Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Tyagaraja Muchukunda Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಮುಚುಕುನ್ದಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ಯಾಗಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಶ್ರೀರಾಜರಾಜಾಯ ।
ಶ್ರೀನಾಥಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಶ್ರಿಯಾ ಸಹನಿವಾಸಾಯ ।
ಶ್ರೀನಾಥಪರಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀಪುರೈಕನಿವಾಸಿನೇ ।
ಶ್ರೀಹಂಸನಟನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾತ್ಮಕರೂಪಾಯ ।
ಶ್ರೀಪೀಠಾನ್ತರ್ನಿವಾಸಿನೇ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಚ್ಛಾದಿತ ಹೃದಯಾಯ । ಆಚ್ಛಾದ್ಯ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಹಂಸಸಮ್ಪುಟಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಪರಿಧಾನಾಖ್ಯಾಯ ।
ಶ್ರೀಪೂಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ಯಾಗವಿನೋದಾಖ್ಯವಾಸನೈಕಬಹುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶ್ರೀಶಿವಾಯ ।
ಶ್ರೀಶಿವತರಾಯ ।
ಶ್ರೀಶಿವಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯಾಸ್ತ್ರಿಖಂಡಾತ್ಮಸೋಮಾಸ್ಕನ್ದಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ಶ್ರೀಮೂಲಾಧಾರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಭಾರತೀಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮೋಘವೈಭವಾಯ ।
ಸದಾಶಿವಮಹಾಕಾರಸರ್ವಾಗಮವಿವೇಚಿತಾಯ ।
ಸತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಸಕಲಾಯ ।
ಸರ್ವಾತೀತಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವಭೂತಲಯಂಕರ್ತ್ರೇ ।
ಸರ್ವಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಾಯ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಾಕೃತಯೇ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸರ್ವಯನ್ತ್ರೇಶ್ವರಾಧಿಪಾಯ ।
ಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾಘೋರಮಹಾತಾಂಡವನಾಯಕಾಯ ।
ಅಜಪಾತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಹಂಸತಾಂಡವಸುಪ್ರೀತಾಯ ।
ಹಾದಿವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಗುಹಸಂಯುತಾಯ ।
ಅರಿಷ್ಟಮಥನಾಯ ।
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಹಾರಿಣೇ ।
ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಸಮಾಕೃತಿನೇ । ಸಮಾಕೃತಯೇ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಾಯ ।
ಸರ್ವಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲರೂಪಾಯ ।
ನಮತಾಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಮುಲವಿದ್ಯಾಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮೂಲಶೃಂಗಾಟನಿಲಯಾಯ ।
ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ರಥಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭೂಮಿರಥಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾಸ್ವಚ್ಚಕ್ರರಥಾಯ । var ಚನ್ದ್ರಭಾಸ್ಕರಚಕ್ರರಥಾಯ
ಕ್ಷೋಣೀರಥವರಾಸೀನಾಯ । ವರಾಸನಾಯ
ಮಹಾರಥವರಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಸ್ತಮ್ಭರಥಾರೂಢಮಹಾರಥಾಯ ।
ಶತಾರಚಕ್ರಸಂಯುಕ್ತರಥಾರೋಹಣಶೋಭನಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ತ್ರಿತತ್ತ್ವರಥಸಂಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಶಿವತತ್ತ್ವವಿಮಾನಗಾಯ ।
ಶ್ರೀಗಣಾಧೀಶ್ವರಸ್ಕನ್ದದ್ವಾರಪದ್ರಥಭಾಸುರಾಯ ।
var ಗಣಾಧೀಶ್ವರಸಂಯುಕ್ತ ಸರಸ್ಕನ್ದ ದ್ವಾರೋದ್ಯದ್ರಥ ಭಾಸುರಾಯ
ಅಶ್ವಾಯಿತಚತುರ್ವೇದಾಯ ।
ರಥಾವನಿಪರಾಯಣಾಯ ।
ಶರಾಯಿತರಮಾಕಾನ್ತಾಯ ।
ಸಾರಥೀಭೂತವಿಶ್ವಸೃಜೇ ।
ಚಾಪಾಯಿತಮಹಾಮೇರವೇ ।
ತೂಣೀಕೃತಮಹಾರ್ಣವಾಯ ।
ಗುಣೀಕೃತಫಣೀಶಾನಾಯ ।
ಶಾಸ್ತ್ರರಜ್ಜುಸಮಾಕೃತಾಯ ।
ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ರತಿಮದ್ಯುತಯೇ ।
ಸೋಮಸುನ್ದರವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮೇರುತುಲ್ಯತ್ರಿಚಕ್ರಾತ್ಮರಥೇನ ತ್ರಿದಿವಾಗತಾಯ ।
ಸೌಧಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸಮ್ಪೂರ್ಣವೀಥೀಸಂಚಾರಸುನ್ದರಾಯ ।
ಮಹಾಫಣಿಮಹಾರಜ್ಜುಸಮಾಕೃಷ್ಟಮಹಾರಥಾಯ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಭೋಜಸ್ಮಿತದಗ್ಧಪುರಾಸುರಾಯ ।
ಲಲಾಟನಯನಜ್ವಾಲಾಜಾಲದಗ್ಧಾಂಗಮನ್ಮಥಾಯ ।
ಪಾದಪ್ರಹಾರಸಂಕ್ಷುಬ್ಧವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಕೃತಾನ್ತಕಾಯ ।
ಪಾದಾಗ್ರಕಲ್ಪಿತಾತ್ಯುಗ್ರಚಕ್ರಚ್ಛಿನ್ನಜಲನ್ಧರಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪಾದಾನ್ತರ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಾಯ ಗಜಸಂಹಾರಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಸಮುತ್ಪನ್ನಶಿವನಿನ್ದಾನಿವಾರಕಾಯ ।
ವಿಧಿಗರ್ವಶಿರೋಹಾರಿಕಪಾಲಮಾಲಯಾ ಯುತಾಯ ।
ಅನ್ಧಕಾಸುರವಿಚ್ಛೇದಜಗದ್ಧ್ವಾನ್ತನಿವಾರಕಾಯ ।
ದಶಾಸ್ಯಭುಜದರ್ಪಘ್ನಪಾದಾಂಗುಷ್ಠಬಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಕುಂಡಲಿನ್ಯಧಿದೇವಾಯ ।
ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಆಧಾರಕುಂಡಲಿನ್ಯಸ್ತದಕ್ಷಪಾದಸರೋರುಹಾಯ ।
ಪರಾಶಕ್ತಿಪರಾಧೀಶಪರಾಖ್ಯಾಕುಂಡಲೀಶ್ವರಾಯ ।
ಕುಟಿಲಾರೂಪಕುಂಡಲ್ಯಾರೋಪಿತಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಸಹಸ್ರಪತ್ರಾಖ್ಯಕುಲಕುಂಡಾಲಯಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಕಟಕೀಕೃತಭೋಗೀನ್ದ್ರಕುಂಡಲೀಕೃತಪನ್ನಗಾಯ ।
ಪಿಂಗಲೇಡಾರಜ್ಜುಬದ್ಧಕುಂಡಲೀವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ ।
ಕುಂಡಲ್ಯುಪರಿವಿನ್ಯಸ್ತಕಿಂಕಿಣೀಪದಶೋಭಿತಾಯ ।
ಶಬ್ದೋಪಾದಾನಸರ್ವಾತ್ಮಶಕ್ತಿಕುಂಡಲಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಚಲನ್ನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ।
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾರುಣಾಯ ।
ಪಾದಪಂಕಜವಿನ್ಯಸ್ತಪಂಚಶೀರ್ಷಫಣೀಶ್ವರಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಪ್ರಾಜ್ಞಾಪ್ರಾಣಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ । 10 ।0 ।

ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾನ್ತರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ । var ಶಿಷ್ಟದಾಯಕಾಯ
ಶರಭಾಶ್ಲಿಷ್ಟದೇಹಾಯ ।
ಶರಭಾಯ ।
ಸಾಲ್ವಪಕ್ಷಿರಾಜೇ ।
ನೃಸಿಂಹಗರ್ವಸರ್ವಸ್ವನಿರ್ವಾಪಣಧುರನ್ಧರಾಯ ।
ಪ್ರಲಯಾನಲಸಜ್ವಾಲಹಾಲಾಹಲವಿಷಾಶನಾಯ ।
ಸಪಿಂಗಲಸುಶೋಭಾಭಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಅವಸೂಕ್ಷ್ಮಣಾಯ
ಸ್ಥೂಲಗೋಪುರಾಯ ।
ಚತುರ್ವೇದಮಯಸ್ತಮ್ಭರಂಗಮಧ್ಯಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಣಾಯ ।
ಚತುರ್ಯೋಗಯುಗದ್ವಾರಸದಾನನ್ದರಸಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾ ಶೋಭಿನಿಜಾಲಯಯುತಾಯ । ಷಷ್ಟಿಜಾಲ
ಕಲಾಷೋಡಶಕಸ್ತಮ್ಭಸಹಸ್ರಸ್ಥಾನಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪಾದಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಡಪಸ್ಥಾನನಾಯಕಾಯ ।
ದೇವಾಶ್ರಯಮಹಾರತ್ನಮಂಡಪಾಸೀನದೈವತಾಯ ।
ಪತಾಕಾಪಟಲೈ ರಾಜದಗ್ರಮಂಡಪಶೋಭಿತಾಯ ।
ತಾರಾಕಾರಸಮಾಕಾರಸ್ತೂಪೀಪಂಚಕಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಾರ್ಥವಾಙ್ಮನಾನ್ಯುತಮನ್ದಿರಾಯ ।
ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಫಲಕಾಕೀಲಿತಾಸನಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ರತ್ನಸ್ತಮ್ಭಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಕಲಾಸಮ್ಪೂರ್ಣಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಕಲಾಪಂಚಕಸಂಸಿದ್ಧಭಿತ್ತಿ ಯುಕ್ತಸಭಾನ್ತರಾಯ । ಸಂಸಿದ್ಧಭಕ್ತಿ
ವೀಥೀವಿಟಂಕರೂಪಾಯ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂತಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ವಿಟಂಗವಿಷ್ಣುಹೃದಯನಿವಾಸೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ।
ವಿಟಂಕವೀಥೀಸಮ್ಭೂತಶ್ವಾಸನಿಃಶ್ವಾಸರೂಪವತೇ ।
ವಿಟಂಕವೀಥೀಸಮ್ಭೂತವ್ಯಷ್ಟಿದ್ವಾರವಿನಿರ್ಗತಾಯ ।
ವಿಟಂಕವಿವಿಧಾಕಾರವೀಥೀಸಂಚಾರಮಂಜುಲಾಯ ।
ವಿಧಿವಿಷ್ಣುವಿರಾಡ್ವಿಶ್ವವೀಥೀವಿಟಂಕರೂಪವತೇ ।
ವಿಟಂಕಾವಯವಾಯ ।
ವೀರಖಡ್ಗದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರತ್ಯಾಗವಿಜ್ಞಾನಮಯವೇದನಾಯ ।
ಕಾರಣೇಶಪರಿತ್ಯಾಗನಿತ್ಯಾನನ್ದನಿಜಾಸನಾಯ ।
ಸರ್ವೋಪಾಧಿಪರಿತ್ಯಾಗಸರ್ವತ್ಯಾಗರಮಾನ್ವಿತಾಯ ।
ತ್ಯಾಗವೈಭವಸಂಯುಕ್ತತ್ಯಾಗಧ್ವಜವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ವಿದ್ವಜ್ಜನಧನತ್ಯಾಗಿನೇ ।
ತ್ಯಾಗಿತ್ಯಾಗಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸರ್ವಬನ್ಧಪರಿತ್ಯಾಗಿಸರ್ವಸಂಶುದ್ಧಿಕಾರಕಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ಯಾಗರಾಜರಾಜಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ಕಲಿದೋಷಪರಿತ್ಯಾಗಕಲ್ಮಷಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಅಧ್ವಷಟ್ಕಪರಿತ್ಯಾಗರಾಜಮಾನಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಷಡಾಘಾರಪರಿತ್ಯಾಗಪರಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ದುಷ್ಟದೂರಪರಿತ್ಯಾಗಶಿಷ್ಟಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಅಶೇಷದುರಿತತ್ಯಾಗಪ್ರಭಾಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಪ್ರಭಾಮಂಡಲಸತ್ಯಾಗರಾಜಮಾನಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪ್ರಪಂಚಕಾಲಸತ್ಯಾಗರಾಜಮಾನತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಯ ।
ಪ್ರಮಾಣರೀತಿಸತ್ಯಾಗಪ್ರಮಾಣೈಕಶಿರೋಮಣಯೇ ।
ಕಾರಣೇಶಪರಿತ್ಯಾಗಕಲ್ಪಿತಾತ್ಮಮಹಾಕೃತಯೇ ।
ಕಲಾಷೋಡಶಸತ್ಯಾಗನಾದಾನ್ತಲಿಖಿತಾಕೃತಯೇ ।
ಪಂಚಮನ್ತ್ರಷಡಂಗಾದಿಪರಿತ್ಯಾಗಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಮೇಧಾದಿಗೋನ್ಮನಾನ್ತಾದಿಪರಿತ್ಯಾಗವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಅಶೇಷಸಾರತ್ಯಾಗಿನೇ ।
ಅಮೃತಾಮ್ಭೋಧಿಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಪರಾತ್ಪರತರಾಯ ।
ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಸಾಯಾಹ್ನಜ್ವಲನೋದ್ಭೂತನೀರಾಜನವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಭೂತನೀರಾಜನವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣೀಹಸ್ತವಿನ್ಯಸ್ತನೀರಾಜನವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ತ್ರಿತತ್ತ್ವವೃತ್ತಿನೀರಾಜ್ಯನೀರಾಜನವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಕಾಲಭಜ್ಜನವಿಶ್ರಾನ್ತಿನೀರಾಜನವಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಕಾಲಭಂಜನಕಾಲಾಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾನೀರಾಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಲಭಜ್ಜನವಿಶ್ರಾನ್ತಿಗೌರೀನೀರಾಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾಲಾನ್ತಗೌರೀನೀರಾಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರಮಾವಾಣೀಶಚೀಮುಖ್ಯನೀರಾಜನಬಹುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತ್ರಿತತ್ವವೃತ್ತಿನೀರಾಜ್ಯನೀರಾಜನಸುರಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಉಪಸಂಹಾರಸಾಯಾಹ್ನನೀರಾಜನಸುರಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಸಾಯಾಹ್ನಜ್ವಲನೋದ್ಭೂತಕ್ಷಾರಕ್ಷಿತವಿಷ್ಟಪಾಯ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸಮ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯ ।
ದೇವಲೋಕಾಗತಾಭೌಮಪಾರಿಜಾತಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಜವನ್ತೀಕುಸುಮಾಬದ್ಧಕೃಷ್ಣಾಗರುಸುಕರ್ಣಿಕಾಯ ।
ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲತೀಜಾತೀಮೃದುಲಾಂಗಮನೋಹರಾಯ ।
ರಮ್ಭಾಪುಷ್ಪಾಂಚಲಿಪ್ರೀತಾಯ ।
ಪಂಚಾಷ್ಟಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಕಹ್ಲಾರಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯ ।
ಜವನ್ತೀಕುಸುಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಪರಶಮ್ಭೂಹೃದುದ್ಭೂತಜವನ್ತೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕೋತ್ಫುಲ್ಲಮಲ್ಲಿಕಾದಾಮಮಂಡಿತಾಯ ।
ಜವನ್ತೀಮಲ್ಲಿಕಾಜಾತೀಕಹ್ಲಾರಸ್ರಙ್ಮನೋಹರಾಯ ।
ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗನ್ಧಿಕಸುಗನ್ಧಿತಾಯ ।
ದೇವವಾಪೀಸಮುದ್ಭೂತಕಹ್ಲಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ದೇವಲೋಕಾಗತಾಭೌಮಪುಷ್ಪಮಂಡಪಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಸದಾಶಿವಮುಖೋದ್ಭೂತಸೌಗನ್ಧಿಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮನ್ದಾರತರುಸನ್ತಾನಮಹಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ।
ಗಂಗಾಲಂಕೃತಮೂರ್ಧ್ನೇ ।
ಜ್ಞಾನಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾಯ ।
ಪೂರ್ವಾಂಗರಮ್ಯದೇಹಾಯ ।
ಅಪರಾಂಗಮನೋಹರಾಯ ।
ಅತ್ಯನ್ತಸುನ್ದರತರರಸಾಪಾಂಗವಿರಜಿತಾಯ ।
ಅತಿಸುನ್ದರಸರ್ವಾಂಗಾಯ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಸ್ಕನ್ದಸುನ್ದರಾಯ ।
ಅಶೇಷದುರಿತಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ವಿಶೇಷಸುಖದಾಯಕಾಯ ।
ಅರಿಷ್ಟಮಥನಾಯ ।
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶನಾಯ ।
ಪರಿತ್ಯಕ್ತದುರಾಚಾರಾಯ ।
ಶಿಷ್ಟಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ದುಃಖಸಾಗರನಿರ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯ ।
ಅನನ್ತಕಾಲಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಸ್ಥಿರವಿದ್ಯುತ್ಸಮಪ್ರಭಾಯ ।
ಪ್ರಮಾಣವೇದ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ । 20 ।0 ।

ಓಂ ತ್ಯಾಗವಿದ್ಯಾವಿನೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಕವಿತಾರಸಿಕಾಯ ।
ಕವಯೇ ।
ಸ್ವಹೃದಾವೇದ್ಯಚಿದ್ಘನಾಯ ।
ತೇಜೋಗರ್ಭಿತಮಾರ್ತಾಂಡಚಿದಾನನ್ದನಿಜಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ನಿಷ್ಕಲಾಕಾರಸದನಸಕಲೀಕೃತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ದಿವ್ಯಚಕ್ರಗಣಾಧೀಶಾಯ ।
ಬೀಜಚಕ್ರಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ಬಿನ್ದುಚಕ್ರಸ್ಥವಿಷ್ಣವೇ ।
ನಾದಚಕ್ರಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಸ್ಥಜೀವಾತ್ಮನೇ ।
ಶಾನ್ತಿಚಕ್ರಪರಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಶಾನ್ತ್ಯತೀತೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಸ್ಥಗುರವೇ ।
ಪರಮಚಿನ್ಮಯಾಯ ।
ನಿಷ್ಕಮ್ಪಾಯ ।
ಅಚಲಮೂರ್ತಯೇ ।
ಶ್ವಾಸನಿಃಶ್ವಾಸಕಮ್ಪಿತಾಯ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿನೇ ।
ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ।
ಕರ್ತ್ರೇ ।
ಕಾರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ವಾಮರೂಪಜಗಾದ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠರೂಪಜನಾರ್ದನಾಯ ।
ರೌದ್ರರೂಪಹರಾಕಾರಾಯ ।
ಮಹಾಬಿನ್ದ್ವಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾರೂಪವಿಲಸಚ್ಛಾನ್ತ್ಯಾ ಸಮರಸಗತಾಯ ।
ತುರ್ಯಾತೀತಸಮಾಗಮ್ಯಸ್ವಾನುಭೂತಿಪ್ರಮಾಣಗಾಯ ।
ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಾಧಿಪಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಾಧಿಪಹರಯೇ ।
ಶಿವತತ್ತ್ವಾಧಿಪರುದ್ರಾಯ ।
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾಧಿಪಶಿವಾಯ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸವಶಬ್ದಾತ್ಮಸರ್ವಶಬ್ದೈಕಕಾರಣಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಾನುಕಮ್ಪಿನೇ ।
ಸರ್ವಾಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ಸರ್ವಯೋನಿಕ್ಷೋಭಕಾಯ ।
ಸರ್ವಬೀಜಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ಸರ್ವಭೂತದಯಾಲವೇ ।
ಸರ್ವಭೂತಾಭಯಪ್ರದಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಕಾಶದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಮಹಾನನ್ದಮಹಾನಟಾಯ ।
ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಮಹಾಯನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾವಾಚ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾವಪುಷೇ ।
ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಮಹಾಸೌನ್ದರ್ಯವಾರಿಧಯೇ ।
ಮಹಾಭೈರವಬೇಷಾಯ ।
ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮಹಾಬಲಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಮಹಾಮಾತಂಗಮರ್ದನಾಯ ।
ಹರಿಮೋಹನಭಿಕ್ಷಾಟಸಮ್ಭವಸ್ವಾತ್ಮಕೈಂಕರಾಯ ।
note ಅತ್ರ ಮೋಹಿನ್ಯವತಾರಭೃತೋ ವಿಷ್ಣೋಃ ಭಿಕ್ಷಾಟಾವಸರಭೃತಶ್ಚ
ಶಿವಸ್ಯ ಪುತ್ರಭೂತಸ್ಯ ಹರಿಹರಪುತ್ರಸ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ್ಯಾಂ “ಅಯ್ಯನಾರ್”
ಇತಿ ಖ್ಯಾತಸ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಃ ।

ಸುವರ್ಣವರ್ಣರುಚಿರಾಯ ।
ಸುನ್ದರಾಯ ।
ಸುನ್ದರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸುನ್ದರೇಶಸ್ಯ ವೈವಾಹ್ಯಸ್ಥಗಯ್ಯಶಾಸನೀಕೃತಾಯ ।
note ಅತ್ರ “ತಡುತ್ತು ಆಟ್ಕೋಂಡಾರ್” stopped and accepted
ಇತಿ ದ್ರಾವಿಡಯುಕ್ತೇರನುವಾದಃ ಕೃತಃ ।

ಸುನ್ದರಪ್ರೋಕ್ತಪದ್ಯೌಘಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ।
ಸುನ್ದರಪ್ರಾರ್ಥನಾನಾಕ್ಲೃಪ್ತದೌತ್ಯಕರ್ಮವಿಹಾರವತೇ ।
ದೇವಾಶ್ರಯಸಮಾಯಾತಭಕ್ತಪದ್ಯಾದ್ಯವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ ।
ಭಕ್ತಸುನ್ದರಸಂಗೀತದ್ರಾವಿಡಸ್ತೋತ್ರತೋಷಿತಾಯ ।
ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿಹೀನೇನ್ದುಸುನ್ದರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ।
ಪರವಾಸುನ್ದರದ್ವನ್ದ್ವಸನ್ಧಾನಕ್ಷಮಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಪರವಾಗೀತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಪರವಾದೌತ್ಯಕೋವಿದಾಯ ।
ಕೃತವಾತಪುರೇಶಜ್ಞಾನದೀಕ್ಷೋಪದೇಶಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಸಮ್ಬನ್ಧಪದ್ಯೌಘಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕಪ್ರೋಕ್ತಶ್ರೀವಾಚಕಬಹುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಏಕವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಾತಪದ್ಯದ್ರಾವಿಡತೋಷಿತಾಯ ।
ವೀರಮುಂಡಮಹಾಭಕ್ತಸಂವದಾದ್ಭಿತ್ತಿಲೀನಕಾಯ ।
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭೇದಸಂಕ್ಲೃಪ್ತಸ್ವಾಗಮಾತ್ಪದಖಂಡಿತಾಯ ।
ಸ್ವಭಕ್ತವೀರಮುಂಡಸ್ಯ ಪಾದದರ್ಶನಮೋಕ್ಷದಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯರ್ಥಂ ದೇವತೀರ್ಥಜಲಾಪ್ಲುತಾಯ ।
ವೃದ್ಧರೂಪೌ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಸುನ್ದರಸ್ನಾನತೋತ್ಥಿತಾಯ ।
note ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ ಕಾಮಪಿ ತ್ಯಾಗೇಶಸುನ್ದರಮೂರ್ತಿಕಥಾಂ ಪರಮೃಶತಿ ।

ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾಕ್ಲೃಪ್ತಸಾಂಗೋಪಾಂಗಮನೋಹರಾಯ ।
ಚಿದ್ಗನ್ಧದಿವ್ಯಪ್ರಸವಮಾಲಾವೃತಭುಜಾನ್ತರಾಯ ।
ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ।
ಮಹಿತಾಯ ।
ಮಹಾತೇಜಸೇ ।
ಮಹಾಯಶಸೇ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ।
ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಪರಿಚ್ಛದಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ನಾನಾಸಿದ್ಧಾನ್ತಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ನಮಃ ।
ನಾನಾಗಮವಿಧಾಯಕಾಯ ।
ನಾನಾಗಮಮಹಾಮೋಹವ್ಯಪನೋದನಪಂಡಿತಾಯ ।
ದಿವ್ಯವೇಷಾಯ ।
ದಿವ್ಯತನವೇ ।
ದೇವಸಿದ್ಧೌಘವನ್ದಿತಾಯ ।
ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ।
ಭಕ್ತೇನ್ದೀವರಚನ್ದ್ರಮಸೇ ।
ಉಮಾಸ್ಕನ್ದಮುಖಾಲೋಕಿನೇ ।
ಉಮಾಸ್ಕನ್ದಾತಿವತ್ಸಲಾಯ ।
ಉಮಾಸ್ಕನ್ದೋಲ್ಲಸತ್ಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದೋಮಾಪ್ರೇಮವರ್ಧನಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದೋಮಾನಯನಾನನ್ದವಿಧಾನೈಕಧುರನ್ಧರಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದೋಮಾವನ್ದಿತಾಯ ।
ದೇವಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದೋಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮುಕುನ್ದಮುಚುಕುನ್ದೇನ್ದ್ರವಿಧಿಮುಖ್ಯೈಃ ಸಮಾಗತಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರ್ಣಾಮ್ಬರಚ್ಛನ್ನದಿವ್ಯಾವಯವಕಾನ್ತಿಮತೇ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಪದ್ರುಮಸಮಾಯ ।
ಭಕ್ತಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ । 30 ।0 ।

ಓಂ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತಾತ್ಮಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಕೃತಿಭಾಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಯ ।
ಮನ್ದವಾತವಾತಾಯನೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ದಕ್ಷವಾತಾಯನಾಯಾತನಾರೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ।
ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಜ್ಯೋತಿಃಪ್ರಭಾಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಶುದ್ಧಪಂಚಾಕ್ಷರಜ್ಯೋತಿಃಸಂಸ್ಥಿತಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪ್ರಭಾರಾಶಿಮಧ್ಯಗತಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಅವ್ಯಯಾಯ ।
ಅಖಂಡಾನನ್ದಚಿನ್ಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಪಾರಕರುಣಾನಿಧಯೇ ।
ವರಪ್ರಾಸಾದಚಕ್ರಸ್ಥಕಲಾಕಲ್ಪಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಜನಕಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರರೂಪವತೇ ।
ವ್ಯೋಮವ್ಯಾಪಿಮಹಾಮನ್ತ್ರವರ್ಣಿತಾನೇಕಶಕ್ತಿಕಾಯ ।
ಪರಾಪರಮಹಾಮನ್ತ್ರನಾಯಕಸ್ತುತವೈಭವಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಾಭಿಮಾನಿಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಪ್ರಕೃತ್ಯೂರ್ಜಿತಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಅಥರ್ವಣಮಹಾಮನ್ತ್ರಪ್ರೋಕ್ತಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಷಡಂಗಾಭಹಂಸವ್ಯತ್ಯಾಸನರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗಮನ್ತ್ರಸಮ್ಪನ್ನಗುಪ್ತಲಾಸ್ಯೈಕತತ್ಪರಾಯ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರನಿಷೇವಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ದೇವತಾಗಣಪಸ್ತುತ್ಯಧ್ವನಿಮನ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ।
ಮಾಯಾಮನ್ತ್ರಮಹಾಮೂಲವಿದ್ಯಾಸಮ್ಭೂತತತ್ಪರಾಯ ।
ನಿಗಮಾಗಮಮನ್ತ್ರಾದಿನಿರ್ಮಿತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ನಿರಿನ್ಧನಮಹಾಸಂವಿದಗ್ನಿತ್ರಿಭುವನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಯಜ್ಞಾಯ ।
ಯಜಮಾನಾಯ ।
ಹವಿಷೇ ।
ಹೋತ್ರೇ ।
ಯಜ್ಞಭೃತೇ ।
ಮೃಕಂಡುಸೂನುರಕ್ಷಾರ್ಥವ್ಯಸೂಕೃತಕೃತಾನ್ತಕಾಯ ।
ಜನಿತಾತ್ಮಭುವಶ್ರೀಮತೇ ।
ಗೋರೂಪಿಣೇ ।
ಗೋಸವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವತ್ಸೀಕೃತಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ರಥಚಕ್ರಮೃತೀಕೃತಾಯ ।
ಅನಪಾಯಮಹೀಪಾಲಭಕ್ತಿಪ್ರಕಟನೋದ್ಯತಾಯ ।
ಅನಪಾಯಪುರೇಶಾನಾಯ ।
ನಿರಪಾಯಬಲಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಮುಮುಕ್ಷುಭಿರ್ಜ್ಞೇಯರೂಪಾಯ ।
ಅಜ್ಞಾನಾಮತಿದುರ್ಲಭಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತೇ ಆದಿಭಿಕ್ಷವೇ । var ಆದಿಭಿಕ್ಷೇಶ್ವರಾಯ
ಈಶ್ವರಾಯ ।
ಅನೀಶ್ವರಾಯ ।
ವಾಚ್ಯವಾಚಕರೂಪಾಯ ।
ಅವಾಚ್ಯಾಯ ।
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥದಾಯ ।
ನವಗ್ರಹಮಯಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಸಂಸಾರಭ್ರಮಕಾರಕಾಯ ।
ಸಂಸಾರಭ್ರಮವಿಚ್ಛಿತ್ತಿಕಾರಣಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಪರಾಶಕ್ತಿಪರಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪಾಟಲೀಮೂಲನಿಲಯಾಯ ।
ಶ್ರುಂಗಾರವನಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ದೂರ್ವಾಸೋಮುಚುಕುನ್ದಾದಿನಿರ್ಮಿತಾಲಯಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ದೂರ್ವಾಸೋಮುನಿನಾ ಕ್ಲೃಪ್ತಸ್ವಾಗಮಾರ್ಚನಪೂಜಿತಾಯ ।
ದೂರ್ವಾಸೋಮುನಿನಾ ಕ್ಲೃಪ್ತಸ್ವತನ್ತ್ರವಿಷಯಾದ್ಭುತಾಯ ।
ದೇವೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ದಿವ್ಯದೇವಸಂಘಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಪುಣ್ಯಾಯ ।
ಪುರುಹೂತಬಹುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಪ್ಸರೋಹಸ್ತವಿನ್ಯಸ್ತಚಾಮರಸ್ತೋಮವೀಜಿತಾಯ ।
ಅಶೇಷದೇವತಾಕೢಪ್ತಪುಷ್ಪವರ್ಷೌಘವರ್ಷಿತಾಯ ।
ಐರಾವತಸಮಾನೀತದೇವಸಿನ್ಧುಜಲಾಪ್ಲುತಾಯ ।
ಜಿಹ್ವಾನಾಥೇರಿತಾನೇಕಗಾನಪ್ರಿಯದಯಾನಿಧಯೇ ।
ದೇವಭಾಷಾವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ।
ದೇವಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿಭವೇ ।
ಮುಚುಕುನ್ದಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಮುಖ್ಯಾಯ ।
ಮುಚುಕುನ್ದವರಪ್ರದಾಯ ।
ಮುಚುಕುನ್ದಸ್ವಪ್ನವೇಲಾದರ್ಶಿತಸ್ವಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮುಚುಕುನ್ದ ಸಪ್ತಭೇದದರ್ಶಿತಸ್ವಾತ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ನವವೀರಸಮುಪೇತ ಮುಚುಕುನ್ದಸುವನ್ದಿತಾಯ । ನವವೀರಸಮಾನೀತ
ಷಡಂಗಹಂಸನಟನಸಮೂಲಾಸ್ಥಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸಾಮಋಗ್ಯಜುರಾಥರ್ವವೇದವೇದಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಾಲೇಪಿತಾಂಗಕಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಗರುಕೃತಾಮೋದನಾಸಾಯುಗಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕುಷ್ಣಗನ್ಧಗನ್ಧಿತಕರ್ಣಿಕಾಯ ।
ಪ್ರಲಯಕಾಲಪ್ರವೀಣಪ್ರಗಲ್ಭಾನನ್ದತಾಂಡವಾಯ ।
ಪ್ರಣವಧ್ವನಿಗಮ್ಭೀರಮೃಗಾಸಕ್ತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಪ್ರಲಯಾನಲಧಿಕ್ಕಾರಪ್ರವೀಣಪರಶುಭೃತೇ ।
ವರಪ್ರದಾನನಿಪುಣವಾಮಪಾಣಿಸರೋರುಹಾಯ ।
ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂಚಿತದಕ್ಷಪಾಣಯೇ ।
ಚಿತ್ಪ್ರದಾಯ ।
ಚಿತ್ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷವಿಜ್ಞಾಪನೋದ್ಭಾಸಿಲಮ್ಬಮಾನಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ವೀರಾಸನಾನ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಕೃತಕಿಲ್ಬಿಷಸಂಹೃತಯೇ ।
ಆನನ್ದನೃತ್ತವ್ಯಾಪಾರಸ್ಕನ್ದಗೌರೀಸಮನ್ವಿತಾಯ ।
ಶಂಖಕಾಹಲಸಂಯುಕ್ತತಾಲಮದ್ದಲನರ್ತಕಾಯ ।
ವೀಣಾವೇಣುಮೃದಂಗಾದಿವಾದ್ಯಶ್ರವಣಲೋಲುಪಾಯ ।
ಪ್ರಣವಾನ್ತರ್ಗತಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಕಾಹಲಪ್ರಣವಧ್ವನಯೇ ।
ತಾಲಮದ್ದಲವಾದ್ಯೌಘಧ್ವನಿಸಾಮ್ಯಾಜಪಾನಟನಾಯ ।
ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣುಸನ್ತಾಡ್ಯತಾಲಮದ್ದಲಜಧ್ವನಯೇ ।
ಕಾಹಲೀಮಂಗಲಾರಾವಸಮ್ಪೂರಿತದಿಗನ್ತರಾಯ ನಮಃ । 40 ।0 ।

ಓಂ ಕೌಸುಮ್ಭವಸನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ದುಕೂಲವಸನಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಅನೇಕಪುಷ್ಪವಿಲಸಚ್ಚೀನಾಮ್ಬರಸಮಾವೃತಾಯ ।
ವಿಚಿತ್ರರೇಖಾಸಂಯುಕ್ತವಸನಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಭೃತೇ ।
ಸಪ್ತಸಾಗರವೇಲಾಢ್ಯಸ್ವಾತ್ಮವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛದಾಪ ।
ಸ್ವಚ್ಛವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ವರ್ಣನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲಸ್ಥದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಂಜ್ಞಿತಾಯ ।
ಶಿವಜ್ಞಾನಾಮೃತನಿಧಯೇ ।
ಮುನಿವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ವಿಶ್ವನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲಸ್ಥವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಾರಶಕ್ತಿಮತೇ ।
ಅನ್ತರ್ಯಜನಸುಪ್ರೀತಾಯ ।
ಧ್ಯಾನೈಕನಿರತೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಮಾತೃಕಾವರ್ಣಪೀಠಸ್ಥಾಯ ।
ಮಾತೃಕಾವರ್ಣವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮಹಾಪದ್ಮೋನ್ಮನಾರೂಪಕರ್ಣಿಕಾಬಿನ್ದುಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಮೂಲಾದಿದ್ವಾದಶಾನ್ತಸ್ಥಮನ್ತ್ರಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಗೋಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಸ್ವಾಪಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾರೂಪಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ।
ದೇಹಾಹಂಕಾರಕರ್ತ್ತ್ರೇ ।
ಮೃತ್ಯುಹನ್ತ್ರೇ ।
ಮೃತ್ಯುವಾಹಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಯಾಕೃತಯೇ ।
ಸ್ಕನ್ದೋಮಾಮುಖಸೌನ್ದರ್ಯಾಲೋಕನೋತ್ಸುಕಲೋಚನಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ವಾಲಾಪ್ರಭಾಸೀನಾಯ ।
ಅತಿನಿರ್ಮಲದೇಹಾಯ ।
ಸಾಮಗಾನಾನುರಂಜಿತಾಯ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿರೂಪವತೇ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪವತೇ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ।
ವಿಶ್ವನೇತ್ರಾಯ ।
ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ।
ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ।
ವಿಶ್ವವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಷಟ್ಛಕ್ತಿವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಯೇ ।
ಷಡಂಗಾವರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ವೇದವೇದಾಂಗಕರ್ತ್ರೇ ।
ತ್ರಯೀಯುವತಿಸುನ್ದರಾಯ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರೂಪಾಯ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೈಕನೂಪುರಾಯ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾದಿರೂಪಾಯ ।
ಸರ್ವಶಬ್ದೈಕಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಲಿಂಗತ್ರಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಲಿಂಗಮಹಾತನವೇ ।
ಸಮಾಂಶಕಮಹಾಲಿಂಗಾಯ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಸಮುದ್ಭವಾಯ ।
ಆಢ್ಯಲಿಂಗಾಕೃತಯೇ ।
ಸುರಲಿಂಗಾಕೃತಯೇ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಬಾಣಲಿಂಗಾತ್ಮನೇ ।
ಪರಲಿಂಗಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮಲಿಂಗಾಯ ।
ಮಾತೃಕಾಲಿಂಗಾಯ ।
ಸ್ಥೂಲಲಿಂಗಮಹಾಮೇರವೇ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಕೈಲಾಸಲಿಂಗಕೃತೇ ।
ಪಂಚಲಿಂಗಮಯಸ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಪಂಚಲಿಂಗಮಯಾಕೃತಯೇ ।
ಸರ್ವಲಿಂಗಮಯಾಕಾರಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ವಿಶ್ವಾಕಾರಮಹಾಮೇರೋಃ ಸ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಮಯೋದ್ಭವಾಯ ।
ಶ್ಯಾಮರತ್ನಸಿತಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಮಹಾತನವೇ ।
ಪಾತಾಲಬುದ್ಬುದಾಕಾರತೇಜೋಲಿಂಗಮಹಾಕೃತಯೇ ।
ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀಸಪ್ತಕೋಶಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಘೋರಾಯ ।
ಶಾನ್ತಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ।
ಸರ್ವತೋಽನನ್ತವಕ್ತ್ರಕಾಯ ।
ಸರ್ವತೋಽನನ್ತಪಾದಾಯ ।
ಸರ್ವತೋಽನನ್ತಹಸ್ತಾಯ ।
ಅಸಂಖ್ಯಭುಜಪಾದಾಯ ।
ಅಸಂಖ್ಯಾತಗುಣನಿಧಯೇ ।
ಕ್ರಮಾಕ್ರಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿರಕ್ಷಾಸಂಹಾರಕಾರಕಾಯ ।
ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ।
ಮಾನತರ್ಕಾದ್ಯಗೋಚರಾಯ ।
ಅಸಂಖ್ಯದಲಸಂರಾಜತ್ಕಮಲಾಲಯಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಘೃತಾಯಿತಜಲೋದ್ಭೂತದೀಪದೀಪ್ತದಿನಾನ್ತರಾಯ ।
ಚಮತ್ಕಾರಪುರಾಧೀಶಾಯ ।
ಚಮತ್ಕಾರನೃಪಾಧಿಪಾಯ ।
ಚಮತ್ಕಾರಮಹೀಪಾಲಭಕ್ತ್ಯುದ್ಭೂತಾಚಲೇಶ್ವರಾಯ ।
ದೀಪಚ್ಛಾಯಾಪ್ರತ್ಯಯಕೃತೇ ।
ಹಾಟಕಕ್ಷೇತ್ರನಾಯಕಾಯ ।
ಅನ್ತರ್ಗತೇಶ್ವರಾಯ ।
ಅನ್ತರ್ಮುಖಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ವಮ್ರಿರೂಪೇನ್ದ್ರಸಂಛಿನ್ನಸಜ್ಯಾವಿಷ್ಣುಶಿರೋಧೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀವರಾಲ್ಲಭ್ಯಸ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಪತೀಸುತಾಯ ।
ಪುತ್ರಾರ್ಥಿವಿಷ್ಣುಸಂಕೢಪ್ತಸಿದ್ಧಿಸಮ್ಪತ್ತಿಸಾಧಕಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತಪಸಾ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ವಾತ್ಮವಲ್ಮೀಕಸಮ್ಭವಾಯ ।
ವಿರಾಡ್ವಿಷ್ಣುಸಮುತ್ಪನ್ನವಿಟಂಕಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ವಿರಾಡ್ವಿಷ್ಣುಸಮುತ್ಪನ್ನವಿಷ್ಣುಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಭುವೇ ।
ಕ್ಷೀರಸಾಗರವೈಕುಂಠಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸ್ವಾತ್ಮಪೂಜಿತಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪದ್ಮೈಕಶೂನ್ಯಹರಿನೇತ್ರಸಮರ್ಚಿನ್ತಾಯ ।
ಮಹಾಸುರಜಯೋದ್ಯುಕ್ತವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಹರಿಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಧಿವಾಣೀಗೌರೀಶಚೀನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪಾದಾಬ್ಜಪಾಲಿತಾಜಸ್ರಮುಸಲಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ।
ಕಬನ್ಧಕಬಲಪ್ರಾಪ್ತಕಪರ್ದಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ।
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಮಹಾಯಜ್ಞಕೋಪೋದ್ಧೃತಸ್ವಕಾರ್ಮುಕಾಯ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೃಷ್ಟಿಸನ್ದೃಶ್ಯಾಯ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿವತ್ಸಲಾಯ ।
ಚಮತ್ಕಾರಕಲಾಕರ್ತ್ರೇ ।
ಚಮತ್ಕಾರವಚಃಪಟವೇ ।
ಷಟ್ಛತಾಧಿಕವಿಂಶೈಕಸಹಸ್ರಾಜಪಯಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಸಫಲ್ಗುನ್ಯಜಪಾಸೀನತಾಂಡವಾಡಮ್ಬರೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಪುರನ್ದರಮಹಾಯಾತಮುಕುನ್ದಪರಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ । 50 ।0 ।

ಓಂ ಹಸ್ತಾದ್ಯುತ್ತರಾಷಾಢಾನ್ತಷಟ್ತ್ರಿಂಶದ್ದಿವಸೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಬನ್ಧಘ್ನಸಾಂಗೋಪಾಂಗಮಹೋತ್ಸವಾಯ ।
ಮಹಾರ್ದ್ರೋತ್ಸವಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಜನಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ।
ದಿನಾನ್ತಸುಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮದೀಪಸನ್ದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಹಂಸಕೀಕೃತಭೀಗೀನ್ದ್ರಾಯ ।
ಹಂಸತಾಂಡವಸುಪ್ರೀತಾಯ ।
ಪತಂಜಲಿವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಕಾಯ ।
ಕಲಾಸಹಸ್ರಸಮ್ಪೂರ್ಣಮಹಾದೀಪಾವಲೋಕವತೇ ।
ಕರ್ಪೂರಧೂಲೀಮಿಲಿತಧವಲಾವಯವೋಜ್ಜಲಾಯ ।
ಸಾಯಾಹ್ನದೀಪಸನ್ದ್ರಷ್ಟೃಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಮತ್ಪಾಪತೂಲಗ್ನಯೇ ।
ಭಕ್ತಿಮತ್ಸುಲಭಾಭಯಾಯ ।
ಅನನ್ತಪುಣ್ಯಫಲದಾಯ ।
ಅನನ್ತಾಮೃತವಾರಿಧಯೇ ।
ದಿನಾಷ್ಟಕನಿವಿಷ್ಟಾತ್ಮನೇ ।
ಪಾಶಾಷ್ಟಕವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಮಹಾಸ್ವಾಪೇ ಜಾಗರೂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಸನ್ಧ್ಯಾಸುವನ್ದಿತಾಯ ।
ಮಹಾದಿವಸಸಂಸ್ಥಾಯಿನೇ ।
ಮಹಾಸಂಹಾರಕಾರಕಾಯ ।
ಮಧ್ಯಾವಾನ್ತರಸಂಹಾರಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ।
ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಹಾರುದ್ರಶ್ರೀಕಂಠಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮಹಾಸ್ವಾಪಸಮುದ್ಭೂತಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ।
ರತ್ನಪ್ರಾಸಾದಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ನವರತ್ನಸಭಾಧೀಶಾಯ ।
ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠಶಕ್ತಿಸಪರಿವಾರಪರೀವೃತಾಯ ।
ಕಾಮರೂಪಮಹಾಪೀಠಪರಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಶ್ರೀಪೀಠಮಧ್ಯವಾಸಿನೇ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಾದಿಭಿರಾವೃತಾಯ ।
ನವರತ್ನಗೃಹಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾಯ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಮೇಶ್ವರಾಕೃತಯೇ ।
ಆಸೀನೋತ್ಥಾನನಟನನಾನಾತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಸಂವಾದಿನೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಪಾದವ್ಯತ್ಯಾಸತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಸಾಗರಪರಿಖಾಭಭೂಮಿದುರ್ಗಪರಿಚ್ಛದಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀಶಿಖಾವಾಸಸರ್ವದೇವಗಣಾವೃತಾಯ ।
ಯಶೋವತೀಪುರೀಶಾನಾಯ ।
ಮನೋವಾಕ್ಯವಿಧಿಸ್ತುತಾಯ ।
ಭೂಬಿಮ್ಬಸ್ಥಮಹಾಮಾಯಾಲಿಪಿವೃತ್ತಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಪಂಚಕೋಶಾನ್ತರಪ್ರಾಪ್ತತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಿತಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಅಜಪಾವರ್ಣವಾಚ್ಯಾಯ ।
ಅಜಪಾಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಜನಹೃತ್ಪದ್ಮಜ್ವಲದ್ದೀಪಸಮಾಕೃತಯೇ ।
ದೇಶಕಾಲಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾಯ ।
ದೇಶಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಸ್ಯನ್ದನಸುನ್ದರಾಯ ।
ತಿರೋಭಾವಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸಂಸರ್ಗಪಶುಬನ್ಧಕೃತೇ ।
ಅನುಗ್ರಹಪರಾಶಕ್ತಿಲೀಲಾಕಲನಲೋಲುಪಾಯ ।
ನಾಡೀತ್ರಯಾನ್ತವಿಲಸತ್ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಣಾಯ ।
ನಾನಾವಿಧರಸಾಸ್ವಾದಮಹಾನುಭವಶಕ್ತಿಮತೇ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಪಾದ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸುಧಾಬಿನ್ದುಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಅಪರಾಧಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಶ್ರೀಮದ್ದೇವರಖಂಡಾತ್ಮನೇ ।
ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ।
ವೀರಖಡ್ಗಾಭಿರಾಮಾಯ ।
ಸರ್ವವೀರಾಧಿನಾಯಕಾಯ ।
ವೀರಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯ ।
ಮಹಾವೀರಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ।
ವಿರಾಠೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ।
ವೀರ್ಯೋದ್ಭೂತವಿನಾಯಕಾಯ ।
ಆಧಾರಪದ್ಮವಲ್ಮೀಕನಾಥಾಯ ।
ಘೋಷಸ್ವನಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಸಕುಲಾನ್ತಮಹಾಪದ್ಮಸಂರಾಜತ್ಸಮನಾಕೃತಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಮಹಾಪದ್ಮಕೋಟಿಶೀತಾಂಶುಸನ್ನಿಭಾಯ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾನಸೂರ್ಯಬಿಮ್ಬೋಪಮದ್ಯುತಯೇ ।
ತಿಥಿಸಂಖ್ಯಫಣಾದೀಪ್ತಮಹಾಕುಂಡಲಿಭೂಷಣಾಯ ।
ತ್ರುಟ್ಯದಿಕಾಲಪವನಫೂತ್ಕಾರಫಣಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಉಮಾಕುಮಾರಸಹಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಪುರನಾಯಕಾಯ ।
ಅನಾಶ್ರಿತಾದಿಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾನ್ತಭುವನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಏಕಾಶಮಹಾಕೋಟಿರುದ್ರಾವರಣಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ನಮಃ ।
ಅನೇಕದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಮಂಡಲಾನ್ತಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಅಷ್ಟಕೋಟಿವಸುಪ್ರಾಜ್ಞಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಪಾದುಕಾಯ ।
ಮಹಾಪೂರಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಂಡಲಾಧಿಪತೀಶ್ವರಾಯ ।
ಸಪ್ತಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರತಿಮತೇಜಸೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರದರ್ಶಿತಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ವಿರಿಂಚಿಯಜ್ಞಸಮ್ಭೂತಕಪಾಲಮಾಲಯಾಯುತಾಯ ।
ಋಣತ್ರಯವಿನಾಶಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಣಾಮಲಕವರ್ಷಿಣೇ ।
ದೇವತೀರ್ಥಸಕೃತ್ಸ್ನಾನದೇವತ್ವವರದಾಯಕಾಯ ।
ಜನನಾನ್ಮೋಕ್ಷದಾನೇನ ಜಿತಚಂಡಕೃತಾನ್ತಕಾಯ ।
ಮರಣಾನ್ಮೋಕ್ಷದಾನೇನ ಮೃತ್ಯುವಾಹನತತ್ಪರಾಯ ।
ಜನನಾನ್ಮೋಕ್ಷಸನ್ದಾಯಿಕ್ಷಿತಿಮೂಲನಿವಾಸಿನೇ ।
ಕೃತಮೃತ್ಯುಕ್ರಿಯಾವಿಷ್ಟ-ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಯಾಕೃತಯೇ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನವಿಶ್ರಾನ್ತಿದಾಯಕಾಯ ।
ಮುನಿಪಕ್ಷಿಮೃಗೇನ್ದ್ರಾದಿಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗೈಕತತ್ಪರಾಯ ।
ಪಿಷ್ಟಾರ್ಥಮೃದ್ಭೃತೋ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವೇತ್ರಪ್ರಹರಚಿಹ್ನಿತಾಯ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಕಾರಸಗುಣಸಕಲೀಕೃತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಅಸಂಖ್ಯರೂಪಸಂಖ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವನಾಮ್ನೇ ।
ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ । 60 ।0 ।

ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಜ್ಞಾನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸಂಕೇತಜನ್ಮಭುವೇ ।
ಸರ್ವಸಂಕೇತಸಮಯಕಾರಕಾಯ ।
ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ।
ಜಗದ್ಭ್ರಾತ್ರೇ ।
ಜಗದ್ಬಾನ್ಧವಾಯ ।
ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ।
ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ ।
ಕಾಲಜ್ಞಾಯ ।
ಕಾಲಕರ್ತ್ರೇ ।
ಮಹಾಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಾಧಿಕಶತಮಹಾರುದ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಯ ।
ಸೌಗನ್ಧಿಕಲಸತ್ಪುಷ್ಪಸ್ರಗನ್ವಿತಭುಜಾನ್ತರಾಯ ।
ಸರ್ವಸೌನ್ದರ್ಯನಿಲಯಾಯ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಸಮೃದ್ಧಿಮತೇ ।
ದುಗ್ಧಸಮ್ಮಿತವಾಗೀಶಜ್ಞಾನದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿವಾಸಭುವೇ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೈಕ್ಯಗಮ್ಯವಿಗ್ರಹರೂಪವತೇ ।
ಚಿದ್ಘನಸುಮಹಾರುದ್ರಗುರುಮನ್ತ್ರೇಶನಾಯಕಾಯ ।
ಶ್ಯಾಮೋಮಾರುಣಸ್ಕನ್ದವಾಮಭಾಗಮನೋಹರಾಯ ।
ಪಶ್ಯನ್ತೀಮಧ್ಯಮಾಭಿಖ್ಯವೈಖರ್ಯಾಶ್ರಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಘೋಷಮೇಘವಿದ್ಯುದಾಭಮಹಾಪದ್ಮಾಸನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ವಸನ್ತವಾತವಿಲಸದ್ಬೃಹತ್ಪುಷ್ಪಾವತಂಸಕಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾಗಮಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ।
ವಿಶ್ವಾತೀತಸ್ವರೂಪಗಾಯ । ಸುಭುಜೋದ್ದಂಡದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹರಣೇಽತಿನಿಪುಣಾಯ ।
ದುರಿತಾರಣ್ಯದಾವಾಗ್ನಯೇ ।
ದುಷ್ಟದೂರತರಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಅಶೇಷದೇವತಾಧೀಶವಿಷ್ಣುಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಭುವೇ ।
ಸ್ವಪಾದಹಂಸಕೋದ್ಭೂತಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಾರ್ಥಸೂತ್ರಕಾಯ ।
ಸ್ವಪಾದಕಿಂಕಿಣೀಜಾತನವವ್ಯಾಕರಣಾವಲಯೇ ।
ಕಾಮಿಕಾದ್ಯಾಗಮಾಕಾರಾಯ ।
ಸರ್ವಾವಯವವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಾವಯವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ಅನೌಪಮ್ಯಶುಭಾಕಾರಾಯ ।
ನಿಸ್ತುಲಾಯ ।
ನಿರಹಂಕೃತಯೇ ।
ನಿರಾಧಾರಾತ್ಮಸರ್ವವಿದೇ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಲೌಕಿಕಾಗಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ವೈದಿಕೋಕ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನಕರ್ತ್ರೇ ।
ಅತಿಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಸ್ವಶಕ್ತಿಜ್ವಾಲಾಕಲ್ಪಾಯ ।
ಸ್ವಶಕ್ತಿಕಿರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಸ್ವಶಕ್ತಯೇ ।
ಲೀನವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲೋಕಾತಿಶಯಸೌನ್ದರ್ಯನಿಧಯೇ ।
ಅನ್ತರ್ಬಹಿರ್ಗತಾಯ ।
ಸಾಮ್ನಾ ಶಕ್ತ್ಯೇಕಾಶೀತಿಪಾದುಕಾಯ ।
ಪರಮಾರ್ಥದಾಯ ।
ವರಪ್ರಾಸಾದಚಕ್ರಸ್ಥದ್ರುಮವರ್ಣತ್ರಯಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಶುದ್ಧಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕರ್ತೃಸಿದ್ಧಾನ್ತಬೋಧಕಾಯ ।
ಮಹತ್ಪರಾದಿಸಮ್ಬನ್ಧಗುರುಸನ್ತಾನಬೋಧಕಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರಸ್ಥಭೂತಗ್ರಾಮವಿವರ್ತಕಾಯ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ।
ನಿರಾಕಾರಾಯ ।
ಧ್ಯಾತೃಮಾನಸಮನ್ದಿರಾಯ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಸುಧಾಸಿನ್ಧವೇ ।
ಪರಾನನ್ದಾಮೃತೋದಧಯೇ ।
ಅಶೇಷದುಃಖತರಣಜ್ಞಾನಾನನ್ದಸುಬೋಧಕಾಯ ।
ವಿರಾಣ್ಮೂಲಾಲಯಾಮ್ಭೋಜಮಹಾಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಕರೋಟಿಮಾಲಾಕಲಿತಹರಿಗರ್ವನಿವಾರಕಾಯ ।
ಲಲಾಟನೇತ್ರದಹನಭಸ್ಮೀಕೃತಮನೋಭವಾಯ ।
ಕವಚೀಕೃತಷಟ್ಚಕ್ರತಿರೋಧಾನಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಪ್ರಮೇಯಾಂಗಾಯ ।
ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟ್ಯವಲೋಕಿತಾಯ ।
ಪಂಚಮೂರ್ಧಫಣೀಶಾನತಿರೋಹಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ತ್ರಿಲೋಕಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಯ ರಾಜವೇಷಘರಾಯ ।
ಪುಷ್ಯಾತ್ಮರಥಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಭೂಮಿನಿವೇಶಿತಾಪ ।
ಪುರುಹೂತಾರ್ಚಿತಪುಣ್ಯಾಯ ।
ಪುರುಹೂತಾಘಮೋಚನಾಯ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಸಿನ್ಧುಸಮ್ಭೂತನಿಶಾಕರಸಮಾಕೃತಯೇ ।
ಜಘನ್ಯಜನ್ಮವಿಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ।
ದೇವೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ವರಪ್ರದಾಯ ।
ಪುರನ್ದರಮಹಾಘೋರಚಂಡಾಲತ್ವವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ಕೃತಪಾಣಿಗ್ರಹೋದಾರಗುಣೇನ್ದ್ರಾಣೀಪುರನ್ದರಾಯ ।
ದೇವರಾಜಮಹಾಘೋರಗುಲ್ಮರೋಗನಿವಾರಕಾಯ ।
ಪುರನ್ದರಮಹಾಶಾಪಪುರೋಗಮಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ।
ಶಿಲಾದಜಾತ್ಮಜೇನಾಶು ನನ್ದಿಕೇಶಾಧಿಕಾರಿತಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಸುಮೇರುಶೃಂಗಮೂಲಸ್ಥವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಆಮೂಲದ್ವಾದಶಾನ್ತಾದ್ಯಾಧಾರಾದಿಷು ವಾಸಿತಾಯ ।
ಅದ್ವಿತೀಯಚಿದಾನನ್ದಘನಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಾಯ ।
ಅಶೇಷಕಲುಷಾರಣ್ಯದಾವಾನಲಶಿಖಾಯುತಾಯ ।
ದಶಪ್ರಾಣಮಹಾಭೂತಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕಚಿನ್ಮಯಾಯ ।
ಆನನ್ದಚಿತ್ಸಭಾಶೈಲಾದ್ವಿನಿರ್ಗತವಿಭಾವಸವೇ ।
ತೇಜೋಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಚಿದಾನನ್ದದಿವಾಕರಾಯ ।
ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ತೇಜೋಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ತೇಜಸ್ವಿನೇ ।
ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ ।
ಕಾಲಾಧಿದೈವತಾಯ ।
ಕಾಲಾಯ ।
ಅವಸ್ಥಾನೀತಮೂರ್ತಿಮತೇ ।
ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ।
ಕಾಲರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಚತುರನ್ತಾಯತಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 70 ।0 ।

ಓಂ ಚತುರಾಮ್ನಾಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಷಡಂಗಾವರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಮೀಮಾಂಸಾಮಾಂಸಲಾಂಸಾಯ ।
ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಕಶೇರುಕಾಯ ।
ಪುರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯಸಂಯುಕ್ತಾಯ ।
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ಮಚೇತನಾಯ ।
ಷಟ್ಸ್ಮೃತಿಚತುರ್ವೇದಧನುರ್ವೇದಪ್ರತಾಪವತೇ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವವೇದಗಾನಾಢ್ಯಾಯ ।
ಆಯುರ್ವೇದಾರೋಗ್ಯವಿದೇ ।
ಅವರ್ಣವಿಗ್ರಹಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ನಾಟ್ಯಕಾದಿರಸಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾರೂಪಸರ್ವಾವಯವಸುನ್ದರಾಯ ।
ಮನೋವಾಙ್ಮಯದೇಹಾಯ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ಭಕ್ತೇಷ್ಟಚಿತ್ತಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶಾಕೀಕೃತಶಿಶೂತ್ಸವಾಯ ।
ಉಮಾಸ್ಕನ್ದಾದಿಸಹಿತಮಹಾಚಂಡಾಲವೇಷಭೃತೇ ।
ಸೋಮಯಾಜಿಮಹಾಯಾಗಪ್ರವೇಶವ್ಯಗ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸೋಮಪೂಜ್ಯಸೋಮಯುತಸೋಮಸುನ್ದರವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸೋಮಯಾಜಿಮಹಾಭಕ್ತಿವ್ಯಕ್ತಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ।
ಪದದ್ವಯೈರ್ನಟತ್ಸೋಮಹವಿರ್ಭಾಗಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಾಡ್ಯನ್ತರ್ವೀಥೀಸಂಚಾರಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ನಮಃ ।
ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರದ್ವನ್ದ್ವವಾಚ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಾಘಮೋಚಕಾಯ ।
ದಿಗ್ದೇಶಕಾಲರಹಿತಾನನ್ಯಾಯ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪವತೇ ।
ಶತೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟನಿತ್ಯಾಖಂಡಪ್ರಕಾಶಕೃತೇ ।
ಕಲಾಪಂಚಕಕಾಲಾದಿತ್ಯಾಗರಾಜತಟಿತ್ಪ್ರಭವೇ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನೇನ್ದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಾಯ ।
ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶನಾಯ ।
ಕೃಶಾನುರೇತಸೇ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ।
ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನೇ ।
ಸೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ಶಾನ್ತ್ಯಾದಿಷಂಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಮೋಹಾದ್ಯಖಿಲದೋಷಹೃತೇ ನಮಃ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ ।
ಮಲಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಶಾನ್ತಶಾಶ್ವತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸುಷುಮ್ನಾನ್ತಃಸಮುದಿತನಾದರೂಪಿಣೇ ।
ನಟಾಧಿಪಾಯ ।
ನಿಃಶ್ವಾಸಲೀಲಾಸಂಜಾತನಿಗಮಾಗಮಸನ್ತತಯೇ ।
ದೇಶಿಕಾದಿಷ್ಟಮಾರ್ಗೈಕದೃಶ್ಯಾಯ ।
ದೇಶಿಕಪುಂಗವಾಯ ।
ವಕ್ತ್ರೇ ।
ವಾಚಾಲಕಾಯ ।
ವಾಚ್ಯಾಯ ।
ಕೈವರ್ತರೂಪೋದ್ವಹಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯರೂಪಾಯ ।
ಅಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಗೋಚರಾಯ ।
ಕೃಶಾನುಭಾನುಚನ್ದ್ರಾತ್ಮನೇ ।
ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಪವನಾಕೃತಯೇ ।
ದಿವಾಸನ್ಧ್ಯಾನಿಶಾಽಽಕಾರಾಯ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾತ್ರಯನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀತ್ರಿಪದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಗ್ಬೀಜಕಾಮರಾಜಾಖ್ಯಪರಾಬೀಜತ್ರಯಾಭಿಧಾಯ ।
ಷಡ್ವಿಧೈಕ್ಯಾನುಸನ್ಧಾನಪರದೇಶಿಕದರ್ಶಿತಾಯ ।
ಷಡ್ವಿಧಾರ್ಥಸ್ವರೂಪೇಣ ಷಡಕ್ಷರಮಯಾಕೃತಯೇ ।
ತ್ರಯೀದರ್ಶಿತಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿಮಹಾತನವೇ ।
ಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾತ್ರಸಾಮಾನ್ಯಬಿನ್ದುಮೂರ್ತಿತ್ರಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾತ್ರಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ವಿಶ್ವಾತ್ಮವೇದ್ಯವೇದಾನ್ತತ್ರಯೀಸಿದ್ಧಾನ್ತದರ್ಶಿತಾಯ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಧೃತಸೋಮಾಸ್ಕನ್ದಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಜನನಿಧ್ಯಾತಚಿತ್ತಾಮ್ಬುಜಸುಖಾಸನಾಯ ।
ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಸವಿಮರ್ಶಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಸಹಜಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಶಿವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಶಕ್ತಿಶಕ್ತಿಮದಾಕೃತಯೇ ।
ತತ್ಪದರ್ಥೈಕಸ್ವರೂಪಾತ್ಮತತ್ತ್ವಮ್ಪದಸುಲಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಆವೃತ್ತಿತ್ರಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯತ್ರಿಲೋಕೀಪರಿರಕ್ಷಿತಾಯ ।
ರತ್ನಸ್ತಮ್ಭಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಕಲಾಸಮ್ಪೂರ್ಣಮನ್ದಿರಾಯ ।
ಆಸೀನಸ್ಪನ್ದನಟನಪರಶಮ್ಭುಪರಾಸಖಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಭಾನುಸದೃಶಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಅಸಂಖ್ಯಮಹಿಮಾರ್ಣವಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತಾದಿಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಸಂಯುತಸ್ವಾತ್ಮವೈಭವಾಯ ।
ಪಂಚಾಶಾದ್ವರ್ಣಮಧ್ಯಸ್ಥಪರಾಪ್ರಾಸಾದಮನ್ತ್ರಗಾಯ ।
ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರಾಜ್ಞೀಭಿಃ ಸ್ತುತಶಾಮ್ಭವವೈಭವಾಯ ।
ತೇಜಃಪಂಚಕಬಿಮ್ಬೋದ್ಯದ್ದೀಪಜ್ವಾಲಾವಲೋಕನಾಯ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಕ್ಷತ್ರವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿಮತೇಜಸೇ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀಕರಾಮ್ಭೋಜಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಲಾಯ ।
ಮೇಘಧ್ವನಿಸಮಾಲಾಪಾಯ ।
ವಲ್ಮೀಕಸಾಧ್ವಸಧ್ವನಯೇ ।
ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ।
ಯಜ್ಞಮಯಾಯ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ರಮಾವೃತಾಯ ।
ಜಪಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನತೋಷಿತಧ್ವನಯೇ ।
ಮನ್ತ್ರವಿದೇ ।
ವಾಗರ್ಥರೂಪಾಯ ।
ವಾಗೀಶಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಪ್ರಣವಾಭಿಧಾಯ ।
ಭಕ್ತೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ।
ಭಕ್ತಿ ಗೀತಸ್ತವೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ । 80 ।0 ।

ಓಂ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಾನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ದುಷ್ಟಾರಿಬಲಮರ್ದನಾಯ ।
ಶಿವೋತ್ತಮಾಯ ।
ಶಿವತಮಾಯ ।
ಶಿವದಾತ್ರೇ ।
ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶಿವಾನನ್ದಮಯಾಕಾರಾಯ ।
ಶಿವಾಪ್ರೇಮವಿಧಾಯಕಾಯ ।
ಶಿವಾಮೃತಾಬ್ಧಿಶೀತಾಂಶವೇ ।
ಶಿವಾನನ್ದಾಮೃತಾರ್ಣವಾಯ ।
ಶಿವಾಕ್ಷರಪರಂಜಯೋತಿಷೇ ।
ಶಿವಾಂಗಾಧಿಕಸುನ್ದರಾಯ ।
ಶಿವಾಸಂಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ।
ಶಿವಾತೋಷಿತಮಾನಸಾಯ ।
ಶಿವಾಕ್ಷರದ್ವಯಾಕಾರಾಯ ।
ಶಿವಾಗಮಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಶಿವಶೃಂಗಾರವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ।
ಶಿವಾಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಾಯ ।
ಶಿವಾಗಮೈಕನಿಲಯಾಯ ।
ಶಿವೋಽಹಮ್ಭಾವನಾ-ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಶಿವಜೀವಾತ್ಮಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶಿವಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶಕಾಯ ।
ಶಿವಾಗಮೋಕ್ತನಿಯಮಾಯ । ಗಮಾಯ
ಶಿವಾಗಮನದೀಪಕಾಯ ।
ಶಿವಮನ್ತ್ರಜ್ಞಮುಕ್ತಿದಾಯ ।
ಶಿವಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭೂತಾಧಿಪಾಯ ।
ಭೂಥನಾಥಾಯ ।
ಭೂತವಾಹನಸುನ್ದರಾಯ ।
ಭೂತನಾಟ್ಯೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಭೂತಸನ್ದೋಹಸುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭೂತಚಕ್ರಾರಾಧಿತಾಯ ।
ಭೂತಸಂಘಸಮಾವೃತಾಯ ।
ಭೂತಾದಿಕಾಲವೇತ್ರೇ ।
ಭೂತಿಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭೂತಸಂಘಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಭೂತಪಂಚಕವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲಕ್ಷಕೋಟಿಮಹಾಭೂತಗಣಸಂರಕ್ಷಕಾವೃತಾಯ ।
ಕೋಟಿಕೋಟಿಮಹಾಭೂತರಕ್ಷಿತಾಂಡಬಹಿಃಸ್ಥಲಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಸಮೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಸಕೃತ್ಸನ್ದರ್ಶನಾದೇವ ಸುರೇನ್ದ್ರಪದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಕರಾಲಮುಖಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಸುಲಾಂಛಿತಾಯ ।
ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಾಕಾರಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ।
ಮಹಾಕೈರಾತವೇಷಾಢ್ಯಪಾರ್ಥಪ್ರಹರಮೂರ್ಧಕಾಯ ।
ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರೇಶದಾನತೋಷಿತಪಾಂಡವಾಯ ।
ಮಹಾಗಣೇಶವಿಧ್ವಸ್ತವಿಘ್ನಸಿದ್ಧೌಘವನ್ದಿತಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯಂಸಭೂತಸರ್ವಪ್ರಾಣ್ಯುಪಸಂಹೃತಯೇ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾಲಾನ್ತಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ।
ಮೂಲಾತ್ಮಕೋಷಃಕಾಲಸ್ಥಮುದ್ಗಾನ್ನಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ।
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾತ್ಮಕಪ್ರಾತರ್ದಧ್ಯನ್ನಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ।
ಮಣಿಪೂರಾತ್ಮಮಧ್ಯಾಹ್ನಘೃತಮುದ್ಗಾನ್ನಮಾನಸಾಯ ।
ಅನಾಹತಾತ್ಮಸಾಯಾಹ್ನಗುಳಾನ್ನಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ।
ವಿಶುದ್ಧಯಾತ್ಮನಿಶಾಸನ್ಧ್ಯಾಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಆಜ್ಞಾತ್ಮಕಾರ್ಧಯಾಮಸ್ಥಸರ್ವಾನ್ನಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ।
ಸಮುದ್ಗಶರ್ಕರಾಜ್ಯಾನ್ನಮಾಷಾಪೂಪರಸಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಮುದ್ಗಚೋಚಕೈರ್ಮಿಶ್ರಸೂಚೀಘನಬಹುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಾನಾಕೋಣಮಧುಚ್ಛಿದ್ರನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಬಹುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಲೀಲಾಮಾತ್ರಕೃತಾನೇಕಜಗದುತ್ಪತ್ತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಾಯ ।
ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯವೀರಖಡ್ಗವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ವೀರಭದ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯವೃಷಭೇನ್ದ್ರವಿಲಾಸಿತಾಯ ।
ವೇದಮಾರ್ಗೈಕನಿಪುಣಾಯ ।
ವೇದಾನ್ತಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಯ ।
ವೈದಿಕಾಚಾರಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ವಾಮದೇವವರಪ್ರದಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವಸ್ವಾಯಮ್ಭುವಾದೃಶ್ಯಾಯ ।
ದಿವ್ಯಸ್ವಾಯಮ್ಭುವಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಮನ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಶೈವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ಸಕೃತ್ಸನ್ತಾನಬೋಧಕಾಯ ।
ಕಮಲಾಪತಿಸಂಸೇವ್ಯಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ।
ಉಕ್ಷಪತಾಕಾಪತಯೇ ।
ಹರಾಯ ।
ಆರೂಢವೃಷಧ್ವಜಾಯ ।
ಅಜಯ್ಯಗೋಪದೀಪ್ಯಗ್ರಾಯ ।
ಮಹಾಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮಾಯ ।
ಜಗತ್ಪ್ರದೀಪರೂಪಿಣೇ ।
ಲೋಕತ್ರಯವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತೈಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಶ್ರೀಮತೇ ಅಮಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ।
ಮಹಾಮಾನಿನೇ ।
ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವಾಯ ।
ಕೈವರ್ತಕನ್ಯಕೋದ್ವಹಾಯ ।
ನೃಸಿಂಹಹನ್ತ್ರೇ ।
ಕಾಮಾರಯೇ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾನ್ತಕಾಯ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ।
ಮಖಾರಯೇ ।
ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಮಹಾಜೀವಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ವ್ಯೋಮವ್ಯಾಪಿನೇ ।
ವ್ಯೋಮರೂಪಾಯ ನಮಃ । 90 ।0 ।

ಓಂ ವ್ಯೋಮಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ವಿರಾಣ್ಮಯಾಯ ।
ಏಕಾಧಿಪತ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ।
ಏಕಾನ್ತಪೂಜಿತಾಯ ।
ದ್ವಿರೂಪಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಹಂಸದಿವ್ಯಾಕ್ಷರಾಭಿಧಾಯ ।
ತ್ರಿಮಾತ್ರಪ್ರಣವಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ।
ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಯಾಕೃತಯೇ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ರಾಣರೂಪಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಗ್ರಹಾಧೀಶಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರತಿರೋಹಿತಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಸದಾವ್ಯಾಪಿನೇ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪುರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಕಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರವಿದೀಪ್ತಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರನಿವಾಸೀನಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಮಣಯೇ ।
ನಟಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಹಾಮನ್ತ್ರಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾತೀರ್ಥದೇವತಾಕೋಟಿಸಂಶ್ರಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವಾತ್ಮಕಲಾಮೂರ್ಧ್ನಿ ಜಟಾಗಂಗಾಕಲಾಧರಾಯ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗೀರಥೇನ್ದ್ರಾಯ ಭೂವಾರಾಣಸಿದರ್ಶಕಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಕಾತ್ಯಾಯನೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಪಾಣಿಗ್ರಹೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಷಡಂಗಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸಪ್ತಕೋಟೀಶ್ವರನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ।
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ನವತತ್ವಾತೀತಮೂರ್ತಯೇ ।
ನವಾಕ್ಷರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದಶಾಯುಧಾಯ ।
ದಶಭುಜಾಯ ।
ದಶದಿಗ್ವ್ಯಾಪ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಏಕಾದಶಮಹಾರುದ್ರರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ।
ಭೂಲೋಕಜನಪುಣ್ಯೌಘಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಕಮಲಾಲಯಾಯ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಸ್ಮಿತಶೋಭಿಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ದಯಾತರಂಗಿತಾಪಾಂಗವಿಲೋಕನವಿಲಾಸವತೇ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ವರದಾಭೀತಿಪರಶುಮೃಗಾಸಕ್ತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಪುಣ್ಯಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರಾಯ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀಪೂರ್ಣರಾಜಕುಮ್ಭೇಶವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ನಿಜಾವಯವಗನ್ಧಶ್ರೀಸುಗನ್ಧಿತದಿಗನ್ತರಾಯ ।
ಶ್ರವಣಾನನ್ದಸನ್ದಾಯಿಸೌನ್ದರ್ಯಮೃದುಭಾಷಣಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಧೂಲಿಮಿಲಿತಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಪಾಂಡರಾಯ ।
ಮಹಾಮೃಗಮದೋದ್ದಾಮಕೃಷ್ಣಗನ್ಧಸುಗನ್ಧಿತಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಕುಂಕುಮಾದ್ಯಷ್ಟಚನ್ದನದ್ರವಚರ್ಚಿತಾಯ ।
ಕಾಲಾಗರುಕೃತಾನೇಕಧೂಪಾಮೋದಸುಮೋದಿತಾಯ ।
ಗವ್ಯನಿರ್ವರ್ತಿತಾನೇಕಪ್ರದೀಪಾವಲಿಭಾಸುರಾಯ ।
ಸಮುದ್ರಗರಲಭ್ರಾಜದ್ಗಲಸ್ಥಲಸುಶೋಭಿತಾಯ ।
ತಿಲೋತ್ತಮೋರ್ವಶೀರಮ್ಭಾಕಲ್ಪಿತಾರಾತ್ರಿಕಕ್ರಮಾಯ ।
ಸಾಯನ್ತನಮಹಾದೀಪಮಂಗಲಾರಾಧನಕ್ರಮಾಯ ।
ದರ್ಪಣಾನ್ತರ್ಗತಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಕಾಶಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಪರಿಭ್ರಾಜಚ್ಚಾಮರಾವಲಿರಾಜಿತಾಯ ।
ತಾಪಿಂಛನೀಲಪಿಂಛೌಘಚ್ಛಾಯಾಸಂಛಾದಿತಾಮ್ಬರಾಯ ।
ಮಯೂರವ್ಯಜನೋದ್ಭೂತಮನ್ದಮಾರುತಸನ್ತತಯೇ ।
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಜಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ।
ತರುಣೀಭಿಃ ಸಮಾರಬ್ಧಶುದ್ಧನೃತ್ತೇಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಷಡಂಗಾರ್ಣಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಷಡಂಗಕಾಯ ನಮಃ ।
ಏಕಮನ್ತ್ರಷಡಂಗಾರ್ಣಪಂಚವ್ರಹ್ಮಷಡಂಗವತೇ ।
ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾಕೢಪ್ತತನುವೀಕ್ಷಣವೈಭವಾಯ ।
ವ್ಯೋಮವ್ಯಾಪಿಮಹಾಮನ್ತ್ರವರ್ಣಿತನೇಕಶಕ್ತಿಕಾಯ ।
ಅನನ್ತಾದಿಶಿವಧ್ಯಾನನನ್ದಿಭೃಂಗ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾಯ ।
ದಶಾಯುಧಾದಿದಿಕ್ಪಾಲೈರ್ದಿಕ್ಪತಿದ್ವಿದಶಾವೃತಾಯ ।
ಶತರುದ್ರಾವೃತಪ್ರಾನ್ತಸಹಸ್ರಗಣಪಾವೃತಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷಾದಿದೇವಸಂಘನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾನಾದಿಬೋಧಸ್ವತನ್ತ್ತ್ರಾಲುಪ್ತ್ಯನನ್ತಕಾಯ ।
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತನವರತ್ನೈಘಸಿಂಹಾಸನವರಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಕಲೀಕೃತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ವಸನ್ತವಾತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ವಸನ್ತನರ್ತನೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಶ್ರೀನೀಲೋತ್ಪಲನಾಯಕ್ಯಾಃಪಾಣಿಗ್ರಹಣಭಾಸ್ವರಾಯ ।
ಸಂಸಾರತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತ್ರೇ ।
ಮಹಾಸಂಸಾರಕಾರಕಾಯ ।
ಈಷಣಾರಹಿತೋದ್ಯುಕ್ತಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಹಾಟಕಕ್ಷೇತ್ರಸಮ್ಭೂತಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಹಾಟಕಾಭರಣಾಬದ್ಧಸರ್ವಾವಯವಶೇಭಿತಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಶೇಖರೀಕೃತಶೀತಾಂಶುಜಾಹ್ನವೀಬದ್ಧಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಸಮಾಕಾರವದನಾಯ ।
ಮಂಜುಲಸ್ವನಾಯ ।
ಪ್ರಲಯಾಗ್ನಿಸಮಾಕಾರಹಾಲಾಹಲವಿಷಾಶನಾಯ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ।
ನೀಲಕನ್ಧರಾಯ ।
ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಝಲಂಝಲಿತಶಬ್ದೌಘಕಟಕಾಬದ್ಧಪಾದುಕಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪೂಜಿತಪಾದುಕಾಯ ।
ಆನನ್ದವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದವಿಧಾಯಕಾಯ ।
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪರಮಾದ್ಭುತಾಯ ।
ಷಷ್ಟಿತ್ರಿಂಶತ್ಸಂಖ್ಯಾತಲೀಲಾಕಲ್ಪಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲೋಕಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಯ ರಾಜವೇಷಧರಾಯ ।
ನಾನಾವಿಚಿತ್ರವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ।
ನಾನಾಸಿದ್ಧಾನ್ತವೇದಿನೇ ।
ದಿವ್ಯಶೃಂಗಾರವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ।
ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಅವ್ಯಯಾಯ ।
ಶೃಂಗಾರವನಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಭೂದಾರರೂಪವೈಕುಂಠಪರಿಮೃಗ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಹಂಸರೂಪಹಂಸವಾಹಾದೃಷ್ಟಶಿರಸೇ ।
ಲೇಲಿಹಾನಮಹಾಘೋರಮಹಾತೇಜಃಸ್ವರೂಪವತೇ ।
ಚನ್ದ್ರಹಾಸದ್ವಯಯುತಚನ್ದ್ರಹಾಸಮುಖಾನ್ವಿತಾಯ ।
ವೀಥೀವಿಟಂಕಸಾಮ್ಬಾಯ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಪೂಜನತತ್ಪರಾಯ ।
ಮಹಾಭಿಷೇಕನೈವೇದ್ಯಮಹಾಪೂಜನತತ್ಪರಾಯ ।
ವಿರಾಡಾಧಾರಮೂಲಸ್ಥತ್ಯಾಗಾರಾಜಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಶ್ರೀಸೋಮಾಸ್ಕನ್ದವೀಥೀವಿಟಂಕಸಾಮ್ಬಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 1010 ।
ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ ।
ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ।
ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜ-ಮುಚುಕುನ್ದ-ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Tyagaraja Muchukunda:

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top