Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Anjaneya or Hanuman Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീആഞ്ജനേയസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഹനുമത്സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ച ॥

ഋഷയ ഊചുഃ ।
ഋഷേ ലോഹഗിരിം പ്രാപ്തഃ സീതാവിരഹകാതരഃ ।
ഭഗവാന്‍ കിം വ്യധാദ്രാമസ്തത്സര്‍വം ബ്രൂഹി സത്വരം ॥
വാല്‍മീകിരുവാച ।
മായാമാനുഷ ദേഹോഽയം ദദര്‍ശാഗ്രേ കപീശ്വരം ।
ഹനുമന്തം ജഗത്സ്വാമീ ബാലാര്‍കസമ തേജസം ॥
സ സത്വരം സമാഗംയ സാഷ്ടാങ്ഗം പ്രണിപത്യ ച ।
കൃതാഞ്ജലിപുടോ ഭൂത്വാ ഹനുമാന്‍ രാമമബ്രവീത് ॥
ശ്രീ ഹനുമാനുവാച ।
ധന്യോഽസ്മി കൃതകൃത്യോഽസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ത്വത്പാദപങ്കജം ।
യോഗിനാമപ്യഗംയം ച സംസാരഭയ നാശനം ।
പുരുഷോത്തമം ച ദേവേശം കര്‍തവ്യം തന്നിവേദ്യതാം ॥

ശ്രീ രാമചന്ദ്രോവാച ।
ജനസ്ഥാനം കപിശ്രേഷ്ഠ കോഽപ്യാഗത്യ വിദേഹജാം ।
ഹൃതവാന്‍ വിപ്രസംവേശോ മാരീചാനുഗതേ മയി ॥
ഗവേഷ്യഃ സാമ്പ്രതം വീരഃ ജാനകീ ഹരണേ പരഃ ।
ത്വയാ ഗംയോ ന കോ ദേശസ്ത്വം ച ജ്ഞാനവതാവരഃ ॥
സപ്തകോടി മഹാമന്ത്രമന്ത്രിതാവയവഃ പ്രഭുഃ ।
ഋഷയ ഉചുഃ ।
കോ മന്ത്ര കിഞ്ച തധ്യാനം തന്നോ ബൂഹി യഥാര്‍ഥതാ । യഥാര്‍ഥതഃ
കഥാസുധാരസം പീത്വാ ന തൃപ്യാമഃ പരംതപ ॥ 1 ॥
വാല്‍മീകിരുവാച ।
മന്ത്രം ഹനുമതോ വിദ്ധി ഭുക്തിമുക്തി പ്രദായകം ।
മഹാരിഷ്ട മഹാപാപ മഹാദുഃഖ നിവാരണം ॥ 2 ॥
മന്ത്രം ।
ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ഹനുമതേ രാമദൂതായ ലങ്കാ വിധ്വംസനായ
അഞ്ജനീഗര്‍ഭസംഭൂതായ ശാകിനീഢാകിനീ വിധ്വംസനായ
കിലികിലി ബു ബു കാരേണ വിഭീഷണായ ഹനുമദ്ദേവായ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ഹ്രൌം ഹ്രാം ഹ്രൂം ഫട് സ്വാഹാ ॥

അന്യം ഹനുമതോ മന്ത്രം സഹസ്രം നാമസഞ്ജ്ഞിതം ।
ജാനന്തു ഋഷയഃ സര്‍വേ മഹാദുരിതനാശനം ॥ 3 ॥
യസ്യ സംസ്മരണാത് സീതാം ലബ്ധ്വാ രാജ്യമകണ്ടകം ।
വിഭീഷണായ ച ദദാവാത്മാനം ലബ്ധവാന്‍ യഥാ ॥ 4 ॥
ഋഷയ ഊചുഃ
സഹസ്രനാമസന്‍മന്ത്രം ദുഃഖാഘൌഘനിവാരണം ।
വാല്‍മീകേ ബ്രൂഹി നസ്തൂര്‍ണം ശുശ്രൂഷാമഃ കഥാം പരാം ॥
വാല്‍മീകിരുവാച ।
ശൃണ്വന്തു ഋഷയഃ സര്‍വേ സഹസ്രനാമകം സ്തവം ।
സ്തവാനാമുത്തമം ദിവ്യം സദര്‍ഥസ്യ പ്രകാശകം ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീഹനുമത്സഹസ്രനാമസ്തോത്ര മന്ത്രസ്യ ശ്രീരാമചന്ദ്രഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീഹനുമാന്‍മഹാരുദ്രോ ദേവതാ ।
ഹ്രീം ശ്രീം ഹ്രൌം ഹ്രാം ബീജം । ശ്രീം ഇതി ശക്തിഃ ।
കിലികില ബു ബു കാരേണ ഇതി കീലകം ।
ലങ്കാവിധ്വംസനേതി കവചം । മമ സര്‍വോപദ്രവശാന്ത്യര്‍ഥേ
മമ സര്‍വകാര്യസിധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥
॥ ഋഷ്യാദിന്യാസഃ ॥

ശ്രീരാമചന്ദ്രഋഷയേ നമഃ ശിരസി ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ശ്രീഹനുമാന്‍മഹാരുദ്ര ദേവതായൈ നമഃ ഹൃദി ।
ഹ്രീം ശ്രീം ഹ്രൌം ഹ്രാം ഇതി ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
ശ്രീം ഇതി ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ ।
കിലികില ബു ബു കാരേണ ഇതി കീലകായ നമഃ നാഭൌ ।
ലങ്കാവിധ്വംസനേതി കവചായ നമഃ ബാഹുദ്വയേ ।
മമ സര്‍വോപദ്രവശാന്ത്യര്‍ഥേ മമ സര്‍വകാര്യസിധ്യര്‍ഥേ
ഇതി വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ॥

॥ ഇതി ഋഷ്യാദിന്യാസഃ ॥

॥ അഥ കരന്യാസഃ ॥

ഓം ഐം ഹ്രീം ഹനുമതേ രാമദൂതായ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ലങ്കാവിധ്വംസനായ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം അഞ്ജനീഗര്‍ഭസംഭൂതായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ശാകിനീഡാകിനീവിധ്വംസനായ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം കിലികിലി ബൂ ബൂ കാരേണ വിഭീഷണായ ഹനുമദ്ദേവതായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രീം ശ്രീ ഹ്രൌം ഹാം ഹും ഫട് സ്വാഹാ കരതല കരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

॥ ഇതി കരന്യാസഃ ॥
॥ അഥ ഹൃദയാദിഷഡങ്ഗന്യാസഃ ॥

ഓം ഐം ഹ്രീം ഹനുമതേ രാമദൂതായ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ലങ്കാവിധ്വംസനായ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം അഞ്ജനീഗര്‍ഭസംഭൂതായ ശിഖായൈവഷട് ।
ഓം ശാകിനീഡാകിനീവിധ്വംസനായ കവചായ ഹും ।
ഓം കിലികിലി ബൂ ബൂ കാരേണ വിഭീഷണായ ഹനുമദ്ദേവതായ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഹ്രീം ശ്രീ ഹ്രൌം ഹാം ഹും ഫട് സ്വാഹാ അസ്ത്രായ ഫട് ।
॥ ഇതി ഹൃദയാദിഷഡങ്ഗന്യാസഃ ॥

ധ്യാനം
പ്രതപ്തസ്വര്‍ണവര്‍ണാഭം സംരക്താരുണലോചനം ।
സുഗ്രീവാദിയുതം ധ്യായേത് പീതാംബരസമാവൃതം ॥

ഗോഷ്പദീകൃതവാരാശിം പുച്ഛമസ്തകമീശ്വരം ।
ജ്ഞാനമുദ്രാം ച ബിഭ്രാണം സര്‍വാലങ്കാരഭൂഷിതം ॥

വാമഹസ്തസമാകൃഷ്ടദശാസ്യാനനമണ്ഡലം ।
ഉദ്യദ്ദക്ഷിണദോര്‍ദണ്ഡം ഹനൂമന്തം വിചിന്തയേത് ॥

ഹനൂമാന്‍ ശ്രീപ്രദോ വായുപുത്രോ രുദ്രോ നയോഽജരഃ ।
അമൃത്യുര്‍വീരവീരശ്ച ഗ്രാമവാസോ ജനാശ്രയഃ ॥ 1 ॥

ധനദോ നിര്‍ഗുണാകാരോ വീരോ നിധിപതിര്‍മുനിഃ ।
പിങ്ഗാക്ഷോ വരദോ വാഗ്മീ സീതാശോകവിനാശനഃ ॥ 2 ॥

ശിവഃ ശര്‍വഃ പരോഽവ്യക്തോ വ്യക്താവ്യക്തോ ധരാധരഃ ।
പിങ്ഗകേശഃ പിങ്ഗരോമാ ശ്രുതിഗംയഃ സനാതനഃ ॥ 3 ॥

അനാദിര്‍ഭഗവാന്‍ ദിവ്യോ വിശ്വഹേതുര്‍നരാശ്രയഃ ।
ആരോഗ്യകര്‍താ വിശ്വേശോ വിശ്വനാഥോ ഹരീശ്വരഃ ॥ 4 ॥

ഭര്‍ഗോ രാമോ രാമഭക്തഃ കല്യാണപ്രകൃതീശ്വരഃ ।
വിശ്വംഭരോ വിശ്വമൂര്‍തിര്‍വിശ്വാകാരോഽഥ വിശ്വപഃ ॥ 5 ॥

വിശ്വാത്മാ വിശ്വസേവ്യോഽഥ വിശ്വോ വിശ്വധരോ രവിഃ ।
വിശ്വചേഷ്ടോ വിശ്വഗംയോ വിശ്വധ്യേയഃകലാധരഃ ॥ 6 ॥

പ്ലവങ്ഗമഃ കപിശ്രേഷ്ഠോ ജ്യേഷ്ഠോ വേദ്യോ വനേചരഃ ।
ബാലോ വൃദ്ധോ യുവാ തത്ത്വം തത്ത്വഗംയഃ സഖാ ഹ്യജഃ ॥ 7 ॥

അഞ്ജനാസൂനുരവ്യഗ്രോ ഗ്രാമസ്യാന്തോ ധരാധരഃ ।
ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വര്‍മഹര്ലോകോ ജനോലോകസ്തപോഽവ്യയഃ ॥ 8 ॥

സത്യമോങ്കാരഗംയശ്ച പ്രണവോ വ്യാപകോഽമലഃ ।
ശിവധര്‍മപ്രതിഷ്ഠാതാ രാമേഷ്ടഃ ഫല്‍ഗുനപ്രിയഃ ॥ 9 ॥

ഗോഷ്പദീകൃതവാരീശഃ പൂര്‍ണകാമോ ധരാപതിഃ ।
രക്ഷോഘ്നഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ ശരണാഗതവത്സലഃ ॥ 10 ॥

ജാനകീപ്രാണദാതാ ച രക്ഷഃപ്രാണാപഹാരകഃ ।
പൂര്‍ണഃ സത്യഃ പീതവാസാ ദിവാകരസമപ്രഭഃ ॥ 11 ॥

ദ്രോണഹര്‍താ ശക്തിനേതാ ശക്തിരാക്ഷസമാരകഃ ।
അക്ഷഘ്നോ രാമദൂതശ്ച ശാകിനീജീവിതാഹരഃ ॥ 12 ॥

ബുഭൂകാരഹതാരാതിര്‍ഗര്‍വപര്‍വതമര്‍ദനഃ ।
ഹേതുസ്ത്വഹേതുഃ പ്രാംശുശ്ച വിശ്വകര്‍താ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 13 ॥

ജഗന്നാഥോ ജഗന്നേതാ ജഗദീശോ ജനേശ്വരഃ ।
ജഗത്ശ്രിതോ ഹരിഃ ശ്രീശോ ഗരുഡസ്മയഭഞ്ജകഃ ॥ 14 ॥

പാര്‍ഥധ്വജോ വായുപുത്രഃ സിതപുച്ഛോഽമിതപ്രഭഃ ।
ബ്രഹ്മപുച്ഛഃ പരബ്രഹ്മപുച്ഛോ രാമേഷ്ടകാരകഃ ॥ 15 ॥

സുഗ്രീവാദിയുതോ ജ്ഞാനീ വാനരോ വാനരേശ്വരഃ ।
കല്‍പസ്ഥായീ ചിരഞ്ജീവീ പ്രസന്നശ്ച സദാശിവഃ ॥ 16 ॥

സന്‍മതിഃ സദ്ഗതിര്‍ഭുക്തിമുക്തിദഃ കീര്‍തിദായകഃ ।
കീര്‍തിഃ കീര്‍തിപ്രദശ്ചൈവ സമുദ്രഃ ശ്രീപ്രദഃ ശിവഃ ॥ 17 ॥

ഉദധിക്രമണോ ദേവഃ സംസാരഭയനാശനഃ ।
വാലിബന്ധനകൃദ്വിശ്വജേതാ വിശ്വപ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 18 ॥

ലങ്കാരിഃ കാലപുരുഷോ ലങ്കേശഗൃഹഭഞ്ജനഃ ।
ഭൂതാവാസോ വാസുദേവോ വസുസ്ത്രിഭുവനേശ്വരഃ ॥

ശ്രീരാമരൂപഃ കൃഷ്ണസ്തു ലങ്കാപ്രാസാദഭഞ്ജനഃ ।
കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണസ്തുതഃ ശാന്തഃ ശാന്തിദോ വിശ്വഭാവനഃ ॥ 20 ॥

വിശ്വഭോക്താഽഥ മാരഘ്നോ ബ്രഹ്മചാരീ ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
ഊര്‍ധ്വഗോ ലാങ്ഗുലീ മാലീ ലാങ്ഗൂലാഹതരാക്ഷസഃ ॥ 21 ॥

സമീരതനുജോ വീരോ വീരമാരോ ജയപ്രദഃ ।
ജഗന്‍മങ്ഗലദഃ പുണ്യഃ പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ॥ 22 ॥

പുണ്യകീര്‍തിഃ പുണ്യഗീതിര്‍ജഗത്പാവനപാവനഃ ।
ദേവേശോഽമിതരോമാഽഥ രാമഭക്തവിധായകഃ ॥ 23 ॥

ധ്യാതാ ധ്യേയോ ജഗത്സാക്ഷീ ചേതാ ചൈതന്യവിഗ്രഹഃ ।
ജ്ഞാനദഃ പ്രാണദഃ പ്രാണോ ജഗത്പ്രാണഃ സമീരണഃ ॥ 24 ॥

വിഭീഷണപ്രിയഃ ശൂരഃ പിപ്പലാശ്രയസിദ്ധിദഃ ।
സിദ്ധഃ സിദ്ധാശ്രയഃ കാലഃ കാലഭക്ഷകപൂജിതഃ ॥ 25 ॥

ലങ്കേശനിധനസ്ഥായീ ലങ്കാദാഹക ഈശ്വരഃ ।
ചന്ദ്രസൂര്യാഗ്നിനേത്രശ്ച കാലാഗ്നിഃ പ്രലയാന്തകഃ ॥ 26 ॥

കപിലഃ കപിശഃ പുണ്യരാതിര്‍ദ്വാദശരാശിഗഃ ।
സര്‍വാശ്രയോഽപ്രമേയാത്മാ രേവത്യാദിനിവാരകഃ ॥ 27 ॥

ലക്ഷ്മണപ്രാണദാതാ ച സീതാജീവനഹേതുകഃ ।
രാമധ്യായീ ഹൃഷീകേശോ വിഷ്ണുഭക്തോ ജടീ ബലീ ॥ 28 ॥

ദേവാരിദര്‍പഹാ ഹോതാ ധാതാ കര്‍താ ജഗത്പ്രഭുഃ ।
നഗരഗ്രാമപാലശ്ച ശുദ്ധോ ബുദ്ധോ നിരന്തരഃ ॥ 29 ॥

നിരഞ്ജനോ നിര്‍വികല്‍പോ ഗുണാതീതോ ഭയങ്കരഃ ।
ഹനുമാംശ്ച ദുരാരാധ്യസ്തപഃസാധ്യോ മഹേശ്വരഃ ॥ 30 ॥

ജാനകീഘനശോകോത്ഥതാപഹര്‍താ പരാശരഃ ।
വാങ്മയഃ സദസദ്രൂപഃ കാരണം പ്രകൃതേഃ പരഃ ॥ 31 ॥

ഭാഗ്യദോ നിര്‍മലോ നേതാ പുച്ഛലങ്കാവിദാഹകഃ ।
പുച്ഛബദ്ധോ യാതുധാനോ യാതുധാനരിപുപ്രിയഃ ॥ 32 ॥

ഛായാപഹാരീ ഭൂതേശോ ലോകേശഃ സദ്ഗതിപ്രദഃ ।
പ്ലവങ്ഗമേശ്വരഃ ക്രോധഃ ക്രോധസംരക്തലോചനഃ ॥ 33 ॥

ക്രോധഹര്‍താ താപഹര്‍താ ഭക്താഭയവരപ്രദഃ ।
ഭക്താനുകമ്പീ വിശ്വേശഃ പുരുഹൂതഃ പുരന്ദരഃ ॥ 34 ॥

അഗ്നിര്‍വിഭാവസുര്‍ഭാസ്വാന്‍ യമോ നിരൃതിരേവ ച ।
വരുണോ വായുഗതിമാന്‍ വായുഃ കുബേര ഈശ്വരഃ ॥ 35 ॥

രവിശ്ചന്ദ്രഃ കുജഃ സൌംയോ ഗുരുഃ കാവ്യഃ ശനൈശ്ചരഃ ।
രാഹുഃ കേതുര്‍മരുദ്ദാതാ ധാതാ ഹര്‍താ സമീരജഃ ॥ 36 ॥

മശകീകൃതദേവാരിര്‍ദൈത്യാരിര്‍മധൂസൂദനഃ ।
കാമഃ കപിഃ കാമപാലഃ കപിലോ വിശ്വജീവനഃ ॥ 37 ॥

ഭാഗീരഥീപദാംഭോജഃ സേതുബന്ധവിശാരദഃ ।
സ്വാഹാ സ്വധാ ഹവിഃ കവ്യം ഹവ്യവാഹഃ പ്രകാശകഃ ॥ 38 ॥

സ്വപ്രകാശോ മഹാവീരോ മധുരോഽമിതവിക്രമഃ ।
ഉഡ്ഡീനോഡ്ഡീനഗതിമാന്‍ സദ്ഗതിഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥

ജഗദാത്മാ ജഗദ്യോനിര്‍ജഗദന്തോ ഹ്യനന്തരഃ ।
വിപാപ്മാ നിഷ്കലങ്കോഽഥ മഹാന്‍ മഹദഹങ്കൃതിഃ ॥ 40 ॥

ഖം വായുഃ പൃഥിവീ ചാപോ വഹ്നിര്‍ദിക് കാല ഏകലഃ ।
ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രപാലശ്ച പല്വലീകൃതസാഗരഃ ॥ 41 ॥

ഹിരണ്‍മയഃ പുരാണശ്ച ഖേചരോ ഭൂചരോ മനുഃ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭഃ സൂത്രാത്മാ രാജരാജോ വിശാം പതിഃ ॥ 42 ॥

വേദാന്തവേദ്യ ഉദ്ഗീഥോ വേദാങ്ഗോ വേദപാരഗഃ ।
പ്രതിഗ്രാമസ്ഥിതഃ സദ്യഃ സ്ഫൂര്‍തിദാതാ ഗുണാകരഃ ॥ 43 ॥

നക്ഷത്രമാലീ ഭൂതാത്മാ സുരഭിഃ കല്‍പപാദപഃ ।
ചിന്താമണിര്‍ഗുണനിധിഃ പ്രജാദ്വാരമനുത്തമഃ ॥ 44 ॥

പുണ്യശ്ലോകഃ പുരാരാതിഃ മതിമാന്‍ ശര്‍വരീപതിഃ ।
കില്‍കിലാരാവസന്ത്രസ്തഭൂതപ്രേതപിശാചകഃ ॥ 45 ॥

ഋണത്രയഹരഃ സൂക്ഷ്മഃ സ്ഥൂലഃ സര്‍വഗതിഃ പുമാന്‍ ।
അപസ്മാരഹരഃ സ്മര്‍താ ശ്രുതിര്‍ഗാഥാ സ്മൃതിര്‍മനുഃ ॥ 46 ॥

സ്വര്‍ഗദ്വാരം പ്രജാദ്വാരം മോക്ഷദ്വാരം യതീശ്വരഃ ।
നാദരൂപം പരം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മപുരാതനഃ ॥ 47 ॥

ഏകോഽനേകോ ജനഃ ശുക്ലഃ സ്വയഞ്ജ്യോതിരനാകുലഃ ।
ജ്യോതിര്‍ജ്യോതിരനാദിശ്ച സാത്വികോ രാജസസ്തമഃ ॥ 48 ॥

തമോഹര്‍താ നിരാലംബോ നിരാകാരോ ഗുണാകരഃ ।
ഗുണാശ്രയോ ഗുണമയോ ബൃഹത്കായോ ബൃഹദ്യശാഃ ॥

ബൃഹദ്ധനുര്‍ബൃഹത്പാദോ ബൃഹന്‍മൂര്‍ധാ ബൃഹത്സ്വനഃ ।
ബൃഹത്കര്‍ണോ ബൃഹന്നാസോ ബൃഹദ്ബാഹുര്‍ബൃഹത്തനുഃ ॥ 50 ॥

ബൃഹദ്ഗലോ ബൃഹത്കായോ ബൃഹത്പുച്ഛോ ബൃഹത്കരഃ ।
ബൃഹദ്ഗതിര്‍ബൃഹത്സേവോ ബൃഹല്ലോകഫലപ്രദഃ ॥ 51 ॥

ബൃഹദ്ഭക്തിര്‍ബൃഹദ്വാഞ്ഛാഫലദോ ബൃഹദീശ്വരഃ ।
ബൃഹല്ലോകനുതോ ദ്രഷ്ടാ വിദ്യാദാതാ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 52 ॥

ദേവാചാര്യഃ സത്യവാദീ ബ്രഹ്മവാദീ കലാധരഃ ।
സപ്തപാതാലഗാമീ ച മലയാചലസംശ്രയഃ ॥ 53 ॥

ഉത്തരാശാസ്ഥിതഃ ശ്രീശോ ദിവ്യൌഷധിവശഃ ഖഗഃ ।
ശാഖാമൃഗഃ കപീന്ദ്രോഽഥ പുരാണഃ പ്രാണചഞ്ചുരഃ ॥ 54 ॥

ചതുരോ ബ്രാഹ്മണോ യോഗീ യോഗിഗംയഃ പരോഽവരഃ ।
അനാദിനിധനോ വ്യാസോ വൈകുണ്ഠഃ പൃഥിവീപതിഃ ॥ 55 ॥

അപരാജിതോ ജിതാരാതിഃ സദാനന്ദദ ഈശിതാ ।
ഗോപാലോ ഗോപതിര്യോദ്ധാ കലിഃ സ്ഫാലഃ പരാത്പരഃ ॥ 56 ॥

മനോവേഗീ സദായോഗീ സംസാരഭയനാശനഃ ।
തത്ത്വദാതാഽഥ തത്ത്വജ്ഞസ്തത്ത്വം തത്ത്വപ്രകാശകഃ ॥ 57 ॥

ശുദ്ധോ ബുദ്ധോ നിത്യയുക്തോ ഭക്താകാരോ ജഗദ്രഥഃ ।
പ്രലയോഽമിതമായശ്ച മായാതീതോ വിമത്സരഃ ॥ 58 ॥

മായാനിര്‍ജിതരക്ഷാശ്ച മായാനിര്‍മിതവിഷ്ടപഃ ।
മായാശ്രയശ്ച നിലേര്‍പോ മായാനിര്‍വര്‍തകഃ സുഖീ ॥

സുഖീ(ഖം) സുഖപ്രദോ നാഗോ മഹേശകൃതസംസ്തവഃ ।
മഹേശ്വരഃ സത്യസന്ധഃ ശരഭഃ കലിപാവനഃ ॥ 60 ॥

രസോ രസജ്ഞഃ സന്‍മാനോ രൂപം ചക്ഷുഃ ശ്രുതീ രവഃ ।
ഘ്രാണം ഗന്ധഃ സ്പര്‍ശനം ച സ്പര്‍ശോ ഹിങ്കാരമാനഗഃ ॥ 61 ॥

നേതി നേതീതി ഗംയശ്ച വൈകുണ്ഠഭജനപ്രിയഃ ।
ഗിരിശോ ഗിരിജാകാന്തോ ദുര്‍വാസാഃ കവിരങ്ഗിരാഃ ॥ 62 ॥

ഭൃഗുര്‍വസിഷ്ഠശ്ച്യവനോ നാരദസ്തുംബുരുര്‍ഹരഃ ।
വിശ്വക്ഷേത്രം വിശ്വബീജം വിശ്വനേത്രം ച വിശ്വപഃ ॥ 63 ॥

യാജകോ യജമാനശ്ച പാവകഃ പിതരസ്തഥാ ।
ശ്രദ്ധാ ബുദ്ധിഃ ക്ഷമാ തന്ദ്രാ മന്ത്രോ മന്ത്രയിതാ സുരഃ ॥ 64 ॥

രാജേന്ദ്രോ ഭൂപതീ രൂഢോ മാലീ സംസാരസാരഥിഃ ।
നിത്യഃ സമ്പൂര്‍ണകാമശ്ച ഭക്തകാമധുഗുത്തമഃ ॥ 65 ॥

ഗണപഃ കേശവോ ഭ്രാതാ പിതാ മാതാഽഥ മാരുതിഃ ।
സഹസ്രമൂര്‍ധാ സഹസ്രാസ്യഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 66 ॥

കാമജിത് കാമദഹനഃ കാമഃ കാംയഫലപ്രദഃ ।
മുദ്രോപഹാരീ രക്ഷോഘ്നഃ ക്ഷിതിഭാരഹരോ ബലഃ ॥ 67 ॥

നഖദംഷ്ട്രായുധോ വിഷ്ണുഭക്തോ ഭക്താഭയപ്രദഃ ।
ദര്‍പഹാ ദര്‍പദോ ദംഷ്ട്രാശതമൂര്‍തിരമൂര്‍തിമാന്‍ ॥ 68 ॥

മഹാനിധിര്‍മഹാഭാഗോ മഹാഭര്‍ഗോ മഹര്‍ദ്ധിദഃ ।
മഹാകാരോ മഹായോഗീ മഹാതേജാ മഹാദ്യുതിഃ ॥

മഹാകര്‍മാ മഹാനാദോ മഹാമന്ത്രോ മഹാമതിഃ ।
മഹാശമോ മഹോദാരോ മഹാദേവാത്മകോ വിഭുഃ ॥ 70 ॥

രുദ്രകര്‍മാ ക്രൂരകര്‍മാ രത്നനാഭഃ കൃതാഗമഃ ।
അംഭോധിലങ്ഘനഃ സിദ്ധഃ സത്യധര്‍മാ പ്രമോദനഃ ॥ 71 ॥

ജിതാമിത്രോ ജയഃ സോമോ വിജയോ വായുവാഹനഃ ।
ജീവോ ധാതാ സഹസ്രാംശുര്‍മുകുന്ദോ ഭൂരിദക്ഷിണഃ ॥ 72 ॥

സിദ്ധാര്‍ഥഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധഃ സങ്കല്‍പഃ സിദ്ധിഹേതുകഃ ।
സപ്തപാതാലചരണഃ സപ്തര്‍ഷിഗണവന്ദിതഃ ॥ 73 ॥

സപ്താബ്ധിലങ്ഘനോ വീരഃ സപ്തദ്വീപോരുമണ്ഡലഃ ।
സപ്താങ്ഗരാജ്യസുഖദഃ സപ്തമാതൃനിഷേവിതഃ ॥ 74 ॥

സപ്തലോകൈകമകുടഃ സപ്തഹോത്രഃ സ്വരാശ്രയഃ ।
സപ്തസാമോപഗീതശ്ച സപ്തപാതാലസംശ്രയഃ ॥ 75 ॥

സപ്തച്ഛന്ദോനിധിഃ സപ്തച്ഛന്ദഃ സപ്തജനാശ്രയഃ ।
മേധാദഃ കീര്‍തിദഃ ശോകഹാരീ ദൌര്‍ഭാഗ്യനാശനഃ ॥ 76 ॥

സര്‍വവശ്യകരോ ഗര്‍ഭദോഷഹാ പുത്രപൌത്രദഃ ।
പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭോ രുഷ്ടചിത്തപ്രസാദനഃ ॥ 77 ॥

പരാഭിചാരശമനോ ദുഃഖഹാ ബന്ധമോക്ഷദഃ ।
നവദ്വാരപുരാധാരോ നവദ്വാരനികേതനഃ ॥ 78 ॥

നരനാരായണസ്തുത്യോ നവനാഥമഹേശ്വരഃ ।
മേഖലീ കവചീ ഖഡ്ഗീ ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുസാരഥിഃ ॥

ബഹുയോജനവിസ്തീര്‍ണപുച്ഛഃ പുച്ഛഹതാസുരഃ ।
ദുഷ്ടഹന്താ നിയമിതാ പിശാചഗ്രഹശാതനഃ ॥ 80 ॥

ബാലഗ്രഹവിനാശീ ച ധര്‍മനേതാ കൃപാകരഃ ।
ഉഗ്രകൃത്യശ്ചോഗ്രവേഗ ഉഗ്രനേത്രഃ ശതക്രതുഃ ॥ 81 ॥

ശതമന്യുസ്തുതഃ സ്തുത്യഃ സ്തുതിഃ സ്തോതാ മഹാബലഃ ।
സമഗ്രഗുണശാലീ ച വ്യഗ്രോ രക്ഷോവിനാശനഃ ॥ 82 ॥

രക്ഷോഽഗ്നിദാവോ ബ്രഹ്മേശഃ ശ്രീധരോ ഭക്തവത്സലഃ ।
മേഘനാദോ മേഘരൂപോ മേഘവൃഷ്ടിനിവാരണഃ ॥ 83 ॥

മേഘജീവനഹേതുശ്ച മേഘശ്യാമഃ പരാത്മകഃ ।
സമീരതനയോ ധാതാ തത്ത്വവിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 84 ॥

അമോഘോഽമോഘവൃഷ്ടിശ്ചാഭീഷ്ടദോഽനിഷ്ടനാശനഃ ।
അര്‍ഥോഽനര്‍ഥാപഹാരീ ച സമര്‍ഥോ രാമസേവകഃ ॥ 85 ॥

അര്‍ഥീ ധന്യോഽസുരാരാതിഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷ ആത്മഭൂഃ ।
സങ്കര്‍ഷണോ വിശുദ്ധാത്മാ വിദ്യാരാശിഃ സുരേശ്വരഃ ॥ 86 ॥

അചലോദ്ധാരകോ നിത്യഃ സേതുകൃദ്രാമസാരഥിഃ ।
ആനന്ദഃ പരമാനന്ദോ മത്സ്യഃ കൂര്‍മോ നിധിഃ ശയഃ ॥ 87 ॥

വരാഹോ നാരസിംഹശ്ച വാമനോ ജമദഗ്നിജഃ ।
രാമഃ കൃഷ്ണഃ ശിവോ ബുദ്ധഃ കല്‍കീ രാമാശ്രയോ ഹരിഃ ॥ 88 ॥

നന്ദീ ഭൃങ്ഗീ ച ചണ്ഡീ ച ഗണേശോ ഗണസേവിതഃ ।
കര്‍മാധ്യക്ഷഃ സുരാരാമോ വിശ്രാമോ ജഗതീപതിഃ ॥

ജഗന്നാഥഃ കപീശശ്ച സര്‍വാവാസഃ സദാശ്രയഃ ।
സുഗ്രീവാദിസ്തുതോ ദാന്തഃ സര്‍വകര്‍മാ പ്ലവങ്ഗമഃ ॥ 90 ॥

നഖദാരിതരക്ഷശ്ച നഖയുദ്ധവിശാരദഃ ।
കുശലഃ സുധനഃ ശേഷോ വാസുകിസ്തക്ഷകസ്തഥാ ॥ 91 ॥

സ്വര്‍ണവര്‍ണോ ബലാഢ്യശ്ച പുരുജേതാഽഘനാശനഃ ।
കൈവല്യദീപഃ കൈവല്യോ ഗരുഡഃ പന്നഗോ ഗുരുഃ ॥ 92 ॥

ക്ലീക്ലീരാവഹതാരാതിഗര്‍വഃ പര്‍വതഭേദനഃ ।
വജ്രാങ്ഗോ വജ്രവക്ത്രശ്ച ഭക്തവജ്രനിവാരകഃ ॥ 93 ॥

നഖായുധോ മണിഗ്രീവോ ജ്വാലാമാലീ ച ഭാസ്കരഃ ।
പ്രൌഢപ്രതാപസ്തപനോ ഭക്തതാപനിവാരകഃ ॥ 94 ॥

ശരണം ജീവനം ഭോക്താ നാനാചേഷ്ടോഽഥ ചഞ്ചലഃ ।
സ്വസ്ഥസ്ത്വസ്വാസ്ഥ്യഹാ ദുഃഖശാതനഃ പവനാത്മജഃ ॥ 95 ॥

പവനഃ പാവനഃ കാന്തോ ഭക്താങ്ഗഃ സഹനോ ബലഃ ।
മേഘനാദരിപുര്‍മേഘനാദസംഹൃതരാക്ഷസഃ ॥ 96 ॥

ക്ഷരോഽക്ഷരോ വിനീതാത്മാ വാനരേശഃ സതാങ്ഗതിഃ ।
ശ്രീകണ്ഠഃ ശിതികണ്ഠശ്ച സഹായഃ സഹനായകഃ ॥ 97 ॥

അസ്ഥൂലസ്ത്വനണുര്‍ഭര്‍ഗോ ദേവസംസൃതിനാശനഃ ।
അധ്യാത്മവിദ്യാസാരശ്ചാപ്യധ്യാത്മകുശലഃ സുധീഃ ॥ 98 ॥

അകല്‍മഷഃ സത്യഹേതുഃ സത്യദഃ സത്യഗോചരഃ ।
സത്യഗര്‍ഭഃ സത്യരൂപഃ സത്യഃ സത്യപരാക്രമഃ ॥ 99 ॥

അഞ്ജനാപ്രാണലിങ്ഗം ച വായുവംശോദ്ഭവഃ ശ്രുതിഃ ।
ഭദ്രരൂപോ രുദ്രരൂപഃ സുരൂപശ്ചിത്രരൂപധൃക് ॥ 100 ॥

മൈനാകവന്ദിതഃ സൂക്ഷ്മദര്‍ശനോ വിജയോ ജയഃ ।
ക്രാന്തദിങ്മണ്ഡലോ രുദ്രഃ പ്രകടീകൃതവിക്രമഃ ॥ 101 ॥

കംബുകണ്ഠഃ പ്രസന്നാത്മാ ഹ്രസ്വനാസോ വൃകോദരഃ ।
ലംബോഷ്ഠഃ കുണ്ഡലീ ചിത്രമാലീ യോഗവിദാം വരഃ ॥ 102 ॥

വിപശ്ചിത് കവിരാനന്ദവിഗ്രഹോഽനല്‍പനാശനഃ ।
ഫാല്‍ഗുനീസൂനുരവ്യഗ്രോ യോഗാത്മാ യോഗതത്പരഃ ॥ 103 ॥

യോഗവിദ്യോഗകര്‍താ ച യോഗയോനിര്‍ദിഗംബരഃ ।
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവര്‍ണനിര്‍മിതവിഗ്രഹഃ ॥ 104 ॥

ഉലൂഖലമുഖഃ സിദ്ധസംസ്തുതഃ പരമേശ്വരഃ ।
ശ്ലിഷ്ടജങ്ഘഃ ശ്ലിഷ്ടജാനുഃ ശ്ലിഷ്ടപാണിഃ ശിഖാധരഃ ॥ 105 ॥

സുശര്‍മാഽമിതധര്‍മാ ച നാരായണപരായണഃ ।
ജിഷ്ണുര്‍ഭവിഷ്ണൂ രോചിഷ്ണുര്‍ഗ്രസിഷ്ണുഃ സ്ഥാണുരേവ ച ॥ 106 ॥

ഹരീ രുദ്രാനുകൃദ്വൃക്ഷകമ്പനോ ഭൂമികമ്പനഃ ।
ഗുണപ്രവാഹഃ സൂത്രാത്മാ വീതരാഗഃ സ്തുതിപ്രിയഃ ॥ 107 ॥

നാഗകന്യാഭയധ്വംസീ കൃതപൂര്‍ണഃ കപാലഭൃത് ।
അനുകൂലോഽക്ഷയോഽപായോഽനപായോ വേദപാരഗഃ ॥ 108 ॥

അക്ഷരഃ പുരുഷോ ലോകനാഥസ്ത്ര്യക്ഷഃ പ്രഭുര്‍ദൃഢഃ ।
അഷ്ടാങ്ഗയോഗഫലഭൂഃ സത്യസന്ധഃ പുരുഷ്ടുതഃ ॥ 109 ॥

ശ്മശാനസ്ഥാനനിലയഃ പ്രേതവിദ്രാവണക്ഷമഃ ।
പഞ്ചാക്ഷരപരഃ പഞ്ചമാതൃകോ രഞ്ജനോ ധ്വജഃ ॥ 110 ॥

യോഗിനീവൃന്ദവന്ദ്യശ്രീഃ ശത്രുഘ്നോഽനന്തവിക്രമഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീന്ദ്രിയവപുര്‍ധൃതദണ്ഡോ ദശാത്മകഃ ॥ 111 ॥

അപ്രപഞ്ചഃ സദാചാരഃ ശൂരസേനോ വിദാരകഃ ।
ബുദ്ധഃ പ്രമോദ ആനന്ദഃ സപ്തജിഹ്വപതിര്‍ധരഃ ॥ 112 ॥

നവദ്വാരപുരാധാരഃ പ്രത്യഗ്രഃ സാമഗായനഃ ।
ഷട്ചക്രധാമാ സ്വര്ലോകഭയഹൃന്‍മാനദോ മദഃ ॥ 113 ॥

സര്‍വവശ്യകരഃ ശക്തിരനന്തോഽനന്തമങ്ഗലഃ ।
അഷ്ടമൂര്‍തിധരോ നേതാ വിരൂപഃ സ്വരസുന്ദരഃ ॥ 114 ॥

ധൂമകേതുര്‍മഹാകേതുഃ സത്യകേതുര്‍മഹാരഥഃ ।
നന്ദീപ്രിയഃ സ്വതന്ത്രശ്ച മേഖലീ ഡമരുപ്രിയഃ ॥ 115 ॥

ലോഹിതാങ്ഗഃ സമിദ്വഹ്നിഃ ഷഡൃതുഃ ശര്‍വ ഈശ്വരഃ ।
ഫലഭുക് ഫലഹസ്തശ്ച സര്‍വകര്‍മഫലപ്രദഃ ॥ 116 ॥

ധര്‍മാധ്യക്ഷോ ധര്‍മഫലോ ധര്‍മോ ധര്‍മപ്രദോഽര്‍ഥദഃ ।
പഞ്ചവിംശതിതത്ത്വജ്ഞസ്താരകോ ബ്രഹ്മതത്പരഃ ॥ 117 ॥

ത്രിമാര്‍ഗവസതിര്‍ഭീമഃ സര്‍വദുഷ്ടനിബര്‍ഹണഃ ।
ഊര്‍ജഃസ്വാമീ ജലസ്വാമീ ശൂലീ മാലീ നിശാകരഃ ॥ 118 ॥

രക്താംബരധരോ രക്തോ രക്തമാല്യവിഭൂഷണഃ ।
വനമാലീ ശുഭാങ്ഗശ്ച ശ്വേതഃ ശ്വേതാംബരോ യുവാ ॥ 119 ॥

ജയോഽജേയപരീവാരഃ സഹസ്രവദനഃ കവിഃ ।
ശാകിനീഡാകിനീയക്ഷരക്ഷോഭൂതപ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 120 ॥

സദ്യോജാതഃ കാമഗതിര്‍ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്യശസ്കരഃ ।
ശംഭുതേജാഃ സാര്‍വഭൌമോ വിഷ്ണുഭക്തഃ പ്ലവങ്ഗമഃ ॥ 121 ॥

ചതുര്‍ണവതിമന്ത്രജ്ഞഃ പൌലസ്ത്യബലദര്‍പഹാ ।
സര്‍വലക്ഷ്മീപ്രദഃ ശ്രീമാനങ്ഗദപ്രിയവര്‍ധനഃ ॥ 122 ॥

സ്മൃതിബീജം സുരേശാനഃ സംസാരഭയനാശനഃ ।
ഉത്തമഃ ശ്രീപരീവാരഃ ശ്രീഭൂരുഗ്രശ്ച കാമധുക് ॥ 123 ॥

സദാഗതിര്‍മാതരിശ്വാ രാമപാദാബ്ജഷട്പദഃ ।
നീലപ്രിയോ നീലവര്‍ണോ നീലവര്‍ണപ്രിയഃ സുഹൃത് ॥ 124 ॥

രാമദൂതോ ലോകബന്ധുരന്തരാത്മാ മനോരമഃ ।
ശ്രീരാമധ്യാനകൃദ്വീരഃ സദാ കിമ്പുരുഷസ്തുതഃ ॥ 125 ॥

രാമകാര്യാന്തരങ്ഗശ്ച ശുദ്ധിര്‍ഗതിരനാമയഃ ।
പുണ്യശ്ലോകഃ പരാനന്ദഃ പരേശപ്രിയസാരഥിഃ ॥ 126 ॥

ലോകസ്വാമീ മുക്തിദാതാ സര്‍വകാരണകാരണഃ ।
മഹാബലോ മഹാവീരഃ പാരാവാരഗതിര്‍ഗുരുഃ ॥ 127 ॥

താരകോ ഭഗവാംസ്ത്രാതാ സ്വസ്തിദാതാ സുമങ്ഗലഃ ।
സമസ്തലോകസാക്ഷീ ച സമസ്തസുരവന്ദിതഃ ।
സീതാസമേതശ്രീരാമപാദസേവാധുരന്ധരഃ ॥ 128 ॥

വാല്‍മീകിരുവാച
ഇതി നാംന സഹസ്രേണ സ്തുതോ രാമേണ വായുഭൂഃ ।
ഉവാച തം പ്രസന്നാത്മാ സംഘായാത്മാനമവ്യയം ॥ 129 ॥

ശ്രീ ഹനുമാനുവാച ।
ധ്യാനാസ്പദമിദം ബ്രഹ്മ മത്പുരഃ സമുപസ്ഥിതം ।
സ്വാമിന്‍ കൃപാനിധേ രാമ ജ്ഞാതോഽസി കപിനാ മയാ ॥ 130 ॥
ത്വധ്യാന നിരതാ ലോകാഃ കിം മാം ജപസി സാദരം ।
തവാഗമനഹേതുശ്ച ജ്ഞാതോ ഹ്യത്ര മയാഽനഘ ॥ 131 ॥

കര്‍തവ്യം മമ കിം രാമ തഥാ ബ്രൂഹി ച രാഘവ ।
ഇതി പ്രചോദിതോ രാമഃ പ്രഹൃഷ്ടാത്മേദമബ്രവീത് ॥ 132 ॥

ശ്രീ രാമചന്ദ്രോവാച ।
ദുര്‍ജയഃ ഖലു വൈദേഹീം ഗൃഹീത്വാ കോഽപി നിര്‍ഗതഃ ।
ഹത്വാ തം നിര്‍ഘൃണം വീരമാനയ ത്വം കപീശ്വര ॥ 133 ॥
മമ ദാസ്യം കുരു സഖേ ഭവ വിശ്വസുഖംകരഃ ।
തഥാ കൃതേ ത്വയാ വീര മമ കാര്യം ഭവിഷ്യതി ॥ 134 ॥
ഓമീത്യാജ്ഞാം തു ശിരസാ ഗൃഹീത്വാ സ കപീശ്വരഃ।
വിധേയം വിധിവത്തത്ര ചകാര ശിരസാ സ്വയം ॥ 135 ॥

ഇദം നാമസഹസ്രം തു യോഽധീതേ പ്രത്യഹം നരഃ ।
ദുഃഖൌഘോ നശ്യതേ ക്ഷിപ്രം സമ്പത്തിര്‍വര്‍ധതേ ചിരം ।
വശ്യം ചതുര്‍വിധം തസ്യ ഭവത്യേവ ന സംശയഃ ॥ 136 ॥

രാജാനോ രാജപുത്രാശ്ച രാജകീയാശ്ച മന്ത്രിണഃ ।
ത്രികാലം പഠനാദസ്യ ദൃശ്യന്തേ ച ത്രിപക്ഷതഃ ॥ 137 ॥

അശ്വത്ഥമൂലേ ജപതാം നാസ്തി വൈരികൃതം ഭയം ।
ത്രികാലപഠനാദസ്യ സിദ്ധിഃ സ്യാത് കരസംസ്ഥിതാ ॥ 138 ॥

ബ്രാഹ്മേ മുഹൂര്‍തേ ചോത്ഥായ പ്രത്യഹം യഃ പഠേന്നരഃ ।
ഐഹികാമുഷ്മികാന്‍ സോഽപി ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 139 ॥

സങ്ഗ്രാമേ സന്നിവിഷ്ടാനാം വൈരിവിദ്രാവണം ഭവേത് ।
ജ്വരാപസ്മാരശമനം ഗുല്‍മാദിവ്യാധിവാരണം ॥ 140 ॥

സാംരാജ്യസുഖസമ്പത്തിദായകം ജപതാം നൃണാം ।
യ ഇദം പഠതേ നിത്യം പാഠയേദ്വാ സമാഹിതഃ ।
സര്‍വാന്‍ കാമാനവാപ്നോതി വായുപുത്രപ്രസാദതഃ ॥ 141 ॥

॥ ശ്രീ ആഞ്ജനേയസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഹനുമത്സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ച സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya or Hanuman:

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top