1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Mahatripurasundari Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத² ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே நாநாரத்நோபஶோபி⁴தே ।
கல்பபாத³பமத்⁴யஸ்தே² நாநாபுஷ்போபஶோபி⁴தே ।
மணிமண்ட³பமத்⁴யஸ்தே² முநிக³ந்த⁴ர்வஸேவிதே ।
தங்கஶ்சித்ஸுக²மாஸீநம்ப⁴க³வந்தஞ்ஜக³த்³கு³ரும் ॥

கபாலக²ட்வாங்க³த⁴ரஞ்சந்த்³ரார்த்³த⁴க்ருʼதஶேக²ரம் ।
த்ரிஶூலட³மரூஹஸ்தமஹாவ்ருʼஷப⁴வாஹநம் ॥

ஜடாஜூடத⁴ரந்தே³வவாஸுகீகண்ட²பூ⁴ஷணம் ।
விபூ⁴திபூ⁴ஷணந்தே³வந்நீலகண்ட²ந்த்ரிலோசநம் ॥

த்³வீபிசர்மபரீதா⁴நம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸந்நிப⁴ம் ।
ஸஹஸ்ராதி³த்யஸங்காஶங்கி³ரிஜார்த்³தா⁴ங்க³பூ⁴ஷணம் ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸா நாத²ங்காரணவிஶ்வரூபிணம் ।
க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா ப்ராஹைநம் ஶிகி²வாஹந: ॥

கார்திகேய உவாச –
தே³வதே³வ ஜக³ந்நாத² ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயாத்மக ।
த்வமேவ பரமாத்மா ச த்வங்க³தி: ஸர்வதே³ஹிநாம் ॥

த்வம் க³திஸ்ஸர்வலோகாநாந்தீ³நாநாஞ்ச த்வமேவ ஹி ।
த்வமேவ ஜக³தா³தா⁴ரஸ்த்வமேஷ விஶ்வகாரண: ॥

த்வமேவ பூஜ்யஸ்ஸர்வேஷாந்த்வத³ந்யோ நாஸ்தி மே க³தி: ।
கிங்கு³ஹ்யம்பரமம் லோகே கிமேகம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் ॥

கிமேகம்பரமம் ஶ்ரேஷ்ட²ங்கி யோக³ம் ஸ்வர்க³மோக்ஷத³ம் ।
விநா தீர்தே²ந தபஸா விநா தா³நைர்விநா மகை:² ॥

விநா லயேந த்⁴யாநேந நர: ஸித்³தி⁴மவாப்நுயாத் ।
கஸ்மாது³த்பத்³யதே ஸ்ருʼஷ்டி: கஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயோ ப⁴வேத் ॥

கஸ்மாது³த்தீர்யதே தே³வ ஸம்ஸாரார்ணவஸங்கடாத் ।
தத³ஹம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கத²யஸ்வ மஹேஶ்வர ॥

ஈஶ்வர உவாச –
ஸாது⁴ ஸாது⁴ த்வயா ப்ருʼஷ்டம்பார்வதீப்ரியநந்த³ந ।
அஸ்தி கு³ஹ்யதமம்புத்ர கத²யிஷ்யாம்யஸம்ஶயம் ॥

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ யே சாந்யே மஹதா³த³ய: ।
யே சாந்யே ப³ஹவோ பூ⁴தா: ஸர்வப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வா: ॥

ஸைவ தே³வீ பராஶக்திர்மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஸைவ ப்ரஸூயதே விஶ்வவிஶ்வம் ஸைவ ப்ரயாஸ்யதி ॥

ஸைவ ஸம்ஹரதே விஶ்வஞ்ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
ஆதா⁴ரஸ்ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸைவ ரோகா³ர்திஹாரிணீ ॥

இச்சா²ஜ்ஞாநக்ரியாஶக்திர்ப³ஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத³ய: ।
த்ரிதா⁴ ஶக்திஸ்வரூபேண ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶிநீ ।
ஸ்ருʼஜ்யதே ப்³ரஹ்மரூபேண விஷ்ணுரூபேண பால்யதே ।
ஸம்ஹரேத்³ருத்³ரரூபேண ஜக³தே³தச்சராசரம் ॥

யஸ்யா யோநௌ ஜக³த்ஸர்வமத்³யாபி பரிவர்ததே ।
யஸ்யாம்ப்ரலீயதே சாந்தே யஸ்யாஞ்ச ஜாயதே புந: ।
யாம் ஸமாராத்⁴ய த்ரைலோக்யம் ஸம்ப்ராப்தம்பத³முத்தமம் ।
தஸ்யா நாம ஸஹஸ்ரந்து கத²யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வ தத் ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீப⁴க³வாந்த³க்ஷிணாமூர்திர்ருʼஷி: ஜக³தீச்ச²ந்த:³
ஸமஸ்தப்ரகடகு³ப்தஸம்ப்ரதா³யகுலகௌலோத்தீர்ணநிர்க³ர்ப⁴ரஹஸ்யாசிந்த்யப்ரபா⁴
வதீ தே³வதா ஓம்பீ³ஜம் ॥ மாயாஶக்தி: காமராஜபீ³ஜகீலகம் ஜீவோ பீ³ஜம்
ஸுஷும்நா நாடீ³ ஸரஸ்வதீ ஶக்திர்த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ஆதா⁴ரே தருணார்கபி³ம்ப³ருசிரம் ஹேமப்ரப⁴ம்வாக்³ப⁴வம்-
பீ³ஜம் மந்மத²மிந்த்³ரகோ³பஸத்³ருʼஶம் ஹ்ருʼத்பங்கஜே ஸம்ஸ்தி²தம் ॥

விஷ்ணுப்³ரஹ்மபத³ஸ்த²ஶக்திகலிதம் ஸோமப்ரபா⁴பா⁴ஸுர
யே த்⁴யாயந்தி பத³த்ரயந்தவ ஶிவே தே யாந்தி ஸௌக்²யம்பத³ம் ॥

கல்யாணீ கமலா காலீ கராலீ காமரூபிணீ ।
காமாக்²யா காமதா³ காம்யா காமநா காமசாரிணீ ॥

காலராத்ரிர்மஹாராத்ரி: கபாலீ காலரூபிணீ ।
கௌமாரீ கருணாமுக்தி: கலிகல்மஷநாஶிநீ ॥

காத்யாயநீ கராதா⁴ரா கௌமுதீ³ கமலப்ரியா ।
கீர்திதா³ பு³த்³தி⁴தா³ மேதா⁴ நீதிஜ்ஞா நீதிவத்ஸலா ॥

மாஹேஶ்வரீ மஹாமாயா மஹாதேஜா மஹேஶ்வரீ ।
மஹாஜிஹ்வா மஹாகோ⁴ரா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹாபு⁴ஜா ॥

மஹாமோஹாந்த⁴காரக்⁴நீ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
மஹாதா³ரித்³ர்யநாஶா ச மஹாஶத்ருவிமர்த்³தி³நீ ॥

மஹாமாயா மஹாவீர்யா மஹாபாதகநாஶிநீ ।
மஹாமகா² மந்த்ரமயீ மணிபூரகவாஸிநீ ॥

மாநஸீ மாநதா³ மாந்யா மநஶ்சக்ஷூ ரணேசரா ।
க³ணமாதா ச கா³யத்ரீ க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ॥

கி³ரிஜா கி³ரிஶா ஸாத்⁴வீ கி³ரிஸ்தா² கி³ரிவல்லபா⁴ ।
சண்டே³ஶ்வரீ சண்ட³ரூபா ப்ரசண்டா³ சண்ட³மாலிநீ ॥

சர்விகா சர்சிகாகாரா சண்டி³கா சாருரூபிணீ ।
யஜ்ஞேஶ்வரீ யஜ்ஞரூபா ஜபயஜ்ஞபராயணா ॥

யஜ்ஞமாதா யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரீ யஜ்ஞேஶீ யஜ்ஞஸம்ப⁴வா ।
ஸித்³த⁴யஜ்ஞக்ரியாஸித்³தி⁴ர்யஜ்ஞாங்கீ³ யஜ்ஞரக்ஷிகா ॥

யஜ்ஞக்ரியா யஜ்ஞரூபா யஜ்ஞாங்கீ³ யஜ்ஞரக்ஷிகா ।
யஜ்ஞக்ரியா ச யஜ்ஞா ச யஜ்ஞாயஜ்ஞக்ரியாலயா ॥

ஜாலந்த⁴ரீ ஜக³ந்மாதா ஜாதவேதா³ ஜக³த்ப்ரியா ।
ஜிதேந்த்³ரியா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜநநீ ஜந்மதா³யிநீ ॥

க³ங்கா³ கோ³தா³வரீ சைவ கோ³மதீ ச ஶதத்³ருகா ।
க⁴ர்க⁴ரா வேத³க³ர்பா⁴ ச ரேசிகா ஸமவாஸிநீ ॥

ஸிந்து⁴ர்மந்தா³கிநீ க்ஷிப்ரா யமுநா ச ஸரஸ்வதீ ।
ப⁴த்³ரா ராக³விபாஶா ச க³ண்ட³கீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥

நர்மதா³ ஸிந்து⁴ காவேரீ வேத்ரவத்யா ஸுகௌஶிகீ ।
மஹேந்த்³ரதநயா சைவ அஹல்யா சர்மகாவதீ ॥

அயோத்⁴யா மது²ரா மாயா காஶீ காஞ்சீ அவந்திகா ।
புரீ த்³வாராவதீ தீர்தா² மஹாகில்பி³ஷநாஶிநீஇ ॥

பத்³மிநீ பத்³மமத்⁴யஸ்தா² பத்³மகிஞ்ஜல்கவாஸிநீ ।
பத்³மவக்த்ரா சகோராக்ஷீ பத்³மஸ்தா² பத்³மஸம்ப⁴வா ॥

ஹ்ரீங்காரீ குண்ட³லீதா⁴ரீ ஹ்ருʼத்பத்³மஸ்தா² ஸுலோசநா ।
ஶ்ரீங்காரீபூ⁴ஷணா லக்ஷ்மீ: க்லீங்காரீ க்லேஶநாஶிநீ ॥

ஹரிவக்த்ரோத்³ப⁴வா ஶாந்தா ஹரிவக்த்ரக்ருʼதாலயா ।
ஹரிவக்த்ரோத்³ப⁴வா ஶாந்தா ஹரிவக்ஷஸ்த²லஸ்தி²தா ॥

வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபா ச விஷ்ணுமாத்ருʼஸ்வரூபிணீ ।
விஷ்ணுமாயா விஶாலாக்ஷீ விஶாலநயநோஜ்ஜ்வலா ॥

விஶ்வேஶ்வரீ ச விஶ்வாத்மா விஶ்வேஶீ விஶ்வரூபிணீ ।
விஶ்வேஶ்வரீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவநாதா² ஶிவப்ரியா ॥

ஶிவமாதா ஶிவாக்²யா ச ஶிவதா³ ஶிவரூபிணீ ।
ப⁴வேஶ்வரீ ப⁴வாராத்⁴யா ப⁴வேஶீ ப⁴வநாயிகா ॥

ப⁴வமாதா ப⁴வக³ம்யா ப⁴வகண்டகநாஶிநீ ।
ப⁴வப்ரியா ப⁴வாநந்தா³ ப⁴வாநீ ப⁴வமோஹிநீ ॥

கா³யத்ரீ சைவ ஸாவித்ரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
ப்³ரஹ்மேஶீ ப்³ரஹ்மதா³ ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥

து³ர்க³ஸ்தா² து³ர்க³ரூபா ச து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ।
ஸுக³மா து³ர்க³மா தா³ந்தா த³யா தோ³க்³த்⁴ரீ து³ராபஹா ॥

து³ரிதக்⁴நீ து³ராத்⁴யக்ஷா து³ரா து³ஷ்க்ருʼதநாஶிநீ ।
பஞ்சாஸ்யா பஞ்சமீ பூர்ணா பூர்ணபீட²நிவாஸிநீ ॥

ஸத்த்வஸ்தா² ஸத்த்வரூபா ச ஸத்த்வஸ்தா² ஸத்த்வஸம்ப⁴வா ।
ரஜஸ்ஸ்தா² ச ரஜோரூபா ரஜோகு³ணஸமுத்³ப⁴வா ॥

தமஸ்ஸ்தா² ச தமோரூபா தாமஸீ தாமஸப்ரியா ।
தமோகு³ணஸமுத்³பூ⁴தா ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ கலா ॥

காஷ்டா² முஹூர்தா நிமிஷா அநிமேஷா தத: பரம் ।
அர்த்³த⁴மாஸா ச மாஸா ச ஸँவத்ஸரஸ்வரூபிணீ ॥

யோக³ஸ்தா² யோக³ரூபா ச கல்பஸ்தா² கல்பரூபிணீ ।
நாநாரத்நவிசித்ராங்கீ³ நாநாப⁴ரணமண்டி³தா ॥

விஶ்வாத்மிகா விஶ்வமாதா விஶ்வபாஶவிநாஶிநீ ।
விஶ்வாஸகாரிணீ விஶ்வா விஶ்வஶக்திவிசாரணா ॥

யவாகுஸுமஸங்காஶா தா³டி³மீகுஸுமோபமா ।
சதுரங்கீ³ சதுர்பா³ஹுஶ்சதுராசாரவாஸிநீ ॥

ஸர்வேஶீ ஸர்வதா³ ஸர்வா ஸர்வதா³ ஸர்வதா³யிநீ ।
மாஹேஶ்வரீ ச ஸர்வாத்³யா ஶர்வாணீ ஸர்வமங்க³ளா ॥

நலிநீ நந்தி³நீ நந்தா³ ஆநந்தா³ நந்த³வர்த்³தி⁴நீ ।
வ்யாபிநீ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஶவபா⁴ரவிநாஶிநீ ॥

ஸர்வஶ்ருʼங்கா³ரவேஷாட்⁴யா பாஶாங்குஶகரோத்³யதா ।
ஸூர்யகோடிஸஹஸ்ராபா⁴ சந்த்³ரகோடிநிபா⁴நநா ॥

க³ணேஶகோடிலாவண்யா விஷ்ணுகோட்யரிமர்தி³நீ ।
தா³வாக்³நிகோடிநலிநீ ருத்³ரகோட்யுக்³ரரூபிணீ ॥

ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ரா வாயுகோடிமஹாப³லா ।
ஆகாஶகோடிவிஸ்தாரா யமகோடிப⁴யங்கரீ ॥

மேருகோடிஸமுச்ச்²ராயா க³ணகோடிஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ।
நிஷ்கஸ்தோகா நிராதா⁴ரா நிர்கு³ணா கு³ணவர்ஜிதா ॥

அஶோகா ஶோகரஹிதா தாபத்ரயவிவர்ஜிதா ।
வஸிஷ்டா² விஶ்வஜநநீ விஶ்வாக்²யா விஶ்வவர்த்³தி⁴நீ ।
சித்ரா விசித்ரசித்ராங்கீ³ ஹேதுக³ர்பா⁴ குலேஶ்வரீ ।
இச்சா²ஶக்திர்ஜ்ஞாநஶக்தி: க்ரியாஶக்தி: ஶுசிஸ்மிதா ॥

ஶுசி: ஸ்ம்ருʼதிமயீ ஸத்யா ஶ்ருதிரூபா ஶ்ருதிப்ரியா ।
மஹாஸத்த்வமயீ ஸத்த்வா பஞ்சதத்த்வோபரிஸ்தி²தா ॥

பார்வதீ ஹிமவத்புத்ரீ பாரஸ்தா² பாரரூபிணீ ।
ஜயந்தீ ப⁴த்³ரகாலீ ச அஹல்யா குலநாயிகா ॥

பூ⁴ததா⁴த்ரீ ச பூ⁴தேஶீ பூ⁴தஸ்தா² பூ⁴தபா⁴வநா ।
மஹாகுண்ட³லிநீ ஶக்திர்மஹாவிப⁴வவர்த்³தி⁴நீ ॥

ஹம்ஸாக்ஷீ ஹம்ஸரூபா ச ஹம்ஸஸ்தா² ஹம்ஸரூபிணீ ।
ஸோமஸூர்யாக்³நிமத்⁴யஸ்தா² மணிமண்ட³லவாஸிநீ ॥

த்³வாத³ஶாரஸரோஜஸ்தா² ஸூர்யமண்ட³லவாஸிநீ ।
அகலங்கா ஶஶாங்காபா⁴ ஷோட³ஶாரநிவாஸிநீ ॥

டா³கிநீ ராகிநீ சைவ லாகிநீ காகிநீ ததா² ।
ஶாகிநீ ஹாகிநீ சைவ ஷட்சக்ரேஷு நிவாஸிநீ ॥

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶாய ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகாரிணீ ।
ஶ்ரீகண்ட²ப்ரியஹ்ருʼத்கண்டா² நந்தா³க்²யா பி³ந்து³மாலிநீ ॥

சதுஷ்ஷஷ்டிகலாதா⁴ரா தே³ஹத³ண்ட³ஸமாஶ்ரிதா ।
மாயா காலீ த்⁴ருʼதிர்மேதா⁴ க்ஷுதா⁴ துஷ்டிர்மஹாத்³யுதி: ॥

ஹிங்கு³லா மங்க³ளா ஸீதா ஸுஷும்நாமத்⁴யகா³மிநீ ।
பரகோ⁴ரா கராலாக்ஷீ விஜயா ஜயதா³யிநீ ॥

ஹ்ருʼத்பத்³மநிலயா பீ⁴மமஹாபை⁴ரவநாதி³நீ ।
ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தா பு⁴வநோத்³யாநவாஸிநீ ॥

மஹத்ஸூக்ஷ்மா ச கங்காலீ பீ⁴மரூபா மஹாப³லா ।
மேநகாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தா தப்தகாஞ்சநஸந்நிபா⁴ ॥

அந்தரஸ்தா² கூடபீ³ஜா த்ரிகூடாசலவாஸிநீ ।
வர்ணாக்²யா வர்ணரஹிதா பஞ்சாஶத்³வர்ணபே⁴தி³நீ ॥

வித்³யாத⁴ரீ லோகதா⁴த்ரீ அப்ஸரா அப்ஸர: ப்ரியா ।
தீ³க்ஷா தா³க்ஷாயணீ த³க்ஷா த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ॥

யஶ: பூர்ணா யஶோதா³ ச யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா ।
தே³வகீ தே³வமாதா ச ராதி⁴கா க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ ॥

அருந்த⁴தீ ஶசீந்த்³ராணீ கா³ந்தா⁴ரீ க³ந்த⁴மாலிநீ ।
த்⁴யாநாதீதா த்⁴யாநக³ம்யா த்⁴யாநஜ்ஞா த்⁴யாநதா⁴ரிணீ ॥

லம்போ³த³ரீ ச லம்போ³ஷ்டீ² ஜாம்ப³வந்தீ ஜலோத³ரீ ।
மஹோத³ரீ முக்தகேஶீ முக்தகாமார்த²ஸித்³தி⁴தா³ ॥

தபஸ்விநீ தபோநிஷ்டா² ஸுபர்ணா த⁴ர்மவாஸிநீ ।
வாணசாபத⁴ரா தீ⁴ரா பாஞ்சாலீ பஞ்சமப்ரியா ॥

கு³ஹ்யாங்கீ³ ச ஸுபீ⁴மா ச கு³ஹ்யதத்த்வா நிரஞ்ஜநா ।
அஶரீரா ஶரீரஸ்தா² ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ॥

அம்ருʼதா நிஷ்கலா ப⁴த்³ரா ஸகலா க்ருʼஷ்ணபிங்க³லா ।
சக்ரப்ரியா ச சக்ராஹ்வா பஞ்சசக்ராதி³தா³ரிணீ ॥

பத்³மராக³ப்ரதீகாஶா நிர்மலாகாஶஸந்நிபா⁴ ।
அத:⁴ஸ்தா² ஊர்த்³த்⁴வரூபா ச ஊர்த்³த்⁴வபத்³மநிவாஸிநீ ॥

கார்யகாரண கர்த்ருʼத்வே ஶஶ்வத்³ரூபேஷு ஸம்ஸ்தி²தா ।
ரஸஜ்ஞா ரஸமத்⁴யஸ்தா² க³ந்த⁴ஸ்தா² க³ந்த⁴ரூபிணீ ॥

ப்ரப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச பரப்³ரஹ்மநிவாஸிநீ ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச ஶப்³த³ஸ்தா² ஶப்³த³வர்ஜிதா ॥

ஸித்³தி⁴ர்பு³த்³தி:⁴ பராபு³த்³தி:⁴ ஸந்தீ³ப்திர்மத்⁴யஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸ்வகு³ஹ்யா ஶாம்ப⁴வீஶக்திஸ்தத்த்வஸ்தா² தத்த்வரூபிணீ ॥

ஶாஶ்வதீ பூ⁴தமாதா ச மஹாபூ⁴தாதி⁴பப்ரியா ।
ஶுசிப்ரேதா த⁴ர்மஸித்³தி⁴ர்த⁴ர்மவ்ருʼத்³தி:⁴ பராஜிதா ॥

காமஸந்தீ³பிணீ காமா ஸதா³ கௌதூஹலப்ரியா ।
ஜடாஜூடத⁴ரா முக்தா ஸூக்ஷ்மா ஶக்திவிபூ⁴ஷணா ॥

த்³வீபிசர்மபரீதா⁴நா சீரவல்கலதா⁴ரிணீ ।
த்ரிஶூலட³மருத⁴ரா நரமாலாவிபூ⁴ஷணா ॥

அத்யுக்³ரரூபிணீ சோக்³ரா கல்பாந்தத³ஹநோபமா ।
த்ரைலோக்யஸாதி⁴நீ ஸாத்⁴யா ஸித்³தி⁴ஸாத⁴கவத்ஸலா ॥

ஸர்வவித்³யாமயீ ஸாரா சாஸுராணாவிநாஶிநீ ।
த³மநீ தா³மநீ தா³ந்தா த³யா தோ³க்³த்⁴ரீ து³ராபஹா ॥

அக்³நிஜிஹ்வோபமா கோ⁴ரா கோ⁴ரகோ⁴ரதராநநா ।
நாராயணீ நாரஸிம்ஹீ ந்ருʼஸிம்ஹஹ்ருʼத³யேஸ்தி²தா ॥

யோகே³ஶ்வரீ யோக³ரூபா யோக³மாதா ச யோகி³நீ ।
கே²சரீ க²சரீ கே²லா நிர்வாணபத³ஸம்ஶ்ரயா ॥

நாகி³நீ நாக³கந்யா ச ஸுவேஶா நாக³நாயிகா ।
விஷஜ்வாலாவதீ தீ³ப்தா கலாஶதவிபூ⁴ஷணா ॥

தீவ்ரவக்த்ரா மஹாவக்த்ரா நாக³கோடித்வதா⁴ரிணீ ।
மஹாஸத்த்வா ச த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மாதிஸுக²தா³யிநீ ॥

க்ருʼஷ்ணமூர்த்³தா⁴ மஹாமூர்த்³தா⁴ கோ⁴ரமூர்த்³தா⁴ வராநநா ।
ஸர்வேந்த்³ரியமநோந்மத்தா ஸர்வேந்த்³ரியமநோமயீ ॥

ஸர்வஸங்க்³ராமஜயதா³ ஸர்வப்ரஹரணோத்³யதா ।
ஸர்வபீடோ³பஶமநீ ஸர்வாரிஷ்டநிவாரிணீ ॥

ஸர்வைஶ்வர்யஸமுத்பந்நா ஸர்வக்³ரஹவிநாஶிநீ ।
மாதங்கீ³ மத்தமாதங்கீ³ மாதங்கீ³ப்ரியமண்ட³லா ॥

அம்ருʼதோத³தி⁴மத்⁴யஸ்தா² கடிஸூத்ரைரலங்க்ருʼதா ।
அம்ருʼதோத³தி⁴மத்⁴யஸ்தா² ப்ரவாலவஸநாம்பு³ஜா ॥

மணிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ஈஷத்ப்ரஹஸிதாநநா ।
குமுதா³ லலிதா லோலா லாக்ஷா லோஹிதலோசநா ॥

தி³க்³வாஸா தே³வதூ³தீ ச தே³வதே³வாதி⁴தே³வதா ।
ஸிம்ஹோபரிஸமாரூடா⁴ ஹிமாசலநிவாஸிநீ ॥

அட்டாட்டஹாஸிநீ கோ⁴ரா கோ⁴ரதை³த்யவிநாஶிநீ ।
அத்யுக்³ரரக்தவஸ்த்ராபா⁴ நாக³கேயூரமண்டி³தா ॥

முக்தாஹாரலதோபேதா துங்க³பீநபயோத⁴ரா ।
ரக்தோத்பலத³லாகாரா மதா³கூ⁴ர்ணிதலோசநா ॥

ஸமஸ்ததே³வதாமூர்தி: ஸுராரிக்ஷயகாரிணீ ।
க²ட்³கி³நீ ஶூலஹஸ்தா ச சக்ரிணீ சக்ரமாலிநீ ॥

ஶங்கி²நீ சாபிநீ வாணீ வஜ்ரிணீ வஜ்ரத³ண்டி³நீ ।
ஆநந்தோ³த³தி⁴மத்⁴யஸ்தா² கடிஸூத்ரைரலங்க்ருʼதா ॥

நாநாப⁴ரணதீ³ப்தாங்கா³ நாநாமணிவிபூ⁴ஷிதா ।
ஜக³தா³நந்த³ஸம்பூ⁴தா சிந்தாமணிகு³ணாந்விதா ॥

த்ரைலோக்யநமிதா துர்யா சிந்மயாநந்த³ரூபிணீ ।
த்ரைலோக்யநந்தி³நீ தே³வீ து:³க²ஸுஸ்ஸ்வப்நநாஶிநீ ॥

கோ⁴ராக்³நிதா³ஹஶமநீ ராஜ்யதே³வார்த²ஸாதி⁴நீ ।
மஹாபராத⁴ராஶிக்⁴நீ மஹாசௌரப⁴யாபஹா ॥

ராகா³தி³தோ³ஷரஹிதா ஜராமரணவர்ஜிதா ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பீயூஷார்ணவஸம்ப⁴வா ॥

ஸர்வதே³வை: ஸ்துதா தே³வீ ஸர்வஸித்³தை⁴ர்ந்நமஸ்க்ருʼதா ।
அசிந்த்யஶக்திரூபா ச மணிமந்த்ரமஹௌஷதீ⁴ ॥

அஸ்திஸ்வஸ்திமயீ பா³லா மலயாசலவாஸிநீ ।
தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ ஸம்ஹாரீ ரதிஜ்ஞா ரதிதா³யிநீ ॥

ருத்³ராணீ ருத்³ரரூபா ச ருத்³ரரௌத்³ரார்த்திநாஶிநீ ।
ஸர்வஜ்ஞா சைவ த⁴ர்மஜ்ஞா ரஸஜ்ஞா தீ³நவத்ஸலா ॥

அநாஹதா த்ரிநயநா நிர்பா⁴ரா நிர்வ்ருʼதி: பரா ।
பராகோ⁴ரா கராலாக்ஷீ ஸுமதீ ஶ்ரேஷ்ட²தா³யிநீ ॥

மந்த்ராலிகா மந்த்ரக³ம்யா மந்த்ரமாலா ஸுமந்த்ரிணீ ।
ஶ்ரத்³தா⁴நந்தா³ மஹாப⁴த்³ரா நிர்த்³வந்த்³வா நிர்கு³ணாத்மிகா ॥

த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ ப்ருʼத்²வீ த⁴ரா தா⁴த்ரீ வஸுந்த⁴ரா ।
மேருமந்த³ரமத்⁴யஸ்தா²ஸ்தி²தி: ஶங்கரவல்லபா⁴ ॥

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீமயீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶ்ரீகரீ பா⁴வபா⁴விநீ ।
ஶ்ரீதா³ ஶ்ரீமா ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீமதாங்க³தி: ॥

உமா ஸாரங்கி³ணீ க்ருʼஷ்ணா குடிலா குடிலாலகா ।
த்ரிலோசநா த்ரிலோகாத்மா புண்யபுண்யா ப்ரகீர்திதா ॥

அம்ருʼதா ஸத்யஸங்கல்பா ஸாஸத்யா க்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ।
பரேஶீ பரமா ஸாத்⁴யா பராவித்³யா பராத்பரா ॥

ஸுந்த³ராங்கீ³ ஸுவர்ணாபா⁴ ஸுராஸுரநமஸ்க்ருʼதா ।
ப்ரஜா ப்ரஜாவதீ த⁴ந்யா த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ॥

ஈஶாநீ பு⁴வநேஶாநீ ப⁴வாநீ பு⁴வநேஶ்வரீ ।
அநந்தாநதமஹிதா ஜக³த்ஸாரா ஜக³த்³ப⁴வா ॥

அசிந்த்யாத்மா சிந்த்யஶக்திஶ்சிந்த்யாசிந்த்யஸ்வரூபிணீ ।
ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநமூர்திர்ஜ்ஞாநிநீ ஜ்ஞாநஶாலிநீ ॥

அஸிதா கோ⁴ரரூபா ச ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸுதா⁴வஹா ।
பா⁴ஸ்கரீ பா⁴ஸ்வதீ பீ⁴திர்பா⁴ஸ்வத³க்ஷாநுஶாயிநீ ॥

அநஸூயா க்ஷமா லஜ்ஜா து³ர்லபா⁴ ப⁴ரணாத்மிகா ।
விஶ்வக்⁴நீ விஶ்வவீரா ச விஶ்வக்⁴நீ விஶ்வஸம்ஸ்தி²தா ॥

ஶீலஸ்தா² ஶீலரூபா ச ஶீலா ஶீலப்ரதா³யிநீ ।
போ³த⁴நீ போ³த⁴குஶலா ரோத⁴நீ போ³த⁴நீ ததா² ॥

வித்³யோதிநீ விசித்ராத்மா வித்³யுத்படலஸந்நிபா⁴ ।
விஶ்வயோநிர்மஹாயோநி: கர்மயோநி: ப்ரியாத்மிகா ॥

ரோஹிணீ ரோக³ஶமநீ மஹாரோக³ஜ்வராபஹா ।
ரஸதா³ புஷ்டிதா³ புஷ்டிர்மாநதா³ மாநவப்ரியா ॥

க்ருʼஷ்ணாங்க³வாஹிநீ க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணாக்ருʼஷ்ணஸஹோத³ரீ ।
ஶாம்ப⁴வீ ஶம்பு⁴ரூபா ச ஶம்பு⁴ஸ்தா² ஶம்பு⁴ஸம்ப⁴வா ॥

விஶ்வோத³ரீ யோக³மாதா யோக³முத்³ராத்⁴நயோகி³நீ ।
வாகீ³ஶ்வரீ யோக³நித்³ரா யோகி³நீகோடிஸேவிதா ॥

கௌலிகா மந்த³கந்யா ச ஶ்ருʼங்கா³ரபீட²வாஸிநீ ।
க்ஷேமங்கரீ ஸர்வரூபா தி³வ்யரூபா தி³க³ம்ப³ரீ ॥

தூ⁴ம்ரவக்த்ரா தூ⁴ம்ரநேத்ரா தூ⁴ம்ரகேஶீ ச தூ⁴ஸரா ।
பிநாகீ ருத்³ரவேதாலீ மஹாவேதாலரூபிணீ ॥

தபிநீ தாபிநீ தீ³க்ஷா விஷ்ணுவித்³யாத்மநாஶ்ரீதா ।
மந்த²ரா ஜட²ரா தீவ்ரா அக்³நிஜிஹ்வா ப⁴யாபஹா ॥

பஶுக்⁴நீ பஶுரூபா ச பஶுஹா பஶுபா³ஹிநீ ।
பீதா மாதா ச தீ⁴ரா ச பஶுபாஶவிநாஶிநீ ॥

சந்த்³ரப்ரபா⁴ சந்த்³ரரேகா² சந்த்³ரகாந்திவிபூ⁴ஷிணீ ।
குங்குமாங்கிதஸர்வாங்கீ³ ஸுதா⁴ஸத்³கு³ருலோசநா ॥

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரா தே³வீ வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ।
ஐராவதபத்³மதா⁴ரா ஶ்வேதபத்³மாஸநஸ்தி²தா ॥

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரா தே³வீ ரக்தபத்³மவிலோசநா ।
து³ஸ்தரா தாரிணீ தாரா தருணீ தாரரூபிணீ ॥

ஸுதா⁴தா⁴ரா ச த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மஸங்கோ³பதே³ஶிநீ ।
ப⁴கே³ஶ்வரீ ப⁴கா³ராத்⁴யா ப⁴கி³நீ ப⁴க³நாயிகா ॥

ப⁴க³பி³ம்பா³ ப⁴க³க்லிந்நா ப⁴க³யோநிர்ப⁴க³ப்ரதா³ ।
ப⁴கே³ஶ்வரீ ப⁴கா³ராத்⁴யா ப⁴கி³நீ ப⁴க³நாயகா ॥

ப⁴கே³ஶீ ப⁴க³ரூபா ச ப⁴க³கு³ஹ்யா ப⁴கா³வஹா ।
ப⁴கோ³த³ரீ ப⁴கா³நந்தா³ ப⁴க³ஸ்தா² ப⁴க³ஶாலிநீ ॥

ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ ஶக்திஸ்ஸர்வவித்³ராவிணீ ததா² ।
மாலிநீ மாத⁴வீ மாத்⁴வீ மது⁴ரூபா மஹோத்கடா ॥

ப⁴ருண்ட³சந்த்³ரிகா ஜ்யோத்ஸ்நா விஶ்வசக்ஷுஸ்தமோபஹா ।
ஸுப்ரஸந்நா மஹாதூ³தீ யமதூ³தீ ப⁴யங்கரீ ॥

உந்மாதி³நீ மஹாரூபா தி³வ்யரூபா ஸுரார்சிதா ।
சைதந்யரூபிணீ நித்யா க்லிந்நா காமமதோ³த்³த⁴தா ॥

மதி³ராநந்த³கைவல்யா மதி³ராக்ஷீ மதா³லஸா ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³தா⁴த்³யா ஸித்³த⁴ஸம்ப⁴வா ॥

ஸித்³த⁴ர்த்³தி:⁴ ஸித்³த⁴மாதா ச ஸித்³தி⁴ஸ்ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴தா³ ।
மநோமயீ கு³ணாதீதா பரஞ்ஜ்யோதி:ஸ்வரூபிணீ ॥

பரேஶீ பரகா³ பாரா பராஸித்³தி:⁴ பராக³தி: ।
விமலா மோஹிநீ ஆத்³யா மது⁴பாநபராயணா ॥

வேத³வேதா³ங்க³ஜநநீ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ ।
ஸர்வதே³வமயீ வித்³யா ஸர்வஶாஸ்த்ரமயீ ததா² ॥

ஸர்வஜ்ஞாநமயீ தே³வீ ஸர்வத⁴ர்மமயீஶ்வரீ ।
ஸர்வயஜ்ஞமயீ யஜ்ஞா ஸர்வமந்த்ராதி⁴காரிணீ ॥

ஸர்வஸம்பத்ப்ரதிஷ்டா²த்ரீ ஸர்வவித்³ராவிணீ பரா ।
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ தே³வீ ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ॥

த்ரைலோக்யாகர்ஷிணீ தே³வீ ஸர்வாஹ்லாத³நகாரிணீ ।
ஸர்வஸம்மோஹிநீ தே³வீ ஸர்வஸ்தம்ப⁴நகாரிணீ ॥

த்ரைலோக்யஜ்ருʼம்பி⁴ணீ தே³வீ ததா² ஸர்வவஶங்கரீ ।
த்ரைலோக்யரஞ்ஜிநீ தே³வீ ஸர்வஸம்பத்திதா³யிநீ ।
ஸர்வமந்த்ரமயீ தே³வீ ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயங்கரீ ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ தே³வீ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிநீ ।
ஸர்வப்ரியகரீ தே³வீ ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ॥

ஸர்வகாமப்ரதா³ தே³வீ ஸர்வது:³க²விமோசிநீ ।
ஸர்வம்ருʼத்யுப்ரஶமநீ ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶிநீ ॥

ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ மாதா ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச ஸர்வைஶ்வர்யப²லப்ரதா³ ॥

ஸர்வஜ்ஞாநமயீ தே³வீ ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶிநீ ।
ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபா ச ஸர்வபாபஹரா ததா² ॥

ஸர்வாநந்த³மயீ தே³வீ ஸர்வேக்ஷாயா:ஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வலக்ஷ்மீமயீ வித்³யா ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதா³ ॥

ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶமநீ பரமாநந்த³தா³யிநீ ।
த்ரிகோணநிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரிமாத்ரா த்ரிதநுஸ்தி²தா ॥

த்ரிவேணீ த்ரிபதா² த்ரிஸ்தா² த்ரிமூர்திஸ்த்ரிபுரேஶ்வரீ ।
த்ரிதா⁴ம்நீ த்ரித³ஶாத்⁴யக்ஷா த்ரிவித்த்ரிபுரவாஸிநீ ॥

த்ரயீவித்³யா ச த்ரிஶிரா த்ரைலோக்யா ச த்ரிபுஷ்கரா ।
த்ரிகோடரஸ்தா² த்ரிவிதா⁴ த்ரிபுரா த்ரிபுராத்மிகா ॥

த்ரிபுராஶ்ரீ த்ரிஜநநீ த்ரிபுரா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
இத³ந்த்ரிபுரஸுந்த³ர்யா: ஸ்தோத்ரந்நாம ஸஹஸ்ரகம் ॥

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்புத்ர தவ ப்ரீத்யை ப்ரகீர்திதம் ।
கோ³பநீயம்ப்ரயத்நேந பட²நீயம்ப்ரயத்நத: ॥

நாத: பரதரம்புண்யந்நாத: பரதரந்தப: ।
நாத: பரதரம் ஸ்தோத்ரந்நாத: பரதரா க³தி: ॥

ஸ்தோத்ரம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் மம வக்த்ராத்³விநிர்க³தம் ।
ய: படே²த்ப்ரயதோ ப⁴க்த்யா ஶ்ருʼணுயாத்³வா ஸமாஹித: ॥

மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே மோக்ஷம் ஸ்வர்கா³ர்தீ² ஸ்வர்க³மாப்நுயாத் ।
காமாம்ஶ்ச ப்ராப்நுயாத்காமீ த⁴நார்தீ² ச லபே⁴த்³த⁴நம் ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாயஶோர்தீ² லப⁴தே யஶ: ।
கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் ஸுதார்தீ² லப⁴தே ஸுதம் ॥

கு³ர்விணீ ஜநயேத்புத்ரங்கந்யா விந்த³தி ஸத்பதிம் ।
மூர்கோ²ঽபி லப⁴தே ஶாஸ்த்ரம் ஹீநோঽபி லப⁴தே க³திம் ॥

ஸங்க்ராந்த்யாவார்காமாவஸ்யாமஷ்டம்யாஞ்ச விஶேஷத: ।
பௌர்ணமாஸ்யாஞ்சதுர்த்³த³ஶ்யாந்நவம்யாம்பௌ⁴மவாஸரே ॥

படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருʼணுயாத்³வா ஸமாஹித: ।
ஸ முக்தஸ்ஸர்வபாபேப்⁴ய: காமேஶ்வரஸமோ ப⁴வேத் ॥

லக்ஷ்மீவாந்த⁴ர்மவாம்ஶ்சைவ வல்லப⁴ஸ்ஸர்வயோஷிதாம் ।
தஸ்ய வஶ்யம்ப⁴வேதா³ஶு த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ॥

ருத்³ரந்த்³ருʼஷ்ட்வா யதா² தே³வா விஷ்ணுந்த்³ருʼஷ்ட்வா ச தா³நவா: ।
யதா²ஹிர்க³ருட³ந்த்³ருʼஷ்ட்வா ஸிம்ஹந்த்³ருʼஷ்ட்வா யதா² க³ஜா: ।
கீடவத்ப்ரபலாயந்தே தஸ்ய வக்த்ராவலோகநாத் ।
அக்³நிசௌரப⁴யந்தஸ்ய கதா³சிந்நைவ ஸம்ப⁴வேத் ॥

பாதகா விவிதா:⁴ ஶாந்திர்மேருபர்வதஸந்நிபா:⁴ ।
யஸ்மாத்தச்ச்²ருʼணுயாத்³விக்⁴நாம்ஸ்த்ருʼணவஹ்நிஹுதய்யதா² ॥

ஏகதா³ பட²நாதே³வ ஸர்வபாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ।
த³ஶதா⁴ பட²நாதே³வ வாசா ஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ॥

ஶததா⁴ பட²நாத்³வாபி கே²சரோ ஜாயதே நர: ।
ஸஹஸ்ரத³ஶஸங்க்²யாதய: படே²த்³ப⁴க்திமாநஸ: ॥

மாதாஸ்ய ஜக³தாந்தா⁴த்ரீ ப்ரத்யக்ஷா ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
லக்ஷபூர்ணே யதா² புத்ர ஸ்தோத்ரராஜம்படே²த்ஸுதீ:⁴ ॥

ப⁴வபாஶவிநிர்முக்தோ மம துல்யோ ந ஸம்ஶய: ।
ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்புண்யம் ஸக்ருʼஜ்ஜப்த்வா லபே⁴ந்நர: ॥

ஸர்வவேதே³ஷு யத்ப்ரோக்தந்தத்ப²லம்பரிகீர்திதம் ।
பூ⁴த்வா ச ப³லவாந்புத்ர த⁴நவாந்ஸர்வஸம்பத:³ ॥

தே³ஹாந்தே பரமம் ஸ்தா²நயத்ஸுரைரபி து³ர்லப⁴ம் ।
ஸ யாஸ்யதி ந ஸந்தே³ஹ: ஸ்தவராஜஸ்ய கீர்தநாத் ॥

இதி ஶ்ரீவாமகேஶ்வரதந்த்ரே ஹரகுமாரஸँவாதே³ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யா:
ஷோட³ஶ்யா: ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Tripura Sundari:

1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment