Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Anjaneya or Hanuman Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஆஞ்ஜநேயஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ச ॥

ருʼஷய ஊசு: ।
ருʼஷே லோஹகி³ரிம் ப்ராப்த: ஸீதாவிரஹகாதர: ।
ப⁴க³வாந் கிம் வ்யதா⁴த்³ராமஸ்தத்ஸர்வம் ப்³ரூஹி ஸத்வரம் ॥
வால்மீகிருவாச ।
மாயாமாநுஷ தே³ஹோঽயம் த³த³ர்ஶாக்³ரே கபீஶ்வரம் ।
ஹநுமந்தம் ஜக³த்ஸ்வாமீ பா³லார்கஸம தேஜஸம் ॥
ஸ ஸத்வரம் ஸமாக³ம்ய ஸாஷ்டாங்க³ம் ப்ரணிபத்ய ச ।
க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா ஹநுமாந் ராமமப்³ரவீத் ॥
ஶ்ரீ ஹநுமாநுவாச ।
த⁴ந்யோঽஸ்மி க்ருʼதக்ருʼத்யோঽஸ்மி த்³ருʼஷ்ட்வா த்வத்பாத³பங்கஜம் ।
யோகி³நாமப்யக³ம்யம் ச ஸம்ஸாரப⁴ய நாஶநம் ।
புருஷோத்தமம் ச தே³வேஶம் கர்தவ்யம் தந்நிவேத்³யதாம் ॥

ஶ்ரீ ராமசந்த்³ரோவாச ।
ஜநஸ்தா²நம் கபிஶ்ரேஷ்ட² கோঽப்யாக³த்ய விதே³ஹஜாம் ।
ஹ்ருʼதவாந் விப்ரஸம்வேஶோ மாரீசாநுக³தே மயி ॥
க³வேஷ்ய: ஸாம்ப்ரதம் வீர: ஜாநகீ ஹரணே பர: ।
த்வயா க³ம்யோ ந கோ தே³ஶஸ்த்வம் ச ஜ்ஞாநவதாவர: ॥
ஸப்தகோடி மஹாமந்த்ரமந்த்ரிதாவயவ: ப்ரபு:⁴ ।
ருʼஷய உசு: ।
கோ மந்த்ர கிஞ்ச தத்⁴யாநம் தந்நோ பூ³ஹி யதா²ர்த²தா । யதா²ர்த²த:
கதா²ஸுதா⁴ரஸம் பீத்வா ந த்ருʼப்யாம: பரந்தப ॥ 1 ॥
வால்மீகிருவாச ।
மந்த்ரம் ஹநுமதோ வித்³தி⁴ பு⁴க்திமுக்தி ப்ரதா³யகம் ।
மஹாரிஷ்ட மஹாபாப மஹாது:³க² நிவாரணம் ॥ 2 ॥
மந்த்ரம் ।
ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹநுமதே ராமதூ³தாய லங்கா வித்⁴வம்ஸநாய
அஞ்ஜநீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய ஶாகிநீடா⁴கிநீ வித்⁴வம்ஸநாய
கிலிகிலி பு³ பு³ காரேண விபீ⁴ஷணாய ஹநுமத்³தே³வாய
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரௌம் ஹ்ராம் ஹ்ரூம் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥

அந்யம் ஹநுமதோ மந்த்ரம் ஸஹஸ்ரம் நாமஸம்ஜ்ஞிதம் ।
ஜாநந்து ருʼஷய: ஸர்வே மஹாது³ரிதநாஶநம் ॥ 3 ॥
யஸ்ய ஸம்ஸ்மரணாத் ஸீதாம் லப்³த்⁴வா ராஜ்யமகண்டகம் ।
விபீ⁴ஷணாய ச த³தா³வாத்மாநம் லப்³த⁴வாந் யதா² ॥ 4 ॥
ருʼஷய ஊசு:
ஸஹஸ்ரநாமஸந்மந்த்ரம் து:³கா²கௌ⁴க⁴நிவாரணம் ।
வால்மீகே ப்³ரூஹி நஸ்தூர்ணம் ஶுஶ்ரூஷாம: கதா²ம் பராம் ॥
வால்மீகிருவாச ।
ஶ்ருʼண்வந்து ருʼஷய: ஸர்வே ஸஹஸ்ரநாமகம் ஸ்தவம் ।
ஸ்தவாநாமுத்தமம் தி³வ்யம் ஸத³ர்த²ஸ்ய ப்ரகாஶகம் ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ரருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீஹநுமாந்மஹாருத்³ரோ தே³வதா ।
ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரௌம் ஹ்ராம் பீ³ஜம் । ஶ்ரீம் இதி ஶக்தி: ।
கிலிகில பு³ பு³ காரேண இதி கீலகம் ।
லங்காவித்⁴வம்ஸநேதி கவசம் । மம ஸர்வோபத்³ரவஶாந்த்யர்தே²
மம ஸர்வகார்யஸித்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥
॥ ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ: ॥

ஶ்ரீராமசந்த்³ரருʼஷயே நம: ஶிரஸி ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஶ்ரீஹநுமாந்மஹாருத்³ர தே³வதாயை நம: ஹ்ருʼதி³ ।
ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரௌம் ஹ்ராம் இதி பீ³ஜாய நம: கு³ஹ்யே ।
ஶ்ரீம் இதி ஶக்தயே நம: பாத³யோ: ।
கிலிகில பு³ பு³ காரேண இதி கீலகாய நம: நாபௌ⁴ ।
லங்காவித்⁴வம்ஸநேதி கவசாய நம: பா³ஹுத்³வயே ।
மம ஸர்வோபத்³ரவஶாந்த்யர்தே² மம ஸர்வகார்யஸித்⁴யர்தே²
இதி விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ ॥

॥ இதி ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ: ॥

॥ அத² கரந்யாஸ: ॥

ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஹநுமதே ராமதூ³தாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ லங்காவித்⁴வம்ஸநாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ அஞ்ஜநீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஶாகிநீடா³கிநீவித்⁴வம்ஸநாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கிலிகிலி பூ³ பூ³ காரேண விபீ⁴ஷணாய ஹநுமத்³தே³வதாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீ ஹ்ரௌம் ஹாம் ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா கரதல கரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

॥ இதி கரந்யாஸ: ॥
॥ அத² ஹ்ருʼத³யாதி³ஷட³ங்க³ந்யாஸ: ॥

ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஹநுமதே ராமதூ³தாய ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ லங்காவித்⁴வம்ஸநாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ அஞ்ஜநீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய ஶிகா²யைவஷட் ।
ௐ ஶாகிநீடா³கிநீவித்⁴வம்ஸநாய கவசாய ஹும் ।
ௐ கிலிகிலி பூ³ பூ³ காரேண விபீ⁴ஷணாய ஹநுமத்³தே³வதாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீ ஹ்ரௌம் ஹாம் ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா அஸ்த்ராய ப²ட் ।
॥ இதி ஹ்ருʼத³யாதி³ஷட³ங்க³ந்யாஸ: ॥

த்⁴யாநம்
ப்ரதப்தஸ்வர்ணவர்ணாப⁴ம் ஸம்ரக்தாருணலோசநம் ।
ஸுக்³ரீவாதி³யுதம் த்⁴யாயேத் பீதாம்ப³ரஸமாவ்ருʼதம் ॥

கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாராஶிம் புச்ச²மஸ்தகமீஶ்வரம் ।
ஜ்ஞாநமுத்³ராம் ச பி³ப்⁴ராணம் ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதம் ॥

வாமஹஸ்தஸமாக்ருʼஷ்டத³ஶாஸ்யாநநமண்ட³லம் ।
உத்³யத்³த³க்ஷிணதோ³ர்த³ண்ட³ம் ஹநூமந்தம் விசிந்தயேத் ॥

ஹநூமாந் ஶ்ரீப்ரதோ³ வாயுபுத்ரோ ருத்³ரோ நயோঽஜர: ।
அம்ருʼத்யுர்வீரவீரஶ்ச க்³ராமவாஸோ ஜநாஶ்ரய: ॥ 1 ॥

த⁴நதோ³ நிர்கு³ணாகாரோ வீரோ நிதி⁴பதிர்முநி: ।
பிங்கா³க்ஷோ வரதோ³ வாக்³மீ ஸீதாஶோகவிநாஶந: ॥ 2 ॥

ஶிவ: ஶர்வ: பரோঽவ்யக்தோ வ்யக்தாவ்யக்தோ த⁴ராத⁴ர: ।
பிங்க³கேஶ: பிங்க³ரோமா ஶ்ருதிக³ம்ய: ஸநாதந: ॥ 3 ॥

அநாதி³ர்ப⁴க³வாந் தி³வ்யோ விஶ்வஹேதுர்நராஶ்ரய: ।
ஆரோக்³யகர்தா விஶ்வேஶோ விஶ்வநாதோ² ஹரீஶ்வர: ॥ 4 ॥

ப⁴ர்கோ³ ராமோ ராமப⁴க்த: கல்யாணப்ரக்ருʼதீஶ்வர: ।
விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாகாரோঽத² விஶ்வப: ॥ 5 ॥

விஶ்வாத்மா விஶ்வஸேவ்யோঽத² விஶ்வோ விஶ்வத⁴ரோ ரவி: ।
விஶ்வசேஷ்டோ விஶ்வக³ம்யோ விஶ்வத்⁴யேய:கலாத⁴ர: ॥ 6 ॥

ப்லவங்க³ம: கபிஶ்ரேஷ்டோ² ஜ்யேஷ்டோ² வேத்³யோ வநேசர: ।
பா³லோ வ்ருʼத்³தோ⁴ யுவா தத்த்வம் தத்த்வக³ம்ய: ஸகா² ஹ்யஜ: ॥ 7 ॥

அஞ்ஜநாஸூநுரவ்யக்³ரோ க்³ராமஸ்யாந்தோ த⁴ராத⁴ர: ।
பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வர்மஹர்லோகோ ஜநோலோகஸ்தபோঽவ்யய: ॥ 8 ॥

ஸத்யமோங்காரக³ம்யஶ்ச ப்ரணவோ வ்யாபகோঽமல: ।
ஶிவத⁴ர்மப்ரதிஷ்டா²தா ராமேஷ்ட: ப²ல்கு³நப்ரிய: ॥ 9 ॥

கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரீஶ: பூர்ணகாமோ த⁴ராபதி: ।
ரக்ஷோக்⁴ந: புண்ட³ரீகாக்ஷ: ஶரணாக³தவத்ஸல: ॥ 10 ॥

ஜாநகீப்ராணதா³தா ச ரக்ஷ:ப்ராணாபஹாரக: ।
பூர்ண: ஸத்ய: பீதவாஸா தி³வாகரஸமப்ரப:⁴ ॥ 11 ॥

த்³ரோணஹர்தா ஶக்திநேதா ஶக்திராக்ஷஸமாரக: ।
அக்ஷக்⁴நோ ராமதூ³தஶ்ச ஶாகிநீஜீவிதாஹர: ॥ 12 ॥

பு³பூ⁴காரஹதாராதிர்க³ர்வபர்வதமர்த³ந: ।
ஹேதுஸ்த்வஹேது: ப்ராம்ஶுஶ்ச விஶ்வகர்தா ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 13 ॥

ஜக³ந்நாதோ² ஜக³ந்நேதா ஜக³தீ³ஶோ ஜநேஶ்வர: ।
ஜக³த்ஶ்ரிதோ ஹரி: ஶ்ரீஶோ க³ருட³ஸ்மயப⁴ஞ்ஜக: ॥ 14 ॥

பார்த²த்⁴வஜோ வாயுபுத்ர: ஸிதபுச்சோ²ঽமிதப்ரப:⁴ ।
ப்³ரஹ்மபுச்ச:² பரப்³ரஹ்மபுச்சோ² ராமேஷ்டகாரக: ॥ 15 ॥

ஸுக்³ரீவாதி³யுதோ ஜ்ஞாநீ வாநரோ வாநரேஶ்வர: ।
கல்பஸ்தா²யீ சிரஞ்ஜீவீ ப்ரஸந்நஶ்ச ஸதா³ஶிவ: ॥ 16 ॥

ஸந்மதி: ஸத்³க³திர்பு⁴க்திமுக்தித:³ கீர்திதா³யக: ।
கீர்தி: கீர்திப்ரத³ஶ்சைவ ஸமுத்³ர: ஶ்ரீப்ரத:³ ஶிவ: ॥ 17 ॥

உத³தி⁴க்ரமணோ தே³வ: ஸம்ஸாரப⁴யநாஶந: ।
வாலிப³ந்த⁴நக்ருʼத்³விஶ்வஜேதா விஶ்வப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 18 ॥

லங்காரி: காலபுருஷோ லங்கேஶக்³ருʼஹப⁴ஞ்ஜந: ।
பூ⁴தாவாஸோ வாஸுதே³வோ வஸுஸ்த்ரிபு⁴வநேஶ்வர: ॥

ஶ்ரீராமரூப: க்ருʼஷ்ணஸ்து லங்காப்ராஸாத³ப⁴ஞ்ஜந: ।
க்ருʼஷ்ண: க்ருʼஷ்ணஸ்துத: ஶாந்த: ஶாந்திதோ³ விஶ்வபா⁴வந: ॥ 20 ॥

விஶ்வபோ⁴க்தாঽத² மாரக்⁴நோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
ஊர்த்⁴வகோ³ லாங்கு³லீ மாலீ லாங்கூ³லாஹதராக்ஷஸ: ॥ 21 ॥

ஸமீரதநுஜோ வீரோ வீரமாரோ ஜயப்ரத:³ ।
ஜக³ந்மங்க³ளத:³ புண்ய: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ॥ 22 ॥

புண்யகீர்தி: புண்யகீ³திர்ஜக³த்பாவநபாவந: ।
தே³வேஶோঽமிதரோமாঽத² ராமப⁴க்தவிதா⁴யக: ॥ 23 ॥

த்⁴யாதா த்⁴யேயோ ஜக³த்ஸாக்ஷீ சேதா சைதந்யவிக்³ரஹ: ।
ஜ்ஞாநத:³ ப்ராணத:³ ப்ராணோ ஜக³த்ப்ராண: ஸமீரண: ॥ 24 ॥

விபீ⁴ஷணப்ரிய: ஶூர: பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தி⁴த:³ ।
ஸித்³த:⁴ ஸித்³தா⁴ஶ்ரய: கால: காலப⁴க்ஷகபூஜித: ॥ 25 ॥

லங்கேஶநித⁴நஸ்தா²யீ லங்காதா³ஹக ஈஶ்வர: ।
சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிநேத்ரஶ்ச காலாக்³நி: ப்ரலயாந்தக: ॥ 26 ॥

கபில: கபிஶ: புண்யராதிர்த்³வாத³ஶராஶிக:³ ।
ஸர்வாஶ்ரயோঽப்ரமேயாத்மா ரேவத்யாதி³நிவாரக: ॥ 27 ॥

லக்ஷ்மணப்ராணதா³தா ச ஸீதாஜீவநஹேதுக: ।
ராமத்⁴யாயீ ஹ்ருʼஷீகேஶோ விஷ்ணுப⁴க்தோ ஜடீ ப³லீ ॥ 28 ॥

தே³வாரித³ர்பஹா ஹோதா தா⁴தா கர்தா ஜக³த்ப்ரபு:⁴ ।
நக³ரக்³ராமபாலஶ்ச ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ நிரந்தர: ॥ 29 ॥

நிரஞ்ஜநோ நிர்விகல்போ கு³ணாதீதோ ப⁴யங்கர: ।
ஹநுமாம்ஶ்ச து³ராராத்⁴யஸ்தப:ஸாத்⁴யோ மஹேஶ்வர: ॥ 30 ॥

ஜாநகீக⁴நஶோகோத்த²தாபஹர்தா பராஶர: ।
வாங்மய: ஸத³ஸத்³ரூப: காரணம் ப்ரக்ருʼதே: பர: ॥ 31 ॥

பா⁴க்³யதோ³ நிர்மலோ நேதா புச்ச²லங்காவிதா³ஹக: ।
புச்ச²ப³த்³தோ⁴ யாதுதா⁴நோ யாதுதா⁴நரிபுப்ரிய: ॥ 32 ॥

சா²யாபஹாரீ பூ⁴தேஶோ லோகேஶ: ஸத்³க³திப்ரத:³ ।
ப்லவங்க³மேஶ்வர: க்ரோத:⁴ க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசந: ॥ 33 ॥

க்ரோத⁴ஹர்தா தாபஹர்தா ப⁴க்தாப⁴யவரப்ரத:³ ।
ப⁴க்தாநுகம்பீ விஶ்வேஶ: புருஹூத: புரந்த³ர: ॥ 34 ॥

அக்³நிர்விபா⁴வஸுர்பா⁴ஸ்வாந் யமோ நிர்ருʼதிரேவ ச ।
வருணோ வாயுக³திமாந் வாயு: குபே³ர ஈஶ்வர: ॥ 35 ॥

ரவிஶ்சந்த்³ர: குஜ: ஸௌம்யோ கு³ரு: காவ்ய: ஶநைஶ்சர: ।
ராஹு: கேதுர்மருத்³தா³தா தா⁴தா ஹர்தா ஸமீரஜ: ॥ 36 ॥

மஶகீக்ருʼததே³வாரிர்தை³த்யாரிர்மதூ⁴ஸூத³ந: ।
காம: கபி: காமபால: கபிலோ விஶ்வஜீவந: ॥ 37 ॥

பா⁴கீ³ரதீ²பதா³ம்போ⁴ஜ: ஸேதுப³ந்த⁴விஶாரத:³ ।
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஹவி: கவ்யம் ஹவ்யவாஹ: ப்ரகாஶக: ॥ 38 ॥

ஸ்வப்ரகாஶோ மஹாவீரோ மது⁴ரோঽமிதவிக்ரம: ।
உட்³டீ³நோட்³டீ³நக³திமாந் ஸத்³க³தி: புருஷோத்தம: ॥

ஜக³தா³த்மா ஜக³த்³யோநிர்ஜக³த³ந்தோ ஹ்யநந்தர: ।
விபாப்மா நிஷ்கலங்கோঽத² மஹாந் மஹத³ஹங்க்ருʼதி: ॥ 40 ॥

க²ம் வாயு: ப்ருʼதி²வீ சாபோ வஹ்நிர்தி³க் கால ஏகல: ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரபாலஶ்ச பல்வலீக்ருʼதஸாக³ர: ॥ 41 ॥

ஹிரண்மய: புராணஶ்ச கே²சரோ பூ⁴சரோ மநு: ।
ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஸூத்ராத்மா ராஜராஜோ விஶாம் பதி: ॥ 42 ॥

வேதா³ந்தவேத்³ய உத்³கீ³தோ² வேதா³ங்கோ³ வேத³பாரக:³ ।
ப்ரதிக்³ராமஸ்தி²த: ஸத்³ய: ஸ்பூ²ர்திதா³தா கு³ணாகர: ॥ 43 ॥

நக்ஷத்ரமாலீ பூ⁴தாத்மா ஸுரபி:⁴ கல்பபாத³ப: ।
சிந்தாமணிர்கு³ணநிதி:⁴ ப்ரஜாத்³வாரமநுத்தம: ॥ 44 ॥

புண்யஶ்லோக: புராராதி: மதிமாந் ஶர்வரீபதி: ।
கில்கிலாராவஸந்த்ரஸ்தபூ⁴தப்ரேதபிஶாசக: ॥ 45 ॥

ருʼணத்ரயஹர: ஸூக்ஷ்ம: ஸ்தூ²ல: ஸர்வக³தி: புமாந் ।
அபஸ்மாரஹர: ஸ்மர்தா ஶ்ருதிர்கா³தா² ஸ்ம்ருʼதிர்மநு: ॥ 46 ॥

ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் யதீஶ்வர: ।
நாத³ரூபம் பரம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மபுராதந: ॥ 47 ॥

ஏகோঽநேகோ ஜந: ஶுக்ல: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரநாகுல: ।
ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிரநாதி³ஶ்ச ஸாத்விகோ ராஜஸஸ்தம: ॥ 48 ॥

தமோஹர்தா நிராலம்போ³ நிராகாரோ கு³ணாகர: ।
கு³ணாஶ்ரயோ கு³ணமயோ ப்³ருʼஹத்காயோ ப்³ருʼஹத்³யஶா: ॥

ப்³ருʼஹத்³த⁴நுர்ப்³ருʼஹத்பாதோ³ ப்³ருʼஹந்மூர்தா⁴ ப்³ருʼஹத்ஸ்வந: ।
ப்³ருʼஹத்கர்ணோ ப்³ருʼஹந்நாஸோ ப்³ருʼஹத்³பா³ஹுர்ப்³ருʼஹத்தநு: ॥ 50 ॥

ப்³ருʼஹத்³க³லோ ப்³ருʼஹத்காயோ ப்³ருʼஹத்புச்சோ² ப்³ருʼஹத்கர: ।
ப்³ருʼஹத்³க³திர்ப்³ருʼஹத்ஸேவோ ப்³ருʼஹல்லோகப²லப்ரத:³ ॥ 51 ॥

ப்³ருʼஹத்³ப⁴க்திர்ப்³ருʼஹத்³வாஞ்சா²ப²லதோ³ ப்³ருʼஹதீ³ஶ்வர: ।
ப்³ருʼஹல்லோகநுதோ த்³ரஷ்டா வித்³யாதா³தா ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 52 ॥

தே³வாசார்ய: ஸத்யவாதீ³ ப்³ரஹ்மவாதீ³ கலாத⁴ர: ।
ஸப்தபாதாலகா³மீ ச மலயாசலஸம்ஶ்ரய: ॥ 53 ॥

உத்தராஶாஸ்தி²த: ஶ்ரீஶோ தி³வ்யௌஷதி⁴வஶ: க²க:³ ।
ஶாகா²ம்ருʼக:³ கபீந்த்³ரோঽத² புராண: ப்ராணசஞ்சுர: ॥ 54 ॥

சதுரோ ப்³ராஹ்மணோ யோகீ³ யோகி³க³ம்ய: பரோঽவர: ।
அநாதி³நித⁴நோ வ்யாஸோ வைகுண்ட:² ப்ருʼதி²வீபதி: ॥ 55 ॥

அபராஜிதோ ஜிதாராதி: ஸதா³நந்த³த³ ஈஶிதா ।
கோ³பாலோ கோ³பதிர்யோத்³தா⁴ கலி: ஸ்பா²ல: பராத்பர: ॥ 56 ॥

மநோவேகீ³ ஸதா³யோகீ³ ஸம்ஸாரப⁴யநாஶந: ।
தத்த்வதா³தாঽத² தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வம் தத்த்வப்ரகாஶக: ॥ 57 ॥

ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ நித்யயுக்தோ ப⁴க்தாகாரோ ஜக³த்³ரத:² ।
ப்ரலயோঽமிதமாயஶ்ச மாயாதீதோ விமத்ஸர: ॥ 58 ॥

மாயாநிர்ஜிதரக்ஷாஶ்ச மாயாநிர்மிதவிஷ்டப: ।
மாயாஶ்ரயஶ்ச நிலேர்போ மாயாநிர்வர்தக: ஸுகீ² ॥

ஸுகீ²(க²ம்) ஸுக²ப்ரதோ³ நாகோ³ மஹேஶக்ருʼதஸம்ஸ்தவ: ।
மஹேஶ்வர: ஸத்யஸந்த:⁴ ஶரப:⁴ கலிபாவந: ॥ 60 ॥

ரஸோ ரஸஜ்ஞ: ஸந்மாநோ ரூபம் சக்ஷு: ஶ்ருதீ ரவ: ।
க்⁴ராணம் க³ந்த:⁴ ஸ்பர்ஶநம் ச ஸ்பர்ஶோ ஹிங்காரமாநக:³ ॥ 61 ॥

நேதி நேதீதி க³ம்யஶ்ச வைகுண்ட²ப⁴ஜநப்ரிய: ।
கி³ரிஶோ கி³ரிஜாகாந்தோ து³ர்வாஸா: கவிரங்கி³ரா: ॥ 62 ॥

ப்⁴ருʼகு³ர்வஸிஷ்ட²ஶ்ச்யவநோ நாரத³ஸ்தும்பு³ருர்ஹர: ।
விஶ்வக்ஷேத்ரம் விஶ்வபீ³ஜம் விஶ்வநேத்ரம் ச விஶ்வப: ॥ 63 ॥

யாஜகோ யஜமாநஶ்ச பாவக: பிதரஸ்ததா² ।
ஶ்ரத்³தா⁴ பு³த்³தி:⁴ க்ஷமா தந்த்³ரா மந்த்ரோ மந்த்ரயிதா ஸுர: ॥ 64 ॥

ராஜேந்த்³ரோ பூ⁴பதீ ரூடோ⁴ மாலீ ஸம்ஸாரஸாரதி:² ।
நித்ய: ஸம்பூர்ணகாமஶ்ச ப⁴க்தகாமது⁴கு³த்தம: ॥ 65 ॥

க³ணப: கேஶவோ ப்⁴ராதா பிதா மாதாঽத² மாருதி: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ ஸஹஸ்ராஸ்ய: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 66 ॥

காமஜித் காமத³ஹந: காம: காம்யப²லப்ரத:³ ।
முத்³ரோபஹாரீ ரக்ஷோக்⁴ந: க்ஷிதிபா⁴ரஹரோ ப³ல: ॥ 67 ॥

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதோ⁴ விஷ்ணுப⁴க்தோ ப⁴க்தாப⁴யப்ரத:³ ।
த³ர்பஹா த³ர்பதோ³ த³ம்ஷ்ட்ராஶதமூர்திரமூர்திமாந் ॥ 68 ॥

மஹாநிதி⁴ர்மஹாபா⁴கோ³ மஹாப⁴ர்கோ³ மஹர்த்³தி⁴த:³ ।
மஹாகாரோ மஹாயோகீ³ மஹாதேஜா மஹாத்³யுதி: ॥

மஹாகர்மா மஹாநாதோ³ மஹாமந்த்ரோ மஹாமதி: ।
மஹாஶமோ மஹோதா³ரோ மஹாதே³வாத்மகோ விபு:⁴ ॥ 70 ॥

ருத்³ரகர்மா க்ரூரகர்மா ரத்நநாப:⁴ க்ருʼதாக³ம: ।
அம்போ⁴தி⁴லங்க⁴ந: ஸித்³த:⁴ ஸத்யத⁴ர்மா ப்ரமோத³ந: ॥ 71 ॥

ஜிதாமித்ரோ ஜய: ஸோமோ விஜயோ வாயுவாஹந: ।
ஜீவோ தா⁴தா ஸஹஸ்ராம்ஶுர்முகுந்தோ³ பூ⁴ரித³க்ஷிண: ॥ 72 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³த:⁴ ஸங்கல்ப: ஸித்³தி⁴ஹேதுக: ।
ஸப்தபாதாலசரண: ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³த: ॥ 73 ॥

ஸப்தாப்³தி⁴லங்க⁴நோ வீர: ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³ல: ।
ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²த:³ ஸப்தமாத்ருʼநிஷேவித: ॥ 74 ॥

ஸப்தலோகைகமகுட: ஸப்தஹோத்ர: ஸ்வராஶ்ரய: ।
ஸப்தஸாமோபகீ³தஶ்ச ஸப்தபாதாலஸம்ஶ்ரய: ॥ 75 ॥

ஸப்தச்ச²ந்தோ³நிதி:⁴ ஸப்தச்ச²ந்த:³ ஸப்தஜநாஶ்ரய: ।
மேதா⁴த:³ கீர்தித:³ ஶோகஹாரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யநாஶந: ॥ 76 ॥

ஸர்வவஶ்யகரோ க³ர்ப⁴தோ³ஷஹா புத்ரபௌத்ரத:³ ।
ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்போ⁴ ருஷ்டசித்தப்ரஸாத³ந: ॥ 77 ॥

பராபி⁴சாரஶமநோ து:³க²ஹா ப³ந்த⁴மோக்ஷத:³ ।
நவத்³வாரபுராதா⁴ரோ நவத்³வாரநிகேதந: ॥ 78 ॥

நரநாராயணஸ்துத்யோ நவநாத²மஹேஶ்வர: ।
மேக²லீ கவசீ க²ட்³கீ³ ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுஸாரதி:² ॥

ப³ஹுயோஜநவிஸ்தீர்ணபுச்ச:² புச்ச²ஹதாஸுர: ।
து³ஷ்டஹந்தா நியமிதா பிஶாசக்³ரஹஶாதந: ॥ 80 ॥

பா³லக்³ரஹவிநாஶீ ச த⁴ர்மநேதா க்ருʼபாகர: ।
உக்³ரக்ருʼத்யஶ்சோக்³ரவேக³ உக்³ரநேத்ர: ஶதக்ரது: ॥ 81 ॥

ஶதமந்யுஸ்துத: ஸ்துத்ய: ஸ்துதி: ஸ்தோதா மஹாப³ல: ।
ஸமக்³ரகு³ணஶாலீ ச வ்யக்³ரோ ரக்ஷோவிநாஶந: ॥ 82 ॥

ரக்ஷோঽக்³நிதா³வோ ப்³ரஹ்மேஶ: ஶ்ரீத⁴ரோ ப⁴க்தவத்ஸல: ।
மேக⁴நாதோ³ மேக⁴ரூபோ மேக⁴வ்ருʼஷ்டிநிவாரண: ॥ 83 ॥

மேக⁴ஜீவநஹேதுஶ்ச மேக⁴ஶ்யாம: பராத்மக: ।
ஸமீரதநயோ தா⁴தா தத்த்வவித்³யாவிஶாரத:³ ॥ 84 ॥

அமோகோ⁴ঽமோக⁴வ்ருʼஷ்டிஶ்சாபீ⁴ஷ்டதோ³ঽநிஷ்டநாஶந: ।
அர்தோ²ঽநர்தா²பஹாரீ ச ஸமர்தோ² ராமஸேவக: ॥ 85 ॥

அர்தீ² த⁴ந்யோঽஸுராராதி: புண்ட³ரீகாக்ஷ ஆத்மபூ:⁴ ।
ஸங்கர்ஷணோ விஶுத்³தா⁴த்மா வித்³யாராஶி: ஸுரேஶ்வர: ॥ 86 ॥

அசலோத்³தா⁴ரகோ நித்ய: ஸேதுக்ருʼத்³ராமஸாரதி:² ।
ஆநந்த:³ பரமாநந்தோ³ மத்ஸ்ய: கூர்மோ நிதி:⁴ ஶய: ॥ 87 ॥

வராஹோ நாரஸிம்ஹஶ்ச வாமநோ ஜமத³க்³நிஜ: ।
ராம: க்ருʼஷ்ண: ஶிவோ பு³த்³த:⁴ கல்கீ ராமாஶ்ரயோ ஹரி: ॥ 88 ॥

நந்தீ³ ப்⁴ருʼங்கீ³ ச சண்டீ³ ச க³ணேஶோ க³ணஸேவித: ।
கர்மாத்⁴யக்ஷ: ஸுராராமோ விஶ்ராமோ ஜக³தீபதி: ॥

ஜக³ந்நாத:² கபீஶஶ்ச ஸர்வாவாஸ: ஸதா³ஶ்ரய: ।
ஸுக்³ரீவாதி³ஸ்துதோ தா³ந்த: ஸர்வகர்மா ப்லவங்க³ம: ॥ 90 ॥

நக²தா³ரிதரக்ஷஶ்ச நக²யுத்³த⁴விஶாரத:³ ।
குஶல: ஸுத⁴ந: ஶேஷோ வாஸுகிஸ்தக்ஷகஸ்ததா² ॥ 91 ॥

ஸ்வர்ணவர்ணோ ப³லாட்⁴யஶ்ச புருஜேதாঽக⁴நாஶந: ।
கைவல்யதீ³ப: கைவல்யோ க³ருட:³ பந்நகோ³ கு³ரு: ॥ 92 ॥

க்லீக்லீராவஹதாராதிக³ர்வ: பர்வதபே⁴த³ந: ।
வஜ்ராங்கோ³ வஜ்ரவக்த்ரஶ்ச ப⁴க்தவஜ்ரநிவாரக: ॥ 93 ॥

நகா²யுதோ⁴ மணிக்³ரீவோ ஜ்வாலாமாலீ ச பா⁴ஸ்கர: ।
ப்ரௌட⁴ப்ரதாபஸ்தபநோ ப⁴க்ததாபநிவாரக: ॥ 94 ॥

ஶரணம் ஜீவநம் போ⁴க்தா நாநாசேஷ்டோঽத² சஞ்சல: ।
ஸ்வஸ்த²ஸ்த்வஸ்வாஸ்த்²யஹா து:³க²ஶாதந: பவநாத்மஜ: ॥ 95 ॥

பவந: பாவந: காந்தோ ப⁴க்தாங்க:³ ஸஹநோ ப³ல: ।
மேக⁴நாத³ரிபுர்மேக⁴நாத³ஸம்ஹ்ருʼதராக்ஷஸ: ॥ 96 ॥

க்ஷரோঽக்ஷரோ விநீதாத்மா வாநரேஶ: ஸதாங்க³தி: ।
ஶ்ரீகண்ட:² ஶிதிகண்ட²ஶ்ச ஸஹாய: ஸஹநாயக: ॥ 97 ॥

அஸ்தூ²லஸ்த்வநணுர்ப⁴ர்கோ³ தே³வஸம்ஸ்ருʼதிநாஶந: ।
அத்⁴யாத்மவித்³யாஸாரஶ்சாப்யத்⁴யாத்மகுஶல: ஸுதீ:⁴ ॥ 98 ॥

அகல்மஷ: ஸத்யஹேது: ஸத்யத:³ ஸத்யகோ³சர: ।
ஸத்யக³ர்ப:⁴ ஸத்யரூப: ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: ॥ 99 ॥

அஞ்ஜநாப்ராணலிங்க³ம் ச வாயுவம்ஶோத்³ப⁴வ: ஶ்ருதி: ।
ப⁴த்³ரரூபோ ருத்³ரரூப: ஸுரூபஶ்சித்ரரூபத்⁴ருʼக் ॥ 100 ॥

மைநாகவந்தி³த: ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶநோ விஜயோ ஜய: ।
க்ராந்ததி³ங்மண்ட³லோ ருத்³ர: ப்ரகடீக்ருʼதவிக்ரம: ॥ 101 ॥

கம்பு³கண்ட:² ப்ரஸந்நாத்மா ஹ்ரஸ்வநாஸோ வ்ருʼகோத³ர: ।
லம்போ³ஷ்ட:² குண்ட³லீ சித்ரமாலீ யோக³விதா³ம் வர: ॥ 102 ॥

விபஶ்சித் கவிராநந்த³விக்³ரஹோঽநல்பநாஶந: ।
பா²ல்கு³நீஸூநுரவ்யக்³ரோ யோகா³த்மா யோக³தத்பர: ॥ 103 ॥

யோக³வித்³யோக³கர்தா ச யோக³யோநிர்தி³க³ம்ப³ர: ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணநிர்மிதவிக்³ரஹ: ॥ 104 ॥

உலூக²லமுக:² ஸித்³த⁴ஸம்ஸ்துத: பரமேஶ்வர: ।
ஶ்லிஷ்டஜங்க:⁴ ஶ்லிஷ்டஜாநு: ஶ்லிஷ்டபாணி: ஶிகா²த⁴ர: ॥ 105 ॥

ஸுஶர்மாঽமிதத⁴ர்மா ச நாராயணபராயண: ।
ஜிஷ்ணுர்ப⁴விஷ்ணூ ரோசிஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணு: ஸ்தா²ணுரேவ ச ॥ 106 ॥

ஹரீ ருத்³ராநுக்ருʼத்³வ்ருʼக்ஷகம்பநோ பூ⁴மிகம்பந: ।
கு³ணப்ரவாஹ: ஸூத்ராத்மா வீதராக:³ ஸ்துதிப்ரிய: ॥ 107 ॥

நாக³கந்யாப⁴யத்⁴வம்ஸீ க்ருʼதபூர்ண: கபாலப்⁴ருʼத் ।
அநுகூலோঽக்ஷயோঽபாயோঽநபாயோ வேத³பாரக:³ ॥ 108 ॥

அக்ஷர: புருஷோ லோகநாத²ஸ்த்ர்யக்ஷ: ப்ரபு⁴ர்த்³ருʼட:⁴ ।
அஷ்டாங்க³யோக³ப²லபூ:⁴ ஸத்யஸந்த:⁴ புருஷ்டுத: ॥ 109 ॥

ஶ்மஶாநஸ்தா²நநிலய: ப்ரேதவித்³ராவணக்ஷம: ।
பஞ்சாக்ஷரபர: பஞ்சமாத்ருʼகோ ரஞ்ஜநோ த்⁴வஜ: ॥ 110 ॥

யோகி³நீவ்ருʼந்த³வந்த்³யஶ்ரீ: ஶத்ருக்⁴நோঽநந்தவிக்ரம: ।
ப்³ரஹ்மசாரீந்த்³ரியவபுர்த்⁴ருʼதத³ண்டோ³ த³ஶாத்மக: ॥ 111 ॥

அப்ரபஞ்ச: ஸதா³சார: ஶூரஸேநோ விதா³ரக: ।
பு³த்³த:⁴ ப்ரமோத³ ஆநந்த:³ ஸப்தஜிஹ்வபதிர்த⁴ர: ॥ 112 ॥

நவத்³வாரபுராதா⁴ர: ப்ரத்யக்³ர: ஸாமகா³யந: ।
ஷட்சக்ரதா⁴மா ஸ்வர்லோகப⁴யஹ்ருʼந்மாநதோ³ மத:³ ॥ 113 ॥

ஸர்வவஶ்யகர: ஶக்திரநந்தோঽநந்தமங்க³ள: ।
அஷ்டமூர்தித⁴ரோ நேதா விரூப: ஸ்வரஸுந்த³ர: ॥ 114 ॥

தூ⁴மகேதுர்மஹாகேது: ஸத்யகேதுர்மஹாரத:² ।
நந்தீ³ப்ரிய: ஸ்வதந்த்ரஶ்ச மேக²லீ ட³மருப்ரிய: ॥ 115 ॥

லோஹிதாங்க:³ ஸமித்³வஹ்நி: ஷட்³ருʼது: ஶர்வ ஈஶ்வர: ।
ப²லபு⁴க் ப²லஹஸ்தஶ்ச ஸர்வகர்மப²லப்ரத:³ ॥ 116 ॥

த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷோ த⁴ர்மப²லோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்ரதோ³ঽர்த²த:³ ।
பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஜ்ஞஸ்தாரகோ ப்³ரஹ்மதத்பர: ॥ 117 ॥

த்ரிமார்க³வஸதிர்பீ⁴ம: ஸர்வது³ஷ்டநிப³ர்ஹண: ।
ஊர்ஜ:ஸ்வாமீ ஜலஸ்வாமீ ஶூலீ மாலீ நிஶாகர: ॥ 118 ॥

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தோ ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷண: ।
வநமாலீ ஶுபா⁴ங்க³ஶ்ச ஶ்வேத: ஶ்வேதாம்ப³ரோ யுவா ॥ 119 ॥

ஜயோঽஜேயபரீவார: ஸஹஸ்ரவத³ந: கவி: ।
ஶாகிநீடா³கிநீயக்ஷரக்ஷோபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 120 ॥

ஸத்³யோஜாத: காமக³திர்ஜ்ஞாநமூர்திர்யஶஸ்கர: ।
ஶம்பு⁴தேஜா: ஸார்வபௌ⁴மோ விஷ்ணுப⁴க்த: ப்லவங்க³ம: ॥ 121 ॥

சதுர்ணவதிமந்த்ரஜ்ஞ: பௌலஸ்த்யப³லத³ர்பஹா ।
ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரத:³ ஶ்ரீமாநங்க³த³ப்ரியவர்த⁴ந: ॥ 122 ॥

ஸ்ம்ருʼதிபீ³ஜம் ஸுரேஶாந: ஸம்ஸாரப⁴யநாஶந: ।
உத்தம: ஶ்ரீபரீவார: ஶ்ரீபூ⁴ருக்³ரஶ்ச காமது⁴க் ॥ 123 ॥

ஸதா³க³திர்மாதரிஶ்வா ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பத:³ ।
நீலப்ரியோ நீலவர்ணோ நீலவர்ணப்ரிய: ஸுஹ்ருʼத் ॥ 124 ॥

ராமதூ³தோ லோகப³ந்து⁴ரந்தராத்மா மநோரம: ।
ஶ்ரீராமத்⁴யாநக்ருʼத்³வீர: ஸதா³ கிம்புருஷஸ்துத: ॥ 125 ॥

ராமகார்யாந்தரங்க³ஶ்ச ஶுத்³தி⁴ர்க³திரநாமய: ।
புண்யஶ்லோக: பராநந்த:³ பரேஶப்ரியஸாரதி:² ॥ 126 ॥

லோகஸ்வாமீ முக்திதா³தா ஸர்வகாரணகாரண: ।
மஹாப³லோ மஹாவீர: பாராவாரக³திர்கு³ரு: ॥ 127 ॥

தாரகோ ப⁴க³வாம்ஸ்த்ராதா ஸ்வஸ்திதா³தா ஸுமங்க³ள: ।
ஸமஸ்தலோகஸாக்ஷீ ச ஸமஸ்தஸுரவந்தி³த: ।
ஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாத³ஸேவாது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 128 ॥

வால்மீகிருவாச
இதி நாம்ந ஸஹஸ்ரேண ஸ்துதோ ராமேண வாயுபூ:⁴ ।
உவாச தம் ப்ரஸந்நாத்மா ஸங்கா⁴யாத்மாநமவ்யயம் ॥ 129 ॥

ஶ்ரீ ஹநுமாநுவாச ।
த்⁴யாநாஸ்பத³மித³ம் ப்³ரஹ்ம மத்புர: ஸமுபஸ்தி²தம் ।
ஸ்வாமிந் க்ருʼபாநிதே⁴ ராம ஜ்ஞாதோঽஸி கபிநா மயா ॥ 130 ॥
த்வத்⁴யாந நிரதா லோகா: கிம் மாம் ஜபஸி ஸாத³ரம் ।
தவாக³மநஹேதுஶ்ச ஜ்ஞாதோ ஹ்யத்ர மயாঽநக⁴ ॥ 131 ॥

கர்தவ்யம் மம கிம் ராம ததா² ப்³ரூஹி ச ராக⁴வ ।
இதி ப்ரசோதி³தோ ராம: ப்ரஹ்ருʼஷ்டாத்மேத³மப்³ரவீத் ॥ 132 ॥

ஶ்ரீ ராமசந்த்³ரோவாச ।
து³ர்ஜய: க²லு வைதே³ஹீம் க்³ருʼஹீத்வா கோঽபி நிர்க³த: ।
ஹத்வா தம் நிர்க்⁴ருʼணம் வீரமாநய த்வம் கபீஶ்வர ॥ 133 ॥
மம தா³ஸ்யம் குரு ஸகே² ப⁴வ விஶ்வஸுக²ங்கர: ।
ததா² க்ருʼதே த்வயா வீர மம கார்யம் ப⁴விஷ்யதி ॥ 134 ॥
ஓமீத்யாஜ்ஞாம் து ஶிரஸா க்³ருʼஹீத்வா ஸ கபீஶ்வர:।
விதே⁴யம் விதி⁴வத்தத்ர சகார ஶிரஸா ஸ்வயம் ॥ 135 ॥

இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் து யோঽதீ⁴தே ப்ரத்யஹம் நர: ।
து:³கௌ²கோ⁴ நஶ்யதே க்ஷிப்ரம் ஸம்பத்திர்வர்த⁴தே சிரம் ।
வஶ்யம் சதுர்வித⁴ம் தஸ்ய ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 136 ॥

ராஜாநோ ராஜபுத்ராஶ்ச ராஜகீயாஶ்ச மந்த்ரிண: ।
த்ரிகாலம் பட²நாத³ஸ்ய த்³ருʼஶ்யந்தே ச த்ரிபக்ஷத: ॥ 137 ॥

அஶ்வத்த²மூலே ஜபதாம் நாஸ்தி வைரிக்ருʼதம் ப⁴யம் ।
த்ரிகாலபட²நாத³ஸ்ய ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத் கரஸம்ஸ்தி²தா ॥ 138 ॥

ப்³ராஹ்மே முஹூர்தே சோத்தா²ய ப்ரத்யஹம் ய: படே²ந்நர: ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகாந் ஸோঽபி லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 139 ॥

ஸங்க்³ராமே ஸந்நிவிஷ்டாநாம் வைரிவித்³ராவணம் ப⁴வேத் ।
ஜ்வராபஸ்மாரஶமநம் கு³ல்மாதி³வ்யாதி⁴வாரணம் ॥ 140 ॥

ஸாம்ராஜ்யஸுக²ஸம்பத்திதா³யகம் ஜபதாம் ந்ருʼணாம் ।
ய இத³ம் பட²தே நித்யம் பாட²யேத்³வா ஸமாஹித: ।
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி வாயுபுத்ரப்ரஸாத³த: ॥ 141 ॥

॥ ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேயஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ச ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya or Hanuman:

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top