Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Tara Takaradi Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀತಾರಾತಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀತಾರಾತಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ –

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರನ್ತಾರಾಯಾ ಮುಖಾಮ್ಭೋಜಾದ್ವಿನಿರ್ಗತಮ್ ।
ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಕರಮ್ಪ್ರೋಕ್ತನ್ತನ್ಮೇ ವದ ಪಿತಾಮಹ ॥ 1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –

ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಯಸ್ಯೋಪದೇಶಮಾತ್ರೇಣ ತವ ಸಿದ್ಧಿರ್ಬ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 2 ॥

ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾಲಾದೌ ನಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮೇ ।
ಮಹಾಕಾರಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯ ಕೃಪಯಾ ಸಂಹೃತನ್ತನೌ ॥ 3 ॥

ನಾಮ್ನಾ ತೇನ ಮಹಾತಾರಾ ಖ್ಯಾತಾ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾಶೂಲತ್ರಯಂಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ಚೈಕಾಕಿನೀ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 4 ॥

ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟೇಶ್ಚಿಕೀರ್ಷಾಭೂದ್ದಿವ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಂಜ್ಞಕಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಸ್ಯಾಸ್ತು ತಕಾರಾದ್ಯಮ್ಮಯಾ ಸ್ಮೃತಮ್ ॥ 5 ॥

ತತ್ಪ್ರಭಾವೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ನಿರ್ಮ್ಮಿತಂ ಸುದೃಢಮ್ಮಹತ್ ।
ಆವಿರ್ಭೂತಾ ವಯನ್ತತ್ರ ಯನ್ತ್ರೈಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪುರಾ ದ್ವಿಜ ॥ 6 ॥

ಸ್ವಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾರ್ತ್ಥಿನಸ್ತತ್ರ ಭ್ರಾನ್ತಾ ಭೂಮ್ಯಾಯ್ಯಥಾ ವಯಮ್ ।
ತಯೋಪದಿಷ್ಟಾಃ ಕೃಪಯಾ ಭವಾಮಸ್ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಕಾಃ ॥ 7 ॥

ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾದ್ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರ ತ್ತ್ರಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಃ ।
ಅನ್ಯೇ ಸುರಗಣಾಸ್ಸರ್ವೇ ತಸ್ಯಾಃ ಪಾದಪ್ರಸೇವಕಾಃ ॥ 8 ॥

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾತ್ಸೃಷ್ಟೇಃ ಕರ್ತ್ತಾಹಮ್ಪಾಲಕೋ ಹರಿಃ ।
ತತ್ತ್ವಾಕ್ಷರೋಪದೇಶೇನ ಸಂಹರ್ತ್ತಾ ಶಂಕರಸ್ಸ್ವಯಮ್ ॥ 9 ॥

ಋಷಿಚ್ಛನ್ದಾದಿಕಧ್ಯಾನಮ್ಮೂಲವತ್ಪರಿಕೀರ್ತ್ತಿತಮ್ ।
ನಿಯೋಗೋಮಾತ್ರಸಿದ್ಧೌ ಚ ಪುರುಷಾರ್ತ್ಥಚತುಷ್ಟಯೇ ॥ 10 ॥

ತಾರಾ ತಾರಾದಿಪಂಚಾರ್ಣಾ ತಾರಾನ್ಯಾವೇದವೀರ್ಯಜಾ ।
ತಾರಾತಾರಹಿತಾವರ್ಣಾ ತಾರಾದ್ಯಾ ತಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 11 ॥

ತಾರಾರಾತ್ರಿಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ತಾರಾರಾತ್ರಿವರೋದ್ಯತಾ ।
ತಾರಾರಾತ್ರಿಜಪಾಸಕ್ತಾ ತಾರಾರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 12 ॥

ತಾರಾರಾಜ್ಞೀಸ್ವಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಾರಾರಾಜ್ಞೀವರಪ್ರದಾ ।
ತಾರಾರಾಜ್ಞೀಸ್ವರೂಪಾ ಚ ತಾರಾರಾಜ್ಞೀಪ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 13 ॥

ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾಗಾರಾ ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾಪರಾ ।
ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾಧಾರಾ ತಾರಾಹೃತ್ಪಂಕಜಾ ತಥಾ ॥ 14 ॥

ತಾರೇಶ್ವರೀ ಚ ತಾರಾಭಾ ತಾರಾಗಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತಾರಾಗಣಸಮಾಕೀರ್ಣಾ ತಾರಾಗಣನಿಷೇವಿತಾ ॥ 15 ॥

ತಾರಾ ತಾರಾನ್ವಿತಾ ತಾರಾ ರತ್ನಾನ್ವಿತವಿಭೂಷಣಾ ।
ತಾರಾಗಣರಣಾಸನ್ನಾ ತಾರಾಕೃತ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 16 ॥

ತಾರಾಗಣಕೃತಾಹಾರಾ ತಾರಾಗಣಕೃತಾಶ್ರಯಾ ।
ತಾರಾಗಣಕೃತಾಗಾರಾ ತಾರಾಗಣನತತ್ಪರಾ ॥ 17 ॥

ತಾರಾಗುಣಗಣಾಕೀರ್ಣಾ ತಾರಾಗುಣಗಣಪ್ರದಾ ।
ತಾರಾಗುಣಗಣಾಸಕ್ತಾ ತಾರಾಗುಣಗಣಾಲಯಾ ॥ 18 ॥

ತಾರೇಶ್ವರೀ ತಾರಪೂಜ್ಯಾ ತಾರಾಜಪ್ಯಾ ತು ತಾರಣಾ ।
ತಾರಮುಖ್ಯಾ ತು ತಾರಾಖ್ಯಾ ತಾರದಕ್ಷಾ ತು ತಾರಿಣೀ ॥ 19 ॥

ತಾರಾಗಮ್ಯಾ ತು ತಾರಸ್ಥಾ ತಾರಾಮೃತತರಂಗಿಣೀ ।
ತಾರಭವ್ಯಾ ತು ತಾರಾರ್ಣಾ ತಾರಹವ್ಯಾ ತು ತಾರಿಣೀ ॥ 20 ॥

ತಾರಕಾ ತಾರಕಾನ್ತಸ್ಸ್ಥಾ ತಾರಕಾರಾಶಿಭೂಷಣಾ ।
ತಾರಕಾಹಾರಶೋಭಾಢ್ಯಾ ತಾರಕಾವೇಷ್ಟಿತಾಂಗಣಾ ॥ 21 ॥

ತಾರಕಾಹಂಸಕಾಕೀರ್ಣಾ ತಾರಕಾಕೃತಭೂಷಣಾ ।
ತಾರಕಾಂಗದಶೋಭಾಂಗೀ ತಾರಕಾಶ್ರಿತಕಂಕಣಾ ॥ 22 ॥

ತಾರಕಾಂಚಿತಕಾಂಚೀ ಚ ತಾರಕಾನ್ವಿತಭಕ್ಷಣಾ ।
ತಾರಕಾಚಿತ್ರವಸನಾ ತಾರಕಾಸನಮಂಡಲಾ ॥ 23 ॥

ತಾರಕಾಕೀರ್ಣಮುಕುಟಾ ತಾರಕಾಶ್ರಿತಕುಂಡಲಾ ।
ತಾರಕಾನ್ವಿತತಾಟಂಕಯುಗ್ಮಗಂಡಸ್ಥಲೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 24 ॥

ತಾರಕಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾ ತಾರಕಾವರದಾಯಿಕಾ ।
ತಾರಕಾದತ್ತಹೃದಯಾ ತಾರಕಾಂಚಿತಸಾಯಕಾ ॥ 25 ॥

ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಕುಶಲಾ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸವಿಗ್ರಹಾ ।
ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 26 ॥

ತಾರಕಾನ್ಯಾಸನಿಲಯಾ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಪೂಜಿತಾ ।
ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಂಹೃಷ್ಟಾ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 27 ॥

ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಮ್ಮ್ಮಗ್ನಾ ತಾರಕಾನ್ಯಾಸವಾಸಿನೀ ।
ತಾರಕಾನ್ಯಾಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 28 ॥

ತಾರಕೋಪಾಸಕಪ್ರಾಣಾ ತಾರಕೋಪಾಸಕಪ್ರಿಯಾ ।
ತಾರಕೋಪಾಸಕಾಸಾಧ್ಯಾ ತಾರಕೋಪಾಸಕೇಷ್ಟದಾ ॥ 29 ॥

ತಾರಕೋಪಾಸಕಾಸಕ್ತಾ ತಾರಕೋಪಾಸಕಾರ್ತ್ಥಿನೀ ।
ತಾರಕೋಪಾಸಕಾರಾಧ್ಯಾ ತಾರಕೋಪಾಸಕಾಶ್ರಯಾ ॥ 30 ॥

ತಾರಕಾಸುರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಾರಕಾಸುರಪೂಜಿತಾ ।
ತಾರಕಾಸುರನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತ್ರೀ ತಾರಕವನ್ದಿತಾ ॥ 31 ॥

ತಾರಕಾಸುರಸಮ್ಮಾನ್ಯಾ ತಾರಕಾಸುರಮಾನದಾ ।
ತಾರಕಾಸುರಸಂಸಿದ್ಧಾ ತಾರಕಾಸುರದೇವತಾ ॥ 32 ॥

ತಾರಕಾಸುರದೇಹಸ್ಥಾ ತಾರಕಾಸುರಸ್ವರ್ಗದಾ ।
ತಾರಕಾಸುರಸಂಸೃಷ್ಟಾ ತಾರಕಾಸುರಗರ್ವದಾ ॥ 33 ॥

ತಾರಕಾಸುರಸಂಹನ್ತ್ರೀ ತಾರಕಾಸುರಮರ್ದ್ದಿನೀ ।
ತಾರಕಾಸುರಸಂಗ್ರಾಮನರ್ತ್ತಕೀ ತಾರಕಾಪಹಾ ॥ 34 ॥

ತಾರಕಾಸುರಸಂಗ್ರಾಮಕಾರಿಣೀ ತಾರಕಾರಿಭೃತ್ ।
ತಾರಕಾಸುರಸಂಗ್ರಾಮಕಬನ್ಧವೃನ್ದವನ್ದಿತಾ ॥ 35 ॥

ತಾರಕಾರಿಪ್ರಸೂತಾರಿಕಾರಿಮಾತಾ ತು ಕಾರಿಕಾ ।
ತಾರಕಾರೀಮನೋಹಾರೀವಸ್ತ್ರಭೂಷಾನುಶಾಸಿಕಾ ॥ 36 ॥

ತಾರಕಾರೀವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ತಾರಕಾರಿನಿಷೇವಿತಾ ।
ತಾರಕಾರೀವಚಸ್ತುಷ್ಟಾ ತಾರಕಾರೀಸುಶಿಕ್ಷಿತಾ ॥ 37 ॥

ತಾರಕಾರೀಸುಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಾರಕಾರಿವಿಭೂಷಿತಾ ।
ತಾರಕಾರಿಕೃತೋತ್ಸಂಗೀ ತಾರಕಾರಿಪ್ರಹರ್ಷದಾ ॥ 38 ॥

ತಮಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಸರ್ವಾಂಗೀ ತಮೋಲಿಪ್ತಕಲೇಬರಾ ।
ತಮೋವ್ಯಾಪ್ತಸ್ಥಲಾಸಂಗಾ ತಮಃ ಪಟಲಸನ್ನಿಭಾ ॥ 39 ॥

ತಮೋಹನ್ತ್ರೀ ತಮಃ ಕರ್ತ್ರೀ ತಮಃಸಂಚಾರಕಾರಿಣೀ ।
ತಮೋಗಾತ್ರೀ ತಮೋದಾತ್ರೀ ತಮಃ ಪಾತ್ರೀ ತಮೋಪಹಾ ॥ 40 ॥

ತಮೋರಾಶಿಪೂರ್ಣರಾಶಿಸ್ತಮೋರಾಶಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ತಮೋರಾಶಿಕೃತಧ್ವಂಸೀ ತಮೋರಾಶಿಭಯಂಕರೀ ॥ 41 ॥

ತಮೋಗುಣಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ತಮೋಗುಣಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ತಮೋಗುಣೋಕ್ತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ತಮೋಗುಣವಿರಾಜಿತಾ ॥ 42 ॥

ತಮೋಗುಣಸ್ತುತಿಪರಾ ತಮೋಗುಣವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ತಮೋಗುಣಾಶ್ರಿತಪರಾ ತಮೋಗುಣವಿನಾಶಿನೀ ॥ 43 ॥

ತಮೋಗುಣಾಕ್ಷಯಕರೀ ತಮೋಗುಣಕಲೇವರಾ ।
ತಮೋಗುಣಧ್ವಂಸತುಷ್ಟಾ ತಮಃ ಪಾರೇಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 44 ॥

ತಮೋಭವಭವಪ್ರೀತಾ ತಮೋಭವಭವಪ್ರಿಯಾ ।
ತಮೋಭವಭವಾಶ್ರದ್ಧಾ ತಮೋಭವಭವಾಶ್ರಯಾ ॥ 45 ॥

ತಮೋಭವಭವಪ್ರಾಣಾ ತಮೋಭವಭವಾರ್ಚಿತಾ ।
ತಮೋಭವಭವಪ್ರೀತ್ಯಾಲೀಢಕುಮ್ಭಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 46 ॥

ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದಪುಷ್ಟಿದಾ ।
ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದವನ್ದಿತಾ ॥ 47 ॥

ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದಸಮ್ಪನ್ನಾ ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದಹರ್ಷದಾ ।
ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿವೃನ್ದಭೂಷಿತಾ ॥ 48 ॥

ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತತಲ್ಪಸ್ಥಾ ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತಮಧ್ಯಗಾ ।
ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತಚಿತ್ತಾರ್ಹಾ ತಪಸ್ವಿಚಿತ್ತಹಾರಿಣೀ ॥ 49 ॥

ತಪಸ್ವಿಕಲ್ಪವಲ್ಲ್ಯಾಭಾ ತಪಸ್ವಿಕಲ್ಪಪಾದಪೀ ।
ತಪಸ್ವಿಕಾಮಧೇನುಶ್ಚ ತಪಸ್ವಿಕಾಮಪೂರ್ತ್ತಿದಾ ॥ 50 ॥

ತಪಸ್ವಿತ್ರಾಣನಿರತಾ ತಪಸ್ವಿಗೃಹಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ತಪಸ್ವಿಗೃಹರಾಜಶ್ರೀಸ್ತಪಸ್ವಿರಾಜ್ಯದಾಯಿಕಾ ॥ 51 ॥

ತಪಸ್ವಿಮಾನಸಾರಾಧ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿಮಾನದಾಯಿಕಾ ।
ತಪಸ್ವಿತಾಪಸಂಹರ್ತ್ತ್ರೀ ತಪಸ್ವಿತಾಪಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 52 ॥

ತಪಸ್ವಿಸಿದ್ಧಿವಿದ್ಯಾ ಚ ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಕೃತ್ ।
ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರೇಶೀ ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 53 ॥

ತಪಸ್ವಿಮನ್ತ್ರನಿಪುಣಾ ತಪಸ್ವಿಕರ್ಮಕಾರಿಣೀ ।
ತಪಸ್ವಿಕರ್ಮಸಮ್ಭೂತಾ ತಪಸ್ವಿಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 54 ॥

ತಪಸ್ಸೇವ್ಯಾ ತಪೋಭವ್ಯಾ ತಪೋಭಾವ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ತಪೋವಶ್ಯಾ ತಪೋಗಮ್ಯಾ ತಪೋಗೇಹನಿವಾಸಿನೀ ॥ 55 ॥

ತಪೋಧನ್ಯಾ ತಪೋಮಾನ್ಯಾ ತಪಃ ಕನ್ಯಾ ತಪೋವೃತಾ ।
ತಪಸ್ತಥ್ಯಾ ತಪೋಗೋಪ್ಯಾ ತಪೋಜಪ್ಯಾ ತಪೋನೃತಾ ॥ 56 ॥

ತಪಸ್ಸಾಧ್ಯಾ ತಪೋರಾಧ್ಯಾ ತಪೋವನ್ದ್ಯಾ ತಪೋಮಯೀ ।
ತಪಸ್ಸನ್ಧ್ಯಾ ತಪೋವನ್ಧ್ಯಾ ತಪಸ್ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಿಣೀ ॥ 57 ॥

ತಪೋಧ್ಯೇಯಾ ತಪೋಗೇಯಾ ತಪಸ್ತಪ್ತಾ ತಪೋಬಲಾ ।
ತಪೋಲೇಯಾ ತಪೋದೇಯಾ ತಪಸ್ತತ್ತ್ವಫಲಪ್ರದಾ ॥ 58 ॥

ತಪೋವಿಘ್ನವರಘ್ನೀ ಚ ತಪೋವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ತಪೋವಿಘ್ನಚಯಧ್ವಂಸೀ ತಪೋವಿಘ್ನಭಯಂಕರೀ ॥ 59 ॥

ತಪೋಭೂಮಿವರಪ್ರಾಣಾ ತಪೋಭೂಮಿಪತಿಸ್ತುತಾ ।
ತಪೋಭೂಮಿಪತಿಧ್ಯೇಯಾ ತಪೋಭೂಮಿಪತೀಷ್ಟದಾ ॥ 60 ॥

ತಪೋವನಕುರಂಗಸ್ಥಾ ತಪೋವನವಿನಾಶಿನೀ ।
ತಪೋವನಗತಿಪ್ರೀತಾ ತಪೋವನವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 61 ॥

ತಪೋವನಫಲಾಸಕ್ತಾ ತಪೋವನಫಲಪ್ರದಾ ।
ತಪೋವನಸುಸಾಧ್ಯಾ ಚ ತಪೋವನಸುಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 62 ॥

ತಪೋವನಸುಸೇವ್ಯಾ ಚ ತಪೋವನನಿವಾಸಿನೀ ।
ತಪೋಧನಸುಸಂಸೇವ್ಯಾ ತಪೋಧನಸುಸಾಧಿತಾ ॥ 63 ॥

ತಪೋಧನಸುಸँಲ್ಲೀನಾ ತಪೋಧನಮನೋಮಯೀ ।
ತಪೋಧನನಮಸ್ಕಾರಾ ತಪೋಧನವಿಮುಕ್ತಿದಾ ॥ 64 ॥

ತಪೋಧನಧನಾಸಾಧ್ಯಾ ತಪೋಧನಧನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ತಪೋಧನಧನಾರಾಧ್ಯಾ ತಪೋಧನಫಲಪ್ರದಾ ॥ 65 ॥

ತಪೋಧನಧನಾಢ್ಯಾ ಚ ತಪೋಧನಧನೇಶ್ವರೀ ।
ತಪೋಧನಧನಪ್ರೀತಾ ತಪೋಧನಧನಾಲಯಾ ॥ 66 ॥

ತಪೋಧನಜನಾಕೀರ್ಣಾ ತಪೋಧನಜನಾಶ್ರಯಾ ।
ತಪೋಧನಜನಾರಾಧ್ಯಾ ತಪೋಧನಜನಪ್ರಸೂಃ ॥ 67 ॥

ತಪೋಧನಜನಪ್ರಾಣಾ ತಪೋಧನಜನೇಷ್ಟದಾ ।
ತಪೋಧನಜನಾಸಾಧ್ಯಾ ತಪೋಧನಜನೇಶ್ವರೀ ॥ 68 ॥

ತರುಣಾಸೃಕ್ಪ್ರಪಾನಾರ್ತಾ ತರುಣಾಸೃಕ್ಪ್ರತರ್ಪಿತಾ ।
ತರುಣಾಸೃಕ್ಸಮುದ್ರಸ್ಥಾ ತರುಣಾಸೃಕ್ಪ್ರಹರ್ಷದಾ ॥ 69 ॥

ತರುಣಾಸೃಕ್ಸುಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾಸೃಗ್ವಿಲೇಪಿತಾ ।
ತರುಣಾಸೃಙ್ನದೀಪ್ರಾಣಾ ತರುಣಾಸೃಗ್ವಿಭೂಷಣಾ ॥ 70 ॥

ತರುಣೈಣಬಲಿಪ್ರೀತಾ ತರುಣೈಣಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ತರುಣೈಣವಲಿಪ್ರಾಣಾ ತರುಣೈಣಬಲೀಷ್ಟದಾ ॥ 71 ॥

ತರುಣಾಜಬಲಿಪ್ರೀತಾ ತರುಣಾಜಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ತರುಣಾಜಬಲಿಘ್ರಾಣಾ ತರುಣಾಜಬಲಿಪ್ರಭುಕ್ ॥ 72 ॥

ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯರುಚಿರಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯನಿರ್ಮ್ಮಲಾ ॥ 73 ॥

ತರುಣಾದಿತ್ಯನಿಲಯಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಮಂಡಲಾ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯಲಲಿತಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯಕುಂಡಲಾ ॥ 74 ॥

ತರುಣಾರ್ಕಸಮಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ತರುಣಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾ ।
ತರುಣಾರ್ಕಪ್ರತೀಕಾರಾ ತರುಣಾರ್ಕಪ್ರವರ್ದ್ಧಿತಾ ॥ 75 ॥

ತರುಣಾ ತರುಣಾನೇತ್ರಾ ಚ ತರುಣಾ ತರುಣಲೋಚನಾ ।
ತರುಣಾ ತರುಣನೇತ್ರಾ ಚ ತರುಣಾ ತರುಣಭೂಷಣಾ ॥ 76 ॥

ತರುಣೀದತ್ತಸಂಕೇತಾ ತರುಣೀದತ್ತಭೂಷಣಾ ।
ತರುಣೀಗಣಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತರುಣೀತರುಣೀಮಣಿಃ ॥ 77 ॥

ತರುಣೀಮಣಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ತರುಣೀಮಣಿವನ್ದಿತಾ ।
ತರುಣೀಮಣಿಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತರುಣೀಮಣಿಪೂಜಿತಾ ॥ 78 ॥

ತರುಣೀವೃನ್ದಸँವಾದ್ಯಾ ತರುಣೀವೃನ್ದವನ್ದಿತಾ ।
ತರುಣೀವೃನ್ದಸಂಸ್ತುತ್ಯಾ ತರುಣೀವೃನ್ದಮಾನದಾ ॥ 79 ॥

ತರುಣೀವೃನ್ದಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತರುಣೀವೃನ್ದವೇಷ್ಟಿತಾ ।
ತರುಣೀವೃನ್ದಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ತರುಣೀವೃನ್ದಭೂಷಿತಾ ॥ 80 ॥

ತರುಣೀಜಪಸಂಸಿದ್ಧಾ ತರುಣೀಜಪಮೋಕ್ಷದಾ ।
ತರುಣೀಪೂಜಕಾಸಕ್ತಾ ತರುಣೀಪೂಜಕಾರ್ತ್ಥಿನೀ ॥ 81 ॥

ತರುಣೀಪೂಜಕಶ್ರೀದಾ ತರುಣೀಪೂಜಕಾರ್ತ್ತಿಹಾ ।
ತರುಣೀಪೂಜಕಪ್ರಾಣಾ ತರುಣೀನಿನ್ದಕಾರ್ತ್ತಿದಾ ॥ 82 ॥

ತರುಣೀಕೋಟಿನಿಲಯಾ ತರುಣೀಕೋಟಿವಿಗ್ರಹಾ ।
ತರುಣೀಕೋಟಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತರುಣೀಕೋಟಿವೇಷ್ಟಿತಾ ॥ 83 ॥

ತರುಣೀಕೋಟಿದುಸ್ಸಾಧ್ಯಾ ತರುಣೀಕೋಟಿವಿಗ್ರಹಾ ।
ತರುಣೀಕೋಟಿರುಚಿರಾ ತರುಣೀತರುಣೀಶ್ವರೀ ॥ 84 ॥

ತರುಣೀಮಣಿಹಾರಾಢ್ಯಾ ತರುಣೀಮಣಿಕುಂಡಲಾ ।
ತರುಣೀಮಣಿಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತರುಣೀಮಣಿಮಂಡಿತಾ ॥ 85 ॥

ತರುಣೀಸರಣೀಪ್ರೀತಾ ತರುಣೀಸರಣೀರತಾ ।
ತರುಣೀಸರಣೀಸ್ಥಾನಾ ತರುಣೀಸರಣೀರತಾ ॥ 86 ॥

ತರಣೀಮಂಡಲಶ್ರೀದಾ ತರಣೀಮಂಡಲೇಶ್ವರೀ ।
ತರಣೀಮಂಡಲಶ್ರದ್ಧಾ ತರಣೀಮಂಡಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 87 ॥

ತರಣೀಮಂಡಲಾರ್ಗ್ಘಾಢ್ಯಾ ತರಣೀಮಂಡಲಾರ್ಚಿತಾ ।
ತರಣೀಮಂಡಲಧ್ಯೇಯಾ ತರಣೀಭವಸಾಗರಾ ॥ 88 ॥

ತರಣೀಕಾರಣಾಸಕ್ತಾ ತರಣೀತಕ್ಷಕಾರ್ಚಿತಾ ।
ತರಣೀತಕ್ಷಕಶ್ರೀದಾ ತರಣೀತಕ್ಷಕಾರ್ತ್ಥಿನೀ ॥ 89 ॥

ತರಣೀತರಣಶೀಲಾ ಚ ತರೀತರಣತಾರಿಣೀ ।
ತರೀತರಣಸ/ವ್ವೇದ್ಯಾ ತರೀತರಣಕಾರಿಣೀ ॥ 90 ॥

ತರುರೂಪಾ ತರೂಪಸ್ಥಾ ತರುಸ್ತರುಲತಾಮಯೀ ।
ತರುರೂಪಾ ತರುಸ್ಥಾ ಚ ತರುಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 91 ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೇಹಸ್ಥಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಮಿಕಾ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಪ್ರಾಕಾರಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಪಾದುಕಾ ॥ 92 ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನದೀಪ್ತಾಂಗೀ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೌರಾಂಗೀ ತಪ್ತಕಾಂಚನಮಂಚಗಾ ॥ 93 ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನವಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನರೂಪಿಣೀ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಕಾರಿಣೀ ॥ 94 ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನಮಾಸಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಪಾತ್ರಭುಕ್ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಶೈಲಸ್ಥಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾ ॥ 95 ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನಕ್ಷತ್ತ್ರಾಢ್ಯಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನದಂಡಧೃಕ್ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಾಢ್ಯಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನದಾನದಾ ॥ 96 ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನದೇಶೇಶೀ ತಪ್ತಕಾಂಚನಚಾಪಧೃಕ್ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನತೂಣಾಢ್ಯಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಬಾಣಭೃತ್ ॥ 97 ॥

ತಲಾತಲವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ತಲಾತಲವಿಧಾಯಿನೀ ।
ತಲಾತಲಸ್ವರೂಪೇಶೀ ತಲಾತಲವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 98 ॥

ತಲಾತಲಜನಾಸಾಧ್ಯಾ ತಲಾತಲಜನೇಶ್ವರೀ ।
ತಲಾತಲಜನಾರಾಧ್ಯಾ ತಲಾತಲಜನಾರ್ಥದಾ ॥ 99 ॥

ತಲಾತಲಜಯಾಭಾಕ್ಷೀ ತಲಾತಲಜಚಂಚಲಾ ।
ತಲಾತಲಜರತ್ನಾಢ್ಯಾ ತಲಾತಲಜದೇವತಾ ॥ 100 ॥

ತಟಿನೀಸ್ಥಾನರಸಿಕಾ ತಟಿನೀ ತಟವಾಸಿನೀ ।
ತಟಿನೀ ತಟಿನೀತೀರಗಾಮಿನೀ ತಟಿನೀಪ್ರಿಯಾ ॥ 101 ॥

ತಟಿನೀಪ್ಲವನಪ್ರೀತಾ ತಟಿನೀಪ್ಲವನೋದ್ಯತಾ ।
ತಟಿನೀಪ್ಲವನಶ್ಲಾಘ್ಯಾ ತಟಿನೀಪ್ಲವನಾರ್ತ್ಥದಾ ॥ 102 ॥

ತಟಲಾಸ್ಥಾ ತಟಸ್ಥಾನಾ ತಟೇಶೀ ತಟವಾಸಿನೀ ।
ತಟಪೂಜ್ಯಾ ತಟಾರಾಧ್ಯಾ ತಟರೋಮಮುಖಾರ್ತ್ಥಿನೀ ॥ 103 ॥

ತಟಜಾ ತಟರೂಪಾ ಚ ತಟಸ್ಥಾ ತಟಚಂಚಲಾ ।
ತಟಸನ್ನಿಧಿಗೇಹಸ್ಥಾಸಹಿತಾ ತಟಶಾಯಿನೀ ॥ 104 ॥

ತರಂಗಿಣೀ ತರಂಗಾಭಾ ತರಂಗಾಯತಲೋಚನಾ ।
ತರಂಗಸಮದುರ್ದ್ಧರ್ಷಾ ತರಂಗಸಮಚಂಚಲಾ ॥ 105 ॥

ತರಂಗಸಮದೀರ್ಘಾಂಗೀ ತರಂಗಸಮವರ್ದ್ಧಿತಾ ।
ತರಂಗಸಮಸँವ್ವೃದ್ಧಿಸ್ತರಂಗಸಮನಿರ್ಮಲಾ ॥ 106 ॥

ತಡಾಗಮಧ್ಯನಿಲಯಾ ತಡಾಗಮಧ್ಯಾಸಮ್ಭವಾ ।
ಗಡಾಗರಚನಶ್ಲಾಘ್ಯಾ ತಡಾಗರಚನೋದ್ಯತಾ ॥ 107 ॥

ತಡಾಗಕುಸುದಾಮೋದೀ ತಡಾಗೇಶೀ ತಡಾಗಿನೀ ।
ತಡಾಗನೀರಸಂಸ್ನಾತಾ ತಡಾಗನೀರನಿರ್ಮಲಾ ॥ 108 ॥

ತಡಾಗಕಮಲಾಗಾರಾ ತಡಾಗಕಮಲಾಲಯಾ ।
ತಡಾಗಕಮಲಾನ್ತಸ್ಸ್ಥಾ ತಡಾಗಕಮಲೋದ್ಯತಾ ॥ 109 ॥

ತಡಾಗಕಮಲಾಂಗೀ ಚ ತಡಾಗಕಮಲಾನನಾ ।
ತಡಾಗಕಮಲಪ್ರಾಣಾ ತಡಾಗಕಮಲೇಕ್ಷಣಾ ॥ 110 ॥

ತಡಾಗರಕ್ತಪದ್ಮಸ್ಥಾ ತಡಾಗಶ್ವೇತಪದ್ಮಗಾ ।
ತಡಾಗನೀಲಪದ್ಮಾಭಾ ತಡಾಗನೀಲಪದ್ಮಭೃತ್ ॥ 111 ॥

ತನುಸ್ತನುಗತಾ ತನ್ವೀ ತನ್ವಂಗೀ ತನುಧಾರಿಣೀ ।
ತನುರೂಪಾ ತನುಗತಾ ತನುಧೃಕ್ ತನುರೂಪಿಣೀ ॥ 112 ॥

ತನುಸ್ಥಾ ತನುಮಧ್ಯಾಂಗೀ ತನುಕೃತ್ತನುಮಂಗಲಾ ।
ತನುಸೇವ್ಯಾ ತು ತನುಜಾ ತನುಜಾತನುಸಮ್ಭವಾ ॥ 113 ॥

ತನುಭೃತ್ತನುಸಮ್ಭೂತಾ ತನುದಾತನುಕಾರಿಣೀ ।
ತನುಭೃತ್ತನುಸಂಹನ್ತ್ರೀ ತನುಸಂಚಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 114 ॥

ತಥ್ಯವಾಕ್ ತಥ್ಯವಚನಾ ತಥ್ಯಕೃತ್ ತಥ್ಯವಾದಿನೀ ।
ತಥ್ಯಭೃತ್ತಥ್ಯಚರಿತಾ ತಥ್ಯಧರ್ಮಾನುವರ್ತ್ತಿನೀ ॥ 115 ॥

ತಥ್ಯಭುಕ್ ತಥ್ಯಗಮನಾ ತಥ್ಯಭಕ್ತಿವರಪ್ರದಾ ।
ತಥ್ಯನೀಚೇಶ್ವರೀ ತಥ್ಯಚಿತ್ತಾಚಾರಾಶುಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 116 ॥

ತರ್ಕ್ಯಾತರ್ಕ್ಯಸ್ವಭಾವಾ ಚ ತರ್ಕದಾಯಾ ತು ತರ್ಕಕೃತ್ ।
ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಕಾರಿಣೀ ॥ 117 ॥

ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನರೂಪಿಣೀ ।
ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಸಂಶೀಲಾ ತರ್ಕಾರ್ತ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಿತಾ ॥ 118 ॥

ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಪನಸನ್ತೃಪ್ತಾ ತರ್ಕಾರ್ತ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾ ।
ತರ್ಕವಾದಾಶ್ರಿತಪದಾ ತರ್ಕವಾದವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 119 ॥

ತರ್ಕವಾದೈಕನಿಪುಣಾ ತರ್ಕವಾದಪ್ರಚಾರಿಣೀ ।
ತಮಾಲದಲಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ತಮಾಲದಲಮಾಲಿನೀ ॥ 120 ॥

ತಮಾಲವನಸಂಕೇತಾ ತಮಾಲಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಾ ।
ತಗರೀ ತಗರಾರಾದ್ಧ್ಯಾ ತಗರಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾ ॥ 121 ॥

ತಗರಸ್ರಕ್ಸುಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಗರಸ್ರಗ್ವಿರಾಜಿತಾ ।
ತಗರಾಹುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಗರಾಹುತಿಕೀರ್ತಿದಾ ॥ 122 ॥

ತಗರಾಹುತಿಸಂಸಿದ್ಧಾ ತಗರಾಹುತಿಮಾನದಾ ।
ತಡಿತ್ತಡಿಲ್ಲತಾಕಾರಾ ತಡಿಚ್ಚಂಚಲಲೋಚನಾ ॥ 123 ॥

ತಡಿಲ್ಲತಾ ತಡಿತ್ತನ್ವೀ ತಡಿದ್ದೀಪ್ತಾ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾ ।
ತದ್ರೂಪಾ ತತ್ಸ್ವರೂಪೇಶೀ ತನ್ಮಯೀ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 124 ॥

ತತ್ಸ್ಥಾನದಾನನಿರತಾ ತತ್ಕರ್ಮಫಲದಾಯಿನೀ ।
ತತ್ತ್ವಕೃತ್ ತತ್ತ್ವದಾ ತತ್ತ್ವಾ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ತತ್ತ್ವತರ್ಪಿತಾ ॥ 125 ॥

ತತ್ತ್ವಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತತ್ತ್ವಪೂಜಾ ಚ ತತ್ತ್ವಾರ್ಗ್ಘ್ಯಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇಶೀ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಸುಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 126 ॥

ತ್ವರಿತಾ ತ್ವರಿತಪ್ರೀತಾ ತ್ವರಿತಾರ್ತ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ತ್ವರಿತಾಸವಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತ್ವರಿತಾಸವತರ್ಪಿತಾ ॥ 127 ॥

ತ್ವಗ್ವಸ್ತ್ರಾ ತ್ವಕ್ಪರೀಧಾನಾ ತರಲಾ ತರಲೇಕ್ಷಣಾ ।
ತರಕ್ಷುಚರ್ಮವಸನಾ ತರಕ್ಷುತ್ವಗ್ವಿಭೂಷಣಾ ॥ 128 ॥

ತರಕ್ಷುಸ್ತರಕ್ಷುಪ್ರಾಣಾ ತರಕ್ಷುಪೃಷ್ಠಗಾಮಿನೀ ।
ತರಕ್ಷುಪೃಷ್ಠಸಂಸ್ಥಾನಾ ತರಕ್ಷುಪೃಷ್ಠವಾಸಿನೀ ॥ 129 ॥

ತರ್ಪಿತೋದೈಸ್ತರ್ಪಣಾಶಾ ತರ್ಪಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ।
ತರ್ಪಣಾನನ್ದಹೃದಯಾ ತರ್ಪಣಾಧಿಪತಿಸ್ತತಿಃ ॥ 130 ॥

ತ್ರಯೀಮಯೀ ತ್ರಯೀಸೇವ್ಯಾ ತ್ರಯೀಪೂಜ್ಯಾ ತ್ರಯೀಕಥಾ ।
ತ್ರಯೀಭವ್ಯಾ ತ್ರಯೀಭಾವ್ಯಾ ತ್ರಯೀಭಾವ್ಯಾ ತ್ರಯೀಯುತಾ ॥ 131 ॥

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೇಶಾನೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೇಶೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀಸ್ಥಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀಪುರುಷಾಪದಾ ॥ 132 ॥

ತಪನಾ ತಪನೇಷ್ಟಾ ಚ ತಪಸ್ತಪನಕನ್ಯಕಾ ।
ತಪನಾಂಶುಸಮಾಸಹ್ಯಾ ತಪನಕೋಟಿಕಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 133 ॥

ತಪನೀಯಾ ತಲ್ಪತಲ್ಪಗತಾ ತಲ್ಪವಿಧಾಯಿನೀ ।
ತಲ್ಪಕೃತ್ತಲ್ಪಗಾ ತಲ್ಪದಾತ್ರೀ ತಲ್ಪತಲಾಶ್ರಯಾ ॥ 134 ॥

ತಪನೀಯತಲಾರಾತ್ರೀ ತಪನೀಯಾಂಶುಪ್ರಾರ್ತ್ಥಿನೀ ।
ತಪನೀಯಪ್ರದಾತಪ್ತಾ ತಪನೀಯಾದ್ರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 135 ॥

ತಲ್ಪೇಶೀ ತಲ್ಪದಾ ತಲ್ಪಸಂಸ್ಥಿತಾ ತಲ್ಪವಲ್ಲಭಾ ।
ತಲ್ಪಪ್ರಿಯಾ ತಲ್ಪರತಾ ತಲ್ಪನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 136 ॥

ತರಸಾಪೂಜನಾಸಕ್ತಾ ತರಸಾವರದಾಯಿನೀ ।
ತರಸಾಸಿದ್ಧಿಸನ್ಧಾತ್ರೀ ತರಸಾಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ॥ 137 ॥

ತಾಪಸೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತಾಪಸಾರ್ತ್ತಿವಿನಾಶನೀ ।
ತಾಪಸಾರ್ತ್ತಾ ತಾಪಸಶ್ರೀಸ್ತಾಪಸಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ॥ 138 ॥

ತಾಪಸಾನನ್ದಹೃದಯಾ ತಾಪಸಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ತಾಪಸಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾ ತಾಪಸಕ್ತಮಾನಸಾ ॥ 139 ॥

ತಾಮಸೀ ತಾಮಸೀಪೂಜ್ಯಾ ತಾಮಸೀಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಾ ।
ತಾಮಸೀ ತಾಮಸೀಸೀತಾ ತಾಮಸೀಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 140 ॥

ತಾಲೇಶೀ ತಾಲಭುಕ್ತಾಲದಾತ್ರೀ ತಾಲೋಪಮಸ್ತನೀ ।
ತಾಲವೃಕ್ಷಸ್ಥಿತಾ ತಾಲವೃಕ್ಷಜಾ ತಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 141 ॥

ತಾರ್ಕ್ಕ್ಷಾ ತಾರ್ಕ್ಕ್ಷಸಮಾರೂಢಾ ತಾರ್ಕ್ಕ್ಷೇಶೀ ತಾರ್ಕ್ಕ್ಷಪೂಜಿತಾ ।
ತಾರ್ಕ್ಕ್ಷೇಶ್ವರೀ ತಾರ್ಕ್ಕ್ಷಮಾತಾ ತಾರ್ಕ್ಕ್ಷೇಶೀವರದಾಯಿನೀ ॥ 142 ॥

ತಾಪೀ ತು ತಪಿನೀ ತಾಪಸಂಹನ್ತ್ರೀ ತಾಪನಾಶಿನೀ ।
ತಾಪದಾತ್ರೀ ತಾಪಕರ್ತ್ರೀ ತಾಪವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ ॥ 143 ॥

ತ್ರಾಸಕರ್ತ್ರೀ ತ್ರಾಸದಾತ್ರೀ ತ್ರಾಸಹರ್ತ್ರೀ ಚ ತ್ರಾಸಹಾ ।
ತ್ರಾಸಿತಾ ತ್ರಾಸರಹಿತಾ ತ್ರಾಸನಿರ್ಮ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ॥ 144 ॥

ತ್ರಾಣಕೃತ್ತ್ರಾಣಸಂಶೀಲಾ ತಾನೇಶೀ ತಾನದಾಯಿನೀ ।
ತಾನಗಾನರತಾ ತಾನಕಾರಿಣೀ ತಾನಗಾಯಿನೀ ॥ 145 ॥

ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಾರಿಧಿಃ ।
ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತತರ್ಪಿತಾ ॥ 146 ॥

ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತಪೂರ್ಣಾಂಗೀ ತಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಿಗ್ರಹಾ ।
ತಾರುಣ್ಯಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾ ತಾರುಣ್ಯೋಕ್ತಿವಿಶಾರದಾ ॥ 147 ॥

ತಾಮ್ಬೂಲೀ ತಾಮ್ಬುಲೇಶಾನೀ ತಾಮ್ಬೂಲಚರ್ವಣೋದ್ಯತಾ ।
ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಾಸ್ಯಾ ಚ ತಾಮ್ಬೂಲಾರುಣಿತಾಧರಾ ॥ 148 ॥

ತಾಟಂಕರತ್ನವಿಖ್ಯಾತಿಸ್ತಾಟಂಕರತ್ನಭೂಷಿಣೀ ।
ತಾಟಂಕರತ್ನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತಾಟಂಕದ್ವಯಭೂಷಿತಾ ॥ 149 ॥

ತಿಥೀಶಾ ತಿಥಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ತಿಥಿಸ್ಥಾ ತಿಥಿರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ರಿತಿಥಿವಾಸಿನೀಸೇವ್ಯಾ ತಿಥೀಶವರದಾಯಿನೀ ॥ 150 ॥

ತಿಲೋತ್ತಮಾದಿಕಾರಾಧ್ಯಾ ತಿಲೋತ್ತಮಾದಿಕಪ್ರಭಾ ।
ತಿಲೋತ್ತಮಾ ತಿಲಪ್ರಕ್ಷಾ ತಿಲಾರಾಧ್ಯಾ ತಿಲಾರ್ಚ್ಚಿತಾ ॥ 151 ॥

ಪ್। 144) ತಿಲಭುಕ್ ತಿಲಸನ್ದಾತ್ರೀ ತಿಲತುಷ್ಟಾ ತಿಲಾಲಯಾ ।
ತಲದಾ ತಿಲಸಂಕಾಶಾ ತಿಲತೈಲವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 152 ॥

ತಿಲತೈಲೋಪಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ತಿಲತೈಲಸುಗನ್ಧಿನೀ ।
ತಿಲಾಜ್ಯಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಿಲಾಜ್ಯಹೋಮಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 153 ॥

ತಿಲಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಪ್ರೀತಾ ತಿಲಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ತಿಲಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ತಿಲಪುಷ್ಪಾಭನಾಶಿನೀ ॥ 154 ॥

ತಿಲಕಾಶ್ರಿತಸಿನ್ದೂರಾ ತಿಲಕಾಂಕಿತಚನ್ದನಾ ।
ತಿಲಕಾಹೃತಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕಾಮೋದಮೋಹಿನೀ ॥ 155 ॥

ತ್ರಿಗುಣಾ ರಿಗುಣಾಕಾರಾ ತ್ರಿಗುಣಾನ್ವಿತವಿಗ್ರಹಾ ।
ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರವಿಖ್ಯಾತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 156 ॥

ತ್ರಿಶಿರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನೀ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರೀ ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 157 ॥

ತ್ರಿಪುರಾರಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿವರಪ್ರದಾ ।
ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರೋಭೂಷಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿವರಪ್ರದಾ ॥ 158 ॥

ತ್ರಿಪುರಾರೀಷ್ಟಸನ್ದಾತ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಾರೀಷ್ಟದೇವತಾ ।
ತ್ರಿಪುರಾರಿಕೃತಾರ್ದ್ಧಾಂಗೀ ತ್ರಿಪುರಾರಿವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 159 ॥

ತ್ರಿಪುರಾಸುರಸಂಹನ್ತ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಾಸುರಮರ್ದ್ದಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾಸುರಸಂಸೇವ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಸುರವರ್ಯಯಾ ॥ 160 ॥

ತ್ರಿಕುಟಾ ತ್ರಿಕುಟಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಕೂಟಾರ್ಚ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಾ ।
ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲಮಧ್ಯಥಾ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 161 ॥

ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲಸಂಜಾತಾ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲನಿರ್ಗ್ಗತಾ ।
ತ್ರಿಜಟಾ ತ್ರಿಜಟೇಶಾನೀ ತ್ರಿಜಟಾವರದಾಯಿನೀ ॥ 162 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರೇಶೀ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರವರವರ್ಣಿನೀ ।
ತ್ರಿವಲೀ ತ್ರಿವಲೀಯುಕ್ತಾ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ ॥ 163 ॥

ತ್ರಿಶೂಲೇಶೀ ತ್ರಿಶೂಲೀಶೀ ತ್ರಿಶೂಲಭೃತ್ ತ್ರಿಶೂಲಿನೀ ।
ತ್ರಿಮನುಸ್ತ್ರಿಮನೂಪಾಸ್ಯಾ ತ್ರಿಮನೂಪಾಸಕೇಶ್ವರೀ ॥ 164 ॥

ತ್ರಿಮನುಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತ್ರಿಮನುಸ್ತೂರ್ಣಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ತ್ರಿಮನುಪೂಜನಪ್ರೀತಾ ತ್ರಿಮನುಧ್ಯಾನಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 165 ॥

ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿವಿಧಾಭಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮತಾ ತ್ರಿಮತೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರಿಭಾವಸ್ಥಾ ತ್ರಿಭಾವೇಶೀ ತ್ರಿಭಾವಪರಿಪೂರಿತಾ ॥ 166 ॥

ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ತ್ರಿತತ್ತ್ವೇಶೀ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಧೃಕ್ ।
ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾಚಮನಪ್ರೀತಾ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾಚಮನೇಷ್ಟದಾ ॥ 167 ॥

ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾ ತ್ರಿಕೋಣೇಶೀ ತ್ರಿಕೋಣಚಕ್ರವಾಸಿನೀ ।
ತ್ರಿಕೋಣಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತ್ರಿಕೋಣಬಿನ್ದುರೂಪಿಣೀ ॥ 168 ॥

ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಸಂಸ್ಥಾನಾ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 169 ॥

ತ್ರಿವರ್ಣಾಢ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಣೇಶೀ ತ್ರಿವರ್ಣೋಪಾಸಿರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ರಿವರ್ಣಸ್ಥಾ ತ್ರಿವರ್ಣಾಢ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಣವರದಾಯಿನೀ ॥ 170 ॥

ತ್ರಿವರ್ಣಾದ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಣಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ ।
ತ್ರಿವರ್ಗಾಢ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಗೇಶೀ ತ್ರಿವರ್ಗಾದ್ಯಫಲಪ್ರದಾ ॥ 171 ॥

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯೇಶೀ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರಾಧನೇಷ್ಟದಾ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಚ್ಚನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಜಪಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 172 ॥

ತ್ರಿಪದಾರಾಧಿತಪದಾ ತ್ರಿಪದಾ ತ್ರಿಪದೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರಿಪದಾಪ್ರತಿಪಾದ್ಯೇಶೀ ತ್ರಿಪದಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾ ॥ 173 ॥

ತ್ರಿಶಕ್ತಿಶ್ಚ ತ್ರಿಶಕ್ತೇಶೀ ತ್ರಿಶಕ್ತೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತೇಷ್ಟಾ ತ್ರಿಶಕ್ತೀಷ್ಟಾ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾ ॥ 174 ॥

ತ್ರಿವೇಣೀ ಚ ತ್ರಿವೇಣೀಸ್ತ್ರೀ ತ್ರಿವೇಣೀಮಾಧವಾರ್ಚ್ಚಿತಾ ।
ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತ್ರಿವೇಣೀಸ್ನಾನಪುಣ್ಯದಾ ॥ 175 ॥

ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಸಂಸ್ನಾತಾ ತ್ರಿವೇಣೀಜಲರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಪೂತಾಂಗೀ ತ್ರಿವೇಣೀಜಲಪೂಜಿತಾ ॥ 176 ॥

ತ್ರಿನಾಡೀಸ್ಥಾ ತ್ರಿನಾಡೀಶೀ ತ್ರಿನಾಡೀಮಧ್ಯಗಾಮಿನೀ ।
ತ್ರಿನಾಡೀಸನ್ಧ್ಯಸಂಛ್ರೇಯಾ ತ್ರಿನಾಡೀ ಚ ತ್ರಿಕೋಟಿನೀ ॥ 177 ॥

ತ್ರಿಪಂಚಾಶತ್ತ್ರಿರೇಖಾ ಚ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಪಥಗಾಮಿನೀ ।
ತ್ರಿಪಥಸ್ಥಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶೀ ತ್ರಿಕೋಟಿಕುಲಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 178 ॥

ತ್ರಿರಾಮೇಶೀ ತ್ರಿರಾಮಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿರಾಮವರದಾಯಿನೀ ।
ತ್ರಿದಶಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾ ತ್ರಿದಶಾಲಯಚಂಚಲಾ ॥ 179 ॥

ತ್ರಿದಶಾ ತ್ರಿದಶಪ್ರಾರ್ತ್ಥ್ಯಾ ತ್ರಿದಶಾಶುವರಪ್ರದಾ ।
ತ್ರಿದಶೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರಸೇವಿತಾ ॥ 180 ॥

ತ್ರಿಯಾಮಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿಯಾಮೇಶೀ ತ್ರಿಯಾಮಾನನ್ತಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ತ್ರಿಯಾಮೇಶಾಧಿಕಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ತ್ರಿಯಾಮೇಶಾಧಿಕಾನನಾ ॥ 181 ॥

ತ್ರಿಯಾಮಾನಾಥವತ್ಸೌಮ್ಯಾ ತ್ರಿಯಾಮಾನಾಥಭೂಷಣಾ ।
ತ್ರಿಯಾಮಾನಾಥಲಾವಣ್ಯಾ-ರತ್ನಕೋಟಿಯುತಾನನಾ ॥ 182 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞತ್ವಕಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಿಕಾಲೇಶೀ ತ್ರಿಕಾಲಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞತ್ವದಾಯಿನೀ ॥ 183 ॥

ತೀರಭುಕ್ ತೀರಗಾ ತೀರಸರಿತಾ ತೀರವಾಸಿನೀ ।
ತೀರಭುಗ್ದೇಶಸಂಜಾತಾ ತೀರಭುಗ್ದೇಶಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 184 ॥

ತಿಗ್ಮಾತಿಗ್ಮಾಂಶುಸಂಕಾಶಾ ತಿಗ್ಮಾಂಶುಕ್ರೋಡಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ತಿಗ್ಮಾಂಶುಕೋಟಿದೀಪ್ತಾಂಗೀ ತಿಗ್ಮಾಂಶುಕೋಟಿವಿಗ್ರಹಾ ॥ 185 ॥

ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ತೀಕ್ಷ್ಣತರಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದ್ದಿನೀ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣಕರ್ತ್ರಿಲಸತ್ಪಾಣಿಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾಸಿವರಧಾರಿಣೀ ॥ 186 ॥

ತೀವ್ರಾ ತೀವ್ರಗತಿಸ್ತೀವ್ರಾಸುರಸಂಘವಿನಾಶಿನೀ ।
ತೀವ್ರಾಷ್ಟನಾಗಾಭರಣಾ ತೀವ್ರಮುಂಡವಿಭೂಷಣಾ ॥ 187 ॥

ತೀರ್ತ್ಥಾತ್ಮಿಕಾ ತೀರ್ತ್ಥಮಯೀ ತೀರ್ತ್ಥೇಶೀ ತೀರ್ತ್ಥಪೂಜಿತಾ ।
ತೀರ್ತ್ಥರಾಜೇಶ್ವರೀ ತೀರ್ತ್ಥಫಲದಾ ತೀರ್ತ್ಥದಾನದಾ ॥ 188 ॥

ತುಮುಲೀ ತುಮುಲಪ್ರಾಜ್ಞೀ ತುಮುಲಾಸುರಘಾತಿನೀ ।
ತುಮುಲಕ್ಷತಜಪ್ರೀತಾ ತುಮುಲಾಂಗಣವರ್ತ್ತಕೀ ॥ 189 ॥

ತುರಗೀ ತುರಗಾರೂಢಾ ತುರಂಗಪೃಷ್ಠಗಾಮಿನೀ ।
ತುರಂಗಗಮನಾಹ್ಲಾದಾ ತುರಂಗವೇಗಗಾಮಿನೀ ॥ 190 ॥

ತುರೀಯಾ ತುಲನಾ ತುಲ್ಯಾ ತುಲ್ಯವೃತ್ತಿಸ್ತು ತುಲ್ಯಕೃತ್ ।
ತುಲನೇಶೀ ತುಲಾರಾಶಿಸ್ತುಲಾರಾಶೀ ತ್ವಸೂಕ್ಷ್ಮವಿತ್ ॥ 191 ॥

ತುಮ್ಬಿಕಾ ತುಮ್ಬಿಕಾಪಾತ್ರಭೋಜನಾ ತುಮ್ಬಿಕಾರ್ಥಿನೀ ।
ತುಲಸೀ ತುಲಸೀವರ್ಯಾ ತುಲಜಾ ತುಲಜೇಶ್ವರೀ ॥ 192 ॥

ತುಷಾಗ್ನಿವ್ರತಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತುಷಾಗ್ನಿಸ್ತುಷರಾಶಿಕೃತ್ ।
ತುಷಾರಕರಶೀತಾಂಗೀ ತುಷಾರಕರಪೂರ್ತ್ತಿಕೃತ್ ॥ 193 ॥

ತುಷಾರಾದ್ರಿಸ್ತುಷಾರಾದ್ರಿಸುತಾ ತುಹಿನದೀಧಿತಿಃ ।
ತುಹಿನಾಚಲಕನ್ಯಾ ಚ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 194 ॥

ತೂರ್ಯವರ್ಗೇಶ್ವರೀ ತೂರ್ಯವರ್ಗದಾ ತೂರ್ಯವೇದದಾ ।
ತೂರ್ಯವರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ತೂರ್ಯತೂರ್ಯೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 195 ॥

ತುಷ್ಟಿದಾ ತುಷ್ಟಿಕೃತ್ ತುಷ್ಟಿಸ್ತೂಣೀರದ್ವಯಪೃಷ್ಠಧೃಕ್ ।
ತುಮ್ಬುರಾಜ್ಞಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತುಷ್ಟಸಂಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 196 ॥

ತೂರ್ಣರಾಜ್ಯಪ್ರದಾ ತೂರ್ಣಗದ್ಗದಾ ತೂರ್ಣಪದ್ಯದಾ ।
ತೂರ್ಣಪಾಂಡಿತ್ಯಸನ್ದಾತ್ರೀ ತೂರ್ಣಾಪೂರ್ಣಬಲಪ್ರದಾ ॥ 197 ॥

ತೃತೀಯಾ ಚ ತೃತೀಯೇಶೀ ತೃತೀಯಾತಿಥಿಪೂಜಿತಾ ।
ತೃತೀಯಾಚನ್ದ್ರಚೂಡೇಶೀ ತೃತೀಯಾಚನ್ದ್ರಭೂಷಣಾ ॥ 198 ॥

ತೃಪ್ತಿಸ್ತೃಪ್ತಿಕರೀ ತೃಪ್ತಾ ತೃಷ್ಣಾ ತೃಷ್ಣಾವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ತೃಷ್ಣಾಪೂರ್ಣಕರೀ ತೃಷ್ಣಾನಾಶಿನೀ ತೃಷಿತಾ ತೃಷಾ ॥ 199 ॥

ತ್ರೇತಾಸಂಸಾಧಿತಾ ತ್ರೇತಾ ತ್ರೇತಾಯುಗಫಲಪ್ರದಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪೂಜಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದಾತ್ರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 200 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶ್ವರತಾದಾತ್ರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೇಶಾನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 201 ॥

ತೈತ್ರಿಶಾಖೇಶ್ವರೀ ತ್ರೈತ್ರೀಶಾಖಾ ತೈತ್ರವಿವೇಕದಾ ।
ತೋರಣಾನ್ವಿತಗೇಹಸ್ಥಾ ತೋರಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ॥ 202 ॥

ತೋಲಕಾಸ್ವರ್ಣಸನ್ದಾತ್ರೀ ತೌಲಕಾಸ್ವರ್ಣಕಂಕಣಾ ।
ತೋಮರಾಯುಧರೂಪಾ ಚ ತೋಮರಾಯುಧಧಾರಿಣೀ ॥ 203 ॥

ತೌರ್ಯತ್ರಿಕೇಶ್ವರೀ ತೌರ್ಯನ್ತ್ರಿಕೀ ತೌರ್ಯನ್ತ್ರಿಕೋತ್ಸುಕೀ ।
ತನ್ತ್ರಕೃತ್ತನ್ತ್ರವತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 204 ॥

ತನ್ತ್ರಕೃತ್ತನ್ತ್ರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ತನ್ತ್ರೇಶೀ ತನ್ತ್ರಸಮ್ಮತಾ ।
ತನ್ತ್ರಜ್ಞಾ ತನ್ತ್ರವಿತ್ತನ್ತ್ರಸಾಧ್ಯಾ ತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 205 ॥

ತನ್ತ್ರಸ್ಥಾ ತನ್ತ್ರಜಾ ತನ್ತ್ರೀ ತನ್ತ್ರಭೃತ್ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರದಾ ।
ತನ್ತ್ರಾದ್ಯಾ ತನ್ತ್ರಗಾ ತನ್ತ್ರಾ ತನ್ತ್ರಾರ್ಚ್ಚ್ಯಾ ತತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 206 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತನ್ದಿವ್ಯಂಕ್ರತುಕೋಟಿಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರನ್ತಾರಾಯಾಸ್ತಕಾರಾದ್ಯಂ ಸುಗೋಪಿತಮ್ ॥ 207 ॥

ದಾನಯ್ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತೀರ್ತ್ಥವ್ರತಂಚಾನಶನಾದಿಕಮ್ ।
ಏಕೈಕನಾಮಜಮ್ಪುಣ್ಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಾತುರ್ಗದಿತಮ್ಮಯಾ ॥ 208 ॥

ಗುರೌ ದೇವೇ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರೇ ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಲಾ ಮತಿಃ ।
ತಸ್ಯೈವ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇಽಸ್ಮಿನ್ಸಮ್ಭವೇದಧಿಕಾರಿತಾ ॥ 209 ॥

ಮಹಾಚೀನಕ್ರಮಾಭಿನ್ನಷೋಢಾನ್ಯಸ್ತಕಲೇವರಃ ।
ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾನ್ವಿತೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಪಠೇದೇತನ್ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ॥ 210 ॥

ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾದಿಭಿರ್ದ್ದ್ರವ್ಯೈರ್ಮಕಾರೈಃ ಪಂಚಕೈರ್ದ್ದ್ವಿಜಃ ।
ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ತಾರಾವ್ವಿಧಿವತ್ಪಠೇದೇತದನನ್ಯಧೀಃ ॥ 211 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂಚ ಚತುರ್ದ್ದಶ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಾನ್ತೌ ರವಿವಾಸರೇ ।
ಶನಿಭೌಮದಿನೇ ರಾತ್ರೌ ಗ್ರಹಣೇ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಯೋಃ ॥ 212 ॥

ತಾರಾರಾತ್ರೌ ಕಾಲರಾತ್ರೌ ಮೋಹರಾತ್ರೌ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪಠನಾನ್ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮ್ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 213 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ರಮ್ಯೇ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ದೇವಾಗಾರೇ ಗಿರೌ ವಾಪಿ ಸ್ತವಪಾರಾಯಣಂಚರೇತ್ ॥ 214 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸ್ತೇಯಂ ಸ್ತ್ರೀಗಮನಾದಿಕಮ್ ।
ಗುರುತಲ್ಪೇ ತಥಾ ಚಾನ್ಯತ್ಪಾತಕನ್ನಶ್ಯತಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 215 ॥

ಲತಾಮಧ್ಯಗತೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚಾರ್ಚ್ಚಯೇದ್ಯದಿ ।
ಆಕರ್ಷಯೇತ್ತದಾ ರಮ್ಭಾಮ್ಮೇನಾಮಪಿ ತಥೋರ್ವಶೀಮ್ ॥ 216 ॥

ಸಂಗ್ರಾಮಸಮಯೇ ವೀರಸ್ತಾರಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕೀರ್ತ್ತನಾತ್ ।
ಚತುರಂಗಚಯಂಜಿತ್ವಾ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಭವೇತ್ ॥ 217 ॥

ನಿಶಾರ್ದ್ಧೇ ಪೂಜನಾನ್ತೇ ಚ ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ಏಕೈಕಕರವೀರಾದ್ಯೈರ್ಮನ್ದೌರ್ನೀಲವಾರಿಜೈಃ ॥ 218 ॥

ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯೀವಾಣೀ ಭೂಭೋಜ್ಯಾ ಚ ಪ್ರವರ್ತ್ತತೇ ।
ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಾದೀ ತ್ರಸ್ಯತಿ ದರ್ಶನಾತ್ ॥ 219 ॥

ವಹ್ನಿಜಾಯಾನ್ತಕೈರೇತೈಸ್ತಾರಾದ್ಯೈಃ ಪ್ರತಿನಾಮಭಿಃ ।
ರಾಜನ್ಯಂ ಸರ್ವರಾಜೇಷು ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶನಮ್ ॥ 220 ॥

ಅನ್ತರ್ದ್ಧಾನಂಖೇಚರತ್ವಮ್ಬಹುಕಾಯಪ್ರಕಾಶನಮ್ ।
ಗುಟಿಕಾ ಪಾದುಕಾ ಪದ್ಮಾವತೀ ಮಧುಮತೀ ತಥಾ ॥ 221 ॥

ರಸಂ ರಸಾಯನಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಯಃ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನೈಃ ಸ/ಯ್ಯುತೈರ್ಜ್ಜಲೈಃ ॥ 222 ॥

ಮೂಲಂ ಸಮ್ಪುಟಿತೇನೈವ ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಗನ್ಧರ್ವಾ ವಿದ್ಯಾಧರಮಹೋರಗಾಃ ॥ 223 ॥

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ಡಾಕಿನೀಶಾಕಿನೀಗಣಾಃ ।
ದುಷ್ಟಾ ಭೈರವವೇತಾಲಾಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾಃ ಕಿನ್ನರೀಗಣಾಃ ॥ 224 ॥

ಭಯಭೀತಾಃ ಪಲಾಯನ್ತೇ ತೇಜಸಾ ಸಾಧಕಸ್ಯ ಚ ।
ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾನೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ವಿಚಾರಯೇತ್ ॥ 225 ॥

ಮನ್ತ್ರಸಮ್ಪುಟಿತೇನೈವ ತಸ್ಯ ಶಾನ್ತಿರ್ಬ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಲಲಿತಾ ವಶಮಾಯಾತಿ ದಾಸ್ಯತಾಯ್ಯಾನ್ತಿ ಪಾರ್ತ್ಥಿವಾಃ ॥ 226 ॥

ಅಗ್ನಯಃ ಶೀತತಾಯ್ಯಾನ್ತಿ ಜಪಾಕಸ್ಯ ಚ ಭಾಷಣಾತ್ ।
ಏಕಾವರ್ತ್ತನಮಾತ್ರೇಣ ರಾಜಭೀತಿನಿವಾರಣಮ್ ॥ 227 ॥

ವೇಲಾವರ್ತನಮಾತ್ರೇಣ ಪಶುವೃದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ದಶಾವೃತ್ಯಾ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ವಿಶತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 228 ॥

ಶತಾವೃತ್ಯಾ ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ಚಂಚಲಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಭವೇತ್ ।
ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹವದ್ವಾಣೀ ಪ್ರಲಾಪಾದಪಿ ಜಾಯತೇ ॥ 229 ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾನ್ವಿತೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಚಿರಂಜೀವೀ ತು ದೇವವತ್ ।
ಶತದ್ವಯಾವರ್ತ್ತನೇನ ದೇವವತ್ಪೂಜ್ಯತೇ ಜನೈಃ ॥ 130 ॥

ಶತಪಂಚಕಮಾವರ್ತ್ತ್ಯ ಸ ಭವೇದ್ಭೈರವೋಪಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತ್ತನೇನೈವ ಮನ್ತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 131 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ಪ್ರವರ್ತ್ತತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ।
ಪಾದುಕಾಂಚನವೇತಾಲಾಪಾತಾಲಗಗನಾದಿಕಮ್ ॥ 232 ॥

ವಿವಿಧಾ ಯಕ್ಷಿಣೀಸಿದ್ಧಿರ್ವ್ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ।
ಶೋಷಣಂ ಸಾಗರಾಣಾಂಚ ಧಾರಾಯಾ ಭ್ರಮಣನ್ತಥಾ ॥ 233 ॥

ನವೀನಸೃಷ್ಟಿನಿರ್ಮಾಣಂ ಸರ್ವಂಕರ್ತ್ತುಂಕ್ಷಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಆಯುತಾವರ್ತ್ತನೇನೈವ ತಾರಾಮ್ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ॥ 234 ॥

ಲಕ್ಷಾವರ್ತ್ತನಮಾತ್ರೇಣ ತಾರಾಪತಿಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ನ ಕಿಂಚಿದ್ದುರ್ಲ್ಲಭನ್ತಸ್ಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಹಿ ಭೂತಲೇ ॥ 235 ॥

ಕಲ್ಪಾನ್ತೇನ ತು ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ತಾರಾಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯದ್ಧಿ ತಾರಾಸಮಾ ವಿದ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ತಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೀ ॥ 236 ॥

ನ ಚೈತತ್ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ಭವೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲೇ ।
ವಕ್ತ್ರಕೋಟಿಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ಜಿಹ್ವಾಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 237 ॥

ನ ಶಕ್ಯತೇ ಫಲವ್ವಕ್ತುಮ್ಮಯಾ ಕಲ್ಪಶತೈರಪಿ ।
ಚುಮ್ಬಕೇ ನಿನ್ದಕೇ ದುಷ್ಟೇ ಪಿಶುನೇ ಜೀವಹಿಂಸಕೇ ॥ 238 ॥

ಸಂಗೋಪ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ತದ್ದರ್ಶನೇನೈವ ಕುತ್ರಚಿತ್ ।
ರಾಜ್ಯನ್ದೇಯನ್ಧನನ್ದೇಯಂ ಶಿರೋ ದೇಯಮಥಾಪಿ ವಾ ॥ 239 ॥

ನ ದೇಯಂ ಸ್ತೋತ್ರವರ್ಯನ್ತು ಮನ್ತ್ರಾದಪಿ ಮಹೋದ್ಯತಮ್ ।
ಅನುಲೋಮವಿಲೋಮಾಭ್ಯಾಮ್ಮೂಲಸಮ್ಪುಟಿತನ್ತ್ವಿದಮ್ ॥ 240 ॥

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಭೂರ್ಜ್ಜಪತ್ರಾದೌ ಗನ್ಧಾಷ್ಟಕಪುರಸ್ಸರೈಃ ।
ಧಾರಯೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಕಂಠೇ ವಾಮಭುಜೇ ತಥಾ ॥ 241 ॥

ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ತ್ಥಸಿದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದ್ವಹ್ನಿನಾ ನೈವ ದಹ್ಯತೇ ।
ತದ್ಗಾತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಸಂಘೈಶ್ಚ ಭಿದ್ಯತೇ ನ ಕದಾಚನ ॥ 242 ॥

ಸ ಭೂಮಿವಲಯೇ ಪುತ್ರ ವಿಚರೇದ್ಭೈರವೋಪಮಃ ।
ವನ್ಧ್ಯಾಪಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರನ್ನಿರ್ದ್ಧನೋ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥

ನಿರ್ವಿಘ್ನೋ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾನ್ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಾದಿಕಾಮ್ ॥ 243 ॥

ಇತಿ ನಿಗದಿತಮಸ್ಯಾಸ್ತಾದಿನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ-
ವ್ವರದಮನುನಿದಾನನ್ದಿವ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಂಜ್ಞಮ್ ।
ವಿಧಿಹರಿಗಿರಿಶಾದೌ ಶಕ್ತಿದಾನೈಕದಕ್ಷಂ
ಸಮವಿಧಿಪಠನೀಯಂಕಾಲಿತಾರಾಸಮಜ್ಞೈಃ ॥ 244 ॥

ಇತಿಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೇ ತಾರಾಯಾಸ್ತಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Tara Takaradi :

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top