Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devi or Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Devi or Parvathisahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീദേവീ അഥവാ പാര്‍വതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം കൂര്‍മപുരാണാന്തര്‍ഗതം ॥

അഥ ദേവീമാഹാത്മ്യം ।
സൂത ഉവാച
ഇത്യാകര്‍ണ്യാഥ മുനയഃ കൂര്‍മരൂപേണ ഭാഷിതം ।
വിഷ്ണുനാ പുനരേവൈനം പ്രണതാ ഹരിം ॥ 12।1 ॥

ഋഷയഃ ഊചുഃ
കൈഷാ ഭഗവതീ ദേവീ ശംകരാര്‍ദ്ധശരീരിണീ ।
ശിവാ സതീ ഹൈമവതീ യഥാവദ്ബ്രൂഹി പൃച്ഛതാം ॥ 12।2 ॥

തേഷാം തദ്വചനം ശ്രുത്വാ മുനീനാം പുരുഷോത്തമഃ ।
പ്രത്യുവാച മഹായോഗീ ധ്യാത്വാ സ്വം പരമം പദം ॥ 12।3 ॥

ശ്രീകൂര്‍മ ഉവാച
പുരാ പിതാമഹേനോക്തം മേരുപൃഷ്ഠേ സുശോഭനേ ।
രഹസ്യമേതദ് വിജ്ഞാനം ഗോപനീയം വിശേഷതഃ ॥ 12।4 ॥

സാംഖ്യാനാം പരമം സാംഖ്യം ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനമുത്തമം ।
സംസാരാര്‍ണവമഗ്നാനാം ജന്തൂനാമേകമോചനം ॥ 12।5 ॥

യാ സാ മാഹേശ്വരീ ശക്തിര്‍ജ്ഞാനരൂപാഽതിലാലസാ ।
വ്യോമസംജ്ഞാ പരാ കാഷ്ഠാ സേയം ഹൈമവതീ മതാ ॥ 12।6 ॥

ശിവാ സര്‍വഗതാഽനാന്താ ഗുണാതീതാതിനിഷ്കലാ ।
ഏകാനേകവിഭാഗസ്ഥാ ജ്ഞാനരൂപാഽതിലാലസാ ॥ 12।7 ॥

അനന്യാ നിഷ്കലേ തത്ത്വേ സംസ്ഥിതാ തസ്യ തേജസാ ।
സ്വാഭാവികീ ച തന്‍മൂലാ പ്രഭാ ഭാനോരിവാമലാ ॥ 12।8 ॥

ഏകാ മാഹേശ്വരീ ശക്തിരനേകോപാധിയോഗതഃ ।
പരാവരേണ രൂപേണ ക്രീഡതേ തസ്യ സന്നിധൌ ॥ 12।9 ॥

സേയം കരോതി സകലം തസ്യാഃ കാര്യമിദം ജഗത് ।
ന കാര്യം നാപി കരണമീശ്വരസ്യേതി സൂരയഃ ॥ 12।10 ॥

ചതസ്രഃ ശക്തയോ ദേവ്യാഃ സ്വരൂപത്വേന സംസ്ഥിതാഃ ।
അധിഷ്ഠാനവശാത്തസ്യാഃ ശൃണുധ്വം മുനിപുംഗവാഃ ॥ 12।11 ॥

ശാന്തിര്‍വിദ്യാ പ്രതിഷ്ഠാ ച നിവൃത്തിശ്ചേതി താഃ സ്മൃതാഃ ।
ചതുര്‍വ്യൂഹസ്തതോ ദേവഃ പ്രോച്യതേ പരമേശ്വരഃ ॥ 12।12 ॥

അനയാ പരയാ ദേവഃ സ്വാത്മാനന്ദം സമശ്നുതേ ।
ചതുര്‍ഷ്വപി ച വേദേഷു ചതുര്‍മൂര്‍തിര്‍മഹേശ്വരഃ ॥ 12।13 ॥

അസ്യാസ്ത്വനാദിസംസിദ്ധമൈശ്വര്യമതുലം മഹത് ।
തത്സംബന്ധാദനന്തായാ രുദ്രേണ പരമാത്മനാ ॥ 12।14 ॥

സൈഷാ സര്‍വേശ്വരീ ദേവീ സര്‍വഭൂതപ്രവര്‍തികാ ।
പ്രോച്യതേ ഭഗവാന്‍ കാലോ ഹരിഃ പ്രാണോ മഹേശ്വരഃ ॥ 12।15 ॥

തത്ര സര്‍വമിദം പ്രോതമോതംചൈവാഖിലം ജഗത് ।
സ കാലോഽഗ്നിര്‍ഹരോ രുദ്രോ ഗീയതേ വേദവാദിഭിഃ ॥ 12।16 ॥

കാലഃ സൃജതി ഭൂതാനി കാലഃ സംഹരതേ പ്രജാഃ ।
സര്‍വേ കാലസ്യ വശഗാ ന കാലഃ കസ്യചിദ് വശേ ॥ 12।17 ॥

പ്രധാനം പുരുഷസ്തത്ത്വം മഹാനാത്മാ ത്വഹംകൃതിഃ ।
കാലേനാന്യാനി തത്ത്വാനി സമാവിഷ്ടാനി യോഗിനാ ॥ 12।18 ॥

തസ്യ സര്‍വജഗന്‍മൂര്‍തിഃ ശക്തിര്‍മായേതി വിശ്രുതാ ।
തദേയം ഭ്രാമയേദീശോ മായാവീ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 12।19 ॥

സൈഷാ മായാത്മികാ ശക്തിഃ സര്‍വാകാരാ സനാതനീ ।
വൈശ്വരൂപം മഹേശസ്യ സര്‍വദാ സമ്പ്രകാശയേത് ॥ 12।20 ॥

അന്യാശ്ച ശക്തയോ മുഖ്യാസ്തസ്യ ദേവസ്യ നിര്‍മിതാഃ ।
ജ്ഞാനശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിഃ പ്രാണശക്തിരിതി ത്രയം ॥ 12।21 ॥

സര്‍വാസാമേവ ശക്തീനാം ശക്തിമന്തോ വിനിര്‍മിതാഃ ।
മായയൈവാഥ വിപ്രേന്ദ്രാഃ സാ ചാനാദിരനശ്വരാഃ ॥ 12।22 ॥

സര്‍വശക്ത്യാത്മികാ മായാ ദുര്‍നിവാരാ ദുരത്യയാ ।
മായാവീ സര്‍വശക്തീശഃ കാലഃ കാലകാരഃ പ്രഭുഃ ॥ 12।23 ॥

കരോതി കാലഃ സകലം സംഹരേത് കാല ഏവ ഹി ।
കാലഃ സ്ഥാപയതേ വിശ്വം കാലാധീനമിദം ജഗത് ॥ 12।24 ॥

ലബ്ധ്വാ ദേവാധിദേവസ്യ സന്നിധിം പരമേഷ്ഠിനഃ ।
അനന്തസ്യാഖിലേശസ്യ ശംഭോഃ കാലാത്മനഃ പ്രഭോഃ ॥ 12।25 ॥

പ്രധാനം പുരുഷോ മായാ മായാ ചൈവം പ്രപദ്യതേ ।
ഏകാ സര്‍വഗതാനന്താ കേവലാ നിഷ്കലാ ശിവാ ॥ 12।26 ॥

ഏകാ ശക്തിഃ ശിവൈകോഽപി ശക്തിമാനുച്യതേ ശിവഃ ।
ശക്തയഃ ശക്തിമന്തോഽന്യേ സര്‍വശക്തിസമുദ്ഭവാഃ ॥ 12।27 ॥

ശക്തിശക്തിമതോര്‍ഭേദം വദന്തി പരമാര്‍ഥതഃ ।
അഭേദംചാനുപശ്യന്തി യോഗിനസ്തത്ത്വചിന്തകാഃ ॥ 12।28 ॥

ശക്തയോ ഗിരജാ ദേവീ ശക്തിമാനഥ ശംകരഃ ।
വിശേഷഃ കഥ്യതേ ചായം പുരാണേ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ ॥ 12।29 ॥

ഭോഗ്യാ വിശ്വേശ്വരീ ദേവീ മഹേശ്വരപതിവ്രതാ ।
പ്രോച്യതേ ഭഗവാന്‍ ഭോക്താ കപര്‍ദീ നീലലോഹിതഃ ॥ 12।30 ॥

മന്താ വിശ്വേശ്വരോ ദേവഃ ശംകരോ മന്‍മഥാന്തകഃ ।
പ്രോച്യതേ മതിരീശാനീ മന്തവ്യാ ച വിചാരതഃ ॥ 12।31 ॥

ഇത്യേതദഖിലം വിപ്രാഃ ശക്തിശക്തിമദുദ്ഭവം ।
പ്രോച്യതേ സര്‍വവേദേഷു മുനിഭിസ്തത്ത്വദര്‍ശിഭിഃ ॥ 12।32 ॥

ഏതത്പ്രദര്‍ശിതം ദിവ്യം ദേവ്യാ മാഹാത്മ്യമുത്തമം ।
സര്‍വവേദാന്തവീദേഷു നിശ്ചിതം ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ ॥ 12।33 ॥

ഏകം സര്‍വഗതം സൂക്ഷ്മം കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം ।
യോഗിനസ്തത്പ്രപശ്യന്തി മഹാദേവ്യാഃ പരം പദം ॥ 12।34 ॥

ആനന്ദമക്ഷരം ബ്രഹ്മ കേവലം നിഷ്കലം പരം ।
യോഗിനസ്തത്പ്രപശ്യന്തി മഹാദേവ്യാഃ പരം പദം ॥ 12।35 ॥

പരാത്പരതരം തത്ത്വം ശാശ്വതം ശിവമച്യുതം ।
അനന്തപ്രകൃതൌ ലീനം ദേവ്യാസ്തത്പരമം പദം ॥ 12।36 ॥

ശുഭം നിരഞ്ജനം ശുദ്ധം നിര്‍ഗുണം ദ്വൈതവര്‍ജിതം ।
ആത്മോപലബ്ധിവിഷയം ദേവ്യാസ്തതപരമം പദം ॥ 12।37 ॥

സൈഷാ ധാത്രീ വിധാത്രീ ച പരമാനന്ദമിച്ഛതാം ।
സംസാരതാപാനഖിലാന്നിഹന്തീശ്വരസംശ്രയാ ॥ 12।38 ॥

തസ്മാദ്വിമുക്തിമന്വിച്ഛന്‍ പാര്‍വതീം പരമേശ്വരീം ।
ആശ്രയേത്സര്‍വഭൂതാനാമാത്മഭൂതാം ശിവാത്മികാം ॥ 12।39 ॥

ലബ്ധ്വാ ച പുത്രീം ശര്‍വാണീം തപസ്തപ്ത്വാ സുദുശ്ചരന്‍ ।
സഭാര്യഃ ശരണം യാതഃ പാര്‍വതീം പരമേശ്വരീം ॥ 12।40 ॥

താം ദൃഷ്ട്വാ ജായമാനാം ച സ്വേച്ഛയൈവ വരാനനാം ।
മേനാ ഹിമവതഃ പത്നീ പ്രാഹേദം പര്‍വതേശ്വരം ॥ 12।41 ॥

മേനോവാച
പശ്യ ബാലാമിമാം രാജന്‍രാജീവസദൃശാനനാം ।
ഹിതായ സര്‍വഭൂതാനാം ജാതാ ച തപസാവയോഃ ॥ 12।42 ॥

സോഽപി ദൃഷ്ട്വാ തതഃ ദേവീം തരുണാദിത്യസന്നിഭാം ।
കപര്‍ദിനീം ചതുര്‍വക്രാം ത്രിനേത്രാമതിലാലസാം ॥ 12।43 ॥

അഷ്ടഹസ്താം വിശാലാക്ഷീം ചന്ദ്രാവയവഭൂഷണാം ।
നിര്‍ഗുണാം സഗുണാം സാക്ഷാത്സദസദ്വ്യക്തിവര്‍ജിതാം ॥ 12।44 ॥

പ്രണംയ ശിരസാ ഭൂമൌ തേജസാ ചാതിവിഹ്വലഃ ।
ഭീതഃ കൃതാഞ്ജലിസ്തസ്യാഃ പ്രോവാച പരമേശ്വരീം ॥ 12।45 ॥

ഹിമവാനുവാച
കാ ത്വം ദേവി വിശാലാക്ഷി ശശാങ്കാവയവാങ്കിതേ ।
ന ജാനേ ത്വാമഹം വത്സേ യഥാവദ്ബ്രൂഹി പൃച്ഛതേ ॥ 12।46 ॥

ഗിരീന്ദ്രവചനം ശ്രുത്വാ തതഃ സാ പരമേശ്വരീ ।
വ്യാജഹാര മഹാശൈലം യോഗിനാമഭയപ്രദാ ॥ 12।47 ॥

ദേവ്യുവാച
മാം വിദ്ധി പരമാം ശക്തിം പരമേശ്വരസമാശ്രയാം ॥ 12।48 ॥

അനന്യാമവ്യയാമേകാം യാം പശ്യന്തി മുമുക്ഷവഃ ।
അഹം വൈ സര്‍വഭാവാനാത്മാ സര്‍വാന്തരാ ശിവാ ॥ 12।49 ॥

ശാശ്വതൈശ്വര്യവിജ്ഞാനമൂര്‍തിഃ സര്‍വപ്രവര്‍തികാ ।
അനന്താഽനന്തമഹിമാ സംസാരാര്‍ണവതാരിണീ ॥ 12।50 ॥

ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഃ പശ്യ മേ രൂപമൈശ്വരം ।
ഏതാവദുക്ത്വാ വിജ്ഞാനം ദത്ത്വാ ഹിമവതേ സ്വയം ॥ 12।51 ॥

സ്വം രൂപം ദര്‍ശയാമാസ ദിവ്യം തത് പാരമേശ്വരം ।
കോടിസൂര്യപ്രിതീകാശം തേജോബിംബം നിരാകുലം ॥ 12।52 ॥

ജ്വാലാമാലാസഹസ്രാഢ്യം കാലാനലശതോപമം ।
ദംഷ്ട്രാകരാലം ദുര്‍ദ്ധര്‍ഷം ജടാമണഡലമണ്ഡിതം ॥ 12।53 ॥

കിരീടിനം ഗദാഹസ്തം ശങ്കചക്രധരം തഥാ ।
ത്രിശൂലവരഹസ്തം ച ഘോരരൂപം ഭയാനകം ॥ 12।54 ॥

പ്രശാന്തം സോംയവദനമനന്താശ്ചര്യസംയുതം ।
ചന്ദ്രാവയവലക്ഷ്മാണം ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭം ॥ 12।55 ॥

കിരീടിനം ഗദാഹസ്തം നൂപുരൈരുപശോഭിതം ।
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം ॥ 12।56 ॥

ശങ്ഖചക്രധരം കാംയം ത്രിനേത്രം കൃത്തിവാസസം ।
അണ്ഡസ്ഥം ചാണ്ഡബാഹ്യസ്ഥം ബാഹ്യമാഭ്യന്തരം പരം ॥ 12।57 ॥

സര്‍വശക്തിമയം ശുഭ്രം സര്‍വാകാരം സനാതനം ।
ബ്രഹ്മോന്ദ്രോപേന്ദ്രയോഗീന്ദ്രൈര്‍വന്ദ്യമാനപദാംബുജം ॥ 12।58 ॥

സര്‍വതഃ പാണിപാദാന്തം സര്‍വതോഽക്ഷിശിരോമുഖം ।
സര്‍വമാവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം ദദര്‍ശ പരമേശ്വരം ॥ 12।59 ॥

ദൃഷ്ട്വാ തദീദൃശം രൂപം ദേവ്യാ മാഹേശ്വരം പരം ।
ഭയേന ച സമാവിഷ്ടഃ സ രാജാ ഹൃഷ്ടമാനസഃ ॥ 12।60 ॥

ആത്മന്യാധായ ചാത്മാനമോങ്കാരം സമനുസ്മരന്‍ ।
നാംനാമഷ്ടസഹസ്രേണ തുഷ്ടാവ പരമേശ്വരീം ॥ 12।61 ॥

ഹിമവാനുവാച
ശിവോമാ പരമാ ശക്തിരനന്താ നിഷ്കലാമലാ ।
ശാന്താ മാഹേശ്വരീ നിത്യാ ശാശ്വതീ പരമാക്ഷരാ ॥ 12।62 ॥

അചിന്ത്യാ കേവലാഽനന്ത്യാ ശിവാത്മാ പരമാത്മികാ ।
അനാദിരവ്യയാ ശുദ്ധാ ദേവാത്മാ സര്‍വഗാഽചലാ ॥ 12।63 ॥

ഏകാനേകവിഭാഗസ്ഥാ മായാതീതാ സുനിര്‍മലാ ।
മഹാമാഹേശ്വരീ സത്യാ മഹാദേവീ നിരഞ്ജനാ ॥ 12।64 ॥

കാഷ്ഠാ സര്‍വാന്തരസ്ഥാ ച ചിച്ഛക്തിരതിലാലസാ ।
നന്ദാ സര്‍വാത്മികാ വിദ്യാ ജ്യോതീരൂപാഽമൃതാക്ഷരാ ॥ 12।65 ॥

ശാന്തിഃ പ്രതിഷ്ഠാ സര്‍വേഷാം നിവൃത്തിരമൃതപ്രദാ ।
വ്യോമമൂര്‍തിര്‍വ്യോമലയാ വ്യോമാധാരാഽച്യുതാഽമരാ ॥ 12।66 ॥

അനാദിനിധനാഽമോഘാ കാരണാത്മാകുലാകുലാ ।
സ്വതഃ പ്രഥമജാനാഭിരമൃതസ്യാത്മസംശ്രയാ ॥ 12।67 ॥

പ്രാണേശ്വരപ്രിയാ മാതാ മഹാമഹിഷഘാതിനീ ।
പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണരൂപാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരീ ॥ 12।68 ॥

മഹാമായാ സുദുഷ്പൂരാ മൂലപ്രകൃതിരീശ്വരീ
സര്‍വശക്തികലാകാരാ ജ്യോത്സ്നാ ദ്യോര്‍മഹിമാസ്പദാ ॥ 12।69 ॥

സര്‍വകാര്യനിയന്ത്രീ ച സര്‍വഭൂതേശ്വരേശ്വരീ ।
സംസാരയോനിഃ സകലാ സര്‍വശക്തിസമുദ്ഭവാ ॥ 12।70 ॥

സംസാരപോതാ ദുര്‍വാരാ ദുര്‍നിരീക്ഷ്യ ദുരാസദാ ।
പ്രാണശക്തിഃ പ്രാണവിദ്യാ യോഗനീപരമാ കലാ ॥ 12।71 ॥

മഹവിഭൂതിദുര്‍ദര്‍ഷാ മൂലപ്രകൃതിസംഭവാ ।
അനാദ്യനന്തവിഭവാ പരമാദ്യാപകര്‍ഷിണീ ॥ 12।72 ॥

സര്‍ഗസ്ഥിത്യന്തകരണീ സുദുര്‍വാച്യാദുരത്യയാ ।
ശബ്ദയോനിഃ ശബ്ദമയീ നാദാഖ്യാ നാദവിഗ്രഹാ ॥ 12।73 ॥

അനാദിരവ്യക്തഗുണാ മഹാനന്ദാ സനാതനീ ।
ആകാശയോനിര്യോഗസ്ഥാ മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ ॥ 12।74 ॥

മഹാമായാ സുദുഷ്പാരാ മൂലപ്രകൃതിരീശ്വരീ
പ്രധാനപുരുഷാതീതാ പ്രധാനപുരുഷാത്മികാ ॥ 12।75 ॥

പുരാണീ ചിന്‍മയീ പുംസാമാദിഃ പുരുഷരൂപിണീ ।
ഭൂതാന്തരാത്മാ കൂടസ്ഥാ മഹാപുരുഷസംജ്ഞിതാ ॥ 12।76 ॥

ജന്‍മമൃത്യുജരാതീതാ സര്‍വശക്തിസമന്വിതാ ।
വ്യാപിനീ ചാനവച്ഛിന്നാ പ്രധാനാനുപ്രവേശിനീ ॥ 12।77 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞശക്തിരവ്യക്തലക്ഷണാ മലവര്‍ജിതാ ।
അനാദിമായാസംഭിന്നാ ത്രിതത്ത്വാ പ്രകൃതിഗ്രഹാ ॥ 12।78 ॥

മഹാമായാസമുത്പന്നാ താമസീ പൌരുഷീ ധ്രുവാ ।
വ്യക്താവ്യക്താത്മികാ കൃഷ്ണാ രക്താ ശുക്ലാ പ്രസൂതികാ ॥ 12।79 ॥

അകാര്യാ കാര്യജനനീ നിത്യം പ്രസവധര്‍മിണീ ।
സര്‍ഗപ്രലയനിര്‍മുക്താ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തധര്‍മിണീ ॥ 12।80 ॥

ബ്രഹ്മഗര്‍ഭാ ചതുര്‍വിശാ പദ്മനാഭാഽച്യുതാത്മികാ ।
വൈദ്യുതീ ശാശ്വതീ യോനിര്‍ജഗന്‍മാതേശ്വരപ്രിയാ ॥ 12।81 ॥

സര്‍വാധാരാ മഹാരൂപാ സര്‍വൈശ്വര്യസമന്വിതാ ।
വിശ്വരൂപാ മഹാഗര്‍ഭാ വിശ്വേശേച്ഛാനുവര്‍തിനീ ॥ 12।82 ॥

മഹീയസീ ബ്രഹ്മയോനിഃ മഹാലക്ഷ്മീസമുദ്ഭവാ
മഹാവിമാനമധ്യസ്ഥാ മഹാനിദ്രാത്മഹേതുകാ ॥ 12।83 ॥

സര്‍വസാധാരണീ സൂക്ഷ്മാ ഹ്യവിദ്യാ പാരമാര്‍ഥികാ ।
അനന്തരൂപാഽനന്തസ്ഥാ ദേവീ പുരുഷമോഹിനീ ॥ 12।84 ॥

അനേകാകാരസംസ്ഥാനാ കാലത്രയവിവര്‍ജിതാ ।
ബ്രഹ്മജന്‍മാ ഹരേര്‍മൂര്‍തിര്‍ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ॥ 12।85 ॥

ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുജനനീ ബ്രഹ്മാഖ്യാ ബ്രഹ്മസംശ്രയാ ।
വ്യക്താ പ്രഥമജാ ബ്രാഹ്മീ മഹതീ ജ്ഞാനരൂപിണീ ॥ 12।86 ॥

വൈരാഗ്യൈശ്വര്യധര്‍മാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്‍തിര്‍ഹൃദിസ്ഥിതാ ।
അപാംയോനിഃ സ്വയംഭൂതിര്‍മാനസീ തത്ത്വസംഭവാ ॥ 12।87 ॥

ഈശ്വരാണീ ച ശര്‍വാണീ ശംകരാര്‍ദ്ധശരീരിണീ ।
ഭവാനീ ചൈവ രുദ്രാണീ മഹാലക്ഷ്മീരഥാംബികാ ॥ 12।88 ॥

മഹേശ്വരസമുത്പന്നാ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദാ ।
സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വവന്ദ്യാ നിത്യം മുദിതമാനസാ ॥ 12।89 ॥

ബ്രഹ്മേന്ദ്രോപേന്ദ്രനമിതാ ശംകരേച്ഛാനുവര്‍തിനീ ।
ഈശ്വരാര്‍ദ്ധാസനഗതാ മഹേശ്വരപതിവ്രതാ ॥ 12।90 ॥

സകൃദ്വിഭാതാ സര്‍വാര്‍തി സമുദ്രപരിശോഷിണീ ।
പാര്‍വതീ ഹിമവത്പുത്രീ പരമാനന്ദദായിനീ ॥ 12।91 ॥

ഗുണാഢ്യാ യോഗജാ യോഗ്യാ ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍വികാസിനീ ।
സാവിത്രീകമലാ ലക്ഷ്മീഃ ശ്രീരനന്തോരസി സ്ഥിതാ ॥ 12।92 ॥

സരോജനിലയാ മുദ്രാ യോഗനിദ്രാ സുരാര്‍ദിനീ ।
സരസ്വതീ സര്‍വവിദ്യാ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠാ സുമങ്ഗലാ ॥ 12।93 ॥

വാഗ്ദേവീ വരദാ വാച്യാ കീര്‍തിഃ സര്‍വാര്‍ഥസാധികാ ।
യോഗീശ്വരീ ബ്രഹ്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ സുശോഭനാ ॥ 12।94 ॥

ഗുഹ്യവിദ്യാത്മവിദ്യാ ച ധര്‍മവിദ്യാത്മഭാവിതാ ।
സ്വാഹാ വിശ്വംഭരാ സിദ്ധിഃ സ്വധാ മേധാ ധൃതിഃ ശ്രുതിഃ ॥ 12।95 ॥

നീതിഃ സുനീതിഃ സുകൃതിര്‍മാധവീ നരവാഹിനീ ।
പൂജ്യാ വിഭാവരീ സൌംയാ ഭോഗിനീ ഭോഗശായിനീ ॥ 12।96 ॥

ശോഭാ വംശകരീ ലോലാ മാലിനീ പരമേഷ്ഠിനീ ।
ത്രൈലോക്യസുന്ദരീ രംയാ സുന്ദരീ കാമചാരിണീ ॥ 12।97 ॥

മഹാനുഭാവാ സത്ത്വസ്ഥാ മഹാമഹിഷമര്‍ദിനീ ।
പദ്മമാലാ പാപഹരാ വിചിത്രാ മുകുടാനനാ ॥ 12।98 ॥

കാന്താ ചിത്രാംബരധരാ ദിവ്യാബരണഭൂഷിതാ ।
ഹംസാഖ്യാ വ്യോമനിലയാ ജഗത്സൃഷ്ടിവിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 12।99 ॥

നിര്യന്ത്രാ യന്ത്രവാഹസ്ഥാ നന്ദിനീ ഭദ്രകാലികാ ।
ആദിത്യവര്‍ണാ കൌമാരീ മയൂരവരവാഹനാ ॥ 12।100 ॥

വൃഷാസനഗതാ ഗൌരീ മഹാകാലീ സുരാര്‍ചിതാ ।
അദിതിര്‍നിയതാ രൌദ്രാ പദ്മഗര്‍ഭാ വിവാഹനാ ॥ 12।101 ॥

വിരൂപാക്ഷീ ലേലിഹാനാ മഹാപുരനിവാസിനീ ।
മഹാഫലാഽനവദ്യാങ്ഗീ കാമരുപാ വിഭാവരീ ॥ 12।102 ॥

വിചിത്രരത്നമുകുടാ പ്രണതാര്‍തിപ്രഭഞ്ജനീ ।
കൌശികീ കര്‍ഷണീ രാത്രിസ്ത്രിദശാര്‍തിവിനാശിനീ ॥ 12।103 ॥

ബഹുരൂപാ സ്വരൂപാ ച വിരൂപാ രൂപവര്‍ജിതാ ।
ഭക്താര്‍തിശമനീ ഭവ്യാ ഭവഭാരവിനാശനീ ॥ 12।104 ॥

നിര്‍ഗുണാ നിത്യവിഭവാ നിഃസാരാ നിരപത്രപാ ।
യശസ്വിനീ സാമഗീതിര്‍ഭവാങ്ഗനിലയാലയാ ॥ 12।105 ॥

ദീക്ഷാ വിദ്യാധരീ ദീപ്താ മഹേന്ദ്രവിനിപാതിനീ ।
സര്‍വാതിശായിനീ വിശ്വാ സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 12।106 ॥

സര്‍വേശ്വരപ്രിയാ ഭാര്യാ സമുദ്രാന്തരവാസിനീ ।
അകലങ്കാ നിരാധാരാ നിത്യസിദ്ധാ നിരാമയാ ॥ 12।107 ॥

കാമധേനുര്‍ബൃഹദ്ഗര്‍ഭാ ധീമതീ മോഹനാശിനീ ।
നിഃസങ്കല്‍പാ നിരാതങ്കാ വിനയാ വിനയപ്രിയാ ॥ 12।108 ॥

ജ്വാലാമാലാസഹസ്രാഢ്യാ ദേവദേവീ മനോമയീ ।
മഹാഭഗവതീ ഭര്‍ഗാ വാസുദേവസമുദ്ഭവാ ॥ 12।109 ॥

മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രഭഗിനീ ഭക്തിഗംയാ പരാവരാ ।
ജ്ഞാനജ്ഞേയാ ജരാതീതാ വേദാന്തവിഷയാ ഗതിഃ ॥ 12।110 ॥

ദക്ഷിണാ ദഹനാ മായാ സര്‍വഭൂതനമസ്കൃതാ ।
യോഗമായാ വിഭാഗജ്ഞാ മഹാമോഹാ മഹീയസീ ॥ 12।111 ॥

സംധ്യാ സര്‍വസമുദ്ഭൂതിര്‍ബ്രഹ്മവൃക്ഷാശ്രയാനതിഃ ।
ബീജാങ്കുരസമുദ്ഭൂതിര്‍മഹാശക്തിര്‍മഹാമതിഃ ॥ 12।112 ॥

ഖ്യാതിഃ പ്രജ്ഞാ ചിതിഃ സംച്ചിന്‍മഹാഭോഗീന്ദ്രശായിനീ ।
വികൃതിഃ ശാംസരീ ശാസ്തിര്‍ഗണഗന്ധര്‍വസേവിതാ ॥ 12।113 ॥

വൈശ്വാനരീ മഹാശാലാ ദേവസേനാ ഗുഹപ്രിയാ ।
മഹാരാത്രിഃ ശിവാമന്ദാ ശചീ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ ॥ 12।114 ॥

ഇജ്യാ പൂജ്യാ ജഗദ്ധാത്രീ ദുര്‍വിജ്ഞേയാ സുരൂപിണീ ।
തപസ്വിനീ സമാധിസ്ഥാ ത്രിനേത്രാ ദിവി സംസ്ഥിതാ ॥ 12।115 ॥

ഗുഹാംബികാ ഗുണോത്പത്തിര്‍മഹാപീഠാ മരുത്സുതാ ।
ഹവ്യവാഹാന്തരാഗാദിഃ ഹവ്യവാഹസമുദ്ഭവാ ॥ 12।116 ॥

ജഗദ്യോനിര്‍ജഗന്‍മാതാ ജന്‍മമൃത്യുജരാതിഗാ ।
ബുദ്ധിമാതാ ബുദ്ധിമതീ പുരുഷാന്തരവാസിനീ ॥ 12।117 ॥

തരസ്വിനീ സമാധിസ്ഥാ ത്രിനേത്രാ ദിവിസംസ്ഥിതാ ।
സര്‍വേന്ദ്രിയമനോമാതാ സര്‍വഭൂതഹൃദി സ്ഥിതാ ॥ 12।118 ॥

സംസാരതാരിണീ വിദ്യാ ബ്രഹ്മവാദിമനോലയാ ।
ബ്രഹ്മാണീ ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മഭൂതാ ഭവാരണീ ॥ 12।119 ॥

ഹിരണ്‍മയീ മഹാരാത്രിഃ സംസാരപരിവര്‍ത്തികാ ।
സുമാലിനീ സുരൂപാ ച ഭാവിനീ താരിണീ പ്രഭാ ॥ 12।120 ॥

ഉന്‍മീലനീ സര്‍വസഹാ സര്‍വപ്രത്യയസാക്ഷിണീ ।
സുസൌംയാ ചന്ദ്രവദനാ താണ്ഡവാസക്തമാനസാ ॥ 12।121 ॥

സത്ത്വശുദ്ധികരീ ശുദ്ധിര്‍മലത്രയവിനാശിനീ ।
ജഗത്പ്രിയാ ജഗന്‍മൂര്‍തിസ്ത്രിമൂര്‍തിരമൃതാശ് ॥ 12।122 ॥

നിരാശ്രയാ നിരാഹാരാ നിരങ്കുരവനോദ്ഭവാ ।
ചന്ദ്രഹസ്താ വിചിത്രാങ്ഗീ സ്രഗ്വിണീ പദ്മധാരിണീ ॥ 12।123 ॥

പരാവരവിധാനജ്ഞാ മഹാപുരുഷപൂര്‍വജാ ।
വിദ്യേശ്വരപ്രിയാ വിദ്യാ വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ ജിതശ്രമാ ॥ 12।124 ॥

വിദ്യാമയീ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രവദനാത്മജാ ।
സഹസ്രരശ്മിഃ സത്ത്വസ്ഥാ മഹേശ്വരപദാശ്രയാ ॥ 12।125 ॥

ക്ഷാലിനീ സന്‍മയീ വ്യാപ്താ തൈജസീ പദ്മബോധികാ ।
മഹാമായാശ്രയാ മാന്യാ മഹാദേവമനോരമാ ॥ 12।126 ॥

വ്യോമലക്ഷ്മീഃ സിഹരഥാ ചേകിതാനാമിതപ്രഭാ ।
വീരേശ്വരീ വിമാനസ്ഥാ വിശോകാശോകനാശിനീ ॥ 12।127 ॥

അനാഹതാ കുണ്ഡലിനീ നലിനീ പദ്മവാസിനീ ।
സദാനന്ദാ സദാകീര്‍തിഃ സര്‍വഭൂതാശ്രയസ്ഥിതാ ॥ 12।128 ॥

വാഗ്ദേവതാ ബ്രഹ്മകലാ കലാതീതാ കലാരണീ ।
ബ്രഹ്മശ്രീര്‍ബ്രഹ്മഹൃദയാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവപ്രിയാ ॥ 12।129 ॥

വ്യോമശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിര്‍ജ്ഞാനശക്തിഃ പരാഗതിഃ ।
ക്ഷോഭികാ ബന്ധികാ ഭേദ്യാ ഭേദാഭേദവിവര്‍ജിതാ ॥ 12।130 ॥

അഭിന്നാഭിന്നസംസ്ഥാനാ വംശിനീ വംശഹാരിണീ ।
ഗുഹ്യശക്തിര്‍ഗുണാതീതാ സര്‍വദാ സര്‍വതോമുഖീ ॥ 12।131 ॥

ഭഗിനീ ഭഗവത്പത്നീ സകലാ കാലകാരിണീ ।
സര്‍വവിത് സര്‍വതോഭദ്രാ ഗുഹ്യാതീതാ ഗുഹാവലിഃ ॥ 12।132 ॥

പ്രക്രിയാ യോഗമാതാ ച ഗങ്ഗാ വിശ്വേശ്വരേശ്വരീ ।
കപിലാ കാപിലാ കാന്താകനകാഭാകലാന്തരാ ॥ 12।133 ॥

പുണ്യാ പുഷ്കരിണീ ഭോക്ത്രീ പുരംദരപുരസ്സരാ ।
പോഷണീ പരമൈശ്വര്യഭൂതിദാ ഭൂതിഭൂഷണാ ॥ 12।134 ॥

പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പത്തിഃ പരമാര്‍ഥാര്‍ഥവിഗ്രഹാ ।
ധര്‍മോദയാ ഭാനുമതീ യോഗിജ്ഞേയ മനോജവാ ॥ 12।135 ॥

മനോഹരാ മനോരസ്ഥാ താപസീ വേദരൂപിണീ ।
വേദശക്തിര്‍വേദമാതാ വേദവിദ്യാപ്രകാശിനീ ॥ 12।136 ॥

യോഗേശ്വരേശ്വരീ മാതാ മഹാശക്തിര്‍മനോമയീ ।
വിശ്വാവസ്ഥാ വിയന്‍മൂര്‍ത്തിര്‍വിദ്യുന്‍മാലാ വിഹായസീ ॥ 12।137 ॥

കിംനരീ സുരഭിര്‍വന്ദ്യാ നന്ദിനീ നന്ദിവല്ലഭാ ।
ഭാരതീ പരമാനന്ദാ പരാപരവിഭേദികാ ॥ 12।138 ॥

സര്‍വപ്രഹരണോപേതാ കാംയാ കാമേശ്വരേശ്വരീ ।
അചിന്ത്യാഽചിന്ത്യവിഭവാ ഹൃല്ലേഖാ കനകപ്രഭാ 12।139 ॥

കൂഷ്മാണ്ഡീ ധനരത്നാഢ്യാ സുഗന്ധാ ഗന്ധായിനീ ।
ത്രിവിക്രമപദോദ്ഭൂതാ ധനുഷ്പാണിഃ ശിവോദയാ ॥ 12।140 ॥

സുദുര്ലഭാ ധനാദ്യക്ഷാ ധന്യാ പിങ്ഗലലോചനാ ।
ശാന്തിഃ പ്രഭാവതീ ദീപ്തിഃ പങ്കജായതലോചനാ ॥ 12।141 ॥

ആദ്യാ ഹൃത്കമലോദ്ഭൂതാ ഗവാം മതാ രണപ്രിയാ ।
സത്ക്രിയാ ഗിരിജാ ശുദിര്‍നിത്യപുഷ്ടാ നിരന്തരാ ॥ 12।142 ॥

ദുര്‍ഗാകാത്യായനീചണ്ഡീ ചര്‍ചികാ ശാന്തവിഗ്രഹാ ।
ഹിരണ്യവര്‍ണാ രജനീ ജഗദ്യന്ത്രപ്രവര്‍തികാ ॥ 12।143 ॥

മന്ദരാദ്രിനിവാസാ ച ശാരദാ സ്വര്‍ണമാലിനീ ।
രത്നമാലാ രത്നഗര്‍ഭാ പൃഥ്വീ വിശ്വപ്രമാഥിനീ ॥ 12।144 ॥

പദ്മാനനാ പദ്മനിഭാ നിത്യതുഷ്ടാഽമൃതോദ്ഭവാ ।
ധുന്വതീ ദുഃപ്രകമ്പാ ച സൂര്യമാതാ ദൃഷദ്വതീ ॥ 12।145 ॥

മഹേന്ദ്രഭഗിനീ മാന്യാ വരേണ്യാ വരദയികാ ।
കല്യാണീ കമലാവാസാ പഞ്ചചൂഡാ വരപ്രദാ ॥ 12।146 ॥

വാച്യാ വരേശ്വരീ വന്ദ്യാ ദുര്‍ജയാ ദുരതിക്രമാ ।
കാലരാത്രിര്‍മഹാവേഗാ വീരഭദ്രപ്രിയാ ഹിതാ ॥ 12।147 ॥

ഭദ്രകാലീ ജഗന്‍മാതാ ഭക്താനാം ഭദ്രദായിനീ ।
കരാലാ പിങ്ഗലാകാരാ കാമഭേദാഽമഹാമദാ ॥ 12।148 ॥

യശസ്വിനീ യശോദാ ച ഷഡധ്വപരിവര്‍ത്തികാ ।
ശങ്ഖിനീ പദ്മിനീ സാംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗപ്രവര്‍തികാ ॥ 12।149 ॥

ചൈത്രാ സംവത്സരാരൂഢാ ജഗത്സമ്പൂരണീധ്വജാ ।
ശുംഭാരിഃ ഖേചരീസ്വസ്ഥാ കംബുഗ്രീവാകലിപ്രിയാ ॥ 12।150 ॥

ഖഗധ്വജാ ഖഗാരൂഢാ പരാര്യാ പരമാലിനീ ।
ഐശ്വര്യപദ്മനിലയാ വിരക്താ ഗരുഡാസനാ ॥ 12।151 ॥

ജയന്തീ ഹൃദ്ഗുഹാ ഗംയാ ഗഹ്വരേഷ്ഠാ ഗണാഗ്രണീഃ ।
സംകല്‍പസിദ്ധാ സാംയസ്ഥാ സര്‍വവിജ്ഞാനദായിനീ ॥ 12।152 ॥

കലികല്‍പവിഹന്ത്രീ ച ഗുഹ്യോപനിഷദുത്തമാ ।
നിഷ്ഠാ ദൃഷ്ടിഃ സ്മൃതിര്‍വ്യാപ്തിഃ പുഷ്ടിസ്തുഷ്ടിഃ ക്രിയാവതീ ॥ 12।153 ॥

വിശ്വാമരേശ്വരേശാനാ ഭുക്തിര്‍മുക്തിഃ ശിവാഽമൃതാ ।
ലോഹിതാ സര്‍പമാലാ ച ഭീഷണീ വനമാലിനീ ॥ 12।154 ॥

അനന്തശയനാഽനന്താ നരനാരായണോദ്ഭവാ ।
നൃസിംഹീ ദൈത്യമഥനീ ശങ്ഖചക്രഗദാധരാ ॥ 12।155 ॥

സംകര്‍ഷണസമുത്പത്തിരംബികാപാദസംശ്രയാ ।
മഹാജ്വാലാ മഹാമൂര്‍ത്തിഃ സുമൂര്‍ത്തിഃ സര്‍വകാമധുക് ॥ 12।156 ॥

സുപ്രഭാ സുസ്തനാ സൌരീ ധര്‍മകാമാര്‍ഥമോക്ഷദാ ।
ഭ്രൂമധ്യനിലയാ പൂര്‍വാ പുരാണപുരുഷാരണിഃ ॥ 12।157 ॥

മഹാവിഭൂതിദാ മധ്യാ സരോജനയനാ സമാ ।
അഷ്ടാദശഭുജാനാദ്യാ നീലോത്പലദലപ്രഭ12।158 ॥

സര്‍വശക്ത്യാസനാരൂഢാ സര്‍വധര്‍മാര്‍ഥവര്‍ജിതാ ।
വൈരാഗ്യജ്ഞാനനിരതാ നിരാലോകാ നിരിന്ദ്രിയാ ॥ 12।159 ॥

വിചിത്രഗഹനാധാരാ ശാശ്വതസ്ഥാനവാസിനീ ।
സ്ഥാനേശ്വരീ നിരാനന്ദാ ത്രിശൂലവരധാരിണീ ॥ 12।160 ॥

അശേഷദേവതാമൂര്‍ത്തിര്‍ദേവതാ വരദേവതാ ।
ഗണാംബികാ ഗിരേഃ പുത്രീ നിശുംഭവിനിപാതിനീ ॥ 12।161 ॥

അവര്‍ണാ വര്‍ണരഹിതാ ത്രിവര്‍ണാ ജീവസംഭവാ ।
അനന്തവര്‍ണാഽനന്യസ്ഥാ ശംകരീ ശാന്തമാനസാ ॥ 12।162 ॥

അഗോത്രാ ഗോമതീ ഗോപ്ത്രീ ഗുഹ്യരൂപാ ഗുണോത്തരാ ।
ഗൌര്‍ഗീര്‍ഗവ്യപ്രിയാ ഗൌണീ ഗണേശ്വരനമസ്കൃതാ ॥ 12।163 ॥

സത്യമാതാ സത്യസംധാ ത്രിസംധ്യാ സംധിവര്‍ജിതാ ।
സര്‍വവാദാശ്രയാ സാംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗസമുദ്ഭവാ ॥ 12।164 ॥

അസംഖ്യേയാഽപ്രമേയാഖ്യാ ശൂന്യാ ശുദ്ധകുലോദ്ഭവാ ।
ബിന്ദുനാദസമുത്പത്തിഃ ശംഭുവാമാ ശശിപ്രഭാ ॥ 12।165 ॥

പിഷങ്ഗാ ഭേദരഹിതാ മനോജ്ഞാ മധുസൂദനീ ।
മഹാശ്രീഃ ശ്രീസമുത്പത്തിസ്തമഃപാരേ പ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 12।166 ॥

ത്രിതത്ത്വമാതാ ത്രിവിധാ സുസൂക്ഷ്മപദസംശ്രയാ ।
ശന്താ ഭീതാ മലാതീതാ നിര്‍വികാരാ നിരാശ്രയാ ॥ 12।167 ॥

ശിവാഖ്യാ ചിത്തനിലയാ ശിവജ്ഞാനസ്വരൂപിണീ ।
ദൈത്യദാനവനിര്‍മാത്രീ കാശ്യപീ കാലകര്‍ണികാ ॥ 12।168 ॥

ശാസ്ത്രയോനിഃ ക്രിയാമൂര്‍തിശ്ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദര്‍ശികാ ।
നാരായണീ നരോദ്ഭൂതിഃ കൌമുദീ ലിങ്ഗധാരിണീ ॥ 12।169 ॥

കാമുകീ ലലിതാഭാവാ പരാപരവിഭൂതിദാ ।
പരാന്തജാതമഹിമാ ബഡവാ വാമലോചനാ ॥ 12।170 ॥

സുഭദ്രാ ദേവകീ സീതാ വേദവേദാങ്ഗപാരഗാ ।
മനസ്വിനീ മന്യുമാതാ മഹാമന്യുസമുദ്ഭവാ ॥ 12।171 ॥

അമൃത്യുരമൃതാസ്വാദാ പുരുഹൂതാ പുരുഷ്ടുതാ ।
അശോച്യാ ഭിന്നവിഷയാ ഹിരണ്യരജതപ്രിയാ ॥ 12।172 ॥

ഹിരണ്യാ രാജതീ ഹൈമാ ഹേമാഭരണഭൂഷിതാ ।
വിഭ്രാജമാനാ ദുര്‍ജ്ഞേയാ ജ്യോതിഷ്ടോമഫലപ്രദാ ॥ 12।173 ॥

മഹാനിദ്രാസമുദ്ഭൂതിരനിദ്രാ സത്യദേവതാ ।
ദീര്‍ഘാകകുദ്മിനീ ഹൃദ്യാ ശാന്തിദാ ശാന്തിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 12।174 ॥

ലക്ഷ്ംയാദിശക്തിജനനീ ശക്തിചക്രപ്രവര്‍തികാ ।
ത്രിശക്തിജനനീ ജന്യാ ഷഡൂര്‍മിപരിവര്‍ജിതാ ॥ 12।175 ॥

സുധാമാ കര്‍മകരണീ യുഗാന്തദഹനാത്മികാ ।
സംകര്‍ഷണീ ജഗദ്ധാത്രീ കാമയോനിഃ കിരീടിനീ ॥ 12।176 ॥

ഐന്ദ്രീ ത്രൈലോക്യനമിതാ വൈഷ്ണവീ പരമേശ്വരീ ।
പ്രദ്യുംനദയിതാ ദാത്രീ യുഗ്മദൃഷ്ടിസ്ത്രിലോചനാ ॥ 12।177 ॥

മദോത്കടാ ഹംസഗതിഃ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡവിക്രമാ ।
വൃഷാവേശാ വിയന്‍മാതാ വിന്ധ്യപര്‍വതവാസിനീ ॥ 12।178 ॥

ഹിമവന്‍മേരുനിലയാ കൈലാസഗിരിവാസിനീ ।
ചാണൂരഹന്തൃതനയാ നീതിജ്ഞാ കാമരൂപിണീ ॥ 12।179 ॥

വേദവിദ്യാവ്രതസ്നാതാ ധര്‍മശീലാഽനിലാശനാ ।
വീരഭദ്രപ്രിയാ വീരാ മഹാകാമസമുദ്ഭവാ ॥ 12।180 ॥

വിദ്യാധരപ്രിയാ സിദ്ധാ വിദ്യാധരനിരാകൃതിഃ ।
ആപ്യായനീ ഹരന്തീ ച പാവനീ പോഷണീ കലാ ॥ 12।181 ॥

മാതൃകാ മന്‍മഥോദ്ഭൂതാ വാരിജാ വാഹനപ്രിയാ ।
കരീഷിണീ സുധാവാണീ വീണാവാദനതത്പരാ ॥ 12।182 ॥

സേവിതാ സേവികാ സേവ്യാ സിനീവാലീ ഗരുത്മതീ ।
അരുന്ധതീ ഹിരണ്യാക്ഷീ മൃഗാംകാ മാനദായിനീ ॥ 12।183 ॥

വസുപ്രദാ വസുമതീ വസോര്‍ദ്ധാരാ വസുംധരാ ।
ധാരാധരാ വരാരോഹാ വരാവരസഹസ്രദാ ॥ 12।184 ॥

ശ്രീഫലാ ശ്രീമതീ ശ്രീശാ ശ്രീനിവാസാ ശിവപ്രിയാ ।
ശ്രീധരാ ശ്രീകരീ കല്യാ ശ്രീധരാര്‍ദ്ധശരീരിണീ ॥ 12।185 ॥

അനന്തദൃഷ്ടിരക്ഷുദ്രാ ധാത്രീശാ ധനദപ്രിയാ ।
നിഹന്ത്രീ ദൈത്യസങ്ഘാനാം സിഹികാ സിഹവാഹനാ ॥ 12।186 ॥

സുഷേണാ ചന്ദ്രനിലയാ സുകീര്‍തിശ്ഛിന്നസംശയാ ।
രസജ്ഞാ രസദാ രാമാ ലേലിഹാനാമൃതസ്രവാ ॥ 12।187 ॥

നിത്യോദിതാ സ്വയംജ്യോതിരുത്സുകാ മൃതജീവനാ ।
വജ്രദണ്ഡാ വജ്രജിഹ്വാ വൈദേഹീ വജ്രവിഗ്രഹാ ॥ 12।188 ॥

മങ്ഗല്യാ മങ്ഗലാ മാലാ മലിനാ മലഹാരിണീ ।
ഗാന്ധര്‍വീ ഗാരുഡീ ചാന്ദ്രീ കംബലാശ്വതരപ്രിയാ ॥ 12।189 ॥

സൌദാമിനീ ജനാനന്ദാ ഭ്രുകുടീകുടിലാനനാ ।
കര്‍ണികാരകരാ കക്ഷ്യാ കംസപ്രാണാപഹാരിണീ ॥ 12।190 ॥

യുഗംധരാ യുഗാവര്‍ത്താ ത്രിസംധ്യാ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനീ ।
പ്രത്യക്ഷദേവതാ ദിവ്യാ ദിവ്യഗന്ധാ ദിവാ പരാ ॥ 12।191 ॥

ശക്രാസനഗതാ ശാക്രീ സാന്ധ്യാ ചാരുശരാസനാ ।
ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടാശിഷ്ടപ്രപൂജിതാ ॥ 12।192 ॥

ശതരൂപാ ശതാവര്‍ത്താ വിനതാ സുരഭിഃ സുരാ ।
സുരേന്ദ്രമാതാ സുദ്യുംനാ സുഷുംനാ സൂര്യസംസ്ഥിതാ ॥ 12।193 ॥

സമീക്ഷ്യാ സത്പ്രതിഷ്ഠാ ച നിവൃത്തിര്‍ജ്ഞാനപാരഗാ ।
ധര്‍മശാസ്ത്രാര്‍ഥകുശലാ ധര്‍മജ്ഞാ ധര്‍മവാഹനാ ॥ 12।194 ॥

ധര്‍മാധര്‍മവിനിര്‍മാത്രീ ധാര്‍മികാണാം ശിവപ്രദാ ।
ധര്‍മശക്തിര്‍ധര്‍മമയീ വിധര്‍മാ വിശ്വധര്‍മിണീ ॥ 12।195 ॥

ധര്‍മാന്തരാ ധര്‍മമയീ ധര്‍മപൂര്‍വാ ധനാവഹാ ।
ധര്‍മോപദേഷ്ട്രീ ധര്‍മത്മാ ധര്‍മഗംയാ ധരാധരാ ॥ 12।196 ॥

കാപാലീ ശകലാ മൂര്‍ത്തിഃ കലാ കലിതവിഗ്രഹാ ।
സര്‍വശക്തിവിനിര്‍മുക്താ സര്‍വശക്ത്യാശ്രയാശ്രയാ ॥ 12।197 ॥

സര്‍വാ സര്‍വേശ്വരീ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മാജ്ഞാനസ്വരൂപിണീ ।
പ്രധാനപുരുഷേശേഷാ മഹാദേവൈകസാക്ഷിണീ ॥ 12।198 ॥

സദാശിവാ വിയന്‍മൂര്‍ത്തിര്‍വിശ്വമൂര്‍ത്തിരമൂര്‍ത്തികാ ।
ഏവം നാംനാം സഹസ്രേണ സ്തുത്വാഽസൌ ഹിമവാന്‍ ഗിരിഃ ॥ 12।199 ॥

ഭൂയഃ പ്രണംയ ഭീതാത്മാ പ്രോവാചേദം കൃതാഞ്ജലിഃ ।
യദേതദൈശ്വരം രൂപം ഘോരം തേ പരമേശ്വരി ॥ 12।200 ॥

ഭീതോഽസ്മി സാമ്പ്രതം ദൃഷ്ട്വാ രൂപമന്യത് പ്രദര്‍ശയ ।
ഏവമുക്താഽഥ സാ ദേവീ തേന ശൈലേന പാര്‍വതീ ॥ 12।201 ॥

സംഹൃത്യ ദര്‍ശയാമാസ സ്വരൂപമപരം പുനഃ ।
നീലോത്പലദലപ്രഖ്യം നീലോത്പലസുഗന്ധികം ॥ 12।202 ॥

ദ്വിനേത്രം ദ്വിഭുജം സൌംയം നീലാലകവിഭൂഷിതം ।
രക്തപാദാംബുജതലം സുരക്തകരപല്ലവം ॥ 12।203 ॥

ശ്രീമദ്വിശാലസംവൃത്തംലലാടതിലകോജ്ജ്വലം ।
ഭൂഷിതം ചാരുസര്‍വാങ്ഗം ഭൂഷണൈരതികോമലം ॥ 12।204 ॥

ദധാനമുരസാ മാലാം വിശാലാം ഹേമനിര്‍മിതാം ।
ഈഷത്സ്മിതം സുബിംബോഷ്ഠം നൂപുരാരാവസംയുതം ॥ 12।205 ॥

പ്രസന്നവദനം ദിവ്യമനന്തമഹിമാസ്പദം ।
തദീദൃശം സമാലോക്യ സ്വരൂപം ശൈലസത്തമഃ ॥ 12।206 ॥

ഭീതിം സംത്യജ്യ ഹൃഷ്ടാത്മാ ബഭാഷേ പരമേശ്വരീം ।
ഹിമവാനുവാച
അദ്യ മേ സഫലം ജന്‍മ അദ്യ മേ സഫലം തപഃ ॥ 12।207 ॥

യന്‍മേ സാക്ഷാത്ത്വമവ്യക്താ പ്രസന്നാ ദൃഷ്ടിഗോചരാ ।
ത്വയാ സൃഷ്ടം ജഗത് സര്‍വം പ്രധാനാദ്യം ത്വയി സ്ഥിതം ॥ 12।208 ॥

ത്വയ്യേവ ലീയതേ ദേവി ത്വമേവ ച പരാ ഗതിഃ ।
വദന്തി കേചിത് ത്വാമേവ പ്രകൃതിം പ്രകൃതേഃ പരാം ॥ 12।209 ॥

അപരേ പരമാര്‍ഥജ്ഞാഃ ശിവേതി ശിവസംശ്രയാത് ।
ത്വയി പ്രധാനം പുരുഷോ മഹാന്‍ ബ്രഹ്മാ തഥേശ്വരഃ ॥ 12।210 ॥

അവിദ്യാ നിയതിര്‍മായാ കലാദ്യാഃ ശതശോഽഭവന്‍ ।
ത്വം ഹി സാ പരമാ ശക്തിരനന്താ പരമേഷ്ഠിനീ ॥ 12।211 ॥

സര്‍വഭേദവിനിര്‍മുക്താ സര്‍വേഭേദാശ്രയാശ്രയാ ।
ത്വാമധിഷ്ഠായ യോഗേശി മഹാദേവോ മഹേശ്വരഃ ॥ 12।212 ॥

പ്രധാനാദ്യം ജഗത് കൃത്സ്നം കരോതി വികരോതി ച ।
ത്വയൈവ സംഗതോ ദേവഃ സ്വമാനന്ദം സമശ്നുതേ ॥ 12।213 ॥

ത്വമേവ പരമാനന്ദസ്ത്വമേവാനന്ദദായിനീ ।
ത്വമക്ഷരം പരം വ്യോമ മഹജ്ജ്യോതിര്‍നിരഞ്ജനം ॥ 12।214 ॥

ശിവം സര്‍വഗതം സൂക്ഷ്മം പരം ബ്രഹ്മ സനാതനം ।
ത്വം ശക്രഃ സര്‍വദേവാനാം ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മവിദാമസി ॥ 12।215 ॥

വായുര്‍ബലവതാം ദേവി യോഗിനാം ത്വം കുമാരകഃ ।
ഋഷീണാം ച വസിഷ്ഠസ്ത്വം വ്യാസോ വേദവിദാമസി ॥ 12।216 ॥

സാംഖ്യാനാം കപിലോ ദേവോ രുദ്രാണാമസി ശംകരഃ ।
ആദിത്യാനാമുപേന്ദ്രസ്ത്വം വസൂനാം ചൈവ പാവകഃ ॥ 12।217 ॥

വേദാനാം സാമവേദസ്ത്വം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമസി ।
അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം ഗതീനാം പരമാ ഗതിഃ ॥ 12।218 ॥

മായാ ത്വം സര്‍വശക്തീനാം കാലഃ കലയതാമസി ।
ഓങ്കാരഃ സര്‍വഗുഹ്യാനാം വര്‍ണാനാം ച ദ്വിജാത്തമഃ ॥ 12।219 ॥

ആശ്രമാണാം ച ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യമീശ്വരാണാം മഹേശ്വരഃ ।
പുംസാം ത്വമേകഃ പുരുഷഃ സര്‍വഭൂതഹൃദി സ്ഥിതഃ ॥ 12।220 ॥

സര്‍വോപനിഷദാം ദേവി ഗുഹ്യോപനിഷദുച്യതേ ।
ഈശാനശ്ചാസി കല്‍പാനാം യുഗാനാം കൃതമേവ ച ॥ 12।221 ॥

ആദിത്യഃ സര്‍വമാര്‍ഗാണാം വാചാം ദേവി സരസ്വതീ ।
ത്വം ലക്ഷ്മീശ്ചാരുരൂപാണാം വിഷ്ണുര്‍മായാവിനാമസി ॥ 12।222 ॥

അരുന്ധതീ സതീനാം ത്വം സുപര്‍ണഃ പതതാമസി ।
സൂക്താനാം പൌരുഷം സൂക്തം സാമ ജ്യേഷ്ടം ച സാമസു ॥ 12।223 ॥

സാവിത്രീ ചാസി ജാപ്യാനാം യജുഷാം ശതരുദ്രിയം ।
പര്‍വതാനാം മഹാമേരുരനന്തോ ഭോഗിനാമസി ॥ 12।224 ॥

സര്‍വേഷാം ത്വം പരം ബ്രഹ്മ ത്വന്‍മയം സര്‍വമേവ ഹി ॥ 12।225 ॥

രൂപം തവാശേഷകലാവിഹീന-
മഗോചരം നിര്‍മലമേകരൂപം ।
അനാദിമധ്യാന്തമനന്താമാദ്യം
നമാമി സത്യം തമസഃ പരസ്താത് ॥ 12।226 ॥

യദേവ പശ്യന്തി ജഗത്പ്രസൂതിം
വേദാന്തവിജ്ഞാനവിനിശ്ചിതാര്‍ഥാഃ ।
ആനന്ദമാത്രം പ്രണവാഭിധാനം
തദേവ രൂപം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 12।227 ॥

അശേഷഭൂതാന്തരസന്നിവിഷ്ടം
പ്രധാനപുംയോഗവിയോഗഹേതും ।
തേജോമയം ജന്‍മവിനാശഹീനം
പ്രാണാഭിധാനം പ്രണതോഽസ്മി രൂപം ॥ 12।228 ॥

ആദ്യന്തഹീനം ജഗദാത്മഭൂതം
വിഭിന്നസംസ്ഥം പ്രകൃതേഃ പരസ്താത് ।
കൂടസ്ഥമവ്യക്തവപുസ്തഥൈവ
നമാമി രൂപം പുരുഷാഭിധാനം ॥ 12।229 ॥

സര്‍വാശ്രയം സര്‍വജഗദ്വിധാനം
സര്‍വത്രഗം ജന്‍മവിനാശഹീനം ।
സൂക്ഷ്മം വിചിത്രം ത്രിഗുണം പ്രധാനം
നതോഽസ്മി തേ രൂപമരൂപഭേദം ॥ 12।230 ॥

ആദ്യം മഹാന്തം പുരുഷാത്മരൂപം
പ്രകൃത്യവസ്ഥം ത്രിഗുണാത്മബീജം ।
ഐശ്വര്യവിജ്ഞാനവിരാഗധര്‍മൈഃ
സമന്വിതം ദേവി നതോഽസ്മി രൂപം ॥ 12।231 ॥

ദ്വിസപ്തലോകാത്മകമംബുസംസ്ഥം
വിചിത്രഭേദം പുരുഷൈകനാഥം ।
അനന്തഭൂതൈരധിവാസിതം തേ
നതോഽസ്മി രൂപം ജഗദണ്ഡസംജ്ഞം ॥ 12।231 ॥

അശേഷവേദാത്മകമേകമാദ്യം
സ്വതേജസാ പൂരിതലോകഭേദം ।
ത്രികാലഹേതും പരമേഷ്ഠിസംജ്ഞം
നമാമി രൂപം രവിമണ്ഡലസ്ഥം ॥ 12।232 ॥

സഹസ്രമൂര്‍ധാനമനന്തശക്തിം
സഹസ്രബാഹും പുരുഷം പുരാണം ।
ശയാനമന്തഃ സലിലേ തഥൈവ
നാരായണാഖ്യം പ്രണതോഽസ്മി രൂപം ॥ 12।233 ॥

ദംഷ്ട്രാകരാലം ത്രിദശാഭിവന്ദ്യം
യുഗാന്തകാലാനലകല്‍പരൂപം ।
അശേഷഭൂതാണ്ഡവിനാശഹേതും
നമാമി രൂപം തവ കാലസംജ്ഞം ॥ 12।234 ॥

ഫണാസഹസ്രേണ വിരാജമാനം
ഭോഗീന്ദ്രമുഖ്യൈരഭിപൂജ്യമാനം ।
ജനാര്‍ദനാരൂഢതനും പ്രസുപ്തം
നതോഽസ്മി രൂപം തവ ശേഷസംജ്ഞം ॥ 12।235 ॥

അവ്യാഹതൈശ്വര്യമയുഗ്മനേത്രം
ബ്രഹ്മാമൃതാനന്ദരസജ്ഞമേകം ।
യുഗാന്തശേഷം ദിവി നൃത്യമാനം
നതോഽസ്മി രൂപം തവ രുദ്രസംജ്ഞം ॥ 12।236 ॥

പ്രഹീണശോകം വിമലം പവിത്രം
സുരാസുരൈരര്‍ചിതാപാദപദ്മം ।
സുകോമലം ദേവി വിഭാസി ശുഭ്രം
നമാമി തേ രൂപമിദം ഭവാനി ॥ 12।237 ॥

ഓം നമസ്തേഽസ്തു മഹാദേവി നമസ്തേ പരമേശ്വരി ।
നമോ ഭഗവതീശാനി ശിവായൈ തേ നമോ നമഃ ॥ 12।238 ॥

ത്വന്‍മയോഽഹം ത്വദാധാരസ്ത്വമേവ ച ഗതിര്‍മമ ।
ത്വാമേവ ശരണം യാസ്യേ പ്രസീദ പരമേശ്വരി ॥ 12।239 ॥

മയാ നാസ്തി സമോ ലോകേ ദേവോ വാ ദാനവോഽപി വാ ।
ജഗന്‍മാതൈവ മത്പുത്രീ സംഭൂതാ തപസാ യതഃ ॥ 12।240 ॥

ഏഷാ തവാംബികാ ദേവി കിലാഭൂത്പിതൃകന്യകാ ।
മേനാഽശേഷജഗന്‍മാതുരഹോ പുണ്യസ്യ ഗൌരവം ॥ 12।241 ॥

പാഹി മാമമരേശാനി മേനയാ സഹ സര്‍വദാ ।
നമാമി തവ പാദാബ്ജം വ്രജാമി ശരണം ശിവാം ॥ 12।242 ॥

അഹോ മേ സുമഹദ് ഭാഗ്യം മഹാദേവീസമാഗമാത് ।
ആജ്ഞാപയ മഹാദേവി കിം കരിഷ്യാമി ശംകരി ॥ 12।243 ॥

ഏതാവദുക്ത്വാ വചനം തദാ ഹിമഗിരീശ്വരഃ ।
സമ്പ്രേക്ഷണമാണോ ഗിരിജാം പ്രാഞ്ജലിഃ പാര്‍ശ്വതോഽഭവത് ॥ 12।244 ॥

അഥ സാ തസ്യ വചനം നിശംയ ജഗതോഽരണിഃ ।
സസ്മിതം പ്രാഹ പിതരം സ്മൃത്വാ പശുപതിം പതിം ॥ 12।246 ॥

ദേവ്യുവാച
ശൃണുഷ്വ ചൈതത് പ്രഥമം ഗുഹ്യമീശ്വരഗോചരം ।
ഉപദേശം ഗിരിശ്രേഷ്ഠ സേവിതം ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ ॥ 12।247 ॥

യന്‍മേ സാക്ഷാത് പരം രൂപമൈശ്വരം ദൃഷ്ടമദ്ഭുതം ।
സര്‍വശക്തിസമായുക്തമനന്തം പ്രേരകം പരം ॥ 12।248 ॥

ശാന്തഃ സമാഹിതമനാ ദംഭാഹംകാരവര്‍ജിതഃ ।
തന്നിഷ്ഠസ്തത്പരോ ഭൂത്വാ തദേവ ശരണം വ്രജ ॥ 12।249 ॥

ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ താത പദ്ഭാവം പരമാശ്രിതഃ ।
സര്‍വയജ്ഞതപോദാനൈസ്തദേവാര്‍ച്ചയ സര്‍വദാ ॥ 12।250 ॥

തദേവ മനസാ പശ്യ തദ് ധ്യായസ്വ യജസ്വ ച ।
മമോപദേശാത്സംസാരം നാശയാമി തവാനഘ ॥ 12।251 ॥

അഹം വൈ മത്പരാന്‍ ഭക്താനൈശ്വരം യോഗമാസ്ഥിതാന്‍ ।
സംസാരസാഗരാദസ്മാദുദ്ധരാംയചിരേണ തു ॥ 12।252 ॥

ധ്യാനേന കര്‍മയോഗേന ഭക്ത്യാ ജ്ഞാനേന ചൈവ ഹി ।
പ്രാപ്യാഽഹം തേ ഗിരിശ്രേഷ്ഠ നാന്യഥാ കര്‍മകോടിഭിഃ ॥ 12।253 ॥

ശ്രുതിസ്മൃത്യുദിതം സംയക് കര്‍മ വര്‍ണാശ്രമാത്മകം ।
അധ്യാത്മജ്ഞാനസഹിതം മുക്തയേ സതതം കുരു ॥ 12।254 ॥

ധര്‍മാത്സംജായതേ ഭക്തിര്‍ഭക്ത്യാ സമ്പ്രാപ്യതേ പരം ।
ശ്രുതിസ്മൃതിഭ്യാമുദിതോ ധര്‍മോ യജ്ഞാദികോ മതഃ ॥ 12।255 ॥

നാന്യതോ ജായതേ ധര്‍മോ വേദാദ് ധര്‍മോ ഹി നിര്‍ബഭൌ ।
തസ്മാന്‍മുമുക്ഷുര്‍ധര്‍മാര്‍ഥീ മദ്രൂപം വേദമാശ്രയേത് ॥ 12।256 ॥

മമൈവൈഷാ പരാ ശക്തിര്‍വേദസംജ്ഞാ പുരാതനീ ।
ഋഗ്യജുഃ സാമരൂപേണ സര്‍ഗാദൌ സമ്പ്രവര്‍ത്തതേ ॥ 12।257 ॥

തേഷാമേവ ച ഗുപ്ത്യര്‍ഥം വേദാനാം ഭഗവാനജഃ ।
ബ്രാഹ്മണാദീന്‍ സസര്‍ജാഥ സ്വേ സ്വേ കര്‍മണ്യയോജയത് ॥ 12।258 ॥

യേ ന കുര്‍വന്തി തദ് ധര്‍മം തദര്‍ഥം ബ്രഹ്മനിര്‍മിതാഃ ।
തേഷാമധസ്താദ് നരകാംസ്താമിസ്ത്രാദീനകല്‍പയത് ॥ 12।259 ॥

ന ച വേദാദൃതേ കിഞ്ചിച്ഛാസ്ത്രം ധര്‍മാഭിധായകം ।
യോഽന്യത്രരമതേസോഽസൌ ന സംഭാഷ്യോ ദ്വിജാതിഭിഃ ॥ 12।260 ॥

യാനി ശാസ്ത്രാണി ദൃശ്യന്തേ ലോകേഽസ്മിന്‍ വിവിധാനിതു ।
ശ്രുതിസ്മൃതിവിരുദ്ധാനി നിഷ്ഠാ തേഷാം ഹി താമസീ ॥ 12।261 ॥

കാപാലം പഞ്ചരാത്രം ച യാമലം വാമമാര്‍ഹതം ।
ഏവംവിധാനി ചാന്യാനി മോഹനാര്‍ഥാനി താനി തു ॥ 12।262 ॥

യേ കുശാസ്ത്രാഭിയോഗേന മോഹയന്തീഹ മാനവാന്‍ ।
മയാ സൃഷ്ടാനി ശാസ്ത്രാണി മോഹായൈഷാം ഭവാന്തരേ ॥ 12।263 ॥

വേദാര്‍ഥവിത്തമൈഃ കാര്യം യത് സ്മൃതം കര്‍മ വൈദികം ।
തത്പ്രയത്നേന കുര്‍വന്തി മത്പ്രിയാസ്തേ ഹി യേ നരാഃ ॥ 12।264 ॥

വര്‍ണാനാമനുകമ്പാര്‍ഥം മന്നിയോഗാദ്വിരാട് സ്വയം ।
സ്വായംഭുവോ മനുര്‍ധാര്‍മാന്‍ മുനീനാം പൂര്‍വമുക്തവാന്‍ ॥ 12।265 ॥

ശ്രുത്വാ ചാന്യേഽപി മുനയസ്തന്‍മുഖാദ് ധര്‍മമുത്തമം ।
ചക്രുര്‍ധര്‍മപ്രതിഷ്ഠാര്‍ഥം ധര്‍മശാസ്ത്രാണി ചൈവ ഹി ॥ 12।266 ॥

തേഷു ചാന്തര്‍ഹിതേഷ്വേവം യുഗാന്തേഷു മഹര്‍ഷയഃ ।
ബ്രഹ്മണോ വചനാത്താനി കരിഷ്യന്തി യുഗേ യുഗേ ॥ 12।267 ॥

അഷ്ടാദശ പുരാണാനി വ്യാസേന കഥിതാനി തു ।
നിയോഗാദ് ബ്രഹ്മണോ രാജംസ്തേഷു ധര്‍മഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 12।268 ॥

അന്യാന്യുപപുരാണാനി തച്ഛിഷ്യൈഃ കഥിതാനി തു ।
യുഗേ യുഗേഽത്ര സര്‍വേഷാം കര്‍താ വൈ ധര്‍മശാസ്ത്രവിത് ॥ 12।269 ॥

ശിക്ഷാ കല്‍പോ വ്യാകരണം നിരുക്തം ഛന്ദ ഏവ ച ।
ജ്യോതിഃ ശാസ്ത്രം ന്യായവിദ്യാ മീമാംസാ ചോപബൃംഹണം ॥ 12।270 ॥

ഏവം ചതുര്‍ദശൈതാനി വിദ്യാസ്ഥാനാനി സത്തമ ।
ചതുര്‍വേദൈഃ സഹോക്താനി ധര്‍മോ നാന്യത്ര വിദ്യതേ ॥ 12।271 ॥

ഏവം പൈതാമഹം ധര്‍മം മനുവ്യാസാദയഃ പരം ।
സ്ഥാപയന്തി മമാദേശാദ് യാവദാഭൂതസമ്പ്ലവം ॥ 12।272 ॥

ബ്രഹ്മണാ സഹ തേ സര്‍വേ സമ്പ്രാപ്തേ പ്രതിസംചരേ ।
പരസ്യാന്തേ കൃതാത്മാനഃ പ്രവിശന്തി പരം പദം ॥ 12।273 ॥

തസ്മാത് സര്‍വപ്രയത്നേന ധര്‍മാര്‍ഥം വേദമാശ്രയേത് ।
ധര്‍മേണ സഹിതം ജ്ഞാനം പരം ബ്രഹ്മ പ്രകാശയേത് ॥ 12।274 ॥

യേ തു സങ്ഗാന്‍ പരിത്യജ്യ മാമേവ ശരണം ഗതാഃ ।
ഉപാസതേ സദാ ഭക്ത്യാ യോഗമൈശ്വരമാസ്ഥിതാഃ ॥ 12।275 ॥

സര്‍വഭൂതദയാവന്തഃ ശാന്താ ദാന്താ വിമത്സരാഃ ।
അമാനിനോ ബുദ്ധിമന്തസ്താപസാഃ ശംസിതവ്രതാഃ ॥ 12।276 ॥

മച്ചിത്താ മദ്ഗതപ്രാണാ മജ്ജ്ഞാനകഥനേ രതാഃ ।
സംന്യാസിനോ ഗൃഹസ്ഥാശ്ച വനസ്ഥാ ബ്രഹ്മചാരിണഃ ॥ 12।277 ॥

തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം മായാതത്ത്വം സമുത്ഥിതം ।
നാശയാമി തമഃ കൃത്സ്നം ജ്ഞാനദീപേന മാ ചിരാത് ॥ 12।278 ॥

തേ സുനിര്‍ധൂതതമസോ ജ്ഞാനേനൈകേന മന്‍മയാഃ ।
സദാനന്ദാസ്തു സംസാരേ ന ജായന്തേ പുനഃ പുനഃ ॥ 12।279 ॥

തസ്മാത് സര്‍വപ്രകാരേണ മദ്ഭക്തോ മത്പരായണഃ ।
മാമേവാര്‍ചയ സര്‍വത്ര മനസാ ശരണം ഗതഃ ॥ 12।280 ॥

അശക്തോ യദി മേ ധ്യാതുമൈശ്വരം രൂപമവ്യയം ।
തതോ മേ സകലം രൂപം കാലാദ്യം ശരണം വ്രജ ॥ 12।281 ॥

യദ്യത് സ്വരൂപം മേ താത മനസോ ഗോചരം തവ ।
തന്നിഷ്ഠസ്തത്പരോ ഭൂത്വാ തദര്‍ചനപരോ ഭവ ॥ 12।282 ॥

യത്തു മേ നിഷ്കലം രൂപം ചിന്‍മാത്രം കേവലം ശിവം ।
സര്‍വോപാധിവിനിര്‍മുക്തമനന്തമമൃതം പരം ॥ 12।283 ॥

ജ്ഞാനേനൈകേന തല്ലഭ്യം ക്ലേശേന പരമം പദം ।
ജ്ഞാനമേവ പ്രപശ്യന്തോ മാമേവ പ്രവിശന്തി തേ ॥ 12।284 ॥

തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ।
ഗച്ഛന്ത്യപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിര്‍ധൂതകല്‍മഷാഃ ॥ 12।285 ॥

മാമനാശ്രിത്യ പരമം നിര്‍വാണമമലം പദം ।
പ്രാപ്യതേ ന ഹി രാജേന്ദ്ര തതോ മാം ശരണം വ്രജ ॥ 12।286 ॥

ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന തഥാ ചോഭയഥാപി വാ ।
മാമുപാസ്യ മഹാരാജ തതോ യാസ്യാസി തത്പദം ॥ 12।287 ॥

മാമനാശ്രിത്യ തത്തത്ത്വം സ്വഭാവവിമലം ശിവം ।
ജ്ഞായതേ ന ഹി രാജേന്ദ്ര തതോ മാം ശരണം വ്രജ ॥ 12।288 ॥

തസ്മാത് ത്വമക്ഷരം രൂപം നിത്യം ചാരൂപമൈശ്വരം ।
ആരാധയ പ്രയത്നേന തതോ ബന്ധം പ്രഹാസ്യസി ॥ 12।289 ॥

കര്‍മണാ മനസാ വാചാ ശിവം സര്‍വത്ര സര്‍വദാ ।
സമാരാധയ ഭാവേന തതോ യാസ്യസി തത്പദം ॥ 12।290 ॥

ന വൈ പശ്യന്തി തത്തത്ത്വം മോഹിതാ മമ മായയാ ।
അനാദ്യനന്തം പരമം മഹേശ്വരമജം ശിവം ॥ 12।291 ॥

സര്‍വഭൂതാത്മഭൂതസ്ഥം സര്‍വാധാരം നിരഞ്ജനം ।
നിത്യാനന്ദം നിരാഭാസം നിര്‍ഗുണം തമസഃ പരം ॥ 12।292 ॥

അദ്വൈതമചലം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം നിഷ്പ്രപഞ്ചകം ।
സ്വസംവേദ്യമവേദ്യം തത് പരേ വ്യോംനി വ്യവസ്ഥിതം ॥ 12।293 ॥

സൂക്ഷ്മേണ തമസാ നിത്യം വേഷ്ടിതാ മമ മായയാ ।
സംസാരസാഗരേ ഘോരേ ജായന്തേ ച പുനഃ പുനഃ ॥ 12।294 ॥

ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ രാജന്‍ സംയഗ് ജ്ഞാനേന ചൈവ ഹി ।
അന്വേഷ്ടവ്യം ഹി തദ് ബ്രഹ്മ ജന്‍മബന്ധനിവൃത്തയേ ॥ 12।295 ॥

അഹംകാരം ച മാത്സര്യം കാമം ക്രോധപരിഗ്രഹം ।
അധര്‍മാഭിനിവേശം ച ത്യക്ത്വാ വൈരാഗ്യമാസ്ഥിതഃ ॥ 12।296 ॥

സര്‍വഭൂതേഷു ചാത്മാനം സര്‍വഭൂതാനി ചാത്മനി ।
അന്വീക്ഷ്യ ചാത്മനാത്മാനം ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്‍പതേ ॥ 12।297 ॥

ബ്രഹ്മഭൂതഃ പ്രസന്നാത്മാ സര്‍വഭൂതാഭയപ്രദഃ ।
ഐശ്വരീം പരമാം ഭക്തിം വിന്ദേതാനന്യഗാമിനീം ॥ 12।298 ॥

വീക്ഷതേ തത്പരം തത്ത്വമൈശ്വരം ബ്രഹ്മനിഷ്കലം ।
സര്‍വസംസാരനിര്‍മുക്തോ ബ്രഹ്മണേയവാവതിഷ്ഠതേ ॥ 12।299 ॥

ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഽയം പരസ്യ പരമഃ ശിവഃ ।
അനന്യശ്ചാവ്യയസ്ചൈകശ്ചാത്മാധാരോ മഹേശ്വരഃ ॥ 12।300 ॥

ജ്ഞാനേന കര്‍മയോഗേന ഭക്തിയോഗേന വാ നൃപ ।
സര്‍വസംസാരമുക്ത്യര്‍ഥമീശ്വരം ശരണം വ്രജ ॥ 12।301 ॥

ഏഷ ഗുഹ്യോപദേശസ്തേ മയാ ദത്തോ ഗിരീശ്വര ।
അന്വീക്ഷ്യ ചൈതദഖിലം യഥേഷ്ടം കര്‍ത്തുമര്‍ഹസി ॥ 12।302 ॥

അഹം വൈ യാചിതാ ദേവൈഃ സംജാതാ പരമേശ്വരാത് ।
വിനിന്ദ്യ ദക്ഷം പിതരം മഹേശ്വരവിനിന്ദകം ॥ 12।303 ॥

ധര്‍മസംസ്ഥാപനാര്‍ഥായ തവാരാധനകാരണാത് ।
മേനാദേഹസമുത്പന്നാ ത്വാമേവ പിതരം ശ്രിതാ ॥ 12।304 ॥

സ ത്വം നിയോഗാദ്ദേവസ്യ ബ്രഹ്മണഃ പരമാത്മനഃ ।
പ്രിദാസ്യസേ മാം രുദ്രായ സ്വയംവരസമാഗമേ ॥ 12।305 ॥

തത്സംബന്ധാച്ച തേ രാജന്‍ സര്‍വേ ദേവാഃ സവാസവാഃ ।
ത്വാം നമസ്യന്തി വൈ താത പ്രസീദതി ച ശംകരഃ ॥ 12।306 ॥

തസ്മാത്സര്‍വപ്രയത്നേന മാം വിദ്ധീശ്വരഗോചരാം ।
സമ്പൂജ്യ ദേവമീശാനം ശരണ്യം ശരണം വ്രജ ॥ 12।307 ॥

സ ഏവമുക്തോ ഭഗവാന്‍ ദേവദേവ്യാ ഗിരീശ്വരഃ ।
പ്രണംയ ശിരസാ ദേവീം പ്രാഞ്ജലിഃ പുനരബ്രവീത് ॥ 12।308 ॥

വിസ്തരേണ മഹേശാനി യോഗം മാഹേശ്വരം പരം ।
ജ്ഞാനം വൈ ചാത്മനോ യോഗം സാധനാനി പ്രചക്ഷ്വ മേ ॥ 12।309 ॥

തസ്യൈതത് പരമം ജ്ഞാനമാത്മയോഗമുത്തമം ।
യഥാവദ് വ്യാജഹാരേശാസാധനാനിച വിസ്തരാത് ॥ 12।310 ॥

നിശംയ വദനാംഭോജാദ് ഗിരീന്ദ്രോ ലോകപൂജിതഃ ।
ലോകമാതുഃ പരം ജ്ഞാനം യോഗാസക്തോഽഭവത്പുനഃ ॥ 12।311 ॥

പ്രദദൌ ച മഹേശായ പാര്‍വതീം ഭാഗ്യഗൌരവാത് ।
നിയോഗാദ്ബ്രഹ്മണഃ സാധ്വീം ദേവാനാം ചൈവ സംനിധൌ ॥ 12।312 ॥

യ ഇമം പഠതേഽധ്യായം ദേവ്യാ മാഹാത്മ്യകീര്‍തനം ।
ശിവസ്യ സംനിധൌ ഭക്ത്യാ സുചിസ്തദ്ഭാവഭാവിതഃ ॥ 12।313 ॥

സര്‍വപാപവിനിര്‍മുക്തോ ദിവ്യയോഗസമന്വിതഃ ।
ഉല്ലങ്ഘ്യ ബ്രഹ്മണോ ലോകം ദേവ്യാഃ സ്ഥാനമവാപ്നുയാത് ॥ 12।314 ॥

യശ്ചൈതത് പഠതി സ്തോത്രം ബ്രാഹ്മണാനാം സമീപതഃ ।
സമാഹിതമനാഃ സോഽപി സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 12।315 ॥

നാംനാമഷ്ടസഹസ്രം തു ദേവ്യാ യത് സമുദീരിതം ।
ജ്ഞാത്വാഽര്‍കമണ്ഡലഗതാം സംഭാവ്യ പരമേശ്വരീം ॥ 12।316 ॥

അഭ്യര്‍ച്യ ഗന്ധപുഷ്പാദ്യൈര്‍ഭക്തിയോഗസമന്വിതഃ ।
സംസ്മരന്‍പരമം ഭാവം ദേവ്യാ മാഹേശ്വരം പരം ॥ 12।317 ॥

അനന്യമാനസോ നിത്യം ജപേദാമരണാദ് ദ്വിജഃ ।
സോഽന്തകാലേ സ്മൃതിം ലബ്ധ്വാ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി ॥ 12।318 ॥

അഥവാ ജായതേ വിപ്രോ ബ്രാഹ്മണാനാം കുലേ ശുചൌ ।
പൂര്‍വസംസ്കാരമാഹാത്മ്യാദ് ബ്രഹ്മവിദ്യാമവാപ്നുയാത് ॥ 12।319 ॥

സമ്പ്രാപ്യ യോഗം പരമം ദിവ്യം തത് പാരമേശ്വരം ।
ശാന്തഃ സര്‍വഗാതോ ഭൂത്വാ ശിവസായുജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 12।320 ॥

പ്രത്യേകം ചാഥ നാമാനി ജുഹുയാത് സവനത്രയം ।
പൂതനാദികൃതൈര്‍ദോഷൈര്‍ഗ്രഹദോഷൈശ്ച മുച്യതേ ॥ 12।321 ॥

ജപേദ് വാഽഹരഹര്‍നിത്യം സംവത്സരമതന്ദ്രിതഃ ।
ശ്രീകാമഃ പാര്‍വതീം ദേവീം പൂജയിത്വാ വിധാനതഃ ॥ 12।322 ॥

സമ്പൂജ്യ പാര്‍ശ്വതഃ ശംഭും ത്രിനേത്രം ഭക്തിസംയുതഃ ।
ലഭതേ മഹതീം ലക്ഷ്മീം മഹാദേവപ്രസാദതഃ ॥ 12।323 ॥

തസ്മാത് സര്‍വപ്രയത്നേന ജപ്തവ്യം ഹി ദ്വിജാതിഭിഃ ।
സര്‍വപാപാപനോദാര്‍ഥം ദേവ്യാ നാമ സഹസ്രകം ॥ 12।324 ॥

പ്രസങ്ഗാത് കഥിതം വിപ്രാ ദേവ്യാ മാഹാത്മ്യമുത്തമം ।
അതഃ പരം പ്രജാസര്‍ഗം ഭൃഗ്വാദീനാം നിബോധത ॥ 12।325 ॥

ഇതി ശ്രീകൂര്‍മപുരാണേ ഷട്സാഹസ്ത്ര്യാം സംഹിതായാം പൂര്‍വവിഭാഗേ
ദ്വാദശോഽധ്യായഃ ॥ 12 ॥

Also Read 1000 Names of Sri Devi or Paravti:

1000 Names of Sri Devi or Parvati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devi or Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top