Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Devi or Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Devi or Parvathisahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదేవీ అథవా పార్వతిసహస్రనామస్తోత్రమ్ కూర్మపురాణాన్తర్గతమ్ ॥

అథ దేవీమాహాత్మ్యమ్ ।
సూత ఉవాచ
ఇత్యాకర్ణ్యాథ మునయః కూర్మరూపేణ భాషితమ్ ।
విష్ణునా పునరేవైనం ప్రణతా హరిమ్ ॥ ౧౨।౧ ॥

ఋషయః ఊచుః
కైషా భగవతీ దేవీ శంకరార్ద్ధశరీరిణీ ।
శివా సతీ హైమవతీ యథావద్బ్రూహి పృచ్ఛతామ్ ॥ ౧౨।౨ ॥

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా మునీనాం పురుషోత్తమః ।
ప్రత్యువాచ మహాయోగీ ధ్యాత్వా స్వం పరమం పదమ్ ॥ ౧౨।౩ ॥

శ్రీకూర్మ ఉవాచ
పురా పితామహేనోక్తం మేరుపృష్ఠే సుశోభనే ।
రహస్యమేతద్ విజ్ఞానం గోపనీయం విశేషతః ॥ ౧౨।౪ ॥

సాంఖ్యానాం పరమం సాంఖ్యం బ్రహ్మవిజ్ఞానముత్తమమ్ ।
సంసారార్ణవమగ్నానాం జన్తూనామేకమోచనమ్ ॥ ౧౨।౫ ॥

యా సా మాహేశ్వరీ శక్తిర్జ్ఞానరూపాఽతిలాలసా ।
వ్యోమసంజ్ఞా పరా కాష్ఠా సేయం హైమవతీ మతా ॥ ౧౨।౬ ॥

శివా సర్వగతాఽనాన్తా గుణాతీతాతినిష్కలా ।
ఏకానేకవిభాగస్థా జ్ఞానరూపాఽతిలాలసా ॥ ౧౨।౭ ॥

అనన్యా నిష్కలే తత్త్వే సంస్థితా తస్య తేజసా ।
స్వాభావికీ చ తన్మూలా ప్రభా భానోరివామలా ॥ ౧౨।౮ ॥

ఏకా మాహేశ్వరీ శక్తిరనేకోపాధియోగతః ।
పరావరేణ రూపేణ క్రీడతే తస్య సన్నిధౌ ॥ ౧౨।౯ ॥

సేయం కరోతి సకలం తస్యాః కార్యమిదం జగత్ ।
న కార్యం నాపి కరణమీశ్వరస్యేతి సూరయః ॥ ౧౨।౧౦ ॥

చతస్రః శక్తయో దేవ్యాః స్వరూపత్వేన సంస్థితాః ।
అధిష్ఠానవశాత్తస్యాః శృణుధ్వం మునిపుంగవాః ॥ ౧౨।౧౧ ॥

శాన్తిర్విద్యా ప్రతిష్ఠా చ నివృత్తిశ్చేతి తాః స్మృతాః ।
చతుర్వ్యూహస్తతో దేవః ప్రోచ్యతే పరమేశ్వరః ॥ ౧౨।౧౨ ॥

అనయా పరయా దేవః స్వాత్మానన్దం సమశ్నుతే ।
చతుర్ష్వపి చ వేదేషు చతుర్మూర్తిర్మహేశ్వరః ॥ ౧౨।౧౩ ॥

అస్యాస్త్వనాదిసంసిద్ధమైశ్వర్యమతులం మహత్ ।
తత్సమ్బన్ధాదనన్తాయా రుద్రేణ పరమాత్మనా ॥ ౧౨।౧౪ ॥

సైషా సర్వేశ్వరీ దేవీ సర్వభూతప్రవర్తికా ।
ప్రోచ్యతే భగవాన్ కాలో హరిః ప్రాణో మహేశ్వరః ॥ ౧౨।౧౫ ॥

తత్ర సర్వమిదం ప్రోతమోతంచైవాఖిలం జగత్ ।
స కాలోఽగ్నిర్హరో రుద్రో గీయతే వేదవాదిభిః ॥ ౧౨।౧౬ ॥

కాలః సృజతి భూతాని కాలః సంహరతే ప్రజాః ।
సర్వే కాలస్య వశగా న కాలః కస్యచిద్ వశే ॥ ౧౨।౧౭ ॥

ప్రధానం పురుషస్తత్త్వం మహానాత్మా త్వహంకృతిః ।
కాలేనాన్యాని తత్త్వాని సమావిష్టాని యోగినా ॥ ౧౨।౧౮ ॥

తస్య సర్వజగన్మూర్తిః శక్తిర్మాయేతి విశ్రుతా ।
తదేయం భ్రామయేదీశో మాయావీ పురుషోత్తమః ॥ ౧౨।౧౯ ॥

సైషా మాయాత్మికా శక్తిః సర్వాకారా సనాతనీ ।
వైశ్వరూపం మహేశస్య సర్వదా సమ్ప్రకాశయేత్ ॥ ౧౨।౨౦ ॥

అన్యాశ్చ శక్తయో ముఖ్యాస్తస్య దేవస్య నిర్మితాః ।
జ్ఞానశక్తిః క్రియాశక్తిః ప్రాణశక్తిరితి త్రయమ్ ॥ ౧౨।౨౧ ॥

సర్వాసామేవ శక్తీనాం శక్తిమన్తో వినిర్మితాః ।
మాయయైవాథ విప్రేన్ద్రాః సా చానాదిరనశ్వరాః ॥ ౧౨।౨౨ ॥

సర్వశక్త్యాత్మికా మాయా దుర్నివారా దురత్యయా ।
మాయావీ సర్వశక్తీశః కాలః కాలకారః ప్రభుః ॥ ౧౨।౨౩ ॥

కరోతి కాలః సకలం సంహరేత్ కాల ఏవ హి ।
కాలః స్థాపయతే విశ్వం కాలాధీనమిదం జగత్ ॥ ౧౨।౨౪ ॥

లబ్ధ్వా దేవాధిదేవస్య సన్నిధిం పరమేష్ఠినః ।
అనన్తస్యాఖిలేశస్య శంభోః కాలాత్మనః ప్రభోః ॥ ౧౨।౨౫ ॥

ప్రధానం పురుషో మాయా మాయా చైవం ప్రపద్యతే ।
ఏకా సర్వగతానన్తా కేవలా నిష్కలా శివా ॥ ౧౨।౨౬ ॥

ఏకా శక్తిః శివైకోఽపి శక్తిమానుచ్యతే శివః ।
శక్తయః శక్తిమన్తోఽన్యే సర్వశక్తిసముద్భవాః ॥ ౧౨।౨౭ ॥

శక్తిశక్తిమతోర్భేదం వదన్తి పరమార్థతః ।
అభేదంచానుపశ్యన్తి యోగినస్తత్త్వచిన్తకాః ॥ ౧౨।౨౮ ॥

శక్తయో గిరజా దేవీ శక్తిమానథ శంకరః ।
విశేషః కథ్యతే చాయం పురాణే బ్రహ్మవాదిభిః ॥ ౧౨।౨౯ ॥

భోగ్యా విశ్వేశ్వరీ దేవీ మహేశ్వరపతివ్రతా ।
ప్రోచ్యతే భగవాన్ భోక్తా కపర్దీ నీలలోహితః ॥ ౧౨।౩౦ ॥

మన్తా విశ్వేశ్వరో దేవః శంకరో మన్మథాన్తకః ।
ప్రోచ్యతే మతిరీశానీ మన్తవ్యా చ విచారతః ॥ ౧౨।౩౧ ॥

ఇత్యేతదఖిలం విప్రాః శక్తిశక్తిమదుద్భవమ్ ।
ప్రోచ్యతే సర్వవేదేషు మునిభిస్తత్త్వదర్శిభిః ॥ ౧౨।౩౨ ॥

ఏతత్ప్రదర్శితం దివ్యం దేవ్యా మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
సర్వవేదాన్తవీదేషు నిశ్చితం బ్రహ్మవాదిభిః ॥ ౧౨।౩౩ ॥

ఏకం సర్వగతం సూక్ష్మం కూటస్థమచలం ధ్రువమ్ ।
యోగినస్తత్ప్రపశ్యన్తి మహాదేవ్యాః పరం పదమ్ ॥ ౧౨।౩౪ ॥

ఆనన్దమక్షరం బ్రహ్మ కేవలం నిష్కలం పరమ్ ।
యోగినస్తత్ప్రపశ్యన్తి మహాదేవ్యాః పరం పదమ్ ॥ ౧౨।౩౫ ॥

పరాత్పరతరం తత్త్వం శాశ్వతం శివమచ్యుతమ్ ।
అనన్తప్రకృతౌ లీనం దేవ్యాస్తత్పరమం పదమ్ ॥ ౧౨।౩౬ ॥

శుభం నిరఞ్జనం శుద్ధం నిర్గుణం ద్వైతవర్జితమ్ ।
ఆత్మోపలబ్ధివిషయం దేవ్యాస్తతపరమం పదమ్ ॥ ౧౨।౩౭ ॥

సైషా ధాత్రీ విధాత్రీ చ పరమానన్దమిచ్ఛతామ్ ।
సంసారతాపానఖిలాన్నిహన్తీశ్వరసంశ్రయా ॥ ౧౨।౩౮ ॥

తస్మాద్విముక్తిమన్విచ్ఛన్ పార్వతీం పరమేశ్వరీమ్ ।
ఆశ్రయేత్సర్వభూతానామాత్మభూతాం శివాత్మికామ్ ॥ ౧౨।౩౯ ॥

లబ్ధ్వా చ పుత్రీం శర్వాణీం తపస్తప్త్వా సుదుశ్చరన్ ।
సభార్యః శరణం యాతః పార్వతీం పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౧౨।౪౦ ॥

తాం దృష్ట్వా జాయమానాం చ స్వేచ్ఛయైవ వరాననామ్ ।
మేనా హిమవతః పత్నీ ప్రాహేదం పర్వతేశ్వరమ్ ॥ ౧౨।౪౧ ॥

మేనోవాచ
పశ్య బాలామిమాం రాజన్రాజీవసదృశాననామ్ ।
హితాయ సర్వభూతానాం జాతా చ తపసావయోః ॥ ౧౨।౪౨ ॥

సోఽపి దృష్ట్వా తతః దేవీం తరుణాదిత్యసన్నిభామ్ ।
కపర్దినీం చతుర్వక్రాం త్రినేత్రామతిలాలసామ్ ॥ ౧౨।౪౩ ॥

అష్టహస్తాం విశాలాక్షీం చన్ద్రావయవభూషణామ్ ।
నిర్గుణాం సగుణాం సాక్షాత్సదసద్వ్యక్తివర్జితామ్ ॥ ౧౨।౪౪ ॥

ప్రణమ్య శిరసా భూమౌ తేజసా చాతివిహ్వలః ।
భీతః కృతాఞ్జలిస్తస్యాః ప్రోవాచ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౧౨।౪౫ ॥

హిమవానువాచ
కా త్వం దేవి విశాలాక్షి శశాఙ్కావయవాఙ్కితే ।
న జానే త్వామహం వత్సే యథావద్బ్రూహి పృచ్ఛతే ॥ ౧౨।౪౬ ॥

గిరీన్ద్రవచనం శ్రుత్వా తతః సా పరమేశ్వరీ ।
వ్యాజహార మహాశైలం యోగినామభయప్రదా ॥ ౧౨।౪౭ ॥

దేవ్యువాచ
మాం విద్ధి పరమాం శక్తిం పరమేశ్వరసమాశ్రయామ్ ॥ ౧౨।౪౮ ॥

అనన్యామవ్యయామేకాం యాం పశ్యన్తి ముముక్షవః ।
అహం వై సర్వభావానాత్మా సర్వాన్తరా శివా ॥ ౧౨।౪౯ ॥

శాశ్వతైశ్వర్యవిజ్ఞానమూర్తిః సర్వప్రవర్తికా ।
అనన్తాఽనన్తమహిమా సంసారార్ణవతారిణీ ॥ ౧౨।౫౦ ॥

దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే రూపమైశ్వరమ్ ।
ఏతావదుక్త్వా విజ్ఞానం దత్త్వా హిమవతే స్వయమ్ ॥ ౧౨।౫౧ ॥

స్వం రూపం దర్శయామాస దివ్యం తత్ పారమేశ్వరమ్ ।
కోటిసూర్యప్రితీకాశం తేజోబిమ్బం నిరాకులమ్ ॥ ౧౨।౫౨ ॥

జ్వాలామాలాసహస్రాఢ్యం కాలానలశతోపమమ్ ।
దంష్ట్రాకరాలం దుర్ద్ధర్షం జటామణడలమణ్డితమ్ ॥ ౧౨।౫౩ ॥

కిరీటినం గదాహస్తం శఙ్కచక్రధరం తథా ।
త్రిశూలవరహస్తం చ ఘోరరూపం భయానకమ్ ॥ ౧౨।౫౪ ॥

ప్రశాన్తం సోమ్యవదనమనన్తాశ్చర్యసంయుతమ్ ।
చన్ద్రావయవలక్ష్మాణం చన్ద్రకోటిసమప్రభమ్ ॥ ౧౨।౫౫ ॥

కిరీటినం గదాహస్తం నూపురైరుపశోభితమ్ ।
దివ్యమాల్యామ్బరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్ ॥ ౧౨।౫౬ ॥

శఙ్ఖచక్రధరం కామ్యం త్రినేత్రం కృత్తివాససమ్ ।
అణ్డస్థం చాణ్డబాహ్యస్థం బాహ్యమాభ్యన్తరం పరమ్ ॥ ౧౨।౫౭ ॥

సర్వశక్తిమయం శుభ్రం సర్వాకారం సనాతనమ్ ।
బ్రహ్మోన్ద్రోపేన్ద్రయోగీన్ద్రైర్వన్ద్యమానపదామ్బుజమ్ ॥ ౧౨।౫౮ ॥

సర్వతః పాణిపాదాన్తం సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ ।
సర్వమావృత్య తిష్ఠన్తం దదర్శ పరమేశ్వరమ్ ॥ ౧౨।౫౯ ॥

దృష్ట్వా తదీదృశం రూపం దేవ్యా మాహేశ్వరం పరమ్ ।
భయేన చ సమావిష్టః స రాజా హృష్టమానసః ॥ ౧౨।౬౦ ॥

ఆత్మన్యాధాయ చాత్మానమోఙ్కారం సమనుస్మరన్ ।
నామ్నామష్టసహస్రేణ తుష్టావ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౧౨।౬౧ ॥

హిమవానువాచ
శివోమా పరమా శక్తిరనన్తా నిష్కలామలా ।
శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతీ పరమాక్షరా ॥ ౧౨।౬౨ ॥

అచిన్త్యా కేవలాఽనన్త్యా శివాత్మా పరమాత్మికా ।
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా దేవాత్మా సర్వగాఽచలా ॥ ౧౨।౬౩ ॥

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా ।
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరఞ్జనా ॥ ౧౨।౬౪ ॥

కాష్ఠా సర్వాన్తరస్థా చ చిచ్ఛక్తిరతిలాలసా ।
నన్దా సర్వాత్మికా విద్యా జ్యోతీరూపాఽమృతాక్షరా ॥ ౧౨।౬౫ ॥

శాన్తిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాం నివృత్తిరమృతప్రదా ।
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమలయా వ్యోమాధారాఽచ్యుతాఽమరా ॥ ౧౨।౬౬ ॥

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మాకులాకులా ।
స్వతః ప్రథమజానాభిరమృతస్యాత్మసంశ్రయా ॥ ౧౨।౬౭ ॥

ప్రాణేశ్వరప్రియా మాతా మహామహిషఘాతినీ ।
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౧౨।౬౮ ॥

మహామాయా సుదుష్పూరా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ
సర్వశక్తికలాకారా జ్యోత్స్నా ద్యోర్మహిమాస్పదా ॥ ౧౨।౬౯ ॥

సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ।
సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా ॥ ౧౨।౭౦ ॥

సంసారపోతా దుర్వారా దుర్నిరీక్ష్య దురాసదా ।
ప్రాణశక్తిః ప్రాణవిద్యా యోగనీపరమా కలా ॥ ౧౨।౭౧ ॥

మహవిభూతిదుర్దర్షా మూలప్రకృతిసమ్భవా ।
అనాద్యనన్తవిభవా పరమాద్యాపకర్షిణీ ॥ ౧౨।౭౨ ॥

సర్గస్థిత్యన్తకరణీ సుదుర్వాచ్యాదురత్యయా ।
శబ్దయోనిః శబ్దమయీ నాదాఖ్యా నాదవిగ్రహా ॥ ౧౨।౭౩ ॥

అనాదిరవ్యక్తగుణా మహానన్దా సనాతనీ ।
ఆకాశయోనిర్యోగస్థా మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౧౨।౭౪ ॥

మహామాయా సుదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ॥ ౧౨।౭౫ ॥

పురాణీ చిన్మయీ పుంసామాదిః పురుషరూపిణీ ।
భూతాన్తరాత్మా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా ॥ ౧౨।౭౬ ॥

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిసమన్వితా ।
వ్యాపినీ చానవచ్ఛిన్నా ప్రధానానుప్రవేశినీ ॥ ౧౨।౭౭ ॥

క్షేత్రజ్ఞశక్తిరవ్యక్తలక్షణా మలవర్జితా ।
అనాదిమాయాసంభిన్నా త్రితత్త్వా ప్రకృతిగ్రహా ॥ ౧౨।౭౮ ॥

మహామాయాసముత్పన్నా తామసీ పౌరుషీ ధ్రువా ।
వ్యక్తావ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా ప్రసూతికా ॥ ౧౨।౭౯ ॥

అకార్యా కార్యజననీ నిత్యం ప్రసవధర్మిణీ ।
సర్గప్రలయనిర్ముక్తా సృష్టిస్థిత్యన్తధర్మిణీ ॥ ౧౨।౮౦ ॥

బ్రహ్మగర్భా చతుర్విశా పద్మనాభాఽచ్యుతాత్మికా ।
వైద్యుతీ శాశ్వతీ యోనిర్జగన్మాతేశ్వరప్రియా ॥ ౧౨।౮౧ ॥

సర్వాధారా మహారూపా సర్వైశ్వర్యసమన్వితా ।
విశ్వరూపా మహాగర్భా విశ్వేశేచ్ఛానువర్తినీ ॥ ౧౨।౮౨ ॥

మహీయసీ బ్రహ్మయోనిః మహాలక్ష్మీసముద్భవా
మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రాత్మహేతుకా ॥ ౧౨।౮౩ ॥

సర్వసాధారణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్యా పారమార్థికా ।
అనన్తరూపాఽనన్తస్థా దేవీ పురుషమోహినీ ॥ ౧౨।౮౪ ॥

అనేకాకారసంస్థానా కాలత్రయవివర్జితా ।
బ్రహ్మజన్మా హరేర్మూర్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ॥ ౧౨।౮౫ ॥

బ్రహ్మేశవిష్ణుజననీ బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంశ్రయా ।
వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహతీ జ్ఞానరూపిణీ ॥ ౧౨।౮౬ ॥

వైరాగ్యైశ్వర్యధర్మాత్మా బ్రహ్మమూర్తిర్హృదిస్థితా ।
అపాంయోనిః స్వయంభూతిర్మానసీ తత్త్వసంభవా ॥ ౧౨।౮౭ ॥

ఈశ్వరాణీ చ శర్వాణీ శంకరార్ద్ధశరీరిణీ ।
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీరథామ్బికా ॥ ౧౨।౮౮ ॥

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తిఫలప్రదా ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవన్ద్యా నిత్యం ముదితమానసా ॥ ౧౨।౮౯ ॥

బ్రహ్మేన్ద్రోపేన్ద్రనమితా శంకరేచ్ఛానువర్తినీ ।
ఈశ్వరార్ద్ధాసనగతా మహేశ్వరపతివ్రతా ॥ ౧౨।౯౦ ॥

సకృద్విభాతా సర్వార్తి సముద్రపరిశోషిణీ ।
పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పరమానన్దదాయినీ ॥ ౧౨।౯౧ ॥

గుణాఢ్యా యోగజా యోగ్యా జ్ఞానమూర్తిర్వికాసినీ ।
సావిత్రీకమలా లక్ష్మీః శ్రీరనన్తోరసి స్థితా ॥ ౧౨।౯౨ ॥

సరోజనిలయా ముద్రా యోగనిద్రా సురార్దినీ ।
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమఙ్గలా ॥ ౧౨।౯౩ ॥

వాగ్దేవీ వరదా వాచ్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా ।
యోగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ॥ ౧౨।౯౪ ॥

గుహ్యవిద్యాత్మవిద్యా చ ధర్మవిద్యాత్మభావితా ।
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః స్వధా మేధా ధృతిః శ్రుతిః ॥ ౧౨।౯౫ ॥

నీతిః సునీతిః సుకృతిర్మాధవీ నరవాహినీ ।
పూజ్యా విభావరీ సౌమ్యా భోగినీ భోగశాయినీ ॥ ౧౨।౯౬ ॥

శోభా వంశకరీ లోలా మాలినీ పరమేష్ఠినీ ।
త్రైలోక్యసున్దరీ రమ్యా సున్దరీ కామచారిణీ ॥ ౧౨।౯౭ ॥

మహానుభావా సత్త్వస్థా మహామహిషమర్దినీ ।
పద్మమాలా పాపహరా విచిత్రా ముకుటాననా ॥ ౧౨।౯౮ ॥

కాన్తా చిత్రామ్బరధరా దివ్యాబరణభూషితా ।
హంసాఖ్యా వ్యోమనిలయా జగత్సృష్టివివర్ద్ధినీ ॥ ౧౨।౯౯ ॥

నిర్యన్త్రా యన్త్రవాహస్థా నన్దినీ భద్రకాలికా ।
ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహనా ॥ ౧౨।౧౦౦ ॥

వృషాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ।
అదితిర్నియతా రౌద్రా పద్మగర్భా వివాహనా ॥ ౧౨।౧౦౧ ॥

విరూపాక్షీ లేలిహానా మహాపురనివాసినీ ।
మహాఫలాఽనవద్యాఙ్గీ కామరుపా విభావరీ ॥ ౧౨।౧౦౨ ॥

విచిత్రరత్నముకుటా ప్రణతార్తిప్రభఞ్జనీ ।
కౌశికీ కర్షణీ రాత్రిస్త్రిదశార్తివినాశినీ ॥ ౧౨।౧౦౩ ॥

బహురూపా స్వరూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ।
భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభారవినాశనీ ॥ ౧౨।౧౦౪ ॥

నిర్గుణా నిత్యవిభవా నిఃసారా నిరపత్రపా ।
యశస్వినీ సామగీతిర్భవాఙ్గనిలయాలయా ॥ ౧౨।౧౦౫ ॥

దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేన్ద్రవినిపాతినీ ।
సర్వాతిశాయినీ విశ్వా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౧౨।౧౦౬ ॥

సర్వేశ్వరప్రియా భార్యా సముద్రాన్తరవాసినీ ।
అకలఙ్కా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ॥ ౧౨।౧౦౭ ॥

కామధేనుర్బృహద్గర్భా ధీమతీ మోహనాశినీ ।
నిఃసఙ్కల్పా నిరాతఙ్కా వినయా వినయప్రియా ॥ ౧౨।౧౦౮ ॥

జ్వాలామాలాసహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయీ ।
మహాభగవతీ భర్గా వాసుదేవసముద్భవా ॥ ౧౨।౧౦౯ ॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా ।
జ్ఞానజ్ఞేయా జరాతీతా వేదాన్తవిషయా గతిః ॥ ౧౨।౧౧౦ ॥

దక్షిణా దహనా మాయా సర్వభూతనమస్కృతా ।
యోగమాయా విభాగజ్ఞా మహామోహా మహీయసీ ॥ ౧౨।౧౧౧ ॥

సంధ్యా సర్వసముద్భూతిర్బ్రహ్మవృక్షాశ్రయానతిః ।
బీజాఙ్కురసముద్భూతిర్మహాశక్తిర్మహామతిః ॥ ౧౨।౧౧౨ ॥

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞా చితిః సంచ్చిన్మహాభోగీన్ద్రశాయినీ ।
వికృతిః శాంసరీ శాస్తిర్గణగన్ధర్వసేవితా ॥ ౧౨।౧౧౩ ॥

వైశ్వానరీ మహాశాలా దేవసేనా గుహప్రియా ।
మహారాత్రిః శివామన్దా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ॥ ౧౨।౧౧౪ ॥

ఇజ్యా పూజ్యా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ ।
తపస్వినీ సమాధిస్థా త్రినేత్రా దివి సంస్థితా ॥ ౧౨।౧౧౫ ॥

గుహామ్బికా గుణోత్పత్తిర్మహాపీఠా మరుత్సుతా ।
హవ్యవాహాన్తరాగాదిః హవ్యవాహసముద్భవా ॥ ౧౨।౧౧౬ ॥

జగద్యోనిర్జగన్మాతా జన్మమృత్యుజరాతిగా ।
బుద్ధిమాతా బుద్ధిమతీ పురుషాన్తరవాసినీ ॥ ౧౨।౧౧౭ ॥

తరస్వినీ సమాధిస్థా త్రినేత్రా దివిసంస్థితా ।
సర్వేన్ద్రియమనోమాతా సర్వభూతహృది స్థితా ॥ ౧౨।౧౧౮ ॥

సంసారతారిణీ విద్యా బ్రహ్మవాదిమనోలయా ।
బ్రహ్మాణీ బృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా భవారణీ ॥ ౧౨।౧౧౯ ॥

హిరణ్మయీ మహారాత్రిః సంసారపరివర్త్తికా ।
సుమాలినీ సురూపా చ భావినీ తారిణీ ప్రభా ॥ ౧౨।౧౨౦ ॥

ఉన్మీలనీ సర్వసహా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ।
సుసౌమ్యా చన్ద్రవదనా తాణ్డవాసక్తమానసా ॥ ౧౨।౧౨౧ ॥

సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధిర్మలత్రయవినాశినీ ।
జగత్ప్రియా జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్ ॥ ౧౨।౧౨౨ ॥

నిరాశ్రయా నిరాహారా నిరఙ్కురవనోద్భవా ।
చన్ద్రహస్తా విచిత్రాఙ్గీ స్రగ్విణీ పద్మధారిణీ ॥ ౧౨।౧౨౩ ॥

పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా ।
విద్యేశ్వరప్రియా విద్యా విద్యుజ్జిహ్వా జితశ్రమా ॥ ౧౨।౧౨౪ ॥

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా ।
సహస్రరశ్మిః సత్త్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ॥ ౧౨।౧౨౫ ॥

క్షాలినీ సన్మయీ వ్యాప్తా తైజసీ పద్మబోధికా ।
మహామాయాశ్రయా మాన్యా మహాదేవమనోరమా ॥ ౧౨।౧౨౬ ॥

వ్యోమలక్ష్మీః సిహరథా చేకితానామితప్రభా ।
వీరేశ్వరీ విమానస్థా విశోకాశోకనాశినీ ॥ ౧౨।౧౨౭ ॥

అనాహతా కుణ్డలినీ నలినీ పద్మవాసినీ ।
సదానన్దా సదాకీర్తిః సర్వభూతాశ్రయస్థితా ॥ ౧౨।౧౨౮ ॥

వాగ్దేవతా బ్రహ్మకలా కలాతీతా కలారణీ ।
బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మహృదయా బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియా ॥ ౧౨।౧౨౯ ॥

వ్యోమశక్తిః క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిః పరాగతిః ।
క్షోభికా బన్ధికా భేద్యా భేదాభేదవివర్జితా ॥ ౧౨।౧౩౦ ॥

అభిన్నాభిన్నసంస్థానా వంశినీ వంశహారిణీ ।
గుహ్యశక్తిర్గుణాతీతా సర్వదా సర్వతోముఖీ ॥ ౧౨।౧౩౧ ॥

భగినీ భగవత్పత్నీ సకలా కాలకారిణీ ।
సర్వవిత్ సర్వతోభద్రా గుహ్యాతీతా గుహావలిః ॥ ౧౨।౧౩౨ ॥

ప్రక్రియా యోగమాతా చ గఙ్గా విశ్వేశ్వరేశ్వరీ ।
కపిలా కాపిలా కాన్తాకనకాభాకలాన్తరా ॥ ౧౨।౧౩౩ ॥

పుణ్యా పుష్కరిణీ భోక్త్రీ పురందరపురస్సరా ।
పోషణీ పరమైశ్వర్యభూతిదా భూతిభూషణా ॥ ౧౨।౧౩౪ ॥

పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిః పరమార్థార్థవిగ్రహా ।
ధర్మోదయా భానుమతీ యోగిజ్ఞేయ మనోజవా ॥ ౧౨।౧౩౫ ॥

మనోహరా మనోరస్థా తాపసీ వేదరూపిణీ ।
వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ ॥ ౧౨।౧౩౬ ॥

యోగేశ్వరేశ్వరీ మాతా మహాశక్తిర్మనోమయీ ।
విశ్వావస్థా వియన్మూర్త్తిర్విద్యున్మాలా విహాయసీ ॥ ౧౨।౧౩౭ ॥

కింనరీ సురభిర్వన్ద్యా నన్దినీ నన్దివల్లభా ।
భారతీ పరమానన్దా పరాపరవిభేదికా ॥ ౧౨।౧౩౮ ॥

సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ।
అచిన్త్యాఽచిన్త్యవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా ౧౨।౧౩౯ ॥

కూష్మాణ్డీ ధనరత్నాఢ్యా సుగన్ధా గన్ధాయినీ ।
త్రివిక్రమపదోద్భూతా ధనుష్పాణిః శివోదయా ॥ ౧౨।౧౪౦ ॥

సుదుర్లభా ధనాద్యక్షా ధన్యా పిఙ్గలలోచనా ।
శాన్తిః ప్రభావతీ దీప్తిః పఙ్కజాయతలోచనా ॥ ౧౨।౧౪౧ ॥

ఆద్యా హృత్కమలోద్భూతా గవాం మతా రణప్రియా ।
సత్క్రియా గిరిజా శుదిర్నిత్యపుష్టా నిరన్తరా ॥ ౧౨।౧౪౨ ॥

దుర్గాకాత్యాయనీచణ్డీ చర్చికా శాన్తవిగ్రహా ।
హిరణ్యవర్ణా రజనీ జగద్యన్త్రప్రవర్తికా ॥ ౧౨।౧౪౩ ॥

మన్దరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ।
రత్నమాలా రత్నగర్భా పృథ్వీ విశ్వప్రమాథినీ ॥ ౧౨।౧౪౪ ॥

పద్మాననా పద్మనిభా నిత్యతుష్టాఽమృతోద్భవా ।
ధున్వతీ దుఃప్రకమ్పా చ సూర్యమాతా దృషద్వతీ ॥ ౧౨।౧౪౫ ॥

మహేన్ద్రభగినీ మాన్యా వరేణ్యా వరదయికా ।
కల్యాణీ కమలావాసా పఞ్చచూడా వరప్రదా ॥ ౧౨।౧౪౬ ॥

వాచ్యా వరేశ్వరీ వన్ద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ।
కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా ॥ ౧౨।౧౪౭ ॥

భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ।
కరాలా పిఙ్గలాకారా కామభేదాఽమహామదా ॥ ౧౨।౧౪౮ ॥

యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్త్తికా ।
శఙ్ఖినీ పద్మినీ సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా ॥ ౧౨।౧౪౯ ॥

చైత్రా సంవత్సరారూఢా జగత్సమ్పూరణీధ్వజా ।
శుమ్భారిః ఖేచరీస్వస్థా కమ్బుగ్రీవాకలిప్రియా ॥ ౧౨।౧౫౦ ॥

ఖగధ్వజా ఖగారూఢా పరార్యా పరమాలినీ ।
ఐశ్వర్యపద్మనిలయా విరక్తా గరుడాసనా ॥ ౧౨।౧౫౧ ॥

జయన్తీ హృద్గుహా గమ్యా గహ్వరేష్ఠా గణాగ్రణీః ।
సంకల్పసిద్ధా సామ్యస్థా సర్వవిజ్ఞానదాయినీ ॥ ౧౨।౧౫౨ ॥

కలికల్పవిహన్త్రీ చ గుహ్యోపనిషదుత్తమా ।
నిష్ఠా దృష్టిః స్మృతిర్వ్యాప్తిః పుష్టిస్తుష్టిః క్రియావతీ ॥ ౧౨।౧౫౩ ॥

విశ్వామరేశ్వరేశానా భుక్తిర్ముక్తిః శివాఽమృతా ।
లోహితా సర్పమాలా చ భీషణీ వనమాలినీ ॥ ౧౨।౧౫౪ ॥

అనన్తశయనాఽనన్తా నరనారాయణోద్భవా ।
నృసింహీ దైత్యమథనీ శఙ్ఖచక్రగదాధరా ॥ ౧౨।౧౫౫ ॥

సంకర్షణసముత్పత్తిరమ్బికాపాదసంశ్రయా ।
మహాజ్వాలా మహామూర్త్తిః సుమూర్త్తిః సర్వకామధుక్ ॥ ౧౨।౧౫౬ ॥

సుప్రభా సుస్తనా సౌరీ ధర్మకామార్థమోక్షదా ।
భ్రూమధ్యనిలయా పూర్వా పురాణపురుషారణిః ॥ ౧౨।౧౫౭ ॥

మహావిభూతిదా మధ్యా సరోజనయనా సమా ।
అష్టాదశభుజానాద్యా నీలోత్పలదలప్రభ౧౨।౧౫౮ ॥

సర్వశక్త్యాసనారూఢా సర్వధర్మార్థవర్జితా ।
వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరిన్ద్రియా ॥ ౧౨।౧౫౯ ॥

విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ।
స్థానేశ్వరీ నిరానన్దా త్రిశూలవరధారిణీ ॥ ౧౨।౧౬౦ ॥

అశేషదేవతామూర్త్తిర్దేవతా వరదేవతా ।
గణామ్బికా గిరేః పుత్రీ నిశుమ్భవినిపాతినీ ॥ ౧౨।౧౬౧ ॥

అవర్ణా వర్ణరహితా త్రివర్ణా జీవసంభవా ।
అనన్తవర్ణాఽనన్యస్థా శంకరీ శాన్తమానసా ॥ ౧౨।౧౬౨ ॥

అగోత్రా గోమతీ గోప్త్రీ గుహ్యరూపా గుణోత్తరా ।
గౌర్గీర్గవ్యప్రియా గౌణీ గణేశ్వరనమస్కృతా ॥ ౧౨।౧౬౩ ॥

సత్యమాతా సత్యసంధా త్రిసంధ్యా సంధివర్జితా ।
సర్వవాదాశ్రయా సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగసముద్భవా ॥ ౧౨।౧౬౪ ॥

అసంఖ్యేయాఽప్రమేయాఖ్యా శూన్యా శుద్ధకులోద్భవా ।
బిన్దునాదసముత్పత్తిః శంభువామా శశిప్రభా ॥ ౧౨।౧౬౫ ॥

పిషఙ్గా భేదరహితా మనోజ్ఞా మధుసూదనీ ।
మహాశ్రీః శ్రీసముత్పత్తిస్తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా ॥ ౧౨।౧౬౬ ॥

త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మపదసంశ్రయా ।
శన్తా భీతా మలాతీతా నిర్వికారా నిరాశ్రయా ॥ ౧౨।౧౬౭ ॥

శివాఖ్యా చిత్తనిలయా శివజ్ఞానస్వరూపిణీ ।
దైత్యదానవనిర్మాత్రీ కాశ్యపీ కాలకర్ణికా ॥ ౧౨।౧౬౮ ॥

శాస్త్రయోనిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గప్రదర్శికా ।
నారాయణీ నరోద్భూతిః కౌముదీ లిఙ్గధారిణీ ॥ ౧౨।౧౬౯ ॥

కాముకీ లలితాభావా పరాపరవిభూతిదా ।
పరాన్తజాతమహిమా బడవా వామలోచనా ॥ ౧౨।౧౭౦ ॥

సుభద్రా దేవకీ సీతా వేదవేదాఙ్గపారగా ।
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ॥ ౧౨।౧౭౧ ॥

అమృత్యురమృతాస్వాదా పురుహూతా పురుష్టుతా ।
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ॥ ౧౨।౧౭౨ ॥

హిరణ్యా రాజతీ హైమా హేమాభరణభూషితా ।
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ॥ ౧౨।౧౭౩ ॥

మహానిద్రాసముద్భూతిరనిద్రా సత్యదేవతా ।
దీర్ఘాకకుద్మినీ హృద్యా శాన్తిదా శాన్తివర్ద్ధినీ ॥ ౧౨।౧౭౪ ॥

లక్ష్మ్యాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా ।
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షడూర్మిపరివర్జితా ॥ ౧౨।౧౭౫ ॥

సుధామా కర్మకరణీ యుగాన్తదహనాత్మికా ।
సంకర్షణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ॥ ౧౨।౧౭౬ ॥

ఐన్ద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ ।
ప్రద్యుమ్నదయితా దాత్రీ యుగ్మదృష్టిస్త్రిలోచనా ॥ ౧౨।౧౭౭ ॥

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా ।
వృషావేశా వియన్మాతా విన్ధ్యపర్వతవాసినీ ॥ ౧౨।౧౭౮ ॥

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసగిరివాసినీ ।
చాణూరహన్తృతనయా నీతిజ్ఞా కామరూపిణీ ॥ ౧౨।౧౭౯ ॥

వేదవిద్యావ్రతస్నాతా ధర్మశీలాఽనిలాశనా ।
వీరభద్రప్రియా వీరా మహాకామసముద్భవా ॥ ౧౨।౧౮౦ ॥

విద్యాధరప్రియా సిద్ధా విద్యాధరనిరాకృతిః ।
ఆప్యాయనీ హరన్తీ చ పావనీ పోషణీ కలా ॥ ౧౨।౧౮౧ ॥

మాతృకా మన్మథోద్భూతా వారిజా వాహనప్రియా ।
కరీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ॥ ౧౨।౧౮౨ ॥

సేవితా సేవికా సేవ్యా సినీవాలీ గరుత్మతీ ।
అరున్ధతీ హిరణ్యాక్షీ మృగాంకా మానదాయినీ ॥ ౧౨।౧౮౩ ॥

వసుప్రదా వసుమతీ వసోర్ద్ధారా వసుంధరా ।
ధారాధరా వరారోహా వరావరసహస్రదా ॥ ౧౨।౧౮౪ ॥

శ్రీఫలా శ్రీమతీ శ్రీశా శ్రీనివాసా శివప్రియా ।
శ్రీధరా శ్రీకరీ కల్యా శ్రీధరార్ద్ధశరీరిణీ ॥ ౧౨।౧౮౫ ॥

అనన్తదృష్టిరక్షుద్రా ధాత్రీశా ధనదప్రియా ।
నిహన్త్రీ దైత్యసఙ్ఘానాం సిహికా సిహవాహనా ॥ ౧౨।౧౮౬ ॥

సుషేణా చన్ద్రనిలయా సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయా ।
రసజ్ఞా రసదా రామా లేలిహానామృతస్రవా ॥ ౧౨।౧౮౭ ॥

నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిరుత్సుకా మృతజీవనా ।
వజ్రదణ్డా వజ్రజిహ్వా వైదేహీ వజ్రవిగ్రహా ॥ ౧౨।౧౮౮ ॥

మఙ్గల్యా మఙ్గలా మాలా మలినా మలహారిణీ ।
గాన్ధర్వీ గారుడీ చాన్ద్రీ కమ్బలాశ్వతరప్రియా ॥ ౧౨।౧౮౯ ॥

సౌదామినీ జనానన్దా భ్రుకుటీకుటిలాననా ।
కర్ణికారకరా కక్ష్యా కంసప్రాణాపహారిణీ ॥ ౧౨।౧౯౦ ॥

యుగంధరా యుగావర్త్తా త్రిసంధ్యా హర్షవర్ద్ధనీ ।
ప్రత్యక్షదేవతా దివ్యా దివ్యగన్ధా దివా పరా ॥ ౧౨।౧౯౧ ॥

శక్రాసనగతా శాక్రీ సాన్ధ్యా చారుశరాసనా ।
ఇష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టాశిష్టప్రపూజితా ॥ ౧౨।౧౯౨ ॥

శతరూపా శతావర్త్తా వినతా సురభిః సురా ।
సురేన్ద్రమాతా సుద్యుమ్నా సుషుమ్నా సూర్యసంస్థితా ॥ ౧౨।౧౯౩ ॥

సమీక్ష్యా సత్ప్రతిష్ఠా చ నివృత్తిర్జ్ఞానపారగా ।
ధర్మశాస్త్రార్థకుశలా ధర్మజ్ఞా ధర్మవాహనా ॥ ౧౨।౧౯౪ ॥

ధర్మాధర్మవినిర్మాత్రీ ధార్మికాణాం శివప్రదా ।
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయీ విధర్మా విశ్వధర్మిణీ ॥ ౧౨।౧౯౫ ॥

ధర్మాన్తరా ధర్మమయీ ధర్మపూర్వా ధనావహా ।
ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా ॥ ౧౨।౧౯౬ ॥

కాపాలీ శకలా మూర్త్తిః కలా కలితవిగ్రహా ।
సర్వశక్తివినిర్ముక్తా సర్వశక్త్యాశ్రయాశ్రయా ॥ ౧౨।౧౯౭ ॥

సర్వా సర్వేశ్వరీ సూక్ష్మా సూక్ష్మాజ్ఞానస్వరూపిణీ ।
ప్రధానపురుషేశేషా మహాదేవైకసాక్షిణీ ॥ ౧౨।౧౯౮ ॥

సదాశివా వియన్మూర్త్తిర్విశ్వమూర్త్తిరమూర్త్తికా ।
ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ స్తుత్వాఽసౌ హిమవాన్ గిరిః ॥ ౧౨।౧౯౯ ॥

భూయః ప్రణమ్య భీతాత్మా ప్రోవాచేదం కృతాఞ్జలిః ।
యదేతదైశ్వరం రూపం ఘోరం తే పరమేశ్వరి ॥ ౧౨।౨౦౦ ॥

భీతోఽస్మి సామ్ప్రతం దృష్ట్వా రూపమన్యత్ ప్రదర్శయ ।
ఏవముక్తాఽథ సా దేవీ తేన శైలేన పార్వతీ ॥ ౧౨।౨౦౧ ॥

సంహృత్య దర్శయామాస స్వరూపమపరం పునః ।
నీలోత్పలదలప్రఖ్యం నీలోత్పలసుగన్ధికమ్ ॥ ౧౨।౨౦౨ ॥

ద్వినేత్రం ద్విభుజం సౌమ్యం నీలాలకవిభూషితమ్ ।
రక్తపాదామ్బుజతలం సురక్తకరపల్లవమ్ ॥ ౧౨।౨౦౩ ॥

శ్రీమద్విశాలసంవృత్తంలలాటతిలకోజ్జ్వలమ్ ।
భూషితం చారుసర్వాఙ్గం భూషణైరతికోమలమ్ ॥ ౧౨।౨౦౪ ॥

దధానమురసా మాలాం విశాలాం హేమనిర్మితామ్ ।
ఈషత్స్మితం సుబిమ్బోష్ఠం నూపురారావసంయుతమ్ ॥ ౧౨।౨౦౫ ॥

ప్రసన్నవదనం దివ్యమనన్తమహిమాస్పదమ్ ।
తదీదృశం సమాలోక్య స్వరూపం శైలసత్తమః ॥ ౧౨।౨౦౬ ॥

భీతిం సంత్యజ్య హృష్టాత్మా బభాషే పరమేశ్వరీమ్ ।
హిమవానువాచ
అద్య మే సఫలం జన్మ అద్య మే సఫలం తపః ॥ ౧౨।౨౦౭ ॥

యన్మే సాక్షాత్త్వమవ్యక్తా ప్రసన్నా దృష్టిగోచరా ।
త్వయా సృష్టం జగత్ సర్వం ప్రధానాద్యం త్వయి స్థితమ్ ॥ ౧౨।౨౦౮ ॥

త్వయ్యేవ లీయతే దేవి త్వమేవ చ పరా గతిః ।
వదన్తి కేచిత్ త్వామేవ ప్రకృతిం ప్రకృతేః పరామ్ ॥ ౧౨।౨౦౯ ॥

అపరే పరమార్థజ్ఞాః శివేతి శివసంశ్రయాత్ ।
త్వయి ప్రధానం పురుషో మహాన్ బ్రహ్మా తథేశ్వరః ॥ ౧౨।౨౧౦ ॥

అవిద్యా నియతిర్మాయా కలాద్యాః శతశోఽభవన్ ।
త్వం హి సా పరమా శక్తిరనన్తా పరమేష్ఠినీ ॥ ౧౨।౨౧౧ ॥

సర్వభేదవినిర్ముక్తా సర్వేభేదాశ్రయాశ్రయా ।
త్వామధిష్ఠాయ యోగేశి మహాదేవో మహేశ్వరః ॥ ౧౨।౨౧౨ ॥

ప్రధానాద్యం జగత్ కృత్స్నం కరోతి వికరోతి చ ।
త్వయైవ సంగతో దేవః స్వమానన్దం సమశ్నుతే ॥ ౧౨।౨౧౩ ॥

త్వమేవ పరమానన్దస్త్వమేవానన్దదాయినీ ।
త్వమక్షరం పరం వ్యోమ మహజ్జ్యోతిర్నిరఞ్జనమ్ ॥ ౧౨।౨౧౪ ॥

శివం సర్వగతం సూక్ష్మం పరం బ్రహ్మ సనాతనమ్ ।
త్వం శక్రః సర్వదేవానాం బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదామసి ॥ ౧౨।౨౧౫ ॥

వాయుర్బలవతాం దేవి యోగినాం త్వం కుమారకః ।
ఋషీణాం చ వసిష్ఠస్త్వం వ్యాసో వేదవిదామసి ॥ ౧౨।౨౧౬ ॥

సాంఖ్యానాం కపిలో దేవో రుద్రాణామసి శంకరః ।
ఆదిత్యానాముపేన్ద్రస్త్వం వసూనాం చైవ పావకః ॥ ౧౨।౨౧౭ ॥

వేదానాం సామవేదస్త్వం గాయత్రీ ఛన్దసామసి ।
అధ్యాత్మవిద్యా విద్యానాం గతీనాం పరమా గతిః ॥ ౧౨।౨౧౮ ॥

మాయా త్వం సర్వశక్తీనాం కాలః కలయతామసి ।
ఓఙ్కారః సర్వగుహ్యానాం వర్ణానాం చ ద్విజాత్తమః ॥ ౧౨।౨౧౯ ॥

ఆశ్రమాణాం చ గార్హస్థ్యమీశ్వరాణాం మహేశ్వరః ।
పుంసాం త్వమేకః పురుషః సర్వభూతహృది స్థితః ॥ ౧౨।౨౨౦ ॥

సర్వోపనిషదాం దేవి గుహ్యోపనిషదుచ్యతే ।
ఈశానశ్చాసి కల్పానాం యుగానాం కృతమేవ చ ॥ ౧౨।౨౨౧ ॥

ఆదిత్యః సర్వమార్గాణాం వాచాం దేవి సరస్వతీ ।
త్వం లక్ష్మీశ్చారురూపాణాం విష్ణుర్మాయావినామసి ॥ ౧౨।౨౨౨ ॥

అరున్ధతీ సతీనాం త్వం సుపర్ణః పతతామసి ।
సూక్తానాం పౌరుషం సూక్తం సామ జ్యేష్టం చ సామసు ॥ ౧౨।౨౨౩ ॥

సావిత్రీ చాసి జాప్యానాం యజుషాం శతరుద్రియమ్ ।
పర్వతానాం మహామేరురనన్తో భోగినామసి ॥ ౧౨।౨౨౪ ॥

సర్వేషాం త్వం పరం బ్రహ్మ త్వన్మయం సర్వమేవ హి ॥ ౧౨।౨౨౫ ॥

రూపం తవాశేషకలావిహీన-
మగోచరం నిర్మలమేకరూపమ్ ।
అనాదిమధ్యాన్తమనన్తామాద్యం
నమామి సత్యం తమసః పరస్తాత్ ॥ ౧౨।౨౨౬ ॥

యదేవ పశ్యన్తి జగత్ప్రసూతిం
వేదాన్తవిజ్ఞానవినిశ్చితార్థాః ।
ఆనన్దమాత్రం ప్రణవాభిధానం
తదేవ రూపం శరణం ప్రపద్యే ॥ ౧౨।౨౨౭ ॥

అశేషభూతాన్తరసన్నివిష్టం
ప్రధానపుంయోగవియోగహేతుమ్ ।
తేజోమయం జన్మవినాశహీనం
ప్రాణాభిధానం ప్రణతోఽస్మి రూపమ్ ॥ ౧౨।౨౨౮ ॥

ఆద్యన్తహీనం జగదాత్మభూతం
విభిన్నసంస్థం ప్రకృతేః పరస్తాత్ ।
కూటస్థమవ్యక్తవపుస్తథైవ
నమామి రూపం పురుషాభిధానమ్ ॥ ౧౨।౨౨౯ ॥

సర్వాశ్రయం సర్వజగద్విధానం
సర్వత్రగం జన్మవినాశహీనమ్ ।
సూక్ష్మం విచిత్రం త్రిగుణం ప్రధానం
నతోఽస్మి తే రూపమరూపభేదమ్ ॥ ౧౨।౨౩౦ ॥

ఆద్యం మహాన్తం పురుషాత్మరూపం
ప్రకృత్యవస్థం త్రిగుణాత్మబీజమ్ ।
ఐశ్వర్యవిజ్ఞానవిరాగధర్మైః
సమన్వితం దేవి నతోఽస్మి రూపమ్ ॥ ౧౨।౨౩౧ ॥

ద్విసప్తలోకాత్మకమమ్బుసంస్థం
విచిత్రభేదం పురుషైకనాథమ్ ।
అనన్తభూతైరధివాసితం తే
నతోఽస్మి రూపం జగదణ్డసంజ్ఞమ్ ॥ ౧౨।౨౩౧ ॥

అశేషవేదాత్మకమేకమాద్యం
స్వతేజసా పూరితలోకభేదమ్ ।
త్రికాలహేతుం పరమేష్ఠిసంజ్ఞం
నమామి రూపం రవిమణ్డలస్థమ్ ॥ ౧౨।౨౩౨ ॥

సహస్రమూర్ధానమనన్తశక్తిం
సహస్రబాహుం పురుషం పురాణమ్ ।
శయానమన్తః సలిలే తథైవ
నారాయణాఖ్యం ప్రణతోఽస్మి రూపమ్ ॥ ౧౨।౨౩౩ ॥

దంష్ట్రాకరాలం త్రిదశాభివన్ద్యం
యుగాన్తకాలానలకల్పరూపమ్ ।
అశేషభూతాణ్డవినాశహేతుం
నమామి రూపం తవ కాలసంజ్ఞమ్ ॥ ౧౨।౨౩౪ ॥

ఫణాసహస్రేణ విరాజమానం
భోగీన్ద్రముఖ్యైరభిపూజ్యమానమ్ ।
జనార్దనారూఢతనుం ప్రసుప్తం
నతోఽస్మి రూపం తవ శేషసంజ్ఞమ్ ॥ ౧౨।౨౩౫ ॥

అవ్యాహతైశ్వర్యమయుగ్మనేత్రం
బ్రహ్మామృతానన్దరసజ్ఞమేకమ్ ।
యుగాన్తశేషం దివి నృత్యమానం
నతోఽస్మి రూపం తవ రుద్రసంజ్ఞమ్ ॥ ౧౨।౨౩౬ ॥

ప్రహీణశోకం విమలం పవిత్రం
సురాసురైరర్చితాపాదపద్మమ్ ।
సుకోమలం దేవి విభాసి శుభ్రం
నమామి తే రూపమిదం భవాని ॥ ౧౨।౨౩౭ ॥

ఓం నమస్తేఽస్తు మహాదేవి నమస్తే పరమేశ్వరి ।
నమో భగవతీశాని శివాయై తే నమో నమః ॥ ౧౨।౨౩౮ ॥

త్వన్మయోఽహం త్వదాధారస్త్వమేవ చ గతిర్మమ ।
త్వామేవ శరణం యాస్యే ప్రసీద పరమేశ్వరి ॥ ౧౨।౨౩౯ ॥

మయా నాస్తి సమో లోకే దేవో వా దానవోఽపి వా ।
జగన్మాతైవ మత్పుత్రీ సంభూతా తపసా యతః ॥ ౧౨।౨౪౦ ॥

ఏషా తవామ్బికా దేవి కిలాభూత్పితృకన్యకా ।
మేనాఽశేషజగన్మాతురహో పుణ్యస్య గౌరవమ్ ॥ ౧౨।౨౪౧ ॥

పాహి మామమరేశాని మేనయా సహ సర్వదా ।
నమామి తవ పాదాబ్జం వ్రజామి శరణం శివామ్ ॥ ౧౨।౨౪౨ ॥

అహో మే సుమహద్ భాగ్యం మహాదేవీసమాగమాత్ ।
ఆజ్ఞాపయ మహాదేవి కిం కరిష్యామి శంకరి ॥ ౧౨।౨౪౩ ॥

ఏతావదుక్త్వా వచనం తదా హిమగిరీశ్వరః ।
సమ్ప్రేక్షణమాణో గిరిజాం ప్రాఞ్జలిః పార్శ్వతోఽభవత్ ॥ ౧౨।౨౪౪ ॥

అథ సా తస్య వచనం నిశమ్య జగతోఽరణిః ।
సస్మితం ప్రాహ పితరం స్మృత్వా పశుపతిం పతిమ్ ॥ ౧౨।౨౪౬ ॥

దేవ్యువాచ
శృణుష్వ చైతత్ ప్రథమం గుహ్యమీశ్వరగోచరమ్ ।
ఉపదేశం గిరిశ్రేష్ఠ సేవితం బ్రహ్మవాదిభిః ॥ ౧౨।౨౪౭ ॥

యన్మే సాక్షాత్ పరం రూపమైశ్వరం దృష్టమద్భుతమ్ ।
సర్వశక్తిసమాయుక్తమనన్తం ప్రేరకం పరమ్ ॥ ౧౨।౨౪౮ ॥

శాన్తః సమాహితమనా దమ్భాహంకారవర్జితః ।
తన్నిష్ఠస్తత్పరో భూత్వా తదేవ శరణం వ్రజ ॥ ౧౨।౨౪౯ ॥

భక్త్యా త్వనన్యయా తాత పద్భావం పరమాశ్రితః ।
సర్వయజ్ఞతపోదానైస్తదేవార్చ్చయ సర్వదా ॥ ౧౨।౨౫౦ ॥

తదేవ మనసా పశ్య తద్ ధ్యాయస్వ యజస్వ చ ।
మమోపదేశాత్సంసారం నాశయామి తవానఘ ॥ ౧౨।౨౫౧ ॥

అహం వై మత్పరాన్ భక్తానైశ్వరం యోగమాస్థితాన్ ।
సంసారసాగరాదస్మాదుద్ధరామ్యచిరేణ తు ॥ ౧౨।౨౫౨ ॥

ధ్యానేన కర్మయోగేన భక్త్యా జ్ఞానేన చైవ హి ।
ప్రాప్యాఽహం తే గిరిశ్రేష్ఠ నాన్యథా కర్మకోటిభిః ॥ ౧౨।౨౫౩ ॥

శ్రుతిస్మృత్యుదితం సమ్యక్ కర్మ వర్ణాశ్రమాత్మకమ్ ।
అధ్యాత్మజ్ఞానసహితం ముక్తయే సతతం కురు ॥ ౧౨।౨౫౪ ॥

ధర్మాత్సంజాయతే భక్తిర్భక్త్యా సమ్ప్రాప్యతే పరమ్ ।
శ్రుతిస్మృతిభ్యాముదితో ధర్మో యజ్ఞాదికో మతః ॥ ౧౨।౨౫౫ ॥

నాన్యతో జాయతే ధర్మో వేదాద్ ధర్మో హి నిర్బభౌ ।
తస్మాన్ముముక్షుర్ధర్మార్థీ మద్రూపం వేదమాశ్రయేత్ ॥ ౧౨।౨౫౬ ॥

మమైవైషా పరా శక్తిర్వేదసంజ్ఞా పురాతనీ ।
ఋగ్యజుః సామరూపేణ సర్గాదౌ సమ్ప్రవర్త్తతే ॥ ౧౨।౨౫౭ ॥

తేషామేవ చ గుప్త్యర్థం వేదానాం భగవానజః ।
బ్రాహ్మణాదీన్ ససర్జాథ స్వే స్వే కర్మణ్యయోజయత్ ॥ ౧౨।౨౫౮ ॥

యే న కుర్వన్తి తద్ ధర్మం తదర్థం బ్రహ్మనిర్మితాః ।
తేషామధస్తాద్ నరకాంస్తామిస్త్రాదీనకల్పయత్ ॥ ౧౨।౨౫౯ ॥

న చ వేదాదృతే కిఞ్చిచ్ఛాస్త్రం ధర్మాభిధాయకమ్ ।
యోఽన్యత్రరమతేసోఽసౌ న సంభాష్యో ద్విజాతిభిః ॥ ౧౨।౨౬౦ ॥

యాని శాస్త్రాణి దృశ్యన్తే లోకేఽస్మిన్ వివిధానితు ।
శ్రుతిస్మృతివిరుద్ధాని నిష్ఠా తేషాం హి తామసీ ॥ ౧౨।౨౬౧ ॥

కాపాలం పఞ్చరాత్రం చ యామలం వామమార్హతమ్ ।
ఏవంవిధాని చాన్యాని మోహనార్థాని తాని తు ॥ ౧౨।౨౬౨ ॥

యే కుశాస్త్రాభియోగేన మోహయన్తీహ మానవాన్ ।
మయా సృష్టాని శాస్త్రాణి మోహాయైషాం భవాన్తరే ॥ ౧౨।౨౬౩ ॥

వేదార్థవిత్తమైః కార్యం యత్ స్మృతం కర్మ వైదికమ్ ।
తత్ప్రయత్నేన కుర్వన్తి మత్ప్రియాస్తే హి యే నరాః ॥ ౧౨।౨౬౪ ॥

వర్ణానామనుకమ్పార్థం మన్నియోగాద్విరాట్ స్వయమ్ ।
స్వాయంభువో మనుర్ధార్మాన్ మునీనాం పూర్వముక్తవాన్ ॥ ౧౨।౨౬౫ ॥

శ్రుత్వా చాన్యేఽపి మునయస్తన్ముఖాద్ ధర్మముత్తమమ్ ।
చక్రుర్ధర్మప్రతిష్ఠార్థం ధర్మశాస్త్రాణి చైవ హి ॥ ౧౨।౨౬౬ ॥

తేషు చాన్తర్హితేష్వేవం యుగాన్తేషు మహర్షయః ।
బ్రహ్మణో వచనాత్తాని కరిష్యన్తి యుగే యుగే ॥ ౧౨।౨౬౭ ॥

అష్టాదశ పురాణాని వ్యాసేన కథితాని తు ।
నియోగాద్ బ్రహ్మణో రాజంస్తేషు ధర్మః ప్రతిష్ఠితః ॥ ౧౨।౨౬౮ ॥

అన్యాన్యుపపురాణాని తచ్ఛిష్యైః కథితాని తు ।
యుగే యుగేఽత్ర సర్వేషాం కర్తా వై ధర్మశాస్త్రవిత్ ॥ ౧౨।౨౬౯ ॥

శిక్షా కల్పో వ్యాకరణం నిరుక్తం ఛన్ద ఏవ చ ।
జ్యోతిః శాస్త్రం న్యాయవిద్యా మీమాంసా చోపబృంహణమ్ ॥ ౧౨।౨౭౦ ॥

ఏవం చతుర్దశైతాని విద్యాస్థానాని సత్తమ ।
చతుర్వేదైః సహోక్తాని ధర్మో నాన్యత్ర విద్యతే ॥ ౧౨।౨౭౧ ॥

ఏవం పైతామహం ధర్మం మనువ్యాసాదయః పరమ్ ।
స్థాపయన్తి మమాదేశాద్ యావదాభూతసమ్ప్లవమ్ ॥ ౧౨।౨౭౨ ॥

బ్రహ్మణా సహ తే సర్వే సమ్ప్రాప్తే ప్రతిసంచరే ।
పరస్యాన్తే కృతాత్మానః ప్రవిశన్తి పరం పదమ్ ॥ ౧౨।౨౭౩ ॥

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన ధర్మార్థం వేదమాశ్రయేత్ ।
ధర్మేణ సహితం జ్ఞానం పరం బ్రహ్మ ప్రకాశయేత్ ॥ ౧౨।౨౭౪ ॥

యే తు సఙ్గాన్ పరిత్యజ్య మామేవ శరణం గతాః ।
ఉపాసతే సదా భక్త్యా యోగమైశ్వరమాస్థితాః ॥ ౧౨।౨౭౫ ॥

సర్వభూతదయావన్తః శాన్తా దాన్తా విమత్సరాః ।
అమానినో బుద్ధిమన్తస్తాపసాః శంసితవ్రతాః ॥ ౧౨।౨౭౬ ॥

మచ్చిత్తా మద్గతప్రాణా మజ్జ్ఞానకథనే రతాః ।
సంన్యాసినో గృహస్థాశ్చ వనస్థా బ్రహ్మచారిణః ॥ ౧౨।౨౭౭ ॥

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం మాయాతత్త్వం సముత్థితమ్ ।
నాశయామి తమః కృత్స్నం జ్ఞానదీపేన మా చిరాత్ ॥ ౧౨।౨౭౮ ॥

తే సునిర్ధూతతమసో జ్ఞానేనైకేన మన్మయాః ।
సదానన్దాస్తు సంసారే న జాయన్తే పునః పునః ॥ ౧౨।౨౭౯ ॥

తస్మాత్ సర్వప్రకారేణ మద్భక్తో మత్పరాయణః ।
మామేవార్చయ సర్వత్ర మనసా శరణం గతః ॥ ౧౨।౨౮౦ ॥

అశక్తో యది మే ధ్యాతుమైశ్వరం రూపమవ్యయమ్ ।
తతో మే సకలం రూపం కాలాద్యం శరణం వ్రజ ॥ ౧౨।౨౮౧ ॥

యద్యత్ స్వరూపం మే తాత మనసో గోచరం తవ ।
తన్నిష్ఠస్తత్పరో భూత్వా తదర్చనపరో భవ ॥ ౧౨।౨౮౨ ॥

యత్తు మే నిష్కలం రూపం చిన్మాత్రం కేవలం శివమ్ ।
సర్వోపాధివినిర్ముక్తమనన్తమమృతం పరమ్ ॥ ౧౨।౨౮౩ ॥

జ్ఞానేనైకేన తల్లభ్యం క్లేశేన పరమం పదమ్ ।
జ్ఞానమేవ ప్రపశ్యన్తో మామేవ ప్రవిశన్తి తే ॥ ౧౨।౨౮౪ ॥

తద్బుద్ధయస్తదాత్మానస్తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః ।
గచ్ఛన్త్యపునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాః ॥ ౧౨।౨౮౫ ॥

మామనాశ్రిత్య పరమం నిర్వాణమమలం పదమ్ ।
ప్రాప్యతే న హి రాజేన్ద్ర తతో మాం శరణం వ్రజ ॥ ౧౨।౨౮౬ ॥

ఏకత్వేన పృథక్త్వేన తథా చోభయథాపి వా ।
మాముపాస్య మహారాజ తతో యాస్యాసి తత్పదమ్ ॥ ౧౨।౨౮౭ ॥

మామనాశ్రిత్య తత్తత్త్వం స్వభావవిమలం శివమ్ ।
జ్ఞాయతే న హి రాజేన్ద్ర తతో మాం శరణం వ్రజ ॥ ౧౨।౨౮౮ ॥

తస్మాత్ త్వమక్షరం రూపం నిత్యం చారూపమైశ్వరమ్ ।
ఆరాధయ ప్రయత్నేన తతో బన్ధం ప్రహాస్యసి ॥ ౧౨।౨౮౯ ॥

కర్మణా మనసా వాచా శివం సర్వత్ర సర్వదా ।
సమారాధయ భావేన తతో యాస్యసి తత్పదమ్ ॥ ౧౨।౨౯౦ ॥

న వై పశ్యన్తి తత్తత్త్వం మోహితా మమ మాయయా ।
అనాద్యనన్తం పరమం మహేశ్వరమజం శివమ్ ॥ ౧౨।౨౯౧ ॥

సర్వభూతాత్మభూతస్థం సర్వాధారం నిరఞ్జనమ్ ।
నిత్యానన్దం నిరాభాసం నిర్గుణం తమసః పరమ్ ॥ ౧౨।౨౯౨ ॥

అద్వైతమచలం బ్రహ్మ నిష్కలం నిష్ప్రపఞ్చకమ్ ।
స్వసంవేద్యమవేద్యం తత్ పరే వ్యోమ్ని వ్యవస్థితమ్ ॥ ౧౨।౨౯౩ ॥

సూక్ష్మేణ తమసా నిత్యం వేష్టితా మమ మాయయా ।
సంసారసాగరే ఘోరే జాయన్తే చ పునః పునః ॥ ౧౨।౨౯౪ ॥

భక్త్యా త్వనన్యయా రాజన్ సమ్యగ్ జ్ఞానేన చైవ హి ।
అన్వేష్టవ్యం హి తద్ బ్రహ్మ జన్మబన్ధనివృత్తయే ॥ ౧౨।౨౯౫ ॥

అహంకారం చ మాత్సర్యం కామం క్రోధపరిగ్రహమ్ ।
అధర్మాభినివేశం చ త్యక్త్వా వైరాగ్యమాస్థితః ॥ ౧౨।౨౯౬ ॥

సర్వభూతేషు చాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ।
అన్వీక్ష్య చాత్మనాత్మానం బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ॥ ౧౨।౨౯౭ ॥

బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మా సర్వభూతాభయప్రదః ।
ఐశ్వరీం పరమాం భక్తిం విన్దేతానన్యగామినీమ్ ॥ ౧౨।౨౯౮ ॥

వీక్షతే తత్పరం తత్త్వమైశ్వరం బ్రహ్మనిష్కలమ్ ।
సర్వసంసారనిర్ముక్తో బ్రహ్మణేయవావతిష్ఠతే ॥ ౧౨।౨౯౯ ॥

బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాఽయం పరస్య పరమః శివః ।
అనన్యశ్చావ్యయస్చైకశ్చాత్మాధారో మహేశ్వరః ॥ ౧౨।౩౦౦ ॥

జ్ఞానేన కర్మయోగేన భక్తియోగేన వా నృప ।
సర్వసంసారముక్త్యర్థమీశ్వరం శరణం వ్రజ ॥ ౧౨।౩౦౧ ॥

ఏష గుహ్యోపదేశస్తే మయా దత్తో గిరీశ్వర ।
అన్వీక్ష్య చైతదఖిలం యథేష్టం కర్త్తుమర్హసి ॥ ౧౨।౩౦౨ ॥

అహం వై యాచితా దేవైః సంజాతా పరమేశ్వరాత్ ।
వినిన్ద్య దక్షం పితరం మహేశ్వరవినిన్దకమ్ ॥ ౧౨।౩౦౩ ॥

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ తవారాధనకారణాత్ ।
మేనాదేహసముత్పన్నా త్వామేవ పితరం శ్రితా ॥ ౧౨।౩౦౪ ॥

స త్వం నియోగాద్దేవస్య బ్రహ్మణః పరమాత్మనః ।
ప్రిదాస్యసే మాం రుద్రాయ స్వయంవరసమాగమే ॥ ౧౨।౩౦౫ ॥

తత్సంబన్ధాచ్చ తే రాజన్ సర్వే దేవాః సవాసవాః ।
త్వాం నమస్యన్తి వై తాత ప్రసీదతి చ శంకరః ॥ ౧౨।౩౦౬ ॥

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన మాం విద్ధీశ్వరగోచరామ్ ।
సమ్పూజ్య దేవమీశానం శరణ్యం శరణం వ్రజ ॥ ౧౨।౩౦౭ ॥

స ఏవముక్తో భగవాన్ దేవదేవ్యా గిరీశ్వరః ।
ప్రణమ్య శిరసా దేవీం ప్రాఞ్జలిః పునరబ్రవీత్ ॥ ౧౨।౩౦౮ ॥

విస్తరేణ మహేశాని యోగం మాహేశ్వరం పరమ్ ।
జ్ఞానం వై చాత్మనో యోగం సాధనాని ప్రచక్ష్వ మే ॥ ౧౨।౩౦౯ ॥

తస్యైతత్ పరమం జ్ఞానమాత్మయోగముత్తమమ్ ।
యథావద్ వ్యాజహారేశాసాధనానిచ విస్తరాత్ ॥ ౧౨।౩౧౦ ॥

నిశమ్య వదనామ్భోజాద్ గిరీన్ద్రో లోకపూజితః ।
లోకమాతుః పరం జ్ఞానం యోగాసక్తోఽభవత్పునః ॥ ౧౨।౩౧౧ ॥

ప్రదదౌ చ మహేశాయ పార్వతీం భాగ్యగౌరవాత్ ।
నియోగాద్బ్రహ్మణః సాధ్వీం దేవానాం చైవ సంనిధౌ ॥ ౧౨।౩౧౨ ॥

య ఇమం పఠతేఽధ్యాయం దేవ్యా మాహాత్మ్యకీర్తనమ్ ।
శివస్య సంనిధౌ భక్త్యా సుచిస్తద్భావభావితః ॥ ౧౨।౩౧౩ ॥

సర్వపాపవినిర్ముక్తో దివ్యయోగసమన్వితః ।
ఉల్లఙ్ఘ్య బ్రహ్మణో లోకం దేవ్యాః స్థానమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౨।౩౧౪ ॥

యశ్చైతత్ పఠతి స్తోత్రం బ్రాహ్మణానాం సమీపతః ।
సమాహితమనాః సోఽపి సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౧౨।౩౧౫ ॥

నామ్నామష్టసహస్రం తు దేవ్యా యత్ సముదీరితమ్ ।
జ్ఞాత్వాఽర్కమణ్డలగతాం సంభావ్య పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౧౨।౩౧౬ ॥

అభ్యర్చ్య గన్ధపుష్పాద్యైర్భక్తియోగసమన్వితః ।
సంస్మరన్పరమం భావం దేవ్యా మాహేశ్వరం పరమ్ ॥ ౧౨।౩౧౭ ॥

అనన్యమానసో నిత్యం జపేదామరణాద్ ద్విజః ।
సోఽన్తకాలే స్మృతిం లబ్ధ్వా పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి ॥ ౧౨।౩౧౮ ॥

అథవా జాయతే విప్రో బ్రాహ్మణానాం కులే శుచౌ ।
పూర్వసంస్కారమాహాత్మ్యాద్ బ్రహ్మవిద్యామవాప్నుయాత్ ॥ ౧౨।౩౧౯ ॥

సమ్ప్రాప్య యోగం పరమం దివ్యం తత్ పారమేశ్వరమ్ ।
శాన్తః సర్వగాతో భూత్వా శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౧౨।౩౨౦ ॥

ప్రత్యేకం చాథ నామాని జుహుయాత్ సవనత్రయమ్ ।
పూతనాదికృతైర్దోషైర్గ్రహదోషైశ్చ ముచ్యతే ॥ ౧౨।౩౨౧ ॥

జపేద్ వాఽహరహర్నిత్యం సంవత్సరమతన్ద్రితః ।
శ్రీకామః పార్వతీం దేవీం పూజయిత్వా విధానతః ॥ ౧౨।౩౨౨ ॥

సమ్పూజ్య పార్శ్వతః శంభుం త్రినేత్రం భక్తిసంయుతః ।
లభతే మహతీం లక్ష్మీం మహాదేవప్రసాదతః ॥ ౧౨।౩౨౩ ॥

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన జప్తవ్యం హి ద్విజాతిభిః ।
సర్వపాపాపనోదార్థం దేవ్యా నామ సహస్రకమ్ ॥ ౧౨।౩౨౪ ॥

ప్రసఙ్గాత్ కథితం విప్రా దేవ్యా మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
అతః పరం ప్రజాసర్గం భృగ్వాదీనాం నిబోధత ॥ ౧౨।౩౨౫ ॥

ఇతి శ్రీకూర్మపురాణే షట్సాహస్త్ర్యాం సంహితాయాం పూర్వవిభాగే
ద్వాదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౨ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Devi or Paravti:

1000 Names of Sri Devi or Parvati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top