Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Mahatripurasundari Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತೇ ।
ಕಲ್ಪಪಾದಪಮಧ್ಯಸ್ಥೇ ನಾನಾಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತೇ ।
ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೇ ಮುನಿಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತೇ ।
ತಂಕಶ್ಚಿತ್ಸುಖಮಾಸೀನಮ್ಭಗವನ್ತಂಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥

ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಂಚನ್ದ್ರಾರ್ದ್ಧಕೃತಶೇಖರಮ್ ।
ತ್ರಿಶೂಲಡಮರೂಹಸ್ತಮಹಾವೃಷಭವಾಹನಮ್ ॥

ಜಟಾಜೂಟಧರನ್ದೇವವಾಸುಕೀಕಂಠಭೂಷಣಮ್ ।
ವಿಭೂತಿಭೂಷಣನ್ದೇವನ್ನೀಲಕಂಠನ್ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ॥

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂಗಿರಿಜಾರ್ದ್ಧಾಂಗಭೂಷಣಮ್ ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ನಾಥಂಕಾರಣವಿಶ್ವರೂಪಿಣಮ್ ।
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಹೈನಂ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ॥

ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಉವಾಚ –
ದೇವದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾತ್ಮಕ ।
ತ್ವಮೇವ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ತ್ವಂಗತಿಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ॥

ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ಸರ್ವಲೋಕಾನಾನ್ದೀನಾನಾಂಚ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ।
ತ್ವಮೇವ ಜಗದಾಧಾರಸ್ತ್ವಮೇಷ ವಿಶ್ವಕಾರಣಃ ॥

ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಸ್ಸರ್ವೇಷಾನ್ತ್ವದನ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಗತಿಃ ।
ಕಿಂಗುಹ್ಯಮ್ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಕಿಮೇಕಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥

ಕಿಮೇಕಮ್ಪರಮಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂಕಿ ಯೋಗಂ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷದಮ್ ।
ವಿನಾ ತೀರ್ಥೇನ ತಪಸಾ ವಿನಾ ದಾನೈರ್ವಿನಾ ಮಖೈಃ ॥

ವಿನಾ ಲಯೇನ ಧ್ಯಾನೇನ ನರಃ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಲಯೋ ಭವೇತ್ ॥

ಕಸ್ಮಾದುತ್ತೀರ್ಯತೇ ದೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸಂಕಟಾತ್ ।
ತದಹಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕಥಯಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಸಾಧು ಸಾಧು ತ್ವಯಾ ಪೃಷ್ಟಮ್ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನ ।
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಮ್ಪುತ್ರ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸಂಶಯಮ್ ॥

ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಮಹದಾದಯಃ ।
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಬಹವೋ ಭೂತಾಃ ಸರ್ವಪ್ರಕೃತಿಸಮ್ಭವಾಃ ॥

ಸೈವ ದೇವೀ ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸೈವ ಪ್ರಸೂಯತೇ ವಿಶ್ವವಿಶ್ವಂ ಸೈವ ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ ॥

ಸೈವ ಸಂಹರತೇ ವಿಶ್ವಂಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ ।
ಆಧಾರಸ್ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸೈವ ರೋಗಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ॥

ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರ್ಬಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಯಃ ।
ತ್ರಿಧಾ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸೃಜ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ವಿಷ್ಣುರೂಪೇಣ ಪಾಲ್ಯತೇ ।
ಸಂಹರೇದ್ರುದ್ರರೂಪೇಣ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ ॥

ಯಸ್ಯಾ ಯೋನೌ ಜಗತ್ಸರ್ವಮದ್ಯಾಪಿ ಪರಿವರ್ತತೇ ।
ಯಸ್ಯಾಮ್ಪ್ರಲೀಯತೇ ಚಾನ್ತೇ ಯಸ್ಯಾಂಚ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ ।
ಯಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ಪದಮುತ್ತಮಮ್ ।
ತಸ್ಯಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರನ್ತು ಕಥಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೃಷಿಃ ಜಗತೀಚ್ಛನ್ದಃ
ಸಮಸ್ತಪ್ರಕಟಗುಪ್ತಸಮ್ಪ್ರದಾಯಕುಲಕೌಲೋತ್ತೀರ್ಣನಿರ್ಗರ್ಭರಹಸ್ಯಾಚಿನ್ತ್ಯಪ್ರಭಾ
ವತೀ ದೇವತಾ ಓಮ್ಬೀಜಮ್ ॥ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮರಾಜಬೀಜಕೀಲಕಮ್ ಜೀವೋ ಬೀಜಮ್
ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡೀ ಸರಸ್ವತೀ ಶಕ್ತಿರ್ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಆಧಾರೇ ತರುಣಾರ್ಕಬಿಮ್ಬರುಚಿರಂ ಹೇಮಪ್ರಭಮ್ವಾಗ್ಭವಮ್-
ಬೀಜಂ ಮನ್ಮಥಮಿನ್ದ್ರಗೋಪಸದೃಶಂ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ॥

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಪದಸ್ಥಶಕ್ತಿಕಲಿತಂ ಸೋಮಪ್ರಭಾಭಾಸುರ
ಯೇ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಪದತ್ರಯನ್ತವ ಶಿವೇ ತೇ ಯಾನ್ತಿ ಸೌಖ್ಯಮ್ಪದಮ್ ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮನಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಮುಕ್ತಿಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕರಾಧಾರಾ ಕೌಮುದೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಕೀರ್ತಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಮೇಧಾ ನೀತಿಜ್ಞಾ ನೀತಿವತ್ಸಲಾ ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಾಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಘೋರಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾಭುಜಾ ॥

ಮಹಾಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಘ್ನೀ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಾ ಚ ಮಹಾಶತ್ರುವಿಮರ್ದ್ದಿನೀ ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ।
ಮಹಾಮಖಾ ಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನೀ ॥

ಮಾನಸೀ ಮಾನದಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮನಶ್ಚಕ್ಷೂ ರಣೇಚರಾ ।
ಗಣಮಾತಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಣಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ ॥

ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಶಾ ಸಾಧ್ವೀ ಗಿರಿಸ್ಥಾ ಗಿರಿವಲ್ಲಭಾ ।
ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂಡರೂಪಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಮಾಲಿನೀ ॥

ಚರ್ವಿಕಾ ಚರ್ಚಿಕಾಕಾರಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಾರುರೂಪಿಣೀ ।
ಯಜ್ಞೇಶ್ವರೀ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಜಪಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾ ॥

ಯಜ್ಞಮಾತಾ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶೀ ಯಜ್ಞಸಮ್ಭವಾ ।
ಸಿದ್ಧಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಿಕಾ ॥

ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಿಕಾ ।
ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾ ಚ ಯಜ್ಞಾ ಚ ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾಲಯಾ ॥

ಜಾಲನ್ಧರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜನನೀ ಜನ್ಮದಾಯಿನೀ ॥

ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರೀ ಚೈವ ಗೋಮತೀ ಚ ಶತದ್ರುಕಾ ।
ಘರ್ಘರಾ ವೇದಗರ್ಭಾ ಚ ರೇಚಿಕಾ ಸಮವಾಸಿನೀ ॥

ಸಿನ್ಧುರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ಯಮುನಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಭದ್ರಾ ರಾಗವಿಪಾಶಾ ಚ ಗಂಡಕೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥

ನರ್ಮದಾ ಸಿನ್ಧು ಕಾವೇರೀ ವೇತ್ರವತ್ಯಾ ಸುಕೌಶಿಕೀ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರತನಯಾ ಚೈವ ಅಹಲ್ಯಾ ಚರ್ಮಕಾವತೀ ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀ ಅವನ್ತಿಕಾ ।
ಪುರೀ ದ್ವಾರಾವತೀ ತೀರ್ಥಾ ಮಹಾಕಿಲ್ಬಿಷನಾಶಿನೀಇ ॥

ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸಿನೀ ।
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾ ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಸಮ್ಭವಾ ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಕುಂಡಲೀಧಾರೀ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸುಲೋಚನಾ ।
ಶ್ರೀಂಕಾರೀಭೂಷಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ॥

ಹರಿವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಾ ಶಾನ್ತಾ ಹರಿವಕ್ತ್ರಕೃತಾಲಯಾ ।
ಹರಿವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಾ ಶಾನ್ತಾ ಹರಿವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವನಾಥಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ॥

ಶಿವಮಾತಾ ಶಿವಾಖ್ಯಾ ಚ ಶಿವದಾ ಶಿವರೂಪಿಣೀ ।
ಭವೇಶ್ವರೀ ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭವೇಶೀ ಭವನಾಯಿಕಾ ॥

ಭವಮಾತಾ ಭವಗಮ್ಯಾ ಭವಕಂಟಕನಾಶಿನೀ ।
ಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನನ್ದಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಹಿನೀ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶೀ ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ॥

ದುರ್ಗಸ್ಥಾ ದುರ್ಗರೂಪಾ ಚ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಸುಗಮಾ ದುರ್ಗಮಾ ದಾನ್ತಾ ದಯಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದುರಾಪಹಾ ॥

ದುರಿತಘ್ನೀ ದುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ದುರಾ ದುಷ್ಕೃತನಾಶಿನೀ ।
ಪಂಚಾಸ್ಯಾ ಪಂಚಮೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ॥

ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ಚ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಸತ್ತ್ವಸಮ್ಭವಾ ।
ರಜಸ್ಸ್ಥಾ ಚ ರಜೋರೂಪಾ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಾ ॥

ತಮಸ್ಸ್ಥಾ ಚ ತಮೋರೂಪಾ ತಾಮಸೀ ತಾಮಸಪ್ರಿಯಾ ।
ತಮೋಗುಣಸಮುದ್ಭೂತಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಕಲಾ ॥

ಕಾಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತಾ ನಿಮಿಷಾ ಅನಿಮೇಷಾ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಅರ್ದ್ಧಮಾಸಾ ಚ ಮಾಸಾ ಚ ಸँವತ್ಸರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥

ಯೋಗಸ್ಥಾ ಯೋಗರೂಪಾ ಚ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾ ಕಲ್ಪರೂಪಿಣೀ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ನಾನಾಭರಣಮಂಡಿತಾ ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವಪಾಶವಿನಾಶಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಾಸಕಾರಿಣೀ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿವಿಚಾರಣಾ ॥

ಯವಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾ ।
ಚತುರಂಗೀ ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಾಚಾರವಾಸಿನೀ ॥

ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚ ಸರ್ವಾದ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥

ನಲಿನೀ ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಾ ಆನನ್ದಾ ನನ್ದವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶವಭಾರವಿನಾಶಿನೀ ॥

ಸರ್ವಶೃಂಗಾರವೇಷಾಢ್ಯಾ ಪಾಶಾಂಕುಶಕರೋದ್ಯತಾ ।
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿನಿಭಾನನಾ ॥

ಗಣೇಶಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದಿನೀ ।
ದಾವಾಗ್ನಿಕೋಟಿನಲಿನೀ ರುದ್ರಕೋಟ್ಯುಗ್ರರೂಪಿಣೀ ॥

ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರಾ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾ ।
ಆಕಾಶಕೋಟಿವಿಸ್ತಾರಾ ಯಮಕೋಟಿಭಯಂಕರೀ ॥

ಮೇರುಕೋಟಿಸಮುಚ್ಛ್ರಾಯಾ ಗಣಕೋಟಿಸಮೃದ್ಧಿದಾ ।
ನಿಷ್ಕಸ್ತೋಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಗುಣವರ್ಜಿತಾ ॥

ಅಶೋಕಾ ಶೋಕರಹಿತಾ ತಾಪತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ವಸಿಷ್ಠಾ ವಿಶ್ವಜನನೀ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯಾ ವಿಶ್ವವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಚಿತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಹೇತುಗರ್ಭಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ॥

ಶುಚಿಃ ಸ್ಮೃತಿಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಸತ್ತ್ವಮಯೀ ಸತ್ತ್ವಾ ಪಂಚತತ್ತ್ವೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರೀ ಪಾರಸ್ಥಾ ಪಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಜಯನ್ತೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ಅಹಲ್ಯಾ ಕುಲನಾಯಿಕಾ ॥

ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಚ ಭೂತೇಶೀ ಭೂತಸ್ಥಾ ಭೂತಭಾವನಾ ।
ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವಿಭವವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥

ಹಂಸಾಕ್ಷೀ ಹಂಸರೂಪಾ ಚ ಹಂಸಸ್ಥಾ ಹಂಸರೂಪಿಣೀ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಣಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ॥

ದ್ವಾದಶಾರಸರೋಜಸ್ಥಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಅಕಲಂಕಾ ಶಶಾಂಕಾಭಾ ಷೋಡಶಾರನಿವಾಸಿನೀ ॥

ಡಾಕಿನೀ ರಾಕಿನೀ ಚೈವ ಲಾಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ತಥಾ ।
ಶಾಕಿನೀ ಹಾಕಿನೀ ಚೈವ ಷಟ್ಚಕ್ರೇಷು ನಿವಾಸಿನೀ ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೀ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ರಿಯಹೃತ್ಕಂಠಾ ನನ್ದಾಖ್ಯಾ ಬಿನ್ದುಮಾಲಿನೀ ॥

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಧಾರಾ ದೇಹದಂಡಸಮಾಶ್ರಿತಾ ।
ಮಾಯಾ ಕಾಲೀ ಧೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಕ್ಷುಧಾ ತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥

ಹಿಂಗುಲಾ ಮಂಗಲಾ ಸೀತಾ ಸುಷುಮ್ನಾಮಧ್ಯಗಾಮಿನೀ ।
ಪರಘೋರಾ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಜಯಾ ಜಯದಾಯಿನೀ ॥

ಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಭೀಮಮಹಾಭೈರವನಾದಿನೀ ।
ಆಕಾಶಲಿಂಗಸಮ್ಭೂತಾ ಭುವನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ ॥

ಮಹತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ಕಂಕಾಲೀ ಭೀಮರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಮೇನಕಾಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾ ॥

ಅನ್ತರಸ್ಥಾ ಕೂಟಬೀಜಾ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲವಾಸಿನೀ ।
ವರ್ಣಾಖ್ಯಾ ವರ್ಣರಹಿತಾ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಭೇದಿನೀ ॥

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ಲೋಕಧಾತ್ರೀ ಅಪ್ಸರಾ ಅಪ್ಸರಃ ಪ್ರಿಯಾ ।
ದೀಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ॥

ಯಶಃ ಪೂರ್ಣಾ ಯಶೋದಾ ಚ ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಮ್ಭವಾ ।
ದೇವಕೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ರಾಧಿಕಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ॥

ಅರುನ್ಧತೀ ಶಚೀನ್ದ್ರಾಣೀ ಗಾನ್ಧಾರೀ ಗನ್ಧಮಾಲಿನೀ ।
ಧ್ಯಾನಾತೀತಾ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಜ್ಞಾ ಧ್ಯಾನಧಾರಿಣೀ ॥

ಲಮ್ಬೋದರೀ ಚ ಲಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಜಾಮ್ಬವನ್ತೀ ಜಲೋದರೀ ।
ಮಹೋದರೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಮುಕ್ತಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾ ॥

ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಧರ್ಮವಾಸಿನೀ ।
ವಾಣಚಾಪಧರಾ ಧೀರಾ ಪಾಂಚಾಲೀ ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾ ॥

ಗುಹ್ಯಾಂಗೀ ಚ ಸುಭೀಮಾ ಚ ಗುಹ್ಯತತ್ತ್ವಾ ನಿರಂಜನಾ ।
ಅಶರೀರಾ ಶರೀರಸ್ಥಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ॥

ಅಮೃತಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಭದ್ರಾ ಸಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾ ।
ಚಕ್ರಪ್ರಿಯಾ ಚ ಚಕ್ರಾಹ್ವಾ ಪಂಚಚಕ್ರಾದಿದಾರಿಣೀ ॥

ಪದ್ಮರಾಗಪ್ರತೀಕಾಶಾ ನಿರ್ಮಲಾಕಾಶಸನ್ನಿಭಾ ।
ಅಧಃಸ್ಥಾ ಊರ್ದ್ಧ್ವರೂಪಾ ಚ ಊರ್ದ್ಧ್ವಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಶಶ್ವದ್ರೂಪೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ರಸಜ್ಞಾ ರಸಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಗನ್ಧಸ್ಥಾ ಗನ್ಧರೂಪಿಣೀ ॥

ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಶಬ್ದಸ್ಥಾ ಶಬ್ದವರ್ಜಿತಾ ॥

ಸಿದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಃ ಪರಾಬುದ್ಧಿಃ ಸನ್ದೀಪ್ತಿರ್ಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಸ್ವಗುಹ್ಯಾ ಶಾಮ್ಭವೀಶಕ್ತಿಸ್ತತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ ॥

ಶಾಶ್ವತೀ ಭೂತಮಾತಾ ಚ ಮಹಾಭೂತಾಧಿಪಪ್ರಿಯಾ ।
ಶುಚಿಪ್ರೇತಾ ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಿರ್ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಃ ಪರಾಜಿತಾ ॥

ಕಾಮಸನ್ದೀಪಿಣೀ ಕಾಮಾ ಸದಾ ಕೌತೂಹಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಟಾಜೂಟಧರಾ ಮುಕ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಶಕ್ತಿವಿಭೂಷಣಾ ॥

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ಚೀರವಲ್ಕಲಧಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಧರಾ ನರಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ॥

ಅತ್ಯುಗ್ರರೂಪಿಣೀ ಚೋಗ್ರಾ ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನೋಪಮಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾಧಿನೀ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧಕವತ್ಸಲಾ ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಾರಾ ಚಾಸುರಾಣಾವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಮನೀ ದಾಮನೀ ದಾನ್ತಾ ದಯಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದುರಾಪಹಾ ॥

ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವೋಪಮಾ ಘೋರಾ ಘೋರಘೋರತರಾನನಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಹೃದಯೇಸ್ಥಿತಾ ॥

ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯೋಗಮಾತಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ।
ಖೇಚರೀ ಖಚರೀ ಖೇಲಾ ನಿರ್ವಾಣಪದಸಂಶ್ರಯಾ ॥

ನಾಗಿನೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಚ ಸುವೇಶಾ ನಾಗನಾಯಿಕಾ ।
ವಿಷಜ್ವಾಲಾವತೀ ದೀಪ್ತಾ ಕಲಾಶತವಿಭೂಷಣಾ ॥

ತೀವ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾ ನಾಗಕೋಟಿತ್ವಧಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಾತಿಸುಖದಾಯಿನೀ ॥

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ದ್ಧಾ ಮಹಾಮೂರ್ದ್ಧಾ ಘೋರಮೂರ್ದ್ಧಾ ವರಾನನಾ ।
ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋನ್ಮತ್ತಾ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋಮಯೀ ॥

ಸರ್ವಸಂಗ್ರಾಮಜಯದಾ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋದ್ಯತಾ ।
ಸರ್ವಪೀಡೋಪಶಮನೀ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಿಣೀ ॥

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಮಾತಂಗೀಪ್ರಿಯಮಂಡಲಾ ॥

ಅಮೃತೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಾ ।
ಅಮೃತೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪ್ರವಾಲವಸನಾಮ್ಬುಜಾ ॥

ಮಣಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಈಷತ್ಪ್ರಹಸಿತಾನನಾ ।
ಕುಮುದಾ ಲಲಿತಾ ಲೋಲಾ ಲಾಕ್ಷಾ ಲೋಹಿತಲೋಚನಾ ॥

ದಿಗ್ವಾಸಾ ದೇವದೂತೀ ಚ ದೇವದೇವಾಧಿದೇವತಾ ।
ಸಿಂಹೋಪರಿಸಮಾರೂಢಾ ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ॥

ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ಘೋರಾ ಘೋರದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಅತ್ಯುಗ್ರರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಭಾ ನಾಗಕೇಯೂರಮಂಡಿತಾ ॥

ಮುಕ್ತಾಹಾರಲತೋಪೇತಾ ತುಂಗಪೀನಪಯೋಧರಾ ।
ರಕ್ತೋತ್ಪಲದಲಾಕಾರಾ ಮದಾಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾ ॥

ಸಮಸ್ತದೇವತಾಮೂರ್ತಿಃ ಸುರಾರಿಕ್ಷಯಕಾರಿಣೀ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರಮಾಲಿನೀ ॥

ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ವಾಣೀ ವಜ್ರಿಣೀ ವಜ್ರದಂಡಿನೀ ।
ಆನನ್ದೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಾ ॥

ನಾನಾಭರಣದೀಪ್ತಾಂಗಾ ನಾನಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಜಗದಾನನ್ದಸಮ್ಭೂತಾ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗುಣಾನ್ವಿತಾ ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ತುರ್ಯಾ ಚಿನ್ಮಯಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನನ್ದಿನೀ ದೇವೀ ದುಃಖಸುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ ॥

ಘೋರಾಗ್ನಿದಾಹಶಮನೀ ರಾಜ್ಯದೇವಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ।
ಮಹಾಪರಾಧರಾಶಿಘ್ನೀ ಮಹಾಚೌರಭಯಾಪಹಾ ॥

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೀಯೂಷಾರ್ಣವಸಮ್ಭವಾ ॥

ಸರ್ವದೇವೈಃ ಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೈರ್ನ್ನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಮಣಿಮನ್ತ್ರಮಹೌಷಧೀ ॥

ಅಸ್ತಿಸ್ವಸ್ತಿಮಯೀ ಬಾಲಾ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ ।
ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ಸಂಹಾರೀ ರತಿಜ್ಞಾ ರತಿದಾಯಿನೀ ॥

ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ಚ ರುದ್ರರೌದ್ರಾರ್ತ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಚೈವ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ರಸಜ್ಞಾ ದೀನವತ್ಸಲಾ ॥

ಅನಾಹತಾ ತ್ರಿನಯನಾ ನಿರ್ಭಾರಾ ನಿರ್ವೃತಿಃ ಪರಾ ।
ಪರಾಘೋರಾ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಸುಮತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾಯಿನೀ ॥

ಮನ್ತ್ರಾಲಿಕಾ ಮನ್ತ್ರಗಮ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಮಾಲಾ ಸುಮನ್ತ್ರಿಣೀ ।
ಶ್ರದ್ಧಾನನ್ದಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥

ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಪೃಥ್ವೀ ಧರಾ ಧಾತ್ರೀ ವಸುನ್ಧರಾ ।
ಮೇರುಮನ್ದರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಸ್ಥಿತಿಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ ॥

ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಮಯೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೀಕರೀ ಭಾವಭಾವಿನೀ ।
ಶ್ರೀದಾ ಶ್ರೀಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಮತಾಂಗತಿಃ ॥

ಉಮಾ ಸಾರಂಗಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಟಿಲಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ ।
ತ್ರಿಲೋಚನಾ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಪುಣ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥

ಅಮೃತಾ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸಾಸತ್ಯಾ ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ।
ಪರೇಶೀ ಪರಮಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ॥

ಸುನ್ದರಾಂಗೀ ಸುವರ್ಣಾಭಾ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾವತೀ ಧನ್ಯಾ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾ ॥

ಈಶಾನೀ ಭುವನೇಶಾನೀ ಭವಾನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಅನನ್ತಾನತಮಹಿತಾ ಜಗತ್ಸಾರಾ ಜಗದ್ಭವಾ ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿಶ್ಚಿನ್ತ್ಯಾಚಿನ್ತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಿನೀ ಜ್ಞಾನಶಾಲಿನೀ ॥

ಅಸಿತಾ ಘೋರರೂಪಾ ಚ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸುಧಾವಹಾ ।
ಭಾಸ್ಕರೀ ಭಾಸ್ವತೀ ಭೀತಿರ್ಭಾಸ್ವದಕ್ಷಾನುಶಾಯಿನೀ ॥

ಅನಸೂಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಲಜ್ಜಾ ದುರ್ಲಭಾ ಭರಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ವಿಶ್ವಘ್ನೀ ವಿಶ್ವವೀರಾ ಚ ವಿಶ್ವಘ್ನೀ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥

ಶೀಲಸ್ಥಾ ಶೀಲರೂಪಾ ಚ ಶೀಲಾ ಶೀಲಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಬೋಧನೀ ಬೋಧಕುಶಲಾ ರೋಧನೀ ಬೋಧನೀ ತಥಾ ॥

ವಿದ್ಯೋತಿನೀ ವಿಚಿತ್ರಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯುತ್ಪಟಲಸನ್ನಿಭಾ ।
ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ಮಹಾಯೋನಿಃ ಕರ್ಮಯೋನಿಃ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥

ರೋಹಿಣೀ ರೋಗಶಮನೀ ಮಹಾರೋಗಜ್ವರಾಪಹಾ ।
ರಸದಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮಾನದಾ ಮಾನವಪ್ರಿಯಾ ॥

ಕೃಷ್ಣಾಂಗವಾಹಿನೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಾಕೃಷ್ಣಸಹೋದರೀ ।
ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಮ್ಭುರೂಪಾ ಚ ಶಮ್ಭುಸ್ಥಾ ಶಮ್ಭುಸಮ್ಭವಾ ॥

ವಿಶ್ವೋದರೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಯೋಗಮುದ್ರಾಧ್ನಯೋಗಿನೀ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಿನೀಕೋಟಿಸೇವಿತಾ ॥

ಕೌಲಿಕಾ ಮನ್ದಕನ್ಯಾ ಚ ಶೃಂಗಾರಪೀಠವಾಸಿನೀ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸರ್ವರೂಪಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ದಿಗಮ್ಬರೀ ॥

ಧೂಮ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಧೂಮ್ರನೇತ್ರಾ ಧೂಮ್ರಕೇಶೀ ಚ ಧೂಸರಾ ।
ಪಿನಾಕೀ ರುದ್ರವೇತಾಲೀ ಮಹಾವೇತಾಲರೂಪಿಣೀ ॥

ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ಯಾತ್ಮನಾಶ್ರೀತಾ ।
ಮನ್ಥರಾ ಜಠರಾ ತೀವ್ರಾ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಭಯಾಪಹಾ ॥

ಪಶುಘ್ನೀ ಪಶುರೂಪಾ ಚ ಪಶುಹಾ ಪಶುಬಾಹಿನೀ ।
ಪೀತಾ ಮಾತಾ ಚ ಧೀರಾ ಚ ಪಶುಪಾಶವಿನಾಶಿನೀ ॥

ಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಾ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿವಿಭೂಷಿಣೀ ।
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಸರ್ವಾಂಗೀ ಸುಧಾಸದ್ಗುರುಲೋಚನಾ ॥

ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಾ ದೇವೀ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ।
ಐರಾವತಪದ್ಮಧಾರಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾ ದೇವೀ ರಕ್ತಪದ್ಮವಿಲೋಚನಾ ।
ದುಸ್ತರಾ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ತರುಣೀ ತಾರರೂಪಿಣೀ ॥

ಸುಧಾಧಾರಾ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಸಂಗೋಪದೇಶಿನೀ ।
ಭಗೇಶ್ವರೀ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಭಗನಾಯಿಕಾ ॥

ಭಗಬಿಮ್ಬಾ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಯೋನಿರ್ಭಗಪ್ರದಾ ।
ಭಗೇಶ್ವರೀ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಭಗನಾಯಕಾ ॥

ಭಗೇಶೀ ಭಗರೂಪಾ ಚ ಭಗಗುಹ್ಯಾ ಭಗಾವಹಾ ।
ಭಗೋದರೀ ಭಗಾನನ್ದಾ ಭಗಸ್ಥಾ ಭಗಶಾಲಿನೀ ॥

ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಶಕ್ತಿಸ್ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ ।
ಮಾಲಿನೀ ಮಾಧವೀ ಮಾಧ್ವೀ ಮಧುರೂಪಾ ಮಹೋತ್ಕಟಾ ॥

ಭರುಂಡಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಸ್ತಮೋಪಹಾ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಹಾದೂತೀ ಯಮದೂತೀ ಭಯಂಕರೀ ॥

ಉನ್ಮಾದಿನೀ ಮಹಾರೂಪಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ಕ್ಲಿನ್ನಾ ಕಾಮಮದೋದ್ಧತಾ ॥

ಮದಿರಾನನ್ದಕೈವಲ್ಯಾ ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮದಾಲಸಾ ।
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಸಮ್ಭವಾ ॥

ಸಿದ್ಧರ್ದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಚ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಮನೋಮಯೀ ಗುಣಾತೀತಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥

ಪರೇಶೀ ಪರಗಾ ಪಾರಾ ಪರಾಸಿದ್ಧಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ।
ವಿಮಲಾ ಮೋಹಿನೀ ಆದ್ಯಾ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಾ ॥

ವೇದವೇದಾಂಗಜನನೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ತಥಾ ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಧರ್ಮಮಯೀಶ್ವರೀ ।
ಸರ್ವಯಜ್ಞಮಯೀ ಯಜ್ಞಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಿಣೀ ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ಪರಾ ।
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದನಕಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭನಕಾರಿಣೀ ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜೃಮ್ಭಿಣೀ ದೇವೀ ತಥಾ ಸರ್ವವಶಂಕರೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಂಜಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಕರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ॥

ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಮಾತಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾ ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ತಥಾ ॥

ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವೇಕ್ಷಾಯಾಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾ ॥

ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಪ್ರಶಮನೀ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ತ್ರಿತನುಸ್ಥಿತಾ ॥

ತ್ರಿವೇಣೀ ತ್ರಿಪಥಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರಿಧಾಮ್ನೀ ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿವಿತ್ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ॥

ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಾ ಚ ತ್ರಿಶಿರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾ ಚ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾ ।
ತ್ರಿಕೋಟರಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮಿಕಾ ॥

ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀ ತ್ರಿಜನನೀ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಇದನ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಮ್ಪುತ್ರ ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಮ್ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠನೀಯಮ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥

ನಾತಃ ಪರತರಮ್ಪುಣ್ಯನ್ನಾತಃ ಪರತರನ್ತಪಃ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರನ್ನಾತಃ ಪರತರಾ ಗತಿಃ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಮಮ ವಕ್ತ್ರಾದ್ವಿನಿರ್ಗತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ॥

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಥೀ ಸ್ವರ್ಗಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕಾಮಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಕಾಮೀ ಧನಾರ್ಥೀ ಚ ಲಭೇದ್ಧನಮ್ ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಯಶೋರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಯಶಃ ।
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಸುತಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುತಮ್ ॥

ಗುರ್ವಿಣೀ ಜನಯೇತ್ಪುತ್ರಂಕನ್ಯಾ ವಿನ್ದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ ।
ಮೂರ್ಖೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಹೀನೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ ॥

ಸಂಕ್ರಾನ್ತ್ಯಾವಾರ್ಕಾಮಾವಸ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂಚ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂಚತುರ್ದ್ದಶ್ಯಾನ್ನವಮ್ಯಾಮ್ಭೌಮವಾಸರೇ ॥

ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸ ಮುಕ್ತಸ್ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ಧರ್ಮವಾಂಶ್ಚೈವ ವಲ್ಲಭಸ್ಸರ್ವಯೋಷಿತಾಮ್ ।
ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಮ್ಭವೇದಾಶು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ ॥

ರುದ್ರನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ದೇವಾ ವಿಷ್ಣುನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ದಾನವಾಃ ।
ಯಥಾಹಿರ್ಗರುಡನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಂಹನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ಗಜಾಃ ।
ಕೀಟವತ್ಪ್ರಪಲಾಯನ್ತೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾವಲೋಕನಾತ್ ।
ಅಗ್ನಿಚೌರಭಯನ್ತಸ್ಯ ಕದಾಚಿನ್ನೈವ ಸಮ್ಭವೇತ್ ॥

ಪಾತಕಾ ವಿವಿಧಾಃ ಶಾನ್ತಿರ್ಮೇರುಪರ್ವತಸನ್ನಿಭಾಃ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ತಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಿಘ್ನಾಂಸ್ತೃಣವಹ್ನಿಹುತಯ್ಯಥಾ ॥

ಏಕದಾ ಪಠನಾದೇವ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ।
ದಶಧಾ ಪಠನಾದೇವ ವಾಚಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥

ಶತಧಾ ಪಠನಾದ್ವಾಪಿ ಖೇಚರೋ ಜಾಯತೇ ನರಃ ।
ಸಹಸ್ರದಶಸಂಖ್ಯಾತಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನಸಃ ॥

ಮಾತಾಸ್ಯ ಜಗತಾನ್ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಲಕ್ಷಪೂರ್ಣೇ ಯಥಾ ಪುತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಮ್ಪಠೇತ್ಸುಧೀಃ ॥

ಭವಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮಮ ತುಲ್ಯೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸಕೃಜ್ಜಪ್ತ್ವಾ ಲಭೇನ್ನರಃ ॥

ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತನ್ತತ್ಫಲಮ್ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಭೂತ್ವಾ ಚ ಬಲವಾನ್ಪುತ್ರ ಧನವಾನ್ಸರ್ವಸಮ್ಪದಃ ॥

ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಸ ಯಾಸ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮಕೇಶ್ವರತನ್ತ್ರೇ ಹರಕುಮಾರಸँವಾದೇ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾಃ
ಷೋಡಶ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Tripura Sundari:

1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top