1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Tyagaraja Muchukunda Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీత్యాగరాజముచుకున్దసహస్రనామావలిః ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

ఓం శ్రీమత్త్యాగమహారాజాయ నమః ।
శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరాయ ।
శ్రీరాజరాజాయ ।
శ్రీనాథహృదయామ్బుజమధ్యగాయ ।
శ్రియా సహనివాసాయ ।
శ్రీనాథపరిపూజితాయ ।
శ్రీపురైకనివాసినే ।
శ్రీహంసనటనేశ్వరాయ ।
శ్రీవిద్యాత్మకరూపాయ ।
శ్రీపీఠాన్తర్నివాసినే ।
శ్రీవిద్యాచ్ఛాదిత హృదయాయ । ఆచ్ఛాద్య
శ్రీవిద్యాహంససమ్పుటాయ ।
శ్రీవిద్యాపరిధానాఖ్యాయ ।
శ్రీపూజితపదామ్బుజాయ ।
శ్రీమత్త్యాగవినోదాఖ్యవాసనైకబహుప్రియాయ ।
శ్రీశివాయ ।
శ్రీశివతరాయ ।
శ్రీశివాయాః ప్రియఙ్కరాయ ।
శ్రీవిద్యాయాస్త్రిఖణ్డాత్మసోమాస్కన్దస్వరూపవతే ।
శ్రీమూలాధారనిలయాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం శ్రీభారతీశివాప్రియాయ నమః ।
సచ్చిదానన్దరూపాయ ।
శ్రీవిద్యామోఘవైభవాయ ।
సదాశివమహాకారసర్వాగమవివేచితాయ ।
సత్పూజ్యాయ ।
సకలాయ ।
సర్వాతీతస్వరూపిణే ।
సర్వభూతాన్తరాత్మనే ।
సర్వభూతలయఙ్కర్త్రే ।
సర్వసాన్నిధ్యకారకాయ ।
సర్వమన్త్రమయాకృతయే ।
సర్వమన్త్రేశ్వరాయ ।
సర్వయన్త్రేశ్వరాధిపాయ ।
మహాకల్పమహాఘోరమహాతాణ్డవనాయకాయ ।
అజపాతాణ్డవప్రియాయ ।
హంసతాణ్డవసుప్రీతాయ ।
హాదివిద్యాస్వరూపిణే ।
అమ్బికాగుహసంయుతాయ ।
అరిష్టమథనాయ ।
సర్వారిష్టవినాశనాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం సర్వభూతస్వరూపిణే నమః ।
సర్వభూతాధిపేశ్వరాయ ।
సర్వసఙ్క్షోభహారిణే ।
సదారాధ్యాయ ।
సమాకృతినే । సమాకృతయే
సర్వశక్తిమయాయ ।
సర్వసమానాధికవర్జితాయ ।
సర్వమఙ్గలరూపాయ ।
నమతాం సద్గతిప్రదాయ ।
మూలమన్త్రస్వరూపిణే ।
ములవిద్యాజపప్రియాయ ।
మూలశృఙ్గాటనిలయాయ ।
ముక్తిమార్గప్రకాశకాయ ।
రథప్రియాయ ।
భూమిరథాయ ।
చన్ద్రభాస్వచ్చక్రరథాయ । var చన్ద్రభాస్కరచక్రరథాయ
క్షోణీరథవరాసీనాయ । వరాసనాయ
మహారథవరస్థితాయ ।
చతుఃషష్టికలాస్తమ్భరథారూఢమహారథాయ ।
శతారచక్రసంయుక్తరథారోహణశోభనాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం త్రితత్త్వరథసంస్థాయినే నమః ।
శివతత్త్వవిమానగాయ ।
శ్రీగణాధీశ్వరస్కన్దద్వారపద్రథభాసురాయ ।
var గణాధీశ్వరసంయుక్త సరస్కన్ద ద్వారోద్యద్రథ భాసురాయ
అశ్వాయితచతుర్వేదాయ ।
రథావనిపరాయణాయ ।
శరాయితరమాకాన్తాయ ।
సారథీభూతవిశ్వసృజే ।
చాపాయితమహామేరవే ।
తూణీకృతమహార్ణవాయ ।
గుణీకృతఫణీశానాయ ।
శాస్త్రరజ్జుసమాకృతాయ ।
మార్తాణ్డప్రతిమద్యుతయే ।
సోమసున్దరవిగ్రహాయ ।
మేరుతుల్యత్రిచక్రాత్మరథేన త్రిదివాగతాయ ।
సౌధసాన్నిధ్యసమ్పూర్ణవీథీసఞ్చారసున్దరాయ ।
మహాఫణిమహారజ్జుసమాకృష్టమహారథాయ ।
మన్దస్మితముఖామ్భోజస్మితదగ్ధపురాసురాయ ।
లలాటనయనజ్వాలాజాలదగ్ధాఙ్గమన్మథాయ ।
పాదప్రహారసఙ్క్షుబ్ధవక్షఃస్థలకృతాన్తకాయ ।
పాదాగ్రకల్పితాత్యుగ్రచక్రచ్ఛిన్నజలన్ధరాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం పాదాన్తర్దర్శనార్థాయ గజసంహారకర్మకృతే నమః ।
దక్షయజ్ఞసముత్పన్నశివనిన్దానివారకాయ ।
విధిగర్వశిరోహారికపాలమాలయా యుతాయ ।
అన్ధకాసురవిచ్ఛేదజగద్ధ్వాన్తనివారకాయ ।
దశాస్యభుజదర్పఘ్నపాదాఙ్గుష్ఠబలోజ్జ్వలాయ ।
కుణ్డలిన్యధిదేవాయ ।
కులకుణ్డాలయస్థితాయ ।
ఆధారకుణ్డలిన్యస్తదక్షపాదసరోరుహాయ ।
పరాశక్తిపరాధీశపరాఖ్యాకుణ్డలీశ్వరాయ ।
కుటిలారూపకుణ్డల్యారోపితస్వపదామ్బుజాయ ।
శ్రీమత్సహస్రపత్రాఖ్యకులకుణ్డాలయస్థితాయ ।
కటకీకృతభోగీన్ద్రకుణ్డలీకృతపన్నగాయ ।
పిఙ్గలేడారజ్జుబద్ధకుణ్డలీవృషభధ్వజాయ ।
కుణ్డల్యుపరివిన్యస్తకిఙ్కిణీపదశోభితాయ ।
శబ్దోపాదానసర్వాత్మశక్తికుణ్డలిభూషణాయ ।
చలన్నూపురపాదాబ్జాయ ।
అజ్ఞానతిమిరారుణాయ ।
పాదపఙ్కజవిన్యస్తపఞ్చశీర్షఫణీశ్వరాయ ।
ప్రాణాయామపరప్రాణాయ ।
ప్రాజ్ఞాప్రాణప్రకాశకాయ నమః । ౧౦ ।౦ ।

ఓం సుషుమ్నాన్తరవాసినే నమః ।
శిష్టేష్టసిద్ధిదాయకాయ । var శిష్టదాయకాయ
శరభాశ్లిష్టదేహాయ ।
శరభాయ ।
సాల్వపక్షిరాజే ।
నృసింహగర్వసర్వస్వనిర్వాపణధురన్ధరాయ ।
ప్రలయానలసజ్వాలహాలాహలవిషాశనాయ ।
సపిఙ్గలసుశోభాభసూక్ష్మాయ । అవసూక్ష్మణాయ
స్థూలగోపురాయ ।
చతుర్వేదమయస్తమ్భరఙ్గమధ్యస్థలస్థితాయ ।
సహస్రదలపద్మస్థసుధాసారాభివర్షణాయ ।
చతుర్యోగయుగద్వారసదానన్దరసస్థితాయ ।
చతుఃషష్టికలా శోభినిజాలయయుతాయ । షష్టిజాల
కలాషోడశకస్తమ్భసహస్రస్థానమధ్యగాయ ।
సహస్రపాదమాణిక్యమణ్డపస్థాననాయకాయ ।
దేవాశ్రయమహారత్నమణ్డపాసీనదైవతాయ ।
పతాకాపటలై రాజదగ్రమణ్డపశోభితాయ ।
తారాకారసమాకారస్తూపీపఞ్చకమధ్యగాయ ।
అష్టాదశపురాణార్థవాఙ్మనాన్యుతమన్దిరాయ ।
అష్టావింశతిమన్త్రాత్మఫలకాకీలితాసనాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం రత్నస్తమ్భసహస్రాఢ్యకలాసమ్పూర్ణమన్దిరాయ నమః ।
కలాపఞ్చకసంసిద్ధభిత్తి యుక్తసభాన్తరాయ । సంసిద్ధభక్తి
వీథీవిటఙ్కరూపాయ ।
స్వయమ్భూతస్వరూపవతే ।
విటఙ్గవిష్ణుహృదయనివాసోత్సుకమానసాయ ।
విటఙ్కవీథీసమ్భూతశ్వాసనిఃశ్వాసరూపవతే ।
విటఙ్కవీథీసమ్భూతవ్యష్టిద్వారవినిర్గతాయ ।
విటఙ్కవివిధాకారవీథీసఞ్చారమఞ్జులాయ ।
విధివిష్ణువిరాడ్విశ్వవీథీవిటఙ్కరూపవతే ।
విటఙ్కావయవాయ ।
వీరఖడ్గద్వయాన్వితాయ ।
అజ్ఞానతిమిరత్యాగవిజ్ఞానమయవేదనాయ ।
కారణేశపరిత్యాగనిత్యానన్దనిజాసనాయ ।
సర్వోపాధిపరిత్యాగసర్వత్యాగరమాన్వితాయ ।
త్యాగవైభవసంయుక్తత్యాగధ్వజవిరాజితాయ ।
విద్వజ్జనధనత్యాగినే ।
త్యాగిత్యాగపరాయణాయ ।
సర్వబన్ధపరిత్యాగిసర్వసంశుద్ధికారకాయ ।
బ్రహ్మాదికారణత్యాగరాజరాజశిఖామణయే ।
కలిదోషపరిత్యాగకల్మషాదివివర్జితాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం అధ్వషట్కపరిత్యాగరాజమానపదామ్బుజాయ నమః ।
షడాఘారపరిత్యాగపరమానన్దవిగ్రహాయ ।
దుష్టదూరపరిత్యాగశిష్టమార్గప్రవర్తకాయ ।
అశేషదురితత్యాగప్రభామణ్డలమధ్యగాయ ।
ప్రభామణ్డలసత్యాగరాజమానమహేశ్వరాయ ।
ప్రపఞ్చకాలసత్యాగరాజమానతటిత్ప్రభాయ ।
ప్రమాణరీతిసత్యాగప్రమాణైకశిరోమణయే ।
కారణేశపరిత్యాగకల్పితాత్మమహాకృతయే ।
కలాషోడశసత్యాగనాదాన్తలిఖితాకృతయే ।
పఞ్చమన్త్రషడఙ్గాదిపరిత్యాగపదామ్బుజాయ ।
మేధాదిగోన్మనాన్తాదిపరిత్యాగవిరాజితాయ ।
అశేషసారత్యాగినే ।
అమృతామ్భోధిమధ్యగాయ ।
పరాత్పరతరాయ ।
పరాపరవివర్జితాయ ।
సాయాహ్నజ్వలనోద్భూతనీరాజనవిరాజితాయ ।
పురత్రయజయోద్భూతనీరాజనవిరాజితాయ ।
ఇన్ద్రాణీహస్తవిన్యస్తనీరాజనవిరాజితాయ ।
త్రితత్త్వవృత్తినీరాజ్యనీరాజనవిరాజితాయ ।
కాలభజ్జనవిశ్రాన్తినీరాజనవిధిప్రియాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం కాలభఞ్జనకాలాగ్నిజ్వాలానీరాజనప్రియాయ నమః ।
కాలభజ్జనవిశ్రాన్తిగౌరీనీరాజనప్రియాయ ।
మహాప్రలయకాలాన్తగౌరీనీరాజనప్రియాయ ।
రమావాణీశచీముఖ్యనీరాజనబహుప్రియాయ ।
త్రితత్వవృత్తినీరాజ్యనీరాజనసురక్షితాయ ।
ఉపసంహారసాయాహ్ననీరాజనసురక్షితాయ ।
సాయాహ్నజ్వలనోద్భూతక్షారక్షితవిష్టపాయ ।
సంసారార్ణవసమ్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితాయ ।
దేవలోకాగతాభౌమపారిజాతసుమార్చితాయ ।
జవన్తీకుసుమాబద్ధకృష్ణాగరుసుకర్ణికాయ ।
మల్లికామాలతీజాతీమృదులాఙ్గమనోహరాయ ।
రమ్భాపుష్పాఞ్చలిప్రీతాయ ।
పఞ్చాష్టకుసుమార్చితాయ ।
కహ్లారకుసుమప్రీతాయ ।
జవన్తీకుసుమోజ్జ్వలాయ ।
పరశమ్భూహృదుద్భూతజవన్తీకుసుమప్రియాయ ।
పఞ్చభూతాత్మకోత్ఫుల్లమల్లికాదామమణ్డితాయ ।
జవన్తీమల్లికాజాతీకహ్లారస్రఙ్మనోహరాయ ।
చమ్పకాశోకపున్నాగసౌగన్ధికసుగన్ధితాయ ।
దేవవాపీసముద్భూతకహ్లారకుసుమప్రియాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం దేవలోకాగతాభౌమపుష్పమణ్డపమణ్డితాయ నమః ।
సదాశివముఖోద్భూతసౌగన్ధికుసుమప్రియాయ ।
మన్దారతరుసన్తానమహారాధనతత్పరాయ ।
గఙ్గాలఙ్కృతమూర్ధ్నే ।
జ్ఞానచన్ద్రకలాధరాయ ।
పూర్వాఙ్గరమ్యదేహాయ ।
అపరాఙ్గమనోహరాయ ।
అత్యన్తసున్దరతరరసాపాఙ్గవిరజితాయ ।
అతిసున్దరసర్వాఙ్గాయ ।
అమ్బికాస్కన్దసున్దరాయ ।
అశేషదురితధ్వంసినే ।
విశేషసుఖదాయకాయ ।
అరిష్టమథనాయ ।
సర్వారిష్టవినాశనాయ ।
పరిత్యక్తదురాచారాయ ।
శిష్టమార్గప్రకాశకాయ ।
దుఃఖసాగరనిర్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితాయ ।
అనన్తకాలసత్యాత్మనే ।
స్థిరవిద్యుత్సమప్రభాయ ।
ప్రమాణవేద్యరూపాయ నమః । ౨౦ ।౦ ।

ఓం త్యాగవిద్యావినోదాయ నమః ।
కవితారసికాయ ।
కవయే ।
స్వహృదావేద్యచిద్ఘనాయ ।
తేజోగర్భితమార్తాణ్డచిదానన్దనిజార్చితాయ ।
నిష్కలాకారసదనసకలీకృతవిగ్రహాయ ।
దివ్యచక్రగణాధీశాయ ।
బీజచక్రపితామహాయ ।
బిన్దుచక్రస్థవిష్ణవే ।
నాదచక్రమహేశ్వరాయ ।
శక్తిచక్రస్థజీవాత్మనే ।
శాన్తిచక్రపరాత్మకాయ ।
శాన్త్యతీతేన్దుబిమ్బస్థగురవే ।
పరమచిన్మయాయ ।
నిష్కమ్పాయ ।
అచలమూర్తయే ।
శ్వాసనిఃశ్వాసకమ్పితాయ ।
అన్తర్యామినే ।
జగద్ధాత్రే ।
కర్త్రే ।
కారయిత్రే నమః । ౨౨౦ ।

ఓం వామరూపజగాద్ధాత్రే నమః ।
జ్యేష్ఠరూపజనార్దనాయ ।
రౌద్రరూపహరాకారాయ ।
మహాబిన్ద్వాసనస్థితాయ ।
అమ్బికారూపవిలసచ్ఛాన్త్యా సమరసగతాయ ।
తుర్యాతీతసమాగమ్యస్వానుభూతిప్రమాణగాయ ।
ఆత్మతత్త్వాధిపబ్రహ్మణే ।
విద్యాతత్త్వాధిపహరయే ।
శివతత్త్వాధిపరుద్రాయ ।
సర్వతత్త్వాధిపశివాయ ।
సర్వార్థసవశబ్దాత్మసర్వశబ్దైకకారణాయ ।
సర్వభూతానుకమ్పినే ।
సర్వాపాశవిమోచకాయ ।
సర్వయోనిక్షోభకాయ ।
సర్వబీజస్వరూపవతే ।
సర్వభూతదయాలవే ।
సర్వభూతాభయప్రదాయ ।
మహాప్రకాశదివ్యాత్మనే ।
మహానన్దమహానటాయ ।
మహామన్త్రాయ నమః । ౨౪౦ ।

ఓం మహాయన్త్రాయ నమః ।
మహావాచ్యాయ ।
మహావపుషే ।
మహామన్త్రస్వరూపాయ ।
మహాసౌన్దర్యవారిధయే ।
మహాభైరవబేషాయ ।
మహావిజ్ఞానవిగ్రహాయ ।
మహాబలసమాయుక్తాయ ।
మహామాతఙ్గమర్దనాయ ।
హరిమోహనభిక్షాటసమ్భవస్వాత్మకైఙ్కరాయ ।
note అత్ర మోహిన్యవతారభృతో విష్ణోః భిక్షాటావసరభృతశ్చ
శివస్య పుత్రభూతస్య హరిహరపుత్రస్య ద్రావిడ్యాం “అయ్యనార్”
ఇతి ఖ్యాతస్య నిర్దేశః ।

సువర్ణవర్ణరుచిరాయ ।
సున్దరాయ ।
సున్దరప్రియాయ ।
సున్దరేశస్య వైవాహ్యస్థగయ్యశాసనీకృతాయ ।
note అత్ర “తడుత్తు ఆట్కోణ్డార్” stopped and accepted
ఇతి ద్రావిడయుక్తేరనువాదః కృతః ।

సున్దరప్రోక్తపద్యౌఘశ్రవణోత్సుకమానసాయ ।
సున్దరప్రార్థనానాక్లృప్తదౌత్యకర్మవిహారవతే ।
దేవాశ్రయసమాయాతభక్తపద్యాద్యవాక్ప్రదాయ ।
భక్తసున్దరసఙ్గీతద్రావిడస్తోత్రతోషితాయ ।
వృద్ధిక్షయవిహీనేన్దుసున్దరప్రియదర్శనాయ ।
పరవాసున్దరద్వన్ద్వసన్ధానక్షమపేశలాయ నమః । ౨౬౦ ।

ఓం పరవాగీతసన్తుష్టాయ నమః ।
పరవాదౌత్యకోవిదాయ ।
కృతవాతపురేశజ్ఞానదీక్షోపదేశాయ ।
జ్ఞానసమ్బన్ధపద్యౌఘశ్రవణోత్సుకమానసాయ ।
మాణిక్యవాచకప్రోక్తశ్రీవాచకబహుప్రియాయ ।
ఏకవింశతిసఙ్ఖ్యాతపద్యద్రావిడతోషితాయ ।
వీరముణ్డమహాభక్తసంవదాద్భిత్తిలీనకాయ ।
ప్రతిజ్ఞాభేదసఙ్క్లృప్తస్వాగమాత్పదఖణ్డితాయ ।
స్వభక్తవీరముణ్డస్య పాదదర్శనమోక్షదాయ ।
భక్తానాం చిత్తశుద్ధయర్థం దేవతీర్థజలాప్లుతాయ ।
వృద్ధరూపౌ సమాలోక్య సున్దరస్నానతోత్థితాయ ।
note ప్రసిద్ధాం కామపి త్యాగేశసున్దరమూర్తికథాం పరమృశతి ।

బిన్దునాదకలాక్లృప్తసాఙ్గోపాఙ్గమనోహరాయ ।
చిద్గన్ధదివ్యప్రసవమాలావృతభుజాన్తరాయ ।
మహానుభావాయ ।
మహితాయ ।
మహాతేజసే ।
మహాయశసే ।
మహాబుద్ధయే ।
మహాసిద్ధయే ।
మహామాయాపరిచ్ఛదాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం నానాసిద్ధాన్తకర్త్రే నమః నమః ।
నానాగమవిధాయకాయ ।
నానాగమమహామోహవ్యపనోదనపణ్డితాయ ।
దివ్యవేషాయ ।
దివ్యతనవే ।
దేవసిద్ధౌఘవన్దితాయ ।
భక్తహృత్పద్మమార్తాణ్డాయ ।
భక్తేన్దీవరచన్ద్రమసే ।
ఉమాస్కన్దముఖాలోకినే ।
ఉమాస్కన్దాతివత్సలాయ ।
ఉమాస్కన్దోల్లసత్పార్శ్వాయ ।
స్కన్దోమాప్రేమవర్ధనాయ ।
స్కన్దోమానయనానన్దవిధానైకధురన్ధరాయ ।
స్కన్దోమావన్దితాయ ।
దేవాయ ।
స్కన్దోమానన్దవిగ్రహాయ ।
ముకున్దముచుకున్దేన్ద్రవిధిముఖ్యైః సమాగతాయ ।
శ్రీవిద్యార్ణామ్బరచ్ఛన్నదివ్యావయవకాన్తిమతే ।
భక్తకల్పద్రుమసమాయ ।
భక్తసర్వార్థసాధకాయ నమః । ౩౦ ।౦ ।

ఓం రాహుగ్రస్తాత్మబాలార్కమణ్డలాకృతిభాసురాయ నమః ।
మన్దస్మితముఖాయ ।
మన్దవాతవాతాయనోత్సుకాయ ।
దక్షవాతాయనాయాతనారీగీతశ్రవణకౌతుకాయ ।
పఞ్చాశద్వర్ణజ్యోతిఃప్రభామణ్డలమధ్యగాయ ।
శుద్ధపఞ్చాక్షరజ్యోతిఃసంస్థితానన్దవిగ్రహాయ ।
ప్రభారాశిమధ్యగతాయ ।
జ్యోతిషాం జ్యోతిషే ।
అవ్యయాయ ।
అఖణ్డానన్దచిన్మూర్తయే ।
అపారకరుణానిధయే ।
వరప్రాసాదచక్రస్థకలాకల్పితవిగ్రహాయ ।
సప్తకోటిమహామన్త్రజనకాయ ।
మన్త్రరూపవతే ।
వ్యోమవ్యాపిమహామన్త్రవర్ణితానేకశక్తికాయ ।
పరాపరమహామన్త్రనాయకస్తుతవైభవాయ ।
మన్త్రాభిమానిమన్త్రజ్ఞాయ ।
మన్త్రప్రకృత్యూర్జితాయ ।
మన్త్రాధిష్ఠానరూపాయ ।
మన్త్రమన్త్రేశ్వరాయ ।
అథర్వణమహామన్త్రప్రోక్తమఙ్గలవిగ్రహాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం హంసమన్త్రషడఙ్గాభహంసవ్యత్యాసనర్తనాయ నమః ।
బ్రహ్మాఙ్గమన్త్రసమ్పన్నగుప్తలాస్యైకతత్పరాయ ।
సప్తకోటిమహామన్త్రనిషేవితపదామ్బుజాయ ।
దేవతాగణపస్తుత్యధ్వనిమన్త్రవిశారదాయ ।
మాయామన్త్రమహామూలవిద్యాసమ్భూతతత్పరాయ ।
నిగమాగమమన్త్రాదినిర్మితాత్మస్వరూపవతే ।
నిరిన్ధనమహాసంవిదగ్నిత్రిభువనోజ్జ్వలాయ ।
యజ్ఞాయ ।
యజమానాయ ।
హవిషే ।
హోత్రే ।
యజ్ఞభృతే ।
మృకణ్డుసూనురక్షార్థవ్యసూకృతకృతాన్తకాయ ।
జనితాత్మభువశ్రీమతే ।
గోరూపిణే ।
గోసవప్రియాయ ।
వత్సీకృతకృతాన్తస్య రథచక్రమృతీకృతాయ ।
అనపాయమహీపాలభక్తిప్రకటనోద్యతాయ ।
అనపాయపురేశానాయ ।
నిరపాయబలాన్వితాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం మహాత్మనే నమః ।
మహైశ్వర్యాయ ।
మహాబలపరాక్రమాయ ।
ముముక్షుభిర్జ్ఞేయరూపాయ ।
అజ్ఞానామతిదుర్లభాయ ।
శ్రీమతే ఆదిభిక్షవే । var ఆదిభిక్షేశ్వరాయ
ఈశ్వరాయ ।
అనీశ్వరాయ ।
వాచ్యవాచకరూపాయ ।
అవాచ్యాయ ।
వాఞ్ఛితార్థదాయ ।
నవగ్రహమయజ్యోతిషే ।
సంసారభ్రమకారకాయ ।
సంసారభ్రమవిచ్ఛిత్తికారణజ్ఞానదాయకాయ ।
పరబ్రహ్మస్వరూపిణే ।
పరాశక్తిపరిగ్రహాయ ।
పాటలీమూలనిలయాయ ।
శ్రుఙ్గారవనమధ్యగాయ ।
దూర్వాసోముచుకున్దాదినిర్మితాలయసంస్థితాయ ।
దూర్వాసోమునినా క్లృప్తస్వాగమార్చనపూజితాయ ।
దూర్వాసోమునినా క్లృప్తస్వతన్త్రవిషయాద్భుతాయ ।
దేవేన్ద్రపూజితాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం దివ్యదేవసఙ్ఘప్రపూజితాయ నమః ।
పులోమజార్చితపుణ్యాయ ।
పురుహూతబహుప్రియాయ ।
అప్సరోహస్తవిన్యస్తచామరస్తోమవీజితాయ ।
అశేషదేవతాకౢప్తపుష్పవర్షౌఘవర్షితాయ ।
ఐరావతసమానీతదేవసిన్ధుజలాప్లుతాయ ।
జిహ్వానాథేరితానేకగానప్రియదయానిధయే ।
దేవభాషావిశేషజ్ఞాయ ।
దేవగానప్రియాయ ।
విభవే ।
ముచుకున్దార్చితాయ ।
ముఖ్యాయ ।
ముచుకున్దవరప్రదాయ ।
ముచుకున్దస్వప్నవేలాదర్శితస్వాత్మవిగ్రహాయ ।
ముచుకున్ద సప్తభేదదర్శితస్వాత్మరూపిణే ।
నవవీరసముపేత ముచుకున్దసువన్దితాయ । నవవీరసమానీత
షడఙ్గహంసనటనసమూలాస్థితవిగ్రహాయ ।
సామఋగ్యజురాథర్వవేదవేదితవిగ్రహాయ ।
కుఙ్కుమాఙ్కితపాదాబ్జాయ ।
కర్పూరాలేపితాఙ్గకాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం కృష్ణాగరుకృతామోదనాసాయుగలమణ్డితాయ నమః నమః ।
కృష్ణగన్ధప్రియాయ ।
కుష్ణగన్ధగన్ధితకర్ణికాయ ।
ప్రలయకాలప్రవీణప్రగల్భానన్దతాణ్డవాయ ।
ప్రణవధ్వనిగమ్భీరమృగాసక్తకరామ్బుజాయ ।
ప్రలయానలధిక్కారప్రవీణపరశుభృతే ।
వరప్రదాననిపుణవామపాణిసరోరుహాయ ।
చిన్ముద్రాఞ్చితదక్షపాణయే ।
చిత్ప్రదాయ ।
చిత్ప్రబోధకాయ ।
మోక్షవిజ్ఞాపనోద్భాసిలమ్బమానపదామ్బుజాయ ।
వీరాసనాన్యపాదాబ్జకృతకిల్బిషసంహృతయే ।
ఆనన్దనృత్తవ్యాపారస్కన్దగౌరీసమన్వితాయ ।
శఙ్ఖకాహలసంయుక్తతాలమద్దలనర్తకాయ ।
వీణావేణుమృదఙ్గాదివాద్యశ్రవణలోలుపాయ ।
ప్రణవాన్తర్గతజ్యోతిషే ।
కాహలప్రణవధ్వనయే ।
తాలమద్దలవాద్యౌఘధ్వనిసామ్యాజపానటనాయ ।
విరిఞ్చివిష్ణుసన్తాడ్యతాలమద్దలజధ్వనయే ।
కాహలీమఙ్గలారావసమ్పూరితదిగన్తరాయ నమః । ౪౦ ।౦ ।

ఓం కౌసుమ్భవసనప్రీతాయ నమః ।
దుకూలవసనాన్వితాయ ।
అనేకపుష్పవిలసచ్చీనామ్బరసమావృతాయ ।
విచిత్రరేఖాసంయుక్తవసనాయ ।
వ్యాఘ్రచర్మభృతే ।
సప్తసాగరవేలాఢ్యస్వాత్మవస్త్రపరిచ్ఛదాప ।
స్వచ్ఛవస్త్రపరీధానసర్వాభరణభూషితాయ ।
వర్ణన్యగ్రోధమూలస్థదక్షిణామూర్తిసంజ్ఞితాయ ।
శివజ్ఞానామృతనిధయే ।
మునివృన్దనిషేవితాయ ।
విశ్వన్యగ్రోధమూలస్థవిశ్వవ్యాపారశక్తిమతే ।
అన్తర్యజనసుప్రీతాయ ।
ధ్యానైకనిరతోత్సుకాయ ।
మాతృకావర్ణపీఠస్థాయ ।
మాతృకావర్ణవిగ్రహాయ ।
మహాపద్మోన్మనారూపకర్ణికాబిన్దుమధ్యగాయ ।
మూలాదిద్వాదశాన్తస్థమన్త్రసింహాసనస్థితాయ ।
గోసృష్టిస్థితిసంహారస్వాపకాలప్రవర్తకాయ ।
విద్యారూపప్రకాశాత్మనే ।
జన్మమృత్యుజరాపహాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం కాలాతీతాయ నమః ।
కాలహన్త్రే ।
దేహాహఙ్కారకర్త్త్రే ।
మృత్యుహన్త్రే ।
మృత్యువాహాయ ।
మృత్యుఞ్జయమయాకృతయే ।
స్కన్దోమాముఖసౌన్దర్యాలోకనోత్సుకలోచనాయ ।
సర్వజ్వాలాప్రభాసీనాయ ।
అతినిర్మలదేహాయ ।
సామగానానురఞ్జితాయ ।
సోమసూర్యాగ్నిరూపవతే ।
కార్యకారణరూపవతే ।
సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ ।
విశ్వనేత్రాయ ।
విశ్వగర్భాయ ।
విశ్వేశాయ ।
విశ్వవిగ్రహాయ ।
షట్ఛక్తివ్యక్తమూర్తయే ।
షడఙ్గావరణోజ్జ్వలాయ ।
వేదవేదాఙ్గకర్త్రే ।
త్రయీయువతిసున్దరాయ ।
శబ్దబ్రహ్మాత్మరూపాయ ।
శబ్దబ్రహ్మైకనూపురాయ ।
సర్వాధారాదిరూపాయ ।
సర్వశబ్దైకకారణాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం లిఙ్గత్రయాత్మకాయ నమః ।
మహాలిఙ్గమహాతనవే ।
సమాంశకమహాలిఙ్గాయ ।
స్వాత్మలిఙ్గసముద్భవాయ ।
ఆఢ్యలిఙ్గాకృతయే ।
సురలిఙ్గాకృతయే ।
స్వయమ్భూబాణలిఙ్గాత్మనే ।
పరలిఙ్గపరాత్పరాయ ।
అగ్నిష్టోమాత్మలిఙ్గాయ ।
మాతృకాలిఙ్గాయ ।
స్థూలలిఙ్గమహామేరవే ।
సూక్ష్మకైలాసలిఙ్గకృతే ।
పఞ్చలిఙ్గమయస్వాత్మనే ।
పఞ్చలిఙ్గమయాకృతయే ।
సర్వలిఙ్గమయాకారాయ ।
సహస్రలిఙ్గస్వరూపిణే ।
విశ్వాకారమహామేరోః స్వాత్మలిఙ్గమయోద్భవాయ ।
శ్యామరత్నసితజ్యోతిర్జ్యోతిర్లిఙ్గమహాతనవే ।
పాతాలబుద్బుదాకారతేజోలిఙ్గమహాకృతయే ।
విద్యారాజ్ఞీసప్తకోశాయ నమః । ౪౬౦ ।

ఓం విద్యారాజ్ఞీసమర్చితాయ నమః ।
ఘోరాయ ।
శాన్తమహావిష్ణవే ।
సర్వతోఽనన్తవక్త్రకాయ ।
సర్వతోఽనన్తపాదాయ ।
సర్వతోఽనన్తహస్తాయ ।
అసఙ్ఖ్యభుజపాదాయ ।
అసఙ్ఖ్యాతగుణనిధయే ।
క్రమాక్రమసముత్పత్తిరక్షాసంహారకారకాయ ।
సర్వదా సుప్రదర్శినే ।
మానతర్కాద్యగోచరాయ ।
అసఙ్ఖ్యదలసంరాజత్కమలాలయమధ్యగాయ ।
ఘృతాయితజలోద్భూతదీపదీప్తదినాన్తరాయ ।
చమత్కారపురాధీశాయ ।
చమత్కారనృపాధిపాయ ।
చమత్కారమహీపాలభక్త్యుద్భూతాచలేశ్వరాయ ।
దీపచ్ఛాయాప్రత్యయకృతే ।
హాటకక్షేత్రనాయకాయ ।
అన్తర్గతేశ్వరాయ ।
అన్తర్ముఖమనోహరాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం వమ్రిరూపేన్ద్రసఞ్ఛిన్నసజ్యావిష్ణుశిరోధృతాయ నమః ।
మహాలక్ష్మీవరాల్లభ్యస్వమాఙ్గల్యపతీసుతాయ ।
పుత్రార్థివిష్ణుసఙ్కౢప్తసిద్ధిసమ్పత్తిసాధకాయ ।
శ్రీవిష్ణుతపసా ప్రాప్తస్వాత్మవల్మీకసమ్భవాయ ।
విరాడ్విష్ణుసముత్పన్నవిటఙ్కాత్మస్వరూపవతే ।
విరాడ్విష్ణుసముత్పన్నవిష్ణుహృత్పద్మవాసభువే ।
క్షీరసాగరవైకుణ్ఠశ్రీవిష్ణుస్వాత్మపూజితాయ ।
సహస్రపద్మైకశూన్యహరినేత్రసమర్చిన్తాయ ।
మహాసురజయోద్యుక్తవిష్ణుచక్రప్రదాయకాయ ।
హరిలక్ష్మీవిధివాణీగౌరీశచీన్ద్రపూజితాయ ।
పాదాబ్జపాలితాజస్రముసలాసురశిక్షకాయ ।
కబన్ధకబలప్రాప్తకపర్దాఙ్కితమస్తకాయ ।
కురుక్షేత్రమహాయజ్ఞకోపోద్ధృతస్వకార్ముకాయ ।
అధ్యాత్మదృష్టిసన్దృశ్యాయ ।
అధ్యాత్మజ్ఞానివత్సలాయ ।
చమత్కారకలాకర్త్రే ।
చమత్కారవచఃపటవే ।
షట్ఛతాధికవింశైకసహస్రాజపయాన్వితాయ ।
సఫల్గున్యజపాసీనతాణ్డవాడమ్బరోత్సుకాయ ।
పురన్దరమహాయాతముకున్దపరివన్దితాయ నమః । ౫౦ ।౦ ।

ఓం హస్తాద్యుత్తరాషాఢాన్తషట్త్రింశద్దివసోత్సవాయ నమః ।
షట్త్రింశత్తత్త్వబన్ధఘ్నసాఙ్గోపాఙ్గమహోత్సవాయ ।
మహార్ద్రోత్సవసమ్ప్రాప్తజనానుగ్రహకారకాయ ।
దినాన్తసుప్రసన్నాత్మదీపసన్దర్శనోత్సుకాయ ।
హంసకీకృతభీగీన్ద్రాయ ।
హంసతాణ్డవసుప్రీతాయ ।
పతఞ్జలివ్యాఘ్రపాదమునిమానసహంసకాయ ।
కలాసహస్రసమ్పూర్ణమహాదీపావలోకవతే ।
కర్పూరధూలీమిలితధవలావయవోజ్జలాయ ।
సాయాహ్నదీపసన్ద్రష్టృభక్తాభీష్టప్రదాయకాయ ।
భక్తిమత్పాపతూలగ్నయే ।
భక్తిమత్సులభాభయాయ ।
అనన్తపుణ్యఫలదాయ ।
అనన్తామృతవారిధయే ।
దినాష్టకనివిష్టాత్మనే ।
పాశాష్టకవినాశనాయ నమః । ౫౨౦ ।

ఓం మహాస్వాపే జాగరూకాయ నమః ।
మహాసన్ధ్యాసువన్దితాయ ।
మహాదివససంస్థాయినే ।
మహాసంహారకారకాయ ।
మధ్యావాన్తరసంహారసృష్టిస్థితివిధాయకాయ ।
మహావిష్ణుమహారుద్రశ్రీకణ్ఠానన్దవిగ్రహాయ ।
మహాస్వాపసముద్భూతపఞ్చకృత్యపరాయణాయ ।
రత్నసింహాసనాసీనాయ ।
రత్నప్రాసాదమధ్యగాయ ।
నవరత్నసభాధీశాయ ।
రత్నప్రాకారమధ్యగాయ ।
పఞ్చాశత్పీఠశక్తిసపరివారపరీవృతాయ ।
కామరూపమహాపీఠపరమానన్దవిగ్రహాయ ।
శ్రీపీఠమధ్యవాసినే ।
శ్రీకణ్ఠాదిభిరావృతాయ ।
నవరత్నగృహజ్యోతిర్మాతృకాక్షరమాలికాయ ।
కామేశ్వరీవల్లభాయ ।
మహాకామేశ్వరాకృతయే ।
ఆసీనోత్థాననటననానాతాణ్డవపణ్డితాయ ।
ఊర్ధ్వతాణ్డవసంవాదినే నమః । ౫౪౦ ।

ఓం పాదవ్యత్యాసతాణ్డవాయ నమః ।
సప్తసాగరపరిఖాభభూమిదుర్గపరిచ్ఛదాయ ।
జ్యోతిష్మతీశిఖావాససర్వదేవగణావృతాయ ।
యశోవతీపురీశానాయ ।
మనోవాక్యవిధిస్తుతాయ ।
భూబిమ్బస్థమహామాయాలిపివృత్తసమాశ్రయాయ ।
పఞ్చకోశాన్తరప్రాప్తత్రికోణస్థితమధ్యగాయ ।
అజపావర్ణవాచ్యాయ ।
అజపాజపసుప్రీతాయ ।
సమస్తజనహృత్పద్మజ్వలద్దీపసమాకృతయే ।
దేశకాలానవచ్ఛిన్నాయ ।
దేశకాలప్రవర్తకాయ ।
మహాభోగినే ।
మహాయోగినే ।
మహాస్యన్దనసున్దరాయ ।
తిరోభావక్రియాశక్తిసంసర్గపశుబన్ధకృతే ।
అనుగ్రహపరాశక్తిలీలాకలనలోలుపాయ ।
నాడీత్రయాన్తవిలసత్సుధాసారాభివర్షణాయ ।
నానావిధరసాస్వాదమహానుభవశక్తిమతే ।
సోమసూర్యాగ్నిపాద్యార్ఘ్యసుధాబిన్దుసమర్చితాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం అపరాధసహిష్ణవే నమః ।
శరణాగతవత్సలాయ ।
శ్రీమద్దేవరఖణ్డాత్మనే ।
దేవతాసార్వభౌమాయ ।
వీరఖడ్గాభిరామాయ ।
సర్వవీరాధినాయకాయ ।
వీరసింహాసనారూఢాయ ।
మహావీరాసనస్థితాయ ।
విరాఠృదయపద్మస్థాయ ।
వీర్యోద్భూతవినాయకాయ ।
ఆధారపద్మవల్మీకనాథాయ ।
ఘోషస్వనాత్మకాయ ।
సకులాన్తమహాపద్మసంరాజత్సమనాకృతయే ।
బ్రహ్మరన్ధ్రమహాపద్మకోటిశీతాంశుసన్నిభాయ ।
హృత్పద్మధ్యసంస్థానసూర్యబిమ్బోపమద్యుతయే ।
తిథిసఙ్ఖ్యఫణాదీప్తమహాకుణ్డలిభూషణాయ ।
త్రుట్యదికాలపవనఫూత్కారఫణిభూషణాయ ।
ఉమాకుమారసహితాయ ।
శ్రీకణ్ఠపురనాయకాయ ।
అనాశ్రితాదికాలాగ్నిరుద్రాన్తభువనాధిపాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం ఏకాశమహాకోటిరుద్రావరణసంస్థితాయ నమః నమః ।
అనేకద్వాదశాదిత్యమణ్డలాన్తసముజ్జ్వలాయ ।
అష్టకోటివసుప్రాజ్ఞపుష్పపూజితపాదుకాయ ।
మహాపూరచతుఃషష్టిమణ్డలాధిపతీశ్వరాయ ।
సప్తలోకాన్ సమాలోక్య స్వాత్మప్రతిమతేజసే ।
సర్వలోకమహాపుణ్యప్రదర్శితమహాత్మనే ।
విరిఞ్చియజ్ఞసమ్భూతకపాలమాలయాయుతాయ ।
ఋణత్రయవినాశాయ ।
స్వర్ణామలకవర్షిణే ।
దేవతీర్థసకృత్స్నానదేవత్వవరదాయకాయ ।
జననాన్మోక్షదానేన జితచణ్డకృతాన్తకాయ ।
మరణాన్మోక్షదానేన మృత్యువాహనతత్పరాయ ।
జననాన్మోక్షసన్దాయిక్షితిమూలనివాసినే ।
కృతమృత్యుక్రియావిష్ట-మృత్యుఞ్జయమయాకృతయే ।
జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాన్తిదాయకాయ ।
మునిపక్షిమృగేన్ద్రాదిముక్తిమార్గైకతత్పరాయ ।
పిష్టార్థమృద్భృతో మూర్ధ్ని వేత్రప్రహరచిహ్నితాయ ।
ప్రకృత్యాకారసగుణసకలీకృతవిగ్రహాయ ।
అసఙ్ఖ్యరూపసఙ్ఖ్యాత్మనే ।
సర్వనామ్నే ।
సర్వగాయ నమః । ౬౦ ।౦ ।

ఓం సర్వప్రజ్ఞానివాసాయ నమః ।
సర్వసఙ్కేతజన్మభువే ।
సర్వసఙ్కేతసమయకారకాయ ।
కరుణానిధయే ।
జగద్భ్రాత్రే ।
జగద్బాన్ధవాయ ।
జగన్మాత్రే ।
జగత్పిత్రే ।
కాలజ్ఞాయ ।
కాలకర్త్రే ।
మహాకాలప్రవర్తకాయ ।
అష్టాదశాధికశతమహారుద్రప్రపూజితయ ।
సౌగన్ధికలసత్పుష్పస్రగన్వితభుజాన్తరాయ ।
సర్వసౌన్దర్యనిలయాయ ।
సర్వసమ్పత్సమృద్ధిమతే ।
దుగ్ధసమ్మితవాగీశజ్ఞానదుగ్ధాబ్ధివాసభువే ।
శ్రుతిస్మృతిపురాణైక్యగమ్యవిగ్రహరూపవతే ।
చిద్ఘనసుమహారుద్రగురుమన్త్రేశనాయకాయ ।
శ్యామోమారుణస్కన్దవామభాగమనోహరాయ ।
పశ్యన్తీమధ్యమాభిఖ్యవైఖర్యాశ్రితవిగ్రహాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం ఘోషమేఘవిద్యుదాభమహాపద్మాసనప్రభవే నమః ।
వసన్తవాతవిలసద్బృహత్పుష్పావతంసకాయ ।
ప్రాణాపానాగమప్రాజ్ఞాయ ।
విశ్వాతీతస్వరూపగాయ । సుభుజోద్దణ్డదౌర్భాగ్యహరణేఽతినిపుణాయ ।
దురితారణ్యదావాగ్నయే ।
దుష్టదూరతరస్థితాయ ।
అశేషదేవతాధీశవిష్ణుహృత్పద్మవాసభువే ।
స్వపాదహంసకోద్భూతప్రత్యాహారార్థసూత్రకాయ ।
స్వపాదకిఙ్కిణీజాతనవవ్యాకరణావలయే ।
కామికాద్యాగమాకారాయ ।
సర్వావయవవర్జితాయ ।
సర్వావయవసమ్పన్నాయ ।
ద్వాత్రింశల్లక్షణాన్వితాయ ।
సర్వలక్షణసమ్పన్నాయ ।
అనౌపమ్యశుభాకారాయ ।
నిస్తులాయ ।
నిరహఙ్కృతయే ।
నిరాధారాత్మసర్వవిదే ।
సర్వజ్ఞాయ ।
సర్వగోచరాయ నమః । ౬౪౦ ।

ఓం లౌకికాగమకర్త్రే నమః ।
వైదికోక్తఫలప్రదాయ ।
అధ్యాత్మజ్ఞానకర్త్రే ।
అతిమార్గప్రవర్తకాయ ।
స్వశక్తిజ్వాలాకల్పాయ ।
స్వశక్తికిరణోజ్జ్వలాయ ।
స్వశక్తయే ।
లీనవిగ్రహాయ ।
లోకాతిశయసౌన్దర్యనిధయే ।
అన్తర్బహిర్గతాయ ।
సామ్నా శక్త్యేకాశీతిపాదుకాయ ।
పరమార్థదాయ ।
వరప్రాసాదచక్రస్థద్రుమవర్ణత్రయాత్మకాయ ।
శుద్ధప్రపఞ్చసృష్ట్యాదికర్తృసిద్ధాన్తబోధకాయ ।
మహత్పరాదిసమ్బన్ధగురుసన్తానబోధకాయ ।
ధర్మాధిష్ఠానచక్రస్థభూతగ్రామవివర్తకాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చాయ ।
నిరాకారాయ ।
ధ్యాతృమానసమన్దిరాయ ।
మహామాయాసుధాసిన్ధవే ।
పరానన్దామృతోదధయే ।
అశేషదుఃఖతరణజ్ఞానానన్దసుబోధకాయ ।
విరాణ్మూలాలయామ్భోజమహామన్దిరమధ్యగాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం పరమానన్దసన్దోహమన్దస్మితముఖామ్బుజాయ నమః ।
కరోటిమాలాకలితహరిగర్వనివారకాయ ।
లలాటనేత్రదహనభస్మీకృతమనోభవాయ ।
కవచీకృతషట్చక్రతిరోధానమహేశ్వరాయ ।
బాహ్యదృష్ట్యప్రమేయాఙ్గాయ ।
జ్ఞానదృష్ట్యవలోకితాయ ।
పఞ్చమూర్ధఫణీశానతిరోహితపదామ్బుజాయ ।
త్రిలోకసంరక్షణార్థాయ రాజవేషఘరాయ ।
పుష్యాత్మరథసమ్ప్రీతాయ ।
పుణ్యభూమినివేశితాప ।
పురుహూతార్చితపుణ్యాయ ।
పురుహూతాఘమోచనాయ ।
సౌన్దర్యసిన్ధుసమ్భూతనిశాకరసమాకృతయే ।
జఘన్యజన్మవిచ్ఛేత్త్రే ।
దేవేన్ద్రస్య వరప్రదాయ ।
పురన్దరమహాఘోరచణ్డాలత్వవిమోచకాయ ।
కృతపాణిగ్రహోదారగుణేన్ద్రాణీపురన్దరాయ ।
దేవరాజమహాఘోరగుల్మరోగనివారకాయ ।
పురన్దరమహాశాపపురోగమసముత్సుకాయ ।
శిలాదజాత్మజేనాశు నన్దికేశాధికారితాయ నమః । ౬౮౦ ।

ఓం సుమేరుశృఙ్గమూలస్థవిశ్వసృష్ట్యాద్యకారకాయ నమః ।
ఆమూలద్వాదశాన్తాద్యాధారాదిషు వాసితాయ ।
అద్వితీయచిదానన్దఘనకల్యాణసున్దరాయ ।
అశేషకలుషారణ్యదావానలశిఖాయుతాయ ।
దశప్రాణమహాభూతప్రాణాయామకచిన్మయాయ ।
ఆనన్దచిత్సభాశైలాద్వినిర్గతవిభావసవే ।
తేజోమణ్డలమధ్యస్థచిదానన్దదివాకరాయ ।
భానుమణ్డలమధ్యస్థాయ ।
చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయ ।
తేజోమణ్డలమధ్యస్థాయ ।
తేజస్వినే ।
తేజసాం నిధయే ।
కాలాధిదైవతాయ ।
కాలాయ ।
అవస్థానీతమూర్తిమతే ।
కాలహన్త్రే ।
కాలరూపిణే ।
సర్వకాలప్రవర్తకాయ ।
చతురన్తాయతమూర్తయే ।
సర్వావస్థాప్రవర్తకాయ నమః । ౭౦ ।౦ ।

ఓం చతురామ్నాయమూర్తయే నమః ।
షడఙ్గావరణోజ్జ్వలాయ ।
మీమాంసామాంసలాంసాయ ।
తర్కశాస్త్రకశేరుకాయ ।
పురాణేన్ద్రియసంయుక్తాయ ।
ధర్మశాస్త్రాత్మచేతనాయ ।
షట్స్మృతిచతుర్వేదధనుర్వేదప్రతాపవతే ।
గాన్ధర్వవేదగానాఢ్యాయ ।
ఆయుర్వేదారోగ్యవిదే ।
అవర్ణవిగ్రహజ్యోతిషే ।
నాట్యకాదిరసాన్వితాయ ।
చతుఃషష్టికలారూపసర్వావయవసున్దరాయ ।
మనోవాఙ్మయదేహాయ ।
శబ్దబ్రహ్మస్వరూపవతే ।
భక్తేష్టచిత్తశుద్ధ్యర్థం శాకీకృతశిశూత్సవాయ ।
ఉమాస్కన్దాదిసహితమహాచణ్డాలవేషభృతే ।
సోమయాజిమహాయాగప్రవేశవ్యగ్రవిగ్రహాయ ।
సోమపూజ్యసోమయుతసోమసున్దరవిగ్రహాయ ।
సోమయాజిమహాభక్తివ్యక్తిసన్తుష్టమానసాయ ।
పదద్వయైర్నటత్సోమహవిర్భాగప్రతిగ్రహాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం సోమసూర్యాగ్నినాడ్యన్తర్వీథీసఞ్చారసున్దరాయ నమః నమః ।
హంసమన్త్రాక్షరద్వన్ద్వవాచ్యాయ ।
విశ్వాఘమోచకాయ ।
దిగ్దేశకాలరహితానన్యాయ ।
అచిన్త్యరూపవతే ।
శతోపనిషదుద్ఘుష్టనిత్యాఖణ్డప్రకాశకృతే ।
కలాపఞ్చకకాలాదిత్యాగరాజతటిత్ప్రభవే ।
సుప్రసన్నేన్ద్రియగ్రామాయ ।
సర్వప్రత్యక్షదర్శనాయ ।
కృశానురేతసే ।
సర్వాత్మనే ।
ఊర్ధ్వరేతసే ।
జితేన్ద్రియాయ ।
సమస్తగుణసమ్పన్నాయ ।
సర్వాపగుణవర్జితాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చాయ ।
ప్రపఞ్చాత్మనే ।
సేన్ద్రియాయ ।
నిరిన్ద్రియాయ ।
శాన్త్యాదిషఙ్గుణోపేతాయ నమః । ౭౪౦ ।

ఓం మోహాద్యఖిలదోషహృతే నమః ।
నిర్మలాయ ।
మలధ్వంసినే ।
శాన్తశాశ్వతవిగ్రహాయ ।
సుషుమ్నాన్తఃసముదితనాదరూపిణే ।
నటాధిపాయ ।
నిఃశ్వాసలీలాసఞ్జాతనిగమాగమసన్తతయే ।
దేశికాదిష్టమార్గైకదృశ్యాయ ।
దేశికపుఙ్గవాయ ।
వక్త్రే ।
వాచాలకాయ ।
వాచ్యాయ ।
కైవర్తరూపోద్వహాయ ।
జ్ఞానజ్ఞాతృజ్ఞేయరూపాయ ।
అజ్ఞానజ్ఞానగోచరాయ ।
కృశానుభానుచన్ద్రాత్మనే ।
త్రేతాగ్నిపవనాకృతయే ।
దివాసన్ధ్యానిశాఽఽకారాయ ।
సన్ధ్యాత్రయనిషేవితాయ ।
గాయత్రీమన్త్రవేద్యాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం గాయత్రీత్రిపదాత్మకాయ నమః ।
వాగ్బీజకామరాజాఖ్యపరాబీజత్రయాభిధాయ ।
షడ్విధైక్యానుసన్ధానపరదేశికదర్శితాయ ।
షడ్విధార్థస్వరూపేణ షడక్షరమయాకృతయే ।
త్రయీదర్శితమూర్త్యాత్మమన్త్రమూర్తిమహాతనవే ।
శబ్దార్థమాత్రసామాన్యబిన్దుమూర్తిత్రయోజ్జ్వలాయ ।
సన్ధ్యాత్రయాత్మస్వరూపత్రిసన్ధ్యాపరివర్జితాయ ।
విశ్వాత్మవేద్యవేదాన్తత్రయీసిద్ధాన్తదర్శితాయ ।
సచ్చిదానన్దవిధృతసోమాస్కన్దమహేశ్వరాయ ।
సమస్తజననిధ్యాతచిత్తామ్బుజసుఖాసనాయ ।
పురుషార్థప్రదాయ ।
పూర్ణాయ ।
హేయోపాదేయవర్జితాయ ।
సవిమర్శప్రకాశాత్మసహజానన్దవిగ్రహాయ ।
శివశక్తిస్వరూపాత్మశక్తిశక్తిమదాకృతయే ।
తత్పదర్థైకస్వరూపాత్మతత్త్వమ్పదసులక్షితాయ ।
ఆవృత్తిత్రయసమ్పూజ్యత్రిలోకీపరిరక్షితాయ ।
రత్నస్తమ్భసహస్రాఢ్యకలాసమ్పూర్ణమన్దిరాయ ।
ఆసీనస్పన్దనటనపరశమ్భుపరాసఖాయ ।
సహస్రభానుసదృశాయ ।
చన్ద్రకోటిసుశీతలాయ నమః । ౭౮౦ ।

ఓం అపారకరుణాసిన్ధవే నమః ।
అసఙ్ఖ్యమహిమార్ణవాయ ।
సర్వజ్ఞతాదిషాడ్గుణ్యసంయుతస్వాత్మవైభవాయ ।
పఞ్చాశాద్వర్ణమధ్యస్థపరాప్రాసాదమన్త్రగాయ ।
పఞ్చాశద్వర్ణరాజ్ఞీభిః స్తుతశామ్భవవైభవాయ ।
తేజఃపఞ్చకబిమ్బోద్యద్దీపజ్వాలావలోకనాయ ।
సోమసూర్యాగ్నినక్షత్రవిద్యుత్ప్రతిమతేజసే ।
శ్రీవిద్యారాజ్ఞీకరామ్భోజకృతకౌతుకమఙ్గలాయ ।
మేఘధ్వనిసమాలాపాయ ।
వల్మీకసాధ్వసధ్వనయే ।
యజ్ఞేశ్వరాయ ।
యజ్ఞమయాయ ।
మహాయజ్ఞక్రమావృతాయ ।
జపయజ్ఞక్రియాజ్ఞానతోషితధ్వనయే ।
మన్త్రవిదే ।
వాగర్థరూపాయ ।
వాగీశాయ ।
త్రికాలప్రణవాభిధాయ ।
భక్తోత్సుకాయ ।
భక్తిగమ్యాయ ।
భక్తి గీతస్తవోన్ముఖాయ నమః । ౮౦ ।౦ ।

ఓం దృష్టాదృష్టానేకమూర్తయే నమః ।
దుష్టారిబలమర్దనాయ ।
శివోత్తమాయ ।
శివతమాయ ।
శివదాత్రే ।
శివాప్రియాయ ।
శివానన్దమయాకారాయ ।
శివాప్రేమవిధాయకాయ ।
శివామృతాబ్ధిశీతాంశవే ।
శివానన్దామృతార్ణవాయ ।
శివాక్షరపరఞ్జయోతిషే ।
శివాఙ్గాధికసున్దరాయ ।
శివాసంసక్తహృదయాయ ।
శివాతోషితమానసాయ ।
శివాక్షరద్వయాకారాయ ।
శివాగమముఖామ్బుజాయ ।
శివశృఙ్గారవేషాఢ్యాయ ।
శివాకల్యాణసున్దరాయ ।
శివాగమైకనిలయాయ ।
శివోఽహమ్భావనా-ప్రీతాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం శివజీవాత్మబోధకాయ నమః ।
శివమన్త్రోపదేశకాయ ।
శివాగమోక్తనియమాయ । గమాయ
శివాగమనదీపకాయ ।
శివమన్త్రజ్ఞముక్తిదాయ ।
శివమన్త్రజపప్రియాయ ।
భూతాధిపాయ ।
భూథనాథాయ ।
భూతవాహనసున్దరాయ ।
భూతనాట్యోత్సుకాయ ।
భూతసన్దోహసుప్రియాయ ।
భూతచక్రారాధితాయ ।
భూతసఙ్ఘసమావృతాయ ।
భూతాదికాలవేత్రే ।
భూతిభూషితవిగ్రహాయ ।
భూతసఙ్ఘప్రపూజితాయ ।
భూతపఞ్చకవిగ్రహాయ ।
లక్షకోటిమహాభూతగణసంరక్షకావృతాయ ।
కోటికోటిమహాభూతరక్షితాణ్డబహిఃస్థలాయ ।
పుణ్యాపుణ్యవినిర్ముక్తపుణ్యాపుణ్యసమేక్షణాయ నమః । ౮౪౦ ।

ఓం సకృత్సన్దర్శనాదేవ సురేన్ద్రపదదాయకాయ నమః ।
పుణ్యశ్రవణకీర్త్యాత్మనే ।
పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయ ।
కరాలముఖకృష్ణాఙ్గాయ ।
కృష్ణాజినసులాఞ్ఛితాయ ।
కోటిచన్ద్రప్రభాకారపూర్ణచన్ద్రనిభాననాయ ।
మహాకైరాతవేషాఢ్యపార్థప్రహరమూర్ధకాయ ।
మహాపాశుపతాస్త్రేశదానతోషితపాణ్డవాయ ।
మహాగణేశవిధ్వస్తవిఘ్నసిద్ధౌఘవన్దితాయ ।
మహాప్రలయంసభూతసర్వప్రాణ్యుపసంహృతయే ।
మహాప్రలయకాలాన్తసృష్టిస్థితివిధాయకాయ ।
మూలాత్మకోషఃకాలస్థముద్గాన్నప్రియమానసాయ ।
స్వాధిష్ఠానాత్మకప్రాతర్దధ్యన్నప్రియమానసాయ ।
మణిపూరాత్మమధ్యాహ్నఘృతముద్గాన్నమానసాయ ।
అనాహతాత్మసాయాహ్నగుళాన్నప్రియమానసాయ ।
విశుద్ధయాత్మనిశాసన్ధ్యాపాయసాన్నప్రియాత్మకాయ ।
ఆజ్ఞాత్మకార్ధయామస్థసర్వాన్నప్రియమానసాయ ।
సముద్గశర్కరాజ్యాన్నమాషాపూపరసప్రియాయ ।
సముద్గచోచకైర్మిశ్రసూచీఘనబహుప్రియాయ ।
నానాకోణమధుచ్ఛిద్రనానాభక్ష్యబహుప్రియాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఓం లీలామాత్రకృతానేకజగదుత్పత్తినాశనాయ నమః ।
అవ్యాజకరుణామూర్తయే ।
అజ్ఞానధ్వాన్తభాస్కరాయ ।
మార్తాణ్డభైరవారాధ్యవీరఖడ్గవిరాజితాయ ।
వీరభద్రసమారాధ్యవృషభేన్ద్రవిలాసితాయ ।
వేదమార్గైకనిపుణాయ ।
వేదాన్తపరినిష్ఠితాయ ।
వైదికాచారసమ్పన్నాయ ।
వామదేవవరప్రదాయ ।
ఊర్ధ్వస్వాయమ్భువాదృశ్యాయ ।
దివ్యస్వాయమ్భువాత్మకాయ ।
మన్వాత్మనే ।
శైవసమ్పన్నాయ ।
సకృత్సన్తానబోధకాయ ।
కమలాపతిసంసేవ్యకమలాసనపూజితాయ ।
ఉక్షపతాకాపతయే ।
హరాయ ।
ఆరూఢవృషధ్వజాయ ।
అజయ్యగోపదీప్యగ్రాయ ।
మహాకారుణికోత్తమాయ ।
జగత్ప్రదీపరూపిణే ।
లోకత్రయవిభావనాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం జగద్ధితైషిణే నమః ।
దివ్యాత్మనే ।
శ్రీమతే అమితవిగ్రహాయ ।
మహాగ్రాసాయ ।
మహామానినే ।
క్షయద్వీరాయ ।
శాశ్వతాయ ।
శ్రీక్షేత్రభైరవాయ ।
కైవర్తకన్యకోద్వహాయ ।
నృసింహహన్త్రే ।
కామారయే ।
విష్ణుమాయాన్తకాయ ।
త్ర్యమ్బకాయ ।
శిపివిష్టాయ ।
మఖారయే ।
నీలలోహితాయ ।
మహాప్రాణాయ ।
మహాజీవాయ ।
ప్రాణాపానప్రవర్తకాయ ।
వ్యోమవ్యాపినే ।
వ్యోమరూపాయ నమః । ౯౦ ।౦ ।

ఓం వ్యోమసూక్ష్మాయ నమః ।
విరాణ్మయాయ ।
ఏకాధిపత్యసామ్రాజ్యప్రదాయ ।
ఏకాన్తపూజితాయ ।
ద్విరూపశివశక్త్యాత్మనే ।
హంసదివ్యాక్షరాభిధాయ ।
త్రిమాత్రప్రణవధ్యేయాయ ।
త్ర్యక్షాయ ।
త్రిజగదీశ్వరాయ ।
చతుర్ముఖాదిసంసేవ్యాయ ।
చతుర్వర్గఫలప్రదాయ ।
పఞ్చాక్షరపరఞ్జ్యోతిషే ।
పఞ్చాక్షరమయాకృతయే ।
పఞ్చాక్షరప్రాణరూపాయ ।
పఞ్చాక్షరజపప్రియాయ ।
పఞ్చాక్షరగ్రహాధీశాయ ।
పఞ్చాక్షరతిరోహితాయ ।
పఞ్చాక్షరసదావ్యాపినే ।
పఞ్చాక్షరపురేశ్వరాయ ।
పఞ్చాక్షరప్రమాణజ్ఞాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం పఞ్చాక్షరకముక్తిదాయ నమః ।
పఞ్చాక్షరవిదీప్తాయ ।
పఞ్చాక్షరఫలప్రదాయ ।
పఞ్చాక్షరనివాసీనక్షీరార్ణవమణయే ।
నటాయ ।
పఞ్చాక్షరమహామన్త్రశబ్దబ్రహ్మాక్షరోజ్జ్వలాయ ।
చతుఃషష్టికలాతీర్థదేవతాకోటిసంశ్రితాయ ।
శ్రీమత్స్వాత్మకలామూర్ధ్ని జటాగఙ్గాకలాధరాయ ।
శ్రీమద్భగీరథేన్ద్రాయ భూవారాణసిదర్శకాయ ।
శ్రీమత్కాత్యాయనీముఖ్యశక్తిపాణిగ్రహోత్సుకాయ ।
షడఙ్గసంస్థితాయ ।
సప్తకోటీశ్వరనిషేవితాయ ।
అష్టమూర్తయే ।
అనేకాత్మనే ।
అష్టైశ్వర్యఫలప్రదాయ ।
నవతత్వాతీతమూర్తయే ।
నవాక్షరజపప్రియాయ ।
దశాయుధాయ ।
దశభుజాయ ।
దశదిగ్వ్యాప్తవిగ్రహాయ ।
ఏకాదశమహారుద్రరూపిణే ।
సర్వజగత్ప్రభవే ।
భూలోకజనపుణ్యౌఘసమ్ప్రాప్తకమలాలయాయ ।
శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశస్మితశోభిముఖామ్బుజాయ ।
దయాతరఙ్గితాపాఙ్గవిలోకనవిలాసవతే నమః । ౯౪౦ ।

ఓం వరదాభీతిపరశుమృగాసక్తకరామ్బుజాయ నమః ।
కోటికన్దర్పలావణ్యపుణ్యసర్వాఙ్గసున్దరాయ ।
సౌన్దర్యలహరీపూర్ణరాజకుమ్భేశవిగ్రహాయ ।
నిజావయవగన్ధశ్రీసుగన్ధితదిగన్తరాయ ।
శ్రవణానన్దసన్దాయిసౌన్దర్యమృదుభాషణాయ ।
కర్పూరధూలిమిలితభస్మోద్ధూలితపాణ్డరాయ ।
మహామృగమదోద్దామకృష్ణగన్ధసుగన్ధితాయ ।
కర్పూరకుఙ్కుమాద్యష్టచన్దనద్రవచర్చితాయ ।
కాలాగరుకృతానేకధూపామోదసుమోదితాయ ।
గవ్యనిర్వర్తితానేకప్రదీపావలిభాసురాయ ।
సముద్రగరలభ్రాజద్గలస్థలసుశోభితాయ ।
తిలోత్తమోర్వశీరమ్భాకల్పితారాత్రికక్రమాయ ।
సాయన్తనమహాదీపమఙ్గలారాధనక్రమాయ ।
దర్పణాన్తర్గతస్వాత్మప్రతిబిమ్బనిభేక్షణాయ ।
చన్ద్రమణ్డలసఙ్కాశశ్వేతచ్ఛత్రవిరాజితాయ ।
పార్శ్వద్వయపరిభ్రాజచ్చామరావలిరాజితాయ ।
తాపిఞ్ఛనీలపిఞ్ఛౌఘచ్ఛాయాసఞ్ఛాదితామ్బరాయ ।
మయూరవ్యజనోద్భూతమన్దమారుతసన్తతయే ।
ఋగ్యజుఃసామజస్తోత్రశ్రవణోత్సుకమానసాయ ।
తరుణీభిః సమారబ్ధశుద్ధనృత్తేక్షణప్రియాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం పఞ్చబ్రహ్మషడఙ్గార్ణపఞ్చబ్రహ్మషడఙ్గకాయ నమః ।
ఏకమన్త్రషడఙ్గార్ణపఞ్చవ్రహ్మషడఙ్గవతే ।
అష్టత్రింశత్కలాకౢప్తతనువీక్షణవైభవాయ ।
వ్యోమవ్యాపిమహామన్త్రవర్ణితనేకశక్తికాయ ।
అనన్తాదిశివధ్యాననన్దిభృఙ్గ్యాదిసేవితాయ ।
దశాయుధాదిదిక్పాలైర్దిక్పతిద్విదశావృతాయ ।
శతరుద్రావృతప్రాన్తసహస్రగణపావృతాయ ।
సిద్ధగన్ధర్వయక్షాదిదేవసఙ్ఘనిషేవితాయ ।
అనేకజన్మసంసిద్ధపుణ్యలభ్యపదామ్బుజాయ ।
నిత్యతృప్తానాదిబోధస్వతన్త్త్రాలుప్త్యనన్తకాయ ।
ప్రత్యుప్తనవరత్నైఘసింహాసనవరస్థితాయ ।
భక్తాభీష్టప్రదాయ ।
సాక్షాత్సకలీకృతవిగ్రహాయ ।
వసన్తవాతసన్తుష్టాయ ।
వసన్తనర్తనోత్సుకాయ ।
శ్రీనీలోత్పలనాయక్యాఃపాణిగ్రహణభాస్వరాయ ।
సంసారతాపవిచ్ఛేత్త్రే ।
మహాసంసారకారకాయ ।
ఈషణారహితోద్యుక్తశివజ్ఞానప్రదాయకాయ ।
హాటకక్షేత్రసమ్భూతజీవన్ముక్తిప్రదాయకాయ ।
హాటకాభరణాబద్ధసర్వావయవశేభితాయ నమః । ౯౮౦ ।

ఓం శేఖరీకృతశీతాంశుజాహ్నవీబద్ధమస్తకాయ నమః ।
శరచ్చన్ద్రసమాకారవదనాయ ।
మఞ్జులస్వనాయ ।
ప్రలయాగ్నిసమాకారహాలాహలవిషాశనాయ ।
అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకాయ ।
నీలకన్ధరాయ ।
కనకాఙ్గదకేయూరకమనీయభుజాన్వితాయ ।
ఝలఞ్ఝలితశబ్దౌఘకటకాబద్ధపాదుకాయ ।
వ్యాఘ్రచర్మధరాయ ।
వ్యాఘ్రపాదపూజితపాదుకాయ ।
ఆనన్దవనమధ్యస్థాయ ।
సర్వానన్దవిధాయకాయ ।
సిద్ధేశ్వరాయ ।
సర్వసిద్ధపూజితాయ ।
పరమాద్భుతాయ ।
షష్టిత్రింశత్సఙ్ఖ్యాతలీలాకల్పితవిగ్రహాయ ।
లోకసంరక్షణార్థాయ రాజవేషధరాయ ।
నానావిచిత్రవేషాఢ్యాయ ।
నానాసిద్ధాన్తవేదినే ।
దివ్యశృఙ్గారవేషాఢ్యాయ ।
నామరూపవివర్జితాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

ఓం దిగమ్బరాయ నమః ।
అవ్యయాయ ।
శృఙ్గారవనమధ్యగాయ ।
భూదారరూపవైకుణ్ఠపరిమృగ్యపదామ్బుజాయ ।
హంసరూపహంసవాహాదృష్టశిరసే ।
లేలిహానమహాఘోరమహాతేజఃస్వరూపవతే ।
చన్ద్రహాసద్వయయుతచన్ద్రహాసముఖాన్వితాయ ।
వీథీవిటఙ్కసామ్బాయ ।
స్వాత్మపూజనతత్పరాయ ।
మహాభిషేకనైవేద్యమహాపూజనతత్పరాయ ।
విరాడాధారమూలస్థత్యాగారాజమహేశ్వరాయ ।
శ్రీసోమాస్కన్దవీథీవిటఙ్కసామ్బపరమేశ్వరాయ నమః । ౧౦౧౦ ।
శ్రీత్యాగరాజాయ ।
కృపానిధయే ।
దయానిధయే నమః ।

ఇతి శ్రీత్యాగరాజ-ముచుకున్ద-సహస్రనామావలీ సమాప్తా ।

Also Read 1000 Names of Tyagaraja Muchukunda:

1000 Names of Sri Thyagaraja Muchukunda | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment