Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Anjaneya or Hanuman Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીઆઞ્જનેયસહસ્રનામસ્તોત્રં હનુમત્સહસ્રનામસ્તોત્રં ચ ॥

ઋષય ઊચુઃ ।
ઋષે લોહગિરિં પ્રાપ્તઃ સીતાવિરહકાતરઃ ।
ભગવાન્ કિં વ્યધાદ્રામસ્તત્સર્વં બ્રૂહિ સત્વરમ્ ॥
વાલ્મીકિરુવાચ ।
માયામાનુષ દેહોઽયં દદર્શાગ્રે કપીશ્વરમ્ ।
હનુમન્તં જગત્સ્વામી બાલાર્કસમ તેજસમ્ ॥
સ સત્વરં સમાગમ્ય સાષ્ટાઙ્ગં પ્રણિપત્ય ચ ।
કૃતાઞ્જલિપુટો ભૂત્વા હનુમાન્ રામમબ્રવીત્ ॥
શ્રી હનુમાનુવાચ ।
ધન્યોઽસ્મિ કૃતકૃત્યોઽસ્મિ દૃષ્ટ્વા ત્વત્પાદપઙ્કજમ્ ।
યોગિનામપ્યગમ્યં ચ સંસારભય નાશનમ્ ।
પુરુષોત્તમં ચ દેવેશં કર્તવ્યં તન્નિવેદ્યતામ્ ॥

શ્રી રામચન્દ્રોવાચ ।
જનસ્થાનં કપિશ્રેષ્ઠ કોઽપ્યાગત્ય વિદેહજામ્ ।
હૃતવાન્ વિપ્રસંવેશો મારીચાનુગતે મયિ ॥
ગવેષ્યઃ સામ્પ્રતં વીરઃ જાનકી હરણે પરઃ ।
ત્વયા ગમ્યો ન કો દેશસ્ત્વં ચ જ્ઞાનવતાવરઃ ॥
સપ્તકોટિ મહામન્ત્રમન્ત્રિતાવયવઃ પ્રભુઃ ।
ઋષય ઉચુઃ ।
કો મન્ત્ર કિઞ્ચ તધ્યાનં તન્નો બૂહિ યથાર્થતા । યથાર્થતઃ
કથાસુધારસં પીત્વા ન તૃપ્યામઃ પરંતપ ॥ ૧ ॥
વાલ્મીકિરુવાચ ।
મન્ત્રં હનુમતો વિદ્ધિ ભુક્તિમુક્તિ પ્રદાયકમ્ ।
મહારિષ્ટ મહાપાપ મહાદુઃખ નિવારણમ્ ॥ ૨ ॥
મન્ત્રમ્ ।
ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં હનુમતે રામદૂતાય લઙ્કા વિધ્વંસનાય
અઞ્જનીગર્ભસમ્ભૂતાય શાકિનીઢાકિની વિધ્વંસનાય
કિલિકિલિ બુ બુ કારેણ વિભીષણાય હનુમદ્દેવાય
ૐ શ્રીં હ્રીં હ્રૌં હ્રાં હ્રૂં ફટ્ સ્વાહા ॥

અન્યં હનુમતો મન્ત્રં સહસ્રં નામસઞ્જ્ઞિતમ્ ।
જાનન્તુ ઋષયઃ સર્વે મહાદુરિતનાશનમ્ ॥ ૩ ॥
યસ્ય સંસ્મરણાત્ સીતાં લબ્ધ્વા રાજ્યમકણ્ટકમ્ ।
વિભીષણાય ચ દદાવાત્માનં લબ્ધવાન્ યથા ॥ ૪ ॥
ઋષય ઊચુઃ
સહસ્રનામસન્મન્ત્રં દુઃખાઘૌઘનિવારણમ્ ।
વાલ્મીકે બ્રૂહિ નસ્તૂર્ણં શુશ્રૂષામઃ કથાં પરામ્ ॥
વાલ્મીકિરુવાચ ।
શૃણ્વન્તુ ઋષયઃ સર્વે સહસ્રનામકં સ્તવમ્ ।
સ્તવાનામુત્તમં દિવ્યં સદર્થસ્ય પ્રકાશકમ્ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીહનુમત્સહસ્રનામસ્તોત્ર મન્ત્રસ્ય શ્રીરામચન્દ્રઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીહનુમાન્મહારુદ્રો દેવતા ।
હ્રીં શ્રીં હ્રૌં હ્રાં બીજં । શ્રીં ઇતિ શક્તિઃ ।
કિલિકિલ બુ બુ કારેણ ઇતિ કીલકમ્ ।
લઙ્કાવિધ્વંસનેતિ કવચમ્ । મમ સર્વોપદ્રવશાન્ત્યર્થે
મમ સર્વકાર્યસિધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥
॥ ઋષ્યાદિન્યાસઃ ॥

શ્રીરામચન્દ્રઋષયે નમઃ શિરસિ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રીહનુમાન્મહારુદ્ર દેવતાયૈ નમઃ હૃદિ ।
હ્રીં શ્રીં હ્રૌં હ્રાં ઇતિ બીજાય નમઃ ગુહ્યે ।
શ્રીં ઇતિ શક્તયે નમઃ પાદયોઃ ।
કિલિકિલ બુ બુ કારેણ ઇતિ કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
લઙ્કાવિધ્વંસનેતિ કવચાય નમઃ બાહુદ્વયે ।
મમ સર્વોપદ્રવશાન્ત્યર્થે મમ સર્વકાર્યસિધ્યર્થે
ઇતિ વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ॥

॥ ઇતિ ઋષ્યાદિન્યાસઃ ॥

॥ અથ કરન્યાસઃ ॥

ૐ ઐં હ્રીં હનુમતે રામદૂતાય અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ લઙ્કાવિધ્વંસનાય તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ અઞ્જનીગર્ભસમ્ભૂતાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ શાકિનીડાકિનીવિધ્વંસનાય અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ કિલિકિલિ બૂ બૂ કારેણ વિભીષણાય હનુમદ્દેવતાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રી હ્રૌં હાં હું ફટ્ સ્વાહા કરતલ કરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

॥ ઇતિ કરન્યાસઃ ॥
॥ અથ હૃદયાદિષડઙ્ગન્યાસઃ ॥

ૐ ઐં હ્રીં હનુમતે રામદૂતાય હૃદયાય નમઃ ।
ૐ લઙ્કાવિધ્વંસનાય શિરસે સ્વાહા ।
ૐ અઞ્જનીગર્ભસમ્ભૂતાય શિખાયૈવષટ્ ।
ૐ શાકિનીડાકિનીવિધ્વંસનાય કવચાય હુમ્ ।
ૐ કિલિકિલિ બૂ બૂ કારેણ વિભીષણાય હનુમદ્દેવતાય નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રીં શ્રી હ્રૌં હાં હું ફટ્ સ્વાહા અસ્ત્રાય ફટ્ ।
॥ ઇતિ હૃદયાદિષડઙ્ગન્યાસઃ ॥

ધ્યાનમ્
પ્રતપ્તસ્વર્ણવર્ણાભં સંરક્તારુણલોચનમ્ ।
સુગ્રીવાદિયુતં ધ્યાયેત્ પીતામ્બરસમાવૃતમ્ ॥

ગોષ્પદીકૃતવારાશિં પુચ્છમસ્તકમીશ્વરમ્ ।
જ્ઞાનમુદ્રાં ચ બિભ્રાણં સર્વાલઙ્કારભૂષિતમ્ ॥

વામહસ્તસમાકૃષ્ટદશાસ્યાનનમણ્ડલમ્ ।
ઉદ્યદ્દક્ષિણદોર્દણ્ડં હનૂમન્તં વિચિન્તયેત્ ॥

હનૂમાન્ શ્રીપ્રદો વાયુપુત્રો રુદ્રો નયોઽજરઃ ।
અમૃત્યુર્વીરવીરશ્ચ ગ્રામવાસો જનાશ્રયઃ ॥ ૧ ॥

ધનદો નિર્ગુણાકારો વીરો નિધિપતિર્મુનિઃ ।
પિઙ્ગાક્ષો વરદો વાગ્મી સીતાશોકવિનાશનઃ ॥ ૨ ॥

શિવઃ શર્વઃ પરોઽવ્યક્તો વ્યક્તાવ્યક્તો ધરાધરઃ ।
પિઙ્ગકેશઃ પિઙ્ગરોમા શ્રુતિગમ્યઃ સનાતનઃ ॥ ૩ ॥

અનાદિર્ભગવાન્ દિવ્યો વિશ્વહેતુર્નરાશ્રયઃ ।
આરોગ્યકર્તા વિશ્વેશો વિશ્વનાથો હરીશ્વરઃ ॥ ૪ ॥

ભર્ગો રામો રામભક્તઃ કલ્યાણપ્રકૃતીશ્વરઃ ।
વિશ્વમ્ભરો વિશ્વમૂર્તિર્વિશ્વાકારોઽથ વિશ્વપઃ ॥ ૫ ॥

વિશ્વાત્મા વિશ્વસેવ્યોઽથ વિશ્વો વિશ્વધરો રવિઃ ।
વિશ્વચેષ્ટો વિશ્વગમ્યો વિશ્વધ્યેયઃકલાધરઃ ॥ ૬ ॥

પ્લવઙ્ગમઃ કપિશ્રેષ્ઠો જ્યેષ્ઠો વેદ્યો વનેચરઃ ।
બાલો વૃદ્ધો યુવા તત્ત્વં તત્ત્વગમ્યઃ સખા હ્યજઃ ॥ ૭ ॥

અઞ્જનાસૂનુરવ્યગ્રો ગ્રામસ્યાન્તો ધરાધરઃ ।
ભૂર્ભુવઃસ્વર્મહર્લોકો જનોલોકસ્તપોઽવ્યયઃ ॥ ૮ ॥

સત્યમોઙ્કારગમ્યશ્ચ પ્રણવો વ્યાપકોઽમલઃ ।
શિવધર્મપ્રતિષ્ઠાતા રામેષ્ટઃ ફલ્ગુનપ્રિયઃ ॥ ૯ ॥

ગોષ્પદીકૃતવારીશઃ પૂર્ણકામો ધરાપતિઃ ।
રક્ષોઘ્નઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ શરણાગતવત્સલઃ ॥ ૧૦ ॥

જાનકીપ્રાણદાતા ચ રક્ષઃપ્રાણાપહારકઃ ।
પૂર્ણઃ સત્યઃ પીતવાસા દિવાકરસમપ્રભઃ ॥ ૧૧ ॥

દ્રોણહર્તા શક્તિનેતા શક્તિરાક્ષસમારકઃ ।
અક્ષઘ્નો રામદૂતશ્ચ શાકિનીજીવિતાહરઃ ॥ ૧૨ ॥

બુભૂકારહતારાતિર્ગર્વપર્વતમર્દનઃ ।
હેતુસ્ત્વહેતુઃ પ્રાંશુશ્ચ વિશ્વકર્તા જગદ્ગુરુઃ ॥ ૧૩ ॥

જગન્નાથો જગન્નેતા જગદીશો જનેશ્વરઃ ।
જગત્શ્રિતો હરિઃ શ્રીશો ગરુડસ્મયભઞ્જકઃ ॥ ૧૪ ॥

પાર્થધ્વજો વાયુપુત્રઃ સિતપુચ્છોઽમિતપ્રભઃ ।
બ્રહ્મપુચ્છઃ પરબ્રહ્મપુચ્છો રામેષ્ટકારકઃ ॥ ૧૫ ॥

સુગ્રીવાદિયુતો જ્ઞાની વાનરો વાનરેશ્વરઃ ।
કલ્પસ્થાયી ચિરઞ્જીવી પ્રસન્નશ્ચ સદાશિવઃ ॥ ૧૬ ॥

સન્મતિઃ સદ્ગતિર્ભુક્તિમુક્તિદઃ કીર્તિદાયકઃ ।
કીર્તિઃ કીર્તિપ્રદશ્ચૈવ સમુદ્રઃ શ્રીપ્રદઃ શિવઃ ॥ ૧૭ ॥

ઉદધિક્રમણો દેવઃ સંસારભયનાશનઃ ।
વાલિબન્ધનકૃદ્વિશ્વજેતા વિશ્વપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૧૮ ॥

લઙ્કારિઃ કાલપુરુષો લઙ્કેશગૃહભઞ્જનઃ ।
ભૂતાવાસો વાસુદેવો વસુસ્ત્રિભુવનેશ્વરઃ ॥

શ્રીરામરૂપઃ કૃષ્ણસ્તુ લઙ્કાપ્રાસાદભઞ્જનઃ ।
કૃષ્ણઃ કૃષ્ણસ્તુતઃ શાન્તઃ શાન્તિદો વિશ્વભાવનઃ ॥ ૨૦ ॥

વિશ્વભોક્તાઽથ મારઘ્નો બ્રહ્મચારી જિતેન્દ્રિયઃ ।
ઊર્ધ્વગો લાઙ્ગુલી માલી લાઙ્ગૂલાહતરાક્ષસઃ ॥ ૨૧ ॥

સમીરતનુજો વીરો વીરમારો જયપ્રદઃ ।
જગન્મઙ્ગલદઃ પુણ્યઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ॥ ૨૨ ॥

પુણ્યકીર્તિઃ પુણ્યગીતિર્જગત્પાવનપાવનઃ ।
દેવેશોઽમિતરોમાઽથ રામભક્તવિધાયકઃ ॥ ૨૩ ॥

ધ્યાતા ધ્યેયો જગત્સાક્ષી ચેતા ચૈતન્યવિગ્રહઃ ।
જ્ઞાનદઃ પ્રાણદઃ પ્રાણો જગત્પ્રાણઃ સમીરણઃ ॥ ૨૪ ॥

વિભીષણપ્રિયઃ શૂરઃ પિપ્પલાશ્રયસિદ્ધિદઃ ।
સિદ્ધઃ સિદ્ધાશ્રયઃ કાલઃ કાલભક્ષકપૂજિતઃ ॥ ૨૫ ॥

લઙ્કેશનિધનસ્થાયી લઙ્કાદાહક ઈશ્વરઃ ।
ચન્દ્રસૂર્યાગ્નિનેત્રશ્ચ કાલાગ્નિઃ પ્રલયાન્તકઃ ॥ ૨૬ ॥

કપિલઃ કપિશઃ પુણ્યરાતિર્દ્વાદશરાશિગઃ ।
સર્વાશ્રયોઽપ્રમેયાત્મા રેવત્યાદિનિવારકઃ ॥ ૨૭ ॥

લક્ષ્મણપ્રાણદાતા ચ સીતાજીવનહેતુકઃ ।
રામધ્યાયી હૃષીકેશો વિષ્ણુભક્તો જટી બલી ॥ ૨૮ ॥

દેવારિદર્પહા હોતા ધાતા કર્તા જગત્પ્રભુઃ ।
નગરગ્રામપાલશ્ચ શુદ્ધો બુદ્ધો નિરન્તરઃ ॥ ૨૯ ॥

નિરઞ્જનો નિર્વિકલ્પો ગુણાતીતો ભયઙ્કરઃ ।
હનુમાંશ્ચ દુરારાધ્યસ્તપઃસાધ્યો મહેશ્વરઃ ॥ ૩૦ ॥

જાનકીઘનશોકોત્થતાપહર્તા પરાશરઃ ।
વાઙ્મયઃ સદસદ્રૂપઃ કારણં પ્રકૃતેઃ પરઃ ॥ ૩૧ ॥

ભાગ્યદો નિર્મલો નેતા પુચ્છલઙ્કાવિદાહકઃ ।
પુચ્છબદ્ધો યાતુધાનો યાતુધાનરિપુપ્રિયઃ ॥ ૩૨ ॥

છાયાપહારી ભૂતેશો લોકેશઃ સદ્ગતિપ્રદઃ ।
પ્લવઙ્ગમેશ્વરઃ ક્રોધઃ ક્રોધસંરક્તલોચનઃ ॥ ૩૩ ॥

ક્રોધહર્તા તાપહર્તા ભક્તાભયવરપ્રદઃ ।
ભક્તાનુકમ્પી વિશ્વેશઃ પુરુહૂતઃ પુરન્દરઃ ॥ ૩૪ ॥

અગ્નિર્વિભાવસુર્ભાસ્વાન્ યમો નિરૃતિરેવ ચ ।
વરુણો વાયુગતિમાન્ વાયુઃ કુબેર ઈશ્વરઃ ॥ ૩૫ ॥

રવિશ્ચન્દ્રઃ કુજઃ સૌમ્યો ગુરુઃ કાવ્યઃ શનૈશ્ચરઃ ।
રાહુઃ કેતુર્મરુદ્દાતા ધાતા હર્તા સમીરજઃ ॥ ૩૬ ॥

મશકીકૃતદેવારિર્દૈત્યારિર્મધૂસૂદનઃ ।
કામઃ કપિઃ કામપાલઃ કપિલો વિશ્વજીવનઃ ॥ ૩૭ ॥

ભાગીરથીપદામ્ભોજઃ સેતુબન્ધવિશારદઃ ।
સ્વાહા સ્વધા હવિઃ કવ્યં હવ્યવાહઃ પ્રકાશકઃ ॥ ૩૮ ॥

સ્વપ્રકાશો મહાવીરો મધુરોઽમિતવિક્રમઃ ।
ઉડ્ડીનોડ્ડીનગતિમાન્ સદ્ગતિઃ પુરુષોત્તમઃ ॥

જગદાત્મા જગદ્યોનિર્જગદન્તો હ્યનન્તરઃ ।
વિપાપ્મા નિષ્કલઙ્કોઽથ મહાન્ મહદહઙ્કૃતિઃ ॥ ૪૦ ॥

ખં વાયુઃ પૃથિવી ચાપો વહ્નિર્દિક્ કાલ એકલઃ ।
ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રપાલશ્ચ પલ્વલીકૃતસાગરઃ ॥ ૪૧ ॥

હિરણ્મયઃ પુરાણશ્ચ ખેચરો ભૂચરો મનુઃ ।
હિરણ્યગર્ભઃ સૂત્રાત્મા રાજરાજો વિશાં પતિઃ ॥ ૪૨ ॥

વેદાન્તવેદ્ય ઉદ્ગીથો વેદાઙ્ગો વેદપારગઃ ।
પ્રતિગ્રામસ્થિતઃ સદ્યઃ સ્ફૂર્તિદાતા ગુણાકરઃ ॥ ૪૩ ॥

નક્ષત્રમાલી ભૂતાત્મા સુરભિઃ કલ્પપાદપઃ ।
ચિન્તામણિર્ગુણનિધિઃ પ્રજાદ્વારમનુત્તમઃ ॥ ૪૪ ॥

પુણ્યશ્લોકઃ પુરારાતિઃ મતિમાન્ શર્વરીપતિઃ ।
કિલ્કિલારાવસન્ત્રસ્તભૂતપ્રેતપિશાચકઃ ॥ ૪૫ ॥

ઋણત્રયહરઃ સૂક્ષ્મઃ સ્થૂલઃ સર્વગતિઃ પુમાન્ ।
અપસ્મારહરઃ સ્મર્તા શ્રુતિર્ગાથા સ્મૃતિર્મનુઃ ॥ ૪૬ ॥

સ્વર્ગદ્વારં પ્રજાદ્વારં મોક્ષદ્વારં યતીશ્વરઃ ।
નાદરૂપં પરં બ્રહ્મ બ્રહ્મ બ્રહ્મપુરાતનઃ ॥ ૪૭ ॥

એકોઽનેકો જનઃ શુક્લઃ સ્વયઞ્જ્યોતિરનાકુલઃ ।
જ્યોતિર્જ્યોતિરનાદિશ્ચ સાત્વિકો રાજસસ્તમઃ ॥ ૪૮ ॥

તમોહર્તા નિરાલમ્બો નિરાકારો ગુણાકરઃ ।
ગુણાશ્રયો ગુણમયો બૃહત્કાયો બૃહદ્યશાઃ ॥

બૃહદ્ધનુર્બૃહત્પાદો બૃહન્મૂર્ધા બૃહત્સ્વનઃ ।
બૃહત્કર્ણો બૃહન્નાસો બૃહદ્બાહુર્બૃહત્તનુઃ ॥ ૫૦ ॥

બૃહદ્ગલો બૃહત્કાયો બૃહત્પુચ્છો બૃહત્કરઃ ।
બૃહદ્ગતિર્બૃહત્સેવો બૃહલ્લોકફલપ્રદઃ ॥ ૫૧ ॥

બૃહદ્ભક્તિર્બૃહદ્વાઞ્છાફલદો બૃહદીશ્વરઃ ।
બૃહલ્લોકનુતો દ્રષ્ટા વિદ્યાદાતા જગદ્ગુરુઃ ॥ ૫૨ ॥

દેવાચાર્યઃ સત્યવાદી બ્રહ્મવાદી કલાધરઃ ।
સપ્તપાતાલગામી ચ મલયાચલસંશ્રયઃ ॥ ૫૩ ॥

ઉત્તરાશાસ્થિતઃ શ્રીશો દિવ્યૌષધિવશઃ ખગઃ ।
શાખામૃગઃ કપીન્દ્રોઽથ પુરાણઃ પ્રાણચઞ્ચુરઃ ॥ ૫૪ ॥

ચતુરો બ્રાહ્મણો યોગી યોગિગમ્યઃ પરોઽવરઃ ।
અનાદિનિધનો વ્યાસો વૈકુણ્ઠઃ પૃથિવીપતિઃ ॥ ૫૫ ॥

અપરાજિતો જિતારાતિઃ સદાનન્દદ ઈશિતા ।
ગોપાલો ગોપતિર્યોદ્ધા કલિઃ સ્ફાલઃ પરાત્પરઃ ॥ ૫૬ ॥

મનોવેગી સદાયોગી સંસારભયનાશનઃ ।
તત્ત્વદાતાઽથ તત્ત્વજ્ઞસ્તત્ત્વં તત્ત્વપ્રકાશકઃ ॥ ૫૭ ॥

શુદ્ધો બુદ્ધો નિત્યયુક્તો ભક્તાકારો જગદ્રથઃ ।
પ્રલયોઽમિતમાયશ્ચ માયાતીતો વિમત્સરઃ ॥ ૫૮ ॥

માયાનિર્જિતરક્ષાશ્ચ માયાનિર્મિતવિષ્ટપઃ ।
માયાશ્રયશ્ચ નિલેર્પો માયાનિર્વર્તકઃ સુખી ॥

સુખી(ખં) સુખપ્રદો નાગો મહેશકૃતસંસ્તવઃ ।
મહેશ્વરઃ સત્યસન્ધઃ શરભઃ કલિપાવનઃ ॥ ૬૦ ॥

રસો રસજ્ઞઃ સન્માનો રૂપં ચક્ષુઃ શ્રુતી રવઃ ।
ઘ્રાણં ગન્ધઃ સ્પર્શનં ચ સ્પર્શો હિઙ્કારમાનગઃ ॥ ૬૧ ॥

નેતિ નેતીતિ ગમ્યશ્ચ વૈકુણ્ઠભજનપ્રિયઃ ।
ગિરિશો ગિરિજાકાન્તો દુર્વાસાઃ કવિરઙ્ગિરાઃ ॥ ૬૨ ॥

ભૃગુર્વસિષ્ઠશ્ચ્યવનો નારદસ્તુમ્બુરુર્હરઃ ।
વિશ્વક્ષેત્રં વિશ્વબીજં વિશ્વનેત્રં ચ વિશ્વપઃ ॥ ૬૩ ॥

યાજકો યજમાનશ્ચ પાવકઃ પિતરસ્તથા ।
શ્રદ્ધા બુદ્ધિઃ ક્ષમા તન્દ્રા મન્ત્રો મન્ત્રયિતા સુરઃ ॥ ૬૪ ॥

રાજેન્દ્રો ભૂપતી રૂઢો માલી સંસારસારથિઃ ।
નિત્યઃ સમ્પૂર્ણકામશ્ચ ભક્તકામધુગુત્તમઃ ॥ ૬૫ ॥

ગણપઃ કેશવો ભ્રાતા પિતા માતાઽથ મારુતિઃ ।
સહસ્રમૂર્ધા સહસ્રાસ્યઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૬૬ ॥

કામજિત્ કામદહનઃ કામઃ કામ્યફલપ્રદઃ ।
મુદ્રોપહારી રક્ષોઘ્નઃ ક્ષિતિભારહરો બલઃ ॥ ૬૭ ॥

નખદંષ્ટ્રાયુધો વિષ્ણુભક્તો ભક્તાભયપ્રદઃ ।
દર્પહા દર્પદો દંષ્ટ્રાશતમૂર્તિરમૂર્તિમાન્ ॥ ૬૮ ॥

મહાનિધિર્મહાભાગો મહાભર્ગો મહર્દ્ધિદઃ ।
મહાકારો મહાયોગી મહાતેજા મહાદ્યુતિઃ ॥

મહાકર્મા મહાનાદો મહામન્ત્રો મહામતિઃ ।
મહાશમો મહોદારો મહાદેવાત્મકો વિભુઃ ॥ ૭૦ ॥

રુદ્રકર્મા ક્રૂરકર્મા રત્નનાભઃ કૃતાગમઃ ।
અમ્ભોધિલઙ્ઘનઃ સિદ્ધઃ સત્યધર્મા પ્રમોદનઃ ॥ ૭૧ ॥

જિતામિત્રો જયઃ સોમો વિજયો વાયુવાહનઃ ।
જીવો ધાતા સહસ્રાંશુર્મુકુન્દો ભૂરિદક્ષિણઃ ॥ ૭૨ ॥

સિદ્ધાર્થઃ સિદ્ધિદઃ સિદ્ધઃ સઙ્કલ્પઃ સિદ્ધિહેતુકઃ ।
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્તર્ષિગણવન્દિતઃ ॥ ૭૩ ॥

સપ્તાબ્ધિલઙ્ઘનો વીરઃ સપ્તદ્વીપોરુમણ્ડલઃ ।
સપ્તાઙ્ગરાજ્યસુખદઃ સપ્તમાતૃનિષેવિતઃ ॥ ૭૪ ॥

સપ્તલોકૈકમકુટઃ સપ્તહોત્રઃ સ્વરાશ્રયઃ ।
સપ્તસામોપગીતશ્ચ સપ્તપાતાલસંશ્રયઃ ॥ ૭૫ ॥

સપ્તચ્છન્દોનિધિઃ સપ્તચ્છન્દઃ સપ્તજનાશ્રયઃ ।
મેધાદઃ કીર્તિદઃ શોકહારી દૌર્ભાગ્યનાશનઃ ॥ ૭૬ ॥

સર્વવશ્યકરો ગર્ભદોષહા પુત્રપૌત્રદઃ ।
પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભો રુષ્ટચિત્તપ્રસાદનઃ ॥ ૭૭ ॥

પરાભિચારશમનો દુઃખહા બન્ધમોક્ષદઃ ।
નવદ્વારપુરાધારો નવદ્વારનિકેતનઃ ॥ ૭૮ ॥

નરનારાયણસ્તુત્યો નવનાથમહેશ્વરઃ ।
મેખલી કવચી ખડ્ગી ભ્રાજિષ્ણુર્જિષ્ણુસારથિઃ ॥

બહુયોજનવિસ્તીર્ણપુચ્છઃ પુચ્છહતાસુરઃ ।
દુષ્ટહન્તા નિયમિતા પિશાચગ્રહશાતનઃ ॥ ૮૦ ॥

બાલગ્રહવિનાશી ચ ધર્મનેતા કૃપાકરઃ ।
ઉગ્રકૃત્યશ્ચોગ્રવેગ ઉગ્રનેત્રઃ શતક્રતુઃ ॥ ૮૧ ॥

શતમન્યુસ્તુતઃ સ્તુત્યઃ સ્તુતિઃ સ્તોતા મહાબલઃ ।
સમગ્રગુણશાલી ચ વ્યગ્રો રક્ષોવિનાશનઃ ॥ ૮૨ ॥

રક્ષોઽગ્નિદાવો બ્રહ્મેશઃ શ્રીધરો ભક્તવત્સલઃ ।
મેઘનાદો મેઘરૂપો મેઘવૃષ્ટિનિવારણઃ ॥ ૮૩ ॥

મેઘજીવનહેતુશ્ચ મેઘશ્યામઃ પરાત્મકઃ ।
સમીરતનયો ધાતા તત્ત્વવિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૮૪ ॥

અમોઘોઽમોઘવૃષ્ટિશ્ચાભીષ્ટદોઽનિષ્ટનાશનઃ ।
અર્થોઽનર્થાપહારી ચ સમર્થો રામસેવકઃ ॥ ૮૫ ॥

અર્થી ધન્યોઽસુરારાતિઃ પુણ્ડરીકાક્ષ આત્મભૂઃ ।
સઙ્કર્ષણો વિશુદ્ધાત્મા વિદ્યારાશિઃ સુરેશ્વરઃ ॥ ૮૬ ॥

અચલોદ્ધારકો નિત્યઃ સેતુકૃદ્રામસારથિઃ ।
આનન્દઃ પરમાનન્દો મત્સ્યઃ કૂર્મો નિધિઃ શયઃ ॥ ૮૭ ॥

વરાહો નારસિંહશ્ચ વામનો જમદગ્નિજઃ ।
રામઃ કૃષ્ણઃ શિવો બુદ્ધઃ કલ્કી રામાશ્રયો હરિઃ ॥ ૮૮ ॥

નન્દી ભૃઙ્ગી ચ ચણ્ડી ચ ગણેશો ગણસેવિતઃ ।
કર્માધ્યક્ષઃ સુરારામો વિશ્રામો જગતીપતિઃ ॥

જગન્નાથઃ કપીશશ્ચ સર્વાવાસઃ સદાશ્રયઃ ।
સુગ્રીવાદિસ્તુતો દાન્તઃ સર્વકર્મા પ્લવઙ્ગમઃ ॥ ૯૦ ॥

નખદારિતરક્ષશ્ચ નખયુદ્ધવિશારદઃ ।
કુશલઃ સુધનઃ શેષો વાસુકિસ્તક્ષકસ્તથા ॥ ૯૧ ॥

સ્વર્ણવર્ણો બલાઢ્યશ્ચ પુરુજેતાઽઘનાશનઃ ।
કૈવલ્યદીપઃ કૈવલ્યો ગરુડઃ પન્નગો ગુરુઃ ॥ ૯૨ ॥

ક્લીક્લીરાવહતારાતિગર્વઃ પર્વતભેદનઃ ।
વજ્રાઙ્ગો વજ્રવક્ત્રશ્ચ ભક્તવજ્રનિવારકઃ ॥ ૯૩ ॥

નખાયુધો મણિગ્રીવો જ્વાલામાલી ચ ભાસ્કરઃ ।
પ્રૌઢપ્રતાપસ્તપનો ભક્તતાપનિવારકઃ ॥ ૯૪ ॥

શરણં જીવનં ભોક્તા નાનાચેષ્ટોઽથ ચઞ્ચલઃ ।
સ્વસ્થસ્ત્વસ્વાસ્થ્યહા દુઃખશાતનઃ પવનાત્મજઃ ॥ ૯૫ ॥

પવનઃ પાવનઃ કાન્તો ભક્તાઙ્ગઃ સહનો બલઃ ।
મેઘનાદરિપુર્મેઘનાદસંહૃતરાક્ષસઃ ॥ ૯૬ ॥

ક્ષરોઽક્ષરો વિનીતાત્મા વાનરેશઃ સતાઙ્ગતિઃ ।
શ્રીકણ્ઠઃ શિતિકણ્ઠશ્ચ સહાયઃ સહનાયકઃ ॥ ૯૭ ॥

અસ્થૂલસ્ત્વનણુર્ભર્ગો દેવસંસૃતિનાશનઃ ।
અધ્યાત્મવિદ્યાસારશ્ચાપ્યધ્યાત્મકુશલઃ સુધીઃ ॥ ૯૮ ॥

અકલ્મષઃ સત્યહેતુઃ સત્યદઃ સત્યગોચરઃ ।
સત્યગર્ભઃ સત્યરૂપઃ સત્યઃ સત્યપરાક્રમઃ ॥ ૯૯ ॥

અઞ્જનાપ્રાણલિઙ્ગં ચ વાયુવંશોદ્ભવઃ શ્રુતિઃ ।
ભદ્રરૂપો રુદ્રરૂપઃ સુરૂપશ્ચિત્રરૂપધૃક્ ॥ ૧૦૦ ॥

મૈનાકવન્દિતઃ સૂક્ષ્મદર્શનો વિજયો જયઃ ।
ક્રાન્તદિઙ્મણ્ડલો રુદ્રઃ પ્રકટીકૃતવિક્રમઃ ॥ ૧૦૧ ॥

કમ્બુકણ્ઠઃ પ્રસન્નાત્મા હ્રસ્વનાસો વૃકોદરઃ ।
લમ્બોષ્ઠઃ કુણ્ડલી ચિત્રમાલી યોગવિદાં વરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

વિપશ્ચિત્ કવિરાનન્દવિગ્રહોઽનલ્પનાશનઃ ।
ફાલ્ગુનીસૂનુરવ્યગ્રો યોગાત્મા યોગતત્પરઃ ॥ ૧૦૩ ॥

યોગવિદ્યોગકર્તા ચ યોગયોનિર્દિગમ્બરઃ ।
અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણનિર્મિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ઉલૂખલમુખઃ સિદ્ધસંસ્તુતઃ પરમેશ્વરઃ ।
શ્લિષ્ટજઙ્ઘઃ શ્લિષ્ટજાનુઃ શ્લિષ્ટપાણિઃ શિખાધરઃ ॥ ૧૦૫ ॥

સુશર્માઽમિતધર્મા ચ નારાયણપરાયણઃ ।
જિષ્ણુર્ભવિષ્ણૂ રોચિષ્ણુર્ગ્રસિષ્ણુઃ સ્થાણુરેવ ચ ॥ ૧૦૬ ॥

હરી રુદ્રાનુકૃદ્વૃક્ષકમ્પનો ભૂમિકમ્પનઃ ।
ગુણપ્રવાહઃ સૂત્રાત્મા વીતરાગઃ સ્તુતિપ્રિયઃ ॥ ૧૦૭ ॥

નાગકન્યાભયધ્વંસી કૃતપૂર્ણઃ કપાલભૃત્ ।
અનુકૂલોઽક્ષયોઽપાયોઽનપાયો વેદપારગઃ ॥ ૧૦૮ ॥

અક્ષરઃ પુરુષો લોકનાથસ્ત્ર્યક્ષઃ પ્રભુર્દૃઢઃ ।
અષ્ટાઙ્ગયોગફલભૂઃ સત્યસન્ધઃ પુરુષ્ટુતઃ ॥ ૧૦૯ ॥

શ્મશાનસ્થાનનિલયઃ પ્રેતવિદ્રાવણક્ષમઃ ।
પઞ્ચાક્ષરપરઃ પઞ્ચમાતૃકો રઞ્જનો ધ્વજઃ ॥ ૧૧૦ ॥

યોગિનીવૃન્દવન્દ્યશ્રીઃ શત્રુઘ્નોઽનન્તવિક્રમઃ ।
બ્રહ્મચારીન્દ્રિયવપુર્ધૃતદણ્ડો દશાત્મકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

અપ્રપઞ્ચઃ સદાચારઃ શૂરસેનો વિદારકઃ ।
બુદ્ધઃ પ્રમોદ આનન્દઃ સપ્તજિહ્વપતિર્ધરઃ ॥ ૧૧૨ ॥

નવદ્વારપુરાધારઃ પ્રત્યગ્રઃ સામગાયનઃ ।
ષટ્ચક્રધામા સ્વર્લોકભયહૃન્માનદો મદઃ ॥ ૧૧૩ ॥

સર્વવશ્યકરઃ શક્તિરનન્તોઽનન્તમઙ્ગલઃ ।
અષ્ટમૂર્તિધરો નેતા વિરૂપઃ સ્વરસુન્દરઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ધૂમકેતુર્મહાકેતુઃ સત્યકેતુર્મહારથઃ ।
નન્દીપ્રિયઃ સ્વતન્ત્રશ્ચ મેખલી ડમરુપ્રિયઃ ॥ ૧૧૫ ॥

લોહિતાઙ્ગઃ સમિદ્વહ્નિઃ ષડૃતુઃ શર્વ ઈશ્વરઃ ।
ફલભુક્ ફલહસ્તશ્ચ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ધર્માધ્યક્ષો ધર્મફલો ધર્મો ધર્મપ્રદોઽર્થદઃ ।
પઞ્ચવિંશતિતત્ત્વજ્ઞસ્તારકો બ્રહ્મતત્પરઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ત્રિમાર્ગવસતિર્ભીમઃ સર્વદુષ્ટનિબર્હણઃ ।
ઊર્જઃસ્વામી જલસ્વામી શૂલી માલી નિશાકરઃ ॥ ૧૧૮ ॥

રક્તામ્બરધરો રક્તો રક્તમાલ્યવિભૂષણઃ ।
વનમાલી શુભાઙ્ગશ્ચ શ્વેતઃ શ્વેતામ્બરો યુવા ॥ ૧૧૯ ॥

જયોઽજેયપરીવારઃ સહસ્રવદનઃ કવિઃ ।
શાકિનીડાકિનીયક્ષરક્ષોભૂતપ્રભઞ્જનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

સદ્યોજાતઃ કામગતિર્જ્ઞાનમૂર્તિર્યશસ્કરઃ ।
શમ્ભુતેજાઃ સાર્વભૌમો વિષ્ણુભક્તઃ પ્લવઙ્ગમઃ ॥ ૧૨૧ ॥

ચતુર્ણવતિમન્ત્રજ્ઞઃ પૌલસ્ત્યબલદર્પહા ।
સર્વલક્ષ્મીપ્રદઃ શ્રીમાનઙ્ગદપ્રિયવર્ધનઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સ્મૃતિબીજં સુરેશાનઃ સંસારભયનાશનઃ ।
ઉત્તમઃ શ્રીપરીવારઃ શ્રીભૂરુગ્રશ્ચ કામધુક્ ॥ ૧૨૩ ॥

સદાગતિર્માતરિશ્વા રામપાદાબ્જષટ્પદઃ ।
નીલપ્રિયો નીલવર્ણો નીલવર્ણપ્રિયઃ સુહૃત્ ॥ ૧૨૪ ॥

રામદૂતો લોકબન્ધુરન્તરાત્મા મનોરમઃ ।
શ્રીરામધ્યાનકૃદ્વીરઃ સદા કિમ્પુરુષસ્તુતઃ ॥ ૧૨૫ ॥

રામકાર્યાન્તરઙ્ગશ્ચ શુદ્ધિર્ગતિરનામયઃ ।
પુણ્યશ્લોકઃ પરાનન્દઃ પરેશપ્રિયસારથિઃ ॥ ૧૨૬ ॥

લોકસ્વામી મુક્તિદાતા સર્વકારણકારણઃ ।
મહાબલો મહાવીરઃ પારાવારગતિર્ગુરુઃ ॥ ૧૨૭ ॥

તારકો ભગવાંસ્ત્રાતા સ્વસ્તિદાતા સુમઙ્ગલઃ ।
સમસ્તલોકસાક્ષી ચ સમસ્તસુરવન્દિતઃ ।
સીતાસમેતશ્રીરામપાદસેવાધુરન્ધરઃ ॥ ૧૨૮ ॥

વાલ્મીકિરુવાચ
ઇતિ નામ્ન સહસ્રેણ સ્તુતો રામેણ વાયુભૂઃ ।
ઉવાચ તં પ્રસન્નાત્મા સંઘાયાત્માનમવ્યયમ્ ॥ ૧૨૯ ॥

શ્રી હનુમાનુવાચ ।
ધ્યાનાસ્પદમિદં બ્રહ્મ મત્પુરઃ સમુપસ્થિતમ્ ।
સ્વામિન્ કૃપાનિધે રામ જ્ઞાતોઽસિ કપિના મયા ॥ ૧૩૦ ॥
ત્વધ્યાન નિરતા લોકાઃ કિં માં જપસિ સાદરમ્ ।
તવાગમનહેતુશ્ચ જ્ઞાતો હ્યત્ર મયાઽનઘ ॥ ૧૩૧ ॥

કર્તવ્યં મમ કિં રામ તથા બ્રૂહિ ચ રાઘવ ।
ઇતિ પ્રચોદિતો રામઃ પ્રહૃષ્ટાત્મેદમબ્રવીત્ ॥ ૧૩૨ ॥

શ્રી રામચન્દ્રોવાચ ।
દુર્જયઃ ખલુ વૈદેહીં ગૃહીત્વા કોઽપિ નિર્ગતઃ ।
હત્વા તં નિર્ઘૃણં વીરમાનય ત્વં કપીશ્વર ॥ ૧૩૩ ॥
મમ દાસ્યં કુરુ સખે ભવ વિશ્વસુખંકરઃ ।
તથા કૃતે ત્વયા વીર મમ કાર્યં ભવિષ્યતિ ॥ ૧૩૪ ॥
ઓમીત્યાજ્ઞાં તુ શિરસા ગૃહીત્વા સ કપીશ્વરઃ।
વિધેયં વિધિવત્તત્ર ચકાર શિરસા સ્વયમ્ ॥ ૧૩૫ ॥

ઇદં નામસહસ્રં તુ યોઽધીતે પ્રત્યહં નરઃ ।
દુઃખૌઘો નશ્યતે ક્ષિપ્રં સમ્પત્તિર્વર્ધતે ચિરમ્ ।
વશ્યં ચતુર્વિધં તસ્ય ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૧૩૬ ॥

રાજાનો રાજપુત્રાશ્ચ રાજકીયાશ્ચ મન્ત્રિણઃ ।
ત્રિકાલં પઠનાદસ્ય દૃશ્યન્તે ચ ત્રિપક્ષતઃ ॥ ૧૩૭ ॥

અશ્વત્થમૂલે જપતાં નાસ્તિ વૈરિકૃતં ભયમ્ ।
ત્રિકાલપઠનાદસ્ય સિદ્ધિઃ સ્યાત્ કરસંસ્થિતા ॥ ૧૩૮ ॥

બ્રાહ્મે મુહૂર્તે ચોત્થાય પ્રત્યહં યઃ પઠેન્નરઃ ।
ઐહિકામુષ્મિકાન્ સોઽપિ લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૩૯ ॥

સઙ્ગ્રામે સન્નિવિષ્ટાનાં વૈરિવિદ્રાવણં ભવેત્ ।
જ્વરાપસ્મારશમનં ગુલ્માદિવ્યાધિવારણમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

સામ્રાજ્યસુખસમ્પત્તિદાયકં જપતાં નૃણામ્ ।
ય ઇદં પઠતે નિત્યં પાઠયેદ્વા સમાહિતઃ ।
સર્વાન્ કામાનવાપ્નોતિ વાયુપુત્રપ્રસાદતઃ ॥ ૧૪૧ ॥

॥ શ્રી આઞ્જનેયસહસ્રનામસ્તોત્રં હનુમત્સહસ્રનામસ્તોત્રં ચ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya or Hanuman:

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top