1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Kannada

Shri Rama Sahasranamavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಓಂ ಆರ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । ಧರಾಪಾಲಾಯ । ಸಾಕೇತಪುರಪಾಲಕಾಯ ।
ಏಕಬಾಣಾಯ । ಧರ್ಮವೇತ್ತ್ರೇ । ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ ।
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲಸಮ್ಭೂತಾಯ । ರಘುನಾಥಾಯ । ಸದಾಶ್ರಯಾಯ । ಅಘಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ । ಮನಸ್ವಿನೇ । ಮೋಹನಾಶನಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಮಹಾಭಾಗಾಯ ।
ಸೀತಾಸೌನ್ದರ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಕುಲದೀಪಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ । ಆಪದ್ವಿನಾಶಿನೇ । ಗುಹ್ಯಜ್ಞಾಯ ।
ಸೀತಾವಿರಹವ್ಯಾಕುಲಾಯ । ಅನ್ತರ್ಜ್ಞಾನಿನೇ । ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ । ಶುದ್ಧಸಂಜ್ಞಾಯ ।
ಅನುಜಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ।
ವಿದಾಂವರಾಯ । ಅವತೀರ್ಣಾಯ । ಸಮುತ್ತಾರಾಯ । ದಶಸ್ಯನ್ದನಮಾನದಾಯ ।
ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ । ವಿಮಾನಾರ್ಹಾಯ । ಹರ್ಷಾಮರ್ಷಸುಸಂಗತಾಯ । ಅಭಿಗಮ್ಯಾಯ ।
ವಿಶಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ । ಚಿನ್ತನಾತ್ಮಕಾಯ । ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ।
ಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಸಾಧುಚೇತಸೇ । ಪ್ರಸಾದನಾಯ । ಉಗ್ರಶ್ರಿಯೇ । ಅನ್ತಕಾಯ । ತೇಜಸೇ ।
ತಾರಣಾಯ । ಭೂರಿಸಂಗ್ರಹಾಯ । ಏಕದಾರಾಯ । ಸತ್ತ್ವನಿಧಯೇ । ಸನ್ನಿಧಯೇ ।
ಸ್ಮೃತಿರೂಪವತೇ । ಉತ್ತಮಾಲಂಕೃತಾಯ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಉಪಮಾರಹಿತಾಯ । ಕೃತಿನೇ ।
ಆಜಾನುಬಾಹವೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಅಕ್ಷುಬ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷುಬ್ಧಸಾಗರದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ಆದಿತ್ಯುಕಲಸನ್ತಾನಾಯ । ವಂಶೋಚಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಸತಾಮನುಕೂಲಾಯ ।
ಭಾವಬದ್ಧಕರೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸ್ತುತಾಯ । ಉಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ।
ನೃಪೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ಭೂಜಾಮಾತ್ರೇ । ಖಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಓಜೋರಾಶಯೇ ।
ನಿಧಯೇ । ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕ್ಷಣದೃಷ್ಟಾತ್ಮಚೇತನಾಯ । ಉಮಾಪರೀಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಮೂಕಾಯ । ಸನ್ಧಿಜ್ಞಾಯ । ರಾವಣಾನ್ತಕಾಯ । ಅಲೈಕಿಕಾಯ । ಲೋಕಪಾಲಾಯ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅನುಜಾಶ್ವಾಸಿತಾಯ ನಮಃ । ಶಿಷ್ಟಾಯ । ಚಾಪಧಾರಿಷು ವರಿಷ್ಠಾಯ ।
ಉದ್ಯಮಿನೇ । ಬುದ್ಧಿಮತೇ । ಗುಪ್ತಾಯ । ಯುಯುತ್ಸವೇ । ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ । ಐಕ್ಷ್ವಾಕಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ । ಭಾರ್ಗವಪ್ರಿಯಾಯ । ಇಷ್ಟದಾಯ ।
ಸತ್ಯದಿದೃಕ್ಷವೇ । ದಿಗ್ಜಯಿನೇ । ದಕ್ಷಿಣಾಯನಾಯ । ಅನನ್ಯವೃತ್ತಯೇ । ಉದ್ಯೋಗಿನೇ ।
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಶಾನ್ತಿದಾಯ । ಅನುಜಾರ್ಥಸಮುತ್ಕಂಠಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸುರತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ । ಸುರಾಕೃತಯೇ । ಅಶ್ವಮೇಧಿನೇ । ಯಶೋವೃದ್ಧಾಯ ।
ತರುಣಾಯ । ತಾರಣೇಕ್ಷಣಾಯ । ಅಪ್ರಾಕೃತಾಯ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ವರಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ।
ವರಪ್ರದಾಯ । ಅಭೂತಪೂರ್ವಾಯ । ಅದ್ಭುತಧ್ಯೇಯಾಯ । ರುದ್ರಪ್ರೇಮಿಣೇ । ಸುಶೀತಲಾಯ ।
ಅನ್ತಃಸ್ಪೃಶೇ । ಧನುಃಸ್ಪೃಶೇ । ಭರತಾಪೃಷ್ಟಕೌಶಲಾಯ । ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯ ।
ಮನಃಸಂಸ್ಥಾಯ । ಸತ್ತ್ವಸಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ರಣಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । ಈರ್ಷ್ಯಾಹೀನಾಯ । ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ।
ಸೂರ್ಯವಂಶಿನೇ । ಜನಸ್ತುತಾಯ । ಆಸನಸ್ಥಾಯ । ಬಾನ್ಧವಸ್ಥಾಯ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಸ್ಥಾನಾಯ । ಗುಣಸ್ಥಿತಾಯ । ಇನ್ದ್ರಮಿತ್ರಾಯ । ಅಶುಭಹರಾಯ ।
ಮಾಯಾವಿಮೃಗಘಾತಕಾಯ । ಅಮೋಘೇಷವೇ । ಸ್ವಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಸಂಸ್ಮೃತಾಯ । ಅರಣ್ಯರುದನಾಕ್ರಾನ್ತಾಯ ।
ಬಾಷ್ಪಸಂಗುಲಲೋಚನಾಯ । ಅಮೋಘಾಶೀರ್ವಚಸೇ । ಅಮನ್ದಾಯ ।
ವಿದ್ವದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ವನೇಚರಾಯ ನಮಃ । ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವತಾತೋಷಾಯ । ಸಂಯಮಿನೇ ।
ವ್ರತಧಾರಕಾಯ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ । ವಿನಷ್ಟಾರಯೇ । ದಮ್ಭಹೀನಾಯ । ರವಿದ್ಯುತಯೇ ।
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾಯ । ಗಿರಿಗಮ್ಭೀರಾಯ । ತಾಟಕಾಪ್ರಾಣಕರ್ಷಣಾಯ ।
ಕನ್ದಮೂಲಾನ್ನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ದಂಡಕಾರಣ್ಯಶೋಧನಾಯ । ಕರ್ತವ್ಯದಕ್ಷಾಯ ।
ಸ್ನೇಹಾರ್ದ್ರಾಯ । ಸ್ನೇಹಕೃತೇ । ಕಾಮಸುನ್ದರಾಯ । ಕೈಕಯೀಲೀನಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ।
ನಿವೃತ್ತಯೇ । ನಾಮಕೀರ್ತಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಕಬನ್ಧಘ್ನಾಯ ನಮಃ । ಭಯತ್ರಾಣಾಯ । ಭರದ್ವಾಜಕೃತಾದರಾಯ ।
ಕರುಣಾಯ । ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಪುರುಷಾಯ । ಪರಮಾರ್ಥವಿದೇ । ಕೇವಲಾಯ ।
ಸುತಸಂಗೀತಾಕರ್ಷಿತಾಯ । ಋಷಿಸಂಗತಾಯ । ಕಾವ್ಯಾತ್ಮನೇ । ನಯವಿದೇ ।
ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ । ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ । ಕ್ರಮಜ್ಞಾಯ । ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಸಮ್ಬನ್ಧಜ್ಞಾಯ । ಸುಲಕ್ಷಣಾಯ । ಕಿಷ್ಕಿನ್ಧೇಶಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಲಘುವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಪ್ರಾಚೀನಾಯ । ವಲ್ಕಲಾವೃತಾಯ । ಕಾಕಪ್ರೇರಿತಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾಯ ।
ಸಪ್ತತಾಲವಿಭಂಜನಾಯ । ಕಪಟಜ್ಞಾಯ । ಕಪಿಪ್ರೀತಾಯ ।
ಕವಿಸ್ಫೂರ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಕಿಂವದನ್ತೀದ್ವಿಧಾವೃತ್ತಯೇ । ನಿಧಾರಾದ್ರಯೇ ।
ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಲಮಿತ್ರಾಯ । ಕಾಲಕರ್ತ್ರೇ । ಕಾಲದಿಗ್ದರ್ಶಿತಾನ್ತವಿದೇ ।
ಕ್ರಾನ್ತದರ್ಶಿನೇ । ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತಾಯ । ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಪುರಃಸರಾಯ ।
ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತಶ್ರೋತ್ರಾಯ । ಭ್ರಾನ್ತಿಘ್ನೇ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಭ್ರಮನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಾಯ । ನೀರೋಗಾಯ ।
ಸುಬದ್ಧಾಂಗಾಯ । ಮೃದುಸ್ವನಾಯ । ಕ್ರವ್ಯಾದಘ್ನಾಯ । ವದಾನ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಸಂಶಯಾಪನ್ನಮಾನಸಾಯ । ಕೌಸಲ್ಪಾಕ್ರೋಡವಿಶ್ರಾಮಾಯ । ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾಯ ।
ಶುಭಾಯ । ಖಲಕ್ಷಯಾಯ । ಅಖಿಲಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಪೃಥುಖ್ಯಾತಿಪುರಸ್ಕೃತಾಯ ।
ಗುಹಕಪ್ರೇಮಭಾಜೇ । ದೇವಾಯ । ಮಾನವೇಶಾಯ । ಮಹೀಧರಾಯ । ಗೂಢಾತ್ಮನೇ ।
ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಕಲತ್ರವಿರಹಾತುರಾಯ ನಮಃ । ಗೂಢಾಚಾರಾಯ । ನರವ್ಯಾಘ್ರಾಯ ।
ಬುಧಾಯ । ಬುದ್ಧಿಪ್ರಚೋದನಾಯ । ಗುಣಭೃತೇ । ಗುಣಸಂಘಾತಾಯ ।
ಸಮಾಜೋನ್ನತಿಕಾರಣಾಯ । ಗೃಧ್ರಹೃದ್ಗತಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ನಲನೀಲಾಂಗದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ವಿಪಿನಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯ । ಮುನಿಸಂಗತಾಯ । ಗೂಢಜತ್ರವೇ ।
ವೃಷಸ್ಕನ್ಧಾಯ । ಮಹೋದಾರಾಯ । ಶಮಾಸ್ಪದಾಯ । ಚಾರವೃತ್ತಾನ್ತಸನ್ದಿಷ್ಟಾಯ ।
ದುರವಸ್ಥಾಸಹಾಯ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಸಖ್ಯೇ ನಮಃ । ಚತುರ್ದಶಸಹಸ್ರಘ್ನಾಯ । ನಾನಾಸುರನಿಷುದನಾಯ ।
ಚೈತ್ರೇಯಾಯ । ಚಿತ್ರಚರಿತಾಯ । ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಷಮಾಯ । ಅಲಘವೇ । ಚತುರಾಯ ।
ಬಾನ್ಧವಾಯ । ಭರ್ತ್ರೇ । ಗುರವೇ । ಆತ್ಮಪ್ರಬೋಧನಾಯ । ಜಾನಕೀಕಾನ್ತಾಯ ।
ಆನನ್ದಾಯ । ವಾತ್ಸಲ್ಯಬಹುಲಾಯ । ಪಿತ್ರೇ । ಜಟಾಯುಸೇವಿತಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ ।
ಮುಕ್ತಿಧಾಸೇ । ಪರನ್ತಪಾಯ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಜನಸಂಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಚರಣಾಶ್ರಿತಕೋಮಲಾಯ ।
ಜನಕಾನನ್ದಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸೀತಾಪರಿಣಯೋತ್ಸುಕಾಯ । ತಪಸ್ವಿನೇ ।
ದಂಡನಾಧಾರಾಯ । ದೇವಾಸುರವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ತ್ರಿಬನ್ಧವೇ । ವಿಜಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ।
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾರಗಾಯ । ಮಹತೇ । ತ್ವರಿತಾಯ । ದ್ವೇಷಹೀನೇಚ್ಛಾಯ । ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ।
ಸ್ವಾಗತತತ್ಪರಾಯ । ಜನನೀಜನಸೌಜನ್ಯಾಯ । ಪರಿವಾರಾಗ್ರಣ್ಯೇ । ಗುರವೇ ।
ತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ತತ್ತ್ವಸನ್ದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವಾಚಾರಿಣೇ । ವಿಚಾರವತೇ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣಬಾಣಾಯ । ಚಾಪಪಾಣಯೇ । ಸೀತಾಪಾಣಿಗ್ರಹಿಣೇ । ಯೂನೇ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣಾಶುಗಾಯ । ಸರಿತ್ತೀರ್ಣಾಯ । ಲಙ್ಧಿತೋಚ್ಚಮಹೀಧರಾಯ । ದೇವತಾಸಂಗತಾಯ ।
ಅಸಂಗಾಯ । ರಮಣೀಯಾಯ । ದಯಾಮಯಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಾಭಾಯ ।
ದಾರುಣಾರಿನಿಷೂದನಾಯ । ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಯ । ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ । ಅಮೋಘವೀರ್ಯವತೇ । ದಾತ್ರೇ ।
ದೂರಗತಾಖ್ಯಾತಯೇ । ನಿಯನ್ತ್ರೇ । ಲೋಕಸಂಶ್ರಯಾಯ । ದುಷ್ಕೀರ್ತಿಶಂಕಿತಾಯ ।
ವೀರಾಯ । ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ । ದಿವ್ಯದರ್ಶನಾಯ । ದೇಹಧಾರಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತ್ರೇ ।
ವಿಜಿಗೀಷವೇ । ಗುಣಾಕರಾಯ । ದೈತ್ಯಘಾತಿನೇ । ಬಾಣಪಾಣಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ।
ಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ । ದಿವ್ಯಾಭರಣಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ । ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ದೇವತಾಽಽರಾಧ್ಯಾಯ । ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ।
ದೃಢಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ । ದೀರ್ಘಾಯುಷೇ । ದುಷ್ಟದಂಡನಪಂಡಿತಾಯ ।
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಸಂಚಾರಿಣೇ ।
ಚತುರ್ದಿಗ್ವಿಜಯಿನೇ । ಜಯಾಯ । ದಿವ್ಯಜನ್ಮನೇ । ಇನ್ದ್ರಿಯೇಶಾಯ ।
ಸ್ವಲ್ಪಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ । ದೇವಸಮ್ಪೂಜಿತಾಯ । ರಮ್ಯಾಯ । ದೀನದುರ್ಬಲರಕ್ಷಕಾಯ ।
ದಶಾಸ್ಯಹನನಾಯ । ಅದೂರಾಯ । ಸ್ಥಾಣುಸದೃಶನಿಶ್ಚಯಾಯ ।
ದೋಷಘ್ನೇ । ಸೇವಕಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಸೀತಾಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ದೂಷಣಘ್ನಾಯ । ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಸಮಗ್ರನೃಪನಾಯಕಾಯ । ದುರ್ಧರಾಯ । ದುರ್ಲಭಾಯ । ದೀಪ್ತಾಯ ।
ದುರ್ದಿನಾಹತವೈಭವಾಯ । ದೀನನಾಥಾಯ । ದಿವ್ಯರಥಾಯ । ಸಜ್ಜನಾತ್ಮಮನೋರಥಾಯ ।
ದಿಲೀಪಕುಲಸನ್ದೀಪಾಯ । ರಘುವಂಶಸುಶೋಭನಾಯ । ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ।
ದೂರದರ್ಶಿನೇ । ವಿಚಾರಾಯ । ವಿಧಿಪಂಡಿತಾಯ । ಧನುರ್ಧರಾಯ । ಧನಿನೇ ।
ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ತಾಪಸಾಯ ನಮಃ । ನಿಯತಾತ್ಮವತೇ । ಧರ್ಮಸೇತವೇ । ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಾಯ ।
ಸೇತುಬನ್ಧನಸಾಧನಾಯ । ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಾಯ । ಮನೋರೂಪಾಯ । ಮನೋಹಾರಿಣೇ ।
ಮಹಾಧನಾಯ । ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯಾತ್ಮಕಾಯ । ಮಧ್ಯಾಯ । ಮೋಹಲೋಭಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಯ ।
ಧಾಮಮುಚೇ । ಪುರಮುಚೇ । ವಕ್ತ್ರೇ । ದೇಶತ್ಯಾಗಿನೇ । ಮುನಿವ್ರತಿನೇ । ಧ್ಯಾನಶಕ್ತಯೇ ।
ಧ್ಯಾನಮೂರ್ತಯೇ । ಧ್ಯಾತೃರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಜ್ಞಾನಿನೇ । ದೃಢಾಯ ।
ದುಃ ಸ್ವಪ್ರನಾಶನಾಯ । ಧರನ್ಧರಾಯ । ಧರಾಭರ್ತ್ರೇ । ಪ್ರಶಸ್ತಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಬಾನ್ಧವಾಯ । ನೀಲಾಭಾಯ । ನಿಶ್ಚಲಾಯ । ರಾಜ್ಞೇ । ಕೌಸಲ್ಯೇಯಾಯ ।
ರಘೂತ್ತಮಾಯ । ನೀಲನೀರಜಸಂಕಾಶಾಯ । ಕರ್ಕಶಾಯ । ವಿಷಕರ್ಷಣಾಯ ।
ನಿರನ್ತರಾಯ । ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಸೇನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ನಿಶಾಚರಭಯಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ । ವರ್ತಮಾನಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲವಿದೇ ।
ನೀತಿಜ್ಞಾಯ । ರಾಜನೀತಿಜ್ಞಾಯ । ಧರ್ಮನೀತಿಜ್ಞಾಯ । ಆತ್ಮವತೇ । ನಾಯಕಾಯ ।
ಸಾಯಕೋತ್ಸಾರಿಣೇ । ವಿಪಕ್ಷಾಸುವಿಕರ್ಷಣಾಯ । ನೌಕಾಗಾಮಿನೇ ।
ಕುಶೇಶಾಯಿನೇ । ತಪೋಧಾಮ್ನೇ । ಆರ್ತರಕ್ಷಣಾಯ ।(ತಪೋಧಾಮಾರ್ತರಕ್ಷಣಾಯ)।
ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ । ಸ್ಪೃಹಣೀಯಶ್ರಿಯೇ । ನಿಜಾನನ್ದಾಯ । ವಿತನ್ದ್ರಿತಾಯ ।
ನಿತ್ಯೋಪಾಯಾಯ । ವನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಗುಹಕಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೇಯಸಾನ್ನಿಧಯೇ । ನಿಷ್ಠಾವತೇ । ನಿಪುಣಾಯ ।
ಧುರ್ಯಾಯ । ಧೃತಿಮತೇ । ಉತ್ತಮಸ್ವರಾಯ । ನಾನಾಋಷಿಮಖಾಹೂತಾಯ ।
ಯಜಮಾನಾಯ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಮೈಥಿಲೀದೂಷಿತಾರ್ತಾನ್ತಃಕರಣಾಯ ।
ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕಿನೇ । ಸತ್ಕಾರ್ಯಸಜ್ಜಾಯ । ಸದುಕ್ತಿಮತೇ ।
ಪುರುಷಾರ್ಥದರ್ಶಕಾಯ । ವಾಗ್ಮಿನೇ । ಹನುಮತ್ಸೇವಿತಾಯ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಪ್ರೌಢಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತಾಧೀನಾಯ । ಋಷಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಾವನಾಯ ।
ರಾಜಕಾರ್ಯಜ್ಞಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಾನನ್ದಕಾರಣಾಯ । ಪರ್ಣಗೇಹಿನೇ । ವಿಗೂಢಾತ್ಮನೇ ।
ಕೂಟಜ್ಞಾಯ । ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ । ಪ್ರಿಯಾರ್ಹಾಯ । ಪ್ರಿಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಮೋದನ-
ಪಂಡಿತಾಯ । ಪರದುಃಖಾರ್ತಚೇತಸೇ । ದುರ್ವ್ಯಸನೇಽಚಲನಿಶ್ಚಯಾಯ ।
ಪ್ರಮಾಣಾಯ । ಪ್ರೇಮಸಂವೇದ್ಯಾಯ । ಮುನಿಮಾನಸಚಿನ್ತನಾಯ । ಪ್ರೀತಿಮತೇ ।
ಋತವತೇ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ । ಕೀರ್ತಿಮತೇ । ಯುಗಧಾರಣಾಯ । ಪ್ರೇರಕಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರವಚ್ಚಾರವೇ । ಜಾಗೃತಾಯ । ಸಜ್ಜಕಾರ್ಮುಕಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಪವಿತ್ರಾಯ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಪೂಜನೀಯಾಯ । ಪ್ರಿಯಂವದಾಯ । ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ । ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ । ಅನವದ್ಯಾಯ ।
ಸ್ವರ್ನಿಲಯಾಯ । ನೀಲವಿಗ್ರಹಿಣೇ । ಪರತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಸತ್ಕೃತಾಯ ।
ಕೃತವಿದೇ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಪ್ರಯತಾಯ । ಪ್ರೀತಾಯ । ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಯಾಯ ।
ಪ್ರತೀಕ್ಷಿತಾಯ । ಪಾಪಘ್ನೇ । ಶಕ್ರದತ್ತಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಶಕ್ರದತ್ತರಥಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಪ್ರಾತರ್ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಸದಾಭದ್ರಾಯ । ಭಯಭಂಜನಕೋವಿದಾಯ । ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣಾಯ ।
ಸನ್ನದ್ಧಾಯ । ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಟಿಪರಾಯಣಾಯ । ಪುತ್ರಯುಗ್ಮಪರಿಸ್ಪೃಷ್ಟಾಯ । ವಿಶ್ವಾಸಾಯ ।
ಶಾನ್ತಿವರ್ಧನಾಯ । ಪರಿಚರ್ಯಾಪರಾಮರ್ಶಿನೇ । ಭೂಮಿಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಪಾದುಕಾದಾಯ । ಅನುಜಪ್ರೇಮಿಣೇ । ಋಜುನಾಮ್ನೇ ।
ಅಭಯಪ್ರದಾಯ । ಪುತ್ರಧರ್ಮವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ । ಸಮರ್ಥಾಯ । ಸಂಗರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾವಶುಭ್ರಾಂಗಾಯ । ಜಯವತೇ । ಅಮರಸ್ತುತಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ।
ಪ್ರಶಾನ್ತಾರ್ಚಿಷೇ । ಚನ್ದನಾಂಗವಿಲೇಪನಾಯ । ಪೌರಾನುರಂಜನಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ ।
ಸುಗ್ರೀವಕೃತಸಂಗತಯೇ । ಪಾರ್ಥಿವಾಯ । ಸ್ವಾರ್ಥಸನ್ನ್ಯಾಸಿನೇ ।
ಸುವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ಪರಚಿತ್ತವಿದೇ ನಮಃ । ಪುಷ್ಪಕಾರೂಢವೈದೇಹೀಸಂಲಾಪಸ್ನೇಹವರ್ಧನಾಯ ।
ಪಿತೃಮೋದಕರಾಯ । ಅರೂಕ್ಷಾಯ । ನಷ್ಟರಾಕ್ಷಸವಲ್ಗನಾಯ । ಪ್ರಾವೃಣ್ಮೇಘ-
ಸಮೋದಾರಾಯ । ಶಿಶಿರಾಯ । ಶತ್ರುಕಾಲನಾಯ । ಪೌರಾನುಗಮನಾಯ ।
ಅವಧ್ಯಾಯ । ವೈರಿವಿಧ್ವಂಸನವ್ರತಿನೇ । ಪಿನಾಕಿಮಾನಸಾಹ್ಲಾದಾಯ ।
ವಾಲುಕಾಲಿಂಗಪೂಜಕಾಯ । ಪುರಸ್ಥಾಯ । ವಿಜನಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಹೃದಯಸ್ಥಾಯ ।
ಗಿರಿಸ್ಥಿತಾಯ । ಪುಣ್ಯಸ್ಪರ್ಶಾಯ । ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಾಯ ।
ಪದಸಂಸೃಷ್ಟಪ್ರಸ್ತರಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಪ್ರತಿಪನ್ನಸಮಗ್ರಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಸತ್ಪ್ರಪನ್ನಾಯ । ಪ್ರತಾಪವತೇ ।
ಪ್ರಣಿಪಾತಪ್ರಸನ್ನಾನ್ಮನೇ । ಚನ್ದನಾದ್ಭುತಶೀತಲಾಯ । ಪುಣ್ಯನಾಮಸ್ಮೃತಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾಯ । ಮನುಜಾಯ । ದಿವ್ಯತಾಂ ಗತಾಯ । ಬನ್ಧಚ್ಛೇದಿನೇ । ವನಚ್ಛನ್ದಾಯ ।
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ । ಛಾದನಾಯ । ಧುವಾಯ । ಬನ್ಧುತ್ರಯಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ । ಹೃನ್ನಿ-
ಧಾನಾಯ । ಮನೋಮಯಾಯ । ವಿಭೀಷಣಶರಣ್ಯಾಯ । ಶ್ರೀಯುಕ್ತಾಯ ।
ಶ್ರೀವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ । ಬನ್ಧುನಿಕ್ಷಿಪ್ತರಾಜ್ಯಸ್ವಾಯ । ಸೀತಾಮೋಚನಧೋರಣ್ಯೇ ।
ಭವ್ಯಭಾಲಾಯ । ಸಮುನ್ನಾಸಾಯ । ಕಿರೀತಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ।
ಭವಾಬ್ಧಿತರಣಾಯ । ಬೋಧಾಯ । ಧನಮಾನವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ಭೂರಿಭೃತೇ ।
ಭವ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಭೂತೇಶಾತ್ಮನೇ । ವಿಬೋಧನಾಯ । ಭಕ್ತಚಾತಕಮೇಘಾರ್ದ್ರಾಯ ।
ಮೇಧಾವಿನೇ । ವರ್ಧಿತಶ್ರುತಯೇ । ಭಯನಿಷ್ಕಾಸನಾಯ । ಅಜೇಯಾಯ ।
ನಿರ್ಜರಾಶಾಪ್ರಪೂರಕಾಯ । ಭವಸಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಭಾವಸಾರಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತಸರ್ವಸ್ವರಕ್ಷಕಾಯ । ಭಾರ್ಗವೌಜಸೇ ।
ಸಮುತ್ಕರ್ಷಾಯ । ರಾವಣಸ್ವಸೃಮೋಹನಾಯ । ಭರತನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯೇ ।
ಜಾನಕೀಸುಖಸಾಗರಾಯ । ಮಿಥಿಲೇಶ್ವರಜಾಮಾತ್ರೇ । ಜಾನಕೀಹೃದಯೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮಾತೃಭತ್ತ್ಗಾಯ । ಅನನ್ತಶ್ರಿಯೇ । ಪಿತೃಸನ್ದಿಷ್ಟಕರ್ಮಕೃತೇ । ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷಾಯ ।
ಶಾನ್ತಾಯ । ಶ್ಯಾಮಾಯ । ನೀರಜಲೋಚನಾಯ । ಮೇಘವರ್ಣಾಯ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ।
ಶರವರ್ಷಾವಭೀಷಣಾಯ । ಮನ್ತ್ರವಿದೇ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಗಾಧಿಜಾದಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । ಗೌತಮಾಶ್ರಮಪಾವನಾಯ । ಮಧುರಾಯ ।
ಅಮನ್ದಗಾಯ । ಸತ್ತ್ವಾಯ । ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ । ಮೂದುಲಾಯ । ಬಲಿನೇ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಯ । ಅಲುಬ್ಧಾಯ । ವಿಶ್ರಾಮಾಯ । ಸುಮನೋಹರಾಯ ।
ಮಾನವೇನ್ದ್ರಾಯ । ಸಭಾಸಜ್ಜಾಯ । ಘನಗಮ್ಭೀರಗರ್ಜನಾಯ । ಮೈಥಿಲೀಮೋಹನಾಯ ।
ಮಾನಿನೇ । ಗರ್ವಘ್ನಾಯ । ಪುಣ್ಯಪೋಷಣಾಯ । ಮಧುಜಾಯ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಮಧುರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಮಧುವಾಚೇ । ಮಧುರಾನನಾಯ । ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ।
ವಿರಾಧಘ್ನಾಯ । ವಿಘ್ನಶಾನ್ತಯೇ । ಅರಿನ್ದಮಾಯ । ಮರ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿರ್ಶನೇ ।
ನವೋನ್ಮೇಷಾಯ । ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಮಾರೀಚವಂಚಿತಾಯ ।
ಭಾರ್ಯಾಪ್ರಿಯಕೃತೇ । ಪ್ರಣಯೋತ್ಕಟಾಯ । ಮಹಾತ್ಯಾಗಿನೇ । ರಥಾರೂಢಾಯ ।
ಪದಗಾಮಿನೇ । ಬಹುಶ್ರುತಾಯ । ಮಹಾವೇಗಾಯ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ । ಮಾತಲಿಸಾರಥಯೇ । ಮಖತ್ರಾತ್ರೇ । ಸದಾಚಾರಿಣೇ ।
ಹರಕಾರ್ಮುಕಭಂಜನಾಯ । ಮಹಾಪ್ರಯಾಸಾಯ । ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಸರ್ವಸ್ವದಾಯಕಾಯ ।
ಮುನಿವಿಘ್ನಾನ್ತಕಾಯ । ಶಸ್ತ್ರಿಣೇ । ಶಾಪಸಮ್ಭ್ರಾನ್ತಲೋಚನಾಯ ।
ಮಲಹಾರಿಣೇ । ಕಲಾವಿಜ್ಞಾಯ । ಮನೋಜ್ಞಾಯ । ಪರಮಾರ್ಥವಿದೇ । ಮಿತಾಹಾರಿಣೇ ।
ಸಹಿಷ್ಣವೇ । ಭೂಪಾಲಕಾಯ । ಪರವೀರಘ್ನೇ । ಮಾತೃಸ್ರೇಹಿನೇ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಸುತಸ್ನೇಹಿನೇ ನಮಃ । ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂಗಾಯ । ಸ್ನಿಗ್ಧದರ್ಶನಾಯ ।
ಮಾತೃಪಿತೃಪದಸ್ಪರ್ಶಿನೇ । ಅಶ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿನೇ । ಮನೋಗತಾಯ । ಮೃದುಸ್ಪರ್ಶಾಯ ।
ಇಷುಸ್ಪರ್ಶಿನೇ । ಸೀತಾಸಮ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಮಾತೃಪ್ರಮೋದನಾಯ । ಜಪ್ಯಾಯ ।
ವನಪ್ರಸ್ಥಾಯ । ಪ್ರಗಲ್ಭಧಿಯೇ । ಯಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಣಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಆಧಾರಾಯ ।
ವೇದವಿದೇ । ನೃಪಾಯ । ಯೋಜನಾಚತುರಾಯ । ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ದೀರ್ಘಾನ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ । ಸುಬಾಹುಘ್ನೇ । ಯುಗೇನ್ದ್ರಾಯ । ಭಾರತಾದರ್ಶಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿನೇ । ಋಜುಸ್ವನಾಯ । ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಲಘ್ವಾಶಿನೇ ।
ಮನ್ತ್ರರಶ್ಮಿಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಯಜ್ಞಾಹೂತನೃಪವೃನ್ದಾಯ । ಋಕ್ಷವಾನರಸೇವಿತಾಯ ।
ಯಜ್ಞದತ್ತಾಯ । ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞವೇತ್ತ್ರೇ । ಯಶೋಮಯಾಯ । ಯತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ಯತಿನೇ । ಯುಕ್ತಾಯ । ರಾಜಯೋಗಿನೇ । ಹರಪ್ರಿಯಾಯ । ರಾಘವಾಯ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ರವಿವಂಶಾಢಯಾಯ ನಮಃ । ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ । ಅರಿಮರ್ದನಾಯ । ರುಚಿರಾಯ ।
ಚಿರಸನ್ಧೇಯಾಯ । ಸಂಘರ್ಷಜ್ಞಾಯ । ನರೇಶ್ವರಾಯ । ರುಚಿರಸ್ಮಿತಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ।
ದೃಢೋರಸ್ಕಾಯ । ಮಹಾಭುಜಾಯ । ರಾಜ್ಯಹೀನಾಯ । ಪುರತ್ಯಾಗಿನೇ ।
ಬಾಷ್ಪಸಂಕುಲಲೋಚನಾಯ । ಋಷಿಸಮ್ಮಾನಿತಾಯ । ಸೀಮಾಪಾರೀಣಾಯ ।
ರಾಜಸತ್ತಮಾಯ । ರಾಮಾಯ । ದಾಶರಥಯೇ । ಶ್ರೇಯಸೇ ।
ಭುವಿ ಪರಮಾತ್ಮಸಮಾಯ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಲಂಕೇಶಕ್ಷೋಭಣಾಯ ನಮಃ । ಧನ್ಯಾಯ । ಚೇತೋಹಾರಿಣೇ । ಸ್ವಯನ್ಧನಾಯ ।
ಲಾವಣ್ಯಖನಯೇ । ಆಖ್ಯಾತಾಯ । ಪ್ರಮುಖಾಯ । ಕ್ಷತ್ರರಕ್ಷಣಾಯ ।
ಲಂಕಾಪತಿಭಯೋದ್ರೇಕಾಯ । ಸುಪುತ್ರಾಯ । ವಿಮಲಾನ್ತರಾಯ ।
ವಿವೇಕಿನೇ । ಕೋಮಲಾಯ । ಕಾನ್ತಾಯ । ಕ್ಷಮಾವತೇ । ದುರಿತಾನ್ತಕಾಯ ।
ವನವಾಸಿನೇ । ಸುಖತ್ಯಾಗಿನೇ । ಸುಖಕೃತೇ । ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ । ವಿರಾಗಿಣೇ । ಗೌರವಾಯ । ಧೀರಾಯ । ಶೂರಾಯ ।
ರಾಕ್ಷಸಘಾತಕಾಯ । ವರ್ಧಿಷ್ಣವೇ । ವಿಜಯಿನೇ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ । ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ।
ವಿಮರ್ಶವಿದೇ । ವಾಲ್ಮೀಕಿಪ್ರತಿಭಾಸ್ರೋತಸೇ । ಸಾಧುಕರ್ಮಣೇ । ಸತಾಂ ಗತಯೇ ।
ವಿನಯಿನೇ । ನ್ಯಾಯವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ಪ್ರಜಾರಂಜನಧರ್ಮವಿದೇ । ವಿಮಲಾಯ । ಮತಿಮತೇ ।
ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ನೇತ್ರಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ವಿನೀತಾಯ । ವೃದ್ಧಸೌಜನ್ಯಾಯ ।
ವೃಕ್ಷಭಿದೇ । ಚೇತಸಾ ಋಜವೇ । ವತ್ಸಲಾಯ । ಮಿತ್ರಹೃನ್ಮೋದಾಯ ।
ಸುಗ್ರೀವಹಿತಕೃತೇ । ವಿಭವೇ । ವಾಲಿನಿರ್ದಲನಾಯ । ಅಸಹ್ಯಾಯ । ಋಕ್ಷಸಾಹ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಮತಯೇ । ವೃಕ್ಷಾಲಿಂಗನಲೀಲಾವಿದೇ । ಮುನಿಮೋಕ್ಷಪಟವೇ । ಸುಧಿಯೇ ।
ವರೇಣ್ಯಾಯ । ಪರಮೋದಾರಾಯ । ನಿಗ್ರಹಿಣೇ । ಚಿರವಿಗ್ರಹಿಣೇ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ವಾಸವೋಪಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಯ । ಜ್ಯಾಸಂಘಾತೋಗ್ರನಿಃಸ್ವನಾಯ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಮೃಷ್ಟಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಬಲಸಮಾಯುತಾಯ । ವೈದೇಹೀಪ್ರಾಣಸನ್ತೋಷಾಯ ।
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ । ವಿನಮ್ರಾಯ । ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾರ್ಹಾಯ ।
ಪರ್ಣಶಾಲಾಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ । ವೃತ್ತಗಂಡಾಯ । ಶುಭದನ್ತಿನೇ । ಸಮಭ್ರೂದ್ವಯ-
ಶೋಭಿತಾಯ । ವಿಕಸತ್ಪಂಕಜಾಭಾಸ್ಯಾಯ । ಪ್ರೇಮದೃಷ್ಟಯೇ । ಸುಲೋಚನಾಯ ।
ವೈಷ್ಣವಾಯ । ನರಶಾರ್ದೂಲಾಯ । ಭಗವತೇ । ಭಕ್ತರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಚೇತನಾತ್ಮಕಾಯ । ವಿವಿಧಾಪತ್ಪರಾಕ್ರಾನ್ತಾಯ । ವಾನರೋತ್ಕರ್ಷಕಾರಣಾಯ ।
ವೀತರಾಗಿಣೇ । ಶರ್ಮದಾಯಿನೇ । ಮುನಿಮನ್ತವ್ಯಸಾಧನಾಯ । ವಿರಹಿಣೇ ।
ಹರಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಹರ್ಷೋತ್ಫುಲ್ಲವರಾನನಾಯ । ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾಯ । ವ್ಯವಹಾರಜ್ಞಾಯ ।
ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೇ । ಪೃಥುಪ್ರಭಾಯ । ವಿಪ್ರಪ್ರೇಮಿಣೇ । ವನಕ್ರಾನ್ತಾಯ । ಫಲಭುಜೇ ।
ಫಲದಾಯಕಾಯ । ವಿಪನ್ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ । ಜಟಾಧರಾಯ ।
ವ್ಯಾಯಾಮವ್ಯಾಯತಾಕಾರಾಯ । ವಿದಾಂ ವಿಶ್ರಾಮಸಮ್ಭವಾಯ । ವನ್ಯಮಾನವ-
ಕಲ್ಯಾಣಾಯ । ಕುಲಾಚಾರವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ವಿಪಕ್ಷೋರಃಪ್ರಹಾರಜ್ಞಾಯ ।
ಚಾಪಧಾರಿಬಹೂಕೃತಾಯ । ವಿಪಲ್ಲಂಘಿನೇ । ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ।
ಘೋರಕೃದ್ರಾಕ್ಷಸಾಸಹಾಯ । ವಾಮಾಂಕಾಶ್ರಯಿಣೀಸೀತಾಮುಖದರ್ಶನತತ್ಪರಾಯ ।
ವಿವಿಧಾಶ್ರಮಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಶರಭಂಗಕೃತಾದರಾಯ । ವಿಷ್ಣುಚಾಪಧರಾಯ ।
ಕ್ಷತ್ರಾಯ । ಧನುರ್ಧರಶಿರೋಮಣಯೇ । ವನಗಾಮಿನೇ । ಪದತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಪಾದಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । ವ್ರತಸ್ಥಿತಾಯ । ವಿಜಿತಾಶಾಯ ।
ಮಹಾವೀರಾಯ । ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯನವನಿರ್ಝರಾಯ । ವಿಷ್ಣುತೇಜೋಂಽಶಸಮ್ಭೂತಾಯ ।
ಸತ್ಯಪ್ರೇಮಿಣೇ । ದೃಢವ್ರತಾಯ । ವಾನರಾರಾಮದಾಯ । ನಮ್ರಾಯ । ಮೃದುಭಾಷಿಣೇ ।
ಮಹಾಮನಸೇ । ಶತ್ರುಘ್ನೇ । ವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರೇ । ಸಲ್ಲೋಕಸಮ್ಮಾನತತ್ಪರಾಯ ।
ಶತ್ರುಘ್ನಾಗ್ರಜನಯೇ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಸಾಗರಾದರಪೂಜಕಾಯ । ಶೋಕಕರ್ತ್ರೇ ।
ಶೋಕಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಶೀಲವತೇ ನಮಃ । ಹೃದಯಂಗಮಾಯ । ಶುಭಕೃತೇ । ಶುಭಸಂಕಲ್ಪಾಯ ।
ಕೃತಾನ್ತಾಯ । ದೃಢಸಂಗರಾಯ । ಶೋಕಹನ್ತ್ರೇ । ವಿಶೇಷಾರ್ಹಾಯ ।
ಶೇಷಸಂಗತಜೀವನಾಯ । ಶತ್ರುಜಿತೇ । ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಾಯ । ಮೋಹಜಿತೇ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯ । ಶಮ್ಬೂಕವಧವಕಾಯ । ಅಭೀಷ್ಟದಾಯ । ಯುಗಧರ್ಮಾಗ್ರಹಿಣೇ ।
ಯಮಾಯ । ಶಕ್ತಿಮತೇ ರಣಮೇಧಾವಿನೇ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ । ಶಿವಸ್ವಾಯ । ಶಿವಚೈತನ್ಯಾಯ । ಶಿವಾತ್ಮನೇ ।
ಶಿವಬೋಧನಾಯ । ಶಬರೀಭಾವನಾಮುಗ್ಧಾಯ । ಸರ್ವಮಾರ್ದವಸುನ್ದರಾಯ ।
ಶಮಿನೇ । ದಮಿನೇ । ಸಮಾಸೀನಾಯ । ಕರ್ಮಯೋಗಿನೇ । ಸುಸಾಧಕಾಯ ।
ಶಾಕಭುಜೇ । ಕ್ಷೇಪಣಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ । ನ್ಯಾಯರೂಪಾಯ । ನೃಣಾಂ ವರಾಯ ।
ಶೂನ್ಯಾಶ್ರಮಾಯ । ಶೂನ್ಯಮನಸೇ । ಲತಾಪಾದಪಪೃಚ್ಛಕಾಯ ।
ಶಾಪೋಕ್ತಿರಹಿತೋದ್ಗಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ । ನಾಮಪಾವನಾಯ । ಶುದ್ಧಾನ್ತಃಕರಣಾಯ ।
ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ಅವಿಕಮ್ಪನಾಯ । ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ । ಪೃಥುಸ್ಕನ್ಧಾಯಾ
ಬನ್ಧನಾಸಯೇ । ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ । ಶ್ರದ್ಧೇಯಾಯ । ಶೀಲಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಸುಜನಾಯ ।
ಸಜ್ಜನಾನ್ತಿಕಾಯ । ಶ್ರಮಿಕಾಯ । ಶ್ರಾನ್ತವೈದೇಹೀವಿಶ್ರಾಮಾಯ । ಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಲವೇ । ನೀತಿಸಿದ್ಧಾನ್ತಿನೇ । ಸಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಸಾಮಾನ್ಯವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । ಸುಮಿತ್ರಾಸುತಸೇವಾರ್ಥಿನೇ ।
ಭರತಾದಿಷ್ಟವೈಭವಾಯ । ಸಾಧ್ಯಾಯ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವಿಜ್ಞೇಯಾಯ । ಶಬ್ದಪಾಲಾಯ ।
ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಸಂಜೀವನಾಯ । ಜೀವಸಖ್ಯೇ । ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ।
ಯಮಬುದ್ಧಯೇ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಅನಾಸಕ್ತಾಯ । ಪ್ರಿಯಾವಹಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ ।
ಸರ್ವಾಂಗಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ದ್ರಪಯೋನಿಧಯೇ । ಸುಶೀಲಾಯ । ಶಿವಚಿತ್ತ-
ಜ್ಞಾಯ । ಶಿವಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಶಿವಾಸ್ಪದಾಯ ನಮಃ । ಸಮದರ್ಶಿನೇ । ಧನುರ್ಭಂಗಿನೇ ।
ಸಂಶಯೋಚ್ಛೇದನಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಸತ್ಯವಾದಿನೇ । ಕಾರ್ಯವಾಹಾಯ । ಚೈತನ್ಯಾಯ ।
ಸುಸಮಾಹಿತಾಯ । ಸನ್ಮಿತ್ರಾಯ । ವಾಯುಪುತ್ರೇಶಾಯ । ವಿಭೀಷಣಕೃತಾನತಯೇ ।
ಸಗುಣಾಯ । ಸರ್ವಥಾಽಽರಾಮಾಯ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ಸತ್ಯಮಾಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸಾಮಕೃತೇ । ದಂಡವಿದೇ । ದಂಡಿನೇ । ಕೋದಂಡಿನೇ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । ಸಾಧುಕ್ಷೇಮಾಯ । ರಣಾವೇಶಿನೇ ।
ರಣಕರ್ತ್ರೇ । ದಯಾರ್ಣವಾಯ । ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ।
ನಿರಾಮಯಾಯ । ಸ್ವಕೀಯಾಭ್ಯನ್ತರಾವಿಷ್ಟಾಯ । ಅವಿಕಾರಿಣೇ । ನಭಃಸದೃಶಾಯ ।
ಸರಲಾಯ । ಸಾರಸರ್ವಸ್ವಾಯ । ಸತಾಂ ಸಂಕಲ್ಪಸೌರಭಾಯ ।
ಸುರಸಂಘಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ । ಮಹೀಪತಯೇ । ಸುಜ್ಞಾಯ ।
ಸ್ವಭಾವವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ತಿತಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ । ಶತ್ರುತಾಪನಾಯ । ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಯ ।
ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಾಯ । ಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾಪಾಲನಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಮಕರ್ಣಾಯ । ಸುವಾಕ್ಯಜ್ಞಾಯ ।
ಗನ್ಧರೇಖಿತಭಾಲಕಾಯ । ಸ್ಕನ್ಧಸ್ಥಾಪಿತತೂಣೀರಾಯ । ಧನುರ್ಧಾರಣಧೋರಣ್ಯೇ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸಮಾವೇಶಾಯ । ವೀರವೇಷಾಯ । ರಿಪುಕ್ಷಯಾಯ । ಸಂಕಲ್ಪಸಾಧಕಾಯ ।
ಅಕ್ಲಿಷ್ಟಾಯ । ಘೋರಾಸುರವಿಮರ್ದನಾಯ । ಸಮುದ್ರಪಾರಗಾಯ । ಜೇತ್ರೇ ।
ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥ ॥

ಓಂ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ । ಸುಷಮಾಯ । ಶ್ಯಾಮಾಯ । ಸಮುತ್ಕ್ರಾನ್ತಾಯ ।
ಸದಾಶುಚಯೇ । ಸದ್ಧಭಪ್ರೇರಕಾಯ । ಧರ್ಮಾಯ ।
ಧರ್ಮಸಂರಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ॥ 1008 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ಸಮ್ಪಾತಾ ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 2:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment