Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Anjaneya or Hanuman Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ ।
ಋಷೇ ಲೋಹಗಿರಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸೀತಾವಿರಹಕಾತರಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಕಿಂ ವ್ಯಧಾದ್ರಾಮಸ್ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಸತ್ವರಮ್ ॥
ವಾಲ್ಮೀಕಿರುವಾಚ ।
ಮಾಯಾಮಾನುಷ ದೇಹೋಽಯಂ ದದರ್ಶಾಗ್ರೇ ಕಪೀಶ್ವರಮ್ ।
ಹನುಮನ್ತಂ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ಬಾಲಾರ್ಕಸಮ ತೇಜಸಮ್ ॥
ಸ ಸತ್ವರಂ ಸಮಾಗಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಚ ।
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಮಬ್ರವೀತ್ ॥
ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನುವಾಚ ।
ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕಜಮ್ ।
ಯೋಗಿನಾಮಪ್ಯಗಮ್ಯಂ ಚ ಸಂಸಾರಭಯ ನಾಶನಮ್ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಚ ದೇವೇಶಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತನ್ನಿವೇದ್ಯತಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ರಾಮಚನ್ದ್ರೋವಾಚ ।
ಜನಸ್ಥಾನಂ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋಽಪ್ಯಾಗತ್ಯ ವಿದೇಹಜಾಮ್ ।
ಹೃತವಾನ್ ವಿಪ್ರಸಂವೇಶೋ ಮಾರೀಚಾನುಗತೇ ಮಯಿ ॥
ಗವೇಷ್ಯಃ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ವೀರಃ ಜಾನಕೀ ಹರಣೇ ಪರಃ ।
ತ್ವಯಾ ಗಮ್ಯೋ ನ ಕೋ ದೇಶಸ್ತ್ವಂ ಚ ಜ್ಞಾನವತಾವರಃ ॥
ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿತಾವಯವಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಋಷಯ ಉಚುಃ ।
ಕೋ ಮನ್ತ್ರ ಕಿಂಚ ತಧ್ಯಾನಂ ತನ್ನೋ ಬೂಹಿ ಯಥಾರ್ಥತಾ । ಯಥಾರ್ಥತಃ
ಕಥಾಸುಧಾರಸಂ ಪೀತ್ವಾ ನ ತೃಪ್ಯಾಮಃ ಪರಂತಪ ॥ 1 ॥
ವಾಲ್ಮೀಕಿರುವಾಚ ।
ಮನ್ತ್ರಂ ಹನುಮತೋ ವಿದ್ಧಿ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಮಹಾರಿಷ್ಟ ಮಹಾಪಾಪ ಮಹಾದುಃಖ ನಿವಾರಣಮ್ ॥ 2 ॥
ಮನ್ತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹನುಮತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಲಂಕಾ ವಿಧ್ವಂಸನಾಯ
ಅಂಜನೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾಯ ಶಾಕಿನೀಢಾಕಿನೀ ವಿಧ್ವಂಸನಾಯ
ಕಿಲಿಕಿಲಿ ಬು ಬು ಕಾರೇಣ ವಿಭೀಷಣಾಯ ಹನುಮದ್ದೇವಾಯ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಅನ್ಯಂ ಹನುಮತೋ ಮನ್ತ್ರಂ ಸಹಸ್ರಂ ನಾಮಸಂಜ್ಞಿತಮ್ ।
ಜಾನನ್ತು ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಮಹಾದುರಿತನಾಶನಮ್ ॥ 3 ॥
ಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾತ್ ಸೀತಾಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ರಾಜ್ಯಮಕಂಟಕಮ್ ।
ವಿಭೀಷಣಾಯ ಚ ದದಾವಾತ್ಮಾನಂ ಲಬ್ಧವಾನ್ ಯಥಾ ॥ 4 ॥
ಋಷಯ ಊಚುಃ
ಸಹಸ್ರನಾಮಸನ್ಮನ್ತ್ರಂ ದುಃಖಾಘೌಘನಿವಾರಣಮ್ ।
ವಾಲ್ಮೀಕೇ ಬ್ರೂಹಿ ನಸ್ತೂರ್ಣಂ ಶುಶ್ರೂಷಾಮಃ ಕಥಾಂ ಪರಾಮ್ ॥
ವಾಲ್ಮೀಕಿರುವಾಚ ।
ಶೃಣ್ವನ್ತು ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಕಂ ಸ್ತವಮ್ ।
ಸ್ತವಾನಾಮುತ್ತಮಂ ದಿವ್ಯಂ ಸದರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕಮ್ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ।
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ । ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಕಿಲಿಕಿಲ ಬು ಬು ಕಾರೇಣ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನೇತಿ ಕವಚಮ್ । ಮಮ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥೇ
ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥
॥ ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ ।
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಇತಿ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ।
ಕಿಲಿಕಿಲ ಬು ಬು ಕಾರೇಣ ಇತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನೇತಿ ಕವಚಾಯ ನಮಃ ಬಾಹುದ್ವಯೇ ।
ಮಮ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿಧ್ಯರ್ಥೇ
ಇತಿ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ॥

॥ ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ॥

॥ ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಹನುಮತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಜನೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಲಿಕಿಲಿ ಬೂ ಬೂ ಕಾರೇಣ ವಿಭೀಷಣಾಯ ಹನುಮದ್ದೇವತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಹ್ರೌಂ ಹಾಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥
॥ ಅಥ ಹೃದಯಾದಿಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಹನುಮತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಅಂಜನೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾಯ ಶಿಖಾಯೈವಷಟ್ ।
ಓಂ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಕಿಲಿಕಿಲಿ ಬೂ ಬೂ ಕಾರೇಣ ವಿಭೀಷಣಾಯ ಹನುಮದ್ದೇವತಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಹ್ರೌಂ ಹಾಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
॥ ಇತಿ ಹೃದಯಾದಿಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಪ್ರತಪ್ತಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಭಂ ಸಂರಕ್ತಾರುಣಲೋಚನಮ್ ।
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪೀತಾಮ್ಬರಸಮಾವೃತಮ್ ॥

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂ ಪುಚ್ಛಮಸ್ತಕಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಮ್ ॥

ವಾಮಹಸ್ತಸಮಾಕೃಷ್ಟದಶಾಸ್ಯಾನನಮಂಡಲಮ್ ।
ಉದ್ಯದ್ದಕ್ಷಿಣದೋರ್ದಂಡಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ ॥

ಹನೂಮಾನ್ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಯುಪುತ್ರೋ ರುದ್ರೋ ನಯೋಽಜರಃ ।
ಅಮೃತ್ಯುರ್ವೀರವೀರಶ್ಚ ಗ್ರಾಮವಾಸೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 1 ॥

ಧನದೋ ನಿರ್ಗುಣಾಕಾರೋ ವೀರೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ಮುನಿಃ ।
ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋ ವರದೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಃ ॥ 2 ॥

ಶಿವಃ ಶರ್ವಃ ಪರೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ಧರಾಧರಃ ।
ಪಿಂಗಕೇಶಃ ಪಿಂಗರೋಮಾ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಃ ಸನಾತನಃ ॥ 3 ॥

ಅನಾದಿರ್ಭಗವಾನ್ ದಿವ್ಯೋ ವಿಶ್ವಹೇತುರ್ನರಾಶ್ರಯಃ ।
ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಹರೀಶ್ವರಃ ॥ 4 ॥

ಭರ್ಗೋ ರಾಮೋ ರಾಮಭಕ್ತಃ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತೀಶ್ವರಃ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾಕಾರೋಽಥ ವಿಶ್ವಪಃ ॥ 5 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯೋಽಥ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಧರೋ ರವಿಃ ।
ವಿಶ್ವಚೇಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಗಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಧ್ಯೇಯಃಕಲಾಧರಃ ॥ 6 ॥

ಪ್ಲವಂಗಮಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ವೇದ್ಯೋ ವನೇಚರಃ ।
ಬಾಲೋ ವೃದ್ಧೋ ಯುವಾ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಗಮ್ಯಃ ಸಖಾ ಹ್ಯಜಃ ॥ 7 ॥

ಅಂಜನಾಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾನ್ತೋ ಧರಾಧರಃ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರ್ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಜನೋಲೋಕಸ್ತಪೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 8 ॥

ಸತ್ಯಮೋಂಕಾರಗಮ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಣವೋ ವ್ಯಾಪಕೋಽಮಲಃ ।
ಶಿವಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನಪ್ರಿಯಃ ॥ 9 ॥

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಧರಾಪತಿಃ ।
ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ॥ 10 ॥

ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ರಕ್ಷಃಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಃ ।
ಪೂರ್ಣಃ ಸತ್ಯಃ ಪೀತವಾಸಾ ದಿವಾಕರಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 11 ॥

ದ್ರೋಣಹರ್ತಾ ಶಕ್ತಿನೇತಾ ಶಕ್ತಿರಾಕ್ಷಸಮಾರಕಃ ।
ಅಕ್ಷಘ್ನೋ ರಾಮದೂತಶ್ಚ ಶಾಕಿನೀಜೀವಿತಾಹರಃ ॥ 12 ॥

ಬುಭೂಕಾರಹತಾರಾತಿರ್ಗರ್ವಪರ್ವತಮರ್ದನಃ ।
ಹೇತುಸ್ತ್ವಹೇತುಃ ಪ್ರಾಂಶುಶ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 13 ॥

ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗನ್ನೇತಾ ಜಗದೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಜಗತ್ಶ್ರಿತೋ ಹರಿಃ ಶ್ರೀಶೋ ಗರುಡಸ್ಮಯಭಂಜಕಃ ॥ 14 ॥

ಪಾರ್ಥಧ್ವಜೋ ವಾಯುಪುತ್ರಃ ಸಿತಪುಚ್ಛೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛೋ ರಾಮೇಷ್ಟಕಾರಕಃ ॥ 15 ॥

ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತೋ ಜ್ಞಾನೀ ವಾನರೋ ವಾನರೇಶ್ವರಃ ।
ಕಲ್ಪಸ್ಥಾಯೀ ಚಿರಂಜೀವೀ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 16 ॥

ಸನ್ಮತಿಃ ಸದ್ಗತಿರ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಃ ।
ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಸಮುದ್ರಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶಿವಃ ॥ 17 ॥

ಉದಧಿಕ್ರಮಣೋ ದೇವಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ ।
ವಾಲಿಬನ್ಧನಕೃದ್ವಿಶ್ವಜೇತಾ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 18 ॥

ಲಂಕಾರಿಃ ಕಾಲಪುರುಷೋ ಲಂಕೇಶಗೃಹಭಂಜನಃ ।
ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜನಃ ।
ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಿದೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ॥ 20 ॥

ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾಽಥ ಮಾರಘ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಗೋ ಲಾಂಗುಲೀ ಮಾಲೀ ಲಾಂಗೂಲಾಹತರಾಕ್ಷಸಃ ॥ 21 ॥

ಸಮೀರತನುಜೋ ವೀರೋ ವೀರಮಾರೋ ಜಯಪ್ರದಃ ।
ಜಗನ್ಮಂಗಲದಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ॥ 22 ॥

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಗೀತಿರ್ಜಗತ್ಪಾವನಪಾವನಃ ।
ದೇವೇಶೋಽಮಿತರೋಮಾಽಥ ರಾಮಭಕ್ತವಿಧಾಯಕಃ ॥ 23 ॥

ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯೋ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ಚೈತನ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜ್ಞಾನದಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸಮೀರಣಃ ॥ 24 ॥

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಃ ಶೂರಃ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಯಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಭಕ್ಷಕಪೂಜಿತಃ ॥ 25 ॥

ಲಂಕೇಶನಿಧನಸ್ಥಾಯೀ ಲಂಕಾದಾಹಕ ಈಶ್ವರಃ ।
ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಶ್ಚ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಲಯಾನ್ತಕಃ ॥ 26 ॥

ಕಪಿಲಃ ಕಪಿಶಃ ಪುಣ್ಯರಾತಿರ್ದ್ವಾದಶರಾಶಿಗಃ ।
ಸರ್ವಾಶ್ರಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ರೇವತ್ಯಾದಿನಿವಾರಕಃ ॥ 27 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಜೀವನಹೇತುಕಃ ।
ರಾಮಧ್ಯಾಯೀ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ಜಟೀ ಬಲೀ ॥ 28 ॥

ದೇವಾರಿದರ್ಪಹಾ ಹೋತಾ ಧಾತಾ ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ನಗರಗ್ರಾಮಪಾಲಶ್ಚ ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿರನ್ತರಃ ॥ 29 ॥

ನಿರಂಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಭಯಂಕರಃ ।
ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ದುರಾರಾಧ್ಯಸ್ತಪಃಸಾಧ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 30 ॥

ಜಾನಕೀಘನಶೋಕೋತ್ಥತಾಪಹರ್ತಾ ಪರಾಶರಃ ।
ವಾಙ್ಮಯಃ ಸದಸದ್ರೂಪಃ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ॥ 31 ॥

ಭಾಗ್ಯದೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನೇತಾ ಪುಚ್ಛಲಂಕಾವಿದಾಹಕಃ ।
ಪುಚ್ಛಬದ್ಧೋ ಯಾತುಧಾನೋ ಯಾತುಧಾನರಿಪುಪ್ರಿಯಃ ॥ 32 ॥

ಛಾಯಾಪಹಾರೀ ಭೂತೇಶೋ ಲೋಕೇಶಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಪ್ಲವಂಗಮೇಶ್ವರಃ ಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಸಂರಕ್ತಲೋಚನಃ ॥ 33 ॥

ಕ್ರೋಧಹರ್ತಾ ತಾಪಹರ್ತಾ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಃ ।
ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪೀ ವಿಶ್ವೇಶಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 34 ॥

ಅಗ್ನಿರ್ವಿಭಾವಸುರ್ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಮೋ ನಿರೃತಿರೇವ ಚ ।
ವರುಣೋ ವಾಯುಗತಿಮಾನ್ ವಾಯುಃ ಕುಬೇರ ಈಶ್ವರಃ ॥ 35 ॥

ರವಿಶ್ಚನ್ದ್ರಃ ಕುಜಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಗುರುಃ ಕಾವ್ಯಃ ಶನೈಶ್ಚರಃ ।
ರಾಹುಃ ಕೇತುರ್ಮರುದ್ದಾತಾ ಧಾತಾ ಹರ್ತಾ ಸಮೀರಜಃ ॥ 36 ॥

ಮಶಕೀಕೃತದೇವಾರಿರ್ದೈತ್ಯಾರಿರ್ಮಧೂಸೂದನಃ ।
ಕಾಮಃ ಕಪಿಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಪಿಲೋ ವಿಶ್ವಜೀವನಃ ॥ 37 ॥

ಭಾಗೀರಥೀಪದಾಮ್ಭೋಜಃ ಸೇತುಬನ್ಧವಿಶಾರದಃ ।
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಹವಿಃ ಕವ್ಯಂ ಹವ್ಯವಾಹಃ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 38 ॥

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೋ ಮಹಾವೀರೋ ಮಧುರೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ।
ಉಡ್ಡೀನೋಡ್ಡೀನಗತಿಮಾನ್ ಸದ್ಗತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥

ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗದನ್ತೋ ಹ್ಯನನ್ತರಃ ।
ವಿಪಾಪ್ಮಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋಽಥ ಮಹಾನ್ ಮಹದಹಂಕೃತಿಃ ॥ 40 ॥

ಖಂ ವಾಯುಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಪೋ ವಹ್ನಿರ್ದಿಕ್ ಕಾಲ ಏಕಲಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಶ್ಚ ಪಲ್ವಲೀಕೃತಸಾಗರಃ ॥ 41 ॥

ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರಾಣಶ್ಚ ಖೇಚರೋ ಭೂಚರೋ ಮನುಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ರಾಜರಾಜೋ ವಿಶಾಂ ಪತಿಃ ॥ 42 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯ ಉದ್ಗೀಥೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದಪಾರಗಃ ।
ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಃ ಸದ್ಯಃ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತಾ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 43 ॥

ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಸುರಭಿಃ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ಗುಣನಿಧಿಃ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಮನುತ್ತಮಃ ॥ 44 ॥

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪುರಾರಾತಿಃ ಮತಿಮಾನ್ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ ।
ಕಿಲ್ಕಿಲಾರಾವಸನ್ತ್ರಸ್ತಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಃ ॥ 45 ॥

ಋಣತ್ರಯಹರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸರ್ವಗತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಅಪಸ್ಮಾರಹರಃ ಸ್ಮರ್ತಾ ಶ್ರುತಿರ್ಗಾಥಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮನುಃ ॥ 46 ॥

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಯತೀಶ್ವರಃ ।
ನಾದರೂಪಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾತನಃ ॥ 47 ॥

ಏಕೋಽನೇಕೋ ಜನಃ ಶುಕ್ಲಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರನಾಕುಲಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರನಾದಿಶ್ಚ ಸಾತ್ವಿಕೋ ರಾಜಸಸ್ತಮಃ ॥ 48 ॥

ತಮೋಹರ್ತಾ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಗುಣಾಕರಃ ।
ಗುಣಾಶ್ರಯೋ ಗುಣಮಯೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹದ್ಯಶಾಃ ॥

ಬೃಹದ್ಧನುರ್ಬೃಹತ್ಪಾದೋ ಬೃಹನ್ಮೂರ್ಧಾ ಬೃಹತ್ಸ್ವನಃ ।
ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೋ ಬೃಹನ್ನಾಸೋ ಬೃಹದ್ಬಾಹುರ್ಬೃಹತ್ತನುಃ ॥ 50 ॥

ಬೃಹದ್ಗಲೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹತ್ಪುಚ್ಛೋ ಬೃಹತ್ಕರಃ ।
ಬೃಹದ್ಗತಿರ್ಬೃಹತ್ಸೇವೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ ॥ 51 ॥

ಬೃಹದ್ಭಕ್ತಿರ್ಬೃಹದ್ವಾಂಛಾಫಲದೋ ಬೃಹದೀಶ್ವರಃ ।
ಬೃಹಲ್ಲೋಕನುತೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ವಿದ್ಯಾದಾತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 52 ॥

ದೇವಾಚಾರ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ಕಲಾಧರಃ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಗಾಮೀ ಚ ಮಲಯಾಚಲಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 53 ॥

ಉತ್ತರಾಶಾಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀಶೋ ದಿವ್ಯೌಷಧಿವಶಃ ಖಗಃ ।
ಶಾಖಾಮೃಗಃ ಕಪೀನ್ದ್ರೋಽಥ ಪುರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಚಂಚುರಃ ॥ 54 ॥

ಚತುರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಃ ಪರೋಽವರಃ ।
ಅನಾದಿನಿಧನೋ ವ್ಯಾಸೋ ವೈಕುಂಠಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ॥ 55 ॥

ಅಪರಾಜಿತೋ ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸದಾನನ್ದದ ಈಶಿತಾ ।
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪತಿರ್ಯೋದ್ಧಾ ಕಲಿಃ ಸ್ಫಾಲಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 56 ॥

ಮನೋವೇಗೀ ಸದಾಯೋಗೀ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ ।
ತತ್ತ್ವದಾತಾಽಥ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 57 ॥

ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತೋ ಭಕ್ತಾಕಾರೋ ಜಗದ್ರಥಃ ।
ಪ್ರಲಯೋಽಮಿತಮಾಯಶ್ಚ ಮಾಯಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ ॥ 58 ॥

ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತರಕ್ಷಾಶ್ಚ ಮಾಯಾನಿರ್ಮಿತವಿಷ್ಟಪಃ ।
ಮಾಯಾಶ್ರಯಶ್ಚ ನಿಲೇರ್ಪೋ ಮಾಯಾನಿರ್ವರ್ತಕಃ ಸುಖೀ ॥

ಸುಖೀ(ಖಂ) ಸುಖಪ್ರದೋ ನಾಗೋ ಮಹೇಶಕೃತಸಂಸ್ತವಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಶರಭಃ ಕಲಿಪಾವನಃ ॥ 60 ॥

ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸನ್ಮಾನೋ ರೂಪಂ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರುತೀ ರವಃ ।
ಘ್ರಾಣಂ ಗನ್ಧಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ಸ್ಪರ್ಶೋ ಹಿಂಕಾರಮಾನಗಃ ॥ 61 ॥

ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಗಮ್ಯಶ್ಚ ವೈಕುಂಠಭಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಜಾಕಾನ್ತೋ ದುರ್ವಾಸಾಃ ಕವಿರಂಗಿರಾಃ ॥ 62 ॥

ಭೃಗುರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ್ಯವನೋ ನಾರದಸ್ತುಮ್ಬುರುರ್ಹರಃ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರಂ ಚ ವಿಶ್ವಪಃ ॥ 63 ॥

ಯಾಜಕೋ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಪಾವಕಃ ಪಿತರಸ್ತಥಾ ।
ಶ್ರದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ಷಮಾ ತನ್ದ್ರಾ ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಯಿತಾ ಸುರಃ ॥ 64 ॥

ರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ಭೂಪತೀ ರೂಢೋ ಮಾಲೀ ಸಂಸಾರಸಾರಥಿಃ ।
ನಿತ್ಯಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಶ್ಚ ಭಕ್ತಕಾಮಧುಗುತ್ತಮಃ ॥ 65 ॥

ಗಣಪಃ ಕೇಶವೋ ಭ್ರಾತಾ ಪಿತಾ ಮಾತಾಽಥ ಮಾರುತಿಃ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 66 ॥

ಕಾಮಜಿತ್ ಕಾಮದಹನಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ।
ಮುದ್ರೋಪಹಾರೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಹರೋ ಬಲಃ ॥ 67 ॥

ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಃ ।
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದಂಷ್ಟ್ರಾಶತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ॥ 68 ॥

ಮಹಾನಿಧಿರ್ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹಾಭರ್ಗೋ ಮಹರ್ದ್ಧಿದಃ ।
ಮಹಾಕಾರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥

ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಮಹಾಶಮೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾದೇವಾತ್ಮಕೋ ವಿಭುಃ ॥ 70 ॥

ರುದ್ರಕರ್ಮಾ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ರತ್ನನಾಭಃ ಕೃತಾಗಮಃ ।
ಅಮ್ಭೋಧಿಲಂಘನಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ಪ್ರಮೋದನಃ ॥ 71 ॥

ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಯಃ ಸೋಮೋ ವಿಜಯೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ।
ಜೀವೋ ಧಾತಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರ್ಮುಕುನ್ದೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 72 ॥

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಃ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವನ್ದಿತಃ ॥ 73 ॥

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಲಂಘನೋ ವೀರಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ ।
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ ॥ 74 ॥

ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಮಕುಟಃ ಸಪ್ತಹೋತ್ರಃ ಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಪ್ತಸಾಮೋಪಗೀತಶ್ಚ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 75 ॥

ಸಪ್ತಚ್ಛನ್ದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಚ್ಛನ್ದಃ ಸಪ್ತಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ಮೇಧಾದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ ॥ 76 ॥

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಗರ್ಭದೋಷಹಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ ।
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಮ್ಭೋ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 77 ॥

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಹಾ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷದಃ ।
ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರೋ ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಃ ॥ 78 ॥

ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯೋ ನವನಾಥಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಮೇಖಲೀ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಸಾರಥಿಃ ॥

ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಪುಚ್ಛಃ ಪುಚ್ಛಹತಾಸುರಃ ।
ದುಷ್ಟಹನ್ತಾ ನಿಯಮಿತಾ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಶಾತನಃ ॥ 80 ॥

ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಧರ್ಮನೇತಾ ಕೃಪಾಕರಃ ।
ಉಗ್ರಕೃತ್ಯಶ್ಚೋಗ್ರವೇಗ ಉಗ್ರನೇತ್ರಃ ಶತಕ್ರತುಃ ॥ 81 ॥

ಶತಮನ್ಯುಸ್ತುತಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲೀ ಚ ವ್ಯಗ್ರೋ ರಕ್ಷೋವಿನಾಶನಃ ॥ 82 ॥

ರಕ್ಷೋಽಗ್ನಿದಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಃ ಶ್ರೀಧರೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಮೇಘನಾದೋ ಮೇಘರೂಪೋ ಮೇಘವೃಷ್ಟಿನಿವಾರಣಃ ॥ 83 ॥

ಮೇಘಜೀವನಹೇತುಶ್ಚ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಃ ಪರಾತ್ಮಕಃ ।
ಸಮೀರತನಯೋ ಧಾತಾ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 84 ॥

ಅಮೋಘೋಽಮೋಘವೃಷ್ಟಿಶ್ಚಾಭೀಷ್ಟದೋಽನಿಷ್ಟನಾಶನಃ ।
ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥಾಪಹಾರೀ ಚ ಸಮರ್ಥೋ ರಾಮಸೇವಕಃ ॥ 85 ॥

ಅರ್ಥೀ ಧನ್ಯೋಽಸುರಾರಾತಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಆತ್ಮಭೂಃ ।
ಸಂಕರ್ಷಣೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ ॥ 86 ॥

ಅಚಲೋದ್ಧಾರಕೋ ನಿತ್ಯಃ ಸೇತುಕೃದ್ರಾಮಸಾರಥಿಃ ।
ಆನನ್ದಃ ಪರಮಾನನ್ದೋ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ನಿಧಿಃ ಶಯಃ ॥ 87 ॥

ವರಾಹೋ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ವಾಮನೋ ಜಮದಗ್ನಿಜಃ ।
ರಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಿವೋ ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕೀ ರಾಮಾಶ್ರಯೋ ಹರಿಃ ॥ 88 ॥

ನನ್ದೀ ಭೃಂಗೀ ಚ ಚಂಡೀ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾರಾಮೋ ವಿಶ್ರಾಮೋ ಜಗತೀಪತಿಃ ॥

ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕಪೀಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾವಾಸಃ ಸದಾಶ್ರಯಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸ್ತುತೋ ದಾನ್ತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಪ್ಲವಂಗಮಃ ॥ 90 ॥

ನಖದಾರಿತರಕ್ಷಶ್ಚ ನಖಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ।
ಕುಶಲಃ ಸುಧನಃ ಶೇಷೋ ವಾಸುಕಿಸ್ತಕ್ಷಕಸ್ತಥಾ ॥ 91 ॥

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ಬಲಾಢ್ಯಶ್ಚ ಪುರುಜೇತಾಽಘನಾಶನಃ ।
ಕೈವಲ್ಯದೀಪಃ ಕೈವಲ್ಯೋ ಗರುಡಃ ಪನ್ನಗೋ ಗುರುಃ ॥ 92 ॥

ಕ್ಲೀಕ್ಲೀರಾವಹತಾರಾತಿಗರ್ವಃ ಪರ್ವತಭೇದನಃ ।
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವಜ್ರವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ಭಕ್ತವಜ್ರನಿವಾರಕಃ ॥ 93 ॥

ನಖಾಯುಧೋ ಮಣಿಗ್ರೀವೋ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲೀ ಚ ಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಪ್ರೌಢಪ್ರತಾಪಸ್ತಪನೋ ಭಕ್ತತಾಪನಿವಾರಕಃ ॥ 94 ॥

ಶರಣಂ ಜೀವನಂ ಭೋಕ್ತಾ ನಾನಾಚೇಷ್ಟೋಽಥ ಚಂಚಲಃ ।
ಸ್ವಸ್ಥಸ್ತ್ವಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಹಾ ದುಃಖಶಾತನಃ ಪವನಾತ್ಮಜಃ ॥ 95 ॥

ಪವನಃ ಪಾವನಃ ಕಾನ್ತೋ ಭಕ್ತಾಂಗಃ ಸಹನೋ ಬಲಃ ।
ಮೇಘನಾದರಿಪುರ್ಮೇಘನಾದಸಂಹೃತರಾಕ್ಷಸಃ ॥ 96 ॥

ಕ್ಷರೋಽಕ್ಷರೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವಾನರೇಶಃ ಸತಾಂಗತಿಃ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶಿತಿಕಂಠಶ್ಚ ಸಹಾಯಃ ಸಹನಾಯಕಃ ॥ 97 ॥

ಅಸ್ಥೂಲಸ್ತ್ವನಣುರ್ಭರ್ಗೋ ದೇವಸಂಸೃತಿನಾಶನಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾರಶ್ಚಾಪ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮಕುಶಲಃ ಸುಧೀಃ ॥ 98 ॥

ಅಕಲ್ಮಷಃ ಸತ್ಯಹೇತುಃ ಸತ್ಯದಃ ಸತ್ಯಗೋಚರಃ ।
ಸತ್ಯಗರ್ಭಃ ಸತ್ಯರೂಪಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 99 ॥

ಅಂಜನಾಪ್ರಾಣಲಿಂಗಂ ಚ ವಾಯುವಂಶೋದ್ಭವಃ ಶ್ರುತಿಃ ।
ಭದ್ರರೂಪೋ ರುದ್ರರೂಪಃ ಸುರೂಪಶ್ಚಿತ್ರರೂಪಧೃಕ್ ॥ 100 ॥

ಮೈನಾಕವನ್ದಿತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನೋ ವಿಜಯೋ ಜಯಃ ।
ಕ್ರಾನ್ತದಿಙ್ಮಂಡಲೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 101 ॥

ಕಮ್ಬುಕಂಠಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಹ್ರಸ್ವನಾಸೋ ವೃಕೋದರಃ ।
ಲಮ್ಬೋಷ್ಠಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಿತ್ರಮಾಲೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ ॥ 102 ॥

ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಕವಿರಾನನ್ದವಿಗ್ರಹೋಽನಲ್ಪನಾಶನಃ ।
ಫಾಲ್ಗುನೀಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗತತ್ಪರಃ ॥ 103 ॥

ಯೋಗವಿದ್ಯೋಗಕರ್ತಾ ಚ ಯೋಗಯೋನಿರ್ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವರ್ಣನಿರ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 104 ॥

ಉಲೂಖಲಮುಖಃ ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ತುತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾಣಿಃ ಶಿಖಾಧರಃ ॥ 105 ॥

ಸುಶರ್ಮಾಽಮಿತಧರ್ಮಾ ಚ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ ।
ಜಿಷ್ಣುರ್ಭವಿಷ್ಣೂ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಾಣುರೇವ ಚ ॥ 106 ॥

ಹರೀ ರುದ್ರಾನುಕೃದ್ವೃಕ್ಷಕಮ್ಪನೋ ಭೂಮಿಕಮ್ಪನಃ ।
ಗುಣಪ್ರವಾಹಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ವೀತರಾಗಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 107 ॥

ನಾಗಕನ್ಯಾಭಯಧ್ವಂಸೀ ಕೃತಪೂರ್ಣಃ ಕಪಾಲಭೃತ್ ।
ಅನುಕೂಲೋಽಕ್ಷಯೋಽಪಾಯೋಽನಪಾಯೋ ವೇದಪಾರಗಃ ॥ 108 ॥

ಅಕ್ಷರಃ ಪುರುಷೋ ಲೋಕನಾಥಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರಭುರ್ದೃಢಃ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೂಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ ॥ 109 ॥

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನನಿಲಯಃ ಪ್ರೇತವಿದ್ರಾವಣಕ್ಷಮಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಃ ಪಂಚಮಾತೃಕೋ ರಂಜನೋ ಧ್ವಜಃ ॥ 110 ॥

ಯೋಗಿನೀವೃನ್ದವನ್ದ್ಯಶ್ರೀಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋಽನನ್ತವಿಕ್ರಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀನ್ದ್ರಿಯವಪುರ್ಧೃತದಂಡೋ ದಶಾತ್ಮಕಃ ॥ 111 ॥

ಅಪ್ರಪಂಚಃ ಸದಾಚಾರಃ ಶೂರಸೇನೋ ವಿದಾರಕಃ ।
ಬುದ್ಧಃ ಪ್ರಮೋದ ಆನನ್ದಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಪತಿರ್ಧರಃ ॥ 112 ॥

ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಸ್ವರ್ಲೋಕಭಯಹೃನ್ಮಾನದೋ ಮದಃ ॥ 113 ॥

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಃ ಶಕ್ತಿರನನ್ತೋಽನನ್ತಮಂಗಲಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧರೋ ನೇತಾ ವಿರೂಪಃ ಸ್ವರಸುನ್ದರಃ ॥ 114 ॥

ಧೂಮಕೇತುರ್ಮಹಾಕೇತುಃ ಸತ್ಯಕೇತುರ್ಮಹಾರಥಃ ।
ನನ್ದೀಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರಶ್ಚ ಮೇಖಲೀ ಡಮರುಪ್ರಿಯಃ ॥ 115 ॥

ಲೋಹಿತಾಂಗಃ ಸಮಿದ್ವಹ್ನಿಃ ಷಡೃತುಃ ಶರ್ವ ಈಶ್ವರಃ ।
ಫಲಭುಕ್ ಫಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥ 116 ॥

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಫಲೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತಾರಕೋ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಃ ॥ 117 ॥

ತ್ರಿಮಾರ್ಗವಸತಿರ್ಭೀಮಃ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಃ ।
ಊರ್ಜಃಸ್ವಾಮೀ ಜಲಸ್ವಾಮೀ ಶೂಲೀ ಮಾಲೀ ನಿಶಾಕರಃ ॥ 118 ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರೋ ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಃ ।
ವನಮಾಲೀ ಶುಭಾಂಗಶ್ಚ ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರೋ ಯುವಾ ॥ 119 ॥

ಜಯೋಽಜೇಯಪರೀವಾರಃ ಸಹಸ್ರವದನಃ ಕವಿಃ ।
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 120 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಕಾಮಗತಿರ್ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ಕರಃ ।
ಶಮ್ಭುತೇಜಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಃ ಪ್ಲವಂಗಮಃ ॥ 121 ॥

ಚತುರ್ಣವತಿಮನ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಬಲದರ್ಪಹಾ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಮಾನಂಗದಪ್ರಿಯವರ್ಧನಃ ॥ 122 ॥

ಸ್ಮೃತಿಬೀಜಂ ಸುರೇಶಾನಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ ।
ಉತ್ತಮಃ ಶ್ರೀಪರೀವಾರಃ ಶ್ರೀಭೂರುಗ್ರಶ್ಚ ಕಾಮಧುಕ್ ॥ 123 ॥

ಸದಾಗತಿರ್ಮಾತರಿಶ್ವಾ ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಃ ।
ನೀಲಪ್ರಿಯೋ ನೀಲವರ್ಣೋ ನೀಲವರ್ಣಪ್ರಿಯಃ ಸುಹೃತ್ ॥ 124 ॥

ರಾಮದೂತೋ ಲೋಕಬನ್ಧುರನ್ತರಾತ್ಮಾ ಮನೋರಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಧ್ಯಾನಕೃದ್ವೀರಃ ಸದಾ ಕಿಮ್ಪುರುಷಸ್ತುತಃ ॥ 125 ॥

ರಾಮಕಾರ್ಯಾನ್ತರಂಗಶ್ಚ ಶುದ್ಧಿರ್ಗತಿರನಾಮಯಃ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಪರೇಶಪ್ರಿಯಸಾರಥಿಃ ॥ 126 ॥

ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಃ ।
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರಃ ಪಾರಾವಾರಗತಿರ್ಗುರುಃ ॥ 127 ॥

ತಾರಕೋ ಭಗವಾಂಸ್ತ್ರಾತಾ ಸ್ವಸ್ತಿದಾತಾ ಸುಮಂಗಲಃ ।
ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಸಮಸ್ತಸುರವನ್ದಿತಃ ।
ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರನ್ಧರಃ ॥ 128 ॥

ವಾಲ್ಮೀಕಿರುವಾಚ
ಇತಿ ನಾಮ್ನ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತುತೋ ರಾಮೇಣ ವಾಯುಭೂಃ ।
ಉವಾಚ ತಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸಂಘಾಯಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಮ್ ॥ 129 ॥

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನುವಾಚ ।
ಧ್ಯಾನಾಸ್ಪದಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ಪುರಃ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೃಪಾನಿಧೇ ರಾಮ ಜ್ಞಾತೋಽಸಿ ಕಪಿನಾ ಮಯಾ ॥ 130 ॥
ತ್ವಧ್ಯಾನ ನಿರತಾ ಲೋಕಾಃ ಕಿಂ ಮಾಂ ಜಪಸಿ ಸಾದರಮ್ ।
ತವಾಗಮನಹೇತುಶ್ಚ ಜ್ಞಾತೋ ಹ್ಯತ್ರ ಮಯಾಽನಘ ॥ 131 ॥

ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮಮ ಕಿಂ ರಾಮ ತಥಾ ಬ್ರೂಹಿ ಚ ರಾಘವ ।
ಇತಿ ಪ್ರಚೋದಿತೋ ರಾಮಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮೇದಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 132 ॥

ಶ್ರೀ ರಾಮಚನ್ದ್ರೋವಾಚ ।
ದುರ್ಜಯಃ ಖಲು ವೈದೇಹೀಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಕೋಽಪಿ ನಿರ್ಗತಃ ।
ಹತ್ವಾ ತಂ ನಿರ್ಘೃಣಂ ವೀರಮಾನಯ ತ್ವಂ ಕಪೀಶ್ವರ ॥ 133 ॥
ಮಮ ದಾಸ್ಯಂ ಕುರು ಸಖೇ ಭವ ವಿಶ್ವಸುಖಂಕರಃ ।
ತಥಾ ಕೃತೇ ತ್ವಯಾ ವೀರ ಮಮ ಕಾರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 134 ॥
ಓಮೀತ್ಯಾಜ್ಞಾಂ ತು ಶಿರಸಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ ಕಪೀಶ್ವರಃ।
ವಿಧೇಯಂ ವಿಧಿವತ್ತತ್ರ ಚಕಾರ ಶಿರಸಾ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 135 ॥

ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಯೋಽಧೀತೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ ।
ದುಃಖೌಘೋ ನಶ್ಯತೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಮ್ಪತ್ತಿರ್ವರ್ಧತೇ ಚಿರಮ್ ।
ವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ತಸ್ಯ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 136 ॥

ರಾಜಾನೋ ರಾಜಪುತ್ರಾಶ್ಚ ರಾಜಕೀಯಾಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರಿಣಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ಚ ತ್ರಿಪಕ್ಷತಃ ॥ 137 ॥

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇ ಜಪತಾಂ ನಾಸ್ತಿ ವೈರಿಕೃತಂ ಭಯಮ್ ।
ತ್ರಿಕಾಲಪಠನಾದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕರಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 138 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಾನ್ ಸೋಽಪಿ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 139 ॥

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾನಾಂ ವೈರಿವಿದ್ರಾವಣಂ ಭವೇತ್ ।
ಜ್ವರಾಪಸ್ಮಾರಶಮನಂ ಗುಲ್ಮಾದಿವ್ಯಾಧಿವಾರಣಮ್ ॥ 140 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಕಂ ಜಪತಾಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಪಾಠಯೇದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಾಯುಪುತ್ರಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 141 ॥

॥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya or Hanuman:

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top