Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

About the composition:

This sahasranAmastotra was composed by Shri Vallabhacharya. There is an incident in the life of Shri Gopinathji, elder son of Shri Vallabhacharya, connected with his zeal towards Bhagavata Purana. It was a practice with him, right from his youth, to read Shri Bhagavata Purana regularly. He was so obsessed with its reading that he would not even eat unless he would complete Shri Bhagavata.

Very much worried about this adamant attitude of Gopinathji, Shri Vallabhacharya had composed one Stotra (a poem
praising the greatness) containing one thousand names of Purna Purushottama, all extracted from Shri Bhagavata
Purana, and advised his son to read this work daily so that he could have the same complete effect of reading Shri
Bhagavata Purana.

This Purushottama Sahasranama Stotra, is one of the original works of Shri Vallabhacharya and is much venerated.

Shri Purushottamasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ವಿನಿಯೋಗಃ
ಪುರಾಣಪುರುಷೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಉಚ್ಯತೇ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತಸ್ಯ ಭಾಗವತೋದ್ಧೃತಮ್ ॥ 1 ॥

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದ್ವಾಗೀಶಾಃ ಪ್ರಜೇಶಾ ವಿಭವೋನ್ನತಾಃ ।
ಕ್ಷುದ್ರಾ ಅಪಿ ಭವನ್ತ್ಯಾಶು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ತಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2 ॥

ಅನನ್ತಾ ಏವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಲೀಲಾ ನಾಮಪ್ರವರ್ತಿಕಾಃ ।
ಉಕ್ತಾ ಭಾಗವತೇ ಗೂಹಾಃ ಪ್ರಕಟಾ ಅಪಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ ॥ 3 ॥

ಅತಸ್ತಾನಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮಾನಿ ಮುರವೈರಿಣಃ ।
ಸಹಸ್ರಂ ಯೈಸ್ತು ಪಠಿತೈಃ ಪಠಿತಂ ಸ್ಯಾಚ್ಛುಕಾಮೃತಮ್ ॥ 4 ॥

ಕೃಷ್ಣನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರಗ್ನಿರ್ನಿರೂಪಿತಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಚ ತಥಾ ಛನ್ದೋ ದೇವತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 5 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ ಸಮಸ್ತೇಷು ಪುರುಷಾರ್ಥೇಷು ವೈ ಮತಃ ।
ಬೀಜಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸತ್ಯವಾಗುಚ್ಯತೇ ಹರಿಃ ॥ 6 ॥

ಭಕ್ತೋದ್ಧರಣಯತ್ನಸ್ತು ಮನ್ತ್ರೋಽತ್ರ ಪರಮೋ ಮತಃ ।
ಅವತಾರಿತಭಕ್ತಾಂಶಃ ಕೀಲಕಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 7 ॥

ಅಸ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಸಮರ್ಥಶ್ಚ ಗೋವಿನ್ದಃ ಕವಚಂ ಮತಮ್ ।
ಪುರುಷೋ ಧ್ಯಾನಮತ್ರೋಕ್ತಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಶರಣಸಂಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 8 ॥

ಅಧಿಕಾರಲೀಲಾ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದೋ ನಿತ್ಯಲೀಲಾವಿನೋದಕೃತ್ ।
ಸರ್ವಾಗಮವಿನೋದೀ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 9 ॥

ಆದಿಕಾಲಃ ಸರ್ವಕಾಲಃ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಮಾಯಯಾವೃತಃ ।
ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 10 ॥

ನಾಮಲೀಲಾಪರೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವ್ಯಾಸಾತ್ಮಾ ಶುಕಮೋಕ್ಷದಃ ।
ವ್ಯಾಪಿವೈಕುಂಠದಾತಾ ಚ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾಗಮಃ ॥ 11 ॥

ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀನ್ದುಃ ಶೌನಕಾದ್ಯಖಿಲೇಷ್ಟದಃ ।
ಭಕ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಸ್ತ್ರಾತಾ ವ್ಯಾಸಚಿನ್ತಾವಿನಾಶಕಃ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತವಾಗಾತ್ಮಾ ನಾರದಾದ್ಯಖಿಲೇಷ್ಟದಃ ।
ಅನ್ತರಾತ್ಮಾ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯೋ ಭಕ್ತಿರತ್ನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 13 ॥

ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ರತಿವರ್ಧನಃ ।
ಭಕ್ತಕಾರ್ಯೈಕನಿರತೋ ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಃ ॥ 14 ॥

ಭಕ್ತಸ್ಮಯಪ್ರಣೇತಾ ಚ ಭಕ್ತವಾಕ್ಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಚ ಪರೀಕ್ಷಕಃ ॥ 15 ॥

ಆಸನ್ನಹಿತಕರ್ತಾ ಚ ಮಾಯಾಹಿತಕರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಉತ್ತರಾಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಃ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣವಪತಿಃ ಪರೀಕ್ಷಿಚ್ಛುದ್ಧಿಕಾರಣಮ್ ।
ಗೂಹಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವೇದೇಷು ಭಕ್ತೈಕಹೃದಯಂಗಮಃ ॥ 17 ॥

ಕುನ್ತೀಸ್ತುತ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪರಮಾದ್ಭುತಕಾರ್ಯಕೃತ್ ।
ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಃ ಸ್ವಾಮೀ ಭಕ್ತಮೋಹನಿವಾರಕಃ ॥ 18 ॥

ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸಮಃ ಸುಖಹಿತಪ್ರದಃ ।
ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಭಕ್ತಸ್ತ್ರೀರತಿವರ್ಧನಃ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಃ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯರೂಪಧೃಕ್ ।
ಅನನ್ಯಪುರುಷಸ್ವಾಮೀ ದ್ವಾರಕಾಭಾಗ್ಯಭಾಜನಮ್ ॥ 20 ॥

ಬೀಜಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ತಾ ಚ ಪರೀಕ್ಷಿಜ್ಜಾನಪೋಷಕಃ ।
ಸರ್ವತ್ರಪೂರ್ಣಗುಣಕಃ ಸರ್ವಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಲಕ್ಷಣದಾತಾ ಚ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರವಿಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಸನ್ಮಾರ್ಗರಕ್ಷಕೋ ನಿತ್ಯಂ ವಿದುರಪ್ರೀತಿಪೂರಕಃ ॥ 22 ॥

ಲೀಲಾವ್ಯಾಮೋಹಕರ್ತಾ ಚ ಕಾಲಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಪಾಣವಾನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಾತಾ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 23 ॥

ಕಲಿನಿಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಚ ಧರ್ಮಾದೀನಾಂ ಚ ಪೋಷಕಃ ।
ಸತ್ಸಂಗಜಾನಹೇತುಶ್ಚ ಶ್ರೀಭಾಗವತಕಾರಣಮ್ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಾಕೃತಾದೃಷ್ಟಮಾರ್ಗಶ್ಚ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ಜ್ಞಾನ-ಸಾಧನ-ಲೀಲಾ
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ಶ್ರೋತವ್ಯಃ ಸಕಲಾಗಮೈಃ ।
ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಃ ಶುದ್ಧಭಾವೈಃ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಶ್ಚಾತ್ಮವಿತ್ತಮೈಃ ॥ 25 ॥

ಅನೇಕಮಾರ್ಗಕರ್ತಾ ಚ ನಾನಾವಿಧಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಪುರುಷಃ ಸಕಲಾಧಾರಃ ಸತ್ತ್ವೈಕನಿಲಯಾತ್ಮಭೂಃ ॥ 26 ॥

ಸರ್ವಧ್ಯೇಯೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಸುರಪ್ರಿಯಃ ।
ಜನ್ಮಾದಿಸಾರ್ಥಕಕೃತಿರ್ಲೀಲಾಕರ್ತಾ ಪತಿಃ ಸತಾಮ್ ॥ 27 ॥

ಆದಿಕರ್ತಾ ತತ್ತ್ವಕರ್ತಾ ಸರ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶಾರದಃ ।
ನಾನಾವತಾರಕರ್ತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿರ್ಭಾವಕಾರಣಮ್ ॥ 28 ॥

ದಶಲೀಲಾವಿನೋದೀ ಚ ನಾನಾಸೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಅನೇಕಕಲ್ಪಕರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 29 ॥

ಸರ್ಗಲೀಲಾ
ವೈರಾಗ್ಯಹೇತುಸ್ತೀರ್ಥಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಃ ।
ತೀರ್ಥಶುದ್ಧೈಕನಿಲಯಃ ಸ್ವಮಾರ್ಗಪರಿಪೋಷಕಃ ॥ 30 ॥

ತೀರ್ಥಕೀರ್ತಿರ್ಭಕ್ತಗಮ್ಯೋ ಭಕ್ತಾನುಶಯಕಾರ್ಯಕೃತ್ ।
ಭಕ್ತತುಲ್ಯಃ ಸರ್ವತುಲ್ಯಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸರ್ವಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 31 ॥

ಗುಣಾತೀತೋಽನವದ್ಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ಗಲೀಲಾಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸರ್ವಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಮಹದಾದಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 32 ॥

ಮಾಯಾಪ್ರವರ್ತಕಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಮಾಯಾರತಿವಿವರ್ಧನಃ ।
ಆಕಾಶಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಧಾ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 33 ॥

ರಜಃಪ್ರವರ್ತಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮರೀಚ್ಯಾದಿಪಿತಾಮಹಃ ।
ವೇದಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಸರ್ವಕರ್ತಾಽಮಿತಾತ್ಮಕಃ ॥ 34 ॥

ಅನೇಕಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಚ ದಶಧಾಸೃಷ್ಟಿಕಾರಕಃ ।
ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾರಾಹೋ ಭೂಧರೋ ಭೂಮಿಪಾಲಕಃ ॥ 35 ॥

ಸೇತುರ್ವಿಧರಣೋ ಜೈತ್ರೋ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾನ್ತಕಃ ಸುರಃ ।
ದಿತಿಕಶ್ಯಪಕಾಮೈಕಹೇತುಸೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 36 ॥

ದೇವಾಭಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿರ್ಮಹಾನ್ ।
ಸರ್ವಗರ್ವಪ್ರಹಾರೀ ಚ ಸನಕಾದ್ಯಖಿಲಾರ್ಥದಃ ॥ 37 ॥

ಸರ್ವಾಶ್ವಾಸನಕರ್ತಾ ಚ ಭಕ್ತತುಲ್ಯಾಹವಪ್ರದಃ ।
ಕಾಲಲಕ್ಷಣಹೇತುಶ್ಚ ಸರ್ವಾರ್ಥಜ್ಞಾಪಕಃ ಪರಃ ॥ 38 ॥

ಭಕ್ತೋನ್ನತಿಕರಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಸುಖದಾಯಕಃ ।
ನಾನಾಯುದ್ಧಪ್ರಹರಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪವಿಮೋಚಕಃ ॥ 39 ॥

ಪುಷ್ಟಿಸರ್ಗಪ್ರಣೇತಾ ಚ ಗುಣಸೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕರ್ದಮೇಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ ಚ ದೇವಹೂತ್ಯಖಿಲಾರ್ಥದಃ ॥ 40 ॥

ಶುಕ್ಲನಾರಾಯಣಃ ಸತ್ಯಕಾಲಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಜ್ಞಾನಾವತಾರಃ ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಕಪಿಲಃ ಕಾಲನಾಶಕಃ ॥ 41 ॥

ತ್ರಿಗುಣಾಧಿಪತಿಃ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತಾ ವಿಶಾರದಃ ।
ಸರ್ಗದೂಷಣಹಾರೀ ಚ ಪುಷ್ಟಿಮೋಕ್ಷಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 42 ॥

ಲೌಕಿಕಾನನ್ದದಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾನ್ತವಕ್ತಾ ಚ ಸಗುಣಜ್ಞಾನದೀಪಕಃ ॥ 43 ॥

ಆತ್ಮಪ್ರದಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗಭಾವಿತಃ ।
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಮಾನನ್ಯಭಕ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 44 ॥

ಕಾಲಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತಾ ಚ ಕಾಲದೋಷನಿವಾರಕಃ ।
ಗರ್ಭೋತ್ತಮಜ್ಞಾನದಾತಾ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗನಿಯಾಮಕಃ ॥ 45 ॥

ಸರ್ವಮಾರ್ಗನಿರಾಕರ್ತಾ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೈಕಪೋಷಕಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಃ ಸರ್ವಹೇತುಃ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯೈಕಕಾರಣಮ್ ॥ 46 ॥

ಚೇತನಾಚೇತನಪತಿಃ ಸಮುದ್ರಪರಿಪೂಜಿತಃ ।
ಸಾಂಖ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ತುತಃ ಸಿದ್ಧಪೂಜಿತಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ ॥ 47 ॥

ವಿಸರ್ಗಲೀಲಾ
ವಿಸರ್ಗಕರ್ತಾ ಸರ್ವೇಶಃ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರೋ ಮಹಾಪುರುಷಪೂಜಿತಃ ॥ 48 ॥

ಅನನ್ತಸುಖದಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಕೋಟಿಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಸುಧಾಕೋಟಿಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಹೇತುಃ ಕಾಮಧುಕ್ಕೋಟಿಕಾಮದಃ ॥ 49 ॥

ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರಸ್ತೀರ್ಥಕೋಟಿಸಮಾಹ್ವಯಃ ।
ಸುಮೇರುಕೋಟಿನಿಷ್ಕಮ್ಪಃ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಗ್ರಹಃ ॥ 50 ॥

ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧಪಾಪಘ್ನೋ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಃ ।
ಕೋಟೀನ್ದುಜಗದಾನನ್ದೀ ಶಿವಕೋಟಿಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ॥ 51 ॥

ಸರ್ವಸದ್ಗುಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಃ ಸರ್ವಸದ್ಗುಣಭಾಜನಮ್ ।
ಮನ್ವಾದಿಪ್ರೇರಕೋ ಧರ್ಮೋ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ॥ 52 ॥

ಆಕೂತಿಸೂನುರ್ದೇವೇನ್ದ್ರೋ ರುಚಿಜನ್ಮಾಽಭಯಪ್ರದಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಪತಿರೋಜಸ್ವೀ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಯಣಃ ॥ 53 ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಯೋಗಪತಿರ್ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಅನಸೂಯಾಗರ್ಭರತ್ನಮೃಷಿವಂಶವಿವರ್ಧನಃ ॥ 54 ॥

ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಜ್ಞಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗವಿಶಾರದಃ ।
ನಾರಾಯಣೋ ಧರ್ಮಸೂನುರ್ಮೂರ್ತಿಪುಣ್ಯಯಶಸ್ಕರಃ ॥ 55 ॥

ಸಹಸ್ರಕವಚಚ್ಛೇದೀ ತಪಃಸಾರೋ ನರಪ್ರಿಯಃ ।
ವಿಶ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಭಾರತಪೂಜಿತಃ ॥ 56 ॥

ಅನನ್ತಾದ್ಭುತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೋ ಬದರೀಸ್ಥಾನಭೂಷಣಮ್ ।
ಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಸಂಗೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 57 ॥

ಉರ್ವಶೀಪ್ರಭವಃ ಸ್ವರ್ಗಸುಖದಾಯೀ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ ।
ಅಮಾನೀ ಮಾನದೋ ಗೋಪ್ತಾ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 58 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದ್ಯೋ ಹಂಸಶ್ರೀರ್ಮಾಯಾವೈಭವಕಾರಣಮ್ ।
ವಿವಿಧಾನನ್ತಸರ್ಗಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಪೂರಣತತ್ಪರಃ ॥ 59 ॥

ಯಜ್ಞಜೀವನಹೇತುಶ್ಚ ಯಜ್ಞಸ್ವಾಮೀಷ್ಟಬೋಧಕಃ ।
ನಾನಾಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಮ್ಯಶ್ಚ ಸಪ್ತತನ್ತುಶ್ಚ ಷಡ್ಗುಣಃ ॥ 60 ॥

ಪ್ರತಿಸರ್ಗಜಗತ್ಕರ್ತಾ ನಾನಾಲೀಲಾವಿಶಾರದಃ ।
ಧ್ರುವಪ್ರಿಯೋ ಧ್ರುವಸ್ವಾಮೀ ಚಿನ್ತಿತಾಧಿಕದಾಯಕಃ ॥ 61 ॥

ದುರ್ಲಭಾನನ್ತಫಲದೋ ದಯಾನಿಧಿರಮಿತ್ರಹಾ ।
ಅಂಗಸ್ವಾಮೀ ಕೃಪಾಸಾರೋ ವೈನ್ಯೋ ಭೂಮಿನಿಯಾಮಕಃ ॥ 62 ॥

ಭೂಮಿದೋಗ್ಧಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಾಣಪಾಲನೈಕಪರಾಯಣಃ ।
ಯಶೋದಾತಾ ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 63 ॥

ಪುರಂಜನೋ ಜಗನ್ಮಿತ್ರಂ ವಿಸರ್ಗಾನ್ತಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಪ್ರಚೇತಸಾಂ ಪತಿಶ್ಚಿತ್ರಭಕ್ತಿಹೇತುರ್ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 64 ॥

ಸ್ಮೃತಿಹೇತುಬ್ರಹ್ಮಭಾವಸಾಯುಜ್ಯಾದಿಪ್ರದಃ ಶುಭಃ ।
ವಿಜಯೀ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ಸ್ಥಾನಲೀಲಾ
॥ ॥ ಸ್ಥಿತಿಲೀಲಾಬ್ಧಿರಚ್ಯುತೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ॥ 65 ॥

ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಪ್ರದೋ ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿಹೇತುರಧೋಕ್ಷಜಃ ।
ಪ್ರಿಯವ್ರತಪ್ರಿಯಸ್ವಾಮೀ ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಾದವಿಶಾರದಃ ॥ 66 ॥

ಸಂಗ್ಯಗಮ್ಯಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಇಚ್ಛಾಯಾಂ ಚ ಸಮರ್ಯಾದಸ್ತ್ಯಾಗಮಾತ್ರೋಪಲಮ್ಭನಃ ॥ 67 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಚ ತರ್ಕಾಗೋಚರಕಾರ್ಯಕೃತ್ ।
ಶೃಂಗಾರರಸಮರ್ಯಾದಾ ಆಗ್ನೀಧ್ರರಸಭಾಜನಮ್ ॥ 68 ॥

ನಾಭೀಷ್ಟಪೂರಕಃ ಕರ್ಮಮರ್ಯಾದಾದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಃ ।
ಸರ್ವರೂಪೋಽದ್ಭುತತಮೋ ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 69 ॥

ಸರ್ವರೂಪೇಷು ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕಾಲಸಾಕ್ಷೀ ಶಶಿಪ್ರಭಃ ।
ಮೇರುದೇವೀವ್ರತಫಲಮೃಷಭೋ ಭಗಲಕ್ಷಣಃ ॥ 70 ॥

ಜಗತ್ಸನ್ತರ್ಪಕೋ ಮೇಘರೂಪೀ ದೇವೇನ್ದ್ರದರ್ಪಹಾ ।
ಜಯನ್ತೀಪತಿರತ್ಯನ್ತಪ್ರಮಾಣಾಶೇಷಲೌಕಿಕಃ ॥ 71 ॥

ಶತಧಾನ್ಯಸ್ತಭೂತಾತ್ಮಾ ಶತಾನನ್ದೋ ಗುಣಪ್ರಸೂಃ ।
ವೈಷ್ಣವೋತ್ಪಾದನಪರಃ ಸರ್ವಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಃ ॥ 72 ॥

ಪರಹಂಸಕ್ರಿಯಾಗೋಪ್ತಾ ಯೋಗಚರ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮನಿರ್ಣೇತಾ ಸದಾನನ್ದಶರೀರವಾನ್ ॥ 73 ॥

ಪ್ರದರ್ಶಿತಾನ್ಯಧರ್ಮಶ್ಚ ಭರತಸ್ವಾಮ್ಯಪಾರಕೃತ್ ।
ಯಥಾವತ್ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಚ ಸಂಗಾನಿಷ್ಟಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 74 ॥

ಆವಶ್ಯಕಪುನರ್ಜನ್ಮಕರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಯಜ್ಞರೂಪಮೃಗಃ ಶಾನ್ತಃ ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಸತ್ಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 75 ॥

ರಹೂಗಣಗತಿಜ್ಞಶ್ಚ ರಹೂಗಣವಿಮೋಚಕಃ ।
ಭವಾಟವೀತತ್ತ್ವವಕ್ತಾ ಬಹಿರ್ಮುಖಹಿತೇ ರತಃ ॥ 76 ॥

ಗಯಸ್ವಾಮೀ ಸ್ಥಾನವಂಶಕರ್ತಾ ಸ್ಥಾನವಿಭೇದಕೃತ್ ।
ಪುರುಷಾವಯವೋ ಭೂಮಿವಿಶೇಷವಿನಿರೂಪಕಃ ॥ 77 ॥

ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪಪತಿರ್ಮೇರುನಾಭಿಪದ್ಮರುಹಾಶ್ರಯಃ ।
ನಾನಾವಿಭೂತಿಲೀಲಾಢ್ಯೋ ಗಂಗೋತ್ಪತ್ತಿನಿದಾನಕೃತ್ ॥ 78 ॥

ಗಂಗಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಹೇತುಶ್ಚ ಗಂಗಾರೂಪೋಽತಿಗೂಢಕೃತ್ ।
ವೈಕುಂಠದೇಹಹೇತ್ವಮ್ಬುಜನ್ಮಕೃತ್ ಸರ್ವಪಾವನಃ ॥ 79 ॥

ಶಿವಸ್ವಾಮೀ ಶಿವೋಪಾಸ್ಯೋ ಗೂಢಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಸ್ಥಾನರಕ್ಷಾರ್ಥಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಃ ಸರ್ವೈಕಪೂಜಿತಃ ॥ 80 ॥

ಉಪಾಸ್ಯನಾನಾರೂಪಾತ್ಮಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪೋ ಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣೋ ವೇದಕಾನ್ತಿರುಜ್ಜ್ವಲವೇಷಧೃಕ್ ॥ 81 ॥

ಹಂಸೋಽನ್ತರಿಕ್ಷಗಮನಃ ಸರ್ವಪ್ರಸವಕಾರಣಮ್ ।
ಆನನ್ದಕರ್ತಾ ವಸುದೋ ಬುಧೋ ವಾಕ್ಪತಿರುಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 82 ॥

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕಾಲಶ್ಚ ಕಾಲಚ್ಛೇದಕೃದುತ್ತಮಃ ।
ಶಿಶುಮಾರಃ ಸರ್ವಮೂರ್ತಿರಾಧಿದೈವಿಕರೂಪಧೃಕ್ ॥ 83 ॥

ಅನನ್ತಸುಖಭೋಗಾಢ್ಯೋ ವಿವರೈಶ್ವರ್ಯಭಾಜನಮ್ ।
ಸಂಕರ್ಷಣೋ ದೈತ್ಯಪತಿಃ ಸರ್ವಾಧಾರೋ ಬೃಹದ್ವಪುಃ ॥ 84 ॥

ಅನನ್ತನರಕಚ್ಛೇದೀ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನಃ ।
ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಚ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ಪೋಷಣ-ಪುಷ್ಟಿ-ಲೀಲಾ
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ಮರ್ಯಾದಾಭಿನ್ನಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ॥ 85 ॥

ಕಾಲಾನ್ತಕಭಯಚ್ಛೇದೀ ನಾಮಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪಧೃಕ್ ।
ಉದ್ಧಾರಾನರ್ಹಗೋಪ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ನಾಮಾದಿಪ್ರೇರಕೋತ್ತಮಃ ॥ 86 ॥

ಅಜಾಮಿಲಮಹಾದುಷ್ಟಮೋಚಕೋಽಘವಿಮೋಚಕಃ ।
ಧರ್ಮವಕ್ತಾಽಕ್ಲಿಷ್ಟವಕ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ॥ 87 ॥

ಸನ್ಮಾರ್ಗಪ್ರೇರಕೋ ಧರ್ತಾ ತ್ಯಾಗಹೇತುರಧೋಕ್ಷಜಃ ।
ವೈಕುಂಠಪುರನೇತಾ ಚ ದಾಸಸಂವೃದ್ಧಿಕಾರಕಃ ॥ 88 ॥

ದಕ್ಷಪ್ರಸಾದಕೃದ್ಧಂಸಗುಹ್ಯಸ್ತುತಿವಿಭಾವನಃ ।
ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ಮುಕ್ತಜೀವಪ್ರಸೂತಿಕೃತ್ ॥ 89 ॥

ನಾರದಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಾ ಚ ಹರ್ಯಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಃ ।
ಶಬಲಾಶ್ವಹಿತೋ ಗೂಢವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾಪನಕ್ಷಮಃ ॥ 90 ॥

ಗೂಢಾರ್ಥಜ್ಞಾಪನಃ ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಾನನ್ದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಪುಷ್ಟಿಪ್ರರೋಹಹೇತುಶ್ಚ ದಾಸೈಕಜ್ಞಾತಹೃದ್ಗತಃ ॥ 91 ॥

ಶಾನ್ತಿಕರ್ತಾ ಸುಹಿತಕೃತ್ ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಸೂಃ ಸರ್ವಕಾಮಧುಕ್ ।
ಪುಷ್ಟಿವಂಶಪ್ರಣೇತಾ ಚ ವಿಶ್ವರೂಪೇಷ್ಟದೇವತಾ ॥ 92 ॥

ಕವಚಾತ್ಮಾ ಪಾಲನಾತ್ಮಾ ವರ್ಮೋಪಚಿತಿಕಾರಣಮ್ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಶಿರಶ್ಛೇದೀ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಃ ॥ 93 ॥

ವೃತ್ರಸ್ವಾಮೀ ವೃತ್ರಗಮ್ಯೋ ವೃತ್ರವ್ರತಪರಾಯಣಃ ।
ವೃತ್ರಕೀರ್ತಿರ್ವೃತ್ರಮೋಕ್ಷೋ ಮಘವತ್ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಃ ॥ 94 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಹವಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಾಮೀವನಾಶಕಃ ।
ಸಂಸಾರಮೋಚಕಶ್ಚಿತ್ರಕೇತುಬೋಧನತತ್ಪರಃ ॥ 95 ॥

ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಃ ಸುಸಿದ್ಧಿಫಲದಾಯಕಃ ।
ಮಹಾದೇವತಿರಸ್ಕರ್ತಾ ಭಕ್ತ್ಯೈ ಪೂರ್ವಾರ್ಥನಾಶಕಃ ॥ 96 ॥

ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ವೇಷವೈಮುಖ್ಯಜ್ಞಾಪಕಃ ಶಿವಃ ।
ಆದಿತ್ಯೋ ದೈತ್ಯರಾಜಶ್ಚ ಮಹತ್ಪತಿರಚಿನ್ತ್ಯಕೃತ್ ॥ 97 ॥

ಮರುತಾಂ ಭೇದಕಸ್ತ್ರಾತಾ ವ್ರತಾತ್ಮಾ ಪುಮ್ಪ್ರಸೂತಿಕೃತ್ ।
ಊತಿಲೀಲಾ
ಕರ್ಮಾತ್ಮಾ ವಾಸನಾತ್ಮಾ ಚ ಊತಿಲೀಲಾಪರಾಯಣಃ ॥ 98 ॥

ಸಮದೈತ್ಯಸುರಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ವೈಷಮ್ಯಜ್ಞಾನಸಂಶ್ರಯಃ ।
ದೇಹಾದ್ಯುಪಾಧಿರಹಿತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಹೇತುವಿದ್ ॥ 99 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಸ್ಥಾಪನಪರಃ ಸ್ವಜನ್ಮಾವಧಿಕಾರ್ಯಕೃತ್ ।
ಸದಸದ್ವಾಸನಾಹೇತುಸ್ತ್ರಿಸತ್ಯೋ ಭಕ್ತಮೋಚಕಃ ॥ 100 ॥

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುದ್ವೇಷೀ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾತ್ಮಾಽತಿಭೀಷಣಃ ।
ಶಾನ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿಹೇತುಶ್ಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಮ್ ॥ 101 ॥

ದೈತ್ಯಸಿದ್ಧಾನ್ತಸದ್ವಕ್ತಾ ತಪಃಸಾರ ಉದಾರಧೀಃ ।
ದೈತ್ಯಹೇತುಪ್ರಕಟನೋ ಭಕ್ತಿಚಿಹ್ನಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 102 ॥

ಸದ್ದ್ವೇಷಹೇತುಃ ಸದ್ದ್ವೇಷವಾಸನಾತ್ಮಾ ನಿರನ್ತರಃ ।
ನೈಷ್ಠುರ್ಯಸೀಮಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದವತ್ಸಲಃ ಸಂಗದೋಷಹಾ ॥ 103 ॥

ಮಹಾನುಭಾವಃ ಸಾಕಾರಃ ಸರ್ವಾಕಾರಃ ಪ್ರಮಾಣಭೂಃ ।
ಸ್ತಮ್ಭಪ್ರಸೂತಿರ್ನೃಹರಿರ್ನೃಸಿಂಹೋ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ ॥ 104 ॥

ವಿಕಟಾಸ್ಯೋ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವೋ ನಖಶಸ್ತ್ರೋ ಜವೋತ್ಕಟಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಚ್ಛೇದೀ ಕ್ರೂರದೈತ್ಯನಿವಾರಕಃ ॥ 105 ॥

ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಃ ಕ್ರೋಧಾತ್ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಯವಿವರ್ಧನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯತ್ಯನ್ತಭಯಭೂರಪೂರ್ವಾಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಧೃಕ್ ॥ 106 ॥

ಭಕ್ತೈಕಶಾನ್ತಹೃದಯೋ ಭಕ್ತಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಭಕ್ತಾಂಗಲೇಹನೋದ್ಧೂತಕ್ರೋಧಪುಙ್ಜಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಧೀಃ ॥ 107 ॥

ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಭಯತ್ರಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗೋರೂಪಧಾರ್ಯಮೃತಪಾಃ ಶಿವಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 108 ॥

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾತ್ಮಾ ವಿಶೇಷಾತ್ಮಾಽಽಶ್ರಮಪ್ರಭುಃ ।
ಸಂಸಾರಮಗ್ನಸ್ವೋದ್ಧರ್ತಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗಾಖಿಲತತ್ತ್ವವಾಕ್ ॥ 109 ॥

ಆಚಾರಾತ್ಮಾ ಸದಾಚಾರಃ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ಮನ್ವನ್ತರಲೀಲಾ
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ಮನ್ವನ್ತರವಿಭಾವನಃ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯಾಽಶೇಷಾಶುಭಹರೋ ಗಜೇನ್ದ್ರಸ್ಮೃತಿಕಾರಣಮ್ ॥ 110 ॥

ಜಾತಿಸ್ಮರಣಹೇತ್ವೈಕಪೂಜಾಭಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಃ ।
ಯಜ್ಞೋ ಭಯಾನ್ಮನುತ್ರಾತಾ ವಿಭುರ್ಬ್ರಹ್ಮವ್ರತಾಶ್ರಯಃ ॥ 111 ॥

ಸತ್ಯಸೇನೋ ದುಷ್ಟಘಾತೀ ಹರಿರ್ಗಜವಿಮೋಚಕಃ ।
ವೈಕುಂಠೋ ಲೋಕಕರ್ತಾ ಚ ಅಜಿತೋಽಮೃತಕಾರಣಮ್ ॥ 112 ॥

ಉರುಕ್ರಮೋ ಭೂಮಿಹರ್ತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ಬಲಿಪ್ರಿಯಃ ।
ವಿಭುಃ ಸರ್ವಹಿತೈಕಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ ॥ 113 ॥

ಧರ್ಮಸೇತುರ್ಲೋಕಧೃತಿಃ ಸುಧಾಮಾನ್ತರಪಾಲಕಃ ।
ಉಪಹರ್ತಾ ಯೋಗಪತಿರ್ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಕ್ರಿಯಾಪತಿಃ ॥ 114 ॥

ಚತುರ್ದಶಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮೋ ಮನ್ವಾದಿಬೋಧಕಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಭೋಗೈಕನಿಲಯೋ ದೇವಮನ್ತ್ರಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 115 ॥

ದೈತ್ಯವ್ಯಾಮೋಹಕಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗರುಡಸ್ಕನ್ಧಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಲೀಲಾಮನ್ದರಧಾರೀ ಚ ದೈತ್ಯವಾಸುಕಿಪೂಜಿತಃ ॥ 116 ॥

ಸಮುದ್ರೋನ್ಮಥನಾಯತ್ತೋಽವಿಘ್ನಕರ್ತಾ ಸ್ವವಾಕ್ಯಕೃತ್ ।
ಆದಿಕೂರ್ಮಃ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಾ ಮನ್ದರಾಘರ್ಷಣೋತ್ಸುಕಃ ॥ 117 ॥

ಶ್ವಾಸೈಜದಬ್ಧಿವಾರ್ವೀಚಿಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತಾವಧಿಕಾರ್ಯಕೃತ್ ।
ಚತುರ್ದಶಮಹಾರತ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 118 ॥

ಧನ್ವನ್ತರಿಃ ಸುಧಾಹಸ್ತೋ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾಽಽರ್ತಿನಾಶನಃ ।
ಆಯುರ್ವೇದಪ್ರಣೇತಾ ಚ ದೇವದೈತ್ಯಾಖಿಲಾರ್ಚಿತಃ ॥ 119 ॥

ಬುದ್ಧಿವ್ಯಾಮೋಹಕೋ ದೇವಕಾರ್ಯಸಾಧನತತ್ಪರಃ ।
ಸ್ತ್ರೀರೂಪೋ ಮಾಯಯಾ ವಕ್ತಾ ದೈತ್ಯಾನ್ತಃಕರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 120 ॥

ಪಾಯಿತಾಮೃತದೇವಾಂಶೋ ಯುದ್ಧಹೇತುಸ್ಮೃತಿಪ್ರದಃ ।
ಸುಮಾಲಿಮಾಲಿವಧಕೃನ್ಮಾಲ್ಯವತ್ಪ್ರಾಣಹಾರಕಃ ॥ 121 ॥

ಕಾಲನೇಮಿಶಿರಶ್ಛೇದೀ ದೈತ್ಯಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತಾ ಚ ದೈತ್ಯಶೇಷಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 122 ॥

ಶಿವವ್ಯಾಮೋಹಕೋ ಮಾಯೀ ಭೃಗುಮನ್ತ್ರಸ್ವಶಕ್ತಿದಃ ।
ಬಲಿಜೀವನಕರ್ತಾ ಚ ಸ್ವರ್ಗಹೇತುರ್ವ್ರತಾರ್ಚಿತಃ ॥ 123 ॥

ಅದಿತ್ಯಾನನ್ದಕರ್ತಾ ಚ ಕಶ್ಯಪಾದಿತಿಸಮ್ಭವಃ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರಾವರಜೋ ವಾಮನಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧೃಕ್ ॥ 124 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸೇವಿತವಪುರ್ಯಜ್ಞಪಾವನತತ್ಪರಃ ।
ಯಾಚ್ಞೋಪದೇಶಕರ್ತಾ ಚ ಜ್ಞಾಪಿತಾಶೇಷಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 125 ॥

ಸತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರೇರಕಃ ಸರ್ವಹರ್ತಾ ಗರ್ವವಿನಾಶಕಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ ಪೃಥುಶ್ರವಾಃ ॥ 126 ॥

ಪಾಶಬದ್ಧಬಲಿಃ ಸರ್ವದೈತ್ಯಪಕ್ಷೋಪಮರ್ದಕಃ ।
ಸುತಲಸ್ಥಾಪಿತಬಲಿಃ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಕಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 127 ॥

ಕರ್ಮಸಮ್ಪೂರ್ತಿಕರ್ತಾ ಚ ಸ್ವರ್ಗಸಂಸ್ಥಾಪಿತಾಮರಃ ।
ಜ್ಞಾತತ್ರಿವಿಧಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಮಹಾಮೀನೋಽಬ್ಧಿಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 128 ॥

ಸತ್ಯವ್ರತಪ್ರಿಯೋ ಗೋಪ್ತಾ ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿಧೃತಶ್ರುತಿಃ ।
ಶೃಂಗಬದ್ಧಧೃತಕ್ಷೋಣಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಜ್ಞಾಪಕೋ ಗುರುಃ ॥ 129 ॥

ಈಶಾನುಕಥಾಲೀಲಾ
ಈಶಸೇವಕಲೀಲಾತ್ಮಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸೋಮವಂಶೋದ್ಭವಕರೋ ಮನುಪುತ್ರಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 130 ॥

ಅಮ್ಬರೀಷಪ್ರಿಯಃ ಸಾಧುರ್ದುರ್ವಾಸೋಗರ್ವನಾಶಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪೋಪಸಂಹರ್ತಾ ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 131 ॥

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶಜನಕಃ ಸಗರಾದ್ಯಖಿಲಾರ್ಥದಃ ।
ಭಗೀರಥಮಹಾಯತ್ನೋ ಗಂಗಾಧೌತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಃ ॥ 132 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಮೀ ಶಿವಸ್ವಾಮೀ ಸಗರಾತ್ಮಜಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಮೋಕ್ಷಹೇತುಶ್ಚ ರಘುವಂಶವಿವರ್ಧನಃ ॥ 133 ॥

ರಘುನಾಥೋ ರಾಮಚನ್ದ್ರೋ ರಾಮಭದ್ರೋ ರಘುಪ್ರಿಯಃ ।
ಅನನ್ತಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೈಕಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 134 ॥

ಕೋಶಲೇನ್ದ್ರಃ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಾ ಸೇವ್ಯೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಭರತಶ್ಚೈವ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ವ್ಯೂಹವಿಗ್ರಹಃ ॥ 135 ॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾನ್ತಸ್ತಾಡಕಾವಧಮೋಕ್ಷದಃ ।
ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಮಾರೀಚಶ್ಚ ಸುಬಾಹುಹಾ ॥ 136 ॥

ವೃಷಧ್ವಜಧನುರ್ಭಂಗಪ್ರಾಪ್ತಸೀತಾಮಹೋತ್ಸವಃ ।
ಸೀತಾಪತಿರ್ಭೃಗುಪತಿಗರ್ವಪರ್ವತನಾಶಕಃ ॥ 137 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾಸ್ಥಮಹಾಭೋಗಯುಕ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀವಿನೋದವಾನ್ ।
ಕೈಕೇಯೀವಾಕ್ಯಕರ್ತಾ ಚ ಪಿತೃವಾಕ್ಪರಿಪಾಲಕಃ ॥ 138 ॥

ವೈರಾಗ್ಯಬೋಧಕೋಽನನ್ಯಸಾತ್ತ್ವಿಕಸ್ಥಾನಬೋಧಕಃ ।
ಅಹಲ್ಯಾದುಃಖಹಾರೀ ಚ ಗುಹಸ್ವಾಮೀ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ॥ 139 ॥

ಚಿತ್ರಕೂಟಪ್ರಿಯಸ್ಥಾನೋ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಪಾವನಃ ।
ಶರಭಂಗಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾದಿಪೂಜಿತೋಽಗಸ್ತ್ಯಭಾಗ್ಯಭೂಃ ॥ 140 ॥

ಋಷಿಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಕೃತಿರ್ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಃ ।
ಛಿನ್ನಶೂರ್ಪಣಖಾನಾಸಃ ಖರದೂಷಣಘಾತಕಃ ॥ 141 ॥

ಏಕಬಾಣಹತಾನೇಕಸಹಸ್ರಬಲರಾಕ್ಷಸಃ ।
ಮಾರೀಚಘಾತೀ ನಿಯತಸೀತಾಸಮ್ಬನ್ಧಶೋಭಿತಃ ॥ 142 ॥

ಸೀತಾವಿಯೋಗನಾಟ್ಯಶ್ಚ ಜಟಾಯುರ್ವಧಮೋಕ್ಷದಃ ।
ಶಬರೀಪೂಜಿತೋ ಭಕ್ತಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖಾವೃತಃ ॥ 143 ॥

ದುನ್ದುಭ್ಯಸ್ಥಿಪ್ರಹರಣಃ ಸಪ್ತತಾಲವಿಭೇದನಃ ।
ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದೋ ವಾಲಿಘಾತೀ ಸಾಗರಶೋಷಣಃ ॥ 144 ॥

ಸೇತುಬನ್ಧನಕರ್ತಾ ಚ ವಿಭೀಷಣಹಿತಪ್ರದಃ ।
ರಾವಣಾದಿಶಿರಶ್ಛೇದೀ ರಾಕ್ಷಸಾಘೌಘನಾಶಕಃ ॥ 145 ॥

ಸೀತಾಽಭಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಪುಷ್ಪಕಾಗಮನೋತ್ಸುಕಃ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿರತ್ಯನ್ತಸರ್ವಲೋಕಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 146 ॥

ಮಥುರಾಪುರನಿರ್ಮಾತಾ ಸುಕೃತಜ್ಞಸ್ವರೂಪದಃ ।
ಜನಕಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಶ್ಚ ಐಲಾನ್ತಪ್ರಕಟಶ್ರುತಿಃ ॥ 147 ॥

ಹೈಹಯಾನ್ತಕರೋ ರಾಮೋ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರವಿನಾಶಕಃ ।
ಸೋಮವಂಶಹಿತೈಕಾತ್ಮಾ ಯದುವಂಶವಿವರ್ಧನಃ ॥ 148 ॥

ನಿರೋಧಲೀಲಾ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾವತರಣಃ ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ।
ಭೂಮಿಭಾರಾವತರಣೋ ಭಕ್ತಾರ್ಥಾಖಿಲಮಾನಸಃ ॥ 149 ॥

ಸರ್ವಭಕ್ತನಿರೋಧಾತ್ಮಾ ಲೀಲಾನನ್ತನಿರೋಧಕೃತ್ ।
ಭೂಮಿಷ್ಠಪರಮಾನನ್ದೋ ದೇವಕೀಶುದ್ಧಿಕಾರಣಮ್ ॥ 150 ॥

ವಸುದೇವಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಸಮಜೀವನಿವಾರಕಃ ।
ಸರ್ವವೈರಾಗ್ಯಕರಣಸ್ವಲೀಲಾಧಾರಶೋಧಕಃ ॥ 151 ॥

ಮಾಯಾಜ್ಞಾಪನಕರ್ತಾ ಚ ಶೇಷಸಮ್ಭಾರಸಮ್ಭೃತಿಃ ।
ಭಕ್ತಕ್ಲೇಶಪರಿಜ್ಞಾತಾ ತನ್ನಿವಾರಣತತ್ಪರಃ ॥ 152 ॥

ಆವಿಷ್ಟವಸುದೇವಾಂಶೋ ದೇವಕೀಗರ್ಭಭೂಷಣಮ್ ।
ಪೂರ್ಣತೇಜೋಮಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕಂಸಾಧೃಷ್ಯಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 153 ॥

ವಿವೇಕಜ್ಞಾನದಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಖಿಲಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಸತ್ಯೋ ಜಗತ್ಕಲ್ಪತರುರ್ನಾನಾರೂಪವಿಮೋಹನಃ ॥ 154 ॥

ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ವಿದ್ವನ್ಮೋಹಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಮೂಲಕಾಲಗುಣದ್ರಷ್ಟಾ ನಯನಾನನ್ದಭಾಜನಮ್ ॥ 155 ॥

ವಸುದೇವಸುಖಾಬ್ಧಿಶ್ಚ ದೇವಕೀನಯನಾಮೃತಮ್ ।
ಪಿತೃಮಾತೃಸ್ತುತಃ ಪೂರ್ವಸರ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಬೋಧಕಃ ॥ 156 ॥

ಗೋಕುಲಾಗತಿಲೀಲಾಪ್ತವಸುದೇವಕರಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಸರ್ವೇಶತ್ವಪ್ರಕಟನೋ ಮಾಯಾವ್ಯತ್ಯಯಕಾರಕಃ ॥ 157 ॥

ಜ್ಞಾನಮೋಹಿತದುಷ್ಟೇಶಃ ಪ್ರಪಂಚಾಸ್ಮೃತಿಕಾರಣಮ್ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನೋ ನನ್ದಭಾಗ್ಯಭೂಗೋಕುಲೋತ್ಸವಃ ॥ 158 ॥

ನನ್ದಪ್ರಿಯೋ ನನ್ದಸೂನುರ್ಯಶೋದಾಯಾಃ ಸ್ತನನ್ಧಯಃ ।
ಪೂತನಾಸುಪಯಃಪಾತಾ ಮುಗ್ಧಭಾವಾತಿಸುನ್ದರಃ ॥ 159 ॥

ಸುನ್ದರೀಹೃದಯಾನನ್ದೋ ಗೋಪೀಮನ್ತ್ರಾಭಿಮನ್ತ್ರಿತಃ ।
ಗೋಪಾಲಾಶ್ಚರ್ಯರಸಕೃತ್ ಶಕಟಾಸುರಖಂಡನಃ ॥ 160 ॥

ನನ್ದವ್ರಜಜನಾನನ್ದೀ ನನ್ದಭಾಗ್ಯಮಹೋದಯಃ ।
ತೃಣಾವರ್ತವಧೋತ್ಸಾಹೋ ಯಶೋದಾಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 161 ॥

ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಂಕರ್ಷಣಸಹಾಯವಾನ್ ।
ರಾಮಾನುಜೋ ವಾಸುದೇವೋ ಗೋಷ್ಠಾಂಗಣಗತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 162 ॥

ಕಿಂಕಿಣೀರವಭಾವಜ್ಞೋ ವತ್ಸಪುಚ್ಛಾವಲಮ್ಬನಃ ।
ನವನೀತಪ್ರಿಯೋ ಗೋಪೀಮೋಹಸಂಸಾರನಾಶಕಃ ॥ 163 ॥

ಗೋಪಬಾಲಕಭಾವಜ್ಞಶ್ಚೌರ್ಯವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ಮೃತ್ಸ್ನಾಭಕ್ಷಣಲೀಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ॥ 164 ॥

ಧರಾದ್ರೋಣಪ್ರೀತಿಕರ್ತಾ ದಧಿಭಾಂಡವಿಭೇದನಃ ।
ದಾಮೋದರೋ ಭಕ್ತವಶ್ಯೋ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಃ ॥ 165 ॥

ಬೃಹದ್ವನಮಹಾಶ್ಚರ್ಯೋ ವೃನ್ದಾವನಗತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ವತ್ಸಘಾತೀ ಬಾಲಕೇಲಿರ್ಬಕಾಸುರನಿಷೂದನಃ ॥ 166 ॥

ಅರಣ್ಯಭೋಕ್ತಾಽಪ್ಯಥವಾ ಬಾಲಲೀಲಾಪರಾಯಣಃ ।
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಜನಕಶ್ಚೈವಮಘಾಸುರನಿಷೂದನಃ ॥ 167 ॥

ವ್ಯಾಲಮೋಕ್ಷಪ್ರದಃ ಪುಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹಪ್ರವರ್ಧನಃ ।
ಅನನ್ತಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾಕೃತಿಃ ॥ 168 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹನಕರ್ತಾ ಚ ಸ್ತುತ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಸದಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಪೌಗಂಡಲೀಲಾಭಿರತಿರ್ಗೋಚಾರಣಪರಾಯಣಃ ॥ 169 ॥

ವೃನ್ದಾವನಲತಾಗುಲ್ಮವೃಕ್ಷರೂಪನಿರೂಪಕಃ ।
ನಾದಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಟನೋ ವಯಃಪ್ರತಿಕೃತಿಸ್ವನಃ ॥ 170 ॥

ಬರ್ಹಿನೃತ್ಯಾನುಕರಣೋ ಗೋಪಾಲಾನುಕೃತಿಸ್ವನಃ ।
ಸದಾಚಾರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಬಲಶ್ರಮನಿರಾಕೃತಿಃ ॥ 171 ॥

ತರುಮೂಲಕೃತಾಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯೀ ಸಖಿಸ್ತುತಃ ।
ಗೋಪಾಲಸೇವಿತಪದಃ ಶ್ರೀಲಾಲಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 172 ॥

ಗೋಪಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಫಲದಾನನಾಶಿತಧೇನುಕಃ ।
ಕಾಲೀಯಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯರಂಜಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 173 ॥

ದೃಷ್ಟಿಸಙ್ಜೀವಿತಾಶೇಷಗೋಪಗೋಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಲೀಲಾಸಮ್ಪೀತದಾವಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಲಮ್ಬವಧಪಂಡಿತಃ ॥ 174 ॥

ದಾವಾಗ್ನ್ಯಾವೃತಗೋಪಾಲದೃಷ್ಟ್ಯಾಚ್ಛಾದನವಹ್ನಿಪಃ ।
ವರ್ಷಾಶರದ್ವಿಭೂತಿಶ್ರೀರ್ಗೋಪೀಕಾಮಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 175 ॥

ಗೋಪೀರತ್ನಸ್ತುತಾಶೇಷವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀವ್ರತವ್ಯಾಜಸರ್ವಭಾವಾಶ್ರಿತಾಂಗನಃ ॥ 176 ॥

ಸತ್ಸಂಗತಿಸ್ತುತಿವ್ಯಾಜಸ್ತುತವೃನ್ದಾವನಾಂಘ್ರಿಪಃ ।
ಗೋಪಕ್ಷುಚ್ಛಾನ್ತಿಸಂವ್ಯಾಜವಿಪ್ರಭಾರ್ಯಾಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ॥ 177 ॥

ಹೇತುಪ್ರಾಪ್ತೇನ್ದ್ರಯಾಗಸ್ವಕಾರ್ಯಗೋಸವಬೋಧಕಃ ।
ಶೈಲರೂಪಕೃತಾಶೇಷರಸಭೋಗಸುಖಾವಹಃ ॥ 178 ॥

ಲೀಲಾಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಪಾಲಿತಸ್ವವ್ರಜಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋಪಸ್ವಚ್ಛನ್ದಲೀಲಾರ್ಥಗರ್ಗವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಃ ॥ 179 ॥

ಇನ್ದ್ರಧೇನುಸ್ತುತಿಪ್ರಾಪ್ತಗೋವಿನ್ದೇನ್ದ್ರಾಭಿಧಾನವಾನ್ ।
ವ್ರತಾದಿಧರ್ಮಸಂಸಕ್ತನನ್ದಕ್ಲೇಶವಿನಾಶಕಃ ॥ 180 ॥

ನನ್ದಾದಿಗೋಪಮಾತ್ರೇಷ್ಟವೈಕುಂಠಗತಿದಾಯಕಃ ।
ವೇಣುವಾದಸ್ಮರಕ್ಷೋಭಮತ್ತಗೋಪೀವಿಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 181 ॥

ಸರ್ವಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಗೋಪೀಸುಖಸಂವರ್ಧನಕ್ಷಮಃ ।
ಗೋಪೀಗರ್ವಪ್ರಣಾಶಾರ್ಥತಿರೋಧಾನಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 182 ॥

ಕೃಷ್ಣಭಾವವ್ಯಾಪ್ತವಿಶ್ವಗೋಪೀಭಾವಿತವೇಷಧೃಕ್ ।
ರಾಧಾವಿಶೇಷಸಮ್ಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತದೋಷನಿವಾರಕಃ ॥ 183 ॥

ಪರಮಪ್ರೀತಿಸಂಗೀತಸರ್ವಾದ್ಭುತಮಹಾಗುಣಃ ।
ಮಾನಾಪನೋದನಾಕ್ರನ್ದಗೋಪೀದೃಷ್ಟಿಮಹೋತ್ಸವಃ ॥ 184 ॥

ಗೋಪಿಕಾವ್ಯಾಪ್ತಸರ್ವಾಂಗಃ ಸ್ತ್ರೀಸಮ್ಭಾಷಾವಿಶಾರದಃ ।
ರಾಸೋತ್ಸವಮಹಾಸೌಖ್ಯಗೋಪೀಸಮ್ಭೋಗಸಾಗರಃ ॥ 185 ॥

ಜಲಸ್ಥಲರತಿವ್ಯಾಪ್ತಗೋಪೀದೃಷ್ಟ್ಯಭಿಪೂಜಿತಃ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಾನಪೇಕ್ಷಕಾಮೈಕಮುಕ್ತಿದ್ವಾರವಿವರ್ಧನಃ ॥ 186 ॥

ಸುದರ್ಶನಮಹಾಸರ್ಪಗ್ರಸ್ತನನ್ದವಿಮೋಚಕಃ ।
ಗೀತಮೋಹಿತಗೋಪೀಧೃಕ್ಷಂಖಚೂಡವಿನಾಶಕಃ ॥ 187 ॥

ಗುಣಸಂಗೀತಸನ್ತುಷ್ಟಿರ್ಗೋಪೀಸಂಸಾರವಿಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಅರಿಷ್ಟಮಥನೋ ದೈತ್ಯಬುದ್ಧಿವ್ಯಾಮೋಹಕಾರಕಃ ॥ 188 ॥

ಕೇಶಿಘಾತೀ ನಾರದೇಷ್ಟೋ ವ್ಯೋಮಾಸುರವಿನಾಶಕಃ ।
ಅಕ್ರೂರಭಕ್ತಿಸಂರಾದ್ಧಪಾದರೇಣುಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 189 ॥

ರಥಾವರೋಹಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಗೋಪೀಮಾನಸಹಾರಕಃ ।
ಹ್ರದಸನ್ದರ್ಶಿತಾಶೇಷವೈಕುಂಠಾಕ್ರೂರಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 190 ॥

ಮಥುರಾಗಮನೋತ್ಸಾಹೋ ಮಥುರಾಭಾಗ್ಯಭಾಜನಮ್ ।
ಮಥುರಾನಗರೀಶೋಭಾದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ ॥ 191 ॥

ದುಷ್ಟರಂಜಕಘಾತೀ ಚ ವಾಯಕಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ವಸ್ತ್ರಮಾಲಾಸುಶೋಭಾಂಗಃ ಕುಬ್ಜಾಲೇಪನಭೂಷಿತಃ ॥ 192 ॥

ಕುಬ್ಜಾಸುರೂಪಕರ್ತಾ ಚ ಕುಬ್ಜಾರತಿವರಪ್ರದಃ ।
ಪ್ರಸಾದರೂಪಸನ್ತುಷ್ಟಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಃ ॥ 193 ॥

ಶಕಲಾಹತಕಂಸಾಪ್ತಧನೂರಕ್ಷಕಸೈನಿಕಃ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಭಯವ್ಯಾಪ್ತಮೃತ್ಯುಲಕ್ಷಣಬೋಧಕಃ ॥ 194 ॥

ಮಥುರಾಮಲ್ಲ ಓಜಸ್ವೀ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ।
ಸದ್ಯಃ ಕುವಲಯಾಪೀಡಘಾತೀ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಃ ॥ 195 ॥

ಲೀಲಾಹತಮಹಾಮಲ್ಲಃ ಶಲತೋಶಲಘಾತಕಃ ।
ಕಂಸಾನ್ತಕೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ವಸುದೇವವಿಮೋಚಕಃ ॥ 196 ॥

ಜ್ಞಾತತತ್ತ್ವಪಿತೃಜ್ಞಾನಮೋಹನಾಮೃತವಾಙ್ಮಯಃ ।
ಉಗ್ರಸೇನಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಯಾದವಾಧಿವಿನಾಶಕಃ ॥ 197 ॥

ನನ್ದಾದಿಸಾನ್ತ್ವನಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣಪರೋ ವಿದ್ಯಾಪಾರಮಿತೇಶ್ವರಃ ॥ 198 ॥

ಸಾನ್ದೀಪನಿಮೃತಾಪತ್ಯದಾತಾ ಕಾಲಾನ್ತಕಾದಿಜಿತ್ ।
ಗೋಕುಲಾಶ್ವಾಸನಪರೋ ಯಶೋದಾನನ್ದಪೋಷಕಃ ॥ 199 ॥

ಗೋಪಿಕಾವಿರಹವ್ಯಾಜಮನೋಗತಿರತಿಪ್ರದಃ ।
ಸಮೋದ್ಧವಭ್ರಮರವಾಕ್ ಗೋಪಿಕಾಮೋಹನಾಶಕಃ ॥ 200 ॥

ಕುಬ್ಜಾರತಿಪ್ರದೋಽಕ್ರೂರಪವಿತ್ರೀಕೃತಭೂಗೃಹಃ ।
ಪೃಥಾದುಃಖಪ್ರಣೇತಾ ಚ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 201 ॥

ದಶಮಸ್ಕನ್ಧೋತ್ತರಾರ್ಧನಾಮಾನಿ ನಿರೋಧಲೀಲಾ
ಜರಾಸನ್ಧಸಮಾನೀತಸೈನ್ಯಘಾತೀ ವಿಚಾರಕಃ ।
ಯವನವ್ಯಾಪ್ತಮಥುರಾಜನದತ್ತಕುಶಸ್ಥಲಿಃ ॥ 202 ॥

ದ್ವಾರಕಾದ್ಭುತನಿರ್ಮಾಣವಿಸ್ಮಾಪಿತಸುರಾಸುರಃ ।
ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರಭೋಗಾರ್ಥಭೂಮ್ಯಾನೀತೇನ್ದ್ರವೈಭವಃ ॥ 203 ॥

ಯವನವ್ಯಾಪ್ತಮಥುರಾನಿರ್ಗಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮುಚುಕುನ್ದಮಹಾಬೋಧಯವನಪ್ರಾಣದರ್ಪಹಾ ॥ 204 ॥

ಮುಚುಕುನ್ದಸ್ತುತಾಶೇಷಗುಣಕರ್ಮಮಹೋದಯಃ ।
ಫಲಪ್ರದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಿರ್ಜನ್ಮಾನ್ತರಿತಮೋಕ್ಷದಃ ॥ 205 ॥

ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಾಪ್ತಜಯಭೀತಿವಿಭಾವನಃ ।
ಪ್ರವರ್ಷಣಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಗ್ನಿದಾನಪುಣ್ಯಮಹೋತ್ಸವಃ ॥ 206 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣಃ ಕಾಮಪಿತಾ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಭಾವನಃ ।
ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣಿವ್ಯಾಜಪ್ರಾಪ್ತಜಾಮ್ಬವತೀಪತಿಃ ॥ 207 ॥

ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಾಣಪತಿಃ ಕಾಲಿನ್ದೀರತಿವರ್ಧನಃ ।
ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಪತಿಃ ಸತ್ಯಾಪತಿರ್ವೃಷನಿಷೂದನಃ ॥ 208 ॥

ಭದ್ರಾವಾಂಛಿತಭರ್ತಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾವರಣಕ್ಷಮಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾದಿಪ್ರಾರ್ಥಿತವಧನರಕಾಸುರಸೂದನಃ ॥ 209 ॥

ಮುರಾರಿಃ ಪೀಠಹನ್ತಾ ಚ ತಾಮ್ರಾದಿಪ್ರಾಣಹಾರಕಃ ।
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಃ ಛತ್ರಕುಂಡಲದಾನಕೃತ್ ॥ 210 ॥

ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣೋ ದೇವೇನ್ದ್ರಮದನಾಶಕಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಸಮಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಸಾಧ್ಯಭೋಗರತಿಪ್ರದಃ ॥ 211 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀಪರಿಹಾಸೋಕ್ತಿವಾಕ್ತಿರೋಧಾನಕಾರಕಃ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಮಹಾಭಾಗ್ಯಗೃಹಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 212 ॥

ಶಮ್ಬರಾನ್ತಕಸತ್ಪುತ್ರವಿವಾಹಹತರುಕ್ಮಿಕಃ ।
ಉಷಾಪಹೃತಪೌತ್ರಶ್ರೀರ್ಬಾಣಬಾಹುನಿವಾರಕಃ ॥ 213 ॥

ಶೀತಜ್ವರಭಯವ್ಯಾಪ್ತಜ್ವರಸಂಸ್ತುತಷಡ್ಗುಣಃ ।
ಶಂಕರಪ್ರತಿಯೋದ್ಧಾ ಚ ದ್ವನ್ದ್ವಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ॥ 214 ॥

ನೃಗಪಾಪಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಗುಣದೋಷದೃಕ್ ।
ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿವಿರೋಧೈಕಬ್ರಹ್ಮಸ್ವವಿನಿವಾರಕಃ ॥ 215 ॥

ಬಲಭದ್ರಾಹಿತಗುಣೋ ಗೋಕುಲಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ ।
ಗೋಪೀಸ್ನೇಹೈಕನಿಲಯೋ ಗೋಪೀಪ್ರಾಣಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ ॥ 216 ॥

ವಾಕ್ಯಾತಿಗಾಮಿಯಮುನಾಹಲಾಕರ್ಷಣವೈಭವಃ ।
ಪೌಂಡ್ರಕತ್ಯಾಜಿತಸ್ಪರ್ಧಃ ಕಾಶೀರಾಜವಿಭೇದನಃ ॥ 217 ॥

ಕಾಶೀನಿದಾಹಕರಣಃ ಶಿವಭಸ್ಮಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ದ್ವಿವಿದಪ್ರಾಣಘಾತೀ ಚ ಕೌರವಾಖರ್ವಗರ್ವನುತ್ ॥ 218 ॥

ಲಾಂಗಲಾಕೃಷ್ಟನಗರೀಸಂವಿಗ್ನಾಖಿಲನಾಗರಃ ।
ಪ್ರಪನ್ನಾಭಯದಃ ಸಾಮ್ಬಪ್ರಾಪ್ತಸನ್ಮಾನಭಾಜನಮ್ ॥ 219 ॥

ನಾರದಾನ್ವಿಷ್ಟಚರಣೋ ಭಕ್ತವಿಕ್ಷೇಪನಾಶಕಃ ।
ಸದಾಚಾರೈಕನಿಲಯಃ ಸುಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸಿತಾಸನಃ ॥ 220 ॥

ಜರಾಸನ್ಧಾವರುದ್ಧೇನ ವಿಜ್ಞಾಪಿತನಿಜಕ್ಲಮಃ ।
ಮನ್ತ್ರ್ಯುದ್ಧವಾದಿವಾಕ್ಯೋಕ್ತಪ್ರಕಾರೈಕಪರಾಯಣಃ ॥ 221 ॥

ರಾಜಸೂಯಾದಿಮಖಕೃತ್ ಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಸಹಾಯಕೃತ್ ।
ಇನ್ದ್ರಪ್ರಸ್ಥಪ್ರಯಾಣಾರ್ಥಮಹತ್ಸಮ್ಭಾರಸಮ್ಭೃತಿಃ ॥ 222 ॥

ಜರಾಸನ್ಧವಧವ್ಯಾಜಮೋಚಿತಾಶೇಷಭೂಮಿಪಃ ।
ಸನ್ಮಾರ್ಗಬೋಧಕೋ ಯಜ್ಞಕ್ಷಿತಿವಾರಣತತ್ಪರಃ ॥ 223 ॥

ಶಿಶುಪಾಲಹತಿವ್ಯಾಜಜಯಶಾಪವಿಮೋಚಕಃ ।
ದುರ್ಯೋಧನಾಭಿಮಾನಾಬ್ಧಿಶೋಷಬಾಣವೃಕೋದರಃ ॥ 224 ॥

ಮಹಾದೇವವರಪ್ರಾಪ್ತಪುರಶಾಲ್ವವಿನಾಶಕಃ ।
ದನ್ತವಕ್ತ್ರವಧವ್ಯಾಜವಿಜಯಾಘೌಘನಾಶಕಃ ॥ 225 ॥

ವಿದೂರಥಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ನ್ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಉಪಧರ್ಮವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಸೂತಘಾತೀ ವರಪ್ರದಃ ॥ 226 ॥

ಬಲ್ವಲಪ್ರಾಣಹರಣಪಾಲಿತರ್ಷಿಶ್ರುತಿಕ್ರಿಯಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಘನಾಶಾರ್ಥತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾವಿಶಾರದಃ ॥ 227 ॥

ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾವಿಭೇದೇಷ್ಟಫಲಸಾಧನತತ್ಪರಃ ।
ಸಾರಥ್ಯಾದಿಕ್ರಿಯಾಕರ್ತಾ ಭಕ್ತವಶ್ಯತ್ವಬೋಧಕಃ ॥ 228 ॥

ಸುದಾಮಾರಂಕಭಾರ್ಯಾರ್ಥಭೂಮ್ಯಾನೀತೇನ್ದ್ರವೈಭವಃ ।
ರವಿಗ್ರಹನಿಮಿತ್ತಾಪ್ತಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೈಕಪಾವನಃ ॥ 229 ॥

ನೃಪಗೋಪೀಸಮಸ್ತಸ್ತ್ರೀಪಾವನಾರ್ಥಾಖಿಲಕ್ರಿಯಃ ।
ಋಷಿಮಾರ್ಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ವಸುದೇವಮಖಕ್ರಿಯಃ ॥ 230 ॥

ವಸುದೇವಜ್ಞಾನದಾತಾ ದೇವಕೀಪುತ್ರದಾಯಕಃ ।
ಅರ್ಜುನಸ್ತ್ರೀಪ್ರದಾತಾ ಚ ಬಹುಲಾಶ್ವಸ್ವರೂಪದಃ ॥ 231 ॥

ಶ್ರುತದೇವೇಷ್ಟದಾತಾ ಚ ಸರ್ವಶ್ರುತಿನಿರೂಪಿತಃ ।
ಮಹಾದೇವಾದ್ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭಕ್ತಿಲಕ್ಷಣನಿರ್ಣಯಃ ॥ 232 ॥

ವೃಕಗ್ರಸ್ತಶಿವತ್ರಾತಾ ನಾನಾವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಃ ।
ನರಗರ್ವವಿನಾಶಾರ್ಥಹೃತಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಾಲಕಃ ॥ 233 ॥

ಲೋಕಾಲೋಕಪರಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಬಾಲಕದಾಯಕಃ ।
ದ್ವಾರಕಾಸ್ಥಮಹಾಭೋಗನಾನಾಸ್ತ್ರೀರತಿವರ್ಧನಃ ॥ 234 ॥

ಮನಸ್ತಿರೋಧಾನಕೃತವ್ಯಗ್ರಸ್ತ್ರೀಚಿತ್ತಭಾವಿತಃ ।
ಮುಕ್ತಿಲೀಲಾ
ಮುಕ್ತಿಲೀಲಾವಿಹರಣೋ ಮೌಶಲವ್ಯಾಜಸಂಹೃತಿಃ ॥ 235 ॥

ಶ್ರೀಭಾಗವತಧರ್ಮಾದಿಬೋಧಕೋ ಭಕ್ತಿನೀತಿಕೃತ್ ।
ಉದ್ಧವಜ್ಞಾನದಾತಾ ಚ ಪಂಚವಿಂಶತಿಧಾ ಗುರುಃ ॥ 236 ॥

ಆಚಾರಭಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯಾದಿವಕ್ತಾ ಶಬ್ದೋದ್ಭವಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಹಂಸೋ ಧರ್ಮಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ಸನಕಾದ್ಯುಪದೇಶಕೃತ್ ॥ 237 ॥

ಭಕ್ತಿಸಾಧನವಕ್ತಾ ಚ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ನಾನಾವಿಭೂತಿವಕ್ತಾ ಚ ಶುದ್ಧಧರ್ಮಾವಬೋಧಕಃ ॥ 238 ॥

ಮಾರ್ಗತ್ರಯವಿಭೇದಾತ್ಮಾ ನಾನಾಶಂಕಾನಿವಾರಕಃ ।
ಭಿಕ್ಷುಗೀತಾಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ಶುದ್ಧಸಾಂಖ್ಯಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 239 ॥

ಮನೋಗುಣವಿಶೇಷಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾಪಕೋಕ್ತಪುರೂರವಾಃ ।
ಪೂಜಾವಿಧಿಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಬೋಧಕಃ ॥ 240 ॥

ಲಘುಸ್ವಮಾರ್ಗವಕ್ತಾ ಚ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗತಿಬೋಧಕಃ ।
ಯಾದವಾಂಗೋಪಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಗತಿಕ್ರಿಯಃ ॥ 241 ॥

ಆಶ್ರಯಲೀಲಾ
ಕಾಲಧರ್ಮವಿಭೇದಾರ್ಥವರ್ಣನಾಶನತತ್ಪರಃ ।
ಬುದ್ಧೋ ಗುಪ್ತಾರ್ಥವಕ್ತಾ ಚ ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾಯಕಃ ॥ 242 ॥

ನಷ್ಟಧರ್ಮಮನುಷ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾಪನೋತ್ಸುಕಃ ।
ಆಶ್ರಯೈಕಗತಿಜ್ಞಾತಾ ಕಲ್ಕಿಃ ಕಲಿಮಲಾಪಹಃ ॥ 243 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರವೈರಾಗ್ಯಸಮ್ಬೋಧೋ ನಾನಾಪ್ರಲಯಬೋಧಕಃ ।
ವಿಶೇಷತಃ ಶುಕವ್ಯಾಜಪರೀಕ್ಷಿಜ್ಜ್ಞಾನಬೋಧಕಃ ॥ 244 ॥

ಶುಕೇಷ್ಟಗತಿರೂಪಾತ್ಮಾ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ದೇಹಮೋಕ್ಷದಃ ।
ಶಬ್ದರೂಪೋ ನಾದರೂಪೋ ವೇದರೂಪೋ ವಿಭೇದನಃ ॥ 245 ॥

ವ್ಯಾಸಃ ಶಾಖಾಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ಪುರಾಣಾರ್ಥಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಟಪತ್ರಪುಟೇಶಯಃ ॥ 246 ॥

ಮಾಯಾವ್ಯಾಪ್ತಮಹಾಮೋಹದುಃಖಶಾನ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಮಹಾದೇವಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಭಕ್ತಿದಾತಾ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ॥ 247 ॥

ಆದಿತ್ಯಾನ್ತರ್ಗತಃ ಕಾಲಃ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಶ್ರೀಭಾಗವತರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಾರ್ಥಫಲದಾಯಕಃ ॥ 248 ॥

ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಹರೇರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಪಂಚಸಪ್ತತಿವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಪುರಾಣಾನ್ತರಭಾಷಿತಮ್ ॥ 249 ॥

ಯ ಏತತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ।
ಜಪೇದರ್ಥಾಹಿತಮತಿಃ ಸ ಗೋವಿನ್ದಪದಂ ಲಭೇತ್ ॥ 250 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಸಾಧನವರ್ಜಿತಃ ।
ಏತದ್ಧಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪದವೀಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 251 ॥

ಹರ್ಯಾವೇಶಿತಚಿತ್ತೇನ ಶ್ರೀಭಾಗವತಸಾಗರಾತ್ ।
ಸಮುದ್ಧೃತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಚಿನ್ತಾಮಣಿನಿಭಾನಿ ಹಿ ॥ 252 ॥

ಕಂಠಸ್ಥಿತಾನ್ಯರ್ಥದೀಪ್ತ್ಯಾ ಬಾಧನ್ತೇಽಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ।
ಭಕ್ತಿಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವಸ್ಯ ಸಾಧಯನ್ತಿ ವಿನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 253 ॥

ಕಿಮ್ಬಹೂಕ್ತೇನ ಭಗವಾನ್ ನಾಮಭಿಃ ಸ್ತುತಷಡ್ಗುಣಃ ।
ಆತ್ಮಭಾವಂ ನಯತ್ಯಾಶು ಭಕ್ತಿಂ ಚ ಕುರುತೇ ದೃಢಾಮ್ ॥ 254 ॥

ಯಃ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಮಿಹ ವಾಂಛತಿ ಸಾಧನೌಘೈರ್-
ನಾಮಾನಿ ಭಾಸುರಯಶಾಂಸಿ ಜಪೇತ್ಸ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ತಂ ವೈ ಹರಿಃ ಸ್ವಪುರುಷಂ ಕುರುತೇಽತಿಶೀಘ್ರಮ್-
ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ಭಾವತುಷ್ಟಃ ॥ 255 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಸಖ ವೃಷ್ಣಿವೃಷಾವನಿಧ್ರುಗ್-
ರಾಜನ್ಯವಂಶದಹನಾನಪವರ್ಗವೀರ್ಯ ।
ಗೋವಿನ್ದ ಗೋಪವನಿತಾವ್ರಜಭೃತ್ಯಗೀತ
ತೀರ್ಥಶ್ರವಃ ಶ್ರವಣಮಂಗಲ ಪಾಹಿ ಭೃತ್ಯಾನ್ ॥ 256 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಾಗವತಸಾರಸಮುಚ್ಚಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋಕ್ತಂ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Purushottama:

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top