Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Tara Takaradi Sahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sritaratakaradisahasranamastotram ॥

atha sritaratakaradisahasranamastotram ।

vasistha uvaca –

namnam sahasrantaraya mukhambhojadvinirgatam ।
mantrasiddhikaramproktantanme vada pitamaha ॥ 1 ॥

brahmovaca –

srnu vatsa pravaksyami rahasyam sarvasiddhidam ।
yasyopadesamatrena tava siddhirbbhavisyati ॥ 2 ॥

mahapralayakaladau naste sthavarajangame ।
mahakaram samakarnya krpaya samhrtantanau ॥ 3 ॥

namna tena mahatara khyata sa brahmarupini ।
mahasulatrayankrtva tatra caikakini sthita ॥ 4 ॥

punah srstescikirsabhuddivyasamrajyasanjnakam ।
namnam sahasramasyastu takaradyammaya smrtam ॥ 5 ॥

tatprabhavena brahmandannirmmitam sudrdhammahat ।
avirbhuta vayantatra yantraistasyah pura dvija ॥ 6 ॥

svasya karyartthinastatra bhranta bhumyayyatha vayam ।
tayopadistah krpaya bhavamassrstikarakah ॥ 7 ॥

tasyah prasadadviprendra ttrayo brahmandanayakah ।
anye suraganassarve tasyah padaprasevakah ॥ 8 ॥

pathanaddharanatsrsteh karttahampalako harih ।
tattvaksaropadesena samhartta sankarassvayam ॥ 9 ॥

rsicchandadikadhyanammulavatparikirttitam ।
niyogomatrasiddhau ca purusartthacatustaye ॥ 10 ॥

tara taradipancarna taranyavedaviryaja ।
taratarahitavarna taradya tararupini ॥ 11 ॥

tararatrisamutpanna tararatrivarodyata ।
tararatrijapasakta tararatrisvarupini ॥ 12 ॥

tararajnisvasantusta tararajnivaraprada ।
tararajnisvarupa ca tararajniprasiddhida ॥ 13 ॥

tarahrtpankajagara tarahrtpankajapara ।
tarahrtpankajadhara tarahrtpankaja tatha ॥ 14 ॥

taresvari ca tarabha taraganasvarupini ।
taraganasamakirna taragananisevita ॥ 15 ॥

tara taranvita tara ratnanvitavibhusana ।
taraganaranasanna tarakrtyaprapujita ॥ 16 ॥

taraganakrtahara taraganakrtasraya ।
taraganakrtagara taragananatatpara ॥ 17 ॥

taragunaganakirna taragunaganaprada ।
taragunaganasakta taragunaganalaya ॥ 18 ॥

taresvari tarapujya tarajapya tu tarana ।
taramukhya tu tarakhya taradaksa tu tarini ॥ 19 ॥

taragamya tu tarastha taramrtatarangini ।
tarabhavya tu tararna tarahavya tu tarini ॥ 20 ॥

taraka tarakantasstha tarakarasibhusana ।
tarakaharasobhadhya tarakavestitangana ॥ 21 ॥

tarakahamsakakirna tarakakrtabhusana ।
tarakangadasobhangi tarakasritakankana ॥ 22 ॥

tarakancitakanci ca tarakanvitabhaksana ।
tarakacitravasana tarakasanamandala ॥ 23 ॥

tarakakirnamukuta tarakasritakundala ।
tarakanvitatatankayugmagandasthalojjvala ॥ 24 ॥

tarakasritapadabja tarakavaradayika ।
tarakadattahrdaya tarakancitasayaka ॥ 25 ॥

tarakanyasakusala tarakanyasavigraha ।
tarakanyasasantusta tarakanyasasiddhida ॥ 26 ॥

tarakanyasanilaya tarakanyasapujita ।
tarakanyasasamhrsta tarakanyasasiddhida ॥ 27 ॥

tarakanyasasammmagna tarakanyasavasini ।
tarakanyasasampurnamantrasiddhividhayini ॥ 28 ॥

tarakopasakaprana tarakopasakapriya ।
tarakopasakasadhya tarakopasakestada ॥ 29 ॥

tarakopasakasakta tarakopasakartthini ।
tarakopasakaradhya tarakopasakasraya ॥ 30 ॥

tarakasurasantusta tarakasurapujita ।
tarakasuranirmanakartri tarakavandita ॥ 31 ॥

tarakasurasammanya tarakasuramanada ।
tarakasurasamsiddha tarakasuradevata ॥ 32 ॥

tarakasuradehastha tarakasurasvargada ।
tarakasurasamsrsta tarakasuragarvada ॥ 33 ॥

tarakasurasamhantri tarakasuramarddini ।
tarakasurasangramanarttaki tarakapaha ॥ 34 ॥

tarakasurasangramakarini tarakaribhrt ।
tarakasurasangramakabandhavrndavandita ॥ 35 ॥

tarakariprasutarikarimata tu karika ।
tarakarimanoharivastrabhusanusasika ॥ 36 ॥

tarakarividhatri ca tarakarinisevita ।
tarakarivacastusta tarakarisusiksita ॥ 37 ॥

tarakarisusantusta tarakarivibhusita ।
tarakarikrtotsangi tarakaripraharsada ॥ 38 ॥

tamah sampurnasarvangi tamoliptakalebara ।
tamovyaptasthalasanga tamah patalasannibha ॥ 39 ॥

tamohantri tamah kartri tamahsancarakarini ।
tamogatri tamodatri tamah patri tamopaha ॥ 40 ॥

tamorasipurnarasistamorasivinasini ।
tamorasikrtadhvamsi tamorasibhayankari ॥ 41 ॥

tamogunaprasannasya tamogunasusiddhida ।
tamogunoktamargastha tamogunavirajita ॥ 42 ॥

tamogunastutipara tamogunavivardhini ।
tamogunasritapara tamogunavinasini ॥ 43 ॥

tamogunaksayakari tamogunakalevara ।
tamogunadhvamsatusta tamah parepratisthita ॥ 44 ॥

tamobhavabhavaprita tamobhavabhavapriya ।
tamobhavabhavasraddha tamobhavabhavasraya ॥ 45 ॥

tamobhavabhavaprana tamobhavabhavarcita ।
tamobhavabhavaprityalidhakumbhasthalasthita ॥ 46 ॥

tapasvivrndasantusta tapasvivrndapustida ।
tapasvivrndasamstutya tapasvivrndavandita ॥ 47 ॥

tapasvivrndasampanna tapasvivrndaharsada ।
tapasvivrndasampujya tapasvivrndabhusita ॥ 48 ॥

tapasvicittatalpastha tapasvicittamadhyaga ।
tapasvicittacittarha tapasvicittaharini ॥ 49 ॥

tapasvikalpavallyabha tapasvikalpapadapi ।
tapasvikamadhenusca tapasvikamapurttida ॥ 50 ॥

tapasvitrananirata tapasvigrhasamsthita ।
tapasvigrharajasristapasvirajyadayika ॥ 51 ॥

tapasvimanasaradhya tapasvimanadayika ।
tapasvitapasamharttri tapasvitapasantikrt ॥ 52 ॥

tapasvisiddhividya ca tapasvimantrasiddhikrt ।
tapasvimantratantresi tapasvimantrarupini ॥ 53 ॥

tapasvimantranipuna tapasvikarmakarini ।
tapasvikarmasambhuta tapasvikarmasaksini ॥ 54 ॥

tapassevya tapobhavya tapobhavya tapasvini ।
tapovasya tapogamya tapogehanivasini ॥ 55 ॥

tapodhanya tapomanya tapah kanya tapovrta ।
tapastathya tapogopya tapojapya taponrta ॥ 56 ॥

tapassadhya taporadhya tapovandya tapomayi ।
tapassandhya tapovandhya tapassannidhyakarini ॥ 57 ॥

tapodhyeya tapogeya tapastapta tapobala ।
tapoleya tapodeya tapastattvaphalaprada ॥ 58 ॥

tapovighnavaraghni ca tapovighnavinasini ।
tapovighnacayadhvamsi tapovighnabhayankari ॥ 59 ॥

tapobhumivaraprana tapobhumipatistuta ।
tapobhumipatidhyeya tapobhumipatistada ॥ 60 ॥

tapovanakurangastha tapovanavinasini ।
tapovanagatiprita tapovanaviharini ॥ 61 ॥

tapovanaphalasakta tapovanaphalaprada ।
tapovanasusadhya ca tapovanasusiddhida ॥ 62 ॥

tapovanasusevya ca tapovananivasini ।
tapodhanasusamsevya tapodhanasusadhita ॥ 63 ॥

tapodhanasusa~llina tapodhanamanomayi ।
tapodhananamaskara tapodhanavimuktida ॥ 64 ॥

tapodhanadhanasadhya tapodhanadhanatmika ।
tapodhanadhanaradhya tapodhanaphalaprada ॥ 65 ॥

tapodhanadhanadhya ca tapodhanadhanesvari ।
tapodhanadhanaprita tapodhanadhanalaya ॥ 66 ॥

tapodhanajanakirna tapodhanajanasraya ।
tapodhanajanaradhya tapodhanajanaprasuh ॥ 67 ॥

tapodhanajanaprana tapodhanajanestada ।
tapodhanajanasadhya tapodhanajanesvari ॥ 68 ॥

tarunasrkprapanarta tarunasrkpratarpita ।
tarunasrksamudrastha tarunasrkpraharsada ॥ 69 ॥

tarunasrksusantusta tarunasrgvilepita ।
tarunasrnnadiprana tarunasrgvibhusana ॥ 70 ॥

tarunainabaliprita tarunainabalipriya ।
tarunainavaliprana tarunainabalistada ॥ 71 ॥

tarunajabaliprita tarunajabalipriya ।
tarunajabalighrana tarunajabaliprabhuk ॥ 72 ॥

tarunadityasankasa tarunadityavigraha ।
tarunadityarucira tarunadityanirmmala ॥ 73 ॥

tarunadityanilaya tarunadityamandala ।
tarunadityalalita tarunadityakundala ॥ 74 ॥

tarunarkasamajyotsna tarunarkasamaprabha ।
tarunarkapratikara tarunarkapravarddhita ॥ 75 ॥

taruna tarunanetra ca taruna tarunalocana ।
taruna tarunanetra ca taruna tarunabhusana ॥ 76 ॥

tarunidattasanketa tarunidattabhusana ।
taruniganasantusta tarunitarunimanih ॥ 77 ॥

tarunimanisamsevya tarunimanivandita ।
tarunimanisantusta tarunimanipujita ॥ 78 ॥

tarunivrndasa~vadya tarunivrndavandita ।
tarunivrndasamstutya tarunivrndamanada ॥ 79 ॥

tarunivrndamadhyastha tarunivrndavestita ।
tarunivrndasamprita tarunivrndabhusita ॥ 80 ॥

tarunijapasamsiddha tarunijapamoksada ।
tarunipujakasakta tarunipujakartthini ॥ 81 ॥

tarunipujakasrida tarunipujakarttiha ।
tarunipujakaprana taruninindakarttida ॥ 82 ॥

tarunikotinilaya tarunikotivigraha ।
tarunikotimadhyastha tarunikotivestita ॥ 83 ॥

tarunikotidussadhya tarunikotivigraha ।
tarunikotirucira tarunitarunisvari ॥ 84 ॥

tarunimaniharadhya tarunimanikundala ।
tarunimanisantusta tarunimanimandita ॥ 85 ॥

tarunisaraniprita tarunisaranirata ।
tarunisaranisthana tarunisaranirata ॥ 86 ॥

taranimandalasrida taranimandalesvari ।
taranimandalasraddha taranimandalasthita ॥ 87 ॥

taranimandalargghadhya taranimandalarcita ।
taranimandaladhyeya taranibhavasagara ॥ 88 ॥

taranikaranasakta taranitaksakarcita ।
taranitaksakasrida taranitaksakartthini ॥ 89 ॥

taranitaranasila ca taritaranatarini ।
taritaranasa/vvedya taritaranakarini ॥ 90 ॥

tarurupa tarupastha tarustarulatamayi ।
tarurupa tarustha ca tarumadhyanivasini ॥ 91 ॥

taptakancanagehastha taptakancanabhumika ।
taptakancanaprakara taptakancanapaduka ॥ 92 ॥

taptakancanadiptangi taptakancanasannibha ।
taptakancanagaurangi taptakancanamancaga ॥ 93 ॥

taptakancanavastradhya taptakancanarupini ।
taptakancanamadhyastha taptakancanakarini ॥ 94 ॥

taptakancanamasarccya taptakancanapatrabhuk ।
taptakancanasailastha taptakancanakundala ॥ 95 ॥

taptakancanaksattradhya taptakancanadandadhrk ।
taptakancanabhusadhya taptakancanadanada ॥ 96 ॥

taptakancanadesesi taptakancanacapadhrk ।
taptakancanatunadhya taptakancanabanabhrt ॥ 97 ॥

talatalavidhatri ca talatalavidhayini ।
talatalasvarupesi talatalaviharini ॥ 98 ॥

talatalajanasadhya talatalajanesvari ।
talatalajanaradhya talatalajanarthada ॥ 99 ॥

talatalajayabhaksi talatalajacancala ।
talatalajaratnadhya talatalajadevata ॥ 100 ॥

tatinisthanarasika tatini tatavasini ।
tatini tatinitiragamini tatinipriya ॥ 101 ॥

tatiniplavanaprita tatiniplavanodyata ।
tatiniplavanaslaghya tatiniplavanartthada ॥ 102 ॥

tatalastha tatasthana tatesi tatavasini ।
tatapujya tataradhya tataromamukhartthini ॥ 103 ॥

tataja tatarupa ca tatastha tatacancala ।
tatasannidhigehasthasahita tatasayini ॥ 104 ॥

tarangini tarangabha tarangayatalocana ।
tarangasamadurddharsa tarangasamacancala ॥ 105 ॥

tarangasamadirghangi tarangasamavarddhita ।
tarangasamasa~vvrddhistarangasamanirmala ॥ 106 ॥

tadagamadhyanilaya tadagamadhyasambhava ।
gadagaracanaslaghya tadagaracanodyata ॥ 107 ॥

tadagakusudamodi tadagesi tadagini ।
tadaganirasamsnata tadaganiranirmala ॥ 108 ॥

tadagakamalagara tadagakamalalaya ।
tadagakamalantasstha tadagakamalodyata ॥ 109 ॥

tadagakamalangi ca tadagakamalanana ।
tadagakamalaprana tadagakamaleksana ॥ 110 ॥

tadagaraktapadmastha tadagasvetapadmaga ।
tadaganilapadmabha tadaganilapadmabhrt ॥ 111 ॥

tanustanugata tanvi tanvangi tanudharini ।
tanurupa tanugata tanudhrk tanurupini ॥ 112 ॥

tanustha tanumadhyangi tanukrttanumangala ।
tanusevya tu tanuja tanujatanusambhava ॥ 113 ॥

tanubhrttanusambhuta tanudatanukarini ।
tanubhrttanusamhantri tanusancarakarini ॥ 114 ॥

tathyavak tathyavacana tathyakrt tathyavadini ।
tathyabhrttathyacarita tathyadharmanuvarttini ॥ 115 ॥

tathyabhuk tathyagamana tathyabhaktivaraprada ।
tathyanicesvari tathyacittacarasusiddhida ॥ 116 ॥

tarkyatarkyasvabhava ca tarkadaya tu tarkakrt ।
tarkadhyapanamadhyastha tarkadhyapanakarini ॥ 117 ॥

tarkadhyapanasantusta tarkadhyapanarupini ।
tarkadhyapanasamsila tarkartthapratipadita ॥ 118 ॥

tarkadhyapanasantrpta tarkartthapratipadika ।
tarkavadasritapada tarkavadavivarddhini ॥ 119 ॥

tarkavadaikanipuna tarkavadapracarini ।
tamaladalasyamangi tamaladalamalini ॥ 120 ॥

tamalavanasanketa tamalapuspapujita ।
tagari tagararaddhya tagararcitapaduka ॥ 121 ॥

tagarasraksusantusta tagarasragvirajita ।
tagarahutisantusta tagarahutikirtida ॥ 122 ॥

tagarahutisamsiddha tagarahutimanada ।
tadittadillatakara tadiccancalalocana ॥ 123 ॥

tadillata tadittanvi tadiddipta taditprabha ।
tadrupa tatsvarupesi tanmayi tattvarupini ॥ 124 ॥

tatsthanadananirata tatkarmaphaladayini ।
tattvakrt tattvada tattva tattvavit tattvatarpita ॥ 125 ॥

tattvarccya tattvapuja ca tattvargghya tattvarupini ।
tattvajnanapradanesi tattvajnanasumoksada ॥ 126 ॥

tvarita tvaritaprita tvaritarttivinasini ।
tvaritasavasantusta tvaritasavatarpita ॥ 127 ॥

tvagvastra tvakparidhana tarala taraleksana ।
taraksucarmavasana taraksutvagvibhusana ॥ 128 ॥

taraksustaraksuprana taraksuprsthagamini ।
taraksuprsthasamsthana taraksuprsthavasini ॥ 129 ॥

tarpitodaistarpanasa tarpanasaktamanasa ।
tarpananandahrdaya tarpanadhipatistatih ॥ 130 ॥

trayimayi trayisevya trayipujya trayikatha ।
trayibhavya trayibhavya trayibhavya trayiyuta ॥ 131 ॥

tryaksari tryaksaresani tryaksarisighrasiddhida ।
tryaksaresi tryaksaristha tryaksaripurusapada ॥ 132 ॥

tapana tapanesta ca tapastapanakanyaka ।
tapanamsusamasahya tapanakotikantikrt ॥ 133 ॥

tapaniya talpatalpagata talpavidhayini ।
talpakrttalpaga talpadatri talpatalasraya ॥ 134 ॥

tapaniyatalaratri tapaniyamsuprartthini ।
tapaniyapradatapta tapaniyadrisamsthita ॥ 135 ॥

talpesi talpada talpasamsthita talpavallabha ।
talpapriya talparata talpanirmanakarini ॥ 136 ॥

tarasapujanasakta tarasavaradayini ।
tarasasiddhisandhatri tarasamoksadayini ॥ 137 ॥

tapasi tapasaradhya tapasarttivinasani ।
tapasartta tapasasristapasapriyavadini ॥ 138 ॥

tapasanandahrdaya tapasanandadayini ।
tapasasritapadabja tapasaktamanasa ॥ 139 ॥

tamasi tamasipujya tamasipranayotsuka ।
tamasi tamasisita tamasisighrasiddhida ॥ 140 ॥

talesi talabhuktaladatri talopamastani ।
talavrksasthita talavrksaja talarupini ॥ 141 ॥

tarkksa tarkksasamarudha tarkksesi tarkksapujita ।
tarkksesvari tarkksamata tarkksesivaradayini ॥ 142 ॥

tapi tu tapini tapasamhantri tapanasini ।
tapadatri tapakartri tapavidhvamsakarini ॥ 143 ॥

trasakartri trasadatri trasahartri ca trasaha ।
trasita trasarahita trasanirmmulakarini ॥ 144 ॥

tranakrttranasamsila tanesi tanadayini ।
tanaganarata tanakarini tanagayini ॥ 145 ॥

tarunyamrtasampurna tarunyamrtavaridhih ।
tarunyamrtasantusta tarunyamrtatarpita ॥ 146 ॥

tarunyamrtapurnangi tarunyamrtavigraha ।
tarunyagunasampanna tarunyoktivisarada ॥ 147 ॥

tambuli tambulesani tambulacarvanodyata ।
tambulapuritasya ca tambularunitadhara ॥ 148 ॥

tatankaratnavikhyatistatankaratnabhusini ।
tatankaratnamadhyastha tatankadvayabhusita ॥ 149 ॥

tithisa tithisampujya tithistha tithirupini ।
tritithivasinisevya tithisavaradayini ॥ 150 ॥

tilottamadikaradhya tilottamadikaprabha ।
tilottama tilapraksa tilaradhya tilarccita ॥ 151 ॥

p। 144) tilabhuk tilasandatri tilatusta tilalaya ।
talada tilasankasa tilatailavidhayini ॥ 152 ॥

tilatailopaliptangi tilatailasugandhini ।
tilajyahomasantusta tilajyahomasiddhida ॥ 153 ॥

tilapuspanjaliprita tilapuspanjalipriya ।
tilapuspanjalisrestha tilapuspabhanasini ॥ 154 ॥

tilakasritasindura tilakankitacandana ।
tilakahrtakasturi tilakamodamohini ॥ 155 ॥

triguna rigunakara trigunanvitavigraha ।
trigunakaravikhyata trimurttistrigunatmika ॥ 156 ॥

trisira tripuresani tripura tripuresvari ।
tripuresi trilokastha tripuri tripurambika ॥ 157 ॥

tripurarisamaradhya tripurarivaraprada ।
tripurarisirobhusa tripurarivaraprada ॥ 158 ॥

tripuraristasandatri tripuraristadevata ।
tripurarikrtarddhangi tripurarivilasini ॥ 159 ॥

tripurasurasamhantri tripurasuramarddini ।
tripurasurasamsevya tripurasuravaryaya ॥ 160 ॥

trikuta trikutaradhya trikutarccitavigraha ।
trikutacalamadhyatha trikutacalavasini ॥ 161 ॥

trikutacalasanjata trikutacalanirggata ।
trijata trijatesani trijatavaradayini ॥ 162 ॥

trinetresi trinetra ca trinetravaravarnini ।
trivali trivaliyukta trisulavaradharini ॥ 163 ॥

trisulesi trisulisi trisulabhrt trisulini ।
trimanustrimanupasya trimanupasakesvari ॥ 164 ॥

trimanujapasantusta trimanusturnasiddhida ।
trimanupujanaprita trimanudhyanamoksada ॥ 165 ॥

trividha trividhabhaktistrimata trimatesvari ।
tribhavastha tribhavesi tribhavaparipurita ॥ 166 ॥

tritattvatma tritattvesi tritattvajna tritattvadhrk ।
tritattvacamanaprita tritattvacamanestada ॥ 167 ॥

trikonastha trikonesi trikonacakravasini ।
trikonacakramadhyastha trikonabindurupini ॥ 168 ॥

trikonayantrasamsthana trikonayantrarupini ।
trikonayantrasampujya trikonayantrasiddhida ॥ 169 ॥

trivarnadhya trivarnesi trivarnopasirupini ।
trivarnastha trivarnadhya trivarnavaradayini ॥ 170 ॥

trivarnadya trivarnarccya trivargaphaladayini ।
trivargadhya trivargesi trivargadyaphalaprada ॥ 171 ॥

trisandhyarccya trisandhyesi trisandhyaradhanestada ।
trisandhyarccanasantusta trisandhyajapamoksada ॥ 172 ॥

tripadaradhitapada tripada tripadesvari ।
tripadapratipadyesi tripada pratipadika ॥ 173 ॥

trisaktisca trisaktesi trisaktestaphalaprada ।
trisaktesta trisaktista trisaktiparivestita ॥ 174 ॥

triveni ca trivenistri trivenimadhavarccita ।
trivenijalasantusta trivenisnanapunyada ॥ 175 ॥

trivenijalasamsnata trivenijalarupini ।
trivenijalaputangi trivenijalapujita ॥ 176 ॥

trinadistha trinadisi trinadimadhyagamini ।
trinadisandhyasanchreya trinadi ca trikotini ॥ 177 ॥

tripancasattrirekha ca trisaktipathagamini ।
tripathastha trilokesi trikotikulamoksada ॥ 178 ॥

triramesi triramarccya triramavaradayini ।
tridasasritapadabja tridasalayacancala ॥ 179 ॥

tridasa tridasaprartthya tridasasuvaraprada ।
tridasaisvaryasampanna tridasesvarasevita ॥ 180 ॥

triyamarccya triyamesi triyamanantasiddhida ।
triyamesadhikajyotsna triyamesadhikanana ॥ 181 ॥

triyamanathavatsaumya triyamanathabhusana ।
triyamanathalavanya-ratnakotiyutanana ॥ 182 ॥

trikalastha trikalajna trikalajnatvakarini ।
trikalesi trikalarccya trikalajnatvadayini ॥ 183 ॥

tirabhuk tiraga tirasarita tiravasini ।
tirabhugdesasanjata tirabhugdesasamsthita ॥ 184 ॥

tigmatigmamsusankasa tigmamsukrodasamsthita ।
tigmamsukotidiptangi tigmamsukotivigraha ॥ 185 ॥

tiksna tiksnatara tiksnamahisasuramarddini ।
tiksnakartrilasatpanistiksnasivaradharini ॥ 186 ॥

tivra tivragatistivrasurasanghavinasini ।
tivrastanagabharana tivramundavibhusana ॥ 187 ॥

tirtthatmika tirtthamayi tirtthesi tirtthapujita ।
tirttharajesvari tirtthaphalada tirtthadanada ॥ 188 ॥

tumuli tumulaprajni tumulasuraghatini ।
tumulaksatajaprita tumulanganavarttaki ॥ 189 ॥

turagi turagarudha turangaprsthagamini ।
turangagamanahlada turangavegagamini ॥ 190 ॥

turiya tulana tulya tulyavrttistu tulyakrt ।
tulanesi tularasistularasi tvasuksmavit ॥ 191 ॥

tumbika tumbikapatrabhojana tumbikarthini ।
tulasi tulasivarya tulaja tulajesvari ॥ 192 ॥

tusagnivratasantusta tusagnistusarasikrt ।
tusarakarasitangi tusarakarapurttikrt ॥ 193 ॥

tusaradristusaradrisuta tuhinadidhitih ।
tuhinacalakanya ca tuhinacalavasini ॥ 194 ॥

turyavargesvari turyavargada turyavedada ।
turyavaryatmika turyaturyesvarasvarupini ॥ 195 ॥

tustida tustikrt tustistuniradvayaprsthadhrk ।
tumburajnanasantusta tustasamsiddhidayini ॥ 196 ॥

turnarajyaprada turnagadgada turnapadyada ।
turnapandityasandatri turnapurnabalaprada ॥ 197 ॥

trtiya ca trtiyesi trtiyatithipujita ।
trtiyacandracudesi trtiyacandrabhusana ॥ 198 ॥

trptistrptikari trpta trsna trsnavivarddhini ।
trsnapurnakari trsnanasini trsita trsa ॥ 199 ॥

tretasamsadhita treta tretayugaphalaprada ।
trailokyapuja trailokyadatri trailokyasiddhida ॥ 200 ॥

trailokyesvaratadatri trailokyaparamesvari ।
trailokyamohanesani trailokyarajyadayini ॥ 201 ॥

taitrisakhesvari traitrisakha taitravivekada ।
torananvitagehastha toranasaktamanasa ॥ 202 ॥

tolakasvarnasandatri taulakasvarnakankana ।
tomarayudharupa ca tomarayudhadharini ॥ 203 ॥

tauryatrikesvari tauryantriki tauryantrikotsuki ।
tantrakrttantravatsuksma tantramantrasvarupini ॥ 204 ॥

tantrakrttantrasampujya tantresi tantrasammata ।
tantrajna tantravittantrasadhya tantrasvarupini ॥ 205 ॥

tantrastha tantraja tantri tantrabhrttantramantrada ।
tantradya tantraga tantra tantrarccya tatrasiddhida ॥ 206 ॥

iti te kathitandivyankratukotiphalapradam ।
namnam sahasrantarayastakaradyam sugopitam ॥ 207 ॥

danayyajnastapastirtthavratancanasanadikam ।
ekaikanamajampunyam sandhyaturgaditammaya ॥ 208 ॥

gurau deve tatha mantre yasya syanniscala matih ।
tasyaiva stotrapathe’sminsambhavedadhikarita ॥ 209 ॥

mahacinakramabhinnasodhanyastakalevarah ।
kramadiksanvito mantri pathedetanna canyatha ॥ 210 ॥

gandhapuspadibhirddravyairmakaraih pancakairddvijah ।
sampujya taravvidhivatpathedetadananyadhih ॥ 211 ॥

astamyanca caturddasya sankrantau ravivasare ।
sanibhaumadine ratrau grahane candrasuryayoh ॥ 212 ॥

tararatrau kalaratrau moharatrau visesatah ।
pathananmantrasiddhih syatsarvajnatvamprajayate ॥ 213 ॥

smasane prantare ramye sunyagare visesatah ।
devagare girau vapi stavaparayanancaret ॥ 214 ॥

brahmahatya surapanam steyam strigamanadikam ।
gurutalpe tatha canyatpatakannasyati dhruvam ॥ 215 ॥

latamadhyagato mantri sraddhaya carccayedyadi ।
akarsayettada rambhammenamapi tathorvasim ॥ 216 ॥

sangramasamaye virastarasamrajyakirttanat ।
caturangacayanjitva sarvasamrajyabhagbhavet ॥ 217 ॥

nisarddhe pujanante ca pratinamna prapujayet ।
ekaikakaraviradyairmandaurnilavarijaih ॥ 218 ॥

gadyapadyamayivani bhubhojya ca pravarttate ।
pandityam sarvasastresu vadi trasyati darsanat ॥ 219 ॥

vahnijayantakairetaistaradyaih pratinamabhih ।
rajanyam sarvarajesu parakayapravesanam ॥ 220 ॥

antarddhanankhecaratvambahukayaprakasanam ।
gutika paduka padmavati madhumati tatha ॥ 221 ॥

rasam rasayanah sarvah siddhayah samupasthitah ।
karpuragarukasturicandanaih sa/yyutairjjalaih ॥ 222 ॥

mulam samputitenaiva pratinamna prapujayet ।
yaksaraksasagandharva vidyadharamahoragah ॥ 223 ॥

bhutapretapisacadya dakinisakiniganah ।
dusta bhairavavetalah kusmandah kinnariganah ॥ 224 ॥

bhayabhitah palayante tejasa sadhakasya ca ।
mantrajnane samutpanne pratinamna vicarayet ॥ 225 ॥

mantrasamputitenaiva tasya santirbbhaveddhruvam ।
lalita vasamayati dasyatayyanti partthivah ॥ 226 ॥

agnayah sitatayyanti japakasya ca bhasanat ।
ekavarttanamatrena rajabhitinivaranam ॥ 227 ॥

velavartanamatrena pasuvrddhih prajayate ।
dasavrtya dhanapraptirvisatya rajyamapnuyat ॥ 228 ॥

satavrtya grhe tasya cancala niscala bhavet ।
gangapravahavadvani pralapadapi jayate ॥ 229 ॥

putrapautranvito mantri ciranjivi tu devavat ।
satadvayavarttanena devavatpujyate janaih ॥ 130 ॥

satapancakamavarttya sa bhavedbhairavopamah ।
sahasravarttanenaiva mantrastasya svasiddhidah ॥ 131 ॥

tasminpravarttate sarvasiddhih sarvarthasadhini ।
padukancanavetalapatalagaganadikam ॥ 232 ॥

vividha yaksinisiddhirvvaksiddhistasya jayate ।
sosanam sagarananca dharaya bhramanantatha ॥ 233 ॥

navinasrstinirmanam sarvankarttunksamo bhavet ।
ayutavarttanenaiva tarampasyati caksusa ॥ 234 ॥

laksavarttanamatrena tarapatisamo bhavet ।
na kinciddurllabhantasya jivanmukto hi bhutale ॥ 235 ॥

kalpantena tu tatpascattarasayujyamapnuyat ।
yaddhi tarasama vidya nasti tarunyarupini ॥ 236 ॥

na caitatsadrsam stotrambhavedbrahmandamandale ।
vaktrakotisahasraistu jihvakotisatairapi ॥ 237 ॥

na sakyate phalavvaktummaya kalpasatairapi ।
cumbake nindake duste pisune jivahimsake ॥ 238 ॥

sangopyam stotrametattaddarsanenaiva kutracit ।
rajyandeyandhanandeyam siro deyamathapi va ॥ 239 ॥

na deyam stotravaryantu mantradapi mahodyatam ।
anulomavilomabhyammulasamputitantvidam ॥ 240 ॥

likhitva bhurjjapatradau gandhastakapurassaraih ।
dharayeddaksine bahau kanthe vamabhuje tatha ॥ 241 ॥

tasya sarvartthasiddhissyadvahnina naiva dahyate ।
tadgatram sastrasanghaisca bhidyate na kadacana ॥ 242 ॥

sa bhumivalaye putra vicaredbhairavopamah ।
vandhyapi labhate putrannirddhano dhanamapnuyat ॥

nirvighno labhate vidyantarkavyakaranadikam ॥ 243 ॥

iti nigaditamasyastadinamnam sahasram-
vvaradamanunidanandivyasamrajyasanjnam ।
vidhiharigirisadau saktidanaikadaksam
samavidhipathaniyankalitarasamajnaih ॥ 244 ॥

itisribrahmayamale tarayastakaradisahasranamastotra sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Tara Takaradi :

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top