Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Shri Tyagaraja Muchukunda Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீத்யாக³ராஜமுசுகுந்த³ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ௐ ஶ்ரீமத்த்யாக³மஹாராஜாய நம: ।
ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸநேஶ்வராய ।
ஶ்ரீராஜராஜாய ।
ஶ்ரீநாத²ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜமத்⁴யகா³ய ।
ஶ்ரியா ஸஹநிவாஸாய ।
ஶ்ரீநாத²பரிபூஜிதாய ।
ஶ்ரீபுரைகநிவாஸிநே ।
ஶ்ரீஹம்ஸநடநேஶ்வராய ।
ஶ்ரீவித்³யாத்மகரூபாய ।
ஶ்ரீபீடா²ந்தர்நிவாஸிநே ।
ஶ்ரீவித்³யாச்சா²தி³த ஹ்ருʼத³யாய । ஆச்சா²த்³ய
ஶ்ரீவித்³யாஹம்ஸஸம்புடாய ।
ஶ்ரீவித்³யாபரிதா⁴நாக்²யாய ।
ஶ்ரீபூஜிதபதா³ம்பு³ஜாய ।
ஶ்ரீமத்த்யாக³விநோதா³க்²யவாஸநைகப³ஹுப்ரியாய ।
ஶ்ரீஶிவாய ।
ஶ்ரீஶிவதராய ।
ஶ்ரீஶிவாயா: ப்ரியங்கராய ।
ஶ்ரீவித்³யாயாஸ்த்ரிக²ண்டா³த்மஸோமாஸ்கந்த³ஸ்வரூபவதே ।
ஶ்ரீமூலாதா⁴ரநிலயாய நம: । 20 ।

ௐ ஶ்ரீபா⁴ரதீஶிவாப்ரியாய நம: ।
ஸச்சிதா³நந்த³ரூபாய ।
ஶ்ரீவித்³யாமோக⁴வைப⁴வாய ।
ஸதா³ஶிவமஹாகாரஸர்வாக³மவிவேசிதாய ।
ஸத்பூஜ்யாய ।
ஸகலாய ।
ஸர்வாதீதஸ்வரூபிணே ।
ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மநே ।
ஸர்வபூ⁴தலயங்கர்த்ரே ।
ஸர்வஸாந்நித்⁴யகாரகாய ।
ஸர்வமந்த்ரமயாக்ருʼதயே ।
ஸர்வமந்த்ரேஶ்வராய ।
ஸர்வயந்த்ரேஶ்வராதி⁴பாய ।
மஹாகல்பமஹாகோ⁴ரமஹாதாண்ட³வநாயகாய ।
அஜபாதாண்ட³வப்ரியாய ।
ஹம்ஸதாண்ட³வஸுப்ரீதாய ।
ஹாதி³வித்³யாஸ்வரூபிணே ।
அம்பி³காகு³ஹஸம்யுதாய ।
அரிஷ்டமத²நாய ।
ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶநாய நம: । 40 ।

ௐ ஸர்வபூ⁴தஸ்வரூபிணே நம: ।
ஸர்வபூ⁴தாதி⁴பேஶ்வராய ।
ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ஹாரிணே ।
ஸதா³ராத்⁴யாய ।
ஸமாக்ருʼதிநே । ஸமாக்ருʼதயே
ஸர்வஶக்திமயாய ।
ஸர்வஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதாய ।
ஸர்வமங்க³ளரூபாய ।
நமதாம் ஸத்³க³திப்ரதா³ய ।
மூலமந்த்ரஸ்வரூபிணே ।
முலவித்³யாஜபப்ரியாய ।
மூலஶ்ருʼங்கா³டநிலயாய ।
முக்திமார்க³ப்ரகாஶகாய ।
ரத²ப்ரியாய ।
பூ⁴மிரதா²ய ।
சந்த்³ரபா⁴ஸ்வச்சக்ரரதா²ய । var சந்த்³ரபா⁴ஸ்கரசக்ரரதா²ய
க்ஷோணீரத²வராஸீநாய । வராஸநாய
மஹாரத²வரஸ்தி²தாய ।
சது:ஷஷ்டிகலாஸ்தம்ப⁴ரதா²ரூட⁴மஹாரதா²ய ।
ஶதாரசக்ரஸம்யுக்தரதா²ரோஹணஶோப⁴நாய நம: । 60 ।

ௐ த்ரிதத்த்வரத²ஸம்ஸ்தா²யிநே நம: ।
ஶிவதத்த்வவிமாநகா³ய ।
ஶ்ரீக³ணாதீ⁴ஶ்வரஸ்கந்த³த்³வாரபத்³ரத²பா⁴ஸுராய ।
var க³ணாதீ⁴ஶ்வரஸம்யுக்த ஸரஸ்கந்த³ த்³வாரோத்³யத்³ரத² பா⁴ஸுராய
அஶ்வாயிதசதுர்வேதா³ய ।
ரதா²வநிபராயணாய ।
ஶராயிதரமாகாந்தாய ।
ஸாரதீ²பூ⁴தவிஶ்வஸ்ருʼஜே ।
சாபாயிதமஹாமேரவே ।
தூணீக்ருʼதமஹார்ணவாய ।
கு³ணீக்ருʼதப²ணீஶாநாய ।
ஶாஸ்த்ரரஜ்ஜுஸமாக்ருʼதாய ।
மார்தாண்ட³ப்ரதிமத்³யுதயே ।
ஸோமஸுந்த³ரவிக்³ரஹாய ।
மேருதுல்யத்ரிசக்ராத்மரதே²ந த்ரிதி³வாக³தாய ।
ஸௌத⁴ஸாந்நித்⁴யஸம்பூர்ணவீதீ²ஸஞ்சாரஸுந்த³ராய ।
மஹாப²ணிமஹாரஜ்ஜுஸமாக்ருʼஷ்டமஹாரதா²ய ।
மந்த³ஸ்மிதமுகா²ம்போ⁴ஜஸ்மிதத³க்³த⁴புராஸுராய ।
லலாடநயநஜ்வாலாஜாலத³க்³தா⁴ங்க³மந்மதா²ய ।
பாத³ப்ரஹாரஸங்க்ஷுப்³த⁴வக்ஷ:ஸ்த²லக்ருʼதாந்தகாய ।
பாதா³க்³ரகல்பிதாத்யுக்³ரசக்ரச்சி²ந்நஜலந்த⁴ராய நம: । 80 ।

ௐ பாதா³ந்தர்த³ர்ஶநார்தா²ய க³ஜஸம்ஹாரகர்மக்ருʼதே நம: ।
த³க்ஷயஜ்ஞஸமுத்பந்நஶிவநிந்தா³நிவாரகாய ।
விதி⁴க³ர்வஶிரோஹாரிகபாலமாலயா யுதாய ।
அந்த⁴காஸுரவிச்சே²த³ஜக³த்³த்⁴வாந்தநிவாரகாய ।
த³ஶாஸ்யபு⁴ஜத³ர்பக்⁴நபாதா³ங்கு³ஷ்ட²ப³லோஜ்ஜ்வலாய ।
குண்ட³லிந்யதி⁴தே³வாய ।
குலகுண்டா³லயஸ்தி²தாய ।
ஆதா⁴ரகுண்ட³லிந்யஸ்தத³க்ஷபாத³ஸரோருஹாய ।
பராஶக்திபராதீ⁴ஶபராக்²யாகுண்ட³லீஶ்வராய ।
குடிலாரூபகுண்ட³ல்யாரோபிதஸ்வபதா³ம்பு³ஜாய ।
ஶ்ரீமத்ஸஹஸ்ரபத்ராக்²யகுலகுண்டா³லயஸ்தி²தாய ।
கடகீக்ருʼதபோ⁴கீ³ந்த்³ரகுண்ட³லீக்ருʼதபந்நகா³ய ।
பிங்க³லேடா³ரஜ்ஜுப³த்³த⁴குண்ட³லீவ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜாய ।
குண்ட³ல்யுபரிவிந்யஸ்தகிங்கிணீபத³ஶோபி⁴தாய ।
ஶப்³தோ³பாதா³நஸர்வாத்மஶக்திகுண்ட³லிபூ⁴ஷணாய ।
சலந்நூபுரபாதா³ப்³ஜாய ।
அஜ்ஞாநதிமிராருணாய ।
பாத³பங்கஜவிந்யஸ்தபஞ்சஶீர்ஷப²ணீஶ்வராய ।
ப்ராணாயாமபரப்ராணாய ।
ப்ராஜ்ஞாப்ராணப்ரகாஶகாய நம: । 10 ।0 ।

ௐ ஸுஷும்நாந்தரவாஸிநே நம: ।
ஶிஷ்டேஷ்டஸித்³தி⁴தா³யகாய । var ஶிஷ்டதா³யகாய
ஶரபா⁴ஶ்லிஷ்டதே³ஹாய ।
ஶரபா⁴ய ।
ஸால்வபக்ஷிராஜே ।
ந்ருʼஸிம்ஹக³ர்வஸர்வஸ்வநிர்வாபணது⁴ரந்த⁴ராய ।
ப்ரலயாநலஸஜ்வாலஹாலாஹலவிஷாஶநாய ।
ஸபிங்க³லஸுஶோபா⁴ப⁴ஸூக்ஷ்மாய । அவஸூக்ஷ்மணாய
ஸ்தூ²லகோ³புராய ।
சதுர்வேத³மயஸ்தம்ப⁴ரங்க³மத்⁴யஸ்த²லஸ்தி²தாய ।
ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்த²ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷணாய ।
சதுர்யோக³யுக³த்³வாரஸதா³நந்த³ரஸஸ்தி²தாய ।
சது:ஷஷ்டிகலா ஶோபி⁴நிஜாலயயுதாய । ஷஷ்டிஜால
கலாஷோட³ஶகஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரஸ்தா²நமத்⁴யகா³ய ।
ஸஹஸ்ரபாத³மாணிக்யமண்ட³பஸ்தா²நநாயகாய ।
தே³வாஶ்ரயமஹாரத்நமண்ட³பாஸீநதை³வதாய ।
பதாகாபடலை ராஜத³க்³ரமண்ட³பஶோபி⁴தாய ।
தாராகாரஸமாகாரஸ்தூபீபஞ்சகமத்⁴யகா³ய ।
அஷ்டாத³ஶபுராணார்த²வாங்மநாந்யுதமந்தி³ராய ।
அஷ்டாவிம்ஶதிமந்த்ராத்மப²லகாகீலிதாஸநாய நம: । 120 ।

ௐ ரத்நஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ராட்⁴யகலாஸம்பூர்ணமந்தி³ராய நம: ।
கலாபஞ்சகஸம்ஸித்³த⁴பி⁴த்தி யுக்தஸபா⁴ந்தராய । ஸம்ஸித்³த⁴ப⁴க்தி
வீதீ²விடங்கரூபாய ।
ஸ்வயம்பூ⁴தஸ்வரூபவதே ।
விடங்க³விஷ்ணுஹ்ருʼத³யநிவாஸோத்ஸுகமாநஸாய ।
விடங்கவீதீ²ஸம்பூ⁴தஶ்வாஸநி:ஶ்வாஸரூபவதே ।
விடங்கவீதீ²ஸம்பூ⁴தவ்யஷ்டித்³வாரவிநிர்க³தாய ।
விடங்கவிவிதா⁴காரவீதீ²ஸஞ்சாரமஞ்ஜுளாய ।
விதி⁴விஷ்ணுவிராட்³விஶ்வவீதீ²விடங்கரூபவதே ।
விடங்காவயவாய ।
வீரக²ட்³க³த்³வயாந்விதாய ।
அஜ்ஞாநதிமிரத்யாக³விஜ்ஞாநமயவேத³நாய ।
காரணேஶபரித்யாக³நித்யாநந்த³நிஜாஸநாய ।
ஸர்வோபாதி⁴பரித்யாக³ஸர்வத்யாக³ரமாந்விதாய ।
த்யாக³வைப⁴வஸம்யுக்தத்யாக³த்⁴வஜவிராஜிதாய ।
வித்³வஜ்ஜநத⁴நத்யாகி³நே ।
த்யாகி³த்யாக³பராயணாய ।
ஸர்வப³ந்த⁴பரித்யாகி³ஸர்வஸம்ஶுத்³தி⁴காரகாய ।
ப்³ரஹ்மாதி³காரணத்யாக³ராஜராஜஶிகா²மணயே ।
கலிதோ³ஷபரித்யாக³கல்மஷாதி³விவர்ஜிதாய நம: । 140 ।

ௐ அத்⁴வஷட்கபரித்யாக³ராஜமாநபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ஷடா³கா⁴ரபரித்யாக³பரமாநந்த³விக்³ரஹாய ।
து³ஷ்டதூ³ரபரித்யாக³ஶிஷ்டமார்க³ப்ரவர்தகாய ।
அஶேஷது³ரிதத்யாக³ப்ரபா⁴மண்ட³லமத்⁴யகா³ய ।
ப்ரபா⁴மண்ட³லஸத்யாக³ராஜமாநமஹேஶ்வராய ।
ப்ரபஞ்சகாலஸத்யாக³ராஜமாநதடித்ப்ரபா⁴ய ।
ப்ரமாணரீதிஸத்யாக³ப்ரமாணைகஶிரோமணயே ।
காரணேஶபரித்யாக³கல்பிதாத்மமஹாக்ருʼதயே ।
கலாஷோட³ஶஸத்யாக³நாதா³ந்தலிகி²தாக்ருʼதயே ।
பஞ்சமந்த்ரஷட³ங்கா³தி³பரித்யாக³பதா³ம்பு³ஜாய ।
மேதா⁴தி³கோ³ந்மநாந்தாதி³பரித்யாக³விராஜிதாய ।
அஶேஷஸாரத்யாகி³நே ।
அம்ருʼதாம்போ⁴தி⁴மத்⁴யகா³ய ।
பராத்பரதராய ।
பராபரவிவர்ஜிதாய ।
ஸாயாஹ்நஜ்வலநோத்³பூ⁴தநீராஜநவிராஜிதாய ।
புரத்ரயஜயோத்³பூ⁴தநீராஜநவிராஜிதாய ।
இந்த்³ராணீஹஸ்தவிந்யஸ்தநீராஜநவிராஜிதாய ।
த்ரிதத்த்வவ்ருʼத்திநீராஜ்யநீராஜநவிராஜிதாய ।
காலப⁴ஜ்ஜநவிஶ்ராந்திநீராஜநவிதி⁴ப்ரியாய நம: । 160 ।

ௐ காலப⁴ஞ்ஜநகாலாக்³நிஜ்வாலாநீராஜநப்ரியாய நம: ।
காலப⁴ஜ்ஜநவிஶ்ராந்திகௌ³ரீநீராஜநப்ரியாய ।
மஹாப்ரலயகாலாந்தகௌ³ரீநீராஜநப்ரியாய ।
ரமாவாணீஶசீமுக்²யநீராஜநப³ஹுப்ரியாய ।
த்ரிதத்வவ்ருʼத்திநீராஜ்யநீராஜநஸுரக்ஷிதாய ।
உபஸம்ஹாரஸாயாஹ்நநீராஜநஸுரக்ஷிதாய ।
ஸாயாஹ்நஜ்வலநோத்³பூ⁴தக்ஷாரக்ஷிதவிஷ்டபாய ।
ஸம்ஸாரார்ணவஸம்மக்³நஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தாய ।
தே³வலோகாக³தாபௌ⁴மபாரிஜாதஸுமார்சிதாய ।
ஜவந்தீகுஸுமாப³த்³த⁴க்ருʼஷ்ணாக³ருஸுகர்ணிகாய ।
மல்லிகாமாலதீஜாதீம்ருʼது³லாங்க³மநோஹராய ।
ரம்பா⁴புஷ்பாஞ்சலிப்ரீதாய ।
பஞ்சாஷ்டகுஸுமார்சிதாய ।
கஹ்லாரகுஸுமப்ரீதாய ।
ஜவந்தீகுஸுமோஜ்ஜ்வலாய ।
பரஶம்பூ⁴ஹ்ருʼது³த்³பூ⁴தஜவந்தீகுஸுமப்ரியாய ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மகோத்பு²ல்லமல்லிகாதா³மமண்டி³தாய ।
ஜவந்தீமல்லிகாஜாதீகஹ்லாரஸ்ரங்மநோஹராய ।
சம்பகாஶோகபுந்நாக³ஸௌக³ந்தி⁴கஸுக³ந்தி⁴தாய ।
தே³வவாபீஸமுத்³பூ⁴தகஹ்லாரகுஸுமப்ரியாய நம: । 180 ।

ௐ தே³வலோகாக³தாபௌ⁴மபுஷ்பமண்ட³பமண்டி³தாய நம: ।
ஸதா³ஶிவமுகோ²த்³பூ⁴தஸௌக³ந்தி⁴குஸுமப்ரியாய ।
மந்தா³ரதருஸந்தாநமஹாராத⁴நதத்பராய ।
க³ங்கா³லங்க்ருʼதமூர்த்⁴நே ।
ஜ்ஞாநசந்த்³ரகலாத⁴ராய ।
பூர்வாங்க³ரம்யதே³ஹாய ।
அபராங்க³மநோஹராய ।
அத்யந்தஸுந்த³ரதரரஸாபாங்க³விரஜிதாய ।
அதிஸுந்த³ரஸர்வாங்கா³ய ।
அம்பி³காஸ்கந்த³ஸுந்த³ராய ।
அஶேஷது³ரிதத்⁴வம்ஸிநே ।
விஶேஷஸுக²தா³யகாய ।
அரிஷ்டமத²நாய ।
ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶநாய ।
பரித்யக்தது³ராசாராய ।
ஶிஷ்டமார்க³ப்ரகாஶகாய ।
து:³க²ஸாக³ரநிர்மக்³நஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தாய ।
அநந்தகாலஸத்யாத்மநே ।
ஸ்தி²ரவித்³யுத்ஸமப்ரபா⁴ய ।
ப்ரமாணவேத்³யரூபாய நம: । 20 ।0 ।

ௐ த்யாக³வித்³யாவிநோதா³ய நம: ।
கவிதாரஸிகாய ।
கவயே ।
ஸ்வஹ்ருʼதா³வேத்³யசித்³க⁴நாய ।
தேஜோக³ர்பி⁴தமார்தாண்ட³சிதா³நந்த³நிஜார்சிதாய ।
நிஷ்கலாகாரஸத³நஸகலீக்ருʼதவிக்³ரஹாய ।
தி³வ்யசக்ரக³ணாதீ⁴ஶாய ।
பீ³ஜசக்ரபிதாமஹாய ।
பி³ந்து³சக்ரஸ்த²விஷ்ணவே ।
நாத³சக்ரமஹேஶ்வராய ।
ஶக்திசக்ரஸ்த²ஜீவாத்மநே ।
ஶாந்திசக்ரபராத்மகாய ।
ஶாந்த்யதீதேந்து³பி³ம்ப³ஸ்த²கு³ரவே ।
பரமசிந்மயாய ।
நிஷ்கம்பாய ।
அசலமூர்தயே ।
ஶ்வாஸநி:ஶ்வாஸகம்பிதாய ।
அந்தர்யாமிநே ।
ஜக³த்³தா⁴த்ரே ।
கர்த்ரே ।
காரயித்ரே நம: । 220 ।

ௐ வாமரூபஜகா³த்³தா⁴த்ரே நம: ।
ஜ்யேஷ்ட²ரூபஜநார்த³நாய ।
ரௌத்³ரரூபஹராகாராய ।
மஹாபி³ந்த்³வாஸநஸ்தி²தாய ।
அம்பி³காரூபவிலஸச்சா²ந்த்யா ஸமரஸக³தாய ।
துர்யாதீதஸமாக³ம்யஸ்வாநுபூ⁴திப்ரமாணகா³ய ।
ஆத்மதத்த்வாதி⁴பப்³ரஹ்மணே ।
வித்³யாதத்த்வாதி⁴பஹரயே ।
ஶிவதத்த்வாதி⁴பருத்³ராய ।
ஸர்வதத்த்வாதி⁴பஶிவாய ।
ஸர்வார்த²ஸவஶப்³தா³த்மஸர்வஶப்³தை³ககாரணாய ।
ஸர்வபூ⁴தாநுகம்பிநே ।
ஸர்வாபாஶவிமோசகாய ।
ஸர்வயோநிக்ஷோப⁴காய ।
ஸர்வபீ³ஜஸ்வரூபவதே ।
ஸர்வபூ⁴தத³யாலவே ।
ஸர்வபூ⁴தாப⁴யப்ரதா³ய ।
மஹாப்ரகாஶதி³வ்யாத்மநே ।
மஹாநந்த³மஹாநடாய ।
மஹாமந்த்ராய நம: । 240 ।

ௐ மஹாயந்த்ராய நம: ।
மஹாவாச்யாய ।
மஹாவபுஷே ।
மஹாமந்த்ரஸ்வரூபாய ।
மஹாஸௌந்த³ர்யவாரித⁴யே ।
மஹாபை⁴ரவபே³ஷாய ।
மஹாவிஜ்ஞாநவிக்³ரஹாய ।
மஹாப³லஸமாயுக்தாய ।
மஹாமாதங்க³மர்த³நாய ।
ஹரிமோஹநபி⁴க்ஷாடஸம்ப⁴வஸ்வாத்மகைங்கராய ।
note அத்ர மோஹிந்யவதாரப்⁴ருʼதோ விஷ்ணோ: பி⁴க்ஷாடாவஸரப்⁴ருʼதஶ்ச
ஶிவஸ்ய புத்ரபூ⁴தஸ்ய ஹரிஹரபுத்ரஸ்ய த்³ராவிட்³யாம் “அய்யநார்”
இதி க்²யாதஸ்ய நிர்தே³ஶ: ।

ஸுவர்ணவர்ணருசிராய ।
ஸுந்த³ராய ।
ஸுந்த³ரப்ரியாய ।
ஸுந்த³ரேஶஸ்ய வைவாஹ்யஸ்த²க³ய்யஶாஸநீக்ருʼதாய ।
note அத்ர “தடு³த்து ஆட்கோண்டா³ர்” stopped and accepted
இதி த்³ராவிட³யுக்தேரநுவாத:³ க்ருʼத: ।

ஸுந்த³ரப்ரோக்தபத்³யௌக⁴ஶ்ரவணோத்ஸுகமாநஸாய ।
ஸுந்த³ரப்ரார்த²நாநாக்ல்ருʼப்ததௌ³த்யகர்மவிஹாரவதே ।
தே³வாஶ்ரயஸமாயாதப⁴க்தபத்³யாத்³யவாக்ப்ரதா³ய ।
ப⁴க்தஸுந்த³ரஸங்கீ³தத்³ராவிட³ஸ்தோத்ரதோஷிதாய ।
வ்ருʼத்³தி⁴க்ஷயவிஹீநேந்து³ஸுந்த³ரப்ரியத³ர்ஶநாய ।
பரவாஸுந்த³ரத்³வந்த்³வஸந்தா⁴நக்ஷமபேஶலாய நம: । 260 ।

ௐ பரவாகீ³தஸந்துஷ்டாய நம: ।
பரவாதௌ³த்யகோவிதா³ய ।
க்ருʼதவாதபுரேஶஜ்ஞாநதீ³க்ஷோபதே³ஶாய ।
ஜ்ஞாநஸம்ப³ந்த⁴பத்³யௌக⁴ஶ்ரவணோத்ஸுகமாநஸாய ।
மாணிக்யவாசகப்ரோக்தஶ்ரீவாசகப³ஹுப்ரியாய ।
ஏகவிம்ஶதிஸங்க்²யாதபத்³யத்³ராவிட³தோஷிதாய ।
வீரமுண்ட³மஹாப⁴க்தஸம்வதா³த்³பி⁴த்திலீநகாய ।
ப்ரதிஜ்ஞாபே⁴த³ஸங்க்ல்ருʼப்தஸ்வாக³மாத்பத³க²ண்டி³தாய ।
ஸ்வப⁴க்தவீரமுண்ட³ஸ்ய பாத³த³ர்ஶநமோக்ஷதா³ய ।
ப⁴க்தாநாம் சித்தஶுத்³த⁴யர்த²ம் தே³வதீர்த²ஜலாப்லுதாய ।
வ்ருʼத்³த⁴ரூபௌ ஸமாலோக்ய ஸுந்த³ரஸ்நாநதோத்தி²தாய ।
note ப்ரஸித்³தா⁴ம் காமபி த்யாகே³ஶஸுந்த³ரமூர்திகதா²ம் பரம்ருʼஶதி ।

பி³ந்து³நாத³கலாக்ல்ருʼப்தஸாங்கோ³பாங்க³மநோஹராய ।
சித்³க³ந்த⁴தி³வ்யப்ரஸவமாலாவ்ருʼதபு⁴ஜாந்தராய ।
மஹாநுபா⁴வாய ।
மஹிதாய ।
மஹாதேஜஸே ।
மஹாயஶஸே ।
மஹாபு³த்³த⁴யே ।
மஹாஸித்³த⁴யே ।
மஹாமாயாபரிச்ச²தா³ய நம: । 280 ।

ௐ நாநாஸித்³தா⁴ந்தகர்த்ரே நம: நம: ।
நாநாக³மவிதா⁴யகாய ।
நாநாக³மமஹாமோஹவ்யபநோத³நபண்டி³தாய ।
தி³வ்யவேஷாய ।
தி³வ்யதநவே ।
தே³வஸித்³தௌ⁴க⁴வந்தி³தாய ।
ப⁴க்தஹ்ருʼத்பத்³மமார்தாண்டா³ய ।
ப⁴க்தேந்தீ³வரசந்த்³ரமஸே ।
உமாஸ்கந்த³முகா²லோகிநே ।
உமாஸ்கந்தா³திவத்ஸலாய ।
உமாஸ்கந்தோ³ல்லஸத்பார்ஶ்வாய ।
ஸ்கந்தோ³மாப்ரேமவர்த⁴நாய ।
ஸ்கந்தோ³மாநயநாநந்த³விதா⁴நைகது⁴ரந்த⁴ராய ।
ஸ்கந்தோ³மாவந்தி³தாய ।
தே³வாய ।
ஸ்கந்தோ³மாநந்த³விக்³ரஹாய ।
முகுந்த³முசுகுந்தே³ந்த்³ரவிதி⁴முக்²யை: ஸமாக³தாய ।
ஶ்ரீவித்³யார்ணாம்ப³ரச்ச²ந்நதி³வ்யாவயவகாந்திமதே ।
ப⁴க்தகல்பத்³ருமஸமாய ।
ப⁴க்தஸர்வார்த²ஸாத⁴காய நம: । 30 ।0 ।

ௐ ராஹுக்³ரஸ்தாத்மபா³லார்கமண்ட³லாக்ருʼதிபா⁴ஸுராய நம: ।
மந்த³ஸ்மிதமுகா²ய ।
மந்த³வாதவாதாயநோத்ஸுகாய ।
த³க்ஷவாதாயநாயாதநாரீகீ³தஶ்ரவணகௌதுகாய ।
பஞ்சாஶத்³வர்ணஜ்யோதி:ப்ரபா⁴மண்ட³லமத்⁴யகா³ய ।
ஶுத்³த⁴பஞ்சாக்ஷரஜ்யோதி:ஸம்ஸ்தி²தாநந்த³விக்³ரஹாய ।
ப்ரபா⁴ராஶிமத்⁴யக³தாய ।
ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிஷே ।
அவ்யயாய ।
அக²ண்டா³நந்த³சிந்மூர்தயே ।
அபாரகருணாநித⁴யே ।
வரப்ராஸாத³சக்ரஸ்த²கலாகல்பிதவிக்³ரஹாய ।
ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரஜநகாய ।
மந்த்ரரூபவதே ।
வ்யோமவ்யாபிமஹாமந்த்ரவர்ணிதாநேகஶக்திகாய ।
பராபரமஹாமந்த்ரநாயகஸ்துதவைப⁴வாய ।
மந்த்ராபி⁴மாநிமந்த்ரஜ்ஞாய ।
மந்த்ரப்ரக்ருʼத்யூர்ஜிதாய ।
மந்த்ராதி⁴ஷ்டா²நரூபாய ।
மந்த்ரமந்த்ரேஶ்வராய ।
அத²ர்வணமஹாமந்த்ரப்ரோக்தமங்க³ளவிக்³ரஹாய நம: । 320 ।

ௐ ஹம்ஸமந்த்ரஷட³ங்கா³ப⁴ஹம்ஸவ்யத்யாஸநர்தநாய நம: ।
ப்³ரஹ்மாங்க³மந்த்ரஸம்பந்நகு³ப்தலாஸ்யைகதத்பராய ।
ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரநிஷேவிதபதா³ம்பு³ஜாய ।
தே³வதாக³ணபஸ்துத்யத்⁴வநிமந்த்ரவிஶாரதா³ய ।
மாயாமந்த்ரமஹாமூலவித்³யாஸம்பூ⁴ததத்பராய ।
நிக³மாக³மமந்த்ராதி³நிர்மிதாத்மஸ்வரூபவதே ।
நிரிந்த⁴நமஹாஸம்வித³க்³நித்ரிபு⁴வநோஜ்ஜ்வலாய ।
யஜ்ஞாய ।
யஜமாநாய ।
ஹவிஷே ।
ஹோத்ரே ।
யஜ்ஞப்⁴ருʼதே ।
ம்ருʼகண்டு³ஸூநுரக்ஷார்த²வ்யஸூக்ருʼதக்ருʼதாந்தகாய ।
ஜநிதாத்மபு⁴வஶ்ரீமதே ।
கோ³ரூபிணே ।
கோ³ஸவப்ரியாய ।
வத்ஸீக்ருʼதக்ருʼதாந்தஸ்ய ரத²சக்ரம்ருʼதீக்ருʼதாய ।
அநபாயமஹீபாலப⁴க்திப்ரகடநோத்³யதாய ।
அநபாயபுரேஶாநாய ।
நிரபாயப³லாந்விதாய நம: । 340 ।

ௐ மஹாத்மநே நம: ।
மஹைஶ்வர்யாய ।
மஹாப³லபராக்ரமாய ।
முமுக்ஷுபி⁴ர்ஜ்ஞேயரூபாய ।
அஜ்ஞாநாமதிது³ர்லபா⁴ய ।
ஶ்ரீமதே ஆதி³பி⁴க்ஷவே । var ஆதி³பி⁴க்ஷேஶ்வராய
ஈஶ்வராய ।
அநீஶ்வராய ।
வாச்யவாசகரூபாய ।
அவாச்யாய ।
வாஞ்சி²தார்த²தா³ய ।
நவக்³ரஹமயஜ்யோதிஷே ।
ஸம்ஸாரப்⁴ரமகாரகாய ।
ஸம்ஸாரப்⁴ரமவிச்சி²த்திகாரணஜ்ஞாநதா³யகாய ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணே ।
பராஶக்திபரிக்³ரஹாய ।
பாடலீமூலநிலயாய ।
ஶ்ருங்கா³ரவநமத்⁴யகா³ய ।
தூ³ர்வாஸோமுசுகுந்தா³தி³நிர்மிதாலயஸம்ஸ்தி²தாய ।
தூ³ர்வாஸோமுநிநா க்ல்ருʼப்தஸ்வாக³மார்சநபூஜிதாய ।
தூ³ர்வாஸோமுநிநா க்ல்ருʼப்தஸ்வதந்த்ரவிஷயாத்³பு⁴தாய ।
தே³வேந்த்³ரபூஜிதாய நம: । 360 ।

ௐ தி³வ்யதே³வஸங்க⁴ப்ரபூஜிதாய நம: ।
புலோமஜார்சிதபுண்யாய ।
புருஹூதப³ஹுப்ரியாய ।
அப்ஸரோஹஸ்தவிந்யஸ்தசாமரஸ்தோமவீஜிதாய ।
அஶேஷதே³வதாக்லுʼப்தபுஷ்பவர்ஷௌக⁴வர்ஷிதாய ।
ஐராவதஸமாநீததே³வஸிந்து⁴ஜலாப்லுதாய ।
ஜிஹ்வாநாதே²ரிதாநேககா³நப்ரியத³யாநித⁴யே ।
தே³வபா⁴ஷாவிஶேஷஜ்ஞாய ।
தே³வகா³நப்ரியாய ।
விப⁴வே ।
முசுகுந்தா³ர்சிதாய ।
முக்²யாய ।
முசுகுந்த³வரப்ரதா³ய ।
முசுகுந்த³ஸ்வப்நவேலாத³ர்ஶிதஸ்வாத்மவிக்³ரஹாய ।
முசுகுந்த³ ஸப்தபே⁴த³த³ர்ஶிதஸ்வாத்மரூபிணே ।
நவவீரஸமுபேத முசுகுந்த³ஸுவந்தி³தாய । நவவீரஸமாநீத
ஷட³ங்க³ஹம்ஸநடநஸமூலாஸ்தி²தவிக்³ரஹாய ।
ஸாமருʼக்³யஜுராத²ர்வவேத³வேதி³தவிக்³ரஹாய ।
குங்குமாங்கிதபாதா³ப்³ஜாய ।
கர்பூராலேபிதாங்க³காய நம: । 380 ।

ௐ க்ருʼஷ்ணாக³ருக்ருʼதாமோத³நாஸாயுக³ளமண்டி³தாய நம: நம: ।
க்ருʼஷ்ணக³ந்த⁴ப்ரியாய ।
குஷ்ணக³ந்த⁴க³ந்தி⁴தகர்ணிகாய ।
ப்ரலயகாலப்ரவீணப்ரக³ல்பா⁴நந்த³தாண்ட³வாய ।
ப்ரணவத்⁴வநிக³ம்பீ⁴ரம்ருʼகா³ஸக்தகராம்பு³ஜாய ।
ப்ரலயாநலதி⁴க்காரப்ரவீணபரஶுப்⁴ருʼதே ।
வரப்ரதா³நநிபுணவாமபாணிஸரோருஹாய ।
சிந்முத்³ராஞ்சிதத³க்ஷபாணயே ।
சித்ப்ரதா³ய ।
சித்ப்ரபோ³த⁴காய ।
மோக்ஷவிஜ்ஞாபநோத்³பா⁴ஸிலம்ப³மாநபதா³ம்பு³ஜாய ।
வீராஸநாந்யபாதா³ப்³ஜக்ருʼதகில்பி³ஷஸம்ஹ்ருʼதயே ।
ஆநந்த³ந்ருʼத்தவ்யாபாரஸ்கந்த³கௌ³ரீஸமந்விதாய ।
ஶங்க²காஹலஸம்யுக்ததாலமத்³த³லநர்தகாய ।
வீணாவேணும்ருʼத³ங்கா³தி³வாத்³யஶ்ரவணலோலுபாய ।
ப்ரணவாந்தர்க³தஜ்யோதிஷே ।
காஹலப்ரணவத்⁴வநயே ।
தாலமத்³த³லவாத்³யௌக⁴த்⁴வநிஸாம்யாஜபாநடநாய ।
விரிஞ்சிவிஷ்ணுஸந்தாட்³யதாலமத்³த³லஜத்⁴வநயே ।
காஹலீமங்க³ளாராவஸம்பூரிததி³க³ந்தராய நம: । 40 ।0 ।

ௐ கௌஸும்ப⁴வஸநப்ரீதாய நம: ।
து³கூலவஸநாந்விதாய ।
அநேகபுஷ்பவிலஸச்சீநாம்ப³ரஸமாவ்ருʼதாய ।
விசித்ரரேகா²ஸம்யுக்தவஸநாய ।
வ்யாக்⁴ரசர்மப்⁴ருʼதே ।
ஸப்தஸாக³ரவேலாட்⁴யஸ்வாத்மவஸ்த்ரபரிச்ச²தா³ப ।
ஸ்வச்ச²வஸ்த்ரபரீதா⁴நஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாய ।
வர்ணந்யக்³ரோத⁴மூலஸ்த²த³க்ஷிணாமூர்திஸம்ஜ்ஞிதாய ।
ஶிவஜ்ஞாநாம்ருʼதநித⁴யே ।
முநிவ்ருʼந்த³நிஷேவிதாய ।
விஶ்வந்யக்³ரோத⁴மூலஸ்த²விஶ்வவ்யாபாரஶக்திமதே ।
அந்தர்யஜநஸுப்ரீதாய ।
த்⁴யாநைகநிரதோத்ஸுகாய ।
மாத்ருʼகாவர்ணபீட²ஸ்தா²ய ।
மாத்ருʼகாவர்ணவிக்³ரஹாய ।
மஹாபத்³மோந்மநாரூபகர்ணிகாபி³ந்து³மத்⁴யகா³ய ।
மூலாதி³த்³வாத³ஶாந்தஸ்த²மந்த்ரஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தாய ।
கோ³ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹாரஸ்வாபகாலப்ரவர்தகாய ।
வித்³யாரூபப்ரகாஶாத்மநே ।
ஜந்மம்ருʼத்யுஜராபஹாய நம: । 420 ।

ௐ காலாதீதாய நம: ।
காலஹந்த்ரே ।
தே³ஹாஹங்காரகர்த்த்ரே ।
ம்ருʼத்யுஹந்த்ரே ।
ம்ருʼத்யுவாஹாய ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயமயாக்ருʼதயே ।
ஸ்கந்தோ³மாமுக²ஸௌந்த³ர்யாலோகநோத்ஸுகலோசநாய ।
ஸர்வஜ்வாலாப்ரபா⁴ஸீநாய ।
அதிநிர்மலதே³ஹாய ।
ஸாமகா³நாநுரஞ்ஜிதாய ।
ஸோமஸூர்யாக்³நிரூபவதே ।
கார்யகாரணரூபவதே ।
ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநாய ।
விஶ்வநேத்ராய ।
விஶ்வக³ர்பா⁴ய ।
விஶ்வேஶாய ।
விஶ்வவிக்³ரஹாய ।
ஷட்ச²க்திவ்யக்தமூர்தயே ।
ஷட³ங்கா³வரணோஜ்ஜ்வலாய ।
வேத³வேதா³ங்க³கர்த்ரே ।
த்ரயீயுவதிஸுந்த³ராய ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மாத்மரூபாய ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மைகநூபுராய ।
ஸர்வாதா⁴ராதி³ரூபாய ।
ஸர்வஶப்³தை³ககாரணாய நம: । 440 ।

ௐ லிங்க³த்ரயாத்மகாய நம: ।
மஹாலிங்க³மஹாதநவே ।
ஸமாம்ஶகமஹாலிங்கா³ய ।
ஸ்வாத்மலிங்க³ஸமுத்³ப⁴வாய ।
ஆட்⁴யலிங்கா³க்ருʼதயே ।
ஸுரலிங்கா³க்ருʼதயே ।
ஸ்வயம்பூ⁴பா³ணலிங்கா³த்மநே ।
பரலிங்க³பராத்பராய ।
அக்³நிஷ்டோமாத்மலிங்கா³ய ।
மாத்ருʼகாலிங்கா³ய ।
ஸ்தூ²லலிங்க³மஹாமேரவே ।
ஸூக்ஷ்மகைலாஸலிங்க³க்ருʼதே ।
பஞ்சலிங்க³மயஸ்வாத்மநே ।
பஞ்சலிங்க³மயாக்ருʼதயே ।
ஸர்வலிங்க³மயாகாராய ।
ஸஹஸ்ரலிங்க³ஸ்வரூபிணே ।
விஶ்வாகாரமஹாமேரோ: ஸ்வாத்மலிங்க³மயோத்³ப⁴வாய ।
ஶ்யாமரத்நஸிதஜ்யோதிர்ஜ்யோதிர்லிங்க³மஹாதநவே ।
பாதாலபு³த்³பு³தா³காரதேஜோலிங்க³மஹாக்ருʼதயே ।
வித்³யாராஜ்ஞீஸப்தகோஶாய நம: । 460 ।

ௐ வித்³யாராஜ்ஞீஸமர்சிதாய நம: ।
கோ⁴ராய ।
ஶாந்தமஹாவிஷ்ணவே ।
ஸர்வதோঽநந்தவக்த்ரகாய ।
ஸர்வதோঽநந்தபாதா³ய ।
ஸர்வதோঽநந்தஹஸ்தாய ।
அஸங்க்²யபு⁴ஜபாதா³ய ।
அஸங்க்²யாதகு³ணநித⁴யே ।
க்ரமாக்ரமஸமுத்பத்திரக்ஷாஸம்ஹாரகாரகாய ।
ஸர்வதா³ ஸுப்ரத³ர்ஶிநே ।
மாநதர்காத்³யகோ³சராய ।
அஸங்க்²யத³லஸம்ராஜத்கமலாலயமத்⁴யகா³ய ।
க்⁴ருʼதாயிதஜலோத்³பூ⁴ததீ³பதீ³ப்ததி³நாந்தராய ।
சமத்காரபுராதீ⁴ஶாய ।
சமத்காரந்ருʼபாதி⁴பாய ।
சமத்காரமஹீபாலப⁴க்த்யுத்³பூ⁴தாசலேஶ்வராய ।
தீ³பச்சா²யாப்ரத்யயக்ருʼதே ।
ஹாடகக்ஷேத்ரநாயகாய ।
அந்தர்க³தேஶ்வராய ।
அந்தர்முக²மநோஹராய நம: । 480 ।

ௐ வம்ரிரூபேந்த்³ரஸஞ்சி²ந்நஸஜ்யாவிஷ்ணுஶிரோத்⁴ருʼதாய நம: ।
மஹாலக்ஷ்மீவரால்லப்⁴யஸ்வமாங்க³ல்யபதீஸுதாய ।
புத்ரார்தி²விஷ்ணுஸங்க்லுʼப்தஸித்³தி⁴ஸம்பத்திஸாத⁴காய ।
ஶ்ரீவிஷ்ணுதபஸா ப்ராப்தஸ்வாத்மவல்மீகஸம்ப⁴வாய ।
விராட்³விஷ்ணுஸமுத்பந்நவிடங்காத்மஸ்வரூபவதே ।
விராட்³விஷ்ணுஸமுத்பந்நவிஷ்ணுஹ்ருʼத்பத்³மவாஸபு⁴வே ।
க்ஷீரஸாக³ரவைகுண்ட²ஶ்ரீவிஷ்ணுஸ்வாத்மபூஜிதாய ।
ஸஹஸ்ரபத்³மைகஶூந்யஹரிநேத்ரஸமர்சிந்தாய ।
மஹாஸுரஜயோத்³யுக்தவிஷ்ணுசக்ரப்ரதா³யகாய ।
ஹரிலக்ஷ்மீவிதி⁴வாணீகௌ³ரீஶசீந்த்³ரபூஜிதாய ।
பாதா³ப்³ஜபாலிதாஜஸ்ரமுஸலாஸுரஶிக்ஷகாய ।
கப³ந்த⁴கப³லப்ராப்தகபர்தா³ங்கிதமஸ்தகாய ।
குருக்ஷேத்ரமஹாயஜ்ஞகோபோத்³த்⁴ருʼதஸ்வகார்முகாய ।
அத்⁴யாத்மத்³ருʼஷ்டிஸந்த்³ருʼஶ்யாய ।
அத்⁴யாத்மஜ்ஞாநிவத்ஸலாய ।
சமத்காரகலாகர்த்ரே ।
சமத்காரவச:படவே ।
ஷட்ச²தாதி⁴கவிம்ஶைகஸஹஸ்ராஜபயாந்விதாய ।
ஸப²ல்கு³ந்யஜபாஸீநதாண்ட³வாட³ம்ப³ரோத்ஸுகாய ।
புரந்த³ரமஹாயாதமுகுந்த³பரிவந்தி³தாய நம: । 50 ।0 ।

ௐ ஹஸ்தாத்³யுத்தராஷாடா⁴ந்தஷட்த்ரிம்ஶத்³தி³வஸோத்ஸவாய நம: ।
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வப³ந்த⁴க்⁴நஸாங்கோ³பாங்க³மஹோத்ஸவாய ।
மஹார்த்³ரோத்ஸவஸம்ப்ராப்தஜநாநுக்³ரஹகாரகாய ।
தி³நாந்தஸுப்ரஸந்நாத்மதீ³பஸந்த³ர்ஶநோத்ஸுகாய ।
ஹம்ஸகீக்ருʼதபீ⁴கீ³ந்த்³ராய ।
ஹம்ஸதாண்ட³வஸுப்ரீதாய ।
பதஞ்ஜலிவ்யாக்⁴ரபாத³முநிமாநஸஹம்ஸகாய ।
கலாஸஹஸ்ரஸம்பூர்ணமஹாதீ³பாவலோகவதே ।
கர்பூரதூ⁴லீமிலிதத⁴வளாவயவோஜ்ஜலாய ।
ஸாயாஹ்நதீ³பஸந்த்³ரஷ்ட்ருʼப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யகாய ।
ப⁴க்திமத்பாபதூலக்³நயே ।
ப⁴க்திமத்ஸுலபா⁴ப⁴யாய ।
அநந்தபுண்யப²லதா³ய ।
அநந்தாம்ருʼதவாரித⁴யே ।
தி³நாஷ்டகநிவிஷ்டாத்மநே ।
பாஶாஷ்டகவிநாஶநாய நம: । 520 ।

ௐ மஹாஸ்வாபே ஜாக³ரூகாய நம: ।
மஹாஸந்த்⁴யாஸுவந்தி³தாய ।
மஹாதி³வஸஸம்ஸ்தா²யிநே ।
மஹாஸம்ஹாரகாரகாய ।
மத்⁴யாவாந்தரஸம்ஹாரஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிதா⁴யகாய ।
மஹாவிஷ்ணுமஹாருத்³ரஶ்ரீகண்டா²நந்த³விக்³ரஹாய ।
மஹாஸ்வாபஸமுத்³பூ⁴தபஞ்சக்ருʼத்யபராயணாய ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநாஸீநாய ।
ரத்நப்ராஸாத³மத்⁴யகா³ய ।
நவரத்நஸபா⁴தீ⁴ஶாய ।
ரத்நப்ராகாரமத்⁴யகா³ய ।
பஞ்சாஶத்பீட²ஶக்திஸபரிவாரபரீவ்ருʼதாய ।
காமரூபமஹாபீட²பரமாநந்த³விக்³ரஹாய ।
ஶ்ரீபீட²மத்⁴யவாஸிநே ।
ஶ்ரீகண்டா²தி³பி⁴ராவ்ருʼதாய ।
நவரத்நக்³ருʼஹஜ்யோதிர்மாத்ருʼகாக்ஷரமாலிகாய ।
காமேஶ்வரீவல்லபா⁴ய ।
மஹாகாமேஶ்வராக்ருʼதயே ।
ஆஸீநோத்தா²நநடநநாநாதாண்ட³வபண்டி³தாய ।
ஊர்த்⁴வதாண்ட³வஸம்வாதி³நே நம: । 540 ।

ௐ பாத³வ்யத்யாஸதாண்ட³வாய நம: ।
ஸப்தஸாக³ரபரிகா²ப⁴பூ⁴மிது³ர்க³பரிச்ச²தா³ய ।
ஜ்யோதிஷ்மதீஶிகா²வாஸஸர்வதே³வக³ணாவ்ருʼதாய ।
யஶோவதீபுரீஶாநாய ।
மநோவாக்யவிதி⁴ஸ்துதாய ।
பூ⁴பி³ம்ப³ஸ்த²மஹாமாயாலிபிவ்ருʼத்தஸமாஶ்ரயாய ।
பஞ்சகோஶாந்தரப்ராப்தத்ரிகோணஸ்தி²தமத்⁴யகா³ய ।
அஜபாவர்ணவாச்யாய ।
அஜபாஜபஸுப்ரீதாய ।
ஸமஸ்தஜநஹ்ருʼத்பத்³மஜ்வலத்³தீ³பஸமாக்ருʼதயே ।
தே³ஶகாலாநவச்சி²ந்நாய ।
தே³ஶகாலப்ரவர்தகாய ।
மஹாபோ⁴கி³நே ।
மஹாயோகி³நே ।
மஹாஸ்யந்த³நஸுந்த³ராய ।
திரோபா⁴வக்ரியாஶக்திஸம்ஸர்க³பஶுப³ந்த⁴க்ருʼதே ।
அநுக்³ரஹபராஶக்திலீலாகலநலோலுபாய ।
நாடீ³த்ரயாந்தவிலஸத்ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷணாய ।
நாநாவித⁴ரஸாஸ்வாத³மஹாநுப⁴வஶக்திமதே ।
ஸோமஸூர்யாக்³நிபாத்³யார்க்⁴யஸுதா⁴பி³ந்து³ஸமர்சிதாய நம: । 560 ।

ௐ அபராத⁴ஸஹிஷ்ணவே நம: ।
ஶரணாக³தவத்ஸலாய ।
ஶ்ரீமத்³தே³வரக²ண்டா³த்மநே ।
தே³வதாஸார்வபௌ⁴மாய ।
வீரக²ட்³கா³பி⁴ராமாய ।
ஸர்வவீராதி⁴நாயகாய ।
வீரஸிம்ஹாஸநாரூடா⁴ய ।
மஹாவீராஸநஸ்தி²தாய ।
விராட்²ருʼத³யபத்³மஸ்தா²ய ।
வீர்யோத்³பூ⁴தவிநாயகாய ।
ஆதா⁴ரபத்³மவல்மீகநாதா²ய ।
கோ⁴ஷஸ்வநாத்மகாய ।
ஸகுலாந்தமஹாபத்³மஸம்ராஜத்ஸமநாக்ருʼதயே ।
ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரமஹாபத்³மகோடிஶீதாம்ஶுஸந்நிபா⁴ய ।
ஹ்ருʼத்பத்³மத்⁴யஸம்ஸ்தா²நஸூர்யபி³ம்போ³பமத்³யுதயே ।
திதி²ஸங்க்²யப²ணாதீ³ப்தமஹாகுண்ட³லிபூ⁴ஷணாய ।
த்ருட்யதி³காலபவநபூ²த்காரப²ணிபூ⁴ஷணாய ।
உமாகுமாரஸஹிதாய ।
ஶ்ரீகண்ட²புரநாயகாய ।
அநாஶ்ரிதாதி³காலாக்³நிருத்³ராந்தபு⁴வநாதி⁴பாய நம: । 580 ।

ௐ ஏகாஶமஹாகோடிருத்³ராவரணஸம்ஸ்தி²தாய நம: நம: ।
அநேகத்³வாத³ஶாதி³த்யமண்ட³லாந்தஸமுஜ்ஜ்வலாய ।
அஷ்டகோடிவஸுப்ராஜ்ஞபுஷ்பபூஜிதபாது³காய ।
மஹாபூரசது:ஷஷ்டிமண்ட³லாதி⁴பதீஶ்வராய ।
ஸப்தலோகாந் ஸமாலோக்ய ஸ்வாத்மப்ரதிமதேஜஸே ।
ஸர்வலோகமஹாபுண்யப்ரத³ர்ஶிதமஹாத்மநே ।
விரிஞ்சியஜ்ஞஸம்பூ⁴தகபாலமாலயாயுதாய ।
ருʼணத்ரயவிநாஶாய ।
ஸ்வர்ணாமலகவர்ஷிணே ।
தே³வதீர்த²ஸக்ருʼத்ஸ்நாநதே³வத்வவரதா³யகாய ।
ஜநநாந்மோக்ஷதா³நேந ஜிதசண்ட³க்ருʼதாந்தகாய ।
மரணாந்மோக்ஷதா³நேந ம்ருʼத்யுவாஹநதத்பராய ।
ஜநநாந்மோக்ஷஸந்தா³யிக்ஷிதிமூலநிவாஸிநே ।
க்ருʼதம்ருʼத்யுக்ரியாவிஷ்ட-ம்ருʼத்யுஞ்ஜயமயாக்ருʼதயே ।
ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதப்தஜநவிஶ்ராந்திதா³யகாய ।
முநிபக்ஷிம்ருʼகே³ந்த்³ராதி³முக்திமார்கை³கதத்பராய ।
பிஷ்டார்த²ம்ருʼத்³ப்⁴ருʼதோ மூர்த்⁴நி வேத்ரப்ரஹரசிஹ்நிதாய ।
ப்ரக்ருʼத்யாகாரஸகு³ணஸகலீக்ருʼதவிக்³ரஹாய ।
அஸங்க்²யரூபஸங்க்²யாத்மநே ।
ஸர்வநாம்நே ।
ஸர்வகா³ய நம: । 60 ।0 ।

ௐ ஸர்வப்ரஜ்ஞாநிவாஸாய நம: ।
ஸர்வஸங்கேதஜந்மபு⁴வே ।
ஸர்வஸங்கேதஸமயகாரகாய ।
கருணாநித⁴யே ।
ஜக³த்³ப்⁴ராத்ரே ।
ஜக³த்³பா³ந்த⁴வாய ।
ஜக³ந்மாத்ரே ।
ஜக³த்பித்ரே ।
காலஜ்ஞாய ।
காலகர்த்ரே ।
மஹாகாலப்ரவர்தகாய ।
அஷ்டாத³ஶாதி⁴கஶதமஹாருத்³ரப்ரபூஜிதய ।
ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்புஷ்பஸ்ரக³ந்விதபு⁴ஜாந்தராய ।
ஸர்வஸௌந்த³ர்யநிலயாய ।
ஸர்வஸம்பத்ஸம்ருʼத்³தி⁴மதே ।
து³க்³த⁴ஸம்மிதவாகீ³ஶஜ்ஞாநது³க்³தா⁴ப்³தி⁴வாஸபு⁴வே ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணைக்யக³ம்யவிக்³ரஹரூபவதே ।
சித்³க⁴நஸுமஹாருத்³ரகு³ருமந்த்ரேஶநாயகாய ।
ஶ்யாமோமாருணஸ்கந்த³வாமபா⁴க³மநோஹராய ।
பஶ்யந்தீமத்⁴யமாபி⁴க்²யவைக²ர்யாஶ்ரிதவிக்³ரஹாய நம: । 620 ।

ௐ கோ⁴ஷமேக⁴வித்³யுதா³ப⁴மஹாபத்³மாஸநப்ரப⁴வே நம: ।
வஸந்தவாதவிலஸத்³ப்³ருʼஹத்புஷ்பாவதம்ஸகாய ।
ப்ராணாபாநாக³மப்ராஜ்ஞாய ।
விஶ்வாதீதஸ்வரூபகா³ய । ஸுபு⁴ஜோத்³த³ண்ட³தௌ³ர்பா⁴க்³யஹரணேঽதிநிபுணாய ।
து³ரிதாரண்யதா³வாக்³நயே ।
து³ஷ்டதூ³ரதரஸ்தி²தாய ।
அஶேஷதே³வதாதீ⁴ஶவிஷ்ணுஹ்ருʼத்பத்³மவாஸபு⁴வே ।
ஸ்வபாத³ஹம்ஸகோத்³பூ⁴தப்ரத்யாஹாரார்த²ஸூத்ரகாய ।
ஸ்வபாத³கிங்கிணீஜாதநவவ்யாகரணாவலயே ।
காமிகாத்³யாக³மாகாராய ।
ஸர்வாவயவவர்ஜிதாய ।
ஸர்வாவயவஸம்பந்நாய ।
த்³வாத்ரிம்ஶல்லக்ஷணாந்விதாய ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நாய ।
அநௌபம்யஶுபா⁴காராய ।
நிஸ்துலாய ।
நிரஹங்க்ருʼதயே ।
நிராதா⁴ராத்மஸர்வவிதே³ ।
ஸர்வஜ்ஞாய ।
ஸர்வகோ³சராய நம: । 640 ।

ௐ லௌகிகாக³மகர்த்ரே நம: ।
வைதி³கோக்தப²லப்ரதா³ய ।
அத்⁴யாத்மஜ்ஞாநகர்த்ரே ।
அதிமார்க³ப்ரவர்தகாய ।
ஸ்வஶக்திஜ்வாலாகல்பாய ।
ஸ்வஶக்திகிரணோஜ்ஜ்வலாய ।
ஸ்வஶக்தயே ।
லீநவிக்³ரஹாய ।
லோகாதிஶயஸௌந்த³ர்யநித⁴யே ।
அந்தர்ப³ஹிர்க³தாய ।
ஸாம்நா ஶக்த்யேகாஶீதிபாது³காய ।
பரமார்த²தா³ய ।
வரப்ராஸாத³சக்ரஸ்த²த்³ருமவர்ணத்ரயாத்மகாய ।
ஶுத்³த⁴ப்ரபஞ்சஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கர்த்ருʼஸித்³தா⁴ந்தபோ³த⁴காய ।
மஹத்பராதி³ஸம்ப³ந்த⁴கு³ருஸந்தாநபோ³த⁴காய ।
த⁴ர்மாதி⁴ஷ்டா²நசக்ரஸ்த²பூ⁴தக்³ராமவிவர்தகாய ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சாய ।
நிராகாராய ।
த்⁴யாத்ருʼமாநஸமந்தி³ராய ।
மஹாமாயாஸுதா⁴ஸிந்த⁴வே ।
பராநந்தா³ம்ருʼதோத³த⁴யே ।
அஶேஷது:³க²தரணஜ்ஞாநாநந்த³ஸுபோ³த⁴காய ।
விராண்மூலாலயாம்போ⁴ஜமஹாமந்தி³ரமத்⁴யகா³ய நம: । 660 ।

ௐ பரமாநந்த³ஸந்தோ³ஹமந்த³ஸ்மிதமுகா²ம்பு³ஜாய நம: ।
கரோடிமாலாகலிதஹரிக³ர்வநிவாரகாய ।
லலாடநேத்ரத³ஹநப⁴ஸ்மீக்ருʼதமநோப⁴வாய ।
கவசீக்ருʼதஷட்சக்ரதிரோதா⁴நமஹேஶ்வராய ।
பா³ஹ்யத்³ருʼஷ்ட்யப்ரமேயாங்கா³ய ।
ஜ்ஞாநத்³ருʼஷ்ட்யவலோகிதாய ।
பஞ்சமூர்த⁴ப²ணீஶாநதிரோஹிதபதா³ம்பு³ஜாய ।
த்ரிலோகஸம்ரக்ஷணார்தா²ய ராஜவேஷக⁴ராய ।
புஷ்யாத்மரத²ஸம்ப்ரீதாய ।
புண்யபூ⁴மிநிவேஶிதாப ।
புருஹூதார்சிதபுண்யாய ।
புருஹூதாக⁴மோசநாய ।
ஸௌந்த³ர்யஸிந்து⁴ஸம்பூ⁴தநிஶாகரஸமாக்ருʼதயே ।
ஜக⁴ந்யஜந்மவிச்சே²த்த்ரே ।
தே³வேந்த்³ரஸ்ய வரப்ரதா³ய ।
புரந்த³ரமஹாகோ⁴ரசண்டா³லத்வவிமோசகாய ।
க்ருʼதபாணிக்³ரஹோதா³ரகு³ணேந்த்³ராணீபுரந்த³ராய ।
தே³வராஜமஹாகோ⁴ரகு³ல்மரோக³நிவாரகாய ।
புரந்த³ரமஹாஶாபபுரோக³மஸமுத்ஸுகாய ।
ஶிலாத³ஜாத்மஜேநாஶு நந்தி³கேஶாதி⁴காரிதாய நம: । 680 ।

ௐ ஸுமேருஶ்ருʼங்க³மூலஸ்த²விஶ்வஸ்ருʼஷ்ட்யாத்³யகாரகாய நம: ।
ஆமூலத்³வாத³ஶாந்தாத்³யாதா⁴ராதி³ஷு வாஸிதாய ।
அத்³விதீயசிதா³நந்த³க⁴நகல்யாணஸுந்த³ராய ।
அஶேஷகலுஷாரண்யதா³வாநலஶிகா²யுதாய ।
த³ஶப்ராணமஹாபூ⁴தப்ராணாயாமகசிந்மயாய ।
ஆநந்த³சித்ஸபா⁴ஶைலாத்³விநிர்க³தவிபா⁴வஸவே ।
தேஜோமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²சிதா³நந்த³தி³வாகராய ।
பா⁴நுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²ய ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ய ।
தேஜோமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²ய ।
தேஜஸ்விநே ।
தேஜஸாம் நித⁴யே ।
காலாதி⁴தை³வதாய ।
காலாய ।
அவஸ்தா²நீதமூர்திமதே ।
காலஹந்த்ரே ।
காலரூபிணே ।
ஸர்வகாலப்ரவர்தகாய ।
சதுரந்தாயதமூர்தயே ।
ஸர்வாவஸ்தா²ப்ரவர்தகாய நம: । 70 ।0 ।

ௐ சதுராம்நாயமூர்தயே நம: ।
ஷட³ங்கா³வரணோஜ்ஜ்வலாய ।
மீமாம்ஸாமாம்ஸலாம்ஸாய ।
தர்கஶாஸ்த்ரகஶேருகாய ।
புராணேந்த்³ரியஸம்யுக்தாய ।
த⁴ர்மஶாஸ்த்ராத்மசேதநாய ।
ஷட்ஸ்ம்ருʼதிசதுர்வேத³த⁴நுர்வேத³ப்ரதாபவதே ।
கா³ந்த⁴ர்வவேத³கா³நாட்⁴யாய ।
ஆயுர்வேதா³ரோக்³யவிதே³ ।
அவர்ணவிக்³ரஹஜ்யோதிஷே ।
நாட்யகாதி³ரஸாந்விதாய ।
சது:ஷஷ்டிகலாரூபஸர்வாவயவஸுந்த³ராய ।
மநோவாங்மயதே³ஹாய ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபவதே ।
ப⁴க்தேஷ்டசித்தஶுத்³த்⁴யர்த²ம் ஶாகீக்ருʼதஶிஶூத்ஸவாய ।
உமாஸ்கந்தா³தி³ஸஹிதமஹாசண்டா³லவேஷப்⁴ருʼதே ।
ஸோமயாஜிமஹாயாக³ப்ரவேஶவ்யக்³ரவிக்³ரஹாய ।
ஸோமபூஜ்யஸோமயுதஸோமஸுந்த³ரவிக்³ரஹாய ।
ஸோமயாஜிமஹாப⁴க்திவ்யக்திஸந்துஷ்டமாநஸாய ।
பத³த்³வயைர்நடத்ஸோமஹவிர்பா⁴க³ப்ரதிக்³ரஹாய நம: । 720 ।

ௐ ஸோமஸூர்யாக்³நிநாட்³யந்தர்வீதீ²ஸஞ்சாரஸுந்த³ராய நம: நம: ।
ஹம்ஸமந்த்ராக்ஷரத்³வந்த்³வவாச்யாய ।
விஶ்வாக⁴மோசகாய ।
தி³க்³தே³ஶகாலரஹிதாநந்யாய ।
அசிந்த்யரூபவதே ।
ஶதோபநிஷது³த்³கு⁴ஷ்டநித்யாக²ண்ட³ப்ரகாஶக்ருʼதே ।
கலாபஞ்சககாலாதி³த்யாக³ராஜதடித்ப்ரப⁴வே ।
ஸுப்ரஸந்நேந்த்³ரியக்³ராமாய ।
ஸர்வப்ரத்யக்ஷத³ர்ஶநாய ।
க்ருʼஶாநுரேதஸே ।
ஸர்வாத்மநே ।
ஊர்த்⁴வரேதஸே ।
ஜிதேந்த்³ரியாய ।
ஸமஸ்தகு³ணஸம்பந்நாய ।
ஸர்வாபகு³ணவர்ஜிதாய ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சாய ।
ப்ரபஞ்சாத்மநே ।
ஸேந்த்³ரியாய ।
நிரிந்த்³ரியாய ।
ஶாந்த்யாதி³ஷங்கு³ணோபேதாய நம: । 740 ।

ௐ மோஹாத்³யகி²லதோ³ஷஹ்ருʼதே நம: ।
நிர்மலாய ।
மலத்⁴வம்ஸிநே ।
ஶாந்தஶாஶ்வதவிக்³ரஹாய ।
ஸுஷும்நாந்த:ஸமுதி³தநாத³ரூபிணே ।
நடாதி⁴பாய ।
நி:ஶ்வாஸலீலாஸஞ்ஜாதநிக³மாக³மஸந்ததயே ।
தே³ஶிகாதி³ஷ்டமார்கை³கத்³ருʼஶ்யாய ।
தே³ஶிகபுங்க³வாய ।
வக்த்ரே ।
வாசாலகாய ।
வாச்யாய ।
கைவர்தரூபோத்³வஹாய ।
ஜ்ஞாநஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயரூபாய ।
அஜ்ஞாநஜ்ஞாநகோ³சராய ।
க்ருʼஶாநுபா⁴நுசந்த்³ராத்மநே ।
த்ரேதாக்³நிபவநாக்ருʼதயே ।
தி³வாஸந்த்⁴யாநிஶாঽঽகாராய ।
ஸந்த்⁴யாத்ரயநிஷேவிதாய ।
கா³யத்ரீமந்த்ரவேத்³யாய நம: । 760 ।

ௐ கா³யத்ரீத்ரிபதா³த்மகாய நம: ।
வாக்³பீ³ஜகாமராஜாக்²யபராபீ³ஜத்ரயாபி⁴தா⁴ய ।
ஷட்³விதை⁴க்யாநுஸந்தா⁴நபரதே³ஶிகத³ர்ஶிதாய ।
ஷட்³விதா⁴ர்த²ஸ்வரூபேண ஷட³க்ஷரமயாக்ருʼதயே ।
த்ரயீத³ர்ஶிதமூர்த்யாத்மமந்த்ரமூர்திமஹாதநவே ।
ஶப்³தா³ர்த²மாத்ரஸாமாந்யபி³ந்து³மூர்தித்ரயோஜ்ஜ்வலாய ।
ஸந்த்⁴யாத்ரயாத்மஸ்வரூபத்ரிஸந்த்⁴யாபரிவர்ஜிதாய ।
விஶ்வாத்மவேத்³யவேதா³ந்தத்ரயீஸித்³தா⁴ந்தத³ர்ஶிதாய ।
ஸச்சிதா³நந்த³வித்⁴ருʼதஸோமாஸ்கந்த³மஹேஶ்வராய ।
ஸமஸ்தஜநநித்⁴யாதசித்தாம்பு³ஜஸுகா²ஸநாய ।
புருஷார்த²ப்ரதா³ய ।
பூர்ணாய ।
ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதாய ।
ஸவிமர்ஶப்ரகாஶாத்மஸஹஜாநந்த³விக்³ரஹாய ।
ஶிவஶக்திஸ்வரூபாத்மஶக்திஶக்திமதா³க்ருʼதயே ।
தத்பத³ர்தை²கஸ்வரூபாத்மதத்த்வம்பத³ஸுலக்ஷிதாய ।
ஆவ்ருʼத்தித்ரயஸம்பூஜ்யத்ரிலோகீபரிரக்ஷிதாய ।
ரத்நஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ராட்⁴யகலாஸம்பூர்ணமந்தி³ராய ।
ஆஸீநஸ்பந்த³நடநபரஶம்பு⁴பராஸகா²ய ।
ஸஹஸ்ரபா⁴நுஸத்³ருʼஶாய ।
சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலாய நம: । 780 ।

ௐ அபாரகருணாஸிந்த⁴வே நம: ।
அஸங்க்²யமஹிமார்ணவாய ।
ஸர்வஜ்ஞதாதி³ஷாட்³கு³ண்யஸம்யுதஸ்வாத்மவைப⁴வாய ।
பஞ்சாஶாத்³வர்ணமத்⁴யஸ்த²பராப்ராஸாத³மந்த்ரகா³ய ।
பஞ்சாஶத்³வர்ணராஜ்ஞீபி:⁴ ஸ்துதஶாம்ப⁴வவைப⁴வாய ।
தேஜ:பஞ்சகபி³ம்போ³த்³யத்³தீ³பஜ்வாலாவலோகநாய ।
ஸோமஸூர்யாக்³நிநக்ஷத்ரவித்³யுத்ப்ரதிமதேஜஸே ।
ஶ்ரீவித்³யாராஜ்ஞீகராம்போ⁴ஜக்ருʼதகௌதுகமங்க³ளாய ।
மேக⁴த்⁴வநிஸமாலாபாய ।
வல்மீகஸாத்⁴வஸத்⁴வநயே ।
யஜ்ஞேஶ்வராய ।
யஜ்ஞமயாய ।
மஹாயஜ்ஞக்ரமாவ்ருʼதாய ।
ஜபயஜ்ஞக்ரியாஜ்ஞாநதோஷிதத்⁴வநயே ।
மந்த்ரவிதே³ ।
வாக³ர்த²ரூபாய ।
வாகீ³ஶாய ।
த்ரிகாலப்ரணவாபி⁴தா⁴ய ।
ப⁴க்தோத்ஸுகாய ।
ப⁴க்திக³ம்யாய ।
ப⁴க்தி கீ³தஸ்தவோந்முகா²ய நம: । 80 ।0 ।

ௐ த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டாநேகமூர்தயே நம: ।
து³ஷ்டாரிப³லமர்த³நாய ।
ஶிவோத்தமாய ।
ஶிவதமாய ।
ஶிவதா³த்ரே ।
ஶிவாப்ரியாய ।
ஶிவாநந்த³மயாகாராய ।
ஶிவாப்ரேமவிதா⁴யகாய ।
ஶிவாம்ருʼதாப்³தி⁴ஶீதாம்ஶவே ।
ஶிவாநந்தா³ம்ருʼதார்ணவாய ।
ஶிவாக்ஷரபரஞ்ஜயோதிஷே ।
ஶிவாங்கா³தி⁴கஸுந்த³ராய ।
ஶிவாஸம்ஸக்தஹ்ருʼத³யாய ।
ஶிவாதோஷிதமாநஸாய ।
ஶிவாக்ஷரத்³வயாகாராய ।
ஶிவாக³மமுகா²ம்பு³ஜாய ।
ஶிவஶ்ருʼங்கா³ரவேஷாட்⁴யாய ।
ஶிவாகல்யாணஸுந்த³ராய ।
ஶிவாக³மைகநிலயாய ।
ஶிவோঽஹம்பா⁴வநா-ப்ரீதாய நம: । 820 ।

ௐ ஶிவஜீவாத்மபோ³த⁴காய நம: ।
ஶிவமந்த்ரோபதே³ஶகாய ।
ஶிவாக³மோக்தநியமாய । க³மாய
ஶிவாக³மநதீ³பகாய ।
ஶிவமந்த்ரஜ்ஞமுக்திதா³ய ।
ஶிவமந்த்ரஜபப்ரியாய ।
பூ⁴தாதி⁴பாய ।
பூ⁴த²நாதா²ய ।
பூ⁴தவாஹநஸுந்த³ராய ।
பூ⁴தநாட்யோத்ஸுகாய ।
பூ⁴தஸந்தோ³ஹஸுப்ரியாய ।
பூ⁴தசக்ராராதி⁴தாய ।
பூ⁴தஸங்க⁴ஸமாவ்ருʼதாய ।
பூ⁴தாதி³காலவேத்ரே ।
பூ⁴திபூ⁴ஷிதவிக்³ரஹாய ।
பூ⁴தஸங்க⁴ப்ரபூஜிதாய ।
பூ⁴தபஞ்சகவிக்³ரஹாய ।
லக்ஷகோடிமஹாபூ⁴தக³ணஸம்ரக்ஷகாவ்ருʼதாய ।
கோடிகோடிமஹாபூ⁴தரக்ஷிதாண்ட³ப³ஹி:ஸ்த²லாய ।
புண்யாபுண்யவிநிர்முக்தபுண்யாபுண்யஸமேக்ஷணாய நம: । 840 ।

ௐ ஸக்ருʼத்ஸந்த³ர்ஶநாதே³வ ஸுரேந்த்³ரபத³தா³யகாய நம: ।
புண்யஶ்ரவணகீர்த்யாத்மநே ।
புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ய ।
கராலமுக²க்ருʼஷ்ணாங்கா³ய ।
க்ருʼஷ்ணாஜிநஸுலாஞ்சி²தாய ।
கோடிசந்த்³ரப்ரபா⁴காரபூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநாய ।
மஹாகைராதவேஷாட்⁴யபார்த²ப்ரஹரமூர்த⁴காய ।
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ரேஶதா³நதோஷிதபாண்ட³வாய ।
மஹாக³ணேஶவித்⁴வஸ்தவிக்⁴நஸித்³தௌ⁴க⁴வந்தி³தாய ।
மஹாப்ரலயம்ஸபூ⁴தஸர்வப்ராண்யுபஸம்ஹ்ருʼதயே ।
மஹாப்ரலயகாலாந்தஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிதா⁴யகாய ।
மூலாத்மகோஷ:காலஸ்த²முத்³கா³ந்நப்ரியமாநஸாய ।
ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாத்மகப்ராதர்த³த்⁴யந்நப்ரியமாநஸாய ।
மணிபூராத்மமத்⁴யாஹ்நக்⁴ருʼதமுத்³கா³ந்நமாநஸாய ।
அநாஹதாத்மஸாயாஹ்நகு³ளாந்நப்ரியமாநஸாய ।
விஶுத்³த⁴யாத்மநிஶாஸந்த்⁴யாபாயஸாந்நப்ரியாத்மகாய ।
ஆஜ்ஞாத்மகார்த⁴யாமஸ்த²ஸர்வாந்நப்ரியமாநஸாய ।
ஸமுத்³க³ஶர்கராஜ்யாந்நமாஷாபூபரஸப்ரியாய ।
ஸமுத்³க³சோசகைர்மிஶ்ரஸூசீக⁴நப³ஹுப்ரியாய ।
நாநாகோணமது⁴ச்சி²த்³ரநாநாப⁴க்ஷ்யப³ஹுப்ரியாய நம: । 860 ।

ௐ லீலாமாத்ரக்ருʼதாநேகஜக³து³த்பத்திநாஶநாய நம: ।
அவ்யாஜகருணாமூர்தயே ।
அஜ்ஞாநத்⁴வாந்தபா⁴ஸ்கராய ।
மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யவீரக²ட்³க³விராஜிதாய ।
வீரப⁴த்³ரஸமாராத்⁴யவ்ருʼஷபே⁴ந்த்³ரவிலாஸிதாய ।
வேத³மார்கை³கநிபுணாய ।
வேதா³ந்தபரிநிஷ்டி²தாய ।
வைதி³காசாரஸம்பந்நாய ।
வாமதே³வவரப்ரதா³ய ।
ஊர்த்⁴வஸ்வாயம்பு⁴வாத்³ருʼஶ்யாய ।
தி³வ்யஸ்வாயம்பு⁴வாத்மகாய ।
மந்வாத்மநே ।
ஶைவஸம்பந்நாய ।
ஸக்ருʼத்ஸந்தாநபோ³த⁴காய ।
கமலாபதிஸம்ஸேவ்யகமலாஸநபூஜிதாய ।
உக்ஷபதாகாபதயே ।
ஹராய ।
ஆரூட⁴வ்ருʼஷத்⁴வஜாய ।
அஜய்யகோ³பதீ³ப்யக்³ராய ।
மஹாகாருணிகோத்தமாய ।
ஜக³த்ப்ரதீ³பரூபிணே ।
லோகத்ரயவிபா⁴வநாய நம: । 880 ।

ௐ ஜக³த்³தி⁴தைஷிணே நம: ।
தி³வ்யாத்மநே ।
ஶ்ரீமதே அமிதவிக்³ரஹாய ।
மஹாக்³ராஸாய ।
மஹாமாநிநே ।
க்ஷயத்³வீராய ।
ஶாஶ்வதாய ।
ஶ்ரீக்ஷேத்ரபை⁴ரவாய ।
கைவர்தகந்யகோத்³வஹாய ।
ந்ருʼஸிம்ஹஹந்த்ரே ।
காமாரயே ।
விஷ்ணுமாயாந்தகாய ।
த்ர்யம்ப³காய ।
ஶிபிவிஷ்டாய ।
மகா²ரயே ।
நீலலோஹிதாய ।
மஹாப்ராணாய ।
மஹாஜீவாய ।
ப்ராணாபாநப்ரவர்தகாய ।
வ்யோமவ்யாபிநே ।
வ்யோமரூபாய நம: । 90 ।0 ।

ௐ வ்யோமஸூக்ஷ்மாய நம: ।
விராண்மயாய ।
ஏகாதி⁴பத்யஸாம்ராஜ்யப்ரதா³ய ।
ஏகாந்தபூஜிதாய ।
த்³விரூபஶிவஶக்த்யாத்மநே ।
ஹம்ஸதி³வ்யாக்ஷராபி⁴தா⁴ய ।
த்ரிமாத்ரப்ரணவத்⁴யேயாய ।
த்ர்யக்ஷாய ।
த்ரிஜக³தீ³ஶ்வராய ।
சதுர்முகா²தி³ஸம்ஸேவ்யாய ।
சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ய ।
பஞ்சாக்ஷரபரஞ்ஜ்யோதிஷே ।
பஞ்சாக்ஷரமயாக்ருʼதயே ।
பஞ்சாக்ஷரப்ராணரூபாய ।
பஞ்சாக்ஷரஜபப்ரியாய ।
பஞ்சாக்ஷரக்³ரஹாதீ⁴ஶாய ।
பஞ்சாக்ஷரதிரோஹிதாய ।
பஞ்சாக்ஷரஸதா³வ்யாபிநே ।
பஞ்சாக்ஷரபுரேஶ்வராய ।
பஞ்சாக்ஷரப்ரமாணஜ்ஞாய நம: । 920 ।

ௐ பஞ்சாக்ஷரகமுக்திதா³ய நம: ।
பஞ்சாக்ஷரவிதீ³ப்தாய ।
பஞ்சாக்ஷரப²லப்ரதா³ய ।
பஞ்சாக்ஷரநிவாஸீநக்ஷீரார்ணவமணயே ।
நடாய ।
பஞ்சாக்ஷரமஹாமந்த்ரஶப்³த³ப்³ரஹ்மாக்ஷரோஜ்ஜ்வலாய ।
சது:ஷஷ்டிகலாதீர்த²தே³வதாகோடிஸம்ஶ்ரிதாய ।
ஶ்ரீமத்ஸ்வாத்மகலாமூர்த்⁴நி ஜடாக³ங்கா³கலாத⁴ராய ।
ஶ்ரீமத்³ப⁴கீ³ரதே²ந்த்³ராய பூ⁴வாராணஸித³ர்ஶகாய ।
ஶ்ரீமத்காத்யாயநீமுக்²யஶக்திபாணிக்³ரஹோத்ஸுகாய ।
ஷட³ங்க³ஸம்ஸ்தி²தாய ।
ஸப்தகோடீஶ்வரநிஷேவிதாய ।
அஷ்டமூர்தயே ।
அநேகாத்மநே ।
அஷ்டைஶ்வர்யப²லப்ரதா³ய ।
நவதத்வாதீதமூர்தயே ।
நவாக்ஷரஜபப்ரியாய ।
த³ஶாயுதா⁴ய ।
த³ஶபு⁴ஜாய ।
த³ஶதி³க்³வ்யாப்தவிக்³ரஹாய ।
ஏகாத³ஶமஹாருத்³ரரூபிணே ।
ஸர்வஜக³த்ப்ரப⁴வே ।
பூ⁴லோகஜநபுண்யௌக⁴ஸம்ப்ராப்தகமலாலயாய ।
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶஸ்மிதஶோபி⁴முகா²ம்பு³ஜாய ।
த³யாதரங்கி³தாபாங்க³விலோகநவிலாஸவதே நம: । 940 ।

ௐ வரதா³பீ⁴திபரஶும்ருʼகா³ஸக்தகராம்பு³ஜாய நம: ।
கோடிகந்த³ர்பலாவண்யபுண்யஸர்வாங்க³ஸுந்த³ராய ।
ஸௌந்த³ர்யலஹரீபூர்ணராஜகும்பே⁴ஶவிக்³ரஹாய ।
நிஜாவயவக³ந்த⁴ஶ்ரீஸுக³ந்தி⁴ததி³க³ந்தராய ।
ஶ்ரவணாநந்த³ஸந்தா³யிஸௌந்த³ர்யம்ருʼது³பா⁴ஷணாய ।
கர்பூரதூ⁴லிமிலிதப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதபாண்ட³ராய ।
மஹாம்ருʼக³மதோ³த்³தா³மக்ருʼஷ்ணக³ந்த⁴ஸுக³ந்தி⁴தாய ।
கர்பூரகுங்குமாத்³யஷ்டசந்த³நத்³ரவசர்சிதாய ।
காலாக³ருக்ருʼதாநேகதூ⁴பாமோத³ஸுமோதி³தாய ।
க³வ்யநிர்வர்திதாநேகப்ரதீ³பாவலிபா⁴ஸுராய ।
ஸமுத்³ரக³ரலப்⁴ராஜத்³க³லஸ்த²லஸுஶோபி⁴தாய ।
திலோத்தமோர்வஶீரம்பா⁴கல்பிதாராத்ரிகக்ரமாய ।
ஸாயந்தநமஹாதீ³பமங்க³ளாராத⁴நக்ரமாய ।
த³ர்பணாந்தர்க³தஸ்வாத்மப்ரதிபி³ம்ப³நிபே⁴க்ஷணாய ।
சந்த்³ரமண்ட³லஸங்காஶஶ்வேதச்ச²த்ரவிராஜிதாய ।
பார்ஶ்வத்³வயபரிப்⁴ராஜச்சாமராவலிராஜிதாய ।
தாபிஞ்ச²நீலபிஞ்சௌ²க⁴ச்சா²யாஸஞ்சா²தி³தாம்ப³ராய ।
மயூரவ்யஜநோத்³பூ⁴தமந்த³மாருதஸந்ததயே ।
ருʼக்³யஜு:ஸாமஜஸ்தோத்ரஶ்ரவணோத்ஸுகமாநஸாய ।
தருணீபி:⁴ ஸமாரப்³த⁴ஶுத்³த⁴ந்ருʼத்தேக்ஷணப்ரியாய நம: । 960 ।

ௐ பஞ்சப்³ரஹ்மஷட³ங்கா³ர்ணபஞ்சப்³ரஹ்மஷட³ங்க³காய நம: ।
ஏகமந்த்ரஷட³ங்கா³ர்ணபஞ்சவ்ரஹ்மஷட³ங்க³வதே ।
அஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாக்லுʼப்ததநுவீக்ஷணவைப⁴வாய ।
வ்யோமவ்யாபிமஹாமந்த்ரவர்ணிதநேகஶக்திகாய ।
அநந்தாதி³ஶிவத்⁴யாநநந்தி³ப்⁴ருʼங்க்³யாதி³ஸேவிதாய ।
த³ஶாயுதா⁴தி³தி³க்பாலைர்தி³க்பதித்³வித³ஶாவ்ருʼதாய ।
ஶதருத்³ராவ்ருʼதப்ராந்தஸஹஸ்ரக³ணபாவ்ருʼதாய ।
ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாதி³தே³வஸங்க⁴நிஷேவிதாய ।
அநேகஜந்மஸம்ஸித்³த⁴புண்யலப்⁴யபதா³ம்பு³ஜாய ।
நித்யத்ருʼப்தாநாதி³போ³த⁴ஸ்வதந்த்த்ராலுப்த்யநந்தகாய ।
ப்ரத்யுப்தநவரத்நைக⁴ஸிம்ஹாஸநவரஸ்தி²தாய ।
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய ।
ஸாக்ஷாத்ஸகலீக்ருʼதவிக்³ரஹாய ।
வஸந்தவாதஸந்துஷ்டாய ।
வஸந்தநர்தநோத்ஸுகாய ।
ஶ்ரீநீலோத்பலநாயக்யா:பாணிக்³ரஹணபா⁴ஸ்வராய ।
ஸம்ஸாரதாபவிச்சே²த்த்ரே ।
மஹாஸம்ஸாரகாரகாய ।
ஈஷணாரஹிதோத்³யுக்தஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யகாய ।
ஹாடகக்ஷேத்ரஸம்பூ⁴தஜீவந்முக்திப்ரதா³யகாய ।
ஹாடகாப⁴ரணாப³த்³த⁴ஸர்வாவயவஶேபி⁴தாய நம: । 980 ।

ௐ ஶேக²ரீக்ருʼதஶீதாம்ஶுஜாஹ்நவீப³த்³த⁴மஸ்தகாய நம: ।
ஶரச்சந்த்³ரஸமாகாரவத³நாய ।
மஞ்ஜுளஸ்வநாய ।
ப்ரலயாக்³நிஸமாகாரஹாலாஹலவிஷாஶநாய ।
அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய ।
நீலகந்த⁴ராய ।
கநகாங்க³த³கேயூரகமநீயபு⁴ஜாந்விதாய ।
ஜ²லஞ்ஜ²லிதஶப்³தௌ³க⁴கடகாப³த்³த⁴பாது³காய ।
வ்யாக்⁴ரசர்மத⁴ராய ।
வ்யாக்⁴ரபாத³பூஜிதபாது³காய ।
ஆநந்த³வநமத்⁴யஸ்தா²ய ।
ஸர்வாநந்த³விதா⁴யகாய ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வராய ।
ஸர்வஸித்³த⁴பூஜிதாய ।
பரமாத்³பு⁴தாய ।
ஷஷ்டித்ரிம்ஶத்ஸங்க்²யாதலீலாகல்பிதவிக்³ரஹாய ।
லோகஸம்ரக்ஷணார்தா²ய ராஜவேஷத⁴ராய ।
நாநாவிசித்ரவேஷாட்⁴யாய ।
நாநாஸித்³தா⁴ந்தவேதி³நே ।
தி³வ்யஶ்ருʼங்கா³ரவேஷாட்⁴யாய ।
நாமரூபவிவர்ஜிதாய நம: । 1000 ।

ௐ தி³க³ம்ப³ராய நம: ।
அவ்யயாய ।
ஶ்ருʼங்கா³ரவநமத்⁴யகா³ய ।
பூ⁴தா³ரரூபவைகுண்ட²பரிம்ருʼக்³யபதா³ம்பு³ஜாய ।
ஹம்ஸரூபஹம்ஸவாஹாத்³ருʼஷ்டஶிரஸே ।
லேலிஹாநமஹாகோ⁴ரமஹாதேஜ:ஸ்வரூபவதே ।
சந்த்³ரஹாஸத்³வயயுதசந்த்³ரஹாஸமுகா²ந்விதாய ।
வீதீ²விடங்கஸாம்பா³ய ।
ஸ்வாத்மபூஜநதத்பராய ।
மஹாபி⁴ஷேகநைவேத்³யமஹாபூஜநதத்பராய ।
விராடா³தா⁴ரமூலஸ்த²த்யாகா³ராஜமஹேஶ்வராய ।
ஶ்ரீஸோமாஸ்கந்த³வீதீ²விடங்கஸாம்ப³பரமேஶ்வராய நம: । 1010 ।
ஶ்ரீத்யாக³ராஜாய ।
க்ருʼபாநித⁴யே ।
த³யாநித⁴யே நம: ।

இதி ஶ்ரீத்யாக³ராஜ-முசுகுந்த³-ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ஸமாப்தா ।

Also Read 1000 Names of Tyagaraja Muchukunda:

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top