1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Tyagaraja Muchukunda Sahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീത്യാഗരാജമുചുകുന്ദസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥ 

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ഓം ശ്രീമത്ത്യാഗമഹാരാജായ നമഃ ।
ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വരായ ।
ശ്രീരാജരാജായ ।
ശ്രീനാഥഹൃദയാംബുജമധ്യഗായ ।
ശ്രിയാ സഹനിവാസായ ।
ശ്രീനാഥപരിപൂജിതായ ।
ശ്രീപുരൈകനിവാസിനേ ।
ശ്രീഹംസനടനേശ്വരായ ।
ശ്രീവിദ്യാത്മകരൂപായ ।
ശ്രീപീഠാന്തര്‍നിവാസിനേ ।
ശ്രീവിദ്യാച്ഛാദിത ഹൃദയായ । ആച്ഛാദ്യ
ശ്രീവിദ്യാഹംസസമ്പുടായ ।
ശ്രീവിദ്യാപരിധാനാഖ്യായ ।
ശ്രീപൂജിതപദാംബുജായ ।
ശ്രീമത്ത്യാഗവിനോദാഖ്യവാസനൈകബഹുപ്രിയായ ।
ശ്രീശിവായ ।
ശ്രീശിവതരായ ।
ശ്രീശിവായാഃ പ്രിയങ്കരായ ।
ശ്രീവിദ്യായാസ്ത്രിഖണ്ഡാത്മസോമാസ്കന്ദസ്വരൂപവതേ ।
ശ്രീമൂലാധാരനിലയായ നമഃ । 20 ।

ഓം ശ്രീഭാരതീശിവാപ്രിയായ നമഃ ।
സച്ചിദാനന്ദരൂപായ ।
ശ്രീവിദ്യാമോഘവൈഭവായ ।
സദാശിവമഹാകാരസര്‍വാഗമവിവേചിതായ ।
സത്പൂജ്യായ ।
സകലായ ।
സര്‍വാതീതസ്വരൂപിണേ ।
സര്‍വഭൂതാന്തരാത്മനേ ।
സര്‍വഭൂതലയങ്കര്‍ത്രേ ।
സര്‍വസാന്നിധ്യകാരകായ ।
സര്‍വമന്ത്രമയാകൃതയേ ।
സര്‍വമന്ത്രേശ്വരായ ।
സര്‍വയന്ത്രേശ്വരാധിപായ ।
മഹാകല്‍പമഹാഘോരമഹാതാണ്ഡവനായകായ ।
അജപാതാണ്ഡവപ്രിയായ ।
ഹംസതാണ്ഡവസുപ്രീതായ ।
ഹാദിവിദ്യാസ്വരൂപിണേ ।
അംബികാഗുഹസംയുതായ ।
അരിഷ്ടമഥനായ ।
സര്‍വാരിഷ്ടവിനാശനായ നമഃ । 40 ।

ഓം സര്‍വഭൂതസ്വരൂപിണേ നമഃ ।
സര്‍വഭൂതാധിപേശ്വരായ ।
സര്‍വസങ്ക്ഷോഭഹാരിണേ ।
സദാരാധ്യായ ।
സമാകൃതിനേ । സമാകൃതയേ
സര്‍വശക്തിമയായ ।
സര്‍വസമാനാധികവര്‍ജിതായ ।
സര്‍വമങ്ഗലരൂപായ ।
നമതാം സദ്ഗതിപ്രദായ ।
മൂലമന്ത്രസ്വരൂപിണേ ।
മുലവിദ്യാജപപ്രിയായ ।
മൂലശൃങ്ഗാടനിലയായ ।
മുക്തിമാര്‍ഗപ്രകാശകായ ।
രഥപ്രിയായ ।
ഭൂമിരഥായ ।
ചന്ദ്രഭാസ്വച്ചക്രരഥായ । var ചന്ദ്രഭാസ്കരചക്രരഥായ
ക്ഷോണീരഥവരാസീനായ । വരാസനായ
മഹാരഥവരസ്ഥിതായ ।
ചതുഃഷഷ്ടികലാസ്തംഭരഥാരൂഢമഹാരഥായ ।
ശതാരചക്രസംയുക്തരഥാരോഹണശോഭനായ നമഃ । 60 ।

ഓം ത്രിതത്ത്വരഥസംസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ശിവതത്ത്വവിമാനഗായ ।
ശ്രീഗണാധീശ്വരസ്കന്ദദ്വാരപദ്രഥഭാസുരായ ।
var ഗണാധീശ്വരസംയുക്ത സരസ്കന്ദ ദ്വാരോദ്യദ്രഥ ഭാസുരായ
അശ്വായിതചതുര്‍വേദായ ।
രഥാവനിപരായണായ ।
ശരായിതരമാകാന്തായ ।
സാരഥീഭൂതവിശ്വസൃജേ ।
ചാപായിതമഹാമേരവേ ।
തൂണീകൃതമഹാര്‍ണവായ ।
ഗുണീകൃതഫണീശാനായ ।
ശാസ്ത്രരജ്ജുസമാകൃതായ ।
മാര്‍താണ്ഡപ്രതിമദ്യുതയേ ।
സോമസുന്ദരവിഗ്രഹായ ।
മേരുതുല്യത്രിചക്രാത്മരഥേന ത്രിദിവാഗതായ ।
സൌധസാന്നിധ്യസമ്പൂര്‍ണവീഥീസഞ്ചാരസുന്ദരായ ।
മഹാഫണിമഹാരജ്ജുസമാകൃഷ്ടമഹാരഥായ ।
മന്ദസ്മിതമുഖാംഭോജസ്മിതദഗ്ധപുരാസുരായ ।
ലലാടനയനജ്വാലാജാലദഗ്ധാങ്ഗമന്‍മഥായ ।
പാദപ്രഹാരസങ്ക്ഷുബ്ധവക്ഷഃസ്ഥലകൃതാന്തകായ ।
പാദാഗ്രകല്‍പിതാത്യുഗ്രചക്രച്ഛിന്നജലന്ധരായ നമഃ । 80 ।

ഓം പാദാന്തര്‍ദര്‍ശനാര്‍ഥായ ഗജസംഹാരകര്‍മകൃതേ നമഃ ।
ദക്ഷയജ്ഞസമുത്പന്നശിവനിന്ദാനിവാരകായ ।
വിധിഗര്‍വശിരോഹാരികപാലമാലയാ യുതായ ।
അന്ധകാസുരവിച്ഛേദജഗദ്ധ്വാന്തനിവാരകായ ।
ദശാസ്യഭുജദര്‍പഘ്നപാദാങ്ഗുഷ്ഠബലോജ്ജ്വലായ ।
കുണ്ഡലിന്യധിദേവായ ।
കുലകുണ്ഡാലയസ്ഥിതായ ।
ആധാരകുണ്ഡലിന്യസ്തദക്ഷപാദസരോരുഹായ ।
പരാശക്തിപരാധീശപരാഖ്യാകുണ്ഡലീശ്വരായ ।
കുടിലാരൂപകുണ്ഡല്യാരോപിതസ്വപദാംബുജായ ।
ശ്രീമത്സഹസ്രപത്രാഖ്യകുലകുണ്ഡാലയസ്ഥിതായ ।
കടകീകൃതഭോഗീന്ദ്രകുണ്ഡലീകൃതപന്നഗായ ।
പിങ്ഗലേഡാരജ്ജുബദ്ധകുണ്ഡലീവൃഷഭധ്വജായ ।
കുണ്ഡല്യുപരിവിന്യസ്തകിങ്കിണീപദശോഭിതായ ।
ശബ്ദോപാദാനസര്‍വാത്മശക്തികുണ്ഡലിഭൂഷണായ ।
ചലന്നൂപുരപാദാബ്ജായ ।
അജ്ഞാനതിമിരാരുണായ ।
പാദപങ്കജവിന്യസ്തപഞ്ചശീര്‍ഷഫണീശ്വരായ ।
പ്രാണായാമപരപ്രാണായ ।
പ്രാജ്ഞാപ്രാണപ്രകാശകായ നമഃ । 10 ।0 ।

ഓം സുഷുംനാന്തരവാസിനേ നമഃ ।
ശിഷ്ടേഷ്ടസിദ്ധിദായകായ । var ശിഷ്ടദായകായ
ശരഭാശ്ലിഷ്ടദേഹായ ।
ശരഭായ ।
സാല്വപക്ഷിരാജേ ।
നൃസിംഹഗര്‍വസര്‍വസ്വനിര്‍വാപണധുരന്ധരായ ।
പ്രലയാനലസജ്വാലഹാലാഹലവിഷാശനായ ।
സപിങ്ഗലസുശോഭാഭസൂക്ഷ്മായ । അവസൂക്ഷ്മണായ
സ്ഥൂലഗോപുരായ ।
ചതുര്‍വേദമയസ്തംഭരങ്ഗമധ്യസ്ഥലസ്ഥിതായ ।
സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥസുധാസാരാഭിവര്‍ഷണായ ।
ചതുര്യോഗയുഗദ്വാരസദാനന്ദരസസ്ഥിതായ ।
ചതുഃഷഷ്ടികലാ ശോഭിനിജാലയയുതായ । ഷഷ്ടിജാല
കലാഷോഡശകസ്തംഭസഹസ്രസ്ഥാനമധ്യഗായ ।
സഹസ്രപാദമാണിക്യമണ്ഡപസ്ഥാനനായകായ ।
ദേവാശ്രയമഹാരത്നമണ്ഡപാസീനദൈവതായ ।
പതാകാപടലൈ രാജദഗ്രമണ്ഡപശോഭിതായ ।
താരാകാരസമാകാരസ്തൂപീപഞ്ചകമധ്യഗായ ।
അഷ്ടാദശപുരാണാര്‍ഥവാങ്മനാന്യുതമന്ദിരായ ।
അഷ്ടാവിംശതിമന്ത്രാത്മഫലകാകീലിതാസനായ നമഃ । 120 ।

ഓം രത്നസ്തംഭസഹസ്രാഢ്യകലാസമ്പൂര്‍ണമന്ദിരായ നമഃ ।
കലാപഞ്ചകസംസിദ്ധഭിത്തി യുക്തസഭാന്തരായ । സംസിദ്ധഭക്തി
വീഥീവിടങ്കരൂപായ ।
സ്വയംഭൂതസ്വരൂപവതേ ।
വിടങ്ഗവിഷ്ണുഹൃദയനിവാസോത്സുകമാനസായ ।
വിടങ്കവീഥീസംഭൂതശ്വാസനിഃശ്വാസരൂപവതേ ।
വിടങ്കവീഥീസംഭൂതവ്യഷ്ടിദ്വാരവിനിര്‍ഗതായ ।
വിടങ്കവിവിധാകാരവീഥീസഞ്ചാരമഞ്ജുലായ ।
വിധിവിഷ്ണുവിരാഡ്വിശ്വവീഥീവിടങ്കരൂപവതേ ।
വിടങ്കാവയവായ ।
വീരഖഡ്ഗദ്വയാന്വിതായ ।
അജ്ഞാനതിമിരത്യാഗവിജ്ഞാനമയവേദനായ ।
കാരണേശപരിത്യാഗനിത്യാനന്ദനിജാസനായ ।
സര്‍വോപാധിപരിത്യാഗസര്‍വത്യാഗരമാന്വിതായ ।
ത്യാഗവൈഭവസംയുക്തത്യാഗധ്വജവിരാജിതായ ।
വിദ്വജ്ജനധനത്യാഗിനേ ।
ത്യാഗിത്യാഗപരായണായ ।
സര്‍വബന്ധപരിത്യാഗിസര്‍വസംശുദ്ധികാരകായ ।
ബ്രഹ്മാദികാരണത്യാഗരാജരാജശിഖാമണയേ ।
കലിദോഷപരിത്യാഗകല്‍മഷാദിവിവര്‍ജിതായ നമഃ । 140 ।

ഓം അധ്വഷട്കപരിത്യാഗരാജമാനപദാംബുജായ നമഃ ।
ഷഡാഘാരപരിത്യാഗപരമാനന്ദവിഗ്രഹായ ।
ദുഷ്ടദൂരപരിത്യാഗശിഷ്ടമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ ।
അശേഷദുരിതത്യാഗപ്രഭാമണ്ഡലമധ്യഗായ ।
പ്രഭാമണ്ഡലസത്യാഗരാജമാനമഹേശ്വരായ ।
പ്രപഞ്ചകാലസത്യാഗരാജമാനതടിത്പ്രഭായ ।
പ്രമാണരീതിസത്യാഗപ്രമാണൈകശിരോമണയേ ।
കാരണേശപരിത്യാഗകല്‍പിതാത്മമഹാകൃതയേ ।
കലാഷോഡശസത്യാഗനാദാന്തലിഖിതാകൃതയേ ।
പഞ്ചമന്ത്രഷഡങ്ഗാദിപരിത്യാഗപദാംബുജായ ।
മേധാദിഗോന്‍മനാന്താദിപരിത്യാഗവിരാജിതായ ।
അശേഷസാരത്യാഗിനേ ।
അമൃതാംഭോധിമധ്യഗായ ।
പരാത്പരതരായ ।
പരാപരവിവര്‍ജിതായ ।
സായാഹ്നജ്വലനോദ്ഭൂതനീരാജനവിരാജിതായ ।
പുരത്രയജയോദ്ഭൂതനീരാജനവിരാജിതായ ।
ഇന്ദ്രാണീഹസ്തവിന്യസ്തനീരാജനവിരാജിതായ ।
ത്രിതത്ത്വവൃത്തിനീരാജ്യനീരാജനവിരാജിതായ ।
കാലഭജ്ജനവിശ്രാന്തിനീരാജനവിധിപ്രിയായ നമഃ । 160 ।

ഓം കാലഭഞ്ജനകാലാഗ്നിജ്വാലാനീരാജനപ്രിയായ നമഃ ।
കാലഭജ്ജനവിശ്രാന്തിഗൌരീനീരാജനപ്രിയായ ।
മഹാപ്രലയകാലാന്തഗൌരീനീരാജനപ്രിയായ ।
രമാവാണീശചീമുഖ്യനീരാജനബഹുപ്രിയായ ।
ത്രിതത്വവൃത്തിനീരാജ്യനീരാജനസുരക്ഷിതായ ।
ഉപസംഹാരസായാഹ്നനീരാജനസുരക്ഷിതായ ।
സായാഹ്നജ്വലനോദ്ഭൂതക്ഷാരക്ഷിതവിഷ്ടപായ ।
സംസാരാര്‍ണവസമ്മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതായ ।
ദേവലോകാഗതാഭൌമപാരിജാതസുമാര്‍ചിതായ ।
ജവന്തീകുസുമാബദ്ധകൃഷ്ണാഗരുസുകര്‍ണികായ ।
മല്ലികാമാലതീജാതീമൃദുലാങ്ഗമനോഹരായ ।
രംഭാപുഷ്പാഞ്ചലിപ്രീതായ ।
പഞ്ചാഷ്ടകുസുമാര്‍ചിതായ ।
കഹ്ലാരകുസുമപ്രീതായ ।
ജവന്തീകുസുമോജ്ജ്വലായ ।
പരശംഭൂഹൃദുദ്ഭൂതജവന്തീകുസുമപ്രിയായ ।
പഞ്ചഭൂതാത്മകോത്ഫുല്ലമല്ലികാദാമമണ്ഡിതായ ।
ജവന്തീമല്ലികാജാതീകഹ്ലാരസ്രങ്മനോഹരായ ।
ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൌഗന്ധികസുഗന്ധിതായ ।
ദേവവാപീസമുദ്ഭൂതകഹ്ലാരകുസുമപ്രിയായ നമഃ । 180 ।

ഓം ദേവലോകാഗതാഭൌമപുഷ്പമണ്ഡപമണ്ഡിതായ നമഃ ।
സദാശിവമുഖോദ്ഭൂതസൌഗന്ധികുസുമപ്രിയായ ।
മന്ദാരതരുസന്താനമഹാരാധനതത്പരായ ।
ഗങ്ഗാലങ്കൃതമൂര്‍ധ്നേ ।
ജ്ഞാനചന്ദ്രകലാധരായ ।
പൂര്‍വാങ്ഗരംയദേഹായ ।
അപരാങ്ഗമനോഹരായ ।
അത്യന്തസുന്ദരതരരസാപാങ്ഗവിരജിതായ ।
അതിസുന്ദരസര്‍വാങ്ഗായ ।
അംബികാസ്കന്ദസുന്ദരായ ।
അശേഷദുരിതധ്വംസിനേ ।
വിശേഷസുഖദായകായ ।
അരിഷ്ടമഥനായ ।
സര്‍വാരിഷ്ടവിനാശനായ ।
പരിത്യക്തദുരാചാരായ ।
ശിഷ്ടമാര്‍ഗപ്രകാശകായ ।
ദുഃഖസാഗരനിര്‍മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതായ ।
അനന്തകാലസത്യാത്മനേ ।
സ്ഥിരവിദ്യുത്സമപ്രഭായ ।
പ്രമാണവേദ്യരൂപായ നമഃ । 20 ।0 ।

ഓം ത്യാഗവിദ്യാവിനോദായ നമഃ ।
കവിതാരസികായ ।
കവയേ ।
സ്വഹൃദാവേദ്യചിദ്ഘനായ ।
തേജോഗര്‍ഭിതമാര്‍താണ്ഡചിദാനന്ദനിജാര്‍ചിതായ ।
നിഷ്കലാകാരസദനസകലീകൃതവിഗ്രഹായ ।
ദിവ്യചക്രഗണാധീശായ ।
ബീജചക്രപിതാമഹായ ।
ബിന്ദുചക്രസ്ഥവിഷ്ണവേ ।
നാദചക്രമഹേശ്വരായ ।
ശക്തിചക്രസ്ഥജീവാത്മനേ ।
ശാന്തിചക്രപരാത്മകായ ।
ശാന്ത്യതീതേന്ദുബിംബസ്ഥഗുരവേ ।
പരമചിന്‍മയായ ।
നിഷ്കമ്പായ ।
അചലമൂര്‍തയേ ।
ശ്വാസനിഃശ്വാസകമ്പിതായ ।
അന്തര്യാമിനേ ।
ജഗദ്ധാത്രേ ।
കര്‍ത്രേ ।
കാരയിത്രേ നമഃ । 220 ।

ഓം വാമരൂപജഗാദ്ധാത്രേ നമഃ ।
ജ്യേഷ്ഠരൂപജനാര്‍ദനായ ।
രൌദ്രരൂപഹരാകാരായ ।
മഹാബിന്ദ്വാസനസ്ഥിതായ ।
അംബികാരൂപവിലസച്ഛാന്ത്യാ സമരസഗതായ ।
തുര്യാതീതസമാഗംയസ്വാനുഭൂതിപ്രമാണഗായ ।
ആത്മതത്ത്വാധിപബ്രഹ്മണേ ।
വിദ്യാതത്ത്വാധിപഹരയേ ।
ശിവതത്ത്വാധിപരുദ്രായ ।
സര്‍വതത്ത്വാധിപശിവായ ।
സര്‍വാര്‍ഥസവശബ്ദാത്മസര്‍വശബ്ദൈകകാരണായ ।
സര്‍വഭൂതാനുകമ്പിനേ ।
സര്‍വാപാശവിമോചകായ ।
സര്‍വയോനിക്ഷോഭകായ ।
സര്‍വബീജസ്വരൂപവതേ ।
സര്‍വഭൂതദയാലവേ ।
സര്‍വഭൂതാഭയപ്രദായ ।
മഹാപ്രകാശദിവ്യാത്മനേ ।
മഹാനന്ദമഹാനടായ ।
മഹാമന്ത്രായ നമഃ । 240 ।

ഓം മഹായന്ത്രായ നമഃ ।
മഹാവാച്യായ ।
മഹാവപുഷേ ।
മഹാമന്ത്രസ്വരൂപായ ।
മഹാസൌന്ദര്യവാരിധയേ ।
മഹാഭൈരവബേഷായ ।
മഹാവിജ്ഞാനവിഗ്രഹായ ।
മഹാബലസമായുക്തായ ।
മഹാമാതങ്ഗമര്‍ദനായ ।
ഹരിമോഹനഭിക്ഷാടസംഭവസ്വാത്മകൈങ്കരായ ।
note അത്ര മോഹിന്യവതാരഭൃതോ വിഷ്ണോഃ ഭിക്ഷാടാവസരഭൃതശ്ച
ശിവസ്യ പുത്രഭൂതസ്യ ഹരിഹരപുത്രസ്യ ദ്രാവിഡ്യാം “അയ്യനാര്‍”
ഇതി ഖ്യാതസ്യ നിര്‍ദേശഃ ।

സുവര്‍ണവര്‍ണരുചിരായ ।
സുന്ദരായ ।
സുന്ദരപ്രിയായ ।
സുന്ദരേശസ്യ വൈവാഹ്യസ്ഥഗയ്യശാസനീകൃതായ ।
note അത്ര “തഡുത്തു ആട്കോണ്ഡാര്‍” stopped and accepted
ഇതി ദ്രാവിഡയുക്തേരനുവാദഃ കൃതഃ ।

സുന്ദരപ്രോക്തപദ്യൌഘശ്രവണോത്സുകമാനസായ ।
സുന്ദരപ്രാര്‍ഥനാനാക്ലൃപ്തദൌത്യകര്‍മവിഹാരവതേ ।
ദേവാശ്രയസമായാതഭക്തപദ്യാദ്യവാക്പ്രദായ ।
ഭക്തസുന്ദരസങ്ഗീതദ്രാവിഡസ്തോത്രതോഷിതായ ।
വൃദ്ധിക്ഷയവിഹീനേന്ദുസുന്ദരപ്രിയദര്‍ശനായ ।
പരവാസുന്ദരദ്വന്ദ്വസന്ധാനക്ഷമപേശലായ നമഃ । 260 ।

ഓം പരവാഗീതസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
പരവാദൌത്യകോവിദായ ।
കൃതവാതപുരേശജ്ഞാനദീക്ഷോപദേശായ ।
ജ്ഞാനസംബന്ധപദ്യൌഘശ്രവണോത്സുകമാനസായ ।
മാണിക്യവാചകപ്രോക്തശ്രീവാചകബഹുപ്രിയായ ।
ഏകവിംശതിസങ്ഖ്യാതപദ്യദ്രാവിഡതോഷിതായ ।
വീരമുണ്ഡമഹാഭക്തസംവദാദ്ഭിത്തിലീനകായ ।
പ്രതിജ്ഞാഭേദസങ്ക്ലൃപ്തസ്വാഗമാത്പദഖണ്ഡിതായ ।
സ്വഭക്തവീരമുണ്ഡസ്യ പാദദര്‍ശനമോക്ഷദായ ।
ഭക്താനാം ചിത്തശുദ്ധയര്‍ഥം ദേവതീര്‍ഥജലാപ്ലുതായ ।
വൃദ്ധരൂപൌ സമാലോക്യ സുന്ദരസ്നാനതോത്ഥിതായ ।
note പ്രസിദ്ധാം കാമപി ത്യാഗേശസുന്ദരമൂര്‍തികഥാം പരമൃശതി ।

ബിന്ദുനാദകലാക്ലൃപ്തസാങ്ഗോപാങ്ഗമനോഹരായ ।
ചിദ്ഗന്ധദിവ്യപ്രസവമാലാവൃതഭുജാന്തരായ ।
മഹാനുഭാവായ ।
മഹിതായ ।
മഹാതേജസേ ।
മഹായശസേ ।
മഹാബുദ്ധയേ ।
മഹാസിദ്ധയേ ।
മഹാമായാപരിച്ഛദായ നമഃ । 280 ।

ഓം നാനാസിദ്ധാന്തകര്‍ത്രേ നമഃ നമഃ ।
നാനാഗമവിധായകായ ।
നാനാഗമമഹാമോഹവ്യപനോദനപണ്ഡിതായ ।
ദിവ്യവേഷായ ।
ദിവ്യതനവേ ।
ദേവസിദ്ധൌഘവന്ദിതായ ।
ഭക്തഹൃത്പദ്മമാര്‍താണ്ഡായ ।
ഭക്തേന്ദീവരചന്ദ്രമസേ ।
ഉമാസ്കന്ദമുഖാലോകിനേ ।
ഉമാസ്കന്ദാതിവത്സലായ ।
ഉമാസ്കന്ദോല്ലസത്പാര്‍ശ്വായ ।
സ്കന്ദോമാപ്രേമവര്‍ധനായ ।
സ്കന്ദോമാനയനാനന്ദവിധാനൈകധുരന്ധരായ ।
സ്കന്ദോമാവന്ദിതായ ।
ദേവായ ।
സ്കന്ദോമാനന്ദവിഗ്രഹായ ।
മുകുന്ദമുചുകുന്ദേന്ദ്രവിധിമുഖ്യൈഃ സമാഗതായ ।
ശ്രീവിദ്യാര്‍ണാംബരച്ഛന്നദിവ്യാവയവകാന്തിമതേ ।
ഭക്തകല്‍പദ്രുമസമായ ।
ഭക്തസര്‍വാര്‍ഥസാധകായ നമഃ । 30 ।0 ।

ഓം രാഹുഗ്രസ്താത്മബാലാര്‍കമണ്ഡലാകൃതിഭാസുരായ നമഃ ।
മന്ദസ്മിതമുഖായ ।
മന്ദവാതവാതായനോത്സുകായ ।
ദക്ഷവാതായനായാതനാരീഗീതശ്രവണകൌതുകായ ।
പഞ്ചാശദ്വര്‍ണജ്യോതിഃപ്രഭാമണ്ഡലമധ്യഗായ ।
ശുദ്ധപഞ്ചാക്ഷരജ്യോതിഃസംസ്ഥിതാനന്ദവിഗ്രഹായ ।
പ്രഭാരാശിമധ്യഗതായ ।
ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിഷേ ।
അവ്യയായ ।
അഖണ്ഡാനന്ദചിന്‍മൂര്‍തയേ ।
അപാരകരുണാനിധയേ ।
വരപ്രാസാദചക്രസ്ഥകലാകല്‍പിതവിഗ്രഹായ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രജനകായ ।
മന്ത്രരൂപവതേ ।
വ്യോമവ്യാപിമഹാമന്ത്രവര്‍ണിതാനേകശക്തികായ ।
പരാപരമഹാമന്ത്രനായകസ്തുതവൈഭവായ ।
മന്ത്രാഭിമാനിമന്ത്രജ്ഞായ ।
മന്ത്രപ്രകൃത്യൂര്‍ജിതായ ।
മന്ത്രാധിഷ്ഠാനരൂപായ ।
മന്ത്രമന്ത്രേശ്വരായ ।
അഥര്‍വണമഹാമന്ത്രപ്രോക്തമങ്ഗലവിഗ്രഹായ നമഃ । 320 ।

ഓം ഹംസമന്ത്രഷഡങ്ഗാഭഹംസവ്യത്യാസനര്‍തനായ നമഃ ।
ബ്രഹ്മാങ്ഗമന്ത്രസമ്പന്നഗുപ്തലാസ്യൈകതത്പരായ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രനിഷേവിതപദാംബുജായ ।
ദേവതാഗണപസ്തുത്യധ്വനിമന്ത്രവിശാരദായ ।
മായാമന്ത്രമഹാമൂലവിദ്യാസംഭൂതതത്പരായ ।
നിഗമാഗമമന്ത്രാദിനിര്‍മിതാത്മസ്വരൂപവതേ ।
നിരിന്ധനമഹാസംവിദഗ്നിത്രിഭുവനോജ്ജ്വലായ ।
യജ്ഞായ ।
യജമാനായ ।
ഹവിഷേ ।
ഹോത്രേ ।
യജ്ഞഭൃതേ ।
മൃകണ്ഡുസൂനുരക്ഷാര്‍ഥവ്യസൂകൃതകൃതാന്തകായ ।
ജനിതാത്മഭുവശ്രീമതേ ।
ഗോരൂപിണേ ।
ഗോസവപ്രിയായ ।
വത്സീകൃതകൃതാന്തസ്യ രഥചക്രമൃതീകൃതായ ।
അനപായമഹീപാലഭക്തിപ്രകടനോദ്യതായ ।
അനപായപുരേശാനായ ।
നിരപായബലാന്വിതായ നമഃ । 340 ।

ഓം മഹാത്മനേ നമഃ ।
മഹൈശ്വര്യായ ।
മഹാബലപരാക്രമായ ।
മുമുക്ഷുഭിര്‍ജ്ഞേയരൂപായ ।
അജ്ഞാനാമതിദുര്ലഭായ ।
ശ്രീമതേ ആദിഭിക്ഷവേ । var ആദിഭിക്ഷേശ്വരായ
ഈശ്വരായ ।
അനീശ്വരായ ।
വാച്യവാചകരൂപായ ।
അവാച്യായ ।
വാഞ്ഛിതാര്‍ഥദായ ।
നവഗ്രഹമയജ്യോതിഷേ ।
സംസാരഭ്രമകാരകായ ।
സംസാരഭ്രമവിച്ഛിത്തികാരണജ്ഞാനദായകായ ।
പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണേ ।
പരാശക്തിപരിഗ്രഹായ ।
പാടലീമൂലനിലയായ ।
ശ്രുങ്ഗാരവനമധ്യഗായ ।
ദൂര്‍വാസോമുചുകുന്ദാദിനിര്‍മിതാലയസംസ്ഥിതായ ।
ദൂര്‍വാസോമുനിനാ ക്ലൃപ്തസ്വാഗമാര്‍ചനപൂജിതായ ।
ദൂര്‍വാസോമുനിനാ ക്ലൃപ്തസ്വതന്ത്രവിഷയാദ്ഭുതായ ।
ദേവേന്ദ്രപൂജിതായ നമഃ । 360 ।

ഓം ദിവ്യദേവസങ്ഘപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
പുലോമജാര്‍ചിതപുണ്യായ ।
പുരുഹൂതബഹുപ്രിയായ ।
അപ്സരോഹസ്തവിന്യസ്തചാമരസ്തോമവീജിതായ ।
അശേഷദേവതാകൢപ്തപുഷ്പവര്‍ഷൌഘവര്‍ഷിതായ ।
ഐരാവതസമാനീതദേവസിന്ധുജലാപ്ലുതായ ।
ജിഹ്വാനാഥേരിതാനേകഗാനപ്രിയദയാനിധയേ ।
ദേവഭാഷാവിശേഷജ്ഞായ ।
ദേവഗാനപ്രിയായ ।
വിഭവേ ।
മുചുകുന്ദാര്‍ചിതായ ।
മുഖ്യായ ।
മുചുകുന്ദവരപ്രദായ ।
മുചുകുന്ദസ്വപ്നവേലാദര്‍ശിതസ്വാത്മവിഗ്രഹായ ।
മുചുകുന്ദ സപ്തഭേദദര്‍ശിതസ്വാത്മരൂപിണേ ।
നവവീരസമുപേത മുചുകുന്ദസുവന്ദിതായ । നവവീരസമാനീത
ഷഡങ്ഗഹംസനടനസമൂലാസ്ഥിതവിഗ്രഹായ ।
സാമഋഗ്യജുരാഥര്‍വവേദവേദിതവിഗ്രഹായ ।
കുങ്കുമാങ്കിതപാദാബ്ജായ ।
കര്‍പൂരാലേപിതാങ്ഗകായ നമഃ । 380 ।

ഓം കൃഷ്ണാഗരുകൃതാമോദനാസായുഗലമണ്ഡിതായ നമഃ നമഃ ।
കൃഷ്ണഗന്ധപ്രിയായ ।
കുഷ്ണഗന്ധഗന്ധിതകര്‍ണികായ ।
പ്രലയകാലപ്രവീണപ്രഗല്‍ഭാനന്ദതാണ്ഡവായ ।
പ്രണവധ്വനിഗംഭീരമൃഗാസക്തകരാംബുജായ ।
പ്രലയാനലധിക്കാരപ്രവീണപരശുഭൃതേ ।
വരപ്രദാനനിപുണവാമപാണിസരോരുഹായ ।
ചിന്‍മുദ്രാഞ്ചിതദക്ഷപാണയേ ।
ചിത്പ്രദായ ।
ചിത്പ്രബോധകായ ।
മോക്ഷവിജ്ഞാപനോദ്ഭാസിലംബമാനപദാംബുജായ ।
വീരാസനാന്യപാദാബ്ജകൃതകില്‍ബിഷസംഹൃതയേ ।
ആനന്ദനൃത്തവ്യാപാരസ്കന്ദഗൌരീസമന്വിതായ ।
ശങ്ഖകാഹലസംയുക്തതാലമദ്ദലനര്‍തകായ ।
വീണാവേണുമൃദങ്ഗാദിവാദ്യശ്രവണലോലുപായ ।
പ്രണവാന്തര്‍ഗതജ്യോതിഷേ ।
കാഹലപ്രണവധ്വനയേ ।
താലമദ്ദലവാദ്യൌഘധ്വനിസാംയാജപാനടനായ ।
വിരിഞ്ചിവിഷ്ണുസന്താഡ്യതാലമദ്ദലജധ്വനയേ ।
കാഹലീമങ്ഗലാരാവസമ്പൂരിതദിഗന്തരായ നമഃ । 40 ।0 ।

ഓം കൌസുംഭവസനപ്രീതായ നമഃ ।
ദുകൂലവസനാന്വിതായ ।
അനേകപുഷ്പവിലസച്ചീനാംബരസമാവൃതായ ।
വിചിത്രരേഖാസംയുക്തവസനായ ।
വ്യാഘ്രചര്‍മഭൃതേ ।
സപ്തസാഗരവേലാഢ്യസ്വാത്മവസ്ത്രപരിച്ഛദാപ ।
സ്വച്ഛവസ്ത്രപരീധാനസര്‍വാഭരണഭൂഷിതായ ।
വര്‍ണന്യഗ്രോധമൂലസ്ഥദക്ഷിണാമൂര്‍തിസംജ്ഞിതായ ।
ശിവജ്ഞാനാമൃതനിധയേ ।
മുനിവൃന്ദനിഷേവിതായ ।
വിശ്വന്യഗ്രോധമൂലസ്ഥവിശ്വവ്യാപാരശക്തിമതേ ।
അന്തര്യജനസുപ്രീതായ ।
ധ്യാനൈകനിരതോത്സുകായ ।
മാതൃകാവര്‍ണപീഠസ്ഥായ ।
മാതൃകാവര്‍ണവിഗ്രഹായ ।
മഹാപദ്മോന്‍മനാരൂപകര്‍ണികാബിന്ദുമധ്യഗായ ।
മൂലാദിദ്വാദശാന്തസ്ഥമന്ത്രസിംഹാസനസ്ഥിതായ ।
ഗോസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരസ്വാപകാലപ്രവര്‍തകായ ।
വിദ്യാരൂപപ്രകാശാത്മനേ ।
ജന്‍മമൃത്യുജരാപഹായ നമഃ । 420 ।

ഓം കാലാതീതായ നമഃ ।
കാലഹന്ത്രേ ।
ദേഹാഹങ്കാരകര്‍ത്ത്രേ ।
മൃത്യുഹന്ത്രേ ।
മൃത്യുവാഹായ ।
മൃത്യുഞ്ജയമയാകൃതയേ ।
സ്കന്ദോമാമുഖസൌന്ദര്യാലോകനോത്സുകലോചനായ ।
സര്‍വജ്വാലാപ്രഭാസീനായ ।
അതിനിര്‍മലദേഹായ ।
സാമഗാനാനുരഞ്ജിതായ ।
സോമസൂര്യാഗ്നിരൂപവതേ ।
കാര്യകാരണരൂപവതേ ।
സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ ।
വിശ്വനേത്രായ ।
വിശ്വഗര്‍ഭായ ।
വിശ്വേശായ ।
വിശ്വവിഗ്രഹായ ।
ഷട്ഛക്തിവ്യക്തമൂര്‍തയേ ।
ഷഡങ്ഗാവരണോജ്ജ്വലായ ।
വേദവേദാങ്ഗകര്‍ത്രേ ।
ത്രയീയുവതിസുന്ദരായ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മാത്മരൂപായ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മൈകനൂപുരായ ।
സര്‍വാധാരാദിരൂപായ ।
സര്‍വശബ്ദൈകകാരണായ നമഃ । 440 ।

ഓം ലിങ്ഗത്രയാത്മകായ നമഃ ।
മഹാലിങ്ഗമഹാതനവേ ।
സമാംശകമഹാലിങ്ഗായ ।
സ്വാത്മലിങ്ഗസമുദ്ഭവായ ।
ആഢ്യലിങ്ഗാകൃതയേ ।
സുരലിങ്ഗാകൃതയേ ।
സ്വയംഭൂബാണലിങ്ഗാത്മനേ ।
പരലിങ്ഗപരാത്പരായ ।
അഗ്നിഷ്ടോമാത്മലിങ്ഗായ ।
മാതൃകാലിങ്ഗായ ।
സ്ഥൂലലിങ്ഗമഹാമേരവേ ।
സൂക്ഷ്മകൈലാസലിങ്ഗകൃതേ ।
പഞ്ചലിങ്ഗമയസ്വാത്മനേ ।
പഞ്ചലിങ്ഗമയാകൃതയേ ।
സര്‍വലിങ്ഗമയാകാരായ ।
സഹസ്രലിങ്ഗസ്വരൂപിണേ ।
വിശ്വാകാരമഹാമേരോഃ സ്വാത്മലിങ്ഗമയോദ്ഭവായ ।
ശ്യാമരത്നസിതജ്യോതിര്‍ജ്യോതിര്ലിങ്ഗമഹാതനവേ ।
പാതാലബുദ്ബുദാകാരതേജോലിങ്ഗമഹാകൃതയേ ।
വിദ്യാരാജ്ഞീസപ്തകോശായ നമഃ । 460 ।

ഓം വിദ്യാരാജ്ഞീസമര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഘോരായ ।
ശാന്തമഹാവിഷ്ണവേ ।
സര്‍വതോഽനന്തവക്ത്രകായ ।
സര്‍വതോഽനന്തപാദായ ।
സര്‍വതോഽനന്തഹസ്തായ ।
അസങ്ഖ്യഭുജപാദായ ।
അസങ്ഖ്യാതഗുണനിധയേ ।
ക്രമാക്രമസമുത്പത്തിരക്ഷാസംഹാരകാരകായ ।
സര്‍വദാ സുപ്രദര്‍ശിനേ ।
മാനതര്‍കാദ്യഗോചരായ ।
അസങ്ഖ്യദലസംരാജത്കമലാലയമധ്യഗായ ।
ഘൃതായിതജലോദ്ഭൂതദീപദീപ്തദിനാന്തരായ ।
ചമത്കാരപുരാധീശായ ।
ചമത്കാരനൃപാധിപായ ।
ചമത്കാരമഹീപാലഭക്ത്യുദ്ഭൂതാചലേശ്വരായ ।
ദീപച്ഛായാപ്രത്യയകൃതേ ।
ഹാടകക്ഷേത്രനായകായ ।
അന്തര്‍ഗതേശ്വരായ ।
അന്തര്‍മുഖമനോഹരായ നമഃ । 480 ।

ഓം വംരിരൂപേന്ദ്രസഞ്ഛിന്നസജ്യാവിഷ്ണുശിരോധൃതായ നമഃ ।
മഹാലക്ഷ്മീവരാല്ലഭ്യസ്വമാങ്ഗല്യപതീസുതായ ।
പുത്രാര്‍ഥിവിഷ്ണുസങ്കൢപ്തസിദ്ധിസമ്പത്തിസാധകായ ।
ശ്രീവിഷ്ണുതപസാ പ്രാപ്തസ്വാത്മവല്‍മീകസംഭവായ ।
വിരാഡ്വിഷ്ണുസമുത്പന്നവിടങ്കാത്മസ്വരൂപവതേ ।
വിരാഡ്വിഷ്ണുസമുത്പന്നവിഷ്ണുഹൃത്പദ്മവാസഭുവേ ।
ക്ഷീരസാഗരവൈകുണ്ഠശ്രീവിഷ്ണുസ്വാത്മപൂജിതായ ।
സഹസ്രപദ്മൈകശൂന്യഹരിനേത്രസമര്‍ചിന്തായ ।
മഹാസുരജയോദ്യുക്തവിഷ്ണുചക്രപ്രദായകായ ।
ഹരിലക്ഷ്മീവിധിവാണീഗൌരീശചീന്ദ്രപൂജിതായ ।
പാദാബ്ജപാലിതാജസ്രമുസലാസുരശിക്ഷകായ ।
കബന്ധകബലപ്രാപ്തകപര്‍ദാങ്കിതമസ്തകായ ।
കുരുക്ഷേത്രമഹായജ്ഞകോപോദ്ധൃതസ്വകാര്‍മുകായ ।
അധ്യാത്മദൃഷ്ടിസന്ദൃശ്യായ ।
അധ്യാത്മജ്ഞാനിവത്സലായ ।
ചമത്കാരകലാകര്‍ത്രേ ।
ചമത്കാരവചഃപടവേ ।
ഷട്ഛതാധികവിംശൈകസഹസ്രാജപയാന്വിതായ ।
സഫല്‍ഗുന്യജപാസീനതാണ്ഡവാഡംബരോത്സുകായ ।
പുരന്ദരമഹായാതമുകുന്ദപരിവന്ദിതായ നമഃ । 50 ।0 ।

ഓം ഹസ്താദ്യുത്തരാഷാഢാന്തഷട്ത്രിംശദ്ദിവസോത്സവായ നമഃ ।
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വബന്ധഘ്നസാങ്ഗോപാങ്ഗമഹോത്സവായ ।
മഹാര്‍ദ്രോത്സവസമ്പ്രാപ്തജനാനുഗ്രഹകാരകായ ।
ദിനാന്തസുപ്രസന്നാത്മദീപസന്ദര്‍ശനോത്സുകായ ।
ഹംസകീകൃതഭീഗീന്ദ്രായ ।
ഹംസതാണ്ഡവസുപ്രീതായ ।
പതഞ്ജലിവ്യാഘ്രപാദമുനിമാനസഹംസകായ ।
കലാസഹസ്രസമ്പൂര്‍ണമഹാദീപാവലോകവതേ ।
കര്‍പൂരധൂലീമിലിതധവലാവയവോജ്ജലായ ।
സായാഹ്നദീപസന്ദ്രഷ്ടൃഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായകായ ।
ഭക്തിമത്പാപതൂലഗ്നയേ ।
ഭക്തിമത്സുലഭാഭയായ ।
അനന്തപുണ്യഫലദായ ।
അനന്താമൃതവാരിധയേ ।
ദിനാഷ്ടകനിവിഷ്ടാത്മനേ ।
പാശാഷ്ടകവിനാശനായ നമഃ । 520 ।

ഓം മഹാസ്വാപേ ജാഗരൂകായ നമഃ ।
മഹാസന്ധ്യാസുവന്ദിതായ ।
മഹാദിവസസംസ്ഥായിനേ ।
മഹാസംഹാരകാരകായ ।
മധ്യാവാന്തരസംഹാരസൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിധായകായ ।
മഹാവിഷ്ണുമഹാരുദ്രശ്രീകണ്ഠാനന്ദവിഗ്രഹായ ।
മഹാസ്വാപസമുദ്ഭൂതപഞ്ചകൃത്യപരായണായ ।
രത്നസിംഹാസനാസീനായ ।
രത്നപ്രാസാദമധ്യഗായ ।
നവരത്നസഭാധീശായ ।
രത്നപ്രാകാരമധ്യഗായ ।
പഞ്ചാശത്പീഠശക്തിസപരിവാരപരീവൃതായ ।
കാമരൂപമഹാപീഠപരമാനന്ദവിഗ്രഹായ ।
ശ്രീപീഠമധ്യവാസിനേ ।
ശ്രീകണ്ഠാദിഭിരാവൃതായ ।
നവരത്നഗൃഹജ്യോതിര്‍മാതൃകാക്ഷരമാലികായ ।
കാമേശ്വരീവല്ലഭായ ।
മഹാകാമേശ്വരാകൃതയേ ।
ആസീനോത്ഥാനനടനനാനാതാണ്ഡവപണ്ഡിതായ ।
ഊര്‍ധ്വതാണ്ഡവസംവാദിനേ നമഃ । 540 ।

ഓം പാദവ്യത്യാസതാണ്ഡവായ നമഃ ।
സപ്തസാഗരപരിഖാഭഭൂമിദുര്‍ഗപരിച്ഛദായ ।
ജ്യോതിഷ്മതീശിഖാവാസസര്‍വദേവഗണാവൃതായ ।
യശോവതീപുരീശാനായ ।
മനോവാക്യവിധിസ്തുതായ ।
ഭൂബിംബസ്ഥമഹാമായാലിപിവൃത്തസമാശ്രയായ ।
പഞ്ചകോശാന്തരപ്രാപ്തത്രികോണസ്ഥിതമധ്യഗായ ।
അജപാവര്‍ണവാച്യായ ।
അജപാജപസുപ്രീതായ ।
സമസ്തജനഹൃത്പദ്മജ്വലദ്ദീപസമാകൃതയേ ।
ദേശകാലാനവച്ഛിന്നായ ।
ദേശകാലപ്രവര്‍തകായ ।
മഹാഭോഗിനേ ।
മഹായോഗിനേ ।
മഹാസ്യന്ദനസുന്ദരായ ।
തിരോഭാവക്രിയാശക്തിസംസര്‍ഗപശുബന്ധകൃതേ ।
അനുഗ്രഹപരാശക്തിലീലാകലനലോലുപായ ।
നാഡീത്രയാന്തവിലസത്സുധാസാരാഭിവര്‍ഷണായ ।
നാനാവിധരസാസ്വാദമഹാനുഭവശക്തിമതേ ।
സോമസൂര്യാഗ്നിപാദ്യാര്‍ഘ്യസുധാബിന്ദുസമര്‍ചിതായ നമഃ । 560 ।

ഓം അപരാധസഹിഷ്ണവേ നമഃ ।
ശരണാഗതവത്സലായ ।
ശ്രീമദ്ദേവരഖണ്ഡാത്മനേ ।
ദേവതാസാര്‍വഭൌമായ ।
വീരഖഡ്ഗാഭിരാമായ ।
സര്‍വവീരാധിനായകായ ।
വീരസിംഹാസനാരൂഢായ ।
മഹാവീരാസനസ്ഥിതായ ।
വിരാഠൃദയപദ്മസ്ഥായ ।
വീര്യോദ്ഭൂതവിനായകായ ।
ആധാരപദ്മവല്‍മീകനാഥായ ।
ഘോഷസ്വനാത്മകായ ।
സകുലാന്തമഹാപദ്മസംരാജത്സമനാകൃതയേ ।
ബ്രഹ്മരന്ധ്രമഹാപദ്മകോടിശീതാംശുസന്നിഭായ ।
ഹൃത്പദ്മധ്യസംസ്ഥാനസൂര്യബിംബോപമദ്യുതയേ ।
തിഥിസങ്ഖ്യഫണാദീപ്തമഹാകുണ്ഡലിഭൂഷണായ ।
ത്രുട്യദികാലപവനഫൂത്കാരഫണിഭൂഷണായ ।
ഉമാകുമാരസഹിതായ ।
ശ്രീകണ്ഠപുരനായകായ ।
അനാശ്രിതാദികാലാഗ്നിരുദ്രാന്തഭുവനാധിപായ നമഃ । 580 ।

ഓം ഏകാശമഹാകോടിരുദ്രാവരണസംസ്ഥിതായ നമഃ നമഃ ।
അനേകദ്വാദശാദിത്യമണ്ഡലാന്തസമുജ്ജ്വലായ ।
അഷ്ടകോടിവസുപ്രാജ്ഞപുഷ്പപൂജിതപാദുകായ ।
മഹാപൂരചതുഃഷഷ്ടിമണ്ഡലാധിപതീശ്വരായ ।
സപ്തലോകാന്‍ സമാലോക്യ സ്വാത്മപ്രതിമതേജസേ ।
സര്‍വലോകമഹാപുണ്യപ്രദര്‍ശിതമഹാത്മനേ ।
വിരിഞ്ചിയജ്ഞസംഭൂതകപാലമാലയായുതായ ।
ഋണത്രയവിനാശായ ।
സ്വര്‍ണാമലകവര്‍ഷിണേ ।
ദേവതീര്‍ഥസകൃത്സ്നാനദേവത്വവരദായകായ ।
ജനനാന്‍മോക്ഷദാനേന ജിതചണ്ഡകൃതാന്തകായ ।
മരണാന്‍മോക്ഷദാനേന മൃത്യുവാഹനതത്പരായ ।
ജനനാന്‍മോക്ഷസന്ദായിക്ഷിതിമൂലനിവാസിനേ ।
കൃതമൃത്യുക്രിയാവിഷ്ട-മൃത്യുഞ്ജയമയാകൃതയേ ।
ജന്‍മമൃത്യുജരാതപ്തജനവിശ്രാന്തിദായകായ ।
മുനിപക്ഷിമൃഗേന്ദ്രാദിമുക്തിമാര്‍ഗൈകതത്പരായ ।
പിഷ്ടാര്‍ഥമൃദ്ഭൃതോ മൂര്‍ധ്നി വേത്രപ്രഹരചിഹ്നിതായ ।
പ്രകൃത്യാകാരസഗുണസകലീകൃതവിഗ്രഹായ ।
അസങ്ഖ്യരൂപസങ്ഖ്യാത്മനേ ।
സര്‍വനാംനേ ।
സര്‍വഗായ നമഃ । 60 ।0 ।

ഓം സര്‍വപ്രജ്ഞാനിവാസായ നമഃ ।
സര്‍വസങ്കേതജന്‍മഭുവേ ।
സര്‍വസങ്കേതസമയകാരകായ ।
കരുണാനിധയേ ।
ജഗദ്ഭ്രാത്രേ ।
ജഗദ്ബാന്ധവായ ।
ജഗന്‍മാത്രേ ।
ജഗത്പിത്രേ ।
കാലജ്ഞായ ।
കാലകര്‍ത്രേ ।
മഹാകാലപ്രവര്‍തകായ ।
അഷ്ടാദശാധികശതമഹാരുദ്രപ്രപൂജിതയ ।
സൌഗന്ധികലസത്പുഷ്പസ്രഗന്വിതഭുജാന്തരായ ।
സര്‍വസൌന്ദര്യനിലയായ ।
സര്‍വസമ്പത്സമൃദ്ധിമതേ ।
ദുഗ്ധസമ്മിതവാഗീശജ്ഞാനദുഗ്ധാബ്ധിവാസഭുവേ ।
ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണൈക്യഗംയവിഗ്രഹരൂപവതേ ।
ചിദ്ഘനസുമഹാരുദ്രഗുരുമന്ത്രേശനായകായ ।
ശ്യാമോമാരുണസ്കന്ദവാമഭാഗമനോഹരായ ।
പശ്യന്തീമധ്യമാഭിഖ്യവൈഖര്യാശ്രിതവിഗ്രഹായ നമഃ । 620 ।

ഓം ഘോഷമേഘവിദ്യുദാഭമഹാപദ്മാസനപ്രഭവേ നമഃ ।
വസന്തവാതവിലസദ്ബൃഹത്പുഷ്പാവതംസകായ ।
പ്രാണാപാനാഗമപ്രാജ്ഞായ ।
വിശ്വാതീതസ്വരൂപഗായ । സുഭുജോദ്ദണ്ഡദൌര്‍ഭാഗ്യഹരണേഽതിനിപുണായ ।
ദുരിതാരണ്യദാവാഗ്നയേ ।
ദുഷ്ടദൂരതരസ്ഥിതായ ।
അശേഷദേവതാധീശവിഷ്ണുഹൃത്പദ്മവാസഭുവേ ।
സ്വപാദഹംസകോദ്ഭൂതപ്രത്യാഹാരാര്‍ഥസൂത്രകായ ।
സ്വപാദകിങ്കിണീജാതനവവ്യാകരണാവലയേ ।
കാമികാദ്യാഗമാകാരായ ।
സര്‍വാവയവവര്‍ജിതായ ।
സര്‍വാവയവസമ്പന്നായ ।
ദ്വാത്രിംശല്ലക്ഷണാന്വിതായ ।
സര്‍വലക്ഷണസമ്പന്നായ ।
അനൌപംയശുഭാകാരായ ।
നിസ്തുലായ ।
നിരഹങ്കൃതയേ ।
നിരാധാരാത്മസര്‍വവിദേ ।
സര്‍വജ്ഞായ ।
സര്‍വഗോചരായ നമഃ । 640 ।

ഓം ലൌകികാഗമകര്‍ത്രേ നമഃ ।
വൈദികോക്തഫലപ്രദായ ।
അധ്യാത്മജ്ഞാനകര്‍ത്രേ ।
അതിമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ ।
സ്വശക്തിജ്വാലാകല്‍പായ ।
സ്വശക്തികിരണോജ്ജ്വലായ ।
സ്വശക്തയേ ।
ലീനവിഗ്രഹായ ।
ലോകാതിശയസൌന്ദര്യനിധയേ ।
അന്തര്‍ബഹിര്‍ഗതായ ।
സാംനാ ശക്ത്യേകാശീതിപാദുകായ ।
പരമാര്‍ഥദായ ।
വരപ്രാസാദചക്രസ്ഥദ്രുമവര്‍ണത്രയാത്മകായ ।
ശുദ്ധപ്രപഞ്ചസൃഷ്ട്യാദികര്‍തൃസിദ്ധാന്തബോധകായ ।
മഹത്പരാദിസംബന്ധഗുരുസന്താനബോധകായ ।
ധര്‍മാധിഷ്ഠാനചക്രസ്ഥഭൂതഗ്രാമവിവര്‍തകായ ।
നിഷ്പ്രപഞ്ചായ ।
നിരാകാരായ ।
ധ്യാതൃമാനസമന്ദിരായ ।
മഹാമായാസുധാസിന്ധവേ ।
പരാനന്ദാമൃതോദധയേ ।
അശേഷദുഃഖതരണജ്ഞാനാനന്ദസുബോധകായ ।
വിരാണ്‍മൂലാലയാംഭോജമഹാമന്ദിരമധ്യഗായ നമഃ । 660 ।

ഓം പരമാനന്ദസന്ദോഹമന്ദസ്മിതമുഖാംബുജായ നമഃ ।
കരോടിമാലാകലിതഹരിഗര്‍വനിവാരകായ ।
ലലാടനേത്രദഹനഭസ്മീകൃതമനോഭവായ ।
കവചീകൃതഷട്ചക്രതിരോധാനമഹേശ്വരായ ।
ബാഹ്യദൃഷ്ട്യപ്രമേയാങ്ഗായ ।
ജ്ഞാനദൃഷ്ട്യവലോകിതായ ।
പഞ്ചമൂര്‍ധഫണീശാനതിരോഹിതപദാംബുജായ ।
ത്രിലോകസംരക്ഷണാര്‍ഥായ രാജവേഷഘരായ ।
പുഷ്യാത്മരഥസമ്പ്രീതായ ।
പുണ്യഭൂമിനിവേശിതാപ ।
പുരുഹൂതാര്‍ചിതപുണ്യായ ।
പുരുഹൂതാഘമോചനായ ।
സൌന്ദര്യസിന്ധുസംഭൂതനിശാകരസമാകൃതയേ ।
ജഘന്യജന്‍മവിച്ഛേത്ത്രേ ।
ദേവേന്ദ്രസ്യ വരപ്രദായ ।
പുരന്ദരമഹാഘോരചണ്ഡാലത്വവിമോചകായ ।
കൃതപാണിഗ്രഹോദാരഗുണേന്ദ്രാണീപുരന്ദരായ ।
ദേവരാജമഹാഘോരഗുല്‍മരോഗനിവാരകായ ।
പുരന്ദരമഹാശാപപുരോഗമസമുത്സുകായ ।
ശിലാദജാത്മജേനാശു നന്ദികേശാധികാരിതായ നമഃ । 680 ।

ഓം സുമേരുശൃങ്ഗമൂലസ്ഥവിശ്വസൃഷ്ട്യാദ്യകാരകായ നമഃ ।
ആമൂലദ്വാദശാന്താദ്യാധാരാദിഷു വാസിതായ ।
അദ്വിതീയചിദാനന്ദഘനകല്യാണസുന്ദരായ ।
അശേഷകലുഷാരണ്യദാവാനലശിഖായുതായ ।
ദശപ്രാണമഹാഭൂതപ്രാണായാമകചിന്‍മയായ ।
ആനന്ദചിത്സഭാശൈലാദ്വിനിര്‍ഗതവിഭാവസവേ ।
തേജോമണ്ഡലമധ്യസ്ഥചിദാനന്ദദിവാകരായ ।
ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗായ ।
തേജോമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായ ।
തേജസ്വിനേ ।
തേജസാം നിധയേ ।
കാലാധിദൈവതായ ।
കാലായ ।
അവസ്ഥാനീതമൂര്‍തിമതേ ।
കാലഹന്ത്രേ ।
കാലരൂപിണേ ।
സര്‍വകാലപ്രവര്‍തകായ ।
ചതുരന്തായതമൂര്‍തയേ ।
സര്‍വാവസ്ഥാപ്രവര്‍തകായ നമഃ । 70 ।0 ।

ഓം ചതുരാംനായമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഷഡങ്ഗാവരണോജ്ജ്വലായ ।
മീമാംസാമാംസലാംസായ ।
തര്‍കശാസ്ത്രകശേരുകായ ।
പുരാണേന്ദ്രിയസംയുക്തായ ।
ധര്‍മശാസ്ത്രാത്മചേതനായ ।
ഷട്സ്മൃതിചതുര്‍വേദധനുര്‍വേദപ്രതാപവതേ ।
ഗാന്ധര്‍വവേദഗാനാഢ്യായ ।
ആയുര്‍വേദാരോഗ്യവിദേ ।
അവര്‍ണവിഗ്രഹജ്യോതിഷേ ।
നാട്യകാദിരസാന്വിതായ ।
ചതുഃഷഷ്ടികലാരൂപസര്‍വാവയവസുന്ദരായ ।
മനോവാങ്മയദേഹായ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപവതേ ।
ഭക്തേഷ്ടചിത്തശുദ്ധ്യര്‍ഥം ശാകീകൃതശിശൂത്സവായ ।
ഉമാസ്കന്ദാദിസഹിതമഹാചണ്ഡാലവേഷഭൃതേ ।
സോമയാജിമഹായാഗപ്രവേശവ്യഗ്രവിഗ്രഹായ ।
സോമപൂജ്യസോമയുതസോമസുന്ദരവിഗ്രഹായ ।
സോമയാജിമഹാഭക്തിവ്യക്തിസന്തുഷ്ടമാനസായ ।
പദദ്വയൈര്‍നടത്സോമഹവിര്‍ഭാഗപ്രതിഗ്രഹായ നമഃ । 720 ।

ഓം സോമസൂര്യാഗ്നിനാഡ്യന്തര്‍വീഥീസഞ്ചാരസുന്ദരായ നമഃ നമഃ ।
ഹംസമന്ത്രാക്ഷരദ്വന്ദ്വവാച്യായ ।
വിശ്വാഘമോചകായ ।
ദിഗ്ദേശകാലരഹിതാനന്യായ ।
അചിന്ത്യരൂപവതേ ।
ശതോപനിഷദുദ്ഘുഷ്ടനിത്യാഖണ്ഡപ്രകാശകൃതേ ।
കലാപഞ്ചകകാലാദിത്യാഗരാജതടിത്പ്രഭവേ ।
സുപ്രസന്നേന്ദ്രിയഗ്രാമായ ।
സര്‍വപ്രത്യക്ഷദര്‍ശനായ ।
കൃശാനുരേതസേ ।
സര്‍വാത്മനേ ।
ഊര്‍ധ്വരേതസേ ।
ജിതേന്ദ്രിയായ ।
സമസ്തഗുണസമ്പന്നായ ।
സര്‍വാപഗുണവര്‍ജിതായ ।
നിഷ്പ്രപഞ്ചായ ।
പ്രപഞ്ചാത്മനേ ।
സേന്ദ്രിയായ ।
നിരിന്ദ്രിയായ ।
ശാന്ത്യാദിഷങ്ഗുണോപേതായ നമഃ । 740 ।

ഓം മോഹാദ്യഖിലദോഷഹൃതേ നമഃ ।
നിര്‍മലായ ।
മലധ്വംസിനേ ।
ശാന്തശാശ്വതവിഗ്രഹായ ।
സുഷുംനാന്തഃസമുദിതനാദരൂപിണേ ।
നടാധിപായ ।
നിഃശ്വാസലീലാസഞ്ജാതനിഗമാഗമസന്തതയേ ।
ദേശികാദിഷ്ടമാര്‍ഗൈകദൃശ്യായ ।
ദേശികപുങ്ഗവായ ।
വക്ത്രേ ।
വാചാലകായ ।
വാച്യായ ।
കൈവര്‍തരൂപോദ്വഹായ ।
ജ്ഞാനജ്ഞാതൃജ്ഞേയരൂപായ ।
അജ്ഞാനജ്ഞാനഗോചരായ ।
കൃശാനുഭാനുചന്ദ്രാത്മനേ ।
ത്രേതാഗ്നിപവനാകൃതയേ ।
ദിവാസന്ധ്യാനിശാഽഽകാരായ ।
സന്ധ്യാത്രയനിഷേവിതായ ।
ഗായത്രീമന്ത്രവേദ്യായ നമഃ । 760 ।

ഓം ഗായത്രീത്രിപദാത്മകായ നമഃ ।
വാഗ്ബീജകാമരാജാഖ്യപരാബീജത്രയാഭിധായ ।
ഷഡ്വിധൈക്യാനുസന്ധാനപരദേശികദര്‍ശിതായ ।
ഷഡ്വിധാര്‍ഥസ്വരൂപേണ ഷഡക്ഷരമയാകൃതയേ ।
ത്രയീദര്‍ശിതമൂര്‍ത്യാത്മമന്ത്രമൂര്‍തിമഹാതനവേ ।
ശബ്ദാര്‍ഥമാത്രസാമാന്യബിന്ദുമൂര്‍തിത്രയോജ്ജ്വലായ ।
സന്ധ്യാത്രയാത്മസ്വരൂപത്രിസന്ധ്യാപരിവര്‍ജിതായ ।
വിശ്വാത്മവേദ്യവേദാന്തത്രയീസിദ്ധാന്തദര്‍ശിതായ ।
സച്ചിദാനന്ദവിധൃതസോമാസ്കന്ദമഹേശ്വരായ ।
സമസ്തജനനിധ്യാതചിത്താംബുജസുഖാസനായ ।
പുരുഷാര്‍ഥപ്രദായ ।
പൂര്‍ണായ ।
ഹേയോപാദേയവര്‍ജിതായ ।
സവിമര്‍ശപ്രകാശാത്മസഹജാനന്ദവിഗ്രഹായ ।
ശിവശക്തിസ്വരൂപാത്മശക്തിശക്തിമദാകൃതയേ ।
തത്പദര്‍ഥൈകസ്വരൂപാത്മതത്ത്വമ്പദസുലക്ഷിതായ ।
ആവൃത്തിത്രയസമ്പൂജ്യത്രിലോകീപരിരക്ഷിതായ ।
രത്നസ്തംഭസഹസ്രാഢ്യകലാസമ്പൂര്‍ണമന്ദിരായ ।
ആസീനസ്പന്ദനടനപരശംഭുപരാസഖായ ।
സഹസ്രഭാനുസദൃശായ ।
ചന്ദ്രകോടിസുശീതലായ നമഃ । 780 ।

ഓം അപാരകരുണാസിന്ധവേ നമഃ ।
അസങ്ഖ്യമഹിമാര്‍ണവായ ।
സര്‍വജ്ഞതാദിഷാഡ്ഗുണ്യസംയുതസ്വാത്മവൈഭവായ ।
പഞ്ചാശാദ്വര്‍ണമധ്യസ്ഥപരാപ്രാസാദമന്ത്രഗായ ।
പഞ്ചാശദ്വര്‍ണരാജ്ഞീഭിഃ സ്തുതശാംഭവവൈഭവായ ।
തേജഃപഞ്ചകബിംബോദ്യദ്ദീപജ്വാലാവലോകനായ ।
സോമസൂര്യാഗ്നിനക്ഷത്രവിദ്യുത്പ്രതിമതേജസേ ।
ശ്രീവിദ്യാരാജ്ഞീകരാംഭോജകൃതകൌതുകമങ്ഗലായ ।
മേഘധ്വനിസമാലാപായ ।
വല്‍മീകസാധ്വസധ്വനയേ ।
യജ്ഞേശ്വരായ ।
യജ്ഞമയായ ।
മഹായജ്ഞക്രമാവൃതായ ।
ജപയജ്ഞക്രിയാജ്ഞാനതോഷിതധ്വനയേ ।
മന്ത്രവിദേ ।
വാഗര്‍ഥരൂപായ ।
വാഗീശായ ।
ത്രികാലപ്രണവാഭിധായ ।
ഭക്തോത്സുകായ ।
ഭക്തിഗംയായ ।
ഭക്തി ഗീതസ്തവോന്‍മുഖായ നമഃ । 80 ।0 ।

ഓം ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടാനേകമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ദുഷ്ടാരിബലമര്‍ദനായ ।
ശിവോത്തമായ ।
ശിവതമായ ।
ശിവദാത്രേ ।
ശിവാപ്രിയായ ।
ശിവാനന്ദമയാകാരായ ।
ശിവാപ്രേമവിധായകായ ।
ശിവാമൃതാബ്ധിശീതാംശവേ ।
ശിവാനന്ദാമൃതാര്‍ണവായ ।
ശിവാക്ഷരപരഞ്ജയോതിഷേ ।
ശിവാങ്ഗാധികസുന്ദരായ ।
ശിവാസംസക്തഹൃദയായ ।
ശിവാതോഷിതമാനസായ ।
ശിവാക്ഷരദ്വയാകാരായ ।
ശിവാഗമമുഖാംബുജായ ।
ശിവശൃങ്ഗാരവേഷാഢ്യായ ।
ശിവാകല്യാണസുന്ദരായ ।
ശിവാഗമൈകനിലയായ ।
ശിവോഽഹംഭാവനാ-പ്രീതായ നമഃ । 820 ।

ഓം ശിവജീവാത്മബോധകായ നമഃ ।
ശിവമന്ത്രോപദേശകായ ।
ശിവാഗമോക്തനിയമായ । ഗമായ
ശിവാഗമനദീപകായ ।
ശിവമന്ത്രജ്ഞമുക്തിദായ ।
ശിവമന്ത്രജപപ്രിയായ ।
ഭൂതാധിപായ ।
ഭൂഥനാഥായ ।
ഭൂതവാഹനസുന്ദരായ ।
ഭൂതനാട്യോത്സുകായ ।
ഭൂതസന്ദോഹസുപ്രിയായ ।
ഭൂതചക്രാരാധിതായ ।
ഭൂതസങ്ഘസമാവൃതായ ।
ഭൂതാദികാലവേത്രേ ।
ഭൂതിഭൂഷിതവിഗ്രഹായ ।
ഭൂതസങ്ഘപ്രപൂജിതായ ।
ഭൂതപഞ്ചകവിഗ്രഹായ ।
ലക്ഷകോടിമഹാഭൂതഗണസംരക്ഷകാവൃതായ ।
കോടികോടിമഹാഭൂതരക്ഷിതാണ്ഡബഹിഃസ്ഥലായ ।
പുണ്യാപുണ്യവിനിര്‍മുക്തപുണ്യാപുണ്യസമേക്ഷണായ നമഃ । 840 ।

ഓം സകൃത്സന്ദര്‍ശനാദേവ സുരേന്ദ്രപദദായകായ നമഃ ।
പുണ്യശ്രവണകീര്‍ത്യാത്മനേ ।
പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദായ ।
കരാലമുഖകൃഷ്ണാങ്ഗായ ।
കൃഷ്ണാജിനസുലാഞ്ഛിതായ ।
കോടിചന്ദ്രപ്രഭാകാരപൂര്‍ണചന്ദ്രനിഭാനനായ ।
മഹാകൈരാതവേഷാഢ്യപാര്‍ഥപ്രഹരമൂര്‍ധകായ ।
മഹാപാശുപതാസ്ത്രേശദാനതോഷിതപാണ്ഡവായ ।
മഹാഗണേശവിധ്വസ്തവിഘ്നസിദ്ധൌഘവന്ദിതായ ।
മഹാപ്രലയംസഭൂതസര്‍വപ്രാണ്യുപസംഹൃതയേ ।
മഹാപ്രലയകാലാന്തസൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിധായകായ ।
മൂലാത്മകോഷഃകാലസ്ഥമുദ്ഗാന്നപ്രിയമാനസായ ।
സ്വാധിഷ്ഠാനാത്മകപ്രാതര്‍ദധ്യന്നപ്രിയമാനസായ ।
മണിപൂരാത്മമധ്യാഹ്നഘൃതമുദ്ഗാന്നമാനസായ ।
അനാഹതാത്മസായാഹ്നഗുളാന്നപ്രിയമാനസായ ।
വിശുദ്ധയാത്മനിശാസന്ധ്യാപായസാന്നപ്രിയാത്മകായ ।
ആജ്ഞാത്മകാര്‍ധയാമസ്ഥസര്‍വാന്നപ്രിയമാനസായ ।
സമുദ്ഗശര്‍കരാജ്യാന്നമാഷാപൂപരസപ്രിയായ ।
സമുദ്ഗചോചകൈര്‍മിശ്രസൂചീഘനബഹുപ്രിയായ ।
നാനാകോണമധുച്ഛിദ്രനാനാഭക്ഷ്യബഹുപ്രിയായ നമഃ । 860 ।

ഓം ലീലാമാത്രകൃതാനേകജഗദുത്പത്തിനാശനായ നമഃ ।
അവ്യാജകരുണാമൂര്‍തയേ ।
അജ്ഞാനധ്വാന്തഭാസ്കരായ ।
മാര്‍താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യവീരഖഡ്ഗവിരാജിതായ ।
വീരഭദ്രസമാരാധ്യവൃഷഭേന്ദ്രവിലാസിതായ ।
വേദമാര്‍ഗൈകനിപുണായ ।
വേദാന്തപരിനിഷ്ഠിതായ ।
വൈദികാചാരസമ്പന്നായ ।
വാമദേവവരപ്രദായ ।
ഊര്‍ധ്വസ്വായംഭുവാദൃശ്യായ ।
ദിവ്യസ്വായംഭുവാത്മകായ ।
മന്വാത്മനേ ।
ശൈവസമ്പന്നായ ।
സകൃത്സന്താനബോധകായ ।
കമലാപതിസംസേവ്യകമലാസനപൂജിതായ ।
ഉക്ഷപതാകാപതയേ ।
ഹരായ ।
ആരൂഢവൃഷധ്വജായ ।
അജയ്യഗോപദീപ്യഗ്രായ ।
മഹാകാരുണികോത്തമായ ।
ജഗത്പ്രദീപരൂപിണേ ।
ലോകത്രയവിഭാവനായ നമഃ । 880 ।

ഓം ജഗദ്ധിതൈഷിണേ നമഃ ।
ദിവ്യാത്മനേ ।
ശ്രീമതേ അമിതവിഗ്രഹായ ।
മഹാഗ്രാസായ ।
മഹാമാനിനേ ।
ക്ഷയദ്വീരായ ।
ശാശ്വതായ ।
ശ്രീക്ഷേത്രഭൈരവായ ।
കൈവര്‍തകന്യകോദ്വഹായ ।
നൃസിംഹഹന്ത്രേ ।
കാമാരയേ ।
വിഷ്ണുമായാന്തകായ ।
ത്ര്യംബകായ ।
ശിപിവിഷ്ടായ ।
മഖാരയേ ।
നീലലോഹിതായ ।
മഹാപ്രാണായ ।
മഹാജീവായ ।
പ്രാണാപാനപ്രവര്‍തകായ ।
വ്യോമവ്യാപിനേ ।
വ്യോമരൂപായ നമഃ । 90 ।0 ।

ഓം വ്യോമസൂക്ഷ്മായ നമഃ ।
വിരാണ്‍മയായ ।
ഏകാധിപത്യസാംരാജ്യപ്രദായ ।
ഏകാന്തപൂജിതായ ।
ദ്വിരൂപശിവശക്ത്യാത്മനേ ।
ഹംസദിവ്യാക്ഷരാഭിധായ ।
ത്രിമാത്രപ്രണവധ്യേയായ ।
ത്ര്യക്ഷായ ।
ത്രിജഗദീശ്വരായ ।
ചതുര്‍മുഖാദിസംസേവ്യായ ।
ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദായ ।
പഞ്ചാക്ഷരപരഞ്ജ്യോതിഷേ ।
പഞ്ചാക്ഷരമയാകൃതയേ ।
പഞ്ചാക്ഷരപ്രാണരൂപായ ।
പഞ്ചാക്ഷരജപപ്രിയായ ।
പഞ്ചാക്ഷരഗ്രഹാധീശായ ।
പഞ്ചാക്ഷരതിരോഹിതായ ।
പഞ്ചാക്ഷരസദാവ്യാപിനേ ।
പഞ്ചാക്ഷരപുരേശ്വരായ ।
പഞ്ചാക്ഷരപ്രമാണജ്ഞായ നമഃ । 920 ।

ഓം പഞ്ചാക്ഷരകമുക്തിദായ നമഃ ।
പഞ്ചാക്ഷരവിദീപ്തായ ।
പഞ്ചാക്ഷരഫലപ്രദായ ।
പഞ്ചാക്ഷരനിവാസീനക്ഷീരാര്‍ണവമണയേ ।
നടായ ।
പഞ്ചാക്ഷരമഹാമന്ത്രശബ്ദബ്രഹ്മാക്ഷരോജ്ജ്വലായ ।
ചതുഃഷഷ്ടികലാതീര്‍ഥദേവതാകോടിസംശ്രിതായ ।
ശ്രീമത്സ്വാത്മകലാമൂര്‍ധ്നി ജടാഗങ്ഗാകലാധരായ ।
ശ്രീമദ്ഭഗീരഥേന്ദ്രായ ഭൂവാരാണസിദര്‍ശകായ ।
ശ്രീമത്കാത്യായനീമുഖ്യശക്തിപാണിഗ്രഹോത്സുകായ ।
ഷഡങ്ഗസംസ്ഥിതായ ।
സപ്തകോടീശ്വരനിഷേവിതായ ।
അഷ്ടമൂര്‍തയേ ।
അനേകാത്മനേ ।
അഷ്ടൈശ്വര്യഫലപ്രദായ ।
നവതത്വാതീതമൂര്‍തയേ ।
നവാക്ഷരജപപ്രിയായ ।
ദശായുധായ ।
ദശഭുജായ ।
ദശദിഗ്വ്യാപ്തവിഗ്രഹായ ।
ഏകാദശമഹാരുദ്രരൂപിണേ ।
സര്‍വജഗത്പ്രഭവേ ।
ഭൂലോകജനപുണ്യൌഘസമ്പ്രാപ്തകമലാലയായ ।
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശസ്മിതശോഭിമുഖാംബുജായ ।
ദയാതരങ്ഗിതാപാങ്ഗവിലോകനവിലാസവതേ നമഃ । 940 ।

ഓം വരദാഭീതിപരശുമൃഗാസക്തകരാംബുജായ നമഃ ।
കോടികന്ദര്‍പലാവണ്യപുണ്യസര്‍വാങ്ഗസുന്ദരായ ।
സൌന്ദര്യലഹരീപൂര്‍ണരാജകുംഭേശവിഗ്രഹായ ।
നിജാവയവഗന്ധശ്രീസുഗന്ധിതദിഗന്തരായ ।
ശ്രവണാനന്ദസന്ദായിസൌന്ദര്യമൃദുഭാഷണായ ।
കര്‍പൂരധൂലിമിലിതഭസ്മോദ്ധൂലിതപാണ്ഡരായ ।
മഹാമൃഗമദോദ്ദാമകൃഷ്ണഗന്ധസുഗന്ധിതായ ।
കര്‍പൂരകുങ്കുമാദ്യഷ്ടചന്ദനദ്രവചര്‍ചിതായ ।
കാലാഗരുകൃതാനേകധൂപാമോദസുമോദിതായ ।
ഗവ്യനിര്‍വര്‍തിതാനേകപ്രദീപാവലിഭാസുരായ ।
സമുദ്രഗരലഭ്രാജദ്ഗലസ്ഥലസുശോഭിതായ ।
തിലോത്തമോര്‍വശീരംഭാകല്‍പിതാരാത്രികക്രമായ ।
സായന്തനമഹാദീപമങ്ഗലാരാധനക്രമായ ।
ദര്‍പണാന്തര്‍ഗതസ്വാത്മപ്രതിബിംബനിഭേക്ഷണായ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലസങ്കാശശ്വേതച്ഛത്രവിരാജിതായ ।
പാര്‍ശ്വദ്വയപരിഭ്രാജച്ചാമരാവലിരാജിതായ ।
താപിഞ്ഛനീലപിഞ്ഛൌഘച്ഛായാസഞ്ഛാദിതാംബരായ ।
മയൂരവ്യജനോദ്ഭൂതമന്ദമാരുതസന്തതയേ ।
ഋഗ്യജുഃസാമജസ്തോത്രശ്രവണോത്സുകമാനസായ ।
തരുണീഭിഃ സമാരബ്ധശുദ്ധനൃത്തേക്ഷണപ്രിയായ നമഃ । 960 ।

ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മഷഡങ്ഗാര്‍ണപഞ്ചബ്രഹ്മഷഡങ്ഗകായ നമഃ ।
ഏകമന്ത്രഷഡങ്ഗാര്‍ണപഞ്ചവ്രഹ്മഷഡങ്ഗവതേ ।
അഷ്ടത്രിംശത്കലാകൢപ്തതനുവീക്ഷണവൈഭവായ ।
വ്യോമവ്യാപിമഹാമന്ത്രവര്‍ണിതനേകശക്തികായ ।
അനന്താദിശിവധ്യാനനന്ദിഭൃങ്ഗ്യാദിസേവിതായ ।
ദശായുധാദിദിക്പാലൈര്‍ദിക്പതിദ്വിദശാവൃതായ ।
ശതരുദ്രാവൃതപ്രാന്തസഹസ്രഗണപാവൃതായ ।
സിദ്ധഗന്ധര്‍വയക്ഷാദിദേവസങ്ഘനിഷേവിതായ ।
അനേകജന്‍മസംസിദ്ധപുണ്യലഭ്യപദാംബുജായ ।
നിത്യതൃപ്താനാദിബോധസ്വതന്ത്ത്രാലുപ്ത്യനന്തകായ ।
പ്രത്യുപ്തനവരത്നൈഘസിംഹാസനവരസ്ഥിതായ ।
ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായ ।
സാക്ഷാത്സകലീകൃതവിഗ്രഹായ ।
വസന്തവാതസന്തുഷ്ടായ ।
വസന്തനര്‍തനോത്സുകായ ।
ശ്രീനീലോത്പലനായക്യാഃപാണിഗ്രഹണഭാസ്വരായ ।
സംസാരതാപവിച്ഛേത്ത്രേ ।
മഹാസംസാരകാരകായ ।
ഈഷണാരഹിതോദ്യുക്തശിവജ്ഞാനപ്രദായകായ ।
ഹാടകക്ഷേത്രസംഭൂതജീവന്‍മുക്തിപ്രദായകായ ।
ഹാടകാഭരണാബദ്ധസര്‍വാവയവശേഭിതായ നമഃ । 980 ।

ഓം ശേഖരീകൃതശീതാംശുജാഹ്നവീബദ്ധമസ്തകായ നമഃ ।
ശരച്ചന്ദ്രസമാകാരവദനായ ।
മഞ്ജുലസ്വനായ ।
പ്രലയാഗ്നിസമാകാരഹാലാഹലവിഷാശനായ ।
അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ ।
നീലകന്ധരായ ।
കനകാങ്ഗദകേയൂരകമനീയഭുജാന്വിതായ ।
ഝലഞ്ഝലിതശബ്ദൌഘകടകാബദ്ധപാദുകായ ।
വ്യാഘ്രചര്‍മധരായ ।
വ്യാഘ്രപാദപൂജിതപാദുകായ ।
ആനന്ദവനമധ്യസ്ഥായ ।
സര്‍വാനന്ദവിധായകായ ।
സിദ്ധേശ്വരായ ।
സര്‍വസിദ്ധപൂജിതായ ।
പരമാദ്ഭുതായ ।
ഷഷ്ടിത്രിംശത്സങ്ഖ്യാതലീലാകല്‍പിതവിഗ്രഹായ ।
ലോകസംരക്ഷണാര്‍ഥായ രാജവേഷധരായ ।
നാനാവിചിത്രവേഷാഢ്യായ ।
നാനാസിദ്ധാന്തവേദിനേ ।
ദിവ്യശൃങ്ഗാരവേഷാഢ്യായ ।
നാമരൂപവിവര്‍ജിതായ നമഃ । 1000 ।

ഓം ദിഗംബരായ നമഃ ।
അവ്യയായ ।
ശൃങ്ഗാരവനമധ്യഗായ ।
ഭൂദാരരൂപവൈകുണ്ഠപരിമൃഗ്യപദാംബുജായ ।
ഹംസരൂപഹംസവാഹാദൃഷ്ടശിരസേ ।
ലേലിഹാനമഹാഘോരമഹാതേജഃസ്വരൂപവതേ ।
ചന്ദ്രഹാസദ്വയയുതചന്ദ്രഹാസമുഖാന്വിതായ ।
വീഥീവിടങ്കസാംബായ ।
സ്വാത്മപൂജനതത്പരായ ।
മഹാഭിഷേകനൈവേദ്യമഹാപൂജനതത്പരായ ।
വിരാഡാധാരമൂലസ്ഥത്യാഗാരാജമഹേശ്വരായ ।
ശ്രീസോമാസ്കന്ദവീഥീവിടങ്കസാംബപരമേശ്വരായ നമഃ । 1010 ।
ശ്രീത്യാഗരാജായ ।
കൃപാനിധയേ ।
ദയാനിധയേ നമഃ ।

ഇതി ശ്രീത്യാഗരാജ-മുചുകുന്ദ-സഹസ്രനാമാവലീ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Tyagaraja Muchukunda:

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment