1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Malayalam

Shri Rama Sahasranamavali 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരാമസഹസ്രനാമാവലിഃ 2 ॥
ഓം ആര്യശ്രേഷ്ഠായ നമഃ । ധരാപാലായ । സാകേതപുരപാലകായ ।
ഏകബാണായ । ധര്‍മവേത്ത്രേ । സത്യസന്ധായ । അപരാജിതായ ।
ഇക്ഷ്വാകുകുലസംഭൂതായ । രഘുനാഥായ । സദാശ്രയായ । അഘധ്വംസിനേ ।
മഹാപുണ്യായ । മനസ്വിനേ । മോഹനാശനായ । അപ്രമേയായ । മഹാഭാഗായ ।
സീതാസൌന്ദര്യവര്‍ധനായ । അഹല്യോദ്ധാരകായ । ശാസ്ത്രേ । കുലദീപായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം പ്രഭാകരായ നമഃ । ആപദ്വിനാശിനേ । ഗുഹ്യജ്ഞായ ।
സീതാവിരഹവ്യാകുലായ । അന്തര്‍ജ്ഞാനിനേ । മഹാജ്ഞാനിനേ । ശുദ്ധസംജ്ഞായ ।
അനുജപ്രിയായ । അസാധ്യസാധകായ । ഭീമായ । മിതഭാഷിണേ ।
വിദാംവരായ । അവതീര്‍ണായ । സമുത്താരായ । ദശസ്യന്ദനമാനദായ ।
ആത്മാരാമായ । വിമാനാര്‍ഹായ । ഹര്‍ഷാമര്‍ഷസുസങ്ഗതായ । അഭിഗംയായ ।
വിശാലാത്മനേ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം വിരാമായ നമഃ । ചിന്തനാത്മകായ । അദ്വിതീയായ ।
മഹായോഗിനേ । സാധുചേതസേ । പ്രസാദനായ । ഉഗ്രശ്രിയേ । അന്തകായ । തേജസേ ।
താരണായ । ഭൂരിസങ്ഗ്രഹായ । ഏകദാരായ । സത്ത്വനിധയേ । സന്നിധയേ ।
സ്മൃതിരൂപവതേ । ഉത്തമാലങ്കൃതായ । കര്‍ത്രേ । ഉപമാരഹിതായ । കൃതിനേ ।
ആജാനുബാഹവേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം അക്ഷുബ്ധായ നമഃ । ക്ഷുബ്ധസാഗരദര്‍പഘ്നേ ।
ആദിത്യുകലസന്താനായ । വംശോചിതപരാക്രമായ । സതാമനുകൂലായ ।
ഭാവബദ്ധകരൈഃ സദ്ഭിഃ സ്തുതായ । ഉപദേഷ്ട്രേ ।
നൃപോത്കൃഷ്ടായ । ഭൂജാമാത്രേ । ഖഗപ്രിയായ । ഓജോരാശയേ ।
നിധയേ । സാക്ഷാത്ക്ഷണദൃഷ്ടാത്മചേതനായ । ഉമാപരീക്ഷിതായ ।
മൂകായ । സന്ധിജ്ഞായ । രാവണാന്തകായ । അലൈകികായ । ലോകപാലായ ।
ത്രൈലോക്യവ്യാപ്തവൈഭവായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം അനുജാശ്വാസിതായ നമഃ । ശിഷ്ടായ । ചാപധാരിഷു വരിഷ്ഠായ ।
ഉദ്യമിനേ । ബുദ്ധിമതേ । ഗുപ്തായ । യുയുത്സവേ । സര്‍വദര്‍ശനായ । ഐക്ഷ്വാകായ ।
ലക്ഷ്മണപ്രാണായ । ലക്ഷ്മീവതേ । ഭാര്‍ഗവപ്രിയായ । ഇഷ്ടദായ ।
സത്യദിദൃക്ഷവേ । ദിഗ്ജയിനേ । ദക്ഷിണായനായ । അനന്യവൃത്തയേ । ഉദ്യോഗിനേ ।
ചന്ദ്രശേഖരശാന്തിദായ । അനുജാര്‍ഥസമുത്കണ്ഠായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം സുരത്രാണായ നമഃ । സുരാകൃതയേ । അശ്വമേധിനേ । യശോവൃദ്ധായ ।
തരുണായ । താരണേക്ഷണായ । അപ്രാകൃതായ । പ്രതിജ്ഞാത്രേ । വരപ്രാപ്തായ ।
വരപ്രദായ । അഭൂതപൂര്‍വായ । അദ്ഭുതധ്യേയായ । രുദ്രപ്രേമിണേ । സുശീതലായ ।
അന്തഃസ്പൃശേ । ധനുഃസ്പൃശേ । ഭരതാപൃഷ്ടകൌശലായ । ആത്മസംസ്ഥായ ।
മനഃസംസ്ഥായ । സത്ത്വസസ്ഥായ നമഃ ॥ 120 ॥

ഓം രണസ്ഥിതായ നമഃ । ഈര്‍ഷ്യാഹീനായ । മഹാശക്തയേ ।
സൂര്യവംശിനേ । ജനസ്തുതായ । ആസനസ്ഥായ । ബാന്ധവസ്ഥായ ।
ശ്രദ്ധാസ്ഥാനായ । ഗുണസ്ഥിതായ । ഇന്ദ്രമിത്രായ । അശുഭഹരായ ।
മായാവിമൃഗഘാതകായ । അമോഘേഷവേ । സ്വഭാവജ്ഞായ ।
നാമോച്ചാരണസംസ്മൃതായ । അരണ്യരുദനാക്രാന്തായ ।
ബാഷ്പസങ്ഗുലലോചനായ । അമോഘാശീര്‍വചസേ । അമന്ദായ ।
വിദ്വദ്വന്ദ്യായ നമഃ ॥ 140 ॥

ഓം വനേചരായ നമഃ । ഇന്ദ്രാദിദേവതാതോഷായ । സംയമിനേ ।
വ്രതധാരകായ । അന്തര്യാമിണേ । വിനഷ്ടാരയേ । ദംഭഹീനായ । രവിദ്യുതയേ ।
കാകുത്സ്ഥായ । ഗിരിഗംഭീരായ । താടകാപ്രാണകര്‍ഷണായ ।
കന്ദമൂലാന്നസന്തുഷ്ടായ । ദണ്ഡകാരണ്യശോധനായ । കര്‍തവ്യദക്ഷായ ।
സ്നേഹാര്‍ദ്രായ । സ്നേഹകൃതേ । കാമസുന്ദരായ । കൈകയീലീനപ്രവൃത്തയേ ।
നിവൃത്തയേ । നാമകീര്‍തിതായ നമഃ ॥ 160 ॥

ഓം കബന്ധഘ്നായ നമഃ । ഭയത്രാണായ । ഭരദ്വാജകൃതാദരായ ।
കരുണായ । പുരുഷശ്രേഷ്ഠായ । പുരുഷായ । പരമാര്‍ഥവിദേ । കേവലായ ।
സുതസങ്ഗീതാകര്‍ഷിതായ । ഋഷിസങ്ഗതായ । കാവ്യാത്മനേ । നയവിദേ ।
മാന്യായ । മുക്താത്മനേ । ഗുരുവിക്രമായ । ക്രമജ്ഞായ । കര്‍മശാസ്ത്രജ്ഞായ ।
സംബന്ധജ്ഞായ । സുലക്ഷണായ । കിഷ്കിന്ധേശഹിതാകാങ്ക്ഷിണേ നമഃ ॥ 180 ॥

ഓം ലഘുവാക്യവിശാരദായ നമഃ । കപിശ്രേഷ്ഠസമായുക്തായ ।
പ്രാചീനായ । വല്‍കലാവൃതായ । കാകപ്രേരിതബ്രഹ്മാസ്ത്രായ ।
സപ്തതാലവിഭഞ്ജനായ । കപടജ്ഞായ । കപിപ്രീതായ ।
കവിസ്ഫൂര്‍തിപ്രദായകായ । കിംവദന്തീദ്വിധാവൃത്തയേ । നിധാരാദ്രയേ ।
വിധിപ്രിയായ । കാലമിത്രായ । കാലകര്‍ത്രേ । കാലദിഗ്ദര്‍ശിതാന്തവിദേ ।
ക്രാന്തദര്‍ശിനേ । വിനിഷ്ക്രാന്തായ । നീതിശാസ്ത്രപുരഃസരായ ।
കുണ്ഡലാലങ്കൃതശ്രോത്രായ । ഭ്രാന്തിഘ്നേ നമഃ ॥ 200 ॥

ഓം ഭ്രമനാശകായ നമഃ । കമലായതാക്ഷായ । നീരോഗായ ।
സുബദ്ധാങ്ഗായ । മൃദുസ്വനായ । ക്രവ്യാദഘ്നായ । വദാന്യാത്മനേ ।
സംശയാപന്നമാനസായ । കൌസല്‍പാക്രോഡവിശ്രാമായ । കാകപക്ഷധരായ ।
ശുഭായ । ഖലക്ഷയായ । അഖിലശ്രേഷ്ഠായ । പൃഥുഖ്യാതിപുരസ്കൃതായ ।
ഗുഹകപ്രേമഭാജേ । ദേവായ । മാനവേശായ । മഹീധരായ । ഗൂഢാത്മനേ ।
ജഗദാധാരായ നമഃ ॥ 220 ॥

ഓം കലത്രവിരഹാതുരായ നമഃ । ഗൂഢാചാരായ । നരവ്യാഘ്രായ ।
ബുധായ । ബുദ്ധിപ്രചോദനായ । ഗുണഭൃതേ । ഗുണസങ്ഘാതായ ।
സമാജോന്നതികാരണായ । ഗൃധ്രഹൃദ്ഗതസങ്കല്‍പായ । നലനീലാങ്ഗദപ്രിയായ ।
ഗൃഹസ്ഥായ വിപിനസ്ഥായിനേ । മാര്‍ഗസ്ഥായ । മുനിസങ്ഗതായ । ഗൂഢജത്രവേ ।
വൃഷസ്കന്ധായ । മഹോദാരായ । ശമാസ്പദായ । ചാരവൃത്താന്തസന്ദിഷ്ടായ ।
ദുരവസ്ഥാസഹായ നമഃ ॥ 240 ॥

ഓം സഖ്യേ നമഃ । ചതുര്‍ദശസഹസ്രഘ്നായ । നാനാസുരനിഷുദനായ ।
ചൈത്രേയായ । ചിത്രചരിതായ । ചമത്കാരക്ഷമായ । അലഘവേ । ചതുരായ ।
ബാന്ധവായ । ഭര്‍ത്രേ । ഗുരവേ । ആത്മപ്രബോധനായ । ജാനകീകാന്തായ ।
ആനന്ദായ । വാത്സല്യബഹുലായ । പിത്രേ । ജടായുസേവിതായ । സൌംയായ ।
മുക്തിധാസേ । പരന്തപായ നമഃ ॥ 260 ॥

ഓം ജനസങ്ഗ്രഹകൃതേ നമഃ । സൂക്ഷ്മായ । ചരണാശ്രിതകോമലായ ।
ജനകാനന്ദസങ്കല്‍പായ । സീതാപരിണയോത്സുകായ । തപസ്വിനേ ।
ദണ്ഡനാധാരായ । ദേവാസുരവിലക്ഷണായ । ത്രിബന്ധവേ । വിജയാകാങ്ക്ഷിണേ ।
പ്രതിജ്ഞാപാരഗായ । മഹതേ । ത്വരിതായ । ദ്വേഷഹീനേച്ഛായ । സ്വസ്ഥായ ।
സ്വാഗതതത്പരായ । ജനനീജനസൌജന്യായ । പരിവാരാഗ്രണ്യേ । ഗുരവേ ।
തത്ത്വവിദേ നമഃ ॥ 280 ॥

ഓം തത്ത്വസന്ദേഷ്ട്രേ നമഃ । തത്ത്വാചാരിണേ । വിചാരവതേ ।
തീക്ഷ്ണബാണായ । ചാപപാണയേ । സീതാപാണിഗ്രഹിണേ । യൂനേ ।
തീക്ഷ്ണാശുഗായ । സരിത്തീര്‍ണായ । ലങ്ധിതോച്ചമഹീധരായ । ദേവതാസങ്ഗതായ ।
അസങ്ഗായ । രമണീയായ । ദയാമയായ । ദിവ്യായ । ദേദീപ്യമാനാഭായ ।
ദാരുണാരിനിഷൂദനായ । ദുര്‍ധര്‍ഷായ । ദക്ഷിണായ । ദക്ഷായ നമഃ ॥ 300 ॥

ഓം ദീക്ഷിതായ നമഃ । അമോഘവീര്യവതേ । ദാത്രേ ।
ദൂരഗതാഖ്യാതയേ । നിയന്ത്രേ । ലോകസംശ്രയായ । ദുഷ്കീര്‍തിശങ്കിതായ ।
വീരായ । നിഷ്പാപായ । ദിവ്യദര്‍ശനായ । ദേഹധാരിണേ । ബ്രഹ്മവേത്ത്രേ ।
വിജിഗീഷവേ । ഗുണാകരായ । ദൈത്യഘാതിനേ । ബാണപാണയേ । ബ്രഹ്മാസ്ത്രാഢ്യായ ।
ഗുണാന്വിതായ । ദിവ്യാഭരണലിപ്താങ്ഗായ । ദിവ്യമാല്യസുപൂജിതായ നമഃ ॥ 320 ॥

ഓം ദൈവജ്ഞായ നമഃ । ദേവതാഽഽരാധ്യായ । ദേവകാര്യസമുത്സുകായ ।
ദൃഢപ്രതിജ്ഞായ । ദീര്‍ഘായുഷേ । ദുഷ്ടദണ്ഡനപണ്ഡിതായ ।
ദണ്ഡകാരണ്യസഞ്ചാരിണേ ।
ചതുര്‍ദിഗ്വിജയിനേ । ജയായ । ദിവ്യജന്‍മനേ । ഇന്ദ്രിയേശായ ।
സ്വല്‍പസന്തുഷ്ടമാനസായ । ദേവസമ്പൂജിതായ । രംയായ । ദീനദുര്‍ബലരക്ഷകായ ।
ദശാസ്യഹനനായ । അദൂരായ । സ്ഥാണുസദൃശനിശ്ചയായ ।
ദോഷഘ്നേ । സേവകാരാമായ നമഃ ॥ 340 ॥

ഓം സീതാസന്താപനാശനായ നമഃ । ദൂഷണഘ്നായ । ഖരധ്വംസിനേ ।
സമഗ്രനൃപനായകായ । ദുര്‍ധരായ । ദുര്ലഭായ । ദീപ്തായ ।
ദുര്‍ദിനാഹതവൈഭവായ । ദീനനാഥായ । ദിവ്യരഥായ । സജ്ജനാത്മമനോരഥായ ।
ദിലീപകുലസന്ദീപായ । രഘുവംശസുശോഭനായ । ദീര്‍ഘബാഹവേ ।
ദൂരദര്‍ശിനേ । വിചാരായ । വിധിപണ്ഡിതായ । ധനുര്‍ധരായ । ധനിനേ ।
ദാന്തായ നമഃ ॥ 360 ॥

ഓം താപസായ നമഃ । നിയതാത്മവതേ । ധര്‍മസേതവേ । ധര്‍മമാര്‍ഗായ ।
സേതുബന്ധനസാധനായ । ധര്‍മോദ്ധാരായ । മനോരൂപായ । മനോഹാരിണേ ।
മഹാധനായ । ധ്യാതൃധ്യേയാത്മകായ । മധ്യായ । മോഹലോഭപ്രതിക്രിയായ ।
ധാമമുചേ । പുരമുചേ । വക്ത്രേ । ദേശത്യാഗിനേ । മുനിവ്രതിനേ । ധ്യാനശക്തയേ ।
ധ്യാനമൂര്‍തയേ । ധ്യാതൃരൂപായ നമഃ ॥ 380 ॥

ഓം വിധായകായ നമഃ । ധര്‍മാഭിപ്രായവിജ്ഞാനിനേ । ദൃഢായ ।
ദുഃ സ്വപ്രനാശനായ । ധരന്ധരായ । ധരാഭര്‍ത്രേ । പ്രശസ്തായ ।
പുണ്യബാന്ധവായ । നീലാഭായ । നിശ്ചലായ । രാജ്ഞേ । കൌസല്യേയായ ।
രഘൂത്തമായ । നീലനീരജസങ്കാശായ । കര്‍കശായ । വിഷകര്‍ഷണായ ।
നിരന്തരായ । സമാരാധ്യായ । സേനാധ്യക്ഷായ । സനാതനായ നമഃ ॥ 400 ॥

ഓം നിശാചരഭയാവര്‍തായ നമഃ । വര്‍തമാനായ । ത്രികാലവിദേ ।
നീതിജ്ഞായ । രാജനീതിജ്ഞായ । ധര്‍മനീതിജ്ഞായ । ആത്മവതേ । നായകായ ।
സായകോത്സാരിണേ । വിപക്ഷാസുവികര്‍ഷണായ । നൌകാഗാമിനേ ।
കുശേശായിനേ । തപോധാംനേ । ആര്‍തരക്ഷണായ ।(തപോധാമാര്‍തരക്ഷണായ)।
നിഃസ്പൃഹായ । സ്പൃഹണീയശ്രിയേ । നിജാനന്ദായ । വിതന്ദ്രിതായ ।
നിത്യോപായായ । വനോപേതായ നമഃ ॥ 420 ॥

ഓം ഗുഹകായ നമഃ । ശ്രേയസാന്നിധയേ । നിഷ്ഠാവതേ । നിപുണായ ।
ധുര്യായ । ധൃതിമതേ । ഉത്തമസ്വരായ । നാനാഋഷിമഖാഹൂതായ ।
യജമാനായ । യശസ്കരായ । മൈഥിലീദൂഷിതാര്‍താന്തഃകരണായ ।
വിബുധപ്രിയായ । നിത്യാനിത്യവിവേകിനേ । സത്കാര്യസജ്ജായ । സദുക്തിമതേ ।
പുരുഷാര്‍ഥദര്‍ശകായ । വാഗ്മിനേ । ഹനുമത്സേവിതായ । പ്രഭവേ ।
പ്രൌഢപ്രഭാവായ നമഃ ॥ 440 ॥

ഓം ഭാവജ്ഞായ നമഃ । ഭക്താധീനായ । ഋഷിപ്രിയായ । പാവനായ ।
രാജകാര്യജ്ഞായ । വസിഷ്ഠാനന്ദകാരണായ । പര്‍ണഗേഹിനേ । വിഗൂഢാത്മനേ ।
കൂടജ്ഞായ । കമലേക്ഷണായ । പ്രിയാര്‍ഹായ । പ്രിയസങ്കല്‍പായ । പ്രിയാമോദന-
പണ്ഡിതായ । പരദുഃഖാര്‍തചേതസേ । ദുര്‍വ്യസനേഽചലനിശ്ചയായ ।
പ്രമാണായ । പ്രേമസംവേദ്യായ । മുനിമാനസചിന്തനായ । പ്രീതിമതേ ।
ഋതവതേ നമഃ ॥ 460 ॥

ഓം വിദുഷേ നമഃ । കീര്‍തിമതേ । യുഗധാരണായ । പ്രേരകായ ।
ചന്ദ്രവച്ചാരവേ । ജാഗൃതായ । സജ്ജകാര്‍മുകായ । പൂജ്യായ । പവിത്രായ ।
സര്‍വാത്മനേ । പൂജനീയായ । പ്രിയംവദായ । പ്രാപ്യായ । പ്രാപ്തായ । അനവദ്യായ ।
സ്വര്‍നിലയായ । നീലവിഗ്രഹിണേ । പരതത്ത്വാര്‍ഥസന്‍മൂര്‍തയേ । സത്കൃതായ ।
കൃതവിദേ നമഃ ॥ 480 ॥

ഓം വരായ നമഃ । പ്രസന്നായ । പ്രയതായ । പ്രീതായ । പ്രിയപ്രായായ ।
പ്രതീക്ഷിതായ । പാപഘ്നേ । ശക്രദത്താസ്ത്രായ । ശക്രദത്തരഥസ്ഥിതായ ।
പ്രാതര്‍ധ്യേയായ । സദാഭദ്രായ । ഭയഭഞ്ജനകോവിദായ । പുണ്യസ്മരണായ ।
സന്നദ്ധായ । പുണ്യപുഷ്ടിപരായണായ । പുത്രയുഗ്മപരിസ്പൃഷ്ടായ । വിശ്വാസായ ।
ശാന്തിവര്‍ധനായ । പരിചര്യാപരാമര്‍ശിനേ । ഭൂമിജാപതയേ നമഃ ॥ 500 ॥

ഓം ഈശ്വരായ നമഃ । പാദുകാദായ । അനുജപ്രേമിണേ । ഋജുനാംനേ ।
അഭയപ്രദായ । പുത്രധര്‍മവിശേഷജ്ഞായ । സമര്‍ഥായ । സങ്ഗരപ്രിയായ ।
പുഷ്പവര്‍ഷാവശുഭ്രാങ്ഗായ । ജയവതേ । അമരസ്തുതായ । പുണ്യശ്ലോകായ ।
പ്രശാന്താര്‍ചിഷേ । ചന്ദനാങ്ഗവിലേപനായ । പൌരാനുരഞ്ജനായ । ശുദ്ധായ ।
സുഗ്രീവകൃതസങ്ഗതയേ । പാര്‍ഥിവായ । സ്വാര്‍ഥസന്ന്യാസിനേ ।
സുവൃത്തായ നമഃ ॥ 520 ॥

ഓം പരചിത്തവിദേ നമഃ । പുഷ്പകാരൂഢവൈദേഹീസംലാപസ്നേഹവര്‍ധനായ ।
പിതൃമോദകരായ । അരൂക്ഷായ । നഷ്ടരാക്ഷസവല്‍ഗനായ । പ്രാവൃണ്‍മേഘ-
സമോദാരായ । ശിശിരായ । ശത്രുകാലനായ । പൌരാനുഗമനായ ।
അവധ്യായ । വൈരിവിധ്വംസനവ്രതിനേ । പിനാകിമാനസാഹ്ലാദായ ।
വാലുകാലിങ്ഗപൂജകായ । പുരസ്ഥായ । വിജനസ്ഥായിനേ । ഹൃദയസ്ഥായ ।
ഗിരിസ്ഥിതായ । പുണ്യസ്പര്‍ശായ । സുഖസ്പര്‍ശായ ।
പദസംസൃഷ്ടപ്രസ്തരായ നമഃ ॥ 540 ॥

ഓം പ്രതിപന്നസമഗ്രശ്രിയേ നമഃ । സത്പ്രപന്നായ । പ്രതാപവതേ ।
പ്രണിപാതപ്രസന്നാന്‍മനേ । ചന്ദനാദ്ഭുതശീതലായ । പുണ്യനാമസ്മൃതായ ।
നിത്യായ । മനുജായ । ദിവ്യതാം ഗതായ । ബന്ധച്ഛേദിനേ । വനച്ഛന്ദായ ।
സ്വച്ഛന്ദായ । ഛാദനായ । ധുവായ । ബന്ധുത്രയസമായുക്തായ । ഹൃന്നി-
ധാനായ । മനോമയായ । വിഭീഷണശരണ്യായ । ശ്രീയുക്തായ ।
ശ്രീവര്‍ധനായ നമഃ ॥ 560 ॥

ഓം പരായ നമഃ । ബന്ധുനിക്ഷിപ്തരാജ്യസ്വായ । സീതാമോചനധോരണ്യേ ।
ഭവ്യഭാലായ । സമുന്നാസായ । കിരീതാങ്കിതമസ്തകായ ।
ഭവാബ്ധിതരണായ । ബോധായ । ധനമാനവിലക്ഷണായ । ഭൂരിഭൃതേ ।
ഭവ്യസങ്കല്‍പായ । ഭൂതേശാത്മനേ । വിബോധനായ । ഭക്തചാതകമേഘാര്‍ദ്രായ ।
മേധാവിനേ । വര്‍ധിതശ്രുതയേ । ഭയനിഷ്കാസനായ । അജേയായ ।
നിര്‍ജരാശാപ്രപൂരകായ । ഭവസാരായ നമഃ ॥ 580 ॥

ഓം ഭാവസാരായ നമഃ । ഭക്തസര്‍വസ്വരക്ഷകായ । ഭാര്‍ഗവൌജസേ ।
സമുത്കര്‍ഷായ । രാവണസ്വസൃമോഹനായ । ഭരതന്യസ്തരാജ്യശ്രിയേ ।
ജാനകീസുഖസാഗരായ । മിഥിലേശ്വരജാമാത്രേ । ജാനകീഹൃദയേശ്വരായ ।
മാതൃഭത്ത്ഗായ । അനന്തശ്രിയേ । പിതൃസന്ദിഷ്ടകര്‍മകൃതേ । മര്യാദാപുരുഷായ ।
ശാന്തായ । ശ്യാമായ । നീരജലോചനായ । മേഘവര്‍ണായ । വിശാലാക്ഷായ ।
ശരവര്‍ഷാവഭീഷണായ । മന്ത്രവിദേ നമഃ ॥ 600 ॥

ഓം ഗാധിജാദിഷ്ടായ നമഃ । ഗൌതമാശ്രമപാവനായ । മധുരായ ।
അമന്ദഗായ । സത്ത്വായ । സാത്ത്വികായ । മൂദുലായ । ബലിനേ ।
മന്ദസ്മിതമുഖായ । അലുബ്ധായ । വിശ്രാമായ । സുമനോഹരായ ।
മാനവേന്ദ്രായ । സഭാസജ്ജായ । ഘനഗംഭീരഗര്‍ജനായ । മൈഥിലീമോഹനായ ।
മാനിനേ । ഗര്‍വഘ്നായ । പുണ്യപോഷണായ । മധുജായ നമഃ ॥ 620 ॥

ഓമധുരാകാരായ നമഃ । മധുവാചേ । മധുരാനനായ । മഹാകര്‍മണേ ।
വിരാധഘ്നായ । വിഘ്നശാന്തയേ । അരിന്ദമായ । മര്‍മസ്പര്‍ശിര്‍ശനേ ।
നവോന്‍മേഷായ । ക്ഷത്രിയായ । പുരുഷോത്തമായ । മാരീചവഞ്ചിതായ ।
ഭാര്യാപ്രിയകൃതേ । പ്രണയോത്കടായ । മഹാത്യാഗിനേ । രഥാരൂഢായ ।
പദഗാമിനേ । ബഹുശ്രുതായ । മഹാവേഗായ । മഹാവീര്യായ നമഃ ॥ 640 ॥

ഓം വീരായ നമഃ । മാതലിസാരഥയേ । മഖത്രാത്രേ । സദാചാരിണേ ।
ഹരകാര്‍മുകഭഞ്ജനായ । മഹാപ്രയാസായ । പ്രാമാണ്യഗ്രാഹിണേ । സര്‍വസ്വദായകായ ।
മുനിവിഘ്നാന്തകായ । ശസ്ത്രിണേ । ശാപസംഭ്രാന്തലോചനായ ।
മലഹാരിണേ । കലാവിജ്ഞായ । മനോജ്ഞായ । പരമാര്‍ഥവിദേ । മിതാഹാരിണേ ।
സഹിഷ്ണവേ । ഭൂപാലകായ । പരവീരഘ്നേ । മാതൃസ്രേഹിനേ നമഃ ॥ 660 ॥

ഓം സുതസ്നേഹിനേ നമഃ । സ്നിഗ്ധാങ്ഗായ । സ്നിഗ്ധദര്‍ശനായ ।
മാതൃപിതൃപദസ്പര്‍ശിനേ । അശ്മസ്പര്‍ശിനേ । മനോഗതായ । മൃദുസ്പര്‍ശായ ।
ഇഷുസ്പര്‍ശിനേ । സീതാസമ്മിതവിഗ്രഹായ । മാതൃപ്രമോദനായ । ജപ്യായ ।
വനപ്രസ്ഥായ । പ്രഗല്‍ഭധിയേ । യജ്ഞസംരക്ഷണായ । സാക്ഷിണേ । ആധാരായ ।
വേദവിദേ । നൃപായ । യോജനാചതുരായ । സ്വാമിനേ നമഃ ॥ 680 ॥

ഓം ദീര്‍ഘാന്വേഷിണേ നമഃ । സുബാഹുഘ്നേ । യുഗേന്ദ്രായ । ഭാരതാദര്‍ശായ ।
സൂക്ഷ്മദര്‍ശിനേ । ഋജുസ്വനായ । യദൃച്ഛാലാഭലഘ്വാശിനേ ।
മന്ത്രരശ്മിപ്രഭാകരായ । യജ്ഞാഹൂതനൃപവൃന്ദായ । ഋക്ഷവാനരസേവിതായ ।
യജ്ഞദത്തായ । യജ്ഞകര്‍ത്രേ । യജ്ഞവേത്ത്രേ । യശോമയായ । യതേന്ദ്രിയായ ।
യതിനേ । യുക്തായ । രാജയോഗിനേ । ഹരപ്രിയായ । രാഘവായ നമഃ ॥ 700 ॥

ഓം രവിവംശാഢയായ നമഃ । രാമചന്ദ്രായ । അരിമര്‍ദനായ । രുചിരായ ।
ചിരസന്ധേയായ । സങ്ഘര്‍ഷജ്ഞായ । നരേശ്വരായ । രുചിരസ്മിതശോഭാഢ്യായ ।
ദൃഢോരസ്കായ । മഹാഭുജായ । രാജ്യഹീനായ । പുരത്യാഗിനേ ।
ബാഷ്പസങ്കുലലോചനായ । ഋഷിസമ്മാനിതായ । സീമാപാരീണായ ।
രാജസത്തമായ । രാമായ । ദാശരഥയേ । ശ്രേയസേ ।
ഭുവി പരമാത്മസമായ നമഃ ॥ 720 ॥

ഓം ലങ്കേശക്ഷോഭണായ നമഃ । ധന്യായ । ചേതോഹാരിണേ । സ്വയന്ധനായ ।
ലാവണ്യഖനയേ । ആഖ്യാതായ । പ്രമുഖായ । ക്ഷത്രരക്ഷണായ ।
ലങ്കാപതിഭയോദ്രേകായ । സുപുത്രായ । വിമലാന്തരായ ।
വിവേകിനേ । കോമലായ । കാന്തായ । ക്ഷമാവതേ । ദുരിതാന്തകായ ।
വനവാസിനേ । സുഖത്യാഗിനേ । സുഖകൃതേ । സുന്ദരായ നമഃ ॥ 740 ॥

ഓം വശിനേ നമഃ । വിരാഗിണേ । ഗൌരവായ । ധീരായ । ശൂരായ ।
രാക്ഷസഘാതകായ । വര്‍ധിഷ്ണവേ । വിജയിനേ । പ്രാജ്ഞായ । രഹസ്യജ്ഞായ ।
വിമര്‍ശവിദേ । വാല്‍മീകിപ്രതിഭാസ്രോതസേ । സാധുകര്‍മണേ । സതാം ഗതയേ ।
വിനയിനേ । ന്യായവിജ്ഞാത്രേ । പ്രജാരഞ്ജനധര്‍മവിദേ । വിമലായ । മതിമതേ ।
നേത്രേ നമഃ ॥ 760 ॥

ഓം നേത്രാനന്ദപ്രദായകായ നമഃ । വിനീതായ । വൃദ്ധസൌജന്യായ ।
വൃക്ഷഭിദേ । ചേതസാ ഋജവേ । വത്സലായ । മിത്രഹൃന്‍മോദായ ।
സുഗ്രീവഹിതകൃതേ । വിഭവേ । വാലിനിര്‍ദലനായ । അസഹ്യായ । ഋക്ഷസാഹ്യായ ।
മഹാമതയേ । വൃക്ഷാലിങ്ഗനലീലാവിദേ । മുനിമോക്ഷപടവേ । സുധിയേ ।
വരേണ്യായ । പരമോദാരായ । നിഗ്രഹിണേ । ചിരവിഗ്രഹിണേ നമഃ ॥ 780 ॥

ഓം വാസവോപമസാമര്‍ഥ്യായ । ജ്യാസങ്ഘാതോഗ്രനിഃസ്വനായ ।
വിശ്വാമിത്രപരാമൃഷ്ടായ । പൂര്‍ണായ । ബലസമായുതായ । വൈദേഹീപ്രാണസന്തോഷായ ।
ശരണാഗതവത്സലായ । വിനംരായ । സ്വാഭിമാനാര്‍ഹായ ।
പര്‍ണശാലാസമാശ്രിതായ । വൃത്തഗണ്ഡായ । ശുഭദന്തിനേ । സമഭ്രൂദ്വയ-
ശോഭിതായ । വികസത്പങ്കജാഭാസ്യായ । പ്രേമദൃഷ്ടയേ । സുലോചനായ ।
വൈഷ്ണവായ । നരശാര്‍ദൂലായ । ഭഗവതേ । ഭക്തരക്ഷണായ നമഃ ॥ 800 ॥

ഓം വസിഷ്ഠപ്രിയശിഷ്യായ നമഃ । ചിത്സ്വരൂപായ ।
ചേതനാത്മകായ । വിവിധാപത്പരാക്രാന്തായ । വാനരോത്കര്‍ഷകാരണായ ।
വീതരാഗിണേ । ശര്‍മദായിനേ । മുനിമന്തവ്യസാധനായ । വിരഹിണേ ।
ഹരസങ്കല്‍പായ । ഹര്‍ഷോത്ഫുല്ലവരാനനായ । വൃത്തിജ്ഞായ । വ്യവഹാരജ്ഞായ ।
ക്ഷേമകാരിണേ । പൃഥുപ്രഭായ । വിപ്രപ്രേമിണേ । വനക്രാന്തായ । ഫലഭുജേ ।
ഫലദായകായ । വിപന്‍മിത്രായ നമഃ ॥ 820 ॥

ഓം മഹാമന്ത്രായ നമഃ । ശക്തിയുക്തായ । ജടാധരായ ।
വ്യായാമവ്യായതാകാരായ । വിദാം വിശ്രാമസംഭവായ । വന്യമാനവ-
കല്യാണായ । കുലാചാരവിചക്ഷണായ । വിപക്ഷോരഃപ്രഹാരജ്ഞായ ।
ചാപധാരിബഹൂകൃതായ । വിപല്ലങ്ഘിനേ । ഘനശ്യാമായ ।
ഘോരകൃദ്രാക്ഷസാസഹായ । വാമാങ്കാശ്രയിണീസീതാമുഖദര്‍ശനതത്പരായ ।
വിവിധാശ്രമസമ്പൂജ്യായ । ശരഭങ്ഗകൃതാദരായ । വിഷ്ണുചാപധരായ ।
ക്ഷത്രായ । ധനുര്‍ധരശിരോമണയേ । വനഗാമിനേ । പദത്യാഗിനേ നമഃ ॥ 840 ॥

ഓം പാദചാരിണേ നമഃ । വ്രതസ്ഥിതായ । വിജിതാശായ ।
മഹാവീരായ । ദാക്ഷിണ്യനവനിര്‍ഝരായ । വിഷ്ണുതേജോംഽശസംഭൂതായ ।
സത്യപ്രേമിണേ । ദൃഢവ്രതായ । വാനരാരാമദായ । നംരായ । മൃദുഭാഷിണേ ।
മഹാമനസേ । ശത്രുഘ്നേ । വിഘ്നഹന്ത്രേ । സല്ലോകസമ്മാനതത്പരായ ।
ശത്രുഘ്നാഗ്രജനയേ । ശ്രീമതേ । സാഗരാദരപൂജകായ । ശോകകര്‍ത്രേ ।
ശോകഹര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 860 ॥

ഓം ശീലവതേ നമഃ । ഹൃദയങ്ഗമായ । ശുഭകൃതേ । ശുഭസങ്കല്‍പായ ।
കൃതാന്തായ । ദൃഢസങ്ഗരായ । ശോകഹന്ത്രേ । വിശേഷാര്‍ഹായ ।
ശേഷസങ്ഗതജീവനായ । ശത്രുജിതേ । സര്‍വകല്യാണായ । മോഹജിതേ ।
സര്‍വമങ്ഗലായ । ശംബൂകവധവകായ । അഭീഷ്ടദായ । യുഗധര്‍മാഗ്രഹിണേ ।
യമായ । ശക്തിമതേ രണമേധാവിനേ । ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ ॥ 880 ॥

ഓം സാമര്‍ഥ്യസംയുതായ നമഃ । ശിവസ്വായ । ശിവചൈതന്യായ । ശിവാത്മനേ ।
ശിവബോധനായ । ശബരീഭാവനാമുഗ്ധായ । സര്‍വമാര്‍ദവസുന്ദരായ ।
ശമിനേ । ദമിനേ । സമാസീനായ । കര്‍മയോഗിനേ । സുസാധകായ ।
ശാകഭുജേ । ക്ഷേപണാസ്ത്രജ്ഞായ । ന്യായരൂപായ । നൃണാം വരായ ।
ശൂന്യാശ്രമായ । ശൂന്യമനസേ । ലതാപാദപപൃച്ഛകായ ।
ശാപോക്തിരഹിതോദ്ഗാരായ നമഃ ॥ 900 ॥

ഓം നിര്‍മലായ നമഃ । നാമപാവനായ । ശുദ്ധാന്തഃകരണായ ।
പ്രേഷ്ഠായ । നിഷ്കലങ്കായ । അവികമ്പനായ । ശ്രേയസ്കരായ । പൃഥുസ്കന്ധായാ
ബന്ധനാസയേ । സുരാര്‍ചിതായ । ശ്രദ്ധേയായ । ശീലസമ്പന്നായ । സുജനായ ।
സജ്ജനാന്തികായ । ശ്രമികായ । ശ്രാന്തവൈദേഹീവിശ്രാമായ । ശ്രുതിപാരഗായ ।
ശ്രദ്ധാലവേ । നീതിസിദ്ധാന്തിനേ । സഭ്യായ നമഃ ॥ 920 ॥

ഓം സാമാന്യവത്സലായ നമഃ । സുമിത്രാസുതസേവാര്‍ഥിനേ ।
ഭരതാദിഷ്ടവൈഭവായ । സാധ്യായ । സ്വാധ്യായവിജ്ഞേയായ । ശബ്ദപാലായ ।
പരാത്പരായ । സഞ്ജീവനായ । ജീവസഖ്യേ । ധനുര്‍വിദ്യാവിശാരദായ ।
യമബുദ്ധയേ । മഹാതേജസേ । അനാസക്തായ । പ്രിയാവഹായ । സിദ്ധായ ।
സര്‍വാങ്ഗസമ്പൂര്‍ണായ । കാരുണ്യാര്‍ദ്രപയോനിധയേ । സുശീലായ । ശിവചിത്ത-
ജ്ഞായ । ശിവധ്യേയായ നമഃ ॥ 940 ॥

ഓം ശിവാസ്പദായ നമഃ । സമദര്‍ശിനേ । ധനുര്‍ഭങ്ഗിനേ ।
സംശയോച്ഛേദനായ । ശുചയേ । സത്യവാദിനേ । കാര്യവാഹായ । ചൈതന്യായ ।
സുസമാഹിതായ । സന്‍മിത്രായ । വായുപുത്രേശായ । വിഭീഷണകൃതാനതയേ ।
സഗുണായ । സര്‍വഥാഽഽരാമായ । നിര്‍ദ്വന്ദ്വായ । സത്യമാസ്ഥിതായ ।
സാമകൃതേ । ദണ്ഡവിദേ । ദണ്ഡിനേ । കോദണ്ഡിനേ നമഃ ॥ 960 ॥

ഓം ചണ്ഡവിക്രമായ നമഃ । സാധുക്ഷേമായ । രണാവേശിനേ ।
രണകര്‍ത്രേ । ദയാര്‍ണവായ । സത്ത്വമൂര്‍തയേ । പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ । ജ്യേഷ്ഠപുത്രായ ।
നിരാമയായ । സ്വകീയാഭ്യന്തരാവിഷ്ടായ । അവികാരിണേ । നഭഃസദൃശായ ।
സരലായ । സാരസര്‍വസ്വായ । സതാം സങ്കല്‍പസൌരഭായ ।
സുരസങ്ഘസമുദ്ധര്‍ത്രേ । ചക്രവര്‍തിനേ । മഹീപതയേ । സുജ്ഞായ ।
സ്വഭാവവിജ്ഞാനിനേ നമഃ ॥ 980 ॥

ഓം തിതിക്ഷവേ നമഃ । ശത്രുതാപനായ । സമാധിസ്ഥായ ।
ശസ്ത്രസജ്ജായ । പിത്രാജ്ഞാപാലനപ്രിയായ । സമകര്‍ണായ । സുവാക്യജ്ഞായ ।
ഗന്ധരേഖിതഭാലകായ । സ്കന്ധസ്ഥാപിതതൂണീരായ । ധനുര്‍ധാരണധോരണ്യേ ।
സര്‍വസിദ്ധിസമാവേശായ । വീരവേഷായ । രിപുക്ഷയായ । സങ്കല്‍പസാധകായ ।
അക്ലിഷ്ടായ । ഘോരാസുരവിമര്‍ദനായ । സമുദ്രപാരഗായ । ജേത്രേ ।
ജിതക്രോധായ । ജനപ്രിയായ നമഃ ॥ 1000 ॥ ॥

ഓം സംസ്കൃതായ നമഃ । സുഷമായ । ശ്യാമായ । സമുത്ക്രാന്തായ ।
സദാശുചയേ । സദ്ധഭപ്രേരകായ । ധര്‍മായ ।
ധര്‍മസംരക്ഷണോത്സുകായ നമഃ ॥ 1008 ॥

ഇതി ശ്രീരാമസഹസ്രനാമാവലിഃ 2 സമ്പാതാ ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 2:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment