Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

About the composition:

This sahasranAmastotra was composed by Shri Vallabhacharya. There is an incident in the life of Shri Gopinathji, elder son of Shri Vallabhacharya, connected with his zeal towards Bhagavata Purana. It was a practice with him, right from his youth, to read Shri Bhagavata Purana regularly. He was so obsessed with its reading that he would not even eat unless he would complete Shri Bhagavata.

Very much worried about this adamant attitude of Gopinathji, Shri Vallabhacharya had composed one Stotra (a poem
praising the greatness) containing one thousand names of Purna Purushottama, all extracted from Shri Bhagavata
Purana, and advised his son to read this work daily so that he could have the same complete effect of reading Shri
Bhagavata Purana.

This Purushottama Sahasranama Stotra, is one of the original works of Shri Vallabhacharya and is much venerated.

Shri Purushottamasahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଵିନିୟୋଗଃ
ପୁରାଣପୁରୁଷୋ ଵିଷ୍ଣୁଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉଚ୍ୟତେ ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ତସ୍ୟ ଭାଗଵତୋଦ୍ଧୃତମ୍ ॥ ୧ ॥

ୟସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାଦ୍ଵାଗୀଶାଃ ପ୍ରଜେଶା ଵିଭଵୋନ୍ନତାଃ ।
କ୍ଷୁଦ୍ରା ଅପି ଭଵନ୍ତ୍ୟାଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଂ ତଂ ନତୋଽସ୍ମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨ ॥

ଅନନ୍ତା ଏଵ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଲୀଲା ନାମପ୍ରଵର୍ତିକାଃ ।
ଉକ୍ତା ଭାଗଵତେ ଗୂହାଃ ପ୍ରକଟା ଅପି କୁତ୍ରଚିତ୍ ॥ ୩ ॥

ଅତସ୍ତାନି ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ନାମାନି ମୁରଵୈରିଣଃ ।
ସହସ୍ରଂ ୟୈସ୍ତୁ ପଠିତୈଃ ପଠିତଂ ସ୍ୟାଚ୍ଛୁକାମୃତମ୍ ॥ ୪ ॥

କୃଷ୍ଣନାମସହସ୍ରସ୍ୟ ଋଷିରଗ୍ନିର୍ନିରୂପିତଃ ।
ଗାୟତ୍ରୀ ଚ ତଥା ଛନ୍ଦୋ ଦେଵତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ୫ ॥

ଵିନିୟୋଗଃ ସମସ୍ତେଷୁ ପୁରୁଷାର୍ଥେଷୁ ଵୈ ମତଃ ।
ବୀଜଂ ଭକ୍ତପ୍ରିୟଃ ଶକ୍ତିଃ ସତ୍ୟଵାଗୁଚ୍ୟତେ ହରିଃ ॥ ୬ ॥

ଭକ୍ତୋଦ୍ଧରଣୟତ୍ନସ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୋଽତ୍ର ପରମୋ ମତଃ ।
ଅଵତାରିତଭକ୍ତାଂଶଃ କୀଲକଂ ପରିକୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୭ ॥

ଅସ୍ତ୍ରଂ ସର୍ଵସମର୍ଥଶ୍ଚ ଗୋଵିନ୍ଦଃ କଵଚଂ ମତମ୍ ।
ପୁରୁଷୋ ଧ୍ୟାନମତ୍ରୋକ୍ତଃ ସିଦ୍ଧିଃ ଶରଣସଂସ୍ମୃତିଃ ॥ ୮ ॥

ଅଧିକାରଲୀଲା
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦୋ ନିତ୍ୟଲୀଲାଵିନୋଦକୃତ୍ ।
ସର୍ଵାଗମଵିନୋଦୀ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ୯ ॥

ଆଦିକାଲଃ ସର୍ଵକାଲଃ କାଲାତ୍ମା ମାୟୟାଵୃତଃ ।
ଭକ୍ତୋଦ୍ଧାରପ୍ରୟତ୍ନାତ୍ମା ଜଗତ୍କର୍ତା ଜଗନ୍ମୟଃ ॥ ୧୦ ॥

ନାମଲୀଲାପରୋ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଵ୍ୟାସାତ୍ମା ଶୁକମୋକ୍ଷଦଃ ।
ଵ୍ୟାପିଵୈକୁଣ୍ଠଦାତା ଚ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଵତାଗମଃ ॥ ୧୧ ॥

ଶୁକଵାଗମୃତାବ୍ଧୀନ୍ଦୁଃ ଶୌନକାଦ୍ୟଖିଲେଷ୍ଟଦଃ ।
ଭକ୍ତିପ୍ରଵର୍ତକସ୍ତ୍ରାତା ଵ୍ୟାସଚିନ୍ତାଵିନାଶକଃ ॥ ୧୨ ॥

ସର୍ଵସିଦ୍ଧାନ୍ତଵାଗାତ୍ମା ନାରଦାଦ୍ୟଖିଲେଷ୍ଟଦଃ ।
ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟୋ ଭକ୍ତିରତ୍ନପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୧୩ ॥

ମୁକ୍ତୋପସୃପ୍ୟଃ ପୂର୍ଣାତ୍ମା ମୁକ୍ତାନାଂ ରତିଵର୍ଧନଃ ।
ଭକ୍ତକାର୍ୟୈକନିରତୋ ଦ୍ରୌଣ୍ୟସ୍ତ୍ରଵିନିଵାରକଃ ॥ ୧୪ ॥

ଭକ୍ତସ୍ମୟପ୍ରଣେତା ଚ ଭକ୍ତଵାକ୍ପରିପାଲକଃ ।
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵୋ ଧର୍ମାତ୍ମା ଭକ୍ତାନାଂ ଚ ପରୀକ୍ଷକଃ ॥ ୧୫ ॥

ଆସନ୍ନହିତକର୍ତା ଚ ମାୟାହିତକରଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ଉତ୍ତରାପ୍ରାଣଦାତା ଚ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଵିନିଵାରକଃ ॥ ୧୬ ॥

ସର୍ଵତଃ ପାଣଵପତିଃ ପରୀକ୍ଷିଚ୍ଛୁଦ୍ଧିକାରଣମ୍ ।
ଗୂହାତ୍ମା ସର୍ଵଵେଦେଷୁ ଭକ୍ତୈକହୃଦୟଙ୍ଗମଃ ॥ ୧୭ ॥

କୁନ୍ତୀସ୍ତୁତ୍ୟଃ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ପରମାଦ୍ଭୁତକାର୍ୟକୃତ୍ ।
ଭୀଷ୍ମମୁକ୍ତିପ୍ରଦଃ ସ୍ଵାମୀ ଭକ୍ତମୋହନିଵାରକଃ ॥ ୧୮ ॥

ସର୍ଵାଵସ୍ଥାସୁ ସଂସେଵ୍ୟଃ ସମଃ ସୁଖହିତପ୍ରଦଃ ।
କୃତକୃତ୍ୟଃ ସର୍ଵସାକ୍ଷୀ ଭକ୍ତସ୍ତ୍ରୀରତିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୯ ॥

ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟନିଲୟଃ ପରମାଶ୍ଚର୍ୟରୂପଧୃକ୍ ।
ଅନନ୍ୟପୁରୁଷସ୍ଵାମୀ ଦ୍ଵାରକାଭାଗ୍ୟଭାଜନମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ବୀଜସଂସ୍କାରକର୍ତା ଚ ପରୀକ୍ଷିଜ୍ଜାନପୋଷକଃ ।
ସର୍ଵତ୍ରପୂର୍ଣଗୁଣକଃ ସର୍ଵଭୂଷଣଭୂଷିତଃ ॥ ୨୧ ॥

ସର୍ଵଲକ୍ଷଣଦାତା ଚ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଵିମୁକ୍ତିଦଃ ।
ସନ୍ମାର୍ଗରକ୍ଷକୋ ନିତ୍ୟଂ ଵିଦୁରପ୍ରୀତିପୂରକଃ ॥ ୨୨ ॥

ଲୀଲାଵ୍ୟାମୋହକର୍ତା ଚ କାଲଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ପାଣଵାନାଂ ମୋକ୍ଷଦାତା ପରୀକ୍ଷିଦ୍ଭାଗ୍ୟଵର୍ଧନଃ ॥ ୨୩ ॥

କଲିନିଗ୍ରହକର୍ତା ଚ ଧର୍ମାଦୀନାଂ ଚ ପୋଷକଃ ।
ସତ୍ସଙ୍ଗଜାନହେତୁଶ୍ଚ ଶ୍ରୀଭାଗଵତକାରଣମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ପ୍ରାକୃତାଦୃଷ୍ଟମାର୍ଗଶ୍ଚ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ଜ୍ଞାନ-ସାଧନ-ଲୀଲା
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ଶ୍ରୋତଵ୍ୟଃ ସକଲାଗମୈଃ ।
କୀର୍ତିତଵ୍ୟଃ ଶୁଦ୍ଧଭାଵୈଃ ସ୍ମର୍ତଵ୍ୟଶ୍ଚାତ୍ମଵିତ୍ତମୈଃ ॥ ୨୫ ॥

ଅନେକମାର୍ଗକର୍ତା ଚ ନାନାଵିଧଗତିପ୍ରଦଃ ।
ପୁରୁଷଃ ସକଲାଧାରଃ ସତ୍ତ୍ଵୈକନିଲୟାତ୍ମଭୂଃ ॥ ୨୬ ॥

ସର୍ଵଧ୍ୟେୟୋ ୟୋଗଗମ୍ୟୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗ୍ରାହ୍ୟଃ ସୁରପ୍ରିୟଃ ।
ଜନ୍ମାଦିସାର୍ଥକକୃତିର୍ଲୀଲାକର୍ତା ପତିଃ ସତାମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଆଦିକର୍ତା ତତ୍ତ୍ଵକର୍ତା ସର୍ଵକର୍ତା ଵିଶାରଦଃ ।
ନାନାଵତାରକର୍ତା ଚ ବ୍ରହ୍ମାଵିର୍ଭାଵକାରଣମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଦଶଲୀଲାଵିନୋଦୀ ଚ ନାନାସୃଷ୍ଟିପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ଅନେକକଲ୍ପକର୍ତା ଚ ସର୍ଵଦୋଷଵିଵର୍ଜିତଃ ॥ ୨୯ ॥

ସର୍ଗଲୀଲା
ଵୈରାଗ୍ୟହେତୁସ୍ତୀର୍ଥାତ୍ମା ସର୍ଵତୀର୍ଥଫଲପ୍ରଦଃ ।
ତୀର୍ଥଶୁଦ୍ଧୈକନିଲୟଃ ସ୍ଵମାର୍ଗପରିପୋଷକଃ ॥ ୩୦ ॥

ତୀର୍ଥକୀର୍ତିର୍ଭକ୍ତଗମ୍ୟୋ ଭକ୍ତାନୁଶୟକାର୍ୟକୃତ୍ ।
ଭକ୍ତତୁଲ୍ୟଃ ସର୍ଵତୁଲ୍ୟଃ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସର୍ଵପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୩୧ ॥

ଗୁଣାତୀତୋଽନଵଦ୍ୟାତ୍ମା ସର୍ଗଲୀଲାପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ସାକ୍ଷାତ୍ସର୍ଵଜଗତ୍କର୍ତା ମହଦାଦିପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୩୨ ॥

ମାୟାପ୍ରଵର୍ତକଃ ସାକ୍ଷୀ ମାୟାରତିଵିଵର୍ଧନଃ ।
ଆକାଶାତ୍ମା ଚତୁର୍ମୂର୍ତିଶ୍ଚତୁର୍ଧା ଭୂତଭାଵନଃ ॥ ୩୩ ॥

ରଜଃପ୍ରଵର୍ତକୋ ବ୍ରହ୍ମା ମରୀଚ୍ୟାଦିପିତାମହଃ ।
ଵେଦକର୍ତା ୟଜ୍ଞକର୍ତା ସର୍ଵକର୍ତାଽମିତାତ୍ମକଃ ॥ ୩୪ ॥

ଅନେକସୃଷ୍ଟିକର୍ତା ଚ ଦଶଧାସୃଷ୍ଟିକାରକଃ ।
ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗୋ ୟଜ୍ଞଵାରାହୋ ଭୂଧରୋ ଭୂମିପାଲକଃ ॥ ୩୫ ॥

ସେତୁର୍ଵିଧରଣୋ ଜୈତ୍ରୋ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷାନ୍ତକଃ ସୁରଃ ।
ଦିତିକଶ୍ୟପକାମୈକହେତୁସୃଷ୍ଟିପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୩୬ ॥

ଦେଵାଭୟପ୍ରଦାତା ଚ ଵୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିର୍ମହାନ୍ ।
ସର୍ଵଗର୍ଵପ୍ରହାରୀ ଚ ସନକାଦ୍ୟଖିଲାର୍ଥଦଃ ॥ ୩୭ ॥

ସର୍ଵାଶ୍ଵାସନକର୍ତା ଚ ଭକ୍ତତୁଲ୍ୟାହଵପ୍ରଦଃ ।
କାଲଲକ୍ଷଣହେତୁଶ୍ଚ ସର୍ଵାର୍ଥଜ୍ଞାପକଃ ପରଃ ॥ ୩୮ ॥

ଭକ୍ତୋନ୍ନତିକରଃ ସର୍ଵପ୍ରକାରସୁଖଦାୟକଃ ।
ନାନାୟୁଦ୍ଧପ୍ରହରଣୋ ବ୍ରହ୍ମଶାପଵିମୋଚକଃ ॥ ୩୯ ॥

ପୁଷ୍ଟିସର୍ଗପ୍ରଣେତା ଚ ଗୁଣସୃଷ୍ଟିପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
କର୍ଦମେଷ୍ଟପ୍ରଦାତା ଚ ଦେଵହୂତ୍ୟଖିଲାର୍ଥଦଃ ॥ ୪୦ ॥

ଶୁକ୍ଲନାରାୟଣଃ ସତ୍ୟକାଲଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ଜ୍ଞାନାଵତାରଃ ଶାନ୍ତାତ୍ମା କପିଲଃ କାଲନାଶକଃ ॥ ୪୧ ॥

ତ୍ରିଗୁଣାଧିପତିଃ ସାଙ୍ଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକର୍ତା ଵିଶାରଦଃ ।
ସର୍ଗଦୂଷଣହାରୀ ଚ ପୁଷ୍ଟିମୋକ୍ଷପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୪୨ ॥

ଲୌକିକାନନ୍ଦଦାତା ଚ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତଵକ୍ତା ଚ ସଗୁଣଜ୍ଞାନଦୀପକଃ ॥ ୪୩ ॥

ଆତ୍ମପ୍ରଦଃ ପୂର୍ଣକାମୋ ୟୋଗାତ୍ମା ୟୋଗଭାଵିତଃ ।
ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତିପ୍ରଦଃ ଶ୍ରୀମାନନ୍ୟଭକ୍ତିପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୪୪ ॥

କାଲସାମର୍ଥ୍ୟଦାତା ଚ କାଲଦୋଷନିଵାରକଃ ।
ଗର୍ଭୋତ୍ତମଜ୍ଞାନଦାତା କର୍ମମାର୍ଗନିୟାମକଃ ॥ ୪୫ ॥

ସର୍ଵମାର୍ଗନିରାକର୍ତା ଭକ୍ତିମାର୍ଗୈକପୋଷକଃ ।
ସିଦ୍ଧିହେତୁଃ ସର୍ଵହେତୁଃ ସର୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟୈକକାରଣମ୍ ॥ ୪୬ ॥

ଚେତନାଚେତନପତିଃ ସମୁଦ୍ରପରିପୂଜିତଃ ।
ସାଙ୍ଖ୍ୟାଚାର୍ୟସ୍ତୁତଃ ସିଦ୍ଧପୂଜିତଃ ସର୍ଵପୂଜିତଃ ॥ ୪୭ ॥

ଵିସର୍ଗଲୀଲା
ଵିସର୍ଗକର୍ତା ସର୍ଵେଶଃ କୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭଃ ।
ଅନନ୍ତଗୁଣଗମ୍ଭୀରୋ ମହାପୁରୁଷପୂଜିତଃ ॥ ୪୮ ॥

ଅନନ୍ତସୁଖଦାତା ଚ ବ୍ରହ୍ମକୋଟିପ୍ରଜାପତିଃ ।
ସୁଧାକୋଟିସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହେତୁଃ କାମଧୁକ୍କୋଟିକାମଦଃ ॥ ୪୯ ॥

ସମୁଦ୍ରକୋଟିଗମ୍ଭୀରସ୍ତୀର୍ଥକୋଟିସମାହ୍ଵୟଃ ।
ସୁମେରୁକୋଟିନିଷ୍କମ୍ପଃ କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୫୦ ॥

କୋଟ୍ୟଶ୍ଵମେଧପାପଘ୍ନୋ ଵାୟୁକୋଟିମହାବଲଃ ।
କୋଟୀନ୍ଦୁଜଗଦାନନ୍ଦୀ ଶିଵକୋଟିପ୍ରସାଦକୃତ୍ ॥ ୫୧ ॥

ସର୍ଵସଦ୍ଗୁଣମାହାତ୍ମ୍ୟଃ ସର୍ଵସଦ୍ଗୁଣଭାଜନମ୍ ।
ମନ୍ଵାଦିପ୍ରେରକୋ ଧର୍ମୋ ୟଜ୍ଞନାରାୟଣଃ ପରଃ ॥ ୫୨ ॥

ଆକୂତିସୂନୁର୍ଦେଵେନ୍ଦ୍ରୋ ରୁଚିଜନ୍ମାଽଭୟପ୍ରଦଃ ।
ଦକ୍ଷିଣାପତିରୋଜସ୍ଵୀ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଃ ପରାୟଣଃ ॥ ୫୩ ॥

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋ ୟୋଗପତିର୍ୟୋଗମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ଅନସୂୟାଗର୍ଭରତ୍ନମୃଷିଵଂଶଵିଵର୍ଧନଃ ॥ ୫୪ ॥

ଗୁଣତ୍ରୟଵିଭାଗଜ୍ଞଶ୍ଚତୁର୍ଵର୍ଗଵିଶାରଦଃ ।
ନାରାୟଣୋ ଧର୍ମସୂନୁର୍ମୂର୍ତିପୁଣ୍ୟୟଶସ୍କରଃ ॥ ୫୫ ॥

ସହସ୍ରକଵଚଚ୍ଛେଦୀ ତପଃସାରୋ ନରପ୍ରିୟଃ ।
ଵିଶ୍ଵାନନ୍ଦପ୍ରଦଃ କର୍ମସାକ୍ଷୀ ଭାରତପୂଜିତଃ ॥ ୫୬ ॥

ଅନନ୍ତାଦ୍ଭୁତମାହାତ୍ମ୍ୟୋ ବଦରୀସ୍ଥାନଭୂଷଣମ୍ ।
ଜିତକାମୋ ଜିତକ୍ରୋଧୋ ଜିତସଙ୍ଗୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ॥ ୫୭ ॥

ଉର୍ଵଶୀପ୍ରଭଵଃ ସ୍ଵର୍ଗସୁଖଦାୟୀ ସ୍ଥିତିପ୍ରଦଃ ।
ଅମାନୀ ମାନଦୋ ଗୋପ୍ତା ଭଗଵଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରବୋଧକଃ ॥ ୫୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦିଵନ୍ଦ୍ୟୋ ହଂସଶ୍ରୀର୍ମାୟାଵୈଭଵକାରଣମ୍ ।
ଵିଵିଧାନନ୍ତସର୍ଗାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵପୂରଣତତ୍ପରଃ ॥ ୫୯ ॥

ୟଜ୍ଞଜୀଵନହେତୁଶ୍ଚ ୟଜ୍ଞସ୍ଵାମୀଷ୍ଟବୋଧକଃ ।
ନାନାସିଦ୍ଧାନ୍ତଗମ୍ୟଶ୍ଚ ସପ୍ତତନ୍ତୁଶ୍ଚ ଷଡ୍ଗୁଣଃ ॥ ୬୦ ॥

ପ୍ରତିସର୍ଗଜଗତ୍କର୍ତା ନାନାଲୀଲାଵିଶାରଦଃ ।
ଧ୍ରୁଵପ୍ରିୟୋ ଧ୍ରୁଵସ୍ଵାମୀ ଚିନ୍ତିତାଧିକଦାୟକଃ ॥ ୬୧ ॥

ଦୁର୍ଲଭାନନ୍ତଫଲଦୋ ଦୟାନିଧିରମିତ୍ରହା ।
ଅଙ୍ଗସ୍ଵାମୀ କୃପାସାରୋ ଵୈନ୍ୟୋ ଭୂମିନିୟାମକଃ ॥ ୬୨ ॥

ଭୂମିଦୋଗ୍ଧା ପ୍ରଜାପ୍ରାଣପାଲନୈକପରାୟଣଃ ।
ୟଶୋଦାତା ଜ୍ଞାନଦାତା ସର୍ଵଧର୍ମପ୍ରଦର୍ଶକଃ ॥ ୬୩ ॥

ପୁରଞ୍ଜନୋ ଜଗନ୍ମିତ୍ରଂ ଵିସର୍ଗାନ୍ତପ୍ରଦର୍ଶକଃ ।
ପ୍ରଚେତସାଂ ପତିଶ୍ଚିତ୍ରଭକ୍ତିହେତୁର୍ଜନାର୍ଦନଃ ॥ ୬୪ ॥

ସ୍ମୃତିହେତୁବ୍ରହ୍ମଭାଵସାୟୁଜ୍ୟାଦିପ୍ରଦଃ ଶୁଭଃ ।
ଵିଜୟୀ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ସ୍ଥାନଲୀଲା
॥ ॥ ସ୍ଥିତିଲୀଲାବ୍ଧିରଚ୍ୟୁତୋ ଵିଜୟପ୍ରଦଃ ॥ ୬୫ ॥

ସ୍ଵସାମର୍ଥ୍ୟପ୍ରଦୋ ଭକ୍ତକୀର୍ତିହେତୁରଧୋକ୍ଷଜଃ ।
ପ୍ରିୟଵ୍ରତପ୍ରିୟସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଵାଦଵିଶାରଦଃ ॥ ୬୬ ॥

ସଙ୍ଗ୍ୟଗମ୍ୟଃ ସ୍ଵପ୍ରକାଶଃ ସର୍ଵସଙ୍ଗଵିଵର୍ଜିତଃ ।
ଇଚ୍ଛାୟାଂ ଚ ସମର୍ୟାଦସ୍ତ୍ୟାଗମାତ୍ରୋପଲମ୍ଭନଃ ॥ ୬୭ ॥

ଅଚିନ୍ତ୍ୟକାର୍ୟକର୍ତା ଚ ତର୍କାଗୋଚରକାର୍ୟକୃତ୍ ।
ଶୃଙ୍ଗାରରସମର୍ୟାଦା ଆଗ୍ନୀଧ୍ରରସଭାଜନମ୍ ॥ ୬୮ ॥

ନାଭୀଷ୍ଟପୂରକଃ କର୍ମମର୍ୟାଦାଦର୍ଶନୋତ୍ସୁକଃ ।
ସର୍ଵରୂପୋଽଦ୍ଭୁତତମୋ ମର୍ୟାଦାପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ୬୯ ॥

ସର୍ଵରୂପେଷୁ ସତ୍ୟାତ୍ମା କାଲସାକ୍ଷୀ ଶଶିପ୍ରଭଃ ।
ମେରୁଦେଵୀଵ୍ରତଫଲମୃଷଭୋ ଭଗଲକ୍ଷଣଃ ॥ ୭୦ ॥

ଜଗତ୍ସନ୍ତର୍ପକୋ ମେଘରୂପୀ ଦେଵେନ୍ଦ୍ରଦର୍ପହା ।
ଜୟନ୍ତୀପତିରତ୍ୟନ୍ତପ୍ରମାଣାଶେଷଲୌକିକଃ ॥ ୭୧ ॥

ଶତଧାନ୍ୟସ୍ତଭୂତାତ୍ମା ଶତାନନ୍ଦୋ ଗୁଣପ୍ରସୂଃ ।
ଵୈଷ୍ଣଵୋତ୍ପାଦନପରଃ ସର୍ଵଧର୍ମୋପଦେଶକଃ ॥ ୭୨ ॥

ପରହଂସକ୍ରିୟାଗୋପ୍ତା ୟୋଗଚର୍ୟାପ୍ରଦର୍ଶକଃ ।
ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରମନିର୍ଣେତା ସଦାନନ୍ଦଶରୀରଵାନ୍ ॥ ୭୩ ॥

ପ୍ରଦର୍ଶିତାନ୍ୟଧର୍ମଶ୍ଚ ଭରତସ୍ଵାମ୍ୟପାରକୃତ୍ ।
ୟଥାଵତ୍କର୍ମକର୍ତା ଚ ସଙ୍ଗାନିଷ୍ଟପ୍ରଦର୍ଶକଃ ॥ ୭୪ ॥

ଆଵଶ୍ୟକପୁନର୍ଜନ୍ମକର୍ମମାର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶକଃ ।
ୟଜ୍ଞରୂପମୃଗଃ ଶାନ୍ତଃ ସହିଷ୍ଣୁଃ ସତ୍ପରାକ୍ରମଃ ॥ ୭୫ ॥

ରହୂଗଣଗତିଜ୍ଞଶ୍ଚ ରହୂଗଣଵିମୋଚକଃ ।
ଭଵାଟଵୀତତ୍ତ୍ଵଵକ୍ତା ବହିର୍ମୁଖହିତେ ରତଃ ॥ ୭୬ ॥

ଗୟସ୍ଵାମୀ ସ୍ଥାନଵଂଶକର୍ତା ସ୍ଥାନଵିଭେଦକୃତ୍ ।
ପୁରୁଷାଵୟଵୋ ଭୂମିଵିଶେଷଵିନିରୂପକଃ ॥ ୭୭ ॥

ଜମ୍ବୂଦ୍ଵୀପପତିର୍ମେରୁନାଭିପଦ୍ମରୁହାଶ୍ରୟଃ ।
ନାନାଵିଭୂତିଲୀଲାଢ୍ୟୋ ଗଙ୍ଗୋତ୍ପତ୍ତିନିଦାନକୃତ୍ ॥ ୭୮ ॥

ଗଙ୍ଗାମାହାତ୍ମ୍ୟହେତୁଶ୍ଚ ଗଙ୍ଗାରୂପୋଽତିଗୂଢକୃତ୍ ।
ଵୈକୁଣ୍ଠଦେହହେତ୍ଵମ୍ବୁଜନ୍ମକୃତ୍ ସର୍ଵପାଵନଃ ॥ ୭୯ ॥

ଶିଵସ୍ଵାମୀ ଶିଵୋପାସ୍ୟୋ ଗୂଢଃ ସଙ୍କର୍ଷଣାତ୍ମକଃ ।
ସ୍ଥାନରକ୍ଷାର୍ଥମତ୍ସ୍ୟାଦିରୂପଃ ସର୍ଵୈକପୂଜିତଃ ॥ ୮୦ ॥

ଉପାସ୍ୟନାନାରୂପାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତୀରୂପୋ ଗତିପ୍ରଦଃ ।
ସୂର୍ୟନାରାୟଣୋ ଵେଦକାନ୍ତିରୁଜ୍ଜ୍ଵଲଵେଷଧୃକ୍ ॥ ୮୧ ॥

ହଂସୋଽନ୍ତରିକ୍ଷଗମନଃ ସର୍ଵପ୍ରସଵକାରଣମ୍ ।
ଆନନ୍ଦକର୍ତା ଵସୁଦୋ ବୁଧୋ ଵାକ୍ପତିରୁଜ୍ଜ୍ଵଲଃ ॥ ୮୨ ॥

କାଲାତ୍ମା କାଲକାଲଶ୍ଚ କାଲଚ୍ଛେଦକୃଦୁତ୍ତମଃ ।
ଶିଶୁମାରଃ ସର୍ଵମୂର୍ତିରାଧିଦୈଵିକରୂପଧୃକ୍ ॥ ୮୩ ॥

ଅନନ୍ତସୁଖଭୋଗାଢ୍ୟୋ ଵିଵରୈଶ୍ଵର୍ୟଭାଜନମ୍ ।
ସଙ୍କର୍ଷଣୋ ଦୈତ୍ୟପତିଃ ସର୍ଵାଧାରୋ ବୃହଦ୍ଵପୁଃ ॥ ୮୪ ॥

ଅନନ୍ତନରକଚ୍ଛେଦୀ ସ୍ମୃତିମାତ୍ରାର୍ତିନାଶନଃ ।
ସର୍ଵାନୁଗ୍ରହକର୍ତା ଚ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ପୋଷଣ-ପୁଷ୍ଟି-ଲୀଲା
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ମର୍ୟାଦାଭିନ୍ନଶାସ୍ତ୍ରକୃତ୍ ॥ ୮୫ ॥

କାଲାନ୍ତକଭୟଚ୍ଛେଦୀ ନାମସାମର୍ଥ୍ୟରୂପଧୃକ୍ ।
ଉଦ୍ଧାରାନର୍ହଗୋପ୍ତ୍ରାତ୍ମା ନାମାଦିପ୍ରେରକୋତ୍ତମଃ ॥ ୮୬ ॥

ଅଜାମିଲମହାଦୁଷ୍ଟମୋଚକୋଽଘଵିମୋଚକଃ ।
ଧର୍ମଵକ୍ତାଽକ୍ଲିଷ୍ଟଵକ୍ତା ଵିଷ୍ଣୁଧର୍ମସ୍ଵରୂପଧୃକ୍ ॥ ୮୭ ॥

ସନ୍ମାର୍ଗପ୍ରେରକୋ ଧର୍ତା ତ୍ୟାଗହେତୁରଧୋକ୍ଷଜଃ ।
ଵୈକୁଣ୍ଠପୁରନେତା ଚ ଦାସସଂଵୃଦ୍ଧିକାରକଃ ॥ ୮୮ ॥

ଦକ୍ଷପ୍ରସାଦକୃଦ୍ଧଂସଗୁହ୍ୟସ୍ତୁତିଵିଭାଵନଃ ।
ସ୍ଵାଭିପ୍ରାୟପ୍ରଵକ୍ତା ଚ ମୁକ୍ତଜୀଵପ୍ରସୂତିକୃତ୍ ॥ ୮୯ ॥

ନାରଦପ୍ରେରଣାତ୍ମା ଚ ହର୍ୟଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମଭାଵନଃ ।
ଶବଲାଶ୍ଵହିତୋ ଗୂଢଵାକ୍ୟାର୍ଥଜ୍ଞାପନକ୍ଷମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଗୂଢାର୍ଥଜ୍ଞାପନଃ ସର୍ଵମୋକ୍ଷାନନ୍ଦପ୍ରତିଷ୍ଠିତଃ ।
ପୁଷ୍ଟିପ୍ରରୋହହେତୁଶ୍ଚ ଦାସୈକଜ୍ଞାତହୃଦ୍ଗତଃ ॥ ୯୧ ॥

ଶାନ୍ତିକର୍ତା ସୁହିତକୃତ୍ ସ୍ତ୍ରୀପ୍ରସୂଃ ସର୍ଵକାମଧୁକ୍ ।
ପୁଷ୍ଟିଵଂଶପ୍ରଣେତା ଚ ଵିଶ୍ଵରୂପେଷ୍ଟଦେଵତା ॥ ୯୨ ॥

କଵଚାତ୍ମା ପାଲନାତ୍ମା ଵର୍ମୋପଚିତିକାରଣମ୍ ।
ଵିଶ୍ଵରୂପଶିରଶ୍ଛେଦୀ ତ୍ଵାଷ୍ଟ୍ରୟଜ୍ଞଵିନାଶକଃ ॥ ୯୩ ॥

ଵୃତ୍ରସ୍ଵାମୀ ଵୃତ୍ରଗମ୍ୟୋ ଵୃତ୍ରଵ୍ରତପରାୟଣଃ ।
ଵୃତ୍ରକୀର୍ତିର୍ଵୃତ୍ରମୋକ୍ଷୋ ମଘଵତ୍ପ୍ରାଣରକ୍ଷକଃ ॥ ୯୪ ॥

ଅଶ୍ଵମେଧହଵିର୍ଭୋକ୍ତା ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାମୀଵନାଶକଃ ।
ସଂସାରମୋଚକଶ୍ଚିତ୍ରକେତୁବୋଧନତତ୍ପରଃ ॥ ୯୫ ॥

ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିଃ ସିଦ୍ଧିହେତୁଃ ସୁସିଦ୍ଧିଫଲଦାୟକଃ ।
ମହାଦେଵତିରସ୍କର୍ତା ଭକ୍ତ୍ୟୈ ପୂର୍ଵାର୍ଥନାଶକଃ ॥ ୯୬ ॥

ଦେଵବ୍ରାହ୍ମଣଵିଦ୍ଵେଷଵୈମୁଖ୍ୟଜ୍ଞାପକଃ ଶିଵଃ ।
ଆଦିତ୍ୟୋ ଦୈତ୍ୟରାଜଶ୍ଚ ମହତ୍ପତିରଚିନ୍ତ୍ୟକୃତ୍ ॥ ୯୭ ॥

ମରୁତାଂ ଭେଦକସ୍ତ୍ରାତା ଵ୍ରତାତ୍ମା ପୁମ୍ପ୍ରସୂତିକୃତ୍ ।
ଊତିଲୀଲା
କର୍ମାତ୍ମା ଵାସନାତ୍ମା ଚ ଊତିଲୀଲାପରାୟଣଃ ॥ ୯୮ ॥

ସମଦୈତ୍ୟସୁରଃ ସ୍ଵାତ୍ମା ଵୈଷମ୍ୟଜ୍ଞାନସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଦେହାଦ୍ୟୁପାଧିରହିତଃ ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵହେତୁଵିଦ୍ ॥ ୯୯ ॥

ବ୍ରହ୍ମଵାକ୍ସ୍ଥାପନପରଃ ସ୍ଵଜନ୍ମାଵଧିକାର୍ୟକୃତ୍ ।
ସଦସଦ୍ଵାସନାହେତୁସ୍ତ୍ରିସତ୍ୟୋ ଭକ୍ତମୋଚକଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଦ୍ଵେଷୀ ପ୍ରଵିଷ୍ଟାତ୍ମାଽତିଭୀଷଣଃ ।
ଶାନ୍ତିଜ୍ଞାନାଦିହେତୁଶ୍ଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦୋତ୍ପତ୍ତିକାରଣମ୍ ॥ ୧୦୧ ॥

ଦୈତ୍ୟସିଦ୍ଧାନ୍ତସଦ୍ଵକ୍ତା ତପଃସାର ଉଦାରଧୀଃ ।
ଦୈତ୍ୟହେତୁପ୍ରକଟନୋ ଭକ୍ତିଚିହ୍ନପ୍ରକାଶକଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ସଦ୍ଦ୍ଵେଷହେତୁଃ ସଦ୍ଦ୍ଵେଷଵାସନାତ୍ମା ନିରନ୍ତରଃ ।
ନୈଷ୍ଠୁର୍ୟସୀମା ପ୍ରହ୍ଲାଦଵତ୍ସଲଃ ସଙ୍ଗଦୋଷହା ॥ ୧୦୩ ॥

ମହାନୁଭାଵଃ ସାକାରଃ ସର୍ଵାକାରଃ ପ୍ରମାଣଭୂଃ ।
ସ୍ତମ୍ଭପ୍ରସୂତିର୍ନୃହରିର୍ନୃସିଂହୋ ଭୀମଵିକ୍ରମଃ ॥ ୧୦୪ ॥

ଵିକଟାସ୍ୟୋ ଲଲଜ୍ଜିହ୍ଵୋ ନଖଶସ୍ତ୍ରୋ ଜଵୋତ୍କଟଃ ।
ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଚ୍ଛେଦୀ କ୍ରୂରଦୈତ୍ୟନିଵାରକଃ ॥ ୧୦୫ ॥

ସିଂହାସନସ୍ଥଃ କ୍ରୋଧାତ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୟଵିଵର୍ଧନଃ ।
ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟତ୍ୟନ୍ତଭୟଭୂରପୂର୍ଵାଚିନ୍ତ୍ୟରୂପଧୃକ୍ ॥ ୧୦୬ ॥

ଭକ୍ତୈକଶାନ୍ତହୃଦୟୋ ଭକ୍ତସ୍ତୁତ୍ୟଃ ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟଃ ।
ଭକ୍ତାଙ୍ଗଲେହନୋଦ୍ଧୂତକ୍ରୋଧପୁଙ୍ଜଃ ପ୍ରଶାନ୍ତଧୀଃ ॥ ୧୦୭ ॥

ସ୍ମୃତିମାତ୍ରଭୟତ୍ରାତା ବ୍ରହ୍ମବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକଃ ।
ଗୋରୂପଧାର୍ୟମୃତପାଃ ଶିଵକୀର୍ତିଵିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଧର୍ମାତ୍ମା ସର୍ଵକର୍ମାତ୍ମା ଵିଶେଷାତ୍ମାଽଽଶ୍ରମପ୍ରଭୁଃ ।
ସଂସାରମଗ୍ନସ୍ଵୋଦ୍ଧର୍ତା ସନ୍ମାର୍ଗାଖିଲତତ୍ତ୍ଵଵାକ୍ ॥ ୧୦୯ ॥

ଆଚାରାତ୍ମା ସଦାଚାରଃ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
ମନ୍ଵନ୍ତରଲୀଲା
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ମନ୍ଵନ୍ତରଵିଭାଵନଃ ।
ସ୍ମୃତ୍ୟାଽଶେଷାଶୁଭହରୋ ଗଜେନ୍ଦ୍ରସ୍ମୃତିକାରଣମ୍ ॥ ୧୧୦ ॥

ଜାତିସ୍ମରଣହେତ୍ଵୈକପୂଜାଭକ୍ତିସ୍ଵରୂପଦଃ ।
ୟଜ୍ଞୋ ଭୟାନ୍ମନୁତ୍ରାତା ଵିଭୁର୍ବ୍ରହ୍ମଵ୍ରତାଶ୍ରୟଃ ॥ ୧୧୧ ॥

ସତ୍ୟସେନୋ ଦୁଷ୍ଟଘାତୀ ହରିର୍ଗଜଵିମୋଚକଃ ।
ଵୈକୁଣ୍ଠୋ ଲୋକକର୍ତା ଚ ଅଜିତୋଽମୃତକାରଣମ୍ ॥ ୧୧୨ ॥

ଉରୁକ୍ରମୋ ଭୂମିହର୍ତା ସାର୍ଵଭୌମୋ ବଲିପ୍ରିୟଃ ।
ଵିଭୁଃ ସର୍ଵହିତୈକାତ୍ମା ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନଃ ଶିଵପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୧୩ ॥

ଧର୍ମସେତୁର୍ଲୋକଧୃତିଃ ସୁଧାମାନ୍ତରପାଲକଃ ।
ଉପହର୍ତା ୟୋଗପତିର୍ବୃହଦ୍ଭାନୁଃ କ୍ରିୟାପତିଃ ॥ ୧୧୪ ॥

ଚତୁର୍ଦଶପ୍ରମାଣାତ୍ମା ଧର୍ମୋ ମନ୍ଵାଦିବୋଧକଃ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୋଗୈକନିଲୟୋ ଦେଵମନ୍ତ୍ରପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୧୧୫ ॥

ଦୈତ୍ୟଵ୍ୟାମୋହକଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ଗରୁଡସ୍କନ୍ଧସଂଶ୍ରୟଃ ।
ଲୀଲାମନ୍ଦରଧାରୀ ଚ ଦୈତ୍ୟଵାସୁକିପୂଜିତଃ ॥ ୧୧୬ ॥

ସମୁଦ୍ରୋନ୍ମଥନାୟତ୍ତୋଽଵିଘ୍ନକର୍ତା ସ୍ଵଵାକ୍ୟକୃତ୍ ।
ଆଦିକୂର୍ମଃ ପଵିତ୍ରାତ୍ମା ମନ୍ଦରାଘର୍ଷଣୋତ୍ସୁକଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ଶ୍ଵାସୈଜଦବ୍ଧିଵାର୍ଵୀଚିଃ କଲ୍ପାନ୍ତାଵଧିକାର୍ୟକୃତ୍ ।
ଚତୁର୍ଦଶମହାରତ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀସୌଭାଗ୍ୟଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୧୮ ॥

ଧନ୍ଵନ୍ତରିଃ ସୁଧାହସ୍ତୋ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତାଽଽର୍ତିନାଶନଃ ।
ଆୟୁର୍ଵେଦପ୍ରଣେତା ଚ ଦେଵଦୈତ୍ୟାଖିଲାର୍ଚିତଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ବୁଦ୍ଧିଵ୍ୟାମୋହକୋ ଦେଵକାର୍ୟସାଧନତତ୍ପରଃ ।
ସ୍ତ୍ରୀରୂପୋ ମାୟୟା ଵକ୍ତା ଦୈତ୍ୟାନ୍ତଃକରଣପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୨୦ ॥

ପାୟିତାମୃତଦେଵାଂଶୋ ୟୁଦ୍ଧହେତୁସ୍ମୃତିପ୍ରଦଃ ।
ସୁମାଲିମାଲିଵଧକୃନ୍ମାଲ୍ୟଵତ୍ପ୍ରାଣହାରକଃ ॥ ୧୨୧ ॥

କାଲନେମିଶିରଶ୍ଛେଦୀ ଦୈତ୍ୟୟଜ୍ଞଵିନାଶକଃ ।
ଇନ୍ଦ୍ରସାମର୍ଥ୍ୟଦାତା ଚ ଦୈତ୍ୟଶେଷସ୍ଥିତିପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୨୨ ॥

ଶିଵଵ୍ୟାମୋହକୋ ମାୟୀ ଭୃଗୁମନ୍ତ୍ରସ୍ଵଶକ୍ତିଦଃ ।
ବଲିଜୀଵନକର୍ତା ଚ ସ୍ଵର୍ଗହେତୁର୍ଵ୍ରତାର୍ଚିତଃ ॥ ୧୨୩ ॥

ଅଦିତ୍ୟାନନ୍ଦକର୍ତା ଚ କଶ୍ୟପାଦିତିସମ୍ଭଵଃ ।
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଵରଜୋ ଵାମନବ୍ରହ୍ମରୂପଧୃକ୍ ॥ ୧୨୪ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦିସେଵିତଵପୁର୍ୟଜ୍ଞପାଵନତତ୍ପରଃ ।
ୟାଚ୍ଞୋପଦେଶକର୍ତା ଚ ଜ୍ଞାପିତାଶେଷସଂସ୍ଥିତିଃ ॥ ୧୨୫ ॥

ସତ୍ୟାର୍ଥପ୍ରେରକଃ ସର୍ଵହର୍ତା ଗର୍ଵଵିନାଶକଃ ।
ତ୍ରିଵିକ୍ରମସ୍ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତିଃ ପୃଥୁଶ୍ରଵାଃ ॥ ୧୨୬ ॥

ପାଶବଦ୍ଧବଲିଃ ସର୍ଵଦୈତ୍ୟପକ୍ଷୋପମର୍ଦକଃ ।
ସୁତଲସ୍ଥାପିତବଲିଃ ସ୍ଵର୍ଗାଧିକସୁଖପ୍ରଦଃ ॥ ୧୨୭ ॥

କର୍ମସମ୍ପୂର୍ତିକର୍ତା ଚ ସ୍ଵର୍ଗସଂସ୍ଥାପିତାମରଃ ।
ଜ୍ଞାତତ୍ରିଵିଧଧର୍ମାତ୍ମା ମହାମୀନୋଽବ୍ଧିସଂଶ୍ରୟଃ ॥ ୧୨୮ ॥

ସତ୍ୟଵ୍ରତପ୍ରିୟୋ ଗୋପ୍ତା ମତ୍ସ୍ୟମୂର୍ତିଧୃତଶ୍ରୁତିଃ ।
ଶୃଙ୍ଗବଦ୍ଧଧୃତକ୍ଷୋଣିଃ ସର୍ଵାର୍ଥଜ୍ଞାପକୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୧୨୯ ॥

ଈଶାନୁକଥାଲୀଲା
ଈଶସେଵକଲୀଲାତ୍ମା ସୂର୍ୟଵଂଶପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ସୋମଵଂଶୋଦ୍ଭଵକରୋ ମନୁପୁତ୍ରଗତିପ୍ରଦଃ ॥ ୧୩୦ ॥

ଅମ୍ବରୀଷପ୍ରିୟଃ ସାଧୁର୍ଦୁର୍ଵାସୋଗର୍ଵନାଶକଃ ।
ବ୍ରହ୍ମଶାପୋପସଂହର୍ତା ଭକ୍ତକୀର୍ତିଵିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୩୧ ॥

ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁଵଂଶଜନକଃ ସଗରାଦ୍ୟଖିଲାର୍ଥଦଃ ।
ଭଗୀରଥମହାୟତ୍ନୋ ଗଙ୍ଗାଧୌତାଙ୍ଘ୍ରିପଙ୍କଜଃ ॥ ୧୩୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵାମୀ ଶିଵସ୍ଵାମୀ ସଗରାତ୍ମଜମୁକ୍ତିଦଃ ।
ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗମୋକ୍ଷହେତୁଶ୍ଚ ରଘୁଵଂଶଵିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୩୩ ॥

ରଘୁନାଥୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରୋ ରାମଭଦ୍ରୋ ରଘୁପ୍ରିୟଃ ।
ଅନନ୍ତକୀର୍ତିଃ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକୈକଭାସ୍କରଃ ॥ ୧୩୪ ॥

କୋଶଲେନ୍ଦ୍ରଃ ପ୍ରମାଣାତ୍ମା ସେଵ୍ୟୋ ଦଶରଥାତ୍ମଜଃ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣୋ ଭରତଶ୍ଚୈଵ ଶତ୍ରୁଘ୍ନୋ ଵ୍ୟୂହଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୩୫ ॥

ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିୟୋ ଦାନ୍ତସ୍ତାଡକାଵଧମୋକ୍ଷଦଃ ।
ଵାୟଵ୍ୟାସ୍ତ୍ରାବ୍ଧିନିକ୍ଷିପ୍ତମାରୀଚଶ୍ଚ ସୁବାହୁହା ॥ ୧୩୬ ॥

ଵୃଷଧ୍ଵଜଧନୁର୍ଭଙ୍ଗପ୍ରାପ୍ତସୀତାମହୋତ୍ସଵଃ ।
ସୀତାପତିର୍ଭୃଗୁପତିଗର୍ଵପର୍ଵତନାଶକଃ ॥ ୧୩୭ ॥

ଅୟୋଧ୍ୟାସ୍ଥମହାଭୋଗୟୁକ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀଵିନୋଦଵାନ୍ ।
କୈକେୟୀଵାକ୍ୟକର୍ତା ଚ ପିତୃଵାକ୍ପରିପାଲକଃ ॥ ୧୩୮ ॥

ଵୈରାଗ୍ୟବୋଧକୋଽନନ୍ୟସାତ୍ତ୍ଵିକସ୍ଥାନବୋଧକଃ ।
ଅହଲ୍ୟାଦୁଃଖହାରୀ ଚ ଗୁହସ୍ଵାମୀ ସଲକ୍ଷ୍ମଣଃ ॥ ୧୩୯ ॥

ଚିତ୍ରକୂଟପ୍ରିୟସ୍ଥାନୋ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟପାଵନଃ ।
ଶରଭଙ୍ଗସୁତୀକ୍ଷ୍ଣାଦିପୂଜିତୋଽଗସ୍ତ୍ୟଭାଗ୍ୟଭୂଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ଋଷିସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତକୃତିର୍ଵିରାଧଵଧପଣ୍ଡିତଃ ।
ଛିନ୍ନଶୂର୍ପଣଖାନାସଃ ଖରଦୂଷଣଘାତକଃ ॥ ୧୪୧ ॥

ଏକବାଣହତାନେକସହସ୍ରବଲରାକ୍ଷସଃ ।
ମାରୀଚଘାତୀ ନିୟତସୀତାସମ୍ବନ୍ଧଶୋଭିତଃ ॥ ୧୪୨ ॥

ସୀତାଵିୟୋଗନାଟ୍ୟଶ୍ଚ ଜଟାୟୁର୍ଵଧମୋକ୍ଷଦଃ ।
ଶବରୀପୂଜିତୋ ଭକ୍ତହନୁମତ୍ପ୍ରମୁଖାଵୃତଃ ॥ ୧୪୩ ॥

ଦୁନ୍ଦୁଭ୍ୟସ୍ଥିପ୍ରହରଣଃ ସପ୍ତତାଲଵିଭେଦନଃ ।
ସୁଗ୍ରୀଵରାଜ୍ୟଦୋ ଵାଲିଘାତୀ ସାଗରଶୋଷଣଃ ॥ ୧୪୪ ॥

ସେତୁବନ୍ଧନକର୍ତା ଚ ଵିଭୀଷଣହିତପ୍ରଦଃ ।
ରାଵଣାଦିଶିରଶ୍ଛେଦୀ ରାକ୍ଷସାଘୌଘନାଶକଃ ॥ ୧୪୫ ॥

ସୀତାଽଭୟପ୍ରଦାତା ଚ ପୁଷ୍ପକାଗମନୋତ୍ସୁକଃ ।
ଅୟୋଧ୍ୟାପତିରତ୍ୟନ୍ତସର୍ଵଲୋକସୁଖପ୍ରଦଃ ॥ ୧୪୬ ॥

ମଥୁରାପୁରନିର୍ମାତା ସୁକୃତଜ୍ଞସ୍ଵରୂପଦଃ ।
ଜନକଜ୍ଞାନଗମ୍ୟଶ୍ଚ ଐଲାନ୍ତପ୍ରକଟଶ୍ରୁତିଃ ॥ ୧୪୭ ॥

ହୈହୟାନ୍ତକରୋ ରାମୋ ଦୁଷ୍ଟକ୍ଷତ୍ରଵିନାଶକଃ ।
ସୋମଵଂଶହିତୈକାତ୍ମା ୟଦୁଵଂଶଵିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୪୮ ॥

ନିରୋଧଲୀଲା
ପରବ୍ରହ୍ମାଵତରଣଃ କେଶଵଃ କ୍ଲେଶନାଶନଃ ।
ଭୂମିଭାରାଵତରଣୋ ଭକ୍ତାର୍ଥାଖିଲମାନସଃ ॥ ୧୪୯ ॥

ସର୍ଵଭକ୍ତନିରୋଧାତ୍ମା ଲୀଲାନନ୍ତନିରୋଧକୃତ୍ ।
ଭୂମିଷ୍ଠପରମାନନ୍ଦୋ ଦେଵକୀଶୁଦ୍ଧିକାରଣମ୍ ॥ ୧୫୦ ॥

ଵସୁଦେଵଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠସମଜୀଵନିଵାରକଃ ।
ସର୍ଵଵୈରାଗ୍ୟକରଣସ୍ଵଲୀଲାଧାରଶୋଧକଃ ॥ ୧୫୧ ॥

ମାୟାଜ୍ଞାପନକର୍ତା ଚ ଶେଷସମ୍ଭାରସମ୍ଭୃତିଃ ।
ଭକ୍ତକ୍ଲେଶପରିଜ୍ଞାତା ତନ୍ନିଵାରଣତତ୍ପରଃ ॥ ୧୫୨ ॥

ଆଵିଷ୍ଟଵସୁଦେଵାଂଶୋ ଦେଵକୀଗର୍ଭଭୂଷଣମ୍ ।
ପୂର୍ଣତେଜୋମୟଃ ପୂର୍ଣଃ କଂସାଧୃଷ୍ୟପ୍ରତାପଵାନ୍ ॥ ୧୫୩ ॥

ଵିଵେକଜ୍ଞାନଦାତା ଚ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟଖିଲସଂସ୍ତୁତଃ ।
ସତ୍ୟୋ ଜଗତ୍କଲ୍ପତରୁର୍ନାନାରୂପଵିମୋହନଃ ॥ ୧୫୪ ॥

ଭକ୍ତିମାର୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଵିଦ୍ଵନ୍ମୋହପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ମୂଲକାଲଗୁଣଦ୍ରଷ୍ଟା ନୟନାନନ୍ଦଭାଜନମ୍ ॥ ୧୫୫ ॥

ଵସୁଦେଵସୁଖାବ୍ଧିଶ୍ଚ ଦେଵକୀନୟନାମୃତମ୍ ।
ପିତୃମାତୃସ୍ତୁତଃ ପୂର୍ଵସର୍ଵଵୃତ୍ତାନ୍ତବୋଧକଃ ॥ ୧୫୬ ॥

ଗୋକୁଲାଗତିଲୀଲାପ୍ତଵସୁଦେଵକରସ୍ଥିତିଃ ।
ସର୍ଵେଶତ୍ଵପ୍ରକଟନୋ ମାୟାଵ୍ୟତ୍ୟୟକାରକଃ ॥ ୧୫୭ ॥

ଜ୍ଞାନମୋହିତଦୁଷ୍ଟେଶଃ ପ୍ରପଞ୍ଚାସ୍ମୃତିକାରଣମ୍ ।
ୟଶୋଦାନନ୍ଦନୋ ନନ୍ଦଭାଗ୍ୟଭୂଗୋକୁଲୋତ୍ସଵଃ ॥ ୧୫୮ ॥

ନନ୍ଦପ୍ରିୟୋ ନନ୍ଦସୂନୁର୍ୟଶୋଦାୟାଃ ସ୍ତନନ୍ଧୟଃ ।
ପୂତନାସୁପୟଃପାତା ମୁଗ୍ଧଭାଵାତିସୁନ୍ଦରଃ ॥ ୧୫୯ ॥

ସୁନ୍ଦରୀହୃଦୟାନନ୍ଦୋ ଗୋପୀମନ୍ତ୍ରାଭିମନ୍ତ୍ରିତଃ ।
ଗୋପାଲାଶ୍ଚର୍ୟରସକୃତ୍ ଶକଟାସୁରଖଣ୍ଡନଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ନନ୍ଦଵ୍ରଜଜନାନନ୍ଦୀ ନନ୍ଦଭାଗ୍ୟମହୋଦୟଃ ।
ତୃଣାଵର୍ତଵଧୋତ୍ସାହୋ ୟଶୋଦାଜ୍ଞାନଵିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୬୧ ॥

ବଲଭଦ୍ରପ୍ରିୟଃ କୃଷ୍ଣଃ ସଙ୍କର୍ଷଣସହାୟଵାନ୍ ।
ରାମାନୁଜୋ ଵାସୁଦେଵୋ ଗୋଷ୍ଠାଙ୍ଗଣଗତିପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୬୨ ॥

କିଙ୍କିଣୀରଵଭାଵଜ୍ଞୋ ଵତ୍ସପୁଚ୍ଛାଵଲମ୍ବନଃ ।
ନଵନୀତପ୍ରିୟୋ ଗୋପୀମୋହସଂସାରନାଶକଃ ॥ ୧୬୩ ॥

ଗୋପବାଲକଭାଵଜ୍ଞଶ୍ଚୌର୍ୟଵିଦ୍ୟାଵିଶାରଦଃ ।
ମୃତ୍ସ୍ନାଭକ୍ଷଣଲୀଲାସ୍ୟମାହାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନଦାୟକଃ ॥ ୧୬୪ ॥

ଧରାଦ୍ରୋଣପ୍ରୀତିକର୍ତା ଦଧିଭାଣ୍ଡଵିଭେଦନଃ ।
ଦାମୋଦରୋ ଭକ୍ତଵଶ୍ୟୋ ୟମଲାର୍ଜୁନଭଞ୍ଜନଃ ॥ ୧୬୫ ॥

ବୃହଦ୍ଵନମହାଶ୍ଚର୍ୟୋ ଵୃନ୍ଦାଵନଗତିପ୍ରିୟଃ ।
ଵତ୍ସଘାତୀ ବାଲକେଲିର୍ବକାସୁରନିଷୂଦନଃ ॥ ୧୬୬ ॥

ଅରଣ୍ୟଭୋକ୍ତାଽପ୍ୟଥଵା ବାଲଲୀଲାପରାୟଣଃ ।
ପ୍ରୋତ୍ସାହଜନକଶ୍ଚୈଵମଘାସୁରନିଷୂଦନଃ ॥ ୧୬୭ ॥

ଵ୍ୟାଲମୋକ୍ଷପ୍ରଦଃ ପୁଷ୍ଟୋ ବ୍ରହ୍ମମୋହପ୍ରଵର୍ଧନଃ ।
ଅନନ୍ତମୂର୍ତିଃ ସର୍ଵାତ୍ମା ଜଙ୍ଗମସ୍ଥାଵରାକୃତିଃ ॥ ୧୬୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମମୋହନକର୍ତା ଚ ସ୍ତୁତ୍ୟ ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରିୟଃ ।
ପୌଗଣ୍ଡଲୀଲାଭିରତିର୍ଗୋଚାରଣପରାୟଣଃ ॥ ୧୬୯ ॥

ଵୃନ୍ଦାଵନଲତାଗୁଲ୍ମଵୃକ୍ଷରୂପନିରୂପକଃ ।
ନାଦବ୍ରହ୍ମପ୍ରକଟନୋ ଵୟଃପ୍ରତିକୃତିସ୍ଵନଃ ॥ ୧୭୦ ॥

ବର୍ହିନୃତ୍ୟାନୁକରଣୋ ଗୋପାଲାନୁକୃତିସ୍ଵନଃ ।
ସଦାଚାରପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବଲଶ୍ରମନିରାକୃତିଃ ॥ ୧୭୧ ॥

ତରୁମୂଲକୃତାଶେଷତଲ୍ପଶାୟୀ ସଖିସ୍ତୁତଃ ।
ଗୋପାଲସେଵିତପଦଃ ଶ୍ରୀଲାଲିତପଦାମ୍ବୁଜଃ ॥ ୧୭୨ ॥

ଗୋପସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତଫଲଦାନନାଶିତଧେନୁକଃ ।
କାଲୀୟଫଣିମାଣିକ୍ୟରଞ୍ଜିତଶ୍ରୀପଦାମ୍ବୁଜଃ ॥ ୧୭୩ ॥

ଦୃଷ୍ଟିସଙ୍ଜୀଵିତାଶେଷଗୋପଗୋଗୋପିକାପ୍ରିୟଃ ।
ଲୀଲାସମ୍ପୀତଦାଵାଗ୍ନିଃ ପ୍ରଲମ୍ବଵଧପଣ୍ଡିତଃ ॥ ୧୭୪ ॥

ଦାଵାଗ୍ନ୍ୟାଵୃତଗୋପାଲଦୃଷ୍ଟ୍ୟାଚ୍ଛାଦନଵହ୍ନିପଃ ।
ଵର୍ଷାଶରଦ୍ଵିଭୂତିଶ୍ରୀର୍ଗୋପୀକାମପ୍ରବୋଧକଃ ॥ ୧୭୫ ॥

ଗୋପୀରତ୍ନସ୍ତୁତାଶେଷଵେଣୁଵାଦ୍ୟଵିଶାରଦଃ ।
କାତ୍ୟାୟନୀଵ୍ରତଵ୍ୟାଜସର୍ଵଭାଵାଶ୍ରିତାଙ୍ଗନଃ ॥ ୧୭୬ ॥

ସତ୍ସଙ୍ଗତିସ୍ତୁତିଵ୍ୟାଜସ୍ତୁତଵୃନ୍ଦାଵନାଙ୍ଘ୍ରିପଃ ।
ଗୋପକ୍ଷୁଚ୍ଛାନ୍ତିସଂଵ୍ୟାଜଵିପ୍ରଭାର୍ୟାପ୍ରସାଦକୃତ୍ ॥ ୧୭୭ ॥

ହେତୁପ୍ରାପ୍ତେନ୍ଦ୍ରୟାଗସ୍ଵକାର୍ୟଗୋସଵବୋଧକଃ ।
ଶୈଲରୂପକୃତାଶେଷରସଭୋଗସୁଖାଵହଃ ॥ ୧୭୮ ॥

ଲୀଲାଗୋଵର୍ଧନୋଦ୍ଧାରପାଲିତସ୍ଵଵ୍ରଜପ୍ରିୟଃ ।
ଗୋପସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦଲୀଲାର୍ଥଗର୍ଗଵାକ୍ୟାର୍ଥବୋଧକଃ ॥ ୧୭୯ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରଧେନୁସ୍ତୁତିପ୍ରାପ୍ତଗୋଵିନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରାଭିଧାନଵାନ୍ ।
ଵ୍ରତାଦିଧର୍ମସଂସକ୍ତନନ୍ଦକ୍ଲେଶଵିନାଶକଃ ॥ ୧୮୦ ॥

ନନ୍ଦାଦିଗୋପମାତ୍ରେଷ୍ଟଵୈକୁଣ୍ଠଗତିଦାୟକଃ ।
ଵେଣୁଵାଦସ୍ମରକ୍ଷୋଭମତ୍ତଗୋପୀଵିମୁକ୍ତିଦଃ ॥ ୧୮୧ ॥

ସର୍ଵଭାଵପ୍ରାପ୍ତଗୋପୀସୁଖସଂଵର୍ଧନକ୍ଷମଃ ।
ଗୋପୀଗର୍ଵପ୍ରଣାଶାର୍ଥତିରୋଧାନସୁଖପ୍ରଦଃ ॥ ୧୮୨ ॥

କୃଷ୍ଣଭାଵଵ୍ୟାପ୍ତଵିଶ୍ଵଗୋପୀଭାଵିତଵେଷଧୃକ୍ ।
ରାଧାଵିଶେଷସମ୍ଭୋଗପ୍ରାପ୍ତଦୋଷନିଵାରକଃ ॥ ୧୮୩ ॥

ପରମପ୍ରୀତିସଙ୍ଗୀତସର୍ଵାଦ୍ଭୁତମହାଗୁଣଃ ।
ମାନାପନୋଦନାକ୍ରନ୍ଦଗୋପୀଦୃଷ୍ଟିମହୋତ୍ସଵଃ ॥ ୧୮୪ ॥

ଗୋପିକାଵ୍ୟାପ୍ତସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ସ୍ତ୍ରୀସମ୍ଭାଷାଵିଶାରଦଃ ।
ରାସୋତ୍ସଵମହାସୌଖ୍ୟଗୋପୀସମ୍ଭୋଗସାଗରଃ ॥ ୧୮୫ ॥

ଜଲସ୍ଥଲରତିଵ୍ୟାପ୍ତଗୋପୀଦୃଷ୍ଟ୍ୟଭିପୂଜିତଃ ।
ଶାସ୍ତ୍ରାନପେକ୍ଷକାମୈକମୁକ୍ତିଦ୍ଵାରଵିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୮୬ ॥

ସୁଦର୍ଶନମହାସର୍ପଗ୍ରସ୍ତନନ୍ଦଵିମୋଚକଃ ।
ଗୀତମୋହିତଗୋପୀଧୃକ୍ଷଙ୍ଖଚୂଡଵିନାଶକଃ ॥ ୧୮୭ ॥

ଗୁଣସଙ୍ଗୀତସନ୍ତୁଷ୍ଟିର୍ଗୋପୀସଂସାରଵିସ୍ମୃତିଃ ।
ଅରିଷ୍ଟମଥନୋ ଦୈତ୍ୟବୁଦ୍ଧିଵ୍ୟାମୋହକାରକଃ ॥ ୧୮୮ ॥

କେଶିଘାତୀ ନାରଦେଷ୍ଟୋ ଵ୍ୟୋମାସୁରଵିନାଶକଃ ।
ଅକ୍ରୂରଭକ୍ତିସଂରାଦ୍ଧପାଦରେଣୁମହାନିଧିଃ ॥ ୧୮୯ ॥

ରଥାଵରୋହଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଗୋପୀମାନସହାରକଃ ।
ହ୍ରଦସନ୍ଦର୍ଶିତାଶେଷଵୈକୁଣ୍ଠାକ୍ରୂରସଂସ୍ତୁତଃ ॥ ୧୯୦ ॥

ମଥୁରାଗମନୋତ୍ସାହୋ ମଥୁରାଭାଗ୍ୟଭାଜନମ୍ ।
ମଥୁରାନଗରୀଶୋଭାଦର୍ଶନୋତ୍ସୁକମାନସଃ ॥ ୧୯୧ ॥

ଦୁଷ୍ଟରଞ୍ଜକଘାତୀ ଚ ଵାୟକାର୍ଚିତଵିଗ୍ରହଃ ।
ଵସ୍ତ୍ରମାଲାସୁଶୋଭାଙ୍ଗଃ କୁବ୍ଜାଲେପନଭୂଷିତଃ ॥ ୧୯୨ ॥

କୁବ୍ଜାସୁରୂପକର୍ତା ଚ କୁବ୍ଜାରତିଵରପ୍ରଦଃ ।
ପ୍ରସାଦରୂପସନ୍ତୁଷ୍ଟହରକୋଦଣ୍ଡଖଣ୍ଡନଃ ॥ ୧୯୩ ॥

ଶକଲାହତକଂସାପ୍ତଧନୂରକ୍ଷକସୈନିକଃ ।
ଜାଗ୍ରତ୍ସ୍ଵପ୍ନଭୟଵ୍ୟାପ୍ତମୃତ୍ୟୁଲକ୍ଷଣବୋଧକଃ ॥ ୧୯୪ ॥

ମଥୁରାମଲ୍ଲ ଓଜସ୍ଵୀ ମଲ୍ଲୟୁଦ୍ଧଵିଶାରଦଃ ।
ସଦ୍ୟଃ କୁଵଲୟାପୀଡଘାତୀ ଚାଣୂରମର୍ଦନଃ ॥ ୧୯୫ ॥

ଲୀଲାହତମହାମଲ୍ଲଃ ଶଲତୋଶଲଘାତକଃ ।
କଂସାନ୍ତକୋ ଜିତାମିତ୍ରୋ ଵସୁଦେଵଵିମୋଚକଃ ॥ ୧୯୬ ॥

ଜ୍ଞାତତତ୍ତ୍ଵପିତୃଜ୍ଞାନମୋହନାମୃତଵାଙ୍ମୟଃ ।
ଉଗ୍ରସେନପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୟାଦଵାଧିଵିନାଶକଃ ॥ ୧୯୭ ॥

ନନ୍ଦାଦିସାନ୍ତ୍ଵନକରୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଵ୍ରତେ ସ୍ଥିତଃ ।
ଗୁରୁଶୁଶ୍ରୂଷଣପରୋ ଵିଦ୍ୟାପାରମିତେଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୯୮ ॥

ସାନ୍ଦୀପନିମୃତାପତ୍ୟଦାତା କାଲାନ୍ତକାଦିଜିତ୍ ।
ଗୋକୁଲାଶ୍ଵାସନପରୋ ୟଶୋଦାନନ୍ଦପୋଷକଃ ॥ ୧୯୯ ॥

ଗୋପିକାଵିରହଵ୍ୟାଜମନୋଗତିରତିପ୍ରଦଃ ।
ସମୋଦ୍ଧଵଭ୍ରମରଵାକ୍ ଗୋପିକାମୋହନାଶକଃ ॥ ୨୦୦ ॥

କୁବ୍ଜାରତିପ୍ରଦୋଽକ୍ରୂରପଵିତ୍ରୀକୃତଭୂଗୃହଃ ।
ପୃଥାଦୁଃଖପ୍ରଣେତା ଚ ପାଣ୍ଡଵାନାଂ ସୁଖପ୍ରଦଃ ॥ ୨୦୧ ॥

ଦଶମସ୍କନ୍ଧୋତ୍ତରାର୍ଧନାମାନି ନିରୋଧଲୀଲା
ଜରାସନ୍ଧସମାନୀତସୈନ୍ୟଘାତୀ ଵିଚାରକଃ ।
ୟଵନଵ୍ୟାପ୍ତମଥୁରାଜନଦତ୍ତକୁଶସ୍ଥଲିଃ ॥ ୨୦୨ ॥

ଦ୍ଵାରକାଦ୍ଭୁତନିର୍ମାଣଵିସ୍ମାପିତସୁରାସୁରଃ ।
ମନୁଷ୍ୟମାତ୍ରଭୋଗାର୍ଥଭୂମ୍ୟାନୀତେନ୍ଦ୍ରଵୈଭଵଃ ॥ ୨୦୩ ॥

ୟଵନଵ୍ୟାପ୍ତମଥୁରାନିର୍ଗମାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହଃ ।
ମୁଚୁକୁନ୍ଦମହାବୋଧୟଵନପ୍ରାଣଦର୍ପହା ॥ ୨୦୪ ॥

ମୁଚୁକୁନ୍ଦସ୍ତୁତାଶେଷଗୁଣକର୍ମମହୋଦୟଃ ।
ଫଲପ୍ରଦାନସନ୍ତୁଷ୍ଟିର୍ଜନ୍ମାନ୍ତରିତମୋକ୍ଷଦଃ ॥ ୨୦୫ ॥

ଶିଵବ୍ରାହ୍ମଣଵାକ୍ୟାପ୍ତଜୟଭୀତିଵିଭାଵନଃ ।
ପ୍ରଵର୍ଷଣପ୍ରାର୍ଥିତାଗ୍ନିଦାନପୁଣ୍ୟମହୋତ୍ସଵଃ ॥ ୨୦୬ ॥

ରୁକ୍ମିଣୀରମଣଃ କାମପିତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଭାଵନଃ ।
ସ୍ୟମନ୍ତକମଣିଵ୍ୟାଜପ୍ରାପ୍ତଜାମ୍ବଵତୀପତିଃ ॥ ୨୦୭ ॥

ସତ୍ୟଭାମାପ୍ରାଣପତିଃ କାଲିନ୍ଦୀରତିଵର୍ଧନଃ ।
ମିତ୍ରଵିନ୍ଦାପତିଃ ସତ୍ୟାପତିର୍ଵୃଷନିଷୂଦନଃ ॥ ୨୦୮ ॥

ଭଦ୍ରାଵାଞ୍ଛିତଭର୍ତା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଵରଣକ୍ଷମଃ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଦିପ୍ରାର୍ଥିତଵଧନରକାସୁରସୂଦନଃ ॥ ୨୦୯ ॥

ମୁରାରିଃ ପୀଠହନ୍ତା ଚ ତାମ୍ରାଦିପ୍ରାଣହାରକଃ ।
ଷୋଡଶସ୍ତ୍ରୀସହସ୍ରେଶଃ ଛତ୍ରକୁଣ୍ଡଲଦାନକୃତ୍ ॥ ୨୧୦ ॥

ପାରିଜାତାପହରଣୋ ଦେଵେନ୍ଦ୍ରମଦନାଶକଃ ।
ରୁକ୍ମିଣୀସମସର୍ଵସ୍ତ୍ରୀସାଧ୍ୟଭୋଗରତିପ୍ରଦଃ ॥ ୨୧୧ ॥

ରୁକ୍ମିଣୀପରିହାସୋକ୍ତିଵାକ୍ତିରୋଧାନକାରକଃ ।
ପୁତ୍ରପୌତ୍ରମହାଭାଗ୍ୟଗୃହଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୨୧୨ ॥

ଶମ୍ବରାନ୍ତକସତ୍ପୁତ୍ରଵିଵାହହତରୁକ୍ମିକଃ ।
ଉଷାପହୃତପୌତ୍ରଶ୍ରୀର୍ବାଣବାହୁନିଵାରକଃ ॥ ୨୧୩ ॥

ଶୀତଜ୍ଵରଭୟଵ୍ୟାପ୍ତଜ୍ଵରସଂସ୍ତୁତଷଡ୍ଗୁଣଃ ।
ଶଙ୍କରପ୍ରତିୟୋଦ୍ଧା ଚ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୟୁଦ୍ଧଵିଶାରଦଃ ॥ ୨୧୪ ॥

ନୃଗପାପପ୍ରଭେତ୍ତା ଚ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵଗୁଣଦୋଷଦୃକ୍ ।
ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିଵିରୋଧୈକବ୍ରହ୍ମସ୍ଵଵିନିଵାରକଃ ॥ ୨୧୫ ॥

ବଲଭଦ୍ରାହିତଗୁଣୋ ଗୋକୁଲପ୍ରୀତିଦାୟକଃ ।
ଗୋପୀସ୍ନେହୈକନିଲୟୋ ଗୋପୀପ୍ରାଣସ୍ଥିତିପ୍ରଦଃ ॥ ୨୧୬ ॥

ଵାକ୍ୟାତିଗାମିୟମୁନାହଲାକର୍ଷଣଵୈଭଵଃ ।
ପୌଣ୍ଡ୍ରକତ୍ୟାଜିତସ୍ପର୍ଧଃ କାଶୀରାଜଵିଭେଦନଃ ॥ ୨୧୭ ॥

କାଶୀନିଦାହକରଣଃ ଶିଵଭସ୍ମପ୍ରଦାୟକଃ ।
ଦ୍ଵିଵିଦପ୍ରାଣଘାତୀ ଚ କୌରଵାଖର୍ଵଗର୍ଵନୁତ୍ ॥ ୨୧୮ ॥

ଲାଙ୍ଗଲାକୃଷ୍ଟନଗରୀସଂଵିଗ୍ନାଖିଲନାଗରଃ ।
ପ୍ରପନ୍ନାଭୟଦଃ ସାମ୍ବପ୍ରାପ୍ତସନ୍ମାନଭାଜନମ୍ ॥ ୨୧୯ ॥

ନାରଦାନ୍ଵିଷ୍ଟଚରଣୋ ଭକ୍ତଵିକ୍ଷେପନାଶକଃ ।
ସଦାଚାରୈକନିଲୟଃ ସୁଧର୍ମାଧ୍ୟାସିତାସନଃ ॥ ୨୨୦ ॥

ଜରାସନ୍ଧାଵରୁଦ୍ଧେନ ଵିଜ୍ଞାପିତନିଜକ୍ଲମଃ ।
ମନ୍ତ୍ର୍ୟୁଦ୍ଧଵାଦିଵାକ୍ୟୋକ୍ତପ୍ରକାରୈକପରାୟଣଃ ॥ ୨୨୧ ॥

ରାଜସୂୟାଦିମଖକୃତ୍ ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥିତସହାୟକୃତ୍ ।
ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥପ୍ରୟାଣାର୍ଥମହତ୍ସମ୍ଭାରସମ୍ଭୃତିଃ ॥ ୨୨୨ ॥

ଜରାସନ୍ଧଵଧଵ୍ୟାଜମୋଚିତାଶେଷଭୂମିପଃ ।
ସନ୍ମାର୍ଗବୋଧକୋ ୟଜ୍ଞକ୍ଷିତିଵାରଣତତ୍ପରଃ ॥ ୨୨୩ ॥

ଶିଶୁପାଲହତିଵ୍ୟାଜଜୟଶାପଵିମୋଚକଃ ।
ଦୁର୍ୟୋଧନାଭିମାନାବ୍ଧିଶୋଷବାଣଵୃକୋଦରଃ ॥ ୨୨୪ ॥

ମହାଦେଵଵରପ୍ରାପ୍ତପୁରଶାଲ୍ଵଵିନାଶକଃ ।
ଦନ୍ତଵକ୍ତ୍ରଵଧଵ୍ୟାଜଵିଜୟାଘୌଘନାଶକଃ ॥ ୨୨୫ ॥

ଵିଦୂରଥପ୍ରାଣହର୍ତା ନ୍ୟସ୍ତଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରଵିଗ୍ରହଃ ।
ଉପଧର୍ମଵିଲିପ୍ତାଙ୍ଗସୂତଘାତୀ ଵରପ୍ରଦଃ ॥ ୨୨୬ ॥

ବଲ୍ଵଲପ୍ରାଣହରଣପାଲିତର୍ଷିଶ୍ରୁତିକ୍ରିୟଃ ।
ସର୍ଵତୀର୍ଥାଘନାଶାର୍ଥତୀର୍ଥୟାତ୍ରାଵିଶାରଦଃ ॥ ୨୨୭ ॥

ଜ୍ଞାନକ୍ରିୟାଵିଭେଦେଷ୍ଟଫଲସାଧନତତ୍ପରଃ ।
ସାରଥ୍ୟାଦିକ୍ରିୟାକର୍ତା ଭକ୍ତଵଶ୍ୟତ୍ଵବୋଧକଃ ॥ ୨୨୮ ॥

ସୁଦାମାରଙ୍କଭାର୍ୟାର୍ଥଭୂମ୍ୟାନୀତେନ୍ଦ୍ରଵୈଭଵଃ ।
ରଵିଗ୍ରହନିମିତ୍ତାପ୍ତକୁରୁକ୍ଷେତ୍ରୈକପାଵନଃ ॥ ୨୨୯ ॥

ନୃପଗୋପୀସମସ୍ତସ୍ତ୍ରୀପାଵନାର୍ଥାଖିଲକ୍ରିୟଃ ।
ଋଷିମାର୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଵସୁଦେଵମଖକ୍ରିୟଃ ॥ ୨୩୦ ॥

ଵସୁଦେଵଜ୍ଞାନଦାତା ଦେଵକୀପୁତ୍ରଦାୟକଃ ।
ଅର୍ଜୁନସ୍ତ୍ରୀପ୍ରଦାତା ଚ ବହୁଲାଶ୍ଵସ୍ଵରୂପଦଃ ॥ ୨୩୧ ॥

ଶ୍ରୁତଦେଵେଷ୍ଟଦାତା ଚ ସର୍ଵଶ୍ରୁତିନିରୂପିତଃ ।
ମହାଦେଵାଦ୍ୟତିଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ଭକ୍ତିଲକ୍ଷଣନିର୍ଣୟଃ ॥ ୨୩୨ ॥

ଵୃକଗ୍ରସ୍ତଶିଵତ୍ରାତା ନାନାଵାକ୍ୟଵିଶାରଦଃ ।
ନରଗର୍ଵଵିନାଶାର୍ଥହୃତବ୍ରାହ୍ମଣବାଲକଃ ॥ ୨୩୩ ॥

ଲୋକାଲୋକପରସ୍ଥାନସ୍ଥିତବାଲକଦାୟକଃ ।
ଦ୍ଵାରକାସ୍ଥମହାଭୋଗନାନାସ୍ତ୍ରୀରତିଵର୍ଧନଃ ॥ ୨୩୪ ॥

ମନସ୍ତିରୋଧାନକୃତଵ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ୍ରୀଚିତ୍ତଭାଵିତଃ ।
ମୁକ୍ତିଲୀଲା
ମୁକ୍ତିଲୀଲାଵିହରଣୋ ମୌଶଲଵ୍ୟାଜସଂହୃତିଃ ॥ ୨୩୫ ॥

ଶ୍ରୀଭାଗଵତଧର୍ମାଦିବୋଧକୋ ଭକ୍ତିନୀତିକୃତ୍ ।
ଉଦ୍ଧଵଜ୍ଞାନଦାତା ଚ ପଞ୍ଚଵିଂଶତିଧା ଗୁରୁଃ ॥ ୨୩୬ ॥

ଆଚାରଭକ୍ତିମୁକ୍ତ୍ୟାଦିଵକ୍ତା ଶବ୍ଦୋଦ୍ଭଵସ୍ଥିତିଃ ।
ହଂସୋ ଧର୍ମପ୍ରଵକ୍ତା ଚ ସନକାଦ୍ୟୁପଦେଶକୃତ୍ ॥ ୨୩୭ ॥

ଭକ୍ତିସାଧନଵକ୍ତା ଚ ୟୋଗସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକଃ ।
ନାନାଵିଭୂତିଵକ୍ତା ଚ ଶୁଦ୍ଧଧର୍ମାଵବୋଧକଃ ॥ ୨୩୮ ॥

ମାର୍ଗତ୍ରୟଵିଭେଦାତ୍ମା ନାନାଶଙ୍କାନିଵାରକଃ ।
ଭିକ୍ଷୁଗୀତାପ୍ରଵକ୍ତା ଚ ଶୁଦ୍ଧସାଙ୍ଖ୍ୟପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୨୩୯ ॥

ମନୋଗୁଣଵିଶେଷାତ୍ମା ଜ୍ଞାପକୋକ୍ତପୁରୂରଵାଃ ।
ପୂଜାଵିଧିପ୍ରଵକ୍ତା ଚ ସର୍ଵସିଦ୍ଧାନ୍ତବୋଧକଃ ॥ ୨୪୦ ॥

ଲଘୁସ୍ଵମାର୍ଗଵକ୍ତା ଚ ସ୍ଵସ୍ଥାନଗତିବୋଧକଃ ।
ୟାଦଵାଙ୍ଗୋପସଂହର୍ତା ସର୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟଗତିକ୍ରିୟଃ ॥ ୨୪୧ ॥

ଆଶ୍ରୟଲୀଲା
କାଲଧର୍ମଵିଭେଦାର୍ଥଵର୍ଣନାଶନତତ୍ପରଃ ।
ବୁଦ୍ଧୋ ଗୁପ୍ତାର୍ଥଵକ୍ତା ଚ ନାନାଶାସ୍ତ୍ରଵିଧାୟକଃ ॥ ୨୪୨ ॥

ନଷ୍ଟଧର୍ମମନୁଷ୍ୟାଦିଲକ୍ଷଣଜ୍ଞାପନୋତ୍ସୁକଃ ।
ଆଶ୍ରୟୈକଗତିଜ୍ଞାତା କଲ୍କିଃ କଲିମଲାପହଃ ॥ ୨୪୩ ॥

ଶାସ୍ତ୍ରଵୈରାଗ୍ୟସମ୍ବୋଧୋ ନାନାପ୍ରଲୟବୋଧକଃ ।
ଵିଶେଷତଃ ଶୁକଵ୍ୟାଜପରୀକ୍ଷିଜ୍ଜ୍ଞାନବୋଧକଃ ॥ ୨୪୪ ॥

ଶୁକେଷ୍ଟଗତିରୂପାତ୍ମା ପରୀକ୍ଷିଦ୍ଦେହମୋକ୍ଷଦଃ ।
ଶବ୍ଦରୂପୋ ନାଦରୂପୋ ଵେଦରୂପୋ ଵିଭେଦନଃ ॥ ୨୪୫ ॥

ଵ୍ୟାସଃ ଶାଖାପ୍ରଵକ୍ତା ଚ ପୁରାଣାର୍ଥପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ଵଟପତ୍ରପୁଟେଶୟଃ ॥ ୨୪୬ ॥

ମାୟାଵ୍ୟାପ୍ତମହାମୋହଦୁଃଖଶାନ୍ତିପ୍ରଵର୍ତକଃ ।
ମହାଦେଵସ୍ଵରୂପଶ୍ଚ ଭକ୍ତିଦାତା କୃପାନିଧିଃ ॥ ୨୪୭ ॥

ଆଦିତ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତଃ କାଲଃ ଦ୍ଵାଦଶାତ୍ମା ସୁପୂଜିତଃ ।
ଶ୍ରୀଭାଗଵତରୂପଶ୍ଚ ସର୍ଵାର୍ଥଫଲଦାୟକଃ ॥ ୨୪୮ ॥

ଇତୀଦଂ କୀର୍ତନୀୟସ୍ୟ ହରେର୍ନାମସହସ୍ରକମ୍ ।
ପଞ୍ଚସପ୍ତତିଵିସ୍ତୀର୍ଣଂ ପୁରାଣାନ୍ତରଭାଷିତମ୍ ॥ ୨୪୯ ॥

ୟ ଏତତ୍ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଵାନ୍ ସୁସମାହିତଃ ।
ଜପେଦର୍ଥାହିତମତିଃ ସ ଗୋଵିନ୍ଦପଦଂ ଲଭେତ୍ ॥ ୨୫୦ ॥

ସର୍ଵଧର୍ମଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସର୍ଵସାଧନଵର୍ଜିତଃ ।
ଏତଦ୍ଧାରଣମାତ୍ରେଣ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ପଦଵୀଂ ଵ୍ରଜେତ୍ ॥ ୨୫୧ ॥

ହର୍ୟାଵେଶିତଚିତ୍ତେନ ଶ୍ରୀଭାଗଵତସାଗରାତ୍ ।
ସମୁଦ୍ଧୃତାନି ନାମାନି ଚିନ୍ତାମଣିନିଭାନି ହି ॥ ୨୫୨ ॥

କଣ୍ଠସ୍ଥିତାନ୍ୟର୍ଥଦୀପ୍ତ୍ୟା ବାଧନ୍ତେଽଜ୍ଞାନଜଂ ତମଃ ।
ଭକ୍ତିଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେଵସ୍ୟ ସାଧୟନ୍ତି ଵିନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୨୫୩ ॥

କିମ୍ବହୂକ୍ତେନ ଭଗଵାନ୍ ନାମଭିଃ ସ୍ତୁତଷଡ୍ଗୁଣଃ ।
ଆତ୍ମଭାଵଂ ନୟତ୍ୟାଶୁ ଭକ୍ତିଂ ଚ କୁରୁତେ ଦୃଢାମ୍ ॥ ୨୫୪ ॥

ୟଃ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିମିହ ଵାଞ୍ଛତି ସାଧନୌଘୈର୍-
ନାମାନି ଭାସୁରୟଶାଂସି ଜପେତ୍ସ ନିତ୍ୟମ୍ ।
ତଂ ଵୈ ହରିଃ ସ୍ଵପୁରୁଷଂ କୁରୁତେଽତିଶୀଘ୍ରମ୍-
ଆତ୍ମାର୍ପଣଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି ଭାଵତୁଷ୍ଟଃ ॥ ୨୫୫ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣସଖ ଵୃଷ୍ଣିଵୃଷାଵନିଧ୍ରୁଗ୍-
ରାଜନ୍ୟଵଂଶଦହନାନପଵର୍ଗଵୀର୍ୟ ।
ଗୋଵିନ୍ଦ ଗୋପଵନିତାଵ୍ରଜଭୃତ୍ୟଗୀତ
ତୀର୍ଥଶ୍ରଵଃ ଶ୍ରଵଣମଙ୍ଗଲ ପାହି ଭୃତ୍ୟାନ୍ ॥ ୨୫୬ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଭାଗଵତସାରସମୁଚ୍ଚୟେ ଵୈଶ୍ଵାନରୋକ୍ତଂ
ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାଚାର୍ୟଵିରଚିତଂ
ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Purushottama:

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top