Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Mahatripurasundari Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీమహాత్రిపురసున్దరీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అథ శ్రీమహాత్రిపురసున్దరీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

కైలాసశిఖరే రమ్యే నానారత్నోపశోభితే ।
కల్పపాదపమధ్యస్థే నానాపుష్పోపశోభితే ।
మణిమణ్డపమధ్యస్థే మునిగన్ధర్వసేవితే ।
తఙ్కశ్చిత్సుఖమాసీనమ్భగవన్తఞ్జగద్గురుమ్ ॥

కపాలఖట్వాఙ్గధరఞ్చన్ద్రార్ద్ధకృతశేఖరమ్ ।
త్రిశూలడమరూహస్తమహావృషభవాహనమ్ ॥

జటాజూటధరన్దేవవాసుకీకణ్ఠభూషణమ్ ।
విభూతిభూషణన్దేవన్నీలకణ్ఠన్త్రిలోచనమ్ ॥

ద్వీపిచర్మపరీధానం శుద్ధస్ఫటికసన్నిభమ్ ।
సహస్రాదిత్యసఙ్కాశఙ్గిరిజార్ద్ధాఙ్గభూషణమ్ ॥

ప్రణమ్య శిరసా నాథఙ్కారణవిశ్వరూపిణమ్ ।
కృతాఞ్జలిపుటో భూత్వా ప్రాహైనం శిఖివాహనః ॥

కార్తికేయ ఉవాచ –
దేవదేవ జగన్నాథ సృష్టిస్థితిలయాత్మక ।
త్వమేవ పరమాత్మా చ త్వఙ్గతిః సర్వదేహినామ్ ॥

త్వం గతిస్సర్వలోకానాన్దీనానాఞ్చ త్వమేవ హి ।
త్వమేవ జగదాధారస్త్వమేష విశ్వకారణః ॥

త్వమేవ పూజ్యస్సర్వేషాన్త్వదన్యో నాస్తి మే గతిః ।
కిఙ్గుహ్యమ్పరమం లోకే కిమేకం సర్వసిద్ధిదమ్ ॥

కిమేకమ్పరమం శ్రేష్ఠఙ్కి యోగం స్వర్గమోక్షదమ్ ।
వినా తీర్థేన తపసా వినా దానైర్వినా మఖైః ॥

వినా లయేన ధ్యానేన నరః సిద్ధిమవాప్నుయాత్ ।
కస్మాదుత్పద్యతే సృష్టిః కస్మింశ్చ ప్రలయో భవేత్ ॥

కస్మాదుత్తీర్యతే దేవ సంసారార్ణవసఙ్కటాత్ ।
తదహం శ్రోతుమిచ్ఛామి కథయస్వ మహేశ్వర ॥

ఈశ్వర ఉవాచ –
సాధు సాధు త్వయా పృష్టమ్పార్వతీప్రియనన్దన ।
అస్తి గుహ్యతమమ్పుత్ర కథయిష్యామ్యసంశయమ్ ॥

సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ యే చాన్యే మహదాదయః ।
యే చాన్యే బహవో భూతాః సర్వప్రకృతిసమ్భవాః ॥

సైవ దేవీ పరాశక్తిర్మహాత్రిపురసున్దరీ ।
సైవ ప్రసూయతే విశ్వవిశ్వం సైవ ప్రయాస్యతి ॥

సైవ సంహరతే విశ్వఞ్జగదేతచ్చరాచరమ్ ।
ఆధారస్సర్వభూతానాం సైవ రోగార్తిహారిణీ ॥

ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాశక్తిర్బహ్మవిష్ణుశివాదయః ।
త్రిధా శక్తిస్వరూపేణ సృష్టిస్థితివినాశినీ ।
సృజ్యతే బ్రహ్మరూపేణ విష్ణురూపేణ పాల్యతే ।
సంహరేద్రుద్రరూపేణ జగదేతచ్చరాచరమ్ ॥

యస్యా యోనౌ జగత్సర్వమద్యాపి పరివర్తతే ।
యస్యామ్ప్రలీయతే చాన్తే యస్యాఞ్చ జాయతే పునః ।
యాం సమారాధ్య త్రైలోక్యం సమ్ప్రాప్తమ్పదముత్తమమ్ ।
తస్యా నామ సహస్రన్తు కథయామి శృణుష్వ తత్ ॥

ఓం అస్య శ్రీమహాత్రిపురసున్దరీసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య
శ్రీభగవాన్దక్షిణామూర్తిరృషిః జగతీచ్ఛన్దః
సమస్తప్రకటగుప్తసమ్ప్రదాయకులకౌలోత్తీర్ణనిర్గర్భరహస్యాచిన్త్యప్రభా
వతీ దేవతా ఓమ్బీజమ్ ॥ మాయాశక్తిః కామరాజబీజకీలకమ్ జీవో బీజమ్
సుషుమ్నా నాడీ సరస్వతీ శక్తిర్ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః ॥

ఆధారే తరుణార్కబిమ్బరుచిరం హేమప్రభమ్వాగ్భవమ్-
బీజం మన్మథమిన్ద్రగోపసదృశం హృత్పఙ్కజే సంస్థితమ్ ॥

విష్ణుబ్రహ్మపదస్థశక్తికలితం సోమప్రభాభాసుర
యే ధ్యాయన్తి పదత్రయన్తవ శివే తే యాన్తి సౌఖ్యమ్పదమ్ ॥

కల్యాణీ కమలా కాలీ కరాలీ కామరూపిణీ ।
కామాఖ్యా కామదా కామ్యా కామనా కామచారిణీ ॥

కాలరాత్రిర్మహారాత్రిః కపాలీ కాలరూపిణీ ।
కౌమారీ కరుణాముక్తిః కలికల్మషనాశినీ ॥

కాత్యాయనీ కరాధారా కౌముదీ కమలప్రియా ।
కీర్తిదా బుద్ధిదా మేధా నీతిజ్ఞా నీతివత్సలా ॥

మాహేశ్వరీ మహామాయా మహాతేజా మహేశ్వరీ ।
మహాజిహ్వా మహాఘోరా మహాదంష్ట్రా మహాభుజా ॥

మహామోహాన్ధకారఘ్నీ మహామోక్షప్రదాయినీ ।
మహాదారిద్ర్యనాశా చ మహాశత్రువిమర్ద్దినీ ॥

మహామాయా మహావీర్యా మహాపాతకనాశినీ ।
మహామఖా మన్త్రమయీ మణిపూరకవాసినీ ॥

మానసీ మానదా మాన్యా మనశ్చక్షూ రణేచరా ।
గణమాతా చ గాయత్రీ గణగన్ధర్వసేవితా ॥

గిరిజా గిరిశా సాధ్వీ గిరిస్థా గిరివల్లభా ।
చణ్డేశ్వరీ చణ్డరూపా ప్రచణ్డా చణ్డమాలినీ ॥

చర్వికా చర్చికాకారా చణ్డికా చారురూపిణీ ।
యజ్ఞేశ్వరీ యజ్ఞరూపా జపయజ్ఞపరాయణా ॥

యజ్ఞమాతా యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞేశీ యజ్ఞసమ్భవా ।
సిద్ధయజ్ఞక్రియాసిద్ధిర్యజ్ఞాఙ్గీ యజ్ఞరక్షికా ॥

యజ్ఞక్రియా యజ్ఞరూపా యజ్ఞాఙ్గీ యజ్ఞరక్షికా ।
యజ్ఞక్రియా చ యజ్ఞా చ యజ్ఞాయజ్ఞక్రియాలయా ॥

జాలన్ధరీ జగన్మాతా జాతవేదా జగత్ప్రియా ।
జితేన్ద్రియా జితక్రోధా జననీ జన్మదాయినీ ॥

గఙ్గా గోదావరీ చైవ గోమతీ చ శతద్రుకా ।
ఘర్ఘరా వేదగర్భా చ రేచికా సమవాసినీ ॥

సిన్ధుర్మన్దాకినీ క్షిప్రా యమునా చ సరస్వతీ ।
భద్రా రాగవిపాశా చ గణ్డకీ విన్ధ్యవాసినీ ॥

నర్మదా సిన్ధు కావేరీ వేత్రవత్యా సుకౌశికీ ।
మహేన్ద్రతనయా చైవ అహల్యా చర్మకావతీ ॥

అయోధ్యా మథురా మాయా కాశీ కాఞ్చీ అవన్తికా ।
పురీ ద్వారావతీ తీర్థా మహాకిల్బిషనాశినీఇ ॥

పద్మినీ పద్మమధ్యస్థా పద్మకిఞ్జల్కవాసినీ ।
పద్మవక్త్రా చకోరాక్షీ పద్మస్థా పద్మసమ్భవా ॥

హ్రీఙ్కారీ కుణ్డలీధారీ హృత్పద్మస్థా సులోచనా ।
శ్రీఙ్కారీభూషణా లక్ష్మీః క్లీఙ్కారీ క్లేశనాశినీ ॥

హరివక్త్రోద్భవా శాన్తా హరివక్త్రకృతాలయా ।
హరివక్త్రోద్భవా శాన్తా హరివక్షస్థలస్థితా ॥

వైష్ణవీ విష్ణురూపా చ విష్ణుమాతృస్వరూపిణీ ।
విష్ణుమాయా విశాలాక్షీ విశాలనయనోజ్జ్వలా ॥

విశ్వేశ్వరీ చ విశ్వాత్మా విశ్వేశీ విశ్వరూపిణీ ।
విశ్వేశ్వరీ శివారాధ్యా శివనాథా శివప్రియా ॥

శివమాతా శివాఖ్యా చ శివదా శివరూపిణీ ।
భవేశ్వరీ భవారాధ్యా భవేశీ భవనాయికా ॥

భవమాతా భవగమ్యా భవకణ్టకనాశినీ ।
భవప్రియా భవానన్దా భవానీ భవమోహినీ ॥

గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ।
బ్రహ్మేశీ బ్రహ్మదా బ్రహ్మా బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మవాదినీ ॥

దుర్గస్థా దుర్గరూపా చ దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ ।
సుగమా దుర్గమా దాన్తా దయా దోగ్ధ్రీ దురాపహా ॥

దురితఘ్నీ దురాధ్యక్షా దురా దుష్కృతనాశినీ ।
పఞ్చాస్యా పఞ్చమీ పూర్ణా పూర్ణపీఠనివాసినీ ॥

సత్త్వస్థా సత్త్వరూపా చ సత్త్వస్థా సత్త్వసమ్భవా ।
రజస్స్థా చ రజోరూపా రజోగుణసముద్భవా ॥

తమస్స్థా చ తమోరూపా తామసీ తామసప్రియా ।
తమోగుణసముద్భూతా సాత్త్వికీ రాజసీ కలా ॥

కాష్ఠా ముహూర్తా నిమిషా అనిమేషా తతః పరమ్ ।
అర్ద్ధమాసా చ మాసా చ సఁవత్సరస్వరూపిణీ ॥

యోగస్థా యోగరూపా చ కల్పస్థా కల్పరూపిణీ ।
నానారత్నవిచిత్రాఙ్గీ నానాభరణమణ్డితా ॥

విశ్వాత్మికా విశ్వమాతా విశ్వపాశవినాశినీ ।
విశ్వాసకారిణీ విశ్వా విశ్వశక్తివిచారణా ॥

యవాకుసుమసఙ్కాశా దాడిమీకుసుమోపమా ।
చతురఙ్గీ చతుర్బాహుశ్చతురాచారవాసినీ ॥

సర్వేశీ సర్వదా సర్వా సర్వదా సర్వదాయినీ ।
మాహేశ్వరీ చ సర్వాద్యా శర్వాణీ సర్వమఙ్గలా ॥

నలినీ నన్దినీ నన్దా ఆనన్దా నన్దవర్ద్ధినీ ।
వ్యాపినీ సర్వభూతేషు శవభారవినాశినీ ॥

సర్వశృఙ్గారవేషాఢ్యా పాశాఙ్కుశకరోద్యతా ।
సూర్యకోటిసహస్రాభా చన్ద్రకోటినిభాననా ॥

గణేశకోటిలావణ్యా విష్ణుకోట్యరిమర్దినీ ।
దావాగ్నికోటినలినీ రుద్రకోట్యుగ్రరూపిణీ ॥

సముద్రకోటిగమ్భీరా వాయుకోటిమహాబలా ।
ఆకాశకోటివిస్తారా యమకోటిభయఙ్కరీ ॥

మేరుకోటిసముచ్ఛ్రాయా గణకోటిసమృద్ధిదా ।
నిష్కస్తోకా నిరాధారా నిర్గుణా గుణవర్జితా ॥

అశోకా శోకరహితా తాపత్రయవివర్జితా ।
వసిష్ఠా విశ్వజననీ విశ్వాఖ్యా విశ్వవర్ద్ధినీ ।
చిత్రా విచిత్రచిత్రాఙ్గీ హేతుగర్భా కులేశ్వరీ ।
ఇచ్ఛాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిః క్రియాశక్తిః శుచిస్మితా ॥

శుచిః స్మృతిమయీ సత్యా శ్రుతిరూపా శ్రుతిప్రియా ।
మహాసత్త్వమయీ సత్త్వా పఞ్చతత్త్వోపరిస్థితా ॥

పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పారస్థా పారరూపిణీ ।
జయన్తీ భద్రకాలీ చ అహల్యా కులనాయికా ॥

భూతధాత్రీ చ భూతేశీ భూతస్థా భూతభావనా ।
మహాకుణ్డలినీ శక్తిర్మహావిభవవర్ద్ధినీ ॥

హంసాక్షీ హంసరూపా చ హంసస్థా హంసరూపిణీ ।
సోమసూర్యాగ్నిమధ్యస్థా మణిమణ్డలవాసినీ ॥

ద్వాదశారసరోజస్థా సూర్యమణ్డలవాసినీ ।
అకలఙ్కా శశాఙ్కాభా షోడశారనివాసినీ ॥

డాకినీ రాకినీ చైవ లాకినీ కాకినీ తథా ।
శాకినీ హాకినీ చైవ షట్చక్రేషు నివాసినీ ॥

సృష్టిస్థితివినాశాయ సృష్టిస్థిత్యన్తకారిణీ ।
శ్రీకణ్ఠప్రియహృత్కణ్ఠా నన్దాఖ్యా బిన్దుమాలినీ ॥

చతుష్షష్టికలాధారా దేహదణ్డసమాశ్రితా ।
మాయా కాలీ ధృతిర్మేధా క్షుధా తుష్టిర్మహాద్యుతిః ॥

హిఙ్గులా మఙ్గలా సీతా సుషుమ్నామధ్యగామినీ ।
పరఘోరా కరాలాక్షీ విజయా జయదాయినీ ॥

హృత్పద్మనిలయా భీమమహాభైరవనాదినీ ।
ఆకాశలిఙ్గసమ్భూతా భువనోద్యానవాసినీ ॥

మహత్సూక్ష్మా చ కఙ్కాలీ భీమరూపా మహాబలా ।
మేనకాగర్భసమ్భూతా తప్తకాఞ్చనసన్నిభా ॥

అన్తరస్థా కూటబీజా త్రికూటాచలవాసినీ ।
వర్ణాఖ్యా వర్ణరహితా పఞ్చాశద్వర్ణభేదినీ ॥

విద్యాధరీ లోకధాత్రీ అప్సరా అప్సరః ప్రియా ।
దీక్షా దాక్షాయణీ దక్షా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ॥

యశః పూర్ణా యశోదా చ యశోదాగర్భసమ్భవా ।
దేవకీ దేవమాతా చ రాధికా కృష్ణవల్లభా ॥

అరున్ధతీ శచీన్ద్రాణీ గాన్ధారీ గన్ధమాలినీ ।
ధ్యానాతీతా ధ్యానగమ్యా ధ్యానజ్ఞా ధ్యానధారిణీ ॥

లమ్బోదరీ చ లమ్బోష్ఠీ జామ్బవన్తీ జలోదరీ ।
మహోదరీ ముక్తకేశీ ముక్తకామార్థసిద్ధిదా ॥

తపస్వినీ తపోనిష్ఠా సుపర్ణా ధర్మవాసినీ ।
వాణచాపధరా ధీరా పాఞ్చాలీ పఞ్చమప్రియా ॥

గుహ్యాఙ్గీ చ సుభీమా చ గుహ్యతత్త్వా నిరఞ్జనా ।
అశరీరా శరీరస్థా సంసారార్ణవతారిణీ ॥

అమృతా నిష్కలా భద్రా సకలా కృష్ణపిఙ్గలా ।
చక్రప్రియా చ చక్రాహ్వా పఞ్చచక్రాదిదారిణీ ॥

పద్మరాగప్రతీకాశా నిర్మలాకాశసన్నిభా ।
అధఃస్థా ఊర్ద్ధ్వరూపా చ ఊర్ద్ధ్వపద్మనివాసినీ ॥

కార్యకారణ కర్తృత్వే శశ్వద్రూపేషు సంస్థితా ।
రసజ్ఞా రసమధ్యస్థా గన్ధస్థా గన్ధరూపిణీ ॥

ప్రబ్రహ్మస్వరూపా చ పరబ్రహ్మనివాసినీ ।
శబ్దబ్రహ్మస్వరూపా చ శబ్దస్థా శబ్దవర్జితా ॥

సిద్ధిర్బుద్ధిః పరాబుద్ధిః సన్దీప్తిర్మధ్యసంస్థితా ।
స్వగుహ్యా శామ్భవీశక్తిస్తత్త్వస్థా తత్త్వరూపిణీ ॥

శాశ్వతీ భూతమాతా చ మహాభూతాధిపప్రియా ।
శుచిప్రేతా ధర్మసిద్ధిర్ధర్మవృద్ధిః పరాజితా ॥

కామసన్దీపిణీ కామా సదా కౌతూహలప్రియా ।
జటాజూటధరా ముక్తా సూక్ష్మా శక్తివిభూషణా ॥

ద్వీపిచర్మపరీధానా చీరవల్కలధారిణీ ।
త్రిశూలడమరుధరా నరమాలావిభూషణా ॥

అత్యుగ్రరూపిణీ చోగ్రా కల్పాన్తదహనోపమా ।
త్రైలోక్యసాధినీ సాధ్యా సిద్ధిసాధకవత్సలా ॥

సర్వవిద్యామయీ సారా చాసురాణావినాశినీ ।
దమనీ దామనీ దాన్తా దయా దోగ్ధ్రీ దురాపహా ॥

అగ్నిజిహ్వోపమా ఘోరా ఘోరఘోరతరాననా ।
నారాయణీ నారసింహీ నృసింహహృదయేస్థితా ॥

యోగేశ్వరీ యోగరూపా యోగమాతా చ యోగినీ ।
ఖేచరీ ఖచరీ ఖేలా నిర్వాణపదసంశ్రయా ॥

నాగినీ నాగకన్యా చ సువేశా నాగనాయికా ।
విషజ్వాలావతీ దీప్తా కలాశతవిభూషణా ॥

తీవ్రవక్త్రా మహావక్త్రా నాగకోటిత్వధారిణీ ।
మహాసత్త్వా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మాతిసుఖదాయినీ ॥

కృష్ణమూర్ద్ధా మహామూర్ద్ధా ఘోరమూర్ద్ధా వరాననా ।
సర్వేన్ద్రియమనోన్మత్తా సర్వేన్ద్రియమనోమయీ ॥

సర్వసఙ్గ్రామజయదా సర్వప్రహరణోద్యతా ।
సర్వపీడోపశమనీ సర్వారిష్టనివారిణీ ॥

సర్వైశ్వర్యసముత్పన్నా సర్వగ్రహవినాశినీ ।
మాతఙ్గీ మత్తమాతఙ్గీ మాతఙ్గీప్రియమణ్డలా ॥

అమృతోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలఙ్కృతా ।
అమృతోదధిమధ్యస్థా ప్రవాలవసనామ్బుజా ॥

మణిమణ్డలమధ్యస్థా ఈషత్ప్రహసితాననా ।
కుముదా లలితా లోలా లాక్షా లోహితలోచనా ॥

దిగ్వాసా దేవదూతీ చ దేవదేవాధిదేవతా ।
సింహోపరిసమారూఢా హిమాచలనివాసినీ ॥

అట్టాట్టహాసినీ ఘోరా ఘోరదైత్యవినాశినీ ।
అత్యుగ్రరక్తవస్త్రాభా నాగకేయూరమణ్డితా ॥

ముక్తాహారలతోపేతా తుఙ్గపీనపయోధరా ।
రక్తోత్పలదలాకారా మదాఘూర్ణితలోచనా ॥

సమస్తదేవతామూర్తిః సురారిక్షయకారిణీ ।
ఖడ్గినీ శూలహస్తా చ చక్రిణీ చక్రమాలినీ ॥

శఙ్ఖినీ చాపినీ వాణీ వజ్రిణీ వజ్రదణ్డినీ ।
ఆనన్దోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలఙ్కృతా ॥

నానాభరణదీప్తాఙ్గా నానామణివిభూషితా ।
జగదానన్దసమ్భూతా చిన్తామణిగుణాన్వితా ॥

త్రైలోక్యనమితా తుర్యా చిన్మయానన్దరూపిణీ ।
త్రైలోక్యనన్దినీ దేవీ దుఃఖసుస్స్వప్ననాశినీ ॥

ఘోరాగ్నిదాహశమనీ రాజ్యదేవార్థసాధినీ ।
మహాపరాధరాశిఘ్నీ మహాచౌరభయాపహా ॥

రాగాదిదోషరహితా జరామరణవర్జితా ।
చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా పీయూషార్ణవసమ్భవా ॥

సర్వదేవైః స్తుతా దేవీ సర్వసిద్ధైర్న్నమస్కృతా ।
అచిన్త్యశక్తిరూపా చ మణిమన్త్రమహౌషధీ ॥

అస్తిస్వస్తిమయీ బాలా మలయాచలవాసినీ ।
ధాత్రీ విధాత్రీ సంహారీ రతిజ్ఞా రతిదాయినీ ॥

రుద్రాణీ రుద్రరూపా చ రుద్రరౌద్రార్త్తినాశినీ ।
సర్వజ్ఞా చైవ ధర్మజ్ఞా రసజ్ఞా దీనవత్సలా ॥

అనాహతా త్రినయనా నిర్భారా నిర్వృతిః పరా ।
పరాఘోరా కరాలాక్షీ సుమతీ శ్రేష్ఠదాయినీ ॥

మన్త్రాలికా మన్త్రగమ్యా మన్త్రమాలా సుమన్త్రిణీ ।
శ్రద్ధానన్దా మహాభద్రా నిర్ద్వన్ద్వా నిర్గుణాత్మికా ॥

ధరిణీ ధారిణీ పృథ్వీ ధరా ధాత్రీ వసున్ధరా ।
మేరుమన్దరమధ్యస్థాస్థితిః శఙ్కరవల్లభా ॥

శ్రీమతీ శ్రీమయీ శ్రేష్ఠా శ్రీకరీ భావభావినీ ।
శ్రీదా శ్రీమా శ్రీనివాసా శ్రీమతీ శ్రీమతాఙ్గతిః ॥

ఉమా సారఙ్గిణీ కృష్ణా కుటిలా కుటిలాలకా ।
త్రిలోచనా త్రిలోకాత్మా పుణ్యపుణ్యా ప్రకీర్తితా ॥

అమృతా సత్యసఙ్కల్పా సాసత్యా గ్రన్థిభేదినీ ।
పరేశీ పరమా సాధ్యా పరావిద్యా పరాత్పరా ॥

సున్దరాఙ్గీ సువర్ణాభా సురాసురనమస్కృతా ।
ప్రజా ప్రజావతీ ధన్యా ధనధాన్యసమృద్ధిదా ॥

ఈశానీ భువనేశానీ భవానీ భువనేశ్వరీ ।
అనన్తానతమహితా జగత్సారా జగద్భవా ॥

అచిన్త్యాత్మా చిన్త్యశక్తిశ్చిన్త్యాచిన్త్యస్వరూపిణీ ।
జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానినీ జ్ఞానశాలినీ ॥

అసితా ఘోరరూపా చ సుధాధారా సుధావహా ।
భాస్కరీ భాస్వతీ భీతిర్భాస్వదక్షానుశాయినీ ॥

అనసూయా క్షమా లజ్జా దుర్లభా భరణాత్మికా ।
విశ్వఘ్నీ విశ్వవీరా చ విశ్వఘ్నీ విశ్వసంస్థితా ॥

శీలస్థా శీలరూపా చ శీలా శీలప్రదాయినీ ।
బోధనీ బోధకుశలా రోధనీ బోధనీ తథా ॥

విద్యోతినీ విచిత్రాత్మా విద్యుత్పటలసన్నిభా ।
విశ్వయోనిర్మహాయోనిః కర్మయోనిః ప్రియాత్మికా ॥

రోహిణీ రోగశమనీ మహారోగజ్వరాపహా ।
రసదా పుష్టిదా పుష్టిర్మానదా మానవప్రియా ॥

కృష్ణాఙ్గవాహినీ కృష్ణా కృష్ణాకృష్ణసహోదరీ ।
శామ్భవీ శమ్భురూపా చ శమ్భుస్థా శమ్భుసమ్భవా ॥

విశ్వోదరీ యోగమాతా యోగముద్రాధ్నయోగినీ ।
వాగీశ్వరీ యోగనిద్రా యోగినీకోటిసేవితా ॥

కౌలికా మన్దకన్యా చ శృఙ్గారపీఠవాసినీ ।
క్షేమఙ్కరీ సర్వరూపా దివ్యరూపా దిగమ్బరీ ॥

ధూమ్రవక్త్రా ధూమ్రనేత్రా ధూమ్రకేశీ చ ధూసరా ।
పినాకీ రుద్రవేతాలీ మహావేతాలరూపిణీ ॥

తపినీ తాపినీ దీక్షా విష్ణువిద్యాత్మనాశ్రీతా ।
మన్థరా జఠరా తీవ్రా అగ్నిజిహ్వా భయాపహా ॥

పశుఘ్నీ పశురూపా చ పశుహా పశుబాహినీ ।
పీతా మాతా చ ధీరా చ పశుపాశవినాశినీ ॥

చన్ద్రప్రభా చన్ద్రరేఖా చన్ద్రకాన్తివిభూషిణీ ।
కుఙ్కుమాఙ్కితసర్వాఙ్గీ సుధాసద్గురులోచనా ॥

శుక్లామ్బరధరా దేవీ వీణాపుస్తకధారిణీ ।
ఐరావతపద్మధారా శ్వేతపద్మాసనస్థితా ॥

రక్తామ్బరధరా దేవీ రక్తపద్మవిలోచనా ।
దుస్తరా తారిణీ తారా తరుణీ తారరూపిణీ ॥

సుధాధారా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మసఙ్గోపదేశినీ ।
భగేశ్వరీ భగారాధ్యా భగినీ భగనాయికా ॥

భగబిమ్బా భగక్లిన్నా భగయోనిర్భగప్రదా ।
భగేశ్వరీ భగారాధ్యా భగినీ భగనాయకా ॥

భగేశీ భగరూపా చ భగగుహ్యా భగావహా ।
భగోదరీ భగానన్దా భగస్థా భగశాలినీ ॥

సర్వసఙ్క్షోభిణీ శక్తిస్సర్వవిద్రావిణీ తథా ।
మాలినీ మాధవీ మాధ్వీ మధురూపా మహోత్కటా ॥

భరుణ్డచన్ద్రికా జ్యోత్స్నా విశ్వచక్షుస్తమోపహా ।
సుప్రసన్నా మహాదూతీ యమదూతీ భయఙ్కరీ ॥

ఉన్మాదినీ మహారూపా దివ్యరూపా సురార్చితా ।
చైతన్యరూపిణీ నిత్యా క్లిన్నా కామమదోద్ధతా ॥

మదిరానన్దకైవల్యా మదిరాక్షీ మదాలసా ।
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధాద్యా సిద్ధసమ్భవా ॥

సిద్ధర్ద్ధిః సిద్ధమాతా చ సిద్ధిస్సర్వార్థసిద్ధిదా ।
మనోమయీ గుణాతీతా పరఞ్జ్యోతిఃస్వరూపిణీ ॥

పరేశీ పరగా పారా పరాసిద్ధిః పరాగతిః ।
విమలా మోహినీ ఆద్యా మధుపానపరాయణా ॥

వేదవేదాఙ్గజననీ సర్వశాస్త్రవిశారదా ।
సర్వదేవమయీ విద్యా సర్వశాస్త్రమయీ తథా ॥

సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వధర్మమయీశ్వరీ ।
సర్వయజ్ఞమయీ యజ్ఞా సర్వమన్త్రాధికారిణీ ॥

సర్వసమ్పత్ప్రతిష్ఠాత్రీ సర్వవిద్రావిణీ పరా ।
సర్వసఙ్క్షోభిణీ దేవీ సర్వమఙ్గలకారిణీ ॥

త్రైలోక్యాకర్షిణీ దేవీ సర్వాహ్లాదనకారిణీ ।
సర్వసమ్మోహినీ దేవీ సర్వస్తమ్భనకారిణీ ॥

త్రైలోక్యజృమ్భిణీ దేవీ తథా సర్వవశఙ్కరీ ।
త్రైలోక్యరఞ్జినీ దేవీ సర్వసమ్పత్తిదాయినీ ।
సర్వమన్త్రమయీ దేవీ సర్వద్వన్ద్వక్షయఙ్కరీ ॥

సర్వసిద్ధిప్రదా దేవీ సర్వసమ్పత్ప్రదాయినీ ।
సర్వప్రియకరీ దేవీ సర్వమఙ్గలకారిణీ ॥

సర్వకామప్రదా దేవీ సర్వదుఃఖవిమోచినీ ।
సర్వమృత్యుప్రశమనీ సర్వవిఘ్నవినాశినీ ॥

సర్వాఙ్గసున్దరీ మాతా సర్వసౌభాగ్యదాయినీ ।
సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ సర్వైశ్వర్యఫలప్రదా ॥

సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ ।
సర్వాధారస్వరూపా చ సర్వపాపహరా తథా ॥

సర్వానన్దమయీ దేవీ సర్వేక్షాయాఃస్వరూపిణీ ।
సర్వలక్ష్మీమయీ విద్యా సర్వేప్సితఫలప్రదా ॥

సర్వారిష్టప్రశమనీ పరమానన్దదాయినీ ।
త్రికోణనిలయా త్రిస్థా త్రిమాత్రా త్రితనుస్థితా ॥

త్రివేణీ త్రిపథా త్రిస్థా త్రిమూర్తిస్త్రిపురేశ్వరీ ।
త్రిధామ్నీ త్రిదశాధ్యక్షా త్రివిత్త్రిపురవాసినీ ॥

త్రయీవిద్యా చ త్రిశిరా త్రైలోక్యా చ త్రిపుష్కరా ।
త్రికోటరస్థా త్రివిధా త్రిపురా త్రిపురాత్మికా ॥

త్రిపురాశ్రీ త్రిజననీ త్రిపురా త్రిపురసున్దరీ ।
ఇదన్త్రిపురసున్దర్యాః స్తోత్రన్నామ సహస్రకమ్ ॥

గుహ్యాద్గుహ్యతరమ్పుత్ర తవ ప్రీత్యై ప్రకీర్తితమ్ ।
గోపనీయమ్ప్రయత్నేన పఠనీయమ్ప్రయత్నతః ॥

నాతః పరతరమ్పుణ్యన్నాతః పరతరన్తపః ।
నాతః పరతరం స్తోత్రన్నాతః పరతరా గతిః ॥

స్తోత్రం సహస్రనామాఖ్యం మమ వక్త్రాద్వినిర్గతమ్ ।
యః పఠేత్ప్రయతో భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః ॥

మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం స్వర్గార్థీ స్వర్గమాప్నుయాత్ ।
కామాంశ్చ ప్రాప్నుయాత్కామీ ధనార్థీ చ లభేద్ధనమ్ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాయశోర్థీ లభతే యశః ।
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం సుతార్థీ లభతే సుతమ్ ॥

గుర్విణీ జనయేత్పుత్రఙ్కన్యా విన్దతి సత్పతిమ్ ।
మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం హీనోఽపి లభతే గతిమ్ ॥

సఙ్క్రాన్త్యావార్కామావస్యామష్టమ్యాఞ్చ విశేషతః ।
పౌర్ణమాస్యాఞ్చతుర్ద్దశ్యాన్నవమ్యామ్భౌమవాసరే ॥

పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శృణుయాద్వా సమాహితః ।
స ముక్తస్సర్వపాపేభ్యః కామేశ్వరసమో భవేత్ ॥

లక్ష్మీవాన్ధర్మవాంశ్చైవ వల్లభస్సర్వయోషితామ్ ।
తస్య వశ్యమ్భవేదాశు త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ॥

రుద్రన్దృష్ట్వా యథా దేవా విష్ణున్దృష్ట్వా చ దానవాః ।
యథాహిర్గరుడన్దృష్ట్వా సింహన్దృష్ట్వా యథా గజాః ।
కీటవత్ప్రపలాయన్తే తస్య వక్త్రావలోకనాత్ ।
అగ్నిచౌరభయన్తస్య కదాచిన్నైవ సమ్భవేత్ ॥

పాతకా వివిధాః శాన్తిర్మేరుపర్వతసన్నిభాః ।
యస్మాత్తచ్ఛృణుయాద్విఘ్నాంస్తృణవహ్నిహుతయ్యథా ॥

ఏకదా పఠనాదేవ సర్వపాపక్షయో భవేత్ ।
దశధా పఠనాదేవ వాచా సిద్ధిః ప్రజాయతే ॥

శతధా పఠనాద్వాపి ఖేచరో జాయతే నరః ।
సహస్రదశసఙ్ఖ్యాతయః పఠేద్భక్తిమానసః ॥

మాతాస్య జగతాన్ధాత్రీ ప్రత్యక్షా భవతి ధ్రువమ్ ।
లక్షపూర్ణే యథా పుత్ర స్తోత్రరాజమ్పఠేత్సుధీః ॥

భవపాశవినిర్ముక్తో మమ తుల్యో న సంశయః ।
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సకృజ్జప్త్వా లభేన్నరః ॥

సర్వవేదేషు యత్ప్రోక్తన్తత్ఫలమ్పరికీర్తితమ్ ।
భూత్వా చ బలవాన్పుత్ర ధనవాన్సర్వసమ్పదః ॥

దేహాన్తే పరమం స్థానయత్సురైరపి దుర్లభమ్ ।
స యాస్యతి న సన్దేహః స్తవరాజస్య కీర్తనాత్ ॥

ఇతి శ్రీవామకేశ్వరతన్త్రే హరకుమారసఁవాదే మహాత్రిపురసున్దర్యాః
షోడశ్యాః సహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Tripura Sundari:

1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top