1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Gujarati

Shri Rama Sahasranamavali 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરામસહસ્રનામાવલિઃ ૨ ॥
ૐ આર્યશ્રેષ્ઠાય નમઃ । ધરાપાલાય । સાકેતપુરપાલકાય ।
એકબાણાય । ધર્મવેત્ત્રે । સત્યસન્ધાય । અપરાજિતાય ।
ઇક્ષ્વાકુકુલસમ્ભૂતાય । રઘુનાથાય । સદાશ્રયાય । અઘધ્વંસિને ।
મહાપુણ્યાય । મનસ્વિને । મોહનાશનાય । અપ્રમેયાય । મહાભાગાય ।
સીતાસૌન્દર્યવર્ધનાય । અહલ્યોદ્ધારકાય । શાસ્ત્રે । કુલદીપાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ પ્રભાકરાય નમઃ । આપદ્વિનાશિને । ગુહ્યજ્ઞાય ।
સીતાવિરહવ્યાકુલાય । અન્તર્જ્ઞાનિને । મહાજ્ઞાનિને । શુદ્ધસંજ્ઞાય ।
અનુજપ્રિયાય । અસાધ્યસાધકાય । ભીમાય । મિતભાષિણે ।
વિદાંવરાય । અવતીર્ણાય । સમુત્તારાય । દશસ્યન્દનમાનદાય ।
આત્મારામાય । વિમાનાર્હાય । હર્ષામર્ષસુસઙ્ગતાય । અભિગમ્યાય ।
વિશાલાત્મને નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ વિરામાય નમઃ । ચિન્તનાત્મકાય । અદ્વિતીયાય ।
મહાયોગિને । સાધુચેતસે । પ્રસાદનાય । ઉગ્રશ્રિયે । અન્તકાય । તેજસે ।
તારણાય । ભૂરિસઙ્ગ્રહાય । એકદારાય । સત્ત્વનિધયે । સન્નિધયે ।
સ્મૃતિરૂપવતે । ઉત્તમાલઙ્કૃતાય । કર્ત્રે । ઉપમારહિતાય । કૃતિને ।
આજાનુબાહવે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ અક્ષુબ્ધાય નમઃ । ક્ષુબ્ધસાગરદર્પઘ્ને ।
આદિત્યુકલસન્તાનાય । વંશોચિતપરાક્રમાય । સતામનુકૂલાય ।
ભાવબદ્ધકરૈઃ સદ્ભિઃ સ્તુતાય । ઉપદેષ્ટ્રે ।
નૃપોત્કૃષ્ટાય । ભૂજામાત્રે । ખગપ્રિયાય । ઓજોરાશયે ।
નિધયે । સાક્ષાત્ક્ષણદૃષ્ટાત્મચેતનાય । ઉમાપરીક્ષિતાય ।
મૂકાય । સન્ધિજ્ઞાય । રાવણાન્તકાય । અલૈકિકાય । લોકપાલાય ।
ત્રૈલોક્યવ્યાપ્તવૈભવાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ અનુજાશ્વાસિતાય નમઃ । શિષ્ટાય । ચાપધારિષુ વરિષ્ઠાય ।
ઉદ્યમિને । બુદ્ધિમતે । ગુપ્તાય । યુયુત્સવે । સર્વદર્શનાય । ઐક્ષ્વાકાય ।
લક્ષ્મણપ્રાણાય । લક્ષ્મીવતે । ભાર્ગવપ્રિયાય । ઇષ્ટદાય ।
સત્યદિદૃક્ષવે । દિગ્જયિને । દક્ષિણાયનાય । અનન્યવૃત્તયે । ઉદ્યોગિને ।
ચન્દ્રશેખરશાન્તિદાય । અનુજાર્થસમુત્કણ્ઠાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ સુરત્રાણાય નમઃ । સુરાકૃતયે । અશ્વમેધિને । યશોવૃદ્ધાય ।
તરુણાય । તારણેક્ષણાય । અપ્રાકૃતાય । પ્રતિજ્ઞાત્રે । વરપ્રાપ્તાય ।
વરપ્રદાય । અભૂતપૂર્વાય । અદ્ભુતધ્યેયાય । રુદ્રપ્રેમિણે । સુશીતલાય ।
અન્તઃસ્પૃશે । ધનુઃસ્પૃશે । ભરતાપૃષ્ટકૌશલાય । આત્મસંસ્થાય ।
મનઃસંસ્થાય । સત્ત્વસસ્થાય નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ રણસ્થિતાય નમઃ । ઈર્ષ્યાહીનાય । મહાશક્તયે ।
સૂર્યવંશિને । જનસ્તુતાય । આસનસ્થાય । બાન્ધવસ્થાય ।
શ્રદ્ધાસ્થાનાય । ગુણસ્થિતાય । ઇન્દ્રમિત્રાય । અશુભહરાય ।
માયાવિમૃગઘાતકાય । અમોઘેષવે । સ્વભાવજ્ઞાય ।
નામોચ્ચારણસંસ્મૃતાય । અરણ્યરુદનાક્રાન્તાય ।
બાષ્પસઙ્ગુલલોચનાય । અમોઘાશીર્વચસે । અમન્દાય ।
વિદ્વદ્વન્દ્યાય નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ વનેચરાય નમઃ । ઇન્દ્રાદિદેવતાતોષાય । સંયમિને ।
વ્રતધારકાય । અન્તર્યામિણે । વિનષ્ટારયે । દમ્ભહીનાય । રવિદ્યુતયે ।
કાકુત્સ્થાય । ગિરિગમ્ભીરાય । તાટકાપ્રાણકર્ષણાય ।
કન્દમૂલાન્નસન્તુષ્ટાય । દણ્ડકારણ્યશોધનાય । કર્તવ્યદક્ષાય ।
સ્નેહાર્દ્રાય । સ્નેહકૃતે । કામસુન્દરાય । કૈકયીલીનપ્રવૃત્તયે ।
નિવૃત્તયે । નામકીર્તિતાય નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ કબન્ધઘ્નાય નમઃ । ભયત્રાણાય । ભરદ્વાજકૃતાદરાય ।
કરુણાય । પુરુષશ્રેષ્ઠાય । પુરુષાય । પરમાર્થવિદે । કેવલાય ।
સુતસઙ્ગીતાકર્ષિતાય । ઋષિસઙ્ગતાય । કાવ્યાત્મને । નયવિદે ।
માન્યાય । મુક્તાત્મને । ગુરુવિક્રમાય । ક્રમજ્ઞાય । કર્મશાસ્ત્રજ્ઞાય ।
સમ્બન્ધજ્ઞાય । સુલક્ષણાય । કિષ્કિન્ધેશહિતાકાઙ્ક્ષિણે નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ લઘુવાક્યવિશારદાય નમઃ । કપિશ્રેષ્ઠસમાયુક્તાય ।
પ્રાચીનાય । વલ્કલાવૃતાય । કાકપ્રેરિતબ્રહ્માસ્ત્રાય ।
સપ્તતાલવિભઞ્જનાય । કપટજ્ઞાય । કપિપ્રીતાય ।
કવિસ્ફૂર્તિપ્રદાયકાય । કિંવદન્તીદ્વિધાવૃત્તયે । નિધારાદ્રયે ।
વિધિપ્રિયાય । કાલમિત્રાય । કાલકર્ત્રે । કાલદિગ્દર્શિતાન્તવિદે ।
ક્રાન્તદર્શિને । વિનિષ્ક્રાન્તાય । નીતિશાસ્ત્રપુરઃસરાય ।
કુણ્ડલાલઙ્કૃતશ્રોત્રાય । ભ્રાન્તિઘ્ને નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ ભ્રમનાશકાય નમઃ । કમલાયતાક્ષાય । નીરોગાય ।
સુબદ્ધાઙ્ગાય । મૃદુસ્વનાય । ક્રવ્યાદઘ્નાય । વદાન્યાત્મને ।
સંશયાપન્નમાનસાય । કૌસલ્પાક્રોડવિશ્રામાય । કાકપક્ષધરાય ।
શુભાય । ખલક્ષયાય । અખિલશ્રેષ્ઠાય । પૃથુખ્યાતિપુરસ્કૃતાય ।
ગુહકપ્રેમભાજે । દેવાય । માનવેશાય । મહીધરાય । ગૂઢાત્મને ।
જગદાધારાય નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ કલત્રવિરહાતુરાય નમઃ । ગૂઢાચારાય । નરવ્યાઘ્રાય ।
બુધાય । બુદ્ધિપ્રચોદનાય । ગુણભૃતે । ગુણસઙ્ઘાતાય ।
સમાજોન્નતિકારણાય । ગૃધ્રહૃદ્ગતસઙ્કલ્પાય । નલનીલાઙ્ગદપ્રિયાય ।
ગૃહસ્થાય વિપિનસ્થાયિને । માર્ગસ્થાય । મુનિસઙ્ગતાય । ગૂઢજત્રવે ।
વૃષસ્કન્ધાય । મહોદારાય । શમાસ્પદાય । ચારવૃત્તાન્તસન્દિષ્ટાય ।
દુરવસ્થાસહાય નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ સખ્યે નમઃ । ચતુર્દશસહસ્રઘ્નાય । નાનાસુરનિષુદનાય ।
ચૈત્રેયાય । ચિત્રચરિતાય । ચમત્કારક્ષમાય । અલઘવે । ચતુરાય ।
બાન્ધવાય । ભર્ત્રે । ગુરવે । આત્મપ્રબોધનાય । જાનકીકાન્તાય ।
આનન્દાય । વાત્સલ્યબહુલાય । પિત્રે । જટાયુસેવિતાય । સૌમ્યાય ।
મુક્તિધાસે । પરન્તપાય નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ જનસઙ્ગ્રહકૃતે નમઃ । સૂક્ષ્માય । ચરણાશ્રિતકોમલાય ।
જનકાનન્દસઙ્કલ્પાય । સીતાપરિણયોત્સુકાય । તપસ્વિને ।
દણ્ડનાધારાય । દેવાસુરવિલક્ષણાય । ત્રિબન્ધવે । વિજયાકાઙ્ક્ષિણે ।
પ્રતિજ્ઞાપારગાય । મહતે । ત્વરિતાય । દ્વેષહીનેચ્છાય । સ્વસ્થાય ।
સ્વાગતતત્પરાય । જનનીજનસૌજન્યાય । પરિવારાગ્રણ્યે । ગુરવે ।
તત્ત્વવિદે નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ તત્ત્વસન્દેષ્ટ્રે નમઃ । તત્ત્વાચારિણે । વિચારવતે ।
તીક્ષ્ણબાણાય । ચાપપાણયે । સીતાપાણિગ્રહિણે । યૂને ।
તીક્ષ્ણાશુગાય । સરિત્તીર્ણાય । લઙ્ધિતોચ્ચમહીધરાય । દેવતાસઙ્ગતાય ।
અસઙ્ગાય । રમણીયાય । દયામયાય । દિવ્યાય । દેદીપ્યમાનાભાય ।
દારુણારિનિષૂદનાય । દુર્ધર્ષાય । દક્ષિણાય । દક્ષાય નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ દીક્ષિતાય નમઃ । અમોઘવીર્યવતે । દાત્રે ।
દૂરગતાખ્યાતયે । નિયન્ત્રે । લોકસંશ્રયાય । દુષ્કીર્તિશઙ્કિતાય ।
વીરાય । નિષ્પાપાય । દિવ્યદર્શનાય । દેહધારિણે । બ્રહ્મવેત્ત્રે ।
વિજિગીષવે । ગુણાકરાય । દૈત્યઘાતિને । બાણપાણયે । બ્રહ્માસ્ત્રાઢ્યાય ।
ગુણાન્વિતાય । દિવ્યાભરણલિપ્તાઙ્ગાય । દિવ્યમાલ્યસુપૂજિતાય નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ દૈવજ્ઞાય નમઃ । દેવતાઽઽરાધ્યાય । દેવકાર્યસમુત્સુકાય ।
દૃઢપ્રતિજ્ઞાય । દીર્ઘાયુષે । દુષ્ટદણ્ડનપણ્ડિતાય ।
દણ્ડકારણ્યસઞ્ચારિણે ।
ચતુર્દિગ્વિજયિને । જયાય । દિવ્યજન્મને । ઇન્દ્રિયેશાય ।
સ્વલ્પસન્તુષ્ટમાનસાય । દેવસમ્પૂજિતાય । રમ્યાય । દીનદુર્બલરક્ષકાય ।
દશાસ્યહનનાય । અદૂરાય । સ્થાણુસદૃશનિશ્ચયાય ।
દોષઘ્ને । સેવકારામાય નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ સીતાસન્તાપનાશનાય નમઃ । દૂષણઘ્નાય । ખરધ્વંસિને ।
સમગ્રનૃપનાયકાય । દુર્ધરાય । દુર્લભાય । દીપ્તાય ।
દુર્દિનાહતવૈભવાય । દીનનાથાય । દિવ્યરથાય । સજ્જનાત્મમનોરથાય ।
દિલીપકુલસન્દીપાય । રઘુવંશસુશોભનાય । દીર્ઘબાહવે ।
દૂરદર્શિને । વિચારાય । વિધિપણ્ડિતાય । ધનુર્ધરાય । ધનિને ।
દાન્તાય નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ તાપસાય નમઃ । નિયતાત્મવતે । ધર્મસેતવે । ધર્મમાર્ગાય ।
સેતુબન્ધનસાધનાય । ધર્મોદ્ધારાય । મનોરૂપાય । મનોહારિણે ।
મહાધનાય । ધ્યાતૃધ્યેયાત્મકાય । મધ્યાય । મોહલોભપ્રતિક્રિયાય ।
ધામમુચે । પુરમુચે । વક્ત્રે । દેશત્યાગિને । મુનિવ્રતિને । ધ્યાનશક્તયે ।
ધ્યાનમૂર્તયે । ધ્યાતૃરૂપાય નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ વિધાયકાય નમઃ । ધર્માભિપ્રાયવિજ્ઞાનિને । દૃઢાય ।
દુઃ સ્વપ્રનાશનાય । ધરન્ધરાય । ધરાભર્ત્રે । પ્રશસ્તાય ।
પુણ્યબાન્ધવાય । નીલાભાય । નિશ્ચલાય । રાજ્ઞે । કૌસલ્યેયાય ।
રઘૂત્તમાય । નીલનીરજસઙ્કાશાય । કર્કશાય । વિષકર્ષણાય ।
નિરન્તરાય । સમારાધ્યાય । સેનાધ્યક્ષાય । સનાતનાય નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ નિશાચરભયાવર્તાય નમઃ । વર્તમાનાય । ત્રિકાલવિદે ।
નીતિજ્ઞાય । રાજનીતિજ્ઞાય । ધર્મનીતિજ્ઞાય । આત્મવતે । નાયકાય ।
સાયકોત્સારિણે । વિપક્ષાસુવિકર્ષણાય । નૌકાગામિને ।
કુશેશાયિને । તપોધામ્ને । આર્તરક્ષણાય ।(તપોધામાર્તરક્ષણાય)।
નિઃસ્પૃહાય । સ્પૃહણીયશ્રિયે । નિજાનન્દાય । વિતન્દ્રિતાય ।
નિત્યોપાયાય । વનોપેતાય નમઃ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ ગુહકાય નમઃ । શ્રેયસાન્નિધયે । નિષ્ઠાવતે । નિપુણાય ।
ધુર્યાય । ધૃતિમતે । ઉત્તમસ્વરાય । નાનાઋષિમખાહૂતાય ।
યજમાનાય । યશસ્કરાય । મૈથિલીદૂષિતાર્તાન્તઃકરણાય ।
વિબુધપ્રિયાય । નિત્યાનિત્યવિવેકિને । સત્કાર્યસજ્જાય । સદુક્તિમતે ।
પુરુષાર્થદર્શકાય । વાગ્મિને । હનુમત્સેવિતાય । પ્રભવે ।
પ્રૌઢપ્રભાવાય નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ ભાવજ્ઞાય નમઃ । ભક્તાધીનાય । ઋષિપ્રિયાય । પાવનાય ।
રાજકાર્યજ્ઞાય । વસિષ્ઠાનન્દકારણાય । પર્ણગેહિને । વિગૂઢાત્મને ।
કૂટજ્ઞાય । કમલેક્ષણાય । પ્રિયાર્હાય । પ્રિયસઙ્કલ્પાય । પ્રિયામોદન-
પણ્ડિતાય । પરદુઃખાર્તચેતસે । દુર્વ્યસનેઽચલનિશ્ચયાય ।
પ્રમાણાય । પ્રેમસંવેદ્યાય । મુનિમાનસચિન્તનાય । પ્રીતિમતે ।
ઋતવતે નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ વિદુષે નમઃ । કીર્તિમતે । યુગધારણાય । પ્રેરકાય ।
ચન્દ્રવચ્ચારવે । જાગૃતાય । સજ્જકાર્મુકાય । પૂજ્યાય । પવિત્રાય ।
સર્વાત્મને । પૂજનીયાય । પ્રિયંવદાય । પ્રાપ્યાય । પ્રાપ્તાય । અનવદ્યાય ।
સ્વર્નિલયાય । નીલવિગ્રહિણે । પરતત્ત્વાર્થસન્મૂર્તયે । સત્કૃતાય ।
કૃતવિદે નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ વરાય નમઃ । પ્રસન્નાય । પ્રયતાય । પ્રીતાય । પ્રિયપ્રાયાય ।
પ્રતીક્ષિતાય । પાપઘ્ને । શક્રદત્તાસ્ત્રાય । શક્રદત્તરથસ્થિતાય ।
પ્રાતર્ધ્યેયાય । સદાભદ્રાય । ભયભઞ્જનકોવિદાય । પુણ્યસ્મરણાય ।
સન્નદ્ધાય । પુણ્યપુષ્ટિપરાયણાય । પુત્રયુગ્મપરિસ્પૃષ્ટાય । વિશ્વાસાય ।
શાન્તિવર્ધનાય । પરિચર્યાપરામર્શિને । ભૂમિજાપતયે નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ ઈશ્વરાય નમઃ । પાદુકાદાય । અનુજપ્રેમિણે । ઋજુનામ્ને ।
અભયપ્રદાય । પુત્રધર્મવિશેષજ્ઞાય । સમર્થાય । સઙ્ગરપ્રિયાય ।
પુષ્પવર્ષાવશુભ્રાઙ્ગાય । જયવતે । અમરસ્તુતાય । પુણ્યશ્લોકાય ।
પ્રશાન્તાર્ચિષે । ચન્દનાઙ્ગવિલેપનાય । પૌરાનુરઞ્જનાય । શુદ્ધાય ।
સુગ્રીવકૃતસઙ્ગતયે । પાર્થિવાય । સ્વાર્થસન્ન્યાસિને ।
સુવૃત્તાય નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

ૐ પરચિત્તવિદે નમઃ । પુષ્પકારૂઢવૈદેહીસંલાપસ્નેહવર્ધનાય ।
પિતૃમોદકરાય । અરૂક્ષાય । નષ્ટરાક્ષસવલ્ગનાય । પ્રાવૃણ્મેઘ-
સમોદારાય । શિશિરાય । શત્રુકાલનાય । પૌરાનુગમનાય ।
અવધ્યાય । વૈરિવિધ્વંસનવ્રતિને । પિનાકિમાનસાહ્લાદાય ।
વાલુકાલિઙ્ગપૂજકાય । પુરસ્થાય । વિજનસ્થાયિને । હૃદયસ્થાય ।
ગિરિસ્થિતાય । પુણ્યસ્પર્શાય । સુખસ્પર્શાય ।
પદસંસૃષ્ટપ્રસ્તરાય નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ પ્રતિપન્નસમગ્રશ્રિયે નમઃ । સત્પ્રપન્નાય । પ્રતાપવતે ।
પ્રણિપાતપ્રસન્નાન્મને । ચન્દનાદ્ભુતશીતલાય । પુણ્યનામસ્મૃતાય ।
નિત્યાય । મનુજાય । દિવ્યતાં ગતાય । બન્ધચ્છેદિને । વનચ્છન્દાય ।
સ્વચ્છન્દાય । છાદનાય । ધુવાય । બન્ધુત્રયસમાયુક્તાય । હૃન્નિ-
ધાનાય । મનોમયાય । વિભીષણશરણ્યાય । શ્રીયુક્તાય ।
શ્રીવર્ધનાય નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ પરાય નમઃ । બન્ધુનિક્ષિપ્તરાજ્યસ્વાય । સીતામોચનધોરણ્યે ।
ભવ્યભાલાય । સમુન્નાસાય । કિરીતાઙ્કિતમસ્તકાય ।
ભવાબ્ધિતરણાય । બોધાય । ધનમાનવિલક્ષણાય । ભૂરિભૃતે ।
ભવ્યસઙ્કલ્પાય । ભૂતેશાત્મને । વિબોધનાય । ભક્તચાતકમેઘાર્દ્રાય ।
મેધાવિને । વર્ધિતશ્રુતયે । ભયનિષ્કાસનાય । અજેયાય ।
નિર્જરાશાપ્રપૂરકાય । ભવસારાય નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ ભાવસારાય નમઃ । ભક્તસર્વસ્વરક્ષકાય । ભાર્ગવૌજસે ।
સમુત્કર્ષાય । રાવણસ્વસૃમોહનાય । ભરતન્યસ્તરાજ્યશ્રિયે ।
જાનકીસુખસાગરાય । મિથિલેશ્વરજામાત્રે । જાનકીહૃદયેશ્વરાય ।
માતૃભત્ત્ગાય । અનન્તશ્રિયે । પિતૃસન્દિષ્ટકર્મકૃતે । મર્યાદાપુરુષાય ।
શાન્તાય । શ્યામાય । નીરજલોચનાય । મેઘવર્ણાય । વિશાલાક્ષાય ।
શરવર્ષાવભીષણાય । મન્ત્રવિદે નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ ગાધિજાદિષ્ટાય નમઃ । ગૌતમાશ્રમપાવનાય । મધુરાય ।
અમન્દગાય । સત્ત્વાય । સાત્ત્વિકાય । મૂદુલાય । બલિને ।
મન્દસ્મિતમુખાય । અલુબ્ધાય । વિશ્રામાય । સુમનોહરાય ।
માનવેન્દ્રાય । સભાસજ્જાય । ઘનગમ્ભીરગર્જનાય । મૈથિલીમોહનાય ।
માનિને । ગર્વઘ્નાય । પુણ્યપોષણાય । મધુજાય નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ઓમધુરાકારાય નમઃ । મધુવાચે । મધુરાનનાય । મહાકર્મણે ।
વિરાધઘ્નાય । વિઘ્નશાન્તયે । અરિન્દમાય । મર્મસ્પર્શિર્શને ।
નવોન્મેષાય । ક્ષત્રિયાય । પુરુષોત્તમાય । મારીચવઞ્ચિતાય ।
ભાર્યાપ્રિયકૃતે । પ્રણયોત્કટાય । મહાત્યાગિને । રથારૂઢાય ।
પદગામિને । બહુશ્રુતાય । મહાવેગાય । મહાવીર્યાય નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ વીરાય નમઃ । માતલિસારથયે । મખત્રાત્રે । સદાચારિણે ।
હરકાર્મુકભઞ્જનાય । મહાપ્રયાસાય । પ્રામાણ્યગ્રાહિણે । સર્વસ્વદાયકાય ।
મુનિવિઘ્નાન્તકાય । શસ્ત્રિણે । શાપસમ્ભ્રાન્તલોચનાય ।
મલહારિણે । કલાવિજ્ઞાય । મનોજ્ઞાય । પરમાર્થવિદે । મિતાહારિણે ।
સહિષ્ણવે । ભૂપાલકાય । પરવીરઘ્ને । માતૃસ્રેહિને નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ સુતસ્નેહિને નમઃ । સ્નિગ્ધાઙ્ગાય । સ્નિગ્ધદર્શનાય ।
માતૃપિતૃપદસ્પર્શિને । અશ્મસ્પર્શિને । મનોગતાય । મૃદુસ્પર્શાય ।
ઇષુસ્પર્શિને । સીતાસમ્મિતવિગ્રહાય । માતૃપ્રમોદનાય । જપ્યાય ।
વનપ્રસ્થાય । પ્રગલ્ભધિયે । યજ્ઞસંરક્ષણાય । સાક્ષિણે । આધારાય ।
વેદવિદે । નૃપાય । યોજનાચતુરાય । સ્વામિને નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ દીર્ઘાન્વેષિણે નમઃ । સુબાહુઘ્ને । યુગેન્દ્રાય । ભારતાદર્શાય ।
સૂક્ષ્મદર્શિને । ઋજુસ્વનાય । યદૃચ્છાલાભલઘ્વાશિને ।
મન્ત્રરશ્મિપ્રભાકરાય । યજ્ઞાહૂતનૃપવૃન્દાય । ઋક્ષવાનરસેવિતાય ।
યજ્ઞદત્તાય । યજ્ઞકર્ત્રે । યજ્ઞવેત્ત્રે । યશોમયાય । યતેન્દ્રિયાય ।
યતિને । યુક્તાય । રાજયોગિને । હરપ્રિયાય । રાઘવાય નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ રવિવંશાઢયાય નમઃ । રામચન્દ્રાય । અરિમર્દનાય । રુચિરાય ।
ચિરસન્ધેયાય । સઙ્ઘર્ષજ્ઞાય । નરેશ્વરાય । રુચિરસ્મિતશોભાઢ્યાય ।
દૃઢોરસ્કાય । મહાભુજાય । રાજ્યહીનાય । પુરત્યાગિને ।
બાષ્પસઙ્કુલલોચનાય । ઋષિસમ્માનિતાય । સીમાપારીણાય ।
રાજસત્તમાય । રામાય । દાશરથયે । શ્રેયસે ।
ભુવિ પરમાત્મસમાય નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ લઙ્કેશક્ષોભણાય નમઃ । ધન્યાય । ચેતોહારિણે । સ્વયન્ધનાય ।
લાવણ્યખનયે । આખ્યાતાય । પ્રમુખાય । ક્ષત્રરક્ષણાય ।
લઙ્કાપતિભયોદ્રેકાય । સુપુત્રાય । વિમલાન્તરાય ।
વિવેકિને । કોમલાય । કાન્તાય । ક્ષમાવતે । દુરિતાન્તકાય ।
વનવાસિને । સુખત્યાગિને । સુખકૃતે । સુન્દરાય નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ વશિને નમઃ । વિરાગિણે । ગૌરવાય । ધીરાય । શૂરાય ।
રાક્ષસઘાતકાય । વર્ધિષ્ણવે । વિજયિને । પ્રાજ્ઞાય । રહસ્યજ્ઞાય ।
વિમર્શવિદે । વાલ્મીકિપ્રતિભાસ્રોતસે । સાધુકર્મણે । સતાં ગતયે ।
વિનયિને । ન્યાયવિજ્ઞાત્રે । પ્રજારઞ્જનધર્મવિદે । વિમલાય । મતિમતે ।
નેત્રે નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

ૐ નેત્રાનન્દપ્રદાયકાય નમઃ । વિનીતાય । વૃદ્ધસૌજન્યાય ।
વૃક્ષભિદે । ચેતસા ઋજવે । વત્સલાય । મિત્રહૃન્મોદાય ।
સુગ્રીવહિતકૃતે । વિભવે । વાલિનિર્દલનાય । અસહ્યાય । ઋક્ષસાહ્યાય ।
મહામતયે । વૃક્ષાલિઙ્ગનલીલાવિદે । મુનિમોક્ષપટવે । સુધિયે ।
વરેણ્યાય । પરમોદારાય । નિગ્રહિણે । ચિરવિગ્રહિણે નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ વાસવોપમસામર્થ્યાય । જ્યાસઙ્ઘાતોગ્રનિઃસ્વનાય ।
વિશ્વામિત્રપરામૃષ્ટાય । પૂર્ણાય । બલસમાયુતાય । વૈદેહીપ્રાણસન્તોષાય ।
શરણાગતવત્સલાય । વિનમ્રાય । સ્વાભિમાનાર્હાય ।
પર્ણશાલાસમાશ્રિતાય । વૃત્તગણ્ડાય । શુભદન્તિને । સમભ્રૂદ્વય-
શોભિતાય । વિકસત્પઙ્કજાભાસ્યાય । પ્રેમદૃષ્ટયે । સુલોચનાય ।
વૈષ્ણવાય । નરશાર્દૂલાય । ભગવતે । ભક્તરક્ષણાય નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ વસિષ્ઠપ્રિયશિષ્યાય નમઃ । ચિત્સ્વરૂપાય ।
ચેતનાત્મકાય । વિવિધાપત્પરાક્રાન્તાય । વાનરોત્કર્ષકારણાય ।
વીતરાગિણે । શર્મદાયિને । મુનિમન્તવ્યસાધનાય । વિરહિણે ।
હરસઙ્કલ્પાય । હર્ષોત્ફુલ્લવરાનનાય । વૃત્તિજ્ઞાય । વ્યવહારજ્ઞાય ।
ક્ષેમકારિણે । પૃથુપ્રભાય । વિપ્રપ્રેમિણે । વનક્રાન્તાય । ફલભુજે ।
ફલદાયકાય । વિપન્મિત્રાય નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ મહામન્ત્રાય નમઃ । શક્તિયુક્તાય । જટાધરાય ।
વ્યાયામવ્યાયતાકારાય । વિદાં વિશ્રામસમ્ભવાય । વન્યમાનવ-
કલ્યાણાય । કુલાચારવિચક્ષણાય । વિપક્ષોરઃપ્રહારજ્ઞાય ।
ચાપધારિબહૂકૃતાય । વિપલ્લઙ્ઘિને । ઘનશ્યામાય ।
ઘોરકૃદ્રાક્ષસાસહાય । વામાઙ્કાશ્રયિણીસીતામુખદર્શનતત્પરાય ।
વિવિધાશ્રમસમ્પૂજ્યાય । શરભઙ્ગકૃતાદરાય । વિષ્ણુચાપધરાય ।
ક્ષત્રાય । ધનુર્ધરશિરોમણયે । વનગામિને । પદત્યાગિને નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ પાદચારિણે નમઃ । વ્રતસ્થિતાય । વિજિતાશાય ।
મહાવીરાય । દાક્ષિણ્યનવનિર્ઝરાય । વિષ્ણુતેજોંઽશસમ્ભૂતાય ।
સત્યપ્રેમિણે । દૃઢવ્રતાય । વાનરારામદાય । નમ્રાય । મૃદુભાષિણે ।
મહામનસે । શત્રુઘ્ને । વિઘ્નહન્ત્રે । સલ્લોકસમ્માનતત્પરાય ।
શત્રુઘ્નાગ્રજનયે । શ્રીમતે । સાગરાદરપૂજકાય । શોકકર્ત્રે ।
શોકહર્ત્રે નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ શીલવતે નમઃ । હૃદયઙ્ગમાય । શુભકૃતે । શુભસઙ્કલ્પાય ।
કૃતાન્તાય । દૃઢસઙ્ગરાય । શોકહન્ત્રે । વિશેષાર્હાય ।
શેષસઙ્ગતજીવનાય । શત્રુજિતે । સર્વકલ્યાણાય । મોહજિતે ।
સર્વમઙ્ગલાય । શમ્બૂકવધવકાય । અભીષ્ટદાય । યુગધર્માગ્રહિણે ।
યમાય । શક્તિમતે રણમેધાવિને । શ્રેષ્ઠાય નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ સામર્થ્યસંયુતાય નમઃ । શિવસ્વાય । શિવચૈતન્યાય । શિવાત્મને ।
શિવબોધનાય । શબરીભાવનામુગ્ધાય । સર્વમાર્દવસુન્દરાય ।
શમિને । દમિને । સમાસીનાય । કર્મયોગિને । સુસાધકાય ।
શાકભુજે । ક્ષેપણાસ્ત્રજ્ઞાય । ન્યાયરૂપાય । નૃણાં વરાય ।
શૂન્યાશ્રમાય । શૂન્યમનસે । લતાપાદપપૃચ્છકાય ।
શાપોક્તિરહિતોદ્ગારાય નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ નિર્મલાય નમઃ । નામપાવનાય । શુદ્ધાન્તઃકરણાય ।
પ્રેષ્ઠાય । નિષ્કલઙ્કાય । અવિકમ્પનાય । શ્રેયસ્કરાય । પૃથુસ્કન્ધાયા
બન્ધનાસયે । સુરાર્ચિતાય । શ્રદ્ધેયાય । શીલસમ્પન્નાય । સુજનાય ।
સજ્જનાન્તિકાય । શ્રમિકાય । શ્રાન્તવૈદેહીવિશ્રામાય । શ્રુતિપારગાય ।
શ્રદ્ધાલવે । નીતિસિદ્ધાન્તિને । સભ્યાય નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ સામાન્યવત્સલાય નમઃ । સુમિત્રાસુતસેવાર્થિને ।
ભરતાદિષ્ટવૈભવાય । સાધ્યાય । સ્વાધ્યાયવિજ્ઞેયાય । શબ્દપાલાય ।
પરાત્પરાય । સઞ્જીવનાય । જીવસખ્યે । ધનુર્વિદ્યાવિશારદાય ।
યમબુદ્ધયે । મહાતેજસે । અનાસક્તાય । પ્રિયાવહાય । સિદ્ધાય ।
સર્વાઙ્ગસમ્પૂર્ણાય । કારુણ્યાર્દ્રપયોનિધયે । સુશીલાય । શિવચિત્ત-
જ્ઞાય । શિવધ્યેયાય નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ શિવાસ્પદાય નમઃ । સમદર્શિને । ધનુર્ભઙ્ગિને ।
સંશયોચ્છેદનાય । શુચયે । સત્યવાદિને । કાર્યવાહાય । ચૈતન્યાય ।
સુસમાહિતાય । સન્મિત્રાય । વાયુપુત્રેશાય । વિભીષણકૃતાનતયે ।
સગુણાય । સર્વથાઽઽરામાય । નિર્દ્વન્દ્વાય । સત્યમાસ્થિતાય ।
સામકૃતે । દણ્ડવિદે । દણ્ડિને । કોદણ્ડિને નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ ચણ્ડવિક્રમાય નમઃ । સાધુક્ષેમાય । રણાવેશિને ।
રણકર્ત્રે । દયાર્ણવાય । સત્ત્વમૂર્તયે । પરસ્મૈ જ્યોતિષે । જ્યેષ્ઠપુત્રાય ।
નિરામયાય । સ્વકીયાભ્યન્તરાવિષ્ટાય । અવિકારિણે । નભઃસદૃશાય ।
સરલાય । સારસર્વસ્વાય । સતાં સઙ્કલ્પસૌરભાય ।
સુરસઙ્ઘસમુદ્ધર્ત્રે । ચક્રવર્તિને । મહીપતયે । સુજ્ઞાય ।
સ્વભાવવિજ્ઞાનિને નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ તિતિક્ષવે નમઃ । શત્રુતાપનાય । સમાધિસ્થાય ।
શસ્ત્રસજ્જાય । પિત્રાજ્ઞાપાલનપ્રિયાય । સમકર્ણાય । સુવાક્યજ્ઞાય ।
ગન્ધરેખિતભાલકાય । સ્કન્ધસ્થાપિતતૂણીરાય । ધનુર્ધારણધોરણ્યે ।
સર્વસિદ્ધિસમાવેશાય । વીરવેષાય । રિપુક્ષયાય । સઙ્કલ્પસાધકાય ।
અક્લિષ્ટાય । ઘોરાસુરવિમર્દનાય । સમુદ્રપારગાય । જેત્રે ।
જિતક્રોધાય । જનપ્રિયાય નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ૐ સંસ્કૃતાય નમઃ । સુષમાય । શ્યામાય । સમુત્ક્રાન્તાય ।
સદાશુચયે । સદ્ધભપ્રેરકાય । ધર્માય ।
ધર્મસંરક્ષણોત્સુકાય નમઃ ॥ ૧૦૦૮ ॥

ઇતિ શ્રીરામસહસ્રનામાવલિઃ ૨ સમ્પાતા ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 2:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment