾਨਨ੍ਤਃਸ੍ਥਿਤੋ ਗੁਣੀ ॥ ੧੫੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨਕਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰਃ ਸਨਨ੍ਦਨਵਰੀਵਤਾਃ ।
ਜਾਹ੍ਨਵ੍ਯਾਦਿਨਦੀਸੇਵ੍ਯਃ ਸੁਰੇਸ਼ਾਦ੍ਯਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਸੁਰਾਙ੍ਗਨਾਨਤ੍ਯਪਰੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੋਦ੍ਗਾਯਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਸਙ੍ਕਾਸ਼ਨਖਃ ਕੋਮਲਾਙ੍ਘ੍ਰਸਰੋਰੁਹਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਕਚ੍ਛਪਪ੍ਰਪਦਃ ਕੁਨ੍ਦਗੁਲ੍ਪਕਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਕੂਰ੍ਪਰਃ ।
ਮੇਦੁਰਸ੍ਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤ੍ਰਾਢ੍ਯਕਟਿਦੇਸ਼ਸ੍ਥਮੇਖਲਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਪ੍ਰੋਲ੍ਲਸਚ੍ਛੁਰਿਕਾਭਾਸ੍ਵਤ੍ਕਟਿਦੇਸ਼ਃ ਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਪਦ੍ਮਜਸ੍ਥਾਨਨਾਭਿਰ੍ਮੌਕ੍ਤਿਕਮਾਲਿਕਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਮਨ੍ਦਾਰਚਾਮ੍ਪੇਯਮਾਲੀ ਰਤ੍ਨਾਭਰਣਸਂਭਤਃ ।
ਲਮ੍ਬਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤੀ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਰੀਖਣ੍ਡਲੇਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੬੩ ॥

ਵਰਦੋऽਭਯਦਸ਼੍ਚਕ੍ਰੀ ਸ਼ਙ੍ਖੀ ਕੌਸ੍ਤੁਭਦੀਪ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਙ੍ਕਿਤਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਕੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਂਸ਼੍ਰਿਤਹਤ੍ਤਟਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਨੀਲੋਤ੍ਪਲ ਨਿਭਾਕਾਰਃ ਸ਼ੋਣਾਮ੍ਭੋਜਸਮਾਨਨਃ ।
ਕੋਟੀਮਨ੍ਮਥਲਾਵਣ੍ਯਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਸ੍ਮਿਤਪੂਰਿਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸੁਧਾਸ੍ਵਚ੍ਛੋਰ੍ਧ੍ਵਪੁਣ੍ਡ੍ਰਸ਼੍ਚ ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਃ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛੋ ਮੌਲਿਸ਼ੋਭਾਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਪਦ੍ਮਸ੍ਥਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭਸ਼੍ਚ ਸੋਮਮਣ੍ਡਲਗੋ ਬੁਧਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਮਂਡਲਗਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਰ੍ਭੂਮਿਜਾਨਿਸ਼੍ਚ ਵਿਮਲਾਦ੍ਯਭਿਸਂਵਤਃ ।
ਜਗਤ੍ਕੁਟੁਮ੍ਬਜਨਿਤਾ ਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ਕਾਮਿਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬੮ ॥

ਅਵਸ੍ਥਾਤ੍ਰਯਯਨ੍ਤਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਤੇਜਸ੍ਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਞੇਯੋ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋ ਜ੍ਞਾਨਾਤੀਤਃ ਸੁਰਾਤਿਗਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਨ੍ਤਰ੍ਬਹਿਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੋ ਵੇਙ੍ਕਟਾਦ੍ਰਿਗਦਾਧਰਃ ।

ਵੇਙ੍ਕਟਾਦ੍ਰਿਗਦਾਧਰ ॐ ਨਮਃ ਇਤਿ ॥

ਏਵਂ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤਿਤਂ ਪਰਮਾਦ੍ਭੁਤਮ੍ ॥ ੧੭੦ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਸਂਸ਼੍ਰਾਵ੍ਯਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪੁਣ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਘ੍ਨਂ ਰੋਗਘ੍ਨਂ ਮਤ੍ਯੁਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੭੧ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਭੇਦਨਂ ਧਰ੍ਮ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਕਾਲਾਹਿਵਿਸ਼ਵਿਚ੍ਛੇਦਿਜ੍ਵਰਾਪਸ੍ਮਾਰਭਞ੍ਜਨਮ੍ ॥ ੧੭੨ ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਯਕਰਂ ਰਾਜਗ੍ਰਹਪੀਡਾਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸਕੂਸ਼੍ਮਾਂਡਭੇਤਾਲਭਯਭਂਜਨਮ੍ ॥ ੧੭੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਨ੍ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਧਨਵਾਨ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
ਅਨਨ੍ਤਕਲ੍ਪਜੀਵੀ ਸ੍ਯਾਦਾਯੁਸ਼੍ਕਾਮੋ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥੀ ਸੁਗੁਣਾਨ੍ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਲਭੇਤਾऽऽਯੁਸ਼੍ਮਤਸ੍ਤਨਃ ।
ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਜਯੀ ਸਭਾਯਾਂ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦਿਜਿਤ੍ ॥ ੧੭੫ ॥

ਦਿਵ੍ਯੈਰ੍ਨਾਮਭਿਰੇਭਿਸ੍ਤੁ ਤੁਲਸੀਪੂਜਨਾਤ੍ਸਕਤ੍ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸੀ ਭਗਵਤ੍ਸਦਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥ ੧੭੬ ॥

ਕਹ੍ਲਾਰਪੂਜਨਾਨ੍ਮਾਸਾਤ੍ ਦ੍ਵਿਤੀਯ ਇਵ ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਟ੍ ।
ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਾਰ੍ਚਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵਰਾਜਪੂਜ੍ਯਃ ਸਦਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੭੭ ॥

ਹਤ੍ਸਂਸ੍ਥਿਤੈਰ੍ਨਾਮਭਿਸ੍ਤੁ ਭੂਯਾਦ੍ਦਗ੍ਵਿਸ਼ਯੋ ਹਰਿਃ ।
ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥ ਤਦਾ ਦਤ੍ਵਾ ਵੈਕੁਣ੍ਠਂ ਚ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੭੮ ॥

ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਯੋ ਜਪੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਂਪੂਜ੍ਯ ਵਿਧਿਨਾ ਵਿਭੁਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਪਞ੍ਚਵਾਰਂ ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋ ਯਮੀ ॥ ੧੭੯ ॥

ਮਾਸਾਦਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਸ਼ਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਦ੍ਵਿਮਾਸਾਤ੍ ਸ੍ਯਾਨ੍ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰਤਾ ।
ਤ੍ਰਿਮਾਸਾਨ੍ਮਹਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਤਤਸ੍ਸਂਭਾਸ਼ਣਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

ਮਾਸਂ ਪਠਨ੍ਨ੍ਯੂਨਕਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਂ ਚ ਸਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਮਾਰ੍ਗਭ੍ਰਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਂ ਗਤਸ੍ਵਃ ਸ੍ਵਂ ਸ੍ਵਕੀਯਕਮ੍ ॥ ੧੮੧ ॥

ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯਚਿਤ੍ਤੋऽਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯਂ ਮਨਸ੍ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਂ ਚ ਗਚ੍ਛਤਿ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਚ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥ ੧੮੨ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਚ ਪਦਂ ਤਥਾ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਪੁਨਸ੍ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੮੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇ ਵਸਿਸ਼੍ਠਨਾਰਦਸਂਵਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟਾਚਲਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਧ੍ਯਾਯਃ ਸਮਾਪ੍ਤਃ ॥

Sri Balaji, Malayappa Swami, Tirupati Thimmappa Stotram

Also Read 1000 Names of Sri Venkateswara:

1000 Names of Shri Venkatesha | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *