Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Lyrics in Kannada

Upadesasahasri Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರೀ ॥

(Metrical Section)

US-P01.001ab ಚೈತನ್ಯಂ ಸರ್ವಗಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಭೂತಗುಹಾಶಯಮ್ ।
US-P01.001cd ಯತ್ ಸರ್ವವಿಷಯಾತೀತಂ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವವಿದೇ ನಮಃ ॥

US-P01.002ab ಸಮಾಪಯ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಃ ಸರ್ವಾ ದಾರಾಗ್ನ್ಯಾಧಾನಪೂರ್ವಿಕಾಃ ।
US-P01.002cd ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮಥೇದಾನೀಂ ವಕ್ತುಂ ವೇದಃ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ ॥

US-P01.003ab ಕರ್ಮಾಣಿ ದೇಹಯೋಗಾರ್ಥಂ ದೇಹಯೋಗೇ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ ।
US-P01.003cd ಧ್ರುವೇ ಸ್ಯಾತಾಂ ತತೋ ರಾಗೋ ದ್ವೇಷಶ್ಚೈವ ತತಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ॥

US-P01.004ab ಧರ್ಮಾಧಾರ್ಮೌ ತತೋಽಜ್ಞಾಸ್ಯ ದೇಹಯೋಗಸ್ತಥಾ ಪುನಃ ।
US-P01.004cd ಏವಂ ನಿತ್ಯಪ್ರವೃತ್ತೋಽಯಂ ಸಂಸಾರಶ್ಚಕ್ರವದ್ ಭೃಶಮ್ ॥

US-P01.005ab ಅಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತದ್ಧಾನಮಿಷ್ಯತೇ ।
US-P01.005cd ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತ ಆರಬ್ಧಾ ತತೋ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಂ ಭವೇತ್ ॥

US-P01.006ab ವಿದ್ಯೈವಾಜ್ಞಾನಹಾನಾಯ ನ ಕರ್ಮಾಪ್ರತಿಕೂಲತಃ ।
US-P01.006cd ನಾಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪ್ರಹಾಣೇ ಹಿ ರಾಗದ್ವೇಷಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P01.007ab ರಾಗದ್ವೇಷಕ್ಷಯಾಭಾವೇ ಕರ್ಮ ದೋಷದ್ಭವಂ ಧ್ರುವಮ್ ।
US-P01.007cd ತಸ್ಮಾನ್ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಾರ್ಥಾಯ ವಿದ್ಯೈವಾತ್ರ ವಿಧೀಯತೇ ॥

US-P01.008ab ನನು ಕರ್ಮ ತಥಾ ನಿತ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಜೀವನೇ ಸತಿ ।
US-P01.008cd ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಸಹಕಾರಿತ್ವಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಹಿ ತದ್ ವ್ರಜೇತ್ ॥

US-P01.009ab ಯಥಾ ವಿದ್ಯಾ ತಥಾ ಕರ್ಮ ಚೋದಿತತ್ವಾವಿಶೇಷತಃ ।
US-P01.009cd ಪ್ರತ್ಯವಾಯಸ್ಮೃತೇಶ್ಚೈವ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ॥

US-P01.010ab ನನು ಧ್ರುವಫಲಾ ವಿದ್ಯಾ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪೇಕ್ಷತೇ ।
US-P01.010cd ನಾಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೋ ಯಥೈವಾನ್ಯದ್ ಧ್ರುವಕಾರ್ಯೋಽಪ್ಯಪೇಕ್ಷತೇ ॥

US-P01.011ab ತಥಾ ಧ್ರುವಫಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯಮಪೇಕ್ಷತೇ ।
US-P01.011cd ಇತ್ಯೇವಂ ಕೇಚಿದಿಚ್ಛನ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಕೂಲತಃ ॥

US-P01.012ab ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಂ ಹಿ ಕರ್ಮ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾಭಿಮಾನತಃ ।
US-P01.012cd ನಿರ್ವಿಕಾರಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ವಿದ್ಯೇತೀಹ ಪ್ರಕೀತಿತಾ ॥

US-P01.013ab ಅಹಂ ಕರ್ತಾ ಮಮೇದಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
US-P01.013cd ವಸ್ತ್ವಧೀನಾ ಭವೇದ್ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ತಧೀನೋ ಭವೇದ್ ವಿಧಿಃ ॥

US-P01.014ab ಕಾರಕಾಣ್ಯುಪಮೃದ್ನಾತಿ ವಿದ್ಯಾಽಬ್ಬುದ್ಧಿಮಿವೋಷರೇ ।
US-P01.014cd ತತ್ಸತ್ಯಮತಿಮಾದಾಯ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸ್ಯತಿ ॥

US-P01.015ab ವಿರುದ್ಧತ್ವಾದತಃ ಶಕ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಂ ನ ವಿದ್ಯಯಾ ।
US-P01.015cd ಸಹೈವಂ ವಿದುಷಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮ ಹೇಯಂ ಮುಮುಕ್ಷುನಾ ॥

US-P01.016ab ದೇಹಾದ್ಯೈರವಿಶೇಷೇಣ ದೇಹಿನೋ ಗ್ರಹಣಂ ನಿಜಮ್ ।
US-P01.016cd ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ತದವಿದ್ಯೋತ್ಥಂ ತಾವತ್ ಕರ್ಮವಿಧಿರ್ಭವೇತ್ ॥

US-P01.017ab ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ದೇಹಾದೀನಪೋಹ್ಯಾತ್ಮಾವಶೇಷಿತಃ ।
US-P01.017cd ಅವಿಶೇಷಾತ್ಮಬೋಧಾರ್ಥಂ ತೇನಾವಿದ್ಯಾ ನಿವರ್ತಿತಾ ॥

US-P01.018ab ನಿವೃತ್ತಾ ಸಾ ಕಥಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರಸೂಯೇತ ಪ್ರಮಾಣತಃ ।
US-P01.018cd ಅಸತ್ಯೇವಾವಿಶೇಷೇ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಕೇವಲೇ ॥

US-P01.019ab ನ ಚೇದ್ ಭೂಯಃ ಪ್ರಸೂಯೇತ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತೇತಿ ಧೀಃ ಕಥಮ್ ।
US-P01.019cd ಸದಸ್ಮೀತಿ ಚ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿದ್ಯಾಸಹಾಯಿಕಾ ॥

US-P01.020ab ಅತ್ಯರೇಚಯದಿತ್ಯುಕ್ತೋ ನ್ಯಾಸಃ ಶ್ರುತ್ಯಾತ ಏವ ಹಿ ।
US-P01.020cd ಕರ್ಮಭ್ಯೋ ಮಾನಸಾನ್ತೇಭ್ಯ ಏತಾವದಿತಿ ವಾಜಿನಾಮ್ ॥

US-P01.021ab ಅಮೃತತ್ವಂ ಶ್ರುತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ।
US-P01.021cd ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮವದಿತ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ರೇದಮಭಿಧೀಯತೇ ॥

US-P01.022ab ನೈಕಕಾರಕಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಫಲಾನ್ಯತ್ವಾಚ್ ಚ ಕರ್ಮಣಃ ।
US-P01.022cd ವಿದ್ಯಾ ತದ್ವಿಪಈತಾತೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೋ ವಿಷಮೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P01.023ab ಕೃಷ್ಯಾದಿವತ್ ಫಲಾರ್ಥತ್ವಾದನ್ಯಕರ್ಮೋಪಬೃಂಹಣಮ್ ।
US-P01.023cd ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸ್ತ್ವಪೇಕ್ಷೇತ ವಿದ್ಯಾನ್ಯತ್ ಕಿಮಪೇಕ್ಷತೇ ॥

US-P01.024ab ಪ್ರತ್ಯವಾಯಸ್ತು ತಸ್ಯೈವ ಯಸ್ಯಾಹಂಕಾರ ಇಷ್ಯತೇ ।
US-P01.024cd ಅಹಂಕಾರಫಲಾರ್ಥಿತ್ವೇ ವಿದ್ಯೇತೇ ನಾತ್ಮವೇದಿನಃ ॥

US-P01.025ab ತಸ್ಮಾದಜ್ಞಾನಹಾನಾಯ ಸಂಸಾರವಿನಿವೃತ್ತಯೇ ।
US-P01.025cd ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಧಾನಾಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧೋಪನಿಷತ್ ತ್ವಿಯಮ್ ॥

US-P01.026ab ಸದೇರುಪನಿಪೂರ್ವಸ್ಯ ಕ್ವಿಪಿ ಚೋಪನಿಷದ್ ಭವೇತ್ ।
US-P01.026cd ಮನ್ದೀಕರಣಭಾವಾಚ್ ಚ ಗರ್ಭಾದೇಃ ಶಾತನಾತ್ ತಥಾ ॥

US-P02.001ab ಪ್ರೈಷೇದ್ಧುಮಶಕ್ಯತ್ವಾನ್ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಶೇಷಿತಮ್ ।
US-P02.001cd ಇದಂ ನಾಹಮಿದಂ ನಾಹಮಿತ್ಯದ್ಧಾ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ॥

US-P02.002ab ಇದಂಧೀರಿದಮಾತ್ಮೋತ್ಥಾ ವಾಚಾರಮ್ಭಞಗೋಚರಾ ।
US-P02.002cd ನಿಷಿದ್ಧಾತ್ಮೋದ್ಭವತ್ವಾತ್ ಸಾ ನ ಪುನರ್ಮಾನತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥

US-P02.003ab ಪೂರ್ವಬುದ್ಧಿಮಬಾಧಿತ್ವಾ ನೋತ್ತರಾ ಜಾಯತೇ ಮತಿಃ ।
US-P02.003cd ದೃಷಿರೇಕಃ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಃ ಫಲತ್ವಾತ್ ಸ ನ ಬಾಧ್ಯತೇ ॥

US-P02.004ab ಇದಂವನಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಶೋಕಮೋಹಾದಿದೂಷಿತಮ್ ।
US-P02.004cd ವನಾದ್ ಗನ್ಧಾರಕೋ ಯದ್ವತ್ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ॥

US-P03.001ab ಈಶ್ವರಶ್ಚೇದನಾತ್ಮಾ ಸ್ಯಾನ್ ನಾಸಾವಸ್ಮೀತಿ ಧಾರಯೇತ್ ।
US-P03.001cd ಆತ್ಮಾ ಚೇದೀಶ್ವರೋಽಸ್ಮೀತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಾನ್ಯನಿವರ್ತಿಕಾ ॥

US-P03.002ab ಆತ್ಮನೋಽನ್ಯಸ್ಯ ಚೇದ್ ಧರ್ಮಾ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಯೋ ಮತಾಃ ।
US-P03.002cd ಅಜ್ಞೇಯತ್ವೇಽಸ್ಯ ಕಿಂ ತೈಃ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮತ್ವೇ ತ್ವನ್ಯಧೀಹ್ನುತಿಃ ॥

US-P03.003ab ಮಿಥ್ಯಾಧ್ಯಾಸನಿಷೇಧಾರ್ಥಂ ತತೋಽಸ್ಥೂಲಾದಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ।
US-P03.003cd ಪರತ್ರ ಚೇನ್ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಂ ಶೂನ್ಯತಾವರಣಂ ಹಿ ತತ್ ॥

US-P03.004ab ಬುಭುತ್ಸೋರ್ಯದಿ ಚಾನ್ಯತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಇಷ್ಯತೇ ।
US-P03.004cd ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಃ ಶುಭ್ರ ಇತಿ ಚಾನರ್ಥಕಂ ವಚಃ ॥

US-P04.001ab ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯಬೀಜಂ ಯದಹಂಪ್ರತ್ಯಯವತ್ಸ್ಥಿತಮ್ ।
US-P04.001cd ನಾಹಂಪ್ರತ್ಯಯವಹ್ನ್ಯುಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರರೋಹತಿ ॥

US-P04.002ab ದೃಷ್ಟವಚ್ ಚೇತ್ ಪ್ರರೋಹಃ ಸ್ಯಾನ್ ನಾನ್ಯಕರ್ಮಾ ಸ ಇಷ್ಯತೇ ।
US-P04.002cd ತನ್ನಿರೋಧೇ ಕಥಂ ತತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಪೃಚ್ಛಾಮೋ ವಸ್ತದುಚ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P04.003ab ದೇಹಾದ್ಯಾರಮ್ಭಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಜ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸದ್ವಿಷಯಂ ತ್ವಯಿ ।
US-P04.003cd ಅಭಿಭೂಯ ಫಲಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕರ್ಮಾನ್ತೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ಭವೇತ್ ॥

US-P04.004ab ಆರಬ್ಧಸ್ಯ ಫಲೇ ಹ್ಯೇತೇ ಭೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಕರ್ಮಣಃ ।
US-P04.004cd ಅವಿರೋಧಸ್ತಯೋರ್ಯುಕ್ತೋ ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ಚೇತರಸ್ಯ ತು ॥

US-P04.005ab ದೇಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನವಜ್ ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಬಾಧಕಮ್ ।
US-P04.005cd ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಭವೇದ್ ಯಸ್ಯ ಸ ನೇಚ್ಛನ್ನಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ॥

US-P05.001ab ಮೂತ್ರಾಶಂಕೋ ಯಥೋದಂಕೋ ನಾಗ್ರಹೀದಮೃತಂ ಮುನಿಃ ।
US-P05.001cd ಕರ್ಮನಾಶಭಯಾಜ್ ಜನ್ತೋರಾತ್ಮಜ್ಞಾನಾಗ್ರಹಸ್ತಥಾ ॥

US-P05.002ab ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಶ್ಚಲತೀವಾತ್ಮಾ ಧ್ಯಾಯತೀವ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ ।
US-P05.002cd ನೌಗತಸ್ಯ ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಾಸ್ತದ್ವತ್ ಸಂಸಾರವಿಭ್ರಮಃ ॥

US-P05.003ab ನೌಸ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಾತಿಲೋಮ್ಯೇನ ನಗಾನಾಂ ಗಮನಂ ಯಥಾ ।
US-P05.003cd ಆತ್ಮನಃ ಸಂಸೃತಿಸ್ತದ್ವದ್ ಧ್ಯಾಯತೀವೇತಿ ಹಿ ಶ್ರುತಿಃ ॥

US-P05.004ab ಚೈತನ್ಯಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬೇನ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ಬೋಧೋ ಹಿ ಜಾಯತೇ ।
US-P05.004cd ಬುದ್ಧೇಃ ಶಬ್ದಾದಿನಿರ್ಭಾಸಸ್ತೇನ ಮೋಮುಹ್ಯತೇ ಜಗತ್ ॥

US-P05.005ab ಚೈತನ್ಯಾಭಾಸತಾಹಮಸ್ತಾದರ್ಥ್ಯಂ ಚ ತದಸ್ಯ ಯತ್ ।
US-P05.005cd ಇದಮಂಶಪ್ರಹಾಣೇ ನ ಪರಃ ಸೋಽನುಭವೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P06.001ab ಛಿತ್ತ್ವಾ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಹಸ್ತೇನ ಸ್ವಯಂ ನಾತ್ಮಾ ವಿಶೇಷ್ಯತೇ ।
US-P06.001cd ತಥಾ ಶಿಷ್ಟೇನ ಸರ್ವೇಣ ಯೇನ ಯೇನ ವಿಶೇಷ್ಯತೇ ॥

US-P06.002ab ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಹಸ್ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶೇಷಣಮ್ ।
US-P06.002cd ಅನಾತ್ಮತ್ವೇನ ತಸ್ಮಾಜ್ ಜ್ಞೋ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವವಿಶೇಷಣೈಃ ॥

US-P06.003ab ವಿಶೇಷಣಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮನ್ಯಸದ್ ಭವೇತ್ ।
US-P06.003cd ಅವಿದ್ಯಾಸ್ತಮತಃ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮನ್ಯಸದ್ ಭವೇತ್ ॥

US-P06.004ab ಜ್ಞಾತೈವಾತ್ಮಾ ಸದಾ ಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಜ್ಞೇಯಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಕೇವಲಃ ।
US-P06.004cd ಅಹಮಿತ್ಯಪಿ ಯದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ವ್ಯಪೇತಾಂಗಸಮಂ ಹಿ ತತ್ ॥

US-P06.005ab ಯಾವಾನ್ ಸ್ಯಾದಿದಮಂಶೋ ಯಃ ಸ ಸ್ವತೋಽನ್ಯೋ ವಿಶೇಷಣಮ್ ।
US-P06.005cd ವಿಶೇಷಪ್ರಕ್ಷಯೋ ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧೋ ಜ್ಞಶ್ಚಿತ್ರಗುರ್ಯಥಾ ॥

US-P06.006ab ಇದಮಂಶೋಽಹಮಿತ್ಯತ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯೋ ನಾತ್ಮೇತಿ ಪಂಡಿತೈಃ ।
US-P06.006cd ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಶಿಷ್ಟೋಽಂಶೋ ಭೂತಪೂರ್ವಗತೇರ್ಭವೇತ್ ॥

US-P07.001ab ಬುದ್ಧ್ಯಾರೂಢಂ ಸದಾ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಯತ್ರ ತತ್ರ ವಾ ।
US-P07.001cd ಮಯಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಸರ್ವಗಃ ॥

US-P07.002ab ಯಥಾಮಬುದ್ಧಿಚಾರಾಣಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ತದ್ವತ್ ಪರೇಷ್ವಪಿ ।
US-P07.002cd ನೈವಾಪೋಢುಂ ನ ವಾದಾತುಂ ಶಕ್ಯಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಪರೋ ಹ್ಯಹಮ್ ॥

US-P07.003ab ವಿಕಾರಿತ್ವಮಶುದ್ಧತ್ವಂ ಭೌತಿಕತ್ವಂ ನ ಚಾತ್ಮನಃ ।
US-P07.003cd ಅಶೇಷಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾದ್ ಬುದ್ಧಿವಚ್ ಚಾಲ್ಪವೇದನಾ ॥

US-P07.004ab ಮಣೌ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ಯದ್ವದ್ ರಕ್ತಾದ್ಯಾಕಾರತಾತಪೇ ।
US-P07.004cd ಮಯಿ ಸಂದೃಶ್ಯತೇ ಸರ್ವಮಾತಪೇನೇವ ತನ್ ಮಯಾ ॥

US-P07.005ab ಬುದ್ಧೌ ದೃಶ್ಯಂ ಭವೇದ್ ಬುದ್ಧೌ ಸತ್ಯಾಂ ನಾಸ್ತಿ ವಿಪರ್ಯಯೇ ।
US-P07.005cd ದ್ರಷ್ಟಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸದಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ತಸ್ಮಾದ್ ದ್ವೈತಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥

US-P07.006ab ಅವಿವೇಕಾತ್ ಪರಾಭಾವಂ ಯಥಾ ಬುದ್ಧಿರವೇತ್ ತಥಾ ।
US-P07.006cd ವಿವೇಕಾತ್ ತು ಪರಾದನ್ಯಃ ಸ್ವಯಂ ಚಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥

US-P08.001ab ಚಿತಿಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವತ ಏವ ಮೇ ಮತೇ ರಸಾದಿಯೋಗಸ್ತವ ಮೋಹಕಾರಿತಃ ।
US-P08.001cd ಅತೋ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ತವ ಚೇಷ್ಟಿತೇನ ಮೇ ಫಲಂ ಭವೇತ್ ಸರ್ವವಿಶೇಷಹಾನತಃ ॥

US-P08.002ab ವಿಮುಚ್ಯ ಮಾಯಾಮಯಕಾರ್ಯತಾಮಿಹ ಪ್ರಶಾನ್ತಿಮಾಯಾಹ್ಯಸದೀಹಿತಾತ್ ಸದಾ ।
US-P08.002cd ಅಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತವತ್ ತಥಾಜಮೇಕಂ ದ್ವಯವರ್ಜಿತಂ ಯತಃ ॥

US-P08.003ab ಸದಾ ಚ ಭೂತೇಷು ಸಮೋಽಸ್ಮಿ ಕೇವಲೋ ಯಥಾ ಚ ಖಂ ಸರ್ವಗಮಕ್ಷರಂ ಶಿವಮ್ ।
US-P08.003cd ನಿರನ್ತರಂ ನಿಷ್ಕಲಮಕ್ರಿಯಂ ಪರಂ ತತೋ ನ ಮೇಽಸ್ತೀಹ ಫಲಂ ತವೇಹಿತೈಃ ॥

US-P08.004ab ಅಹಂ ಮಮೈಕೋ ನ ತದನ್ಯದಿಷ್ಯತೇ ತಥಾ ನ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಹಮಸ್ಮ್ಯಸಂಗತಃ ।
US-P08.004cd ಅಸಂಗರೂಪೋಽಹಮತೋ ನ ಮೇ ತ್ವಯಾ ಕೃತೇನ ಕಾರ್ಯಂ ತವ ಚಾದ್ವಯತ್ವತಃ ॥

US-P08.005ab ಫಲೇ ಚ ಹೇತೌ ಚ ಜನೋ ವಿಷಕ್ತವಾನಿತಿ ಪ್ರಚಿನ್ಯಾಹಮತೋ ವಿಮೋಕ್ಷಣೇ ।
US-P08.005cd ಜನಸ್ಯ ಸಂವಾದಮಿಮಂ ಪ್ರಕ್ಳ್ಪ್ತವಾನ್ ಸ್ವರೂಪತತ್ತ್ವಾರ್ಥವಿಬೋಧಕಾರಣಮ್ ॥

US-P08.006ab ಸಂವಾದಮೇತಂ ಯದಿ ಚಿನ್ತಯೇನ್ ನರೋ ವಿಮುಚ್ಯತೇಽಜ್ಞಾನಮಹಾಭಯಾಗಮಾತ್ ।
US-P08.006cd ವಿಮುಕ್ತಕಾಮಶ್ಚ ತಥಾ ಜನಃ ಸದಾ ಚರತ್ಯಶೋಕಃ ಸಮ ಆತ್ಮವಿತ್ ಸುಖೀ ॥

US-P09.001ab ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾವ್ಯಾಪಿತೇ ಜ್ಞೇಯೇ ಗನ್ಧಾದೇರುತ್ತರೋತ್ತರಮ್ ।
US-P09.001cd ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾವಸಾನೇಷು ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಪ್ರಹಾಣತಃ ॥

US-P09.002ab ಶಾರೀರಾ ಪೃಥಿವೀ ತಾವದ್ ಯಾವದ್ ಬಾಹ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣತಃ ।
US-P09.002cd ಅಬಾದೀನಿ ಚ ತತ್ತ್ವಾನಿ ತಾವಜ್ ಜ್ಞೇಯಾನಿ ಕೃತ್ಸ್ನಶಃ ॥

US-P09.003ab ವಾಯ್ವಾದೀನಾಂ ಯಥೋತ್ಪತ್ತೇಃ ಪೂರ್ವಂ ಖಂ ಸರ್ವಗಂ ತಥಾ ।
US-P09.003cd ಅಹಮೇಕಃ ಸದಾ ಸರ್ವಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಃ ಸರ್ವಗೋಽದ್ವಯಃ ॥

US-P09.004ab ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಃ ಸ್ಥಾವರಾನ್ತಾ ಯೇ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಮಮ ಪೂಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
US-P09.004cd ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಯೋ ದೋಷಾ ಜಾಯೇರನ್ ಮೇ ಕುತೋಽನ್ಯತಃ ॥

US-P09.005ab ಭೂತದೋಷೈಃ ಸದಾಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೀಶ್ವರಮ್ ।
US-P09.005cd ನೀಲಂ ವ್ಯೋಮ ಯಥಾ ಬಾಲೋ ದೂಷ್ಟಂ ಮಾಂ ವೀಕ್ಷತೇ ಜನಃ ॥

US-P09.006ab ಮಚ್ಚೈತನ್ಯಾವಭಾಸ್ಯತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಧಿಯಾಂ ಸದಾ ।
US-P09.006cd ಪೂರ್ಮಮ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಪಾಪ್ಮನಃ ॥

US-P09.007ab ಜನಿಮಜ್ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞೇಯಂ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನವದಿಷ್ಯತೇ ।
US-P09.007cd ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಮಾದ್ ದ್ವೈತಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥

US-P09.008ab ಜ್ಞಾತುರ್ಜ್ಞಾತಿರ್ಹಿ ನಿತ್ಯೋಕ್ತಾ ಸುಷುಪ್ತೇ ತ್ವನ್ಯಶೂನ್ಯತಃ ।
US-P09.008cd ಜಾಗ್ರಜ್ಜ್ಞಾತಿಸ್ತ್ವವಿದ್ಯಾತಸ್ತದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಚಾಸದಿಷ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P09.009ab ರೂಪವತ್ತ್ವಾದ್ಯಸತ್ತ್ವಾನ್ ನ ದೃಷ್ಟ್ಯಾದೇಃ ಕರ್ಮತಾ ಯಥಾ ।
US-P09.009cd ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾನಕರ್ಮತ್ವಂ ಭೂಮ್ನೋ ನಾಸ್ತೀತಿ ಗಮ್ಯತೇ ॥

US-P10.001ab ದೃಶಿಸ್ವರೂಪಂ ಗಗನೋಪಮಂ ಪರಂ ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಂ ತ್ವಜಮೇಕಮಕ್ಷರಮ್ ।
US-P10.001cd ಅಲೇಪಕಂ ಸರ್ವಗತಂ ಯದದ್ವಯಂ ತದೇವ ಚಾಹಂ ಸತತಂ ವಿಮುಕ್ತ ಓಮ್ ॥

US-P10.002ab ದೃಷಿಸ್ತು ಶುದ್ಧೋಽಹಮವಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕೋ ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಿಶಯಃ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
US-P10.002cd ಪುರಸ್ತಿರಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಮಧಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಸುಪೂರ್ಣಭೂಮಾ ತ್ವಜ ಆತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ ॥

US-P10.003ab ಅಜೋಽಮರಶ್ಚೈವ ತಥಾಜರೋಽಮೃತಃ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಃ ಸರ್ವಗತೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
US-P10.003cd ನ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಮತೀವ ನಿರ್ಮಲಃ ಸದೈವ ತೃಪ್ತಶ್ಚ ತತೋ ವಿಮುಕ್ತ ಓಮ್ ॥

US-P10.004ab ಸುಷುಪ್ತಜಾರತ್ಸ್ವಪತಶ್ಚ ದರ್ಶನಂ ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಮಿವೇಹ ಮೋಹನಮ್ ।
US-P10.004cd ಸ್ವತಶ್ಚ ತೇಷಾಂ ಪರತೋಽಪ್ಯಸತ್ತ್ವತಸ್ತುರೀಯ ಏವಾಸ್ಮಿ ಸದಾ ದೃಗದ್ವಯಃ ॥

US-P10.005ab ಶರೀರಬುದ್ಧೀನ್ದ್ರಿಯದುಃಖಸಂತತಿರ್ನ ಮೇ ನ ಚಾಹಂ ಮಮ ನಿರ್ವಿಕಾರತಃ ।
US-P10.005cd ಅಸತ್ತ್ವಹೇತೋಶ್ಚ ತಥೈವ ಸಂತತೇರಸತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾಃ ಸ್ವಪತೋ ಹಿ ದೃಶ್ಯವತ್ ॥

US-P10.006ab ಇದಂ ತು ಸತ್ಯಂ ಮಮ ನಾಸ್ತಿ ವಿಕ್ರಿಯಾ ವಿಕಾರಹೇತುರ್ನ ಹಿ ಮೇಽದ್ವಯತ್ವತಃ ।
US-P10.006cd ನ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ನ ಚ ಮೋಕ್ಷಬನ್ಧನೇ ನ ಚಾಸ್ತಿ ವರ್ಣಶ್ರಮತಾಶಈರತಃ ॥

US-P10.007ab ಅನಾದಿತೋ ನಿರ್ಗುಣತೋ ನ ಕರ್ಮ ಮೇ ಫಲಂ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಮೋಽಹಮದ್ವಯಃ ।
US-P10.007cd ಯಥಾ ನಭಃ ಸರ್ವಗತಂ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ತಥಾ ಹ್ಯಹಂ ದೇಹಗತೋಽಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಃ ॥

US-P10.008ab ಸದಾ ಚ ಭೂತೇಷು ಸಮೋಽಹಮೀಶ್ವರಃ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮೋ ಹ್ಯಥೋತ್ತಮಃ ।
US-P10.008cd ಪರಾತ್ಮತತ್ತ್ವಶ್ಚ ತಥಾದ್ವಯೋಽಪಿ ಸನ್ ವಿಪರ್ಯಯೇಣಾಭಿವೃತಸ್ತ್ವವಿದ್ಯಯಾ ॥

US-P10.009ab ಅವಿದ್ಯಯಾ ಭಾವನಯಾ ಚ ಕರ್ಮಭಿರ್ವಿವಿಕ್ತ ಆತ್ಮಾವ್ಯವಧಿಃ ಸುನಿರ್ಮಲಃ ।
US-P10.009cd ದೃಗಾದಿಶಕ್ತಿಪ್ರಚಿತೋಽಹಮದ್ವಯಃ ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ವರೂಪೇ ಗಗನಂ ಯಥಾಚಲಮ್ ॥

US-P10.010ab ಅಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮದೃಞ್ ನ ಜಾಯತೇ ಭೂಯ ಇತಿ ಶ್ರುತೇರ್ವಚಃ ।
US-P10.010cd ನ ಚೈವ ಬೀಜೇ ತ್ವಸತಿ ಪ್ರಜಾಯತೇ ಫಲಂ ನ ಜನ್ಮಾಸ್ತಿ ತತೋ ಹ್ಯಮೋಹತಾ ।
US-P10.011ab ಮಮೇದಮಿತ್ಥಂ ಚ ತವಾದ ಈದೃಶಂ ತಥಾಹಮೇವಂ ನ ಪರೋಽಪಿ ಚಾನ್ಯಥಾ ।
US-P10.011cd ವಿಮೂಢತೈವಸ್ಯ ಜನಸ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಸದಾ ಸಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚಾದ್ವಯೇ ಶಿವೇ ॥

US-P10.012ab ಯದದ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಮತೀವ ನಿರ್ಮಲಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ತತ್ರ ನ ಶೋಕಮೋಹತಾ ।
US-P10.012cd ತಯೋರಭಾವೇ ನ ಹಿ ಕರ್ಮ ಜನ್ಮ ವಾ ಭವೇದಯಂ ವೇದವಿದಾಂ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ ॥

US-P10.013ab ಸುಷುಪ್ತವಜ್ ಜಾಗ್ರತಿ ಯೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ ದ್ವಯಂ ತು ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ಚಾದ್ವಯತಃ ।
US-P10.013cd ತಥಾ ಚ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಶ್ಚ ಯಃ ಸ ಆತ್ಮವಿನ್ ನಾನ್ಯ ಇತೀಹ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥

US-P10.014ab ಇತೀದಮುಕ್ತಂ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶನಂ ಮಯಾ ಹಿ ವೇದಾನ್ತವಿನಿಶ್ಚಿತಂ ಪರಮ್ ।
US-P10.014cd ವಿಮುಚ್ಯತೇಽಸ್ಮಿನ್ ಯದಿ ನಿಶ್ಚಿತೋ ಭವೇನ್ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ವ್ಯೋಮವದೇವ ಕರ್ಮಭಿಃ ॥

US-P11.001ab ಈಕ್ಷಿತೃತ್ವಂ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಂ ಜನ್ತೂನಾಂ ಚ ತತೋಽನ್ಯತಾ ।
US-P11.001cd ಅಜ್ಞಾನಾದಿತ್ಯತೋಽನ್ಯತ್ವಂ ಸದಸೀತಿ ನಿವರ್ತ್ಯತೇ ॥

US-P11.002ab ಏತಾವದ್ ಧ್ಯಮೃತತ್ವಂ ನ ಕಿಂಚಿದನ್ಯತ್ ಸಹಾಯಕಮ್ ।
US-P11.002cd ಜ್ಞಾನಸ್ಯೇತಿ ಬ್ರುವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಸಲಿಂಗಂ ಕರ್ಮ ಬಾಧತೇ ॥

US-P11.003ab ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮನಸೋ ವೃತ್ತಮವಿಶೇಷೇಣ ಪಶ್ಯತಃ ।
US-P11.003cd ತಸ್ಯ ಮೇ ನಿರ್ವಿಕಾರಸ್ಯ ವಿಶೇಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಥಂಚನ ॥

US-P11.004ab ಮನೋವೃತ್ತಂ ಮನಶ್ಚೈವ ಸ್ವಪ್ನವಜ್ ಜಾಗ್ರತೀಕ್ಷಿತುಃ ।
US-P11.004cd ಸಮ್ಪ್ರಸಾದೇ ದ್ವಯಾಸತ್ತ್ವಾಚ್ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಃ ಸರ್ವಗೋಽದ್ವಯಃ ॥

US-P11.005ab ಸ್ವಪ್ನಃ ಸತ್ಯೋ ಯಥಾ ಽಽಬೋಧಾದ್ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಂ ತಥೈವ ಚ ।
US-P11.005cd ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೇಃ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ಯಾದಾ ಽಽತ್ಮವೇದನಾತ್ ॥

US-P11.006ab ವ್ಯೋಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥೋ ಭೂತದೋಷೈರ್ವಿವರ್ಜಿತಃ ।
US-P11.006cd ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾಽಗುಣಃ ಶುದ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮೀತಿ ಕೇವಲಃ ॥

US-P11.007ab ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾಭ್ಯೋಽನ್ಯೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
US-P11.007cd ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋಽಹಂ ಸದಾದ್ವಯಃ ॥

US-P11.008ab ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕರ್ತಾ ಚ ಭೋಕ್ತಾ ಚಾಸ್ಮೀತಿ ಯೇ ವಿದುಃ ।
US-P11.008cd ತೇ ನಷ್ಟಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭ್ಯಾಂ ನಾಸ್ತಿಕಾಃ ಸ್ಯುರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥

US-P11.009ab ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಫಲೈರ್ಯೋಗ ಇಷ್ಟೋಽದೃಷ್ಟೋ ಯಥಾತ್ಮನಃ ।
US-P11.009cd ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಮಪ್ಯಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋ ಜ್ಞಾನಾತ್ ತಥೇಷ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P11.010ab ಯಾ ಮಾಹಾರಾಜನಾದ್ಯಾಸ್ತಾ ವಾಸನಾಃ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿಭಿಃ ।
US-P11.010cd ಅನುಭೂಯನ್ತ ಏವೇಹ ತತೋಽನ್ಯಃ ಕೇವಲೋ ದೃಷಿಃ ॥

US-P11.011ab ಕೋಶಾದಿವ ವಿನಿಷ್ಕೃಷ್ಟಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವರ್ಜಿತಃ ।
US-P11.011cd ಯಥಾಸಿರ್ದೃಶ್ಯತೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ತದ್ವದ್ ಬೋದ್ಧಾ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಃ ॥

US-P11.012ab ಆಪೇಷಾತ್ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಸ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಪದಮ್ ।
US-P11.012cd ಉಕ್ತಂ ನೇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇನ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯಾಪನೇತೃಣಾ ॥

US-P11.013ab ಮಹಾರಾಜಾದಯೋ ಲೋಕಾ ಮಯಿ ಯದ್ವತ್ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾಃ ।
US-P11.013cd ಸ್ವಪ್ನೇ ತದ್ವದ್ ದ್ವಯಂ ವಿದ್ಯಾದ್ ರೂಪಂ ವಾಸನಯಾ ಸಹ ॥

US-P11.014ab ದೇಹಲಿಂಗಾತ್ಮನಾ ಕಾರ್ಯಾ ವಾಸನಾರೂಪಿಣಾ ಕ್ರಿಯಾ ।
US-P11.014cd ನೇತಿನೇತ್ಯಾತ್ಮರೂಪತ್ವಾನ್ ನ ಮೇ ಕಾರ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ವಚಿತ್ ॥

US-P11.015ab ನ ತತೋಽಮೃತತಾಶಾಸ್ತಿ ಕರ್ಮಣೋಽಜ್ಞಾನಹೇತುತಃ ।
US-P11.015cd ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಹೇತುತ್ವಾನ್ ನ ತದನ್ಯದಪೇಕ್ಷತೇ ॥

US-P11.016ab ಅಮೃತಂ ಚಾಭಯಂ ನಾರ್ತಂ ನೇತೀತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯೋ ಮಮ ।
US-P11.016cd ವಿಪರೀತಮತೋಽನ್ಯದ್ ಯತ್ ತ್ಯಜೇತ್ ತತ್ ಸಕ್ರಿಯಂ ತತಃ ॥

US-P12.001ab ಪ್ರಕಾಶಸ್ಥಂ ಯಥಾ ದೇಹಂ ಸಾಲೋಕಮಭಿಮನ್ಯತೇ ।
US-P12.001cd ದ್ರಷ್ಟ್ರಾಭಾಸಂ ತಥಾ ಚಿತ್ತಂ ದ್ರಷ್ಟಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೇ ॥

US-P12.002ab ಯದೇವ ದೃಷ್ಯತೇ ಲೋಕೇ ತೇನಾಭಿನ್ನತ್ವಮಾತ್ಮನಃ ।
US-P12.002cd ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ತತೋ ಮೂಢಸ್ತೇನಾತ್ಮಾನಂ ನ ವಿನ್ದತಿ ॥

US-P12.003ab ದಶಮಸ್ಯ ನವಾತ್ಮತ್ವಪ್ರತಿಪತ್ತಿವದಾತ್ಮನಃ ।
US-P12.003cd ದೃಶ್ಯೇಷು ತದ್ವದೇವಾಯಂ ಮೂಢೋ ಲೋಕೋ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ॥

US-P12.004ab ತ್ವಂ ಕುರು ತ್ವಂ ತದೇವೇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾವೇಕಕಾಲಿಕೌ ।
US-P12.004cd ಏಕನೀಡೌ ಕಥಂ ಸ್ಯಾತಾಂ ವಿರುದ್ಧೌ ನ್ಯಾಯತೋ ವದ ॥

US-P12.005ab ದೇಹಾಭಿಮಾನಿನ್ ದುಃಖಂ ನಾದೇಹಸ್ಯಸ್ವಭಾವತಃ ।
US-P12.005cd ಸ್ವಾಪವತ್ ತತ್ಪ್ರಹಾಣಾಯ ತತ್ ತ್ವಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ದೃಶೇಃ ॥

US-P12.006ab ದೃಶೇಶ್ಛಾಯಾ ಯದಾರೂಢಾ ಮುಖಚ್ಛಾಯೇವ ದರ್ಶನೇ ।
US-P12.006cd ಪಶ್ಯಂಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಯೋಗೀ ದೃಷ್ಟ ಆತ್ಮೇತಿ ಮನ್ಯತೇ ॥

US-P12.007ab ತಂ ಚ ಮೂಢಂ ಚ ಯದ್ಯನ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ವೇತ್ತಿ ನೋ ದೃಶೇಃ ।
US-P12.007cd ಸ ಏವ ಯೋಗಿನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನೇತರಃ ಸ್ಯಾನ್ ನ ಸಂಶಯಃ ॥

US-P12.008ab ವಿಜ್ಞಾತೇರ್ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾತಾ ಸ ತ್ವಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಯತಃ ।
US-P12.008cd ಸ ಸ್ಯಾದನುಭವಸ್ತಸ್ಯ ತತೋಽನ್ಯೋಽನುಭವೋ ಮೃಷಾ ॥

US-P12.009ab ದೃಶಿರೂಪೇ ಸದಾ ನಿತ್ಯೇ ದರ್ಶನಾದರ್ಶನೇ ಮಯಿ ।
US-P12.009cd ಕಥಂ ಸ್ಯಾತಾಂ ತತೋ ನಾನ್ಯ ಇಷ್ಯತೇಽನುಭವಸ್ತತಃ ॥

US-P12.010ab ಯತ್ಸ್ಥಸ್ತಾಪೋ ರವೇರ್ದೇಹೇ ದೃಶೇಃ ಸ ವಿಷಯೋ ಯಥಾ ।
US-P12.010cd ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಸ್ತದ್ವದೇವೇಹ ದೃಶೇಃ ಸ ವಿಷಯಸ್ತಥಾ ॥

US-P12.011ab ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧೇದಮಂಶೋ ಜ್ಞಃ ಖಮಿವೈಕರಸೋಽದ್ವಯಃ ।
US-P12.011cd ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ತಥಾ ಶುದ್ಧಃ ಸೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕೇವಲಃ ॥

US-P12.012ab ವಿಜ್ಞಾತುರ್ನೈವ ವಿಜ್ಞಾತಾ ಪರೋಽನ್ಯಃ ಸಂಭವತ್ಯತಃ ।
US-P12.012cd ವಿಜ್ಞಾತಾಹಂ ಪರೋ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥

US-P12.013ab ಯೋ ವೇದಾಲುಪ್ತದೃಷ್ಟಿತ್ವಮಾತ್ಮನೋಽಕರ್ತೃತಾಂ ತಥಾ ।
US-P12.013cd ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಆತ್ಮಜ್ಞೋ ನ ಚೇತರಃ ॥

US-P12.014ab ಜ್ಞಾತೈವಾಹಮವಿಜ್ಞೇಯಃ ಶುದ್ಧೋ ಮುಕ್ತಃ ಸದೇತ್ಯಪಿ ।
US-P12.014cd ವಿವೇಕೀ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಬುದ್ಧೇರ್ದೃಶ್ಯತ್ವಾನ್ ನಾಶವತ್ತ್ವತಃ ॥

US-P12.015ab ಅಲುಪ್ತಾ ತ್ವಾತ್ಮನೋ ದೃಷ್ಟಿರ್ನೋತ್ಪಾದ್ಯಾ ಕಾರಕೈರ್ಯತಃ ।
US-P12.015cd ದೃಶ್ಯಯಾ ಚಾನ್ಯಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಜನ್ಯತಾಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾ ॥

US-P12.016ab ದೇಹಾತ್ಮಬುದ್ಧ್ಯಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಾತ್ಮನಃ ಕರ್ತೃತಾ ಮೃಷಾ ।
US-P12.016cd ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮೀತಿ ಸತ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಪ್ರಮಾಣಜಾ ॥

US-P12.017ab ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಕಾರಕಾಪೇಕ್ಷಮಕರ್ತೃತ್ವಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
US-P12.017cd ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತೇತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮೃಷೈವೇತಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥

US-P12.018ab ಏವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವರೂಪೇಽವಗತೇ ಸತಿ ।
US-P12.018cd ನಿಯೋಜ್ಯೋಽಹಮಿತಿ ಹ್ಯೇಷಾ ಸತ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ॥

US-P12.019ab ಯಥಾ ಸರ್ವಾನ್ತರಂ ವ್ಯೋಮ ವ್ಯೋಮ್ನೋಽಪ್ಯಭ್ಯನ್ತರೋ ಹ್ಯಹಮ್ ।
US-P12.019cd ನಿರ್ವಿಕಾರೋಽಚಲಃ ಶುದ್ಧೋಽಜರೋ ಮುಕ್ತಃ ಸದಾದ್ವಯಃ ॥

US-P13.001ab ಅಚಕ್ಷುಷ್ಟ್ವಾನ್ ನ ದೃಷ್ಟಿರ್ಮೇ ತಥಾಶ್ರೋತಸ್ಯ ಕಾ ಶ್ರುತಿಃ ।
US-P13.001cd ಅವಾಕ್ತ್ವಾನ್ ನ ತು ವಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದಮನಸ್ತ್ವಾನ್ ಮತಿಃ ಕುತಃ ॥

US-P13.002ab ಅಪ್ರಾಣಸ್ಯ ನ ಕರ್ಮಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಭಾವೇ ನ ವೇದಿತಾ ।
US-P13.002cd ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೇ ತತೋ ನ ಸ್ತಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿಷೋ ಮಮ ॥

US-P13.003ab ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ಯ ಶುದ್ಧಸ್ಯ ಕೂಟಸ್ಥಸ್ಯಾವಿಚಾಲಿನಃ ।
US-P13.003cd ಅಮೃತಸ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯೈವಮಶರೀರಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ॥

US-P13.004ab ಜಿಘತ್ಸಾ ವಾ ಪಿಪಾಸಾ ವಾ ಶೋಕಮೋಹೌ ಜರಾಮೃತೀ ।
US-P13.004cd ನ ವಿದ್ಯನ್ತೇಽಶರೀರತ್ವಾದ್ ವ್ಯೋಮವದ್ ವ್ಯಾಪಿನೋ ಮಮ ॥

US-P13.005ab ಅಸ್ಪರ್ಶತ್ವಾನ್ ನ ಮೇ ಸ್ಪೃಷ್ಟಿರ್ನಾಜಿಹ್ವತ್ವಾದ್ ರಸಜ್ಞತಾ ।
US-P13.005cd ನಿತ್ಯವಿಜ್ಞಾನರೂಪಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನೇ ನ ಮೇ ಸದಾ ॥

US-P13.006ab ಯಾ ತು ಸ್ಯಾನ್ ಮಾನಸೀ ವೃತ್ತಿಶ್ಚಾಕ್ಷುಷ್ಕಾ ರೂಪರಂಜನಾ ।
US-P13.006cd ನಿತ್ಯಮೇವಾತ್ಮನೋ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ನಿತ್ಯಯಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿ ಸಾ ॥

US-P13.007ab ತಥಾನ್ಯೇನ್ದ್ರಿಯಯುಕ್ತಾ ಯಾ ವೃತ್ತಯೋ ವಿಷಯಾಂಜನಾಃ ।
US-P13.007cd ಸ್ಮೃತೀ ರಾಗಾದಿರೂಪಾ ಚ ಕೇವಲಾನ್ತರ್ಮನಸ್ಯಪಿ ॥

US-P13.008ab ಮಾನಸ್ಯಸ್ತದ್ವದನ್ಯಸ್ಯ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ಸ್ವಪ್ನವೃತ್ತಯಃ ।
US-P13.008cd ದ್ರಷ್ಟುರ್ದೃಷ್ಟಿಸ್ತತೋ ನಿತ್ಯಾ ಶುದ್ಧಾನನ್ತಾ ಚ ಕೇವಲಾ ॥

US-P13.009ab ಅನಿತ್ಯಾ ಸಾವಿಶುದ್ಧೇತಿ ಗೃಹ್ಯತೇಽತ್ರಾವಿವೇಕತಃ ।
US-P13.009cd ಸುಖೀ ದುಃಖೀ ತಥಾ ಚಾಹಂ ದೃಶ್ಯಯೋಪಾಧಿಭೂತಯಾ ॥

US-P13.010ab ಮೂಢಯಾ ಮೂಢ ಇತ್ಯೇವಂ ಶುದ್ಧಯಾ ಶುದ್ಧ ಇತ್ಯಪಿ ।
US-P13.010cd ಮನ್ಯತೇ ಸರ್ವಲೋಕೋಽಯಂ ಯೇನ ಸಂಸಾರಂ ಋಚ್ಛತಿ ॥

US-P13.011ab ಅಚಕ್ಷುಷ್ಟ್ವಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಹ್ಯಜಮ್ ।
US-P13.011cd ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಮಿಹಾತ್ಮಾನಂ ಮುಮುಕ್ಷುಶ್ಚೇತ್ ಸದಾ ಸ್ಮರೇತ್ ॥

US-P13.012ab ಅಚಕ್ಷುಷ್ಟ್ವಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ ಚ ನೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಸದಾ ಮಮ ।
US-P13.012cd ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಃ ಶುಭ್ರ ಇತಿ ಚಾಥರ್ವಣೇ ವಚಃ ॥

US-P13.013ab ಶಬ್ದಾದೀನಾಮಭಾವಶ್ಚ ಶ್ರೂಯತೇ ಮಮ ಕಾಠಕೇ ।
US-P13.013cd ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾ ಯಸ್ಮಾದವಿಕಾರೀ ಸದಾ ಹ್ಯಹಮ್ ॥

US-P13.014ab ವಿಕ್ಷೇಪೋ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾನ್ ಮೇ ನ ಸಮಾಧಿಸ್ತತೋ ಮಮ ।
US-P13.014cd ವಿಕ್ಷೇಪೋ ವಾ ಸಮಾಧಿರ್ವಾ ಮನಸಃ ಸ್ಯಾದ್ ವಿಕಾರಿಣಃ ॥

US-P13.015ab ಅಮನಸ್ಕಸ್ಯ ಶುದ್ಧಸ್ಯ ಕಥಂ ತತ್ ಸ್ಯಾದ್ ದ್ವಯಂ ಮಮ ।
US-P13.015cd ಅಮನಸ್ತ್ವಾವಿಕಾರಿತ್ವೇ ವಿದೇಹವ್ಯಾಪಿನೋ ಮಮ ॥

US-P13.016ab ಇತ್ಯೇತದ್ ಯಾವದಜ್ಞಾನಂ ತಾವತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಮಮಾಭವತ್ ।
US-P13.016cd ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ಯ ಶುದ್ಧಸ್ಯ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಚ ಸದಾ ಮಮ ॥

US-P13.017ab ಸಮಾಧಿರ್ವಾಸಮಾಧಿರ್ವಾ ಕಾರ್ಯಂ ವಾನ್ಯತ್ ಕುತೋ ಭವೇತ್ ।
US-P13.017cd ಮಾಂ ಹಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಚ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಚ ಮನ್ಯನ್ತೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P13.018ab ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಸರ್ವೋಽಸ್ಮಿ ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋಽಸಿತಃ ಸದಾ ।
US-P13.018cd ಅಜಃ ಸರ್ವಗ ಏವಾಹಮಜರಶ್ಚಾಮೃತೋಽಕ್ಷಯಃ ॥

US-P13.019ab ಮದನ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬೋದ್ಧಾ ಕಶ್ಚಿನ್ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P13.019cd ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಚೇತಾ ನಿತ್ಯೋಽಗುಣೋಽದ್ವಯಃ ॥

US-P13.020ab ನ ಸಚ್ ಚಾಹಂ ನ ಚಾಸಚ್ ಚ ನೋಭಯಂ ಕೇವಲಃ ಶಿವಃ ।
US-P13.020cd ನ ಮೇ ಸಂಧ್ಯಾ ನ ರಾತ್ರಿರ್ವಾ ನಾಹರ್ವಾ ಸರ್ವದಾ ದೃಶೇಃ ॥

US-P13.021ab ಸರ್ವಮೂರ್ತಿವಿಯುಕ್ತಂ ಯದ್ ಯಥಾ ಖಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮದ್ವಯಮ್ ।
US-P13.021cd ತೇನಾಪ್ಯಸ್ಮಿ ವಿನಾಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ತಥಾದ್ವಯಮ್ ॥

US-P13.022ab ಮಮಾತ್ಮಾಸ್ಯ ತ ಆತ್ಮೇತಿ ಭೇದೋ ವ್ಯೋಮ್ನೋ ಯಥಾ ಭವೇತ್ ।
US-P13.022cd ಏಕಸ್ಯ ಸುಷಿಭೇದೇನ ತಥಾ ಮಮ ವಿಕಲ್ಪಿತಃ ॥

US-P13.023ab ಭೇದೋಽಭೇದಸ್ತಥಾ ಚೈಕೋ ನಾನಾ ಚೇತಿ ವಿಕಲ್ಪಿತಮ್ ।
US-P13.023cd ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾತಾ ಗತಿರ್ಗನ್ತಾ ಮಯ್ಯೇಕಸ್ಮಿನ್ ಕುತೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P13.024ab ನ ಮೇ ಹೇಯಂ ನ ಚಾದೇಯಮವಿಕಾರೀ ಯತೋ ಹ್ಯಹಮ್ ।
US-P13.024cd ಸದಾ ಮುಕ್ತಸ್ತಥಾ ಶುದ್ಧಃ ಸದಾ ಬುದ್ಧೋಽಗುಣೋಽದ್ವಯಃ ॥

US-P13.025ab ಇತ್ಯೇವಂ ಸರ್ವದಾತ್ಮಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಹಿತಃ ।
US-P13.025cd ವಿದಿತ್ವಾ ಮಾಂ ಸ್ವದೇಹಸ್ಥಂ ಋಷಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧ್ರುವೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P13.026ab ಕೃತಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಶ್ಚ ಯೋಗೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏವ ಚ ।
US-P13.026cd ಯದೈವಂ ವೇದ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಮನ್ಯಥಾ ಹ್ಯಾತ್ಮಹಾ ಭವೇತ್ ॥

US-P13.027ab ವೇದಾರ್ಥೋ ನಿಶ್ಚಿತೋ ಹ್ಯೇಷ ಸಮಾಸೇನ ಮಯೋದಿತಃ ।
US-P13.027cd ಸಂನ್ಯಾಸಿಭ್ಯಃ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಃ ಶಾನ್ತೇಭ್ಯಃ ಶಿಷ್ಟಬುದ್ಧಿನಾ ॥

US-P14.001ab ಸ್ವಪ್ನಸ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಘಟಾದೇರ್ಹಿ ರೂಪಾಭಾಸಃ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ ।
US-P14.001cd ಪುರಾ ನೂನಂ ತದಾಕಾರಾ ಧೀರ್ದೃಷ್ಟೇತ್ಯನುಮೀಯತೇ ॥

US-P14.002ab ಭಿಕ್ಷಾಮ3ಅನ್ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ದೃಷ್ಟೋ ದೇಹೋ ನ ಸ ಸ್ವಯಮ್ ।
US-P14.002cd ಜಾಗ್ರದ್ದೃಶ್ಯಾತ್ ತಥಾ ದೇಹಾದ್ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದನ್ಯ ಏವ ಸಃ ॥

US-P14.003ab ಮೂಷಾಸಿಕ್ತಂ ಯಥಾ ತಾಮ್ರಂ ತನ್ನಿಭಂ ಜಾಯತೇ ತಥಾ ।
US-P14.003cd ರೂಪಾದೀನ್ ವ್ಯಾಪ್ನುವಚ್ ಚಿತ್ತಂ ತನ್ನಿಭಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥

US-P14.004ab ವ್ಯಂಜಕೋ ವಾ ಯಥಾಲೋಕೋ ವ್ಯಂಗ್ಯಸ್ಯಾಕಾರತಾಮಿಯಾತ್ ।
US-P14.004cd ಸರ್ವಾರ್ಥವ್ಯಂಜಕತ್ವಾದ್ ಧಿರರ್ಥಾಕಾರಾ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ ॥

US-P14.005ab ಧೀರೇವಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾ ಹಿ ಪುಂಸಾ ದೃಷ್ಟಾ ಪುರಾಪಿ ಚ ।
US-P14.005cd ನ ಚೇತ್ ಸ್ವಪ್ನೇ ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಸ್ಮರತೋ ವಾಕೃತಿಃ ಕುತಃ ॥

US-P14.006ab ವ್ಯಂಜಕತ್ವಂ ತದೇವಾಸ್ಯಾ ರೂಪಾದ್ಯಾಕಾರದೃಶ್ಯತಾ ।
US-P14.006cd ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಚ ದೃಶೇಸ್ತದ್ವದ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದ್ ಧಿಯ ಉದ್ಭವೇ ॥

US-P14.007ab ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿಷಾ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವದೇಹೇಷು ಬುದ್ಧಯಃ ।
US-P14.007cd ಮಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಮಾ ತತೋ ಹ್ಯಹಮ್ ॥

US-P14.008ab ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾ ಚ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ಫಲಂ ಚ ಧೀಃ ।
US-P14.008cd ಜಾಗ್ರತ್ಯೇವಂ ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ತಸ್ಮಾತ್ ತತೋಽನ್ಯಥಾ ॥

US-P14.009ab ಬುದ್ಧ್ಯಾದೀನಾಮನಾತ್ಮತ್ವಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯರೂಪತಃ ।
US-P14.009cd ಹಾನೋಪಾದಾನಕರ್ತಾತ್ಮಾ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯೋ ನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೇ ॥

US-P14.010ab ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೇ ಶುದ್ಧೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನೈಕರಸೇ ಘನೇ ।
US-P14.010cd ಬಾಹ್ಯಮಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಚಾನ್ಯತ್ ಕಥಂ ಹೇಯಂ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯತೇ ॥

US-P14.011ab ಯ ಆತ್ಮಾ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಪರಾಪೋಹೇನ ಶೇಷಿತಃ ।
US-P14.011cd ಸ ಚೇದ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾತ್ಮೇಷ್ಟೋ ಯತೇತಾತಃ ಪರಂ ಕಥಮ್ ॥

US-P14.012ab ಅಶನಾಯಾದ್ಯತಿಕ್ರಾನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
US-P14.012cd ಕಾರ್ಯವಾನ್ ಸ್ಯಾಂ ಕಥಂ ಚಾಹಂ ವಿಮೃಶೇದೇವಮಂಜಸಾ ॥

US-P14.013ab ಪಾರಗಸ್ತು ಯಥಾ ನದ್ಯಾಸ್ತತ್ಸ್ಥಃ ಪಾರಂ ಯಿಯಾಸತಿ ।
US-P14.013cd ಆತ್ಮಜ್ಞಶ್ಚೇತ್ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಮನ್ಯದಿಹೇಚ್ಛತಿ ॥

US-P14.014ab ಆತ್ಮಜ್ಞಸ್ಯಾಪಿ ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ್ ಧಾನೋಪಾದಾನತಾ ಯದಿ ।
US-P14.014cd ಅ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಹಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ವಾನ್ತೋಽಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಧ್ರುವಮ್ ॥

US-P14.015ab ಸಾದಿತ್ಯಂ ಹಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣಸ್ತಸ್ಮಾನ್ ನಾಹರ್ನಿಶೈವ ವಾ ।
US-P14.015cd ಪ್ರಾಣಜ್ಞಸ್ಯಾಪಿ ನ ಸ್ಯಾತಾಂ ಕುತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋಽದ್ವಯೇ ॥

US-P14.016ab ನ ಸ್ಮರತ್ಯಾತ್ಮನೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ವಿಸ್ಮರೇದ್ ವಾಪ್ಯಲುಪ್ತಚಿತ್ ।
US-P14.016cd ಮನೋಽಪಿ ಸ್ಮರತೀತ್ಯೇತಜ್ ಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನಹೇತುಜಮ್ ॥

US-P14.017ab ಜ್ಞಾತುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಪರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಸೋಽವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
US-P14.017cd ಅಪೋಢೇ ವಿದ್ಯಯಾ ತಸ್ಮಿನ್ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಸರ್ಪ ಇವಾದ್ವಯಃ ॥

US-P14.018ab ಕರ್ತೃಕರ್ಮಫಲಾಭಾವಾತ್ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಹ್ಯಜಮ್ ।
US-P14.018cd ಮಮಾಹಂ ಚೇತಿ ಯೋ ಭಾವಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಯ ಕುತೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P14.019ab ಆತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಇತ್ಯೇಷ ಭಾವೋಽವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಲ್ಪಿತಃ ।
US-P14.019cd ಆತ್ಮೈಕತ್ವೇ ಹ್ಯಸೌ ನಾಸ್ತಿ ಬೀಜಾಭಾವೇ ಕುತಃ ಫಲಮ್ ॥

US-P14.020ab ದ್ರಷ್ಟೃ ಶ್ರೋತೃ ತಥಾ ಮನ್ತೃ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೇವ ತದಕ್ಷರಮ್ ।
US-P14.020cd ದ್ರಷ್ಟ್ರಾದ್ಯನ್ಯನ್ ನ ತದ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾದ್ ದ್ರಷ್ಟಾಹಮಕ್ಷರಮ್ ॥

US-P14.021ab ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಕ್ರಿಯಾಯುತಮ್ ।
US-P14.021cd ಸರ್ವಮಕ್ಷರಮೇವಾತಃ ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಮಾಕ್ಷರಂ ತ್ವಹಮ್ ॥

US-P14.022ab ಅಕಾರ್ಯಶೇಷಮಾತ್ಮಾನಮಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ರಿಯಾಫಲಮ್ ।
US-P14.022cd ನಿರ್ಮಮಂ ನಿರಹಂಕಾರಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ॥

US-P14.023ab ಮಮಾಹಂಕಾರಯತ್ನೇಚ್ಛಾಃ ಶೂನ್ಯಾ ಏವ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
US-P14.023cd ಆತ್ಮನೀತಿ ಯದಿ ಜ್ಞಾತಮಾಧ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಃ ಕಿಮೀಹಿತೈಃ ॥

US-P14.024ab ಯೋಽಹಂಕರ್ತಾರಮಾತ್ಮಾನಂ ತಥಾ ವೇತ್ತಾರಮೇವ ಯಃ ।
US-P14.024cd ವೇತ್ತ್ಯನಾತ್ಮಜ್ಞ ಏವಾಸೌ ಯೋಽನ್ಯಥಾಜ್ಞಃ ಸ ಆತ್ಮವಿತ್ ॥

US-P14.025ab ಯಥಾನ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ದೇಹಾದಿಷ್ವಾತ್ಮನೋ ಮತಮ್ ।
US-P14.025cd ತಥಾಕರ್ತುರವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಫಲಕರ್ಮಾತ್ಮತಾತ್ಮನಃ ॥

US-P14.026ab ದೃಷ್ಟಿಃ ಶ್ರುತಿರ್ಮತಿರ್ಜ್ಞಾತಿಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ದೃಷ್ಟಾ ಜನೈಃ ಸದಾ ।
US-P14.026cd ತಾಸಾಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವಾದತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾತ್ಮನಃ ॥

US-P14.027ab ಪರಲೋಕಭಯಂ ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ತಥಾ ।
US-P14.027cd ತಸ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಸ್ಯ ಶೋಚ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾ ಅಪೀಶ್ವರಾಃ ॥

US-P14.028ab ಈಶ್ವರತ್ವೇನ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರತ್ವೇನ ವಾ ಪುನಃ ।
US-P14.028cd ತೃಷ್ಣಾ ಚೇತ್ ಸರ್ವತಶ್ಛಿನ್ನಾ ಸರ್ವದೈನ್ಯೋದ್ಭವಾಶುಭಾ ॥

US-P14.029ab ಅಹಮಿತ್ಯಾತ್ಮಧೀರ್ಯಾ ಚ ಮಮ್ಮೇತ್ಯಾತ್ಮೀಯಧೀರಪಿ ।
US-P14.029cd ಅರ್ಥಶೂನ್ಯೇ ಯದಾ ಯಸ್ಯ ಸ ಆತ್ಮಜ್ಞೋ ಭವೇತ್ ತದಾ ॥

US-P14.030ab ಬುದ್ಧ್ಯಾದೌ ಸತ್ಯುಪಾಧೌ ಚ ತಥಾಸತ್ಯವಿಶೇಷತಾ ।
US-P14.030cd ಯಸ್ಯ ಚೇದಾತ್ಮನೋ ಜ್ಞಾತಾ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ॥

US-P14.031ab ಪ್ರಸನ್ನೇ ವಿಮಲೇ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೈಕರಸೇಽದ್ವಯೇ ।
US-P14.031cd ಉತ್ಪನ್ನಾತ್ಮಧಿಯೋ ಬ್ರೂತ ಕಿಮನ್ಯತ್ ಕಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P14.032ab ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮಮಿತ್ರಂ ಚಾತ್ಮನೋಽಪಿ ಯಃ ।
US-P14.032cd ಪಶ್ಯನ್ನಿಚ್ಛತ್ಯಸೌ ನೂನಂ ಶೀತೀಕರ್ತುಂ ವಿಭಾವಸುಮ್ ॥

US-P14.033ab ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಾಣಾನುಕಾರ್ಯಾತ್ಮಾ ಛಾಯೇವಾಕ್ಷಾದಿಗೋಚರಃ ।
US-P14.033cd ಧ್ಯಾಯತೀವೇತಿ ಚೋಕ್ತೋ ಹಿ ಶುದ್ಧೋ ಮುಕ್ತಃ ಸ್ವತೋ ಹಿ ಸಃ ॥

US-P14.034ab ಅಪ್ರಾಣಸ್ಯಾಮನಸ್ಕಸ್ಯ ತಥಾಸಂಸರ್ಗಿಣೋ ದೃಶೇಃ ।
US-P14.034cd ವ್ಯೋಮವದ್ ವ್ಯಾಪಿನೋ ಹ್ಯಸ್ಯ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯಂ ಭವೇನ್ ಮಮ ॥

US-P14.035ab ಅಸಮಾಧೀಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ।
US-P14.035cd ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮೇ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಯ ಶೋಧ್ಯಂ ಚಾನ್ಯದ್ ವಿಪಾಪ್ಮನಃ ॥

US-P14.036ab ಗನ್ತವ್ಯಂ ಚ ತಥೈವಾಹಂ ಸರ್ವಗಸ್ಯಾಚಲಸ್ಯ ಚ ।
US-P14.036cd ನೋರ್ಧ್ವಂ ನಾಧಸ್ತಿರೋ ವಾಪಿ ನಿಷ್ಕಲಸ್ಯಾಗುಣತ್ವತಃ ॥

US-P14.037ab ಚಿನ್ಮಾತ್ರಜ್ಯೋತಿಷೋ ನಿತ್ಯಂ ತಮಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P14.037cd ಕಥಂ ಕಾರ್ಯಂ ಮಮೈವಾದ್ಯ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P14.038ab ಅಮನಸ್ಕಸ್ಯ ಕಾ ಚಿನ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾ ವಾನಿನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ ಕಾ ।
US-P14.038cd ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಃ ಶುಭ್ರ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರುತೇರ್ವಚಃ ॥

US-P14.039ab ಅಕಾಲತ್ವಾದದೇಶತ್ವಾದದಿಕತ್ವಾದನಿಮಿತ್ತಃ ।
US-P14.039cd ಆತ್ಮನೋ ನೈವ ಕಾಲಾದೇರಪೇಕ್ಷಾ ಧ್ಯಾಯತಃ ಸದಾ ॥

US-P14.040ab ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾಶ್ಚ ವೇದಶ್ಚ ಪವಿತ್ರಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇಕತಾಮ್ ।
US-P14.040cd ವ್ರಜೇತ್ ತನ್ ಮಾನಸಂ ತೀರ್ಥಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ನಾತ್ವಾಮೃತೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P14.041ab ನ ಚಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದಾದಿರನನ್ಯವೇದನಃ ಪರಸ್ಪರೇಣಾಪಿ ನ ಚೈವ ದೃಶ್ಯತೇ ।
US-P14.041cd ಪರೇಣ ದೃಶ್ಯಾಸ್ತು ಯಥಾ ರಸಾದಯಸ್ತಥೈವ ದೃಶ್ಯತ್ವತ ಏವ ದೈಹಿಕಾಃ ॥

US-P14.042ab ಅಹಂ ಮಮೇತ್ಯೇಷಣಯತ್ನವಿಕ್ರಿಯಾಃ ಸುಖಾದಯಸ್ತದ್ವದಿಹ ಪ್ರದೃಶ್ಯತಃ ।
US-P14.042cd ದೃಶ್ಯತ್ವಯೋಗಾಚ್ ಚ ಪರಸ್ಪರೇಣ ತೇ ನ ದೃಶ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ತತಃ ಪರೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P14.043ab ಅಹಂಕ್ರಿಯಾದ್ಯಾ ಹಿ ಸಮಸ್ತವಿಕ್ರಿಯಾ ಸಕರ್ತೃಕಾ ಕರ್ಮಫಲೇನ ಸಂಹಿತಾ ।
US-P14.043cd ಚಿತಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಮನ್ತತೋಽರ್ಕವತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಾನಾಸಿತತಾತ್ಮನೋ ಹ್ಯತಃ ॥

US-P14.044ab ದೃಶಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಹಿ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ವಿಯದ್ ಯಥಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಮನಾಂಸ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
US-P14.044cd ಅತೋ ನ ತಸ್ಮಾದಪರೋಽಸ್ತಿ ವೇದಿತಾ ಪರೋಽಪಿ ತಸ್ಮಾದತ ಏಕ ಈಶ್ವರಃ ॥

US-P14.045ab ಶರೀರಬುದ್ಧ್ಯೋರ್ಯದಿ ಚಾನ್ಯದೃಶ್ಯತಾ ನಿರಾತ್ಮವಾದಾಃ ಸುನಿರಾಕೃತಾ ಮಯಾ ।
US-P14.045cd ಪರಶ್ಚ ಸಿದ್ಧೋ ಹ್ಯವಿಶುದ್ಧಿಕರ್ಮತಃ ಸುನಿರ್ಮಲಃ ಸರ್ವಗತೋಽಸಿತೋಽದ್ವಯಃ ॥

US-P14.046ab ಘಟಾದಿರೂಪಂ ಯದಿ ತೇ ನ ಗೃಹ್ಯತೇ ಮನಃ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಬಹುಧಾ ಸ್ವವೃತ್ತಿಭಿಃ ।
US-P14.046cd ಅಶುದ್ಧ್ಯಚಿದ್ರೂಪವಿಕಾರದೋಷತಾ ಮತೇರ್ಯಥಾ ವಾರಯಿತುಂ ನ ಪಾರ್ಯತೇ ॥

US-P14.047ab ಯಥಾ ವಿಶುದ್ಧಂ ಗಗನಂ ನಿರನ್ತರಂ ನ ಸಜ್ಜತೇ ನಾಪಿ ಚ ಲಿಪ್ಯತೇ ತಥಾ ।
US-P14.047cd ಸಮಸ್ತಭೂತೇಷು ಸದೈವ ತೇಷ್ವಯಂ ಸಮಃ ಸದಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಜರೋಽಮರೋಽಭಯಃ ॥

US-P14.048ab ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾನಿ ಚ ಕರ್ಮವಾಸನಾ ದೃಶಿಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಬಹಿಃ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾಃ ।
US-P14.048cd ಅವಿದ್ಯಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನಿ ಮೂಢದೃಷ್ಟಿಭಿರಪೋಹ್ಯ ನೇತೀತಿ ಅವಶೇಷಿತೋ ದೃಶಿಃ ॥

US-P14.049ab ಪ್ರಬೋಧರೂಪಂ ಮನಸೋಽರ್ಥಯೋಗಜಂ ಸ್ಮೃತೌ ಚ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಚ ದೃಶ್ಯತೇಽರ್ಥವತ್ ।
US-P14.049cd ತಥೈವ ದೇಹಪ್ರತಿಮಾನತಃ ಪೃಥಗ್ ದೃಶೇಃ ಶರೀರಂ ಚ ಮನಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತಃ ॥

US-P14.050ab ಸ್ವಭಾವಶುದ್ಧೇ ಗಗನೇ ಘನಾದಿಕೇ ಮಲೇಽಪಾಯತೇ ಸತಿ ಚಾವಿಶೇಷತಾ ।
US-P14.050cd ಯಥಾ ಚ ತದ್ವಚ್ ಛ್ರುತಿವಾರಿತದ್ವಯೇ ಸದಾವಿಶೇಷೋ ಗಗನೋಪಮೇ ದೃಶೌ ॥

US-P15.001ab ನಾನ್ಯದನ್ಯದ್ ಭವೇದ್ ಯಸ್ಮಾನ್ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದ್ ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ ।
US-P15.001cd ಅನ್ಯಸ್ಯಾನ್ಯತ್ವಭಾವೇ ಹಿ ನಾಶಸ್ತಸ್ಯ ಧ್ರುವೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P15.002ab ಸ್ಮರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ ದೃಷ್ಟಂ ಪಟೇ ಚಿತ್ರಮಿವಾರ್ಪಿತಮ್ ।
US-P15.002cd ಯತ್ರ ಯೇನ ಚ ತೌ ಜ್ಞೇಯೌ ಸತ್ತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸಂಜ್ಞಕೌ ॥

US-P15.003ab ಫಲಾನ್ತಂ ಚಾನುಭೂತಂ ಯದ್ ಯುಕ್ತಂ ಕರ್ತ್ರಾದಿಕಾರಕೈಃ ।
US-P15.003cd ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಂ ಹಿ ಕರ್ಮಸ್ಥಂ ಪೂರ್ವಂ ಕರ್ಮೈವ ತತ್ ತತಃ ॥

US-P15.004ab ದ್ರಷ್ಟುಶ್ಚಾನ್ಯದ್ ಭವೇದ್ ದೃಶ್ಯಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ ಘಟವತ್ ಸದಾ ।
US-P15.004cd ದೃಶ್ಯಾದ್ ದ್ರಷ್ಟಾಸಜಾತೀಯೋ ನ ಧೀವತ್ ಸಾಕ್ಷಿತಾನ್ಯಥಾ ॥

US-P15.005ab ಸ್ವಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಮಪೇಕ್ಷ್ಯಾಸೌ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಯೋಜಕಃ ।
US-P15.005cd ಜಾತ್ಯಾದಿಃ ಶವವತ್ ತೇನ ತದ್ವನ್ ನಾನಾತ್ಮತಾನ್ಯಥಾ ॥

US-P15.006ab ನ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ್ನಾದೇಹತ್ವಂ ಕ್ರಿಯಾಫಲಮ್ ।
US-P15.006cd ದೇಹಯೋಗಃ ಕ್ರಿಯಾಹೇತುಸ್ತಸ್ಮಾದ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಸ್ತ್ಯಜೇತ್ ॥

US-P15.007ab ಕರ್ಮಸ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ವತನ್ತ್ರಶ್ಚೇನ್ ನಿವೃತ್ತೌ ಚ ತಥೇಷ್ಯತಾಮ್ ।
US-P15.007cd ಅದೇಹತ್ವೇ ಫಲೇಽಕಾರ್ಯೇ ಜ್ಞಾತೇ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ಕ್ರಿಯಾಃ ॥

US-P15.008ab ಜಾತ್ಯಾದೀನ್ ಸಮ್ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಬುಧಃ ।
US-P15.008cd ಕರ್ಮಹೇತುವಿರುದ್ಧಂ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ ಸ್ಮರೇತ್ ॥

US-P15.009ab ಆತ್ಮೈಕಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಾನಿ ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಖೇ ಯಥಾ ।
US-P15.009cd ಪರ್ಯಗಾದ್ ವ್ಯೋಮವತ್ ಸರ್ವಂ ಶುಕ್ರಂ ದೀಪ್ತಿಮದಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P15.010ab ವ್ರಣಸ್ನಾಯ್ವೋರಭಾವೇನ ಸ್ಥೂಲಂ ದೇಹಂ ನಿವಾರಯೇತ್ ।
US-P15.010cd ಶುದ್ಧಾಪಾಪತಯಾ ಲೇಪಂ ಲಿಂಗಂ ಚಾಕಾಯಮಿತ್ಯುತ ॥

US-P15.011ab ವಾಸ್ದೇವೋ ಯಥಾಶ್ವತ್ಥೇ ಸ್ವದೇಹೇ ಚಾಬ್ರವೀತ್ ಸಮಮ್ ।
US-P15.011cd ತದ್ವದ್ ವೇತ್ತಿ ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಮಂ ಸ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ ॥

US-P15.012ab ಯಥಾ ಹ್ಯನ್ಯಶರೀರೇಷು ಮಮಾಹನ್ತಾ ನ ಚೇಷ್ಯತೇ ।
US-P15.012cd ಅಸ್ಮಿಂಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ದೇಹೇ ಧೀಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾವಿಶೇಷತಃ ॥

US-P15.013ab ರೂಪಸಂಸ್ಕಾರತುಲ್ಯಾಧೀ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ಭಯಂ ಚ ಯತ್ ।
US-P15.013cd ಗೃಹ್ಯತೇ ಧೀಶ್ರಯಂ ತಸ್ಮಾಜ್ ಜ್ಞಾತಾ ಶುದ್ಧೋಽಭಯಃ ಸದಾ ॥

US-P15.014ab ಯನ್ಮನಾಸ್ತನ್ಮಯೋಽನ್ಯತ್ವೇ ನಾತ್ಮತ್ವಾಪ್ತೌ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮನಿ ।
US-P15.014cd ಆತ್ಮತ್ವೇ ಚಾನಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಸಾಪೇಕ್ಷಂ ಹಿ ನ ತತ್ ಸ್ವಯಮ್ ॥

US-P15.015ab ಖಮಿವೈಕರಸಾ ಜ್ಞಪ್ತಿರವಿಭಕ್ತಾಜರಾಮಲಾ ।
US-P15.015cd ಚಕ್ಷುರಾದ್ಯುಪಧಾನಾತ್ ಸಾ ವಿಪರೀತಾ ವಿಭಾವ್ಯತೇ ॥

US-P15.016ab ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಹಮಿತ್ಯೇಷ ನಾತ್ಮಧರ್ಮೋ ಘಟಾದಿವತ್ ।
US-P15.016cd ತಥಾನ್ಯೇ ಪ್ರತ್ಯಯಾ ಜ್ಞೇಯಾ ದೋಷಶ್ಚಾತ್ಮಮಲೋ ಹ್ಯತಃ ॥

US-P15.017ab ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾದವಿಕಾರೀ ಚ ಸರ್ವಗಃ ।
US-P15.017cd ವಿಕ್ರಿಯೇತ ಯದಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾದೀವಾಲ್ಪವಿದ್ ಭವೇತ್ ॥

US-P15.018ab ನ ದೃಷ್ಟಿರ್ಲುಪ್ಯತೇ ದ್ರಷ್ಟುಶ್ಚಕ್ಷುರಾದೇರ್ಯಥೈವ ತು ।
US-P15.018cd ನಹಿ ದ್ರಷ್ಟುರಿತಿ ಹ್ಯುಕ್ತಂ ತಸ್ಮಾದ್ ದ್ರಷ್ಟಾ ಸದೈವ ಭುಕ್ ॥

US-P15.019ab ಸಂಘಾತೋ ವಾಸ್ಮಿ ಭೂತಾನಾಂ ಕರಣಾನಾಂ ತಥೈವ ಚ ।
US-P15.019cd ವ್ಯಸ್ತಂ ವಾನ್ಯತಮೋ ವಾಸ್ಮಿ ಕೋ ವಾಸ್ಮೀತಿ ವಿಚಾರಯೇತ್ ॥

US-P15.020ab ವ್ಯಸ್ತಂ ನಾಹಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಾ ಭೂತಮಿನ್ದ್ರಿಯಮೇವ ವಾ ।
US-P15.020cd ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ಕರಣತ್ವಾಚ್ ಚ ಜ್ಞಾತಾನ್ಯೋಽಸ್ಮಾದ್ ಘಟಾದಿವತ್ ॥

US-P15.021ab ಆತ್ಮಾಗ್ನೇರಿನ್ಧನಾ ಬುದ್ಧಿರವಿದ್ಯಾಕಾಮಕರ್ಮಭಿಃ ।
US-P15.021cd ದೀಪಿತಾ ಪ್ರಜ್ವಲತ್ಯೇಷಾ ದ್ವಾರೈಃ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಭಿಃ ಸದಾ ॥

US-P15.022ab ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಪ್ರಧಾನೇಷು ಯದಾ ಬುದ್ಧಿರ್ವಿಚೇಷ್ಟತೇ ।
US-P15.022cd ವಿಷಯೈರ್ಹವಿಷಾ ದೀಪ್ತಾ ಆತ್ಮಾಗ್ನಿಃ ಸ್ಥೂಲಭುಕ್ ತದಾ ॥

US-P15.023ab ಹೂಯನ್ತೇ ತು ಹವಿಂಷೀತಿ ರೂಪಾದಿಗ್ರಹಣೇ ಸ್ಮರನ್ ।
US-P15.023cd ಅರಾಗದ್ವೇಷ ಆತ್ಮಾಗ್ನೌ ಜಾಗ್ರದ್ದೋಷೈರ್ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ॥

US-P15.024ab ಮಾನಸೇ ತು ಗೃಹೇ ವ್ಯಕ್ತಾ ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮವಾಸನಾಃ ।
US-P15.024cd ಪಶ್ಯಂಸ್ತೈಜಸ ಆತ್ಮೋಕ್ತಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃಪ್ರಕಾಶಿತಾಃ ॥

US-P15.025ab ವಿಷಯಾ ವಾಸನಾ ವಾಪಿ ಚೋದ್ಯನ್ತೇ ನೈವ ಕರ್ಮಭಿಃ ।
US-P15.025cd ಯದಾ ಬುದ್ಧೌ ತದಾ ಜ್ಞೇಯಃ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಆತ್ಮಾ ಹ್ಯನನ್ಯದೃಕ್ ॥

US-P15.026ab ಮನೋಬುದ್ಧೀನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಯಾ ಅವಸ್ಥಾಃ ಕರ್ಮಚೋದಿತಾಃ ।
US-P15.026cd ಚೈತನ್ಯೇನೈವ ಭಾಸ್ಯನ್ತೇ ರವಿಣೇವ ಘಟಾದಯಃ ॥

US-P15.027ab ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಬುದ್ಧೀರ್ಜ್ಞ ಆತ್ಮಭಾಸಾವಭಾಸಯನ್ ।
US-P15.027cd ಕರ್ತಾ ತಾಸಾಂ ಯದರ್ಥಾಸ್ತಾ ಮೂಢೈರೇವಾಭಿಧೀಯತೇ ॥

US-P15.028ab ಸರ್ವಜ್ಞೋಽಪ್ಯತ ಏವ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವೇನ ಭಾಸಾವಭಾಸಯನ್ ।
US-P15.028cd ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಹೇತೋಃ ಸರ್ವಕೃತ್ತ್ವಂ ತಥಾತ್ಮನಃ ॥

US-P15.029ab ಸೋಪಾಧಿಶ್ಚೈವಮಾತ್ಮೋಕ್ತೋ ನಿರುಪಾಖ್ಯೋಽನುಪಾಧಿಕಃ ।
US-P15.029cd ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಶುದ್ಧಸ್ತಂ ಮನೋ ವಾಕ್ ಚ ನಾಪ್ನುತಃ ॥

US-P15.030ab ಚೇತನೋಽಚೇತನೋ ವಾಪಿ ಕರ್ತಾಕರ್ತಾ ಗತೋಽಗತಃ ।
US-P15.030cd ಬದ್ಧೋ ಮುಕ್ತಸ್ತಥಾ ಚೈಕೋ ನೈಕಃ ಶುದ್ಧೋಽನ್ಯಥೇತಿ ವಾ ॥

US-P15.031ab ಅಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ನಿವರ್ತನ್ತೇ ವಾಚೋ ಧೀಭಿಃ ಸಹೈವ ತು ।
US-P15.031cd ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಭಾವಾದ್ ವಿಶೇಷಾಣಾಂ ಹ್ಯಭಾವತಃ ॥

US-P15.032ab ವ್ಯಾಪಕಂ ಸರ್ವತೋ ವ್ಯೋಮ ಮೂರ್ತೈಃ ಸರ್ವೈರ್ವಿಯೋಜಿತಮ್ ।
US-P15.032cd ಯಥಾ ತದ್ವದಿಹಾತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಯಾಚ್ಛುದ್ಧಂ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥

US-P15.033ab ದೃಷ್ಟಂ ಹಿತ್ವಾ ಸ್ಮೃತಿಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಗ್ರಶ್ಚ ತಮಸ್ತ್ಯಜೇತ್ ।
US-P15.033cd ಸರ್ವದೃಗ್ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಯುಕ್ತೋ ದಿನಕೃಚ್ಛಾರ್ವರಂ ಯಥಾ ॥

US-P15.034ab ರೂಪಸ್ಮೃತ್ಯನ್ಧಕಾರಾರ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯಯಾ ಯಸ್ಯ ಗೋಚರಾಃ ।
US-P15.034cd ಸ ಏವಾತ್ಮಾ ಸಮೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸರ್ವಗಃ ॥

US-P15.035ab ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಮನಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಷಯಾಲೋಕಸಂಗಮಾತ್ ।
US-P15.035cd ವಿಚಿತ್ರೋ ಜಾಯತೇ ಬುದ್ಧೇಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋಽಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಣಃ ॥

US-P15.036ab ವಿವಿಚ್ಯಾಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಯಾಚ್ಛುದ್ಧಂ ಪರಂ ಪದಮ್ ।
US-P15.036cd ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಸಮಂ ಸರ್ವಭಯಾತಿಗಮ್ ॥

US-P15.037ab ಸಮಸ್ತಂ ಸರ್ವಗಂ ಶಾನ್ತಂ ವಿಮಲಂ ವ್ಯೋಮವತ್ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
US-P15.037cd ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಂ ನಿತ್ಯಂ ದ್ವನ್ದ್ವೈರ್ವಿವರ್ಜಿತಮ್ ॥

US-P15.038ab ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಕ್ಷೀ ಜ್ಞಃ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಮಯೇತ್ಯುತ ।
US-P15.038cd ವಿಮೃಶ್ಯೈವಂ ವಿಜಾನೀಯಾಜ್ ಜ್ಞಾತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ವೇತಿ ವಾ ॥

US-P15.039ab ಅದೃಷ್ಟಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರವಿಜ್ಞಾತಂ ದಭ್ರಮಿತ್ಯಾದಿಶಾಸನಾತ್ ।
US-P15.039cd ನೈವ ಜ್ಞೇಯಂ ಮಯಾನ್ಯೈರ್ವಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಥಂಚನ ॥

US-P15.040ab ಸ್ವರೂಪಾವ್ಯವಧಾನಾಭ್ಯಾಂ ಜ್ಞಾನಾಲೋಕಸ್ವಭಾವತಃ ।
US-P15.040cd ಅನ್ಯಜ್ಞಾನಾನಪೇಕ್ಷತ್ವಾಜ್ ಜ್ಞಾತಂ ಚೈವ ಸದಾ ಮಯಾ ॥

US-P15.041ab ನಾನ್ಯೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಕಾರ್ಯಂ ರವೇರಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶನೇ ।
US-P15.041cd ಸ್ವಬೋಧಾನ್ ನಾನ್ಯಬೋಧೇಚ್ಛಾ ಬೋಧಸ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶನೇ ॥

US-P15.042ab ನ ತಸ್ಯೈವಾನ್ಯತೋಽಪೇಕ್ಷಾ ಸ್ವರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಯದ್ ಭವೇತ್ ।
US-P15.042cd ಪ್ರಕಾಶಾನ್ತರದೃಶ್ಯೋ ನ ಪ್ರಕಾಜ़ೋ ಹ್ಯಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ॥

US-P15.043ab ವ್ಯಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಸಮಾಗಮಾತ್ ।
US-P15.043cd ಪ್ರಕಾಶಸ್ತ್ವರ್ಕಕಾರ್ಯಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಮಿಥ್ಯಾ ವಚೋ ಹ್ಯತಃ ॥

US-P15.044ab ಯತೋಽಭೂತ್ವಾ ಭವೇದ್ ಯಚ್ಚ ತಸ್ಯ ತತ್ ಕಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತೇ ।
US-P15.044cd ಸ್ವರೂಪತ್ವಾದಭೂತ್ವಾ ನ ಪ್ರಕಾಶೋ ಜಾಯತೇ ರವೇಃ ॥

US-P15.045ab ಸತ್ತಾಮಾತ್ರೇ ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಕರ್ತಾದಿತ್ಯಾದಿರಿಷ್ಯತೇ ।
US-P15.045cd ಘಟಾದಿವ್ಯಕ್ತಿತೋ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವದ್ ಬೋಧಾತ್ಮನೀಷ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P15.046ab ಬಿಲಾತ್ ಸರ್ಪಸ್ಯ ನಿರ್ಯಾಣೇ ಸೂರ್ಯೋ ಯದ್ವತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
US-P15.046cd ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವಿನಾ ತದ್ವಜ್ ಜ್ಞಾತಾತ್ಮಾ ಬೋಧರೂಪತಃ ॥

US-P15.047ab ದಗ್ಧೈವಮುಷ್ಣಃ ಸತ್ತಾಯಾಂ ತದ್ವದ್ ಬೋಧಾತ್ಮನೀಷ್ಯತಾಮ್ ।
US-P15.047cd ಸತ್ಯೇವ ಯದುಪಾಧೌ ತು ಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ಪ ಇವೋತ್ಥಿತೇ ॥

US-P15.048ab ಜ್ಞಾತಾಯತ್ನೋಽಪಿ ತದ್ವಜ್ ಜ್ಞಃ ಕರ್ತಾ ಭ್ರಾಮಕವದ್ ಭವೇತ್ ।
US-P15.048cd ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಯಂ ನಾತ್ಮಾ ಜ್ಞೇಯೋಽಜ್ಞೇಯೋಽಥವಾ ತತಃ ॥

US-P15.049ab ವಿದಿತಾವಿದಿತಾಭ್ಯಾಂ ತದನ್ಯದೇವೇತಿ ಶಸನಾತ್ ।
US-P15.049cd ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಾದಯೋ ಭಾವಾಸ್ತದ್ವದಾತ್ಮನಿ ಕಲ್ಪಿತಾಃ ॥

US-P15.050ab ನಾಹೋರಾತ್ರೇ ಯಥಾ ಸೂರ್ಯೇ ಪ್ರಭಾರೂಪಾವಿಶೇಷತಃ ।
US-P15.050cd ಬೋಧರೂಪಾವಿಶೇಷಾನ್ ನ ಬೋಧಾಬೋಧೌ ತಥಾತ್ಮನಿ ॥

US-P15.051ab ಯಥೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ವೇದ ಹಾನೋಪಾದಾನವರ್ಜಿತಮ್ ।
US-P15.051cd ಯಥೋಕ್ತೇನ ವಿಧಾನೇನ ಸ ಸತ್ಯಂ ನೈವ ಶಕ್ನುಯಾತ್ ॥

US-P15.052ab ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಪ್ರವಾಹೇಷು ಪತಿತೋ ನೈವ ಶಕ್ನುಯಾತ್ ।
US-P15.052cd ಇತ ಉದ್ಧರ್ತುಮಾತ್ಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಾದನ್ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ॥

US-P15.053ab oಕ़್ ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಶ್ಛಿದ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ ।
US-P15.053cd ಕ್ಷೀಯನ್ತೇ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟcಕ़್ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P15.054ab ಮಮಾಹಮಿತ್ಯೇತದಪೋಹ್ಯ ಸರ್ವತೋ ವಿಮುಕ್ತದೇಹಂ ಪದಮಮ್ಬರೋಪಮಮ್ ।
US-P15.054cd ಸುದೃಷ್ಟಶಾತ್ರಾನುಮಿತಿಭ್ಯ ಈರಿತಂ ವಿಮುಚ್ಯತೇಽಸ್ಮಿನ್ ಯದಿ ನಿಶ್ಚಿತೋ ನರಃ ॥

US-P16.001ab ಪಾರ್ಥಿವಃ ಕಠಿನೋ ಧಾತುರ್ದ್ರವೋ ದೇಹೇ ಸ್ಮೃತೋಽಮ್ಮಯಃ ।
US-P16.001cd ಪಕ್ತಿಚೇಷ್ಟಾವಕಾಶಾಃ ಸ್ಯುರ್ವಹ್ನಿವಾಯ್ವಮ್ಬರೋದ್ಭವಾಃ ॥

US-P16.002ab ಘ್ರಾಣಾದೀನಿ ತದರ್ಥಾಶ್ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗುಣಾಃ ಕ್ರಮಾತ್ ।
US-P16.002cd ರೂಪಾಲೋಕವದಿಷ್ಟಂ ಹಿ ಸಜಾತೀಯಾರ್ಥಮಿನ್ದ್ರಿಯಮ್ ॥

US-P16.003ab ಬುದ್ಧ್ಯರ್ಥಾನ್ಯಾಹುರೇತಾನಿ ವಾಕ್ಪಾಣ್ಯಾದೀನಿ ಕರ್ಮಣೇ ।
US-P16.003cd ತದ್ವಿಕಲ್ಪಾರ್ಥಮನ್ತಸ್ಥಂ ಮನ ಏಕಾದಶಂ ಭವೇತ್ ॥

US-P16.004ab ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಾ ಭವೇದ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ತಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನುಭಾವಿನೀಮ್ ।
US-P16.004cd ಜ್ಞಾತಾಮೋಕ್ತಃ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ವ್ಯಂಜಯನ್ ಸದಾ ॥

US-P16.005ab ವ್ಯಂಜಕಸ್ತು ಯಥಾಲೋಕೋ ವ್ಯಂಗ್ಯಸ್ಯಾಕಾರತಾಂ ಗತಃ ।
US-P16.005cd ವ್ಯತಿಕೀರ್ಣೋಽಪ್ಯಸಂಕೀರ್ನಸ್ತದ್ವಜ್ ಜ್ಞಃ ಪ್ರತ್ಯಯೈಃ ಸದಾ ॥

US-P16.006ab ಸ್ಥಿತೋ ದೀಪೋ ಯಥಾಯತ್ನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ।
US-P16.006cd ಶಬ್ದಾದ್ಯಾಕಾರಬುದ್ಧೀರ್ಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತದ್ವತ್ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ॥

US-P16.007ab ಶರೀರೇನ್ದ್ರಿಯಸಂಘಾತ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಗತಾಂ ಧಿಯಮ್ ।
US-P16.007cd ನಿತ್ಯಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷಾ ದೀಪ್ತಾಂ ವಿಶಿಂಶನ್ತಿ ಸುಖಾದಯಃ ॥

US-P16.008ab ಶಿರೋದುಃಖಾದಿನಾತ್ಮಾನಂ ದುಃಖ್ಯಸ್ಮೀತಿ ಹಿ ಪಶ್ಯತಿ ।
US-P16.008cd ದ್ರಷ್ಟಾನ್ಯೋ ದುಃಖಿನೋ ದೃಶ್ಯಾದ್ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾಚ್ ಚ ನ ದುಃಖ್ಯಸೌ ॥

US-P16.009ab ದುಃಖೀ ಸ್ಯಾದ್ ದುಃಖ್ಯಹಂಮಾನಾದ್ ದುಃಖಿನೋ ದರ್ಶನಾನ್ ನ ವಾ ।
US-P16.009cd ಸಂಹತೇಽಂಗಾದಿಭಿರ್ದ್ರಷ್ಟಾ ದುಃಖೀ ದುಃಖಸ್ಯ ನೈವ ಸಃ ॥

US-P16.010ab ಚಕ್ಷುರ್ವತ್ ಕರ್ಮಕರ್ತೃತ್ವಂ ಸ್ಯಾಚ್ ಚೇನ್ ನಾನೇಕಮೇವ ತತ್ ।
US-P16.010cd ಸಂಹತಂ ಚ ತತೋ ನಾತ್ಮಾ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾತ್ ಕರ್ಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥

US-P16.011ab ಜ್ಞಾನಯತ್ನಾದ್ಯನೇಕತ್ವಮಾತ್ಮನೋಽಪಿ ಮತಂ ಯದಿ ।
US-P16.011cd ನೈಕಜ್ಞಾನಗುಣತ್ವಾತ್ ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವತ್ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮತಾ ॥

US-P16.012ab ಜ್ಯೋತಿಷೋ ದ್ಯೋತಕತ್ವೇಽಪಿ ಯದ್ವನ್ ನಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶನಮ್ ।
US-P16.012cd ಭೇದೇಽಪ್ಯೇವಂ ಸಮತ್ವಾಜ್ ಜ್ಞ ಆತ್ಮಾನಂ ನೈವ ಪಶ್ಯತಿ ॥

US-P16.013ab ಯದ್ಧರ್ಮಾ ಯಃ ಪದಾರ್ಥೋ ನ ತಸ್ಯೈವೇಯಾತ್ ಸ ಕರ್ಮತಾಮ್ ।
US-P16.013cd ನ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ದಹತ್ಯಗ್ನಿಸ್ತಥಾ ನೈವ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ॥

US-P16.014ab ಏತೇನೈವಾತ್ಮನಾತ್ಮನೋ ಗ್ರಹೋ ಬುದ್ಧೇರ್ನಿರಾಕೃತಃ ।
US-P16.014cd ಅಂಶೋಽಪ್ಯೇವಂ ಸಮತ್ವಾದ್ ಧಿ ನಿರ್ಭೇದತ್ವಾನ್ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P16.015ab ಶೂನ್ಯತಾಪಿ ನ ಯುಕ್ತೈವಂ ಬುದ್ಧೇರನ್ಯೇನ ದೃಶ್ಯತಾ ।
US-P16.015cd ಉಕ್ತಾತೋ ಘಟವತ್ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಕ್ ಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ವಿಕಲ್ಪತಃ ॥

US-P16.016ab ಅವಿಕಲ್ಪಂ ತದಸ್ತ್ಯೇವ ಯತ್ ಪೂರ್ವಂ ಸ್ಯಾದ್ ವಿಕಲ್ಪತಃ ।
US-P16.016cd ವಿಕಲ್ಪೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತುತ್ವಾದ್ ಯದ್ಯಸ್ಯೈವ ಚ ಕಾರಣಮ್ ॥

US-P16.017ab ಅಜ್ಞಾನಂ ಕಲ್ಪನಾಮೂಲಂ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ನಿಯಾಮಕಮ್ ।
US-P16.017cd ಹಿತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಯಾನ್ ಮುಕ್ತಂ ಸದಾಭಯಮ್ ॥

US-P16.018ab ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನೌ ತಯೋರ್ಬೀಜಂ ಸುಷುಪ್ತಾಖ್ಯಂ ತಮೋಮಯಮ್ ।
US-P16.018cd ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಸತ್ತ್ವಾಚ್ ಚ ನಾಸ್ತೀತ್ಯೇತತ್ ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್ ॥

US-P16.019ab ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾಲೋಕಾರ್ಥಾದಿಸಂಕರಾತ್ ।
US-P16.019cd ಭ್ರಾನ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮಕರ್ಮೇತಿ ಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಸಂನಿಪಾತತಃ ॥

US-P16.020ab ನಿಮೀಲೋನ್ಮೀಲನೇ ಸ್ಥಾನೇ ವಾಯವ್ಯೇ ತೇ ನ ಚಕ್ಷುಷಃ ।
US-P16.020cd ಪ್ರಕಾಶತ್ವಾನ್ ಮನಸ್ಯೇವಂ ಬುದ್ಧೌ ನ ಸ್ತಃ ಪ್ರಾಕಾಶತಃ ॥

US-P16.021ab ಸಂಕಲ್ಪಾಧ್ಯವಸಾಯೌ ತು ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯೋರ್ಯಥಾಕ್ರಮಾತ್ ।
US-P16.021cd ನೇತರೇತರಧರ್ಮತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಚಾತ್ಮನಿ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ॥

US-P16.022ab ಸ್ಥಾನಾವಚ್ಛೇದದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಯಾದಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತದಾತ್ಮತಾಮ್ ।
US-P16.022cd ಗತಾ ಧೀಸ್ತಾಂ ಹಿ ಪಶ್ಯಞ್ ಜ್ಞೋ ದೇಹಮಾತ್ರ ಇವೇಕ್ಷ್ಯತೇ ॥

US-P16.023ab ಕ್ಷಣಿಕಂ ಹಿ ತದತ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಮಾತ್ರಂ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
US-P16.023cd ಸಾದೃಶ್ಯಾದ್ ದೀಪವತ್ ತದ್ಧೀಸ್ತಚ್ಛಾನ್ತಿಃ ಪುರುಷಾರ್ಥತಾ ॥

US-P16.024ab ಸ್ವಾಕಾರನ್ಯಾವಭಾಸಂ ಚ ಯೇಷಾಂ ರೂಪಾದಿ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P16.024cd ಯೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ತತಶ್ಚಾನ್ಯತ್ ಪೂರ್ವಾಸಂಗತಿರುಚ್ಯತೇ ॥

US-P16.025ab ಬಾಹ್ಯಾಕಾರತ್ವತೋ ಜ್ಞಪ್ತೇಃ ಸ್ಮೃತ್ಯಭಾವಃ ಸದಾ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
US-P16.025cd ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾಚ್ ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ನೈವಾಧತ್ತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ತು ಧೀಃ ॥

US-P16.026ab ಆಧಾರಸ್ಯಾಪಿ ಅಸತ್ತ್ವಾಚ್ ಚ ತುಲ್ಯತಾನಿರ್ನಿಮಿತ್ತತಃ ।
US-P16.026cd ಸ್ಥಾನೇ ವಾ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಸ್ಯ ಹಾನಂ ಸ್ಯಾನ್ ನ ತದಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P16.027ab ಶಾನ್ತೇಶ್ಚಾಯತ್ನಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಸಾಧನೋಕ್ತಿರನರ್ಥಿಕಾ ।
US-P16.027cd ಏಕೈಕಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಪ್ತತ್ವಾಚ್ಛಾನ್ತೇರನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷತಾ ॥

US-P16.028ab ಅಪೇಕ್ಷಾ ಯದಿ ಭಿನ್ನೇಽಪಿ ಪರಸಂತಾನ ಇಷ್ಯತಾಮ್ ।
US-P16.028cd ಸರ್ವಾರ್ಥೇ ಕ್ಷಣಿಕೇ ಕಸ್ಮಿಂಸ್ತಥಾಪ್ಯನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷತಾ ॥

US-P16.029ab ತುಲ್ಯಕಾಲಸಮುದ್ಭೂತಾವಿತರೇತರಯೋಗಿನೌ ।
US-P16.029cd ಯೋಗಾಚ್ ಚ ಸಂಸ್ಕೃತೋ ಯಸ್ತು ಸೋಽನ್ಯಂ ಹೀಕ್ಷಿತುಮರ್ಹತಿ ॥

US-P16.030ab ಮೃಷಾಧ್ಯಾಸಸ್ತು ಯತ್ರ ಸ್ಯಾತ್ ತನ್ನಾಶಸ್ತತ್ರ ನೋ ಮತಃ ।
US-P16.030cd ಸರ್ವನಾಶೋ ಭವೇದ್ ಯಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಃ ಕಸ್ಯ ಫಲಂ ವದ ॥

US-P16.031ab ಅಸ್ತಿ ತಾವತ್ ಸ್ವಯಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾನಂ ವಾತ್ಮನ್ಯದೇವ ವಾ ।
US-P16.031cd ಭಾವಾಭಾವಜ್ಞತಸ್ತಸ್ಯ ನಾಭಾವಸ್ತ್ವಧಿಗಮ್ಯತೇ ॥

US-P16.032ab ಯೇನಾಧಿಗಮ್ಯತೇಽಭಾವಸ್ತತ್ ಸತ್ ಸ್ಯಾತ್ ತನ್ ನ ಚೇದ್ ಭವೇತ್ ।
US-P16.032cd ಭಾವಾಭಾವಾನಭಿಜ್ಞತ್ವಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ಯಾನ್ ನ ಚೇಷ್ಯತೇ ॥

US-P16.033ab ಸದಸತ್ ಸದಸಚ್ ಚೇತಿ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ ಪ್ರಾಗ್ ಯದಿಷ್ಯತೇ ।
US-P16.033cd ತದದ್ವೈತಂ ಸಮತ್ವಾತ್ ತು ನಿತ್ಯಂ ಚಾನ್ಯದ್ ವಿಕಲ್ಪಿತಾತ್ ॥

US-P16.034ab ವಿಕಲ್ಪೋದ್ಭವತೋಽಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯವದಿಷ್ಯತಾಮ್ ।
US-P16.034cd ದ್ವೈತಸ್ಯ ಪ್ರಾಗಸತ್ತ್ವಾಚ್ ಚ ಸದಸತ್ತ್ವಾದಿಕಲ್ಪನಾತ್ ॥

US-P16.035ab ವಾಚಾರಮ್ಭಣಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ ಚ ವಿಕಾರಾಣಾಂ ಹ್ಯಭಾವತಾ ।
US-P16.035cd ಮೃತ್ಯೋಃ ಸ ಮೃತ್ಯುಮಿತ್ಯಾದೇರ್ಮಮ ಮಯೇತಿ ಚ ಸ್ಮೃತೇಃ ॥

US-P16.036ab ವಿಶುದ್ಧಿಶ್ಚಾತ ಏವಾಸ್ಯ ವಿಕಲ್ಪಾಚ್ ಚ ವಿಲಕ್ಷಣಾತ್ ।
US-P16.036cd ಉಪಾದೇಯೋ ನ ಹೇಯೋಽತ ಆತ್ಮಾ ನಾನ್ಯೈರಕಲ್ಪಿತಃ ॥

US-P16.037ab ಅಪ್ರಕಾಶೋ ಯಥಾದಿತ್ಯೇ ನಾಸ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವಭಾವತಃ ।
US-P16.037cd ನಿತ್ಯಬೋಧಸ್ವರೂಪತ್ವಾನ್ ನಾಜ್ಞಾನಂ ತದ್ವದಾತ್ಮನಿ ॥

US-P16.038ab ತಥಾವಿಕ್ರಿಯರೂಪತ್ವಾನ್ ನಾವಸ್ಥಾನ್ತರಮಾತ್ಮನಃ ।
US-P16.038cd ಅವಸ್ಥಾನ್ತರವತ್ತ್ವೇ ಹಿ ನಾಶೋಽಸ್ಯ ಸ್ಯಾನ್ ನ ಸಂಶಯಃ ॥

US-P16.039ab ಮೋಕ್ಷೋಽವಸ್ಥಾನ್ತರಂ ಯಸ್ಯ ಕೃತಕಃ ಸ ಚಲೋ ಹ್ಯತಃ ।
US-P16.039cd ನ ಸಂಯೋಗೋ ವಿಯೋಗೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷೋ ಯುಕ್ತಃ ಕಥಂಚನ ॥

US-P16.040ab ಸಂಯೋಗಸ್ಯಾಪ್ಯನಿತ್ಯತ್ವಾದ್ ವಿಯೋಗಸ್ಯ ತಥೈವ ಚ ।
US-P16.040cd ಗಮನಾಗಮನೇ ಚೈವ ಸ್ವರೂಪಂ ತು ನ ಹೀಯತೇ ॥

US-P16.041ab ಸ್ವರೂಪಸ್ಯಾನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್ ಸನಿಮಿತ್ತಾ ಹಿ ಚಾಪರೇ ।
US-P16.041cd ಅನುಪಾತ್ತಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಹಿ ಸ್ವೇನಾತ್ಯಕ್ತಂ ತಥೈವ ಚ ॥

US-P16.042ab ಸ್ವರೂಪತ್ವಾನ್ ನ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ಯತಃ ।
US-P16.042cd ಗೃಹೀತುಂ ವಾ ತತೋ ನಿತ್ಯೋಽವಿಷಯತ್ವಾಪೃಥಕ್ತ್ವತಃ ॥

US-P16.043ab ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವಾಚ್ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮೈವ ಕೇವಲಃ ।
US-P16.043cd ತ್ಯಜೇತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸಾಧನೈಃ ಸಹ ಮೋಕ್ಷವಿತ್ ॥

US-P16.044ab ಆತ್ಮಲಾಭಃ ಪರೋ ಲಾಭ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪತ್ತಯಃ ।
US-P16.044cd ಅಲಾಭೋಽನ್ಯಾತ್ಮಲಾಭಸ್ತು ತ್ಯಜೇತ್ ತಸ್ಮಾದನಾತ್ಮತಾಮ್ ॥

US-P16.045ab ಗುಣಾನಾಂ ಸಮಭಾವಸ್ಯ ಭ್ರಂಶೋ ನ ಹ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ।
US-P16.045cd ಅವಿದ್ಯಾದೇಃ ಪ್ರಸುಪ್ತತ್ವಾನ್ ನ ಚಾನ್ಯೋ ಹೇತುರಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P16.046ab ಇತರೇತರಹೇತುತ್ವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸದಾ ನ ವಾ ।
US-P16.046cd ನಿಯಮೋ ನ ಪ್ರವೃತ್ತೀನಾಂ ಗುಣೇಷ್ವಾತ್ಮನಿ ವಾ ಭವೇತ್ ॥

US-P16.047ab ವಿಶೇಷೋ ಮುಕ್ತಬದ್ಧಾನಾಂ ತಾದರ್ಥ್ಯೇ ಚ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ।
US-P16.047cd ಅರ್ಥಾರ್ಥಿನೋಶ್ಚ ಸಂಬನ್ಧೋ ನಾರ್ಥೀ ಜ್ಞೋ ನೇತರೋಽಪಿ ವಾ ॥

US-P16.048ab ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಚ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಪುರುಷಸ್ಯಾವಿಕಾರತಃ ।
US-P16.048cd ನ ಯುಕ್ತಂ ಸಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೇಽಪಿ ವಿಕಾರೇಽಪಿ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P16.049ab ಸಂಬನ್ಧಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಸ್ಯ ಚ ।
US-P16.049cd ಮಿಥೋಽಯುಕ್ತಂ ತದರ್ಥತ್ವಂ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯಾಚಿತಿತ್ವತಃ ॥

US-P16.050ab ಕ್ರಿಯೋತ್ಪತ್ತೌ ವಿನಾಶಿತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇ ಚ ಪೂರ್ವವತ್ ।
US-P16.050cd ನಿರ್ಮಿತ್ತೇ ತ್ವನಿರ್ಮೋಕ್ಷಃ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ॥

US-P16.051ab ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಯಥೋಷ್ಣತ್ವಂ ಜ್ಞಾನೇನೈವಂ ಸುಖಾದಯಃ ।
US-P16.051cd ಏಕನೀಡತ್ವತೋಽಗ್ರಾಹ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಃ ಕಣಾದಾದಿವರ್ತಮನಾಮ್ ॥

US-P16.052ab ಯುಗಪಚ್ ಚಾಸಮೇತತ್ವಾತ್ ಸುಖವಿಜ್ಞಾನಯೋರಪಿ ।
US-P16.052cd ಮನೋಯೋಗೈಕಹೇತುತ್ವಾದಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ ಸುಖಸ್ಯ ಚ ॥

US-P16.053ab ತಥಾನ್ಯೇಷಾಂ ಚ ಭಿನ್ನತ್ವಾದ್ ಯುಗಪಜ್ಜನ್ಮ ನೇಷ್ಯತೇ ।
US-P16.053cd ಗುಣಾನಾಂ ಸಮವೇತತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚೇನ್ ನ ವಿಶೇಷಣಾತ್ ॥

US-P16.054ab ಜ್ಞಾನೇನೈವ ವಿಶೇಷ್ಯತ್ವಾಜ್ ಜ್ಞಾನಾಪ್ಯತ್ವಂ ಸ್ಮೃತೇಶ್ತಥಾ ।
US-P16.054cd ಸುಖಂ ಜ್ಞಾತಂ ಮಯೇತ್ಯೇವಂ ತವಾಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವತಃ ॥

US-P16.055ab ಸುಖಾದೇರ್ನಾತ್ಮಧರ್ಮತ್ವಮಾತ್ಮನಸ್ತೇಽವಿಕಾರತಃ ।
US-P16.055cd ಭೇದಾದನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಮಾನ್ ನ ಮನಸೋ ವಾಽವಿಶೇಷತಃ ॥

US-P16.056ab ಸ್ಯಾನ್ ಮಾಲಾಪರಿಹಾರ್ಯಾ ತು ಜ್ಞಾನಂ ಚೇಜ್ ಜ್ಞೇಯತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
US-P16.056cd ಯುಗಪದ್ ವಾಪಿ ಚೋತ್ಪತ್ತಿರಭ್ಯುಪೇತೇಽನ್ತ ಇಷ್ಯತೇ ॥

US-P16.057ab ಅನವಸ್ಥಾನ್ತರತ್ವಾಚ್ ಚ ಬನ್ಧೋ ನಾತ್ಮನಿ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P16.057cd ನಾಶುದ್ಧಿಶ್ಚಾಪ್ಯಸಂಗತ್ವಾದಸಂಗೋ ಹೀತಿ ಚ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P16.058ab ಸೂಕ್ಷ್ಮೈಕಾಗೋಚಾರೇಭ್ಯಶ್ ಚ ನ ಲಿಪ್ಯತ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ।
US-P16.058cd ಏವಂ ತರ್ಹಿ ನ ಮೋಕ್ಷೋಽಸ್ತಿ ಬನ್ಧಾಭಾವಾತ್ ಕಥಂಚನ ॥

US-P16.059ab ಶಾಸ್ತ್ರಾನರ್ಥಕ್ಯಮೇವಂ ಸ್ಯಾನ್ ನ ಬುದ್ಧೇರ್ಭ್ರಾನ್ತಿರಿಷ್ಯತೇ ।
US-P16.059cd ಬನ್ಧೋ ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ತನ್ನಾಶಃ ಸ ಯಥೋಕ್ತೋ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ॥

US-P16.060ab ಬೋಧಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷಾ ದೀಪ್ತಾ ಬೋಧಮಾತ್ಮನಿ ಮನ್ಯತೇ ।
US-P16.060cd ಬುದ್ಧಿರ್ನಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಬೋದ್ಧೇತಿ ಸೇಯಂ ಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಹಿ ಧೀಗತಾ ॥

US-P16.061ab ಬೋಧಸ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ರೋಪಚರ್ಯತೇ ।
US-P16.061cd ಅವಿವೇಕೋಽಪ್ಯನಾದ್ಯೋಽಯಂ ಸಂಸಾರೋ ನಾನ್ಯ ಇಷ್ಯತೇ ॥

US-P16.062ab ಮೋಕ್ಷಸ್ತನ್ನಾಶ ಏವ ಸ್ಯಾನ್ ನಾನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿತಃ ।
US-P16.062cd ಯೇಷಾಂ ವಸ್ತ್ವನ್ತರಾಪತ್ತಿರ್ಮೋಕ್ಷೋ ನಾಶಸ್ತು ತೈರ್ಮತಃ ॥

US-P16.063ab ಅವಸ್ಥಾನ್ತರಮಪ್ಯೇವಮವಿಕಾರಾನ್ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ।
US-P16.063cd ವಿಕಾರೇಽವಯವಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ತತೋ ನಾಶೋ ಘಟಾದಿವತ್ ॥

US-P16.064ab ತಸ್ಮಾದ್ ಭ್ರಾನ್ತಿರತೋಽನ್ಯಾ ಹಿ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಾದಿಕಲ್ಪನಾಃ ।
US-P16.064cd ಸಾಂಖ್ಯಕಾಣಾದಬೌದ್ಧಾನಾಂ ಮೀಮಾಂಸಾಹತಕಲ್ಪನಾಃ ॥

US-P16.065ab ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತಿವಿರೋಧಾತ್ ತಾ ನಾದರ್ತವ್ಯಾಃ ಕದಾಚನ ।
US-P16.065cd ಶಕ್ಯನ್ತೇ ಶತಶೋ ವಕ್ತುಂ ದೋಷಾಸ್ತಾಸಾಂ ಸಹಸ್ರಶಃ ॥

US-P16.066ab ಅಪಿ ನಿನ್ದೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ಯಾನ್ಯತೋಽನ್ಯಾನಿ ಚೇತ್ಯತಃ ।
US-P16.066cd ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತೋ ಹ್ಯನ್ಯಶಾತ್ರೋಕ್ತೀರ್ಮತಿಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ದೃಢಾಂ ಬುಧಃ ॥

US-P16.067ab ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತೀ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಹಿತ್ವಾ ಸರ್ವಮನಾರ್ಜವಮ್ ।
US-P16.067cd ವೇದಾನ್ತಸ್ಯೈವ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥೇ ವ್ಯಾಸಸ್ಯಾಪಿ ಮತೌ ತಥಾ ॥

US-P16.068ab ಇತಿ ಪ್ರಣುನ್ನಾ ದ್ವಯವಾದಕಲ್ಪನಾ ನಿರಾತ್ಮವಾದಾಶ್ಚ ತಥಾ ಹಿ ಯುಕ್ತಿತಃ ।
US-P16.068cd ವ್ಯಪೇತಶಂಕಾಃ ಪರವಾದತಃ ಸ್ಥಿರಾ ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಜ್ಞಾನಪಥೇ ಸ್ಯುರಿತ್ಯುತ ॥

US-P16.069ab ಸ್ವಸಾಕ್ಷಿಕಂ ಜ್ಞಾನಮತೀವ ನಿರ್ಮಲಂ ವಿಕಲ್ಪನಾಭ್ಯೋ ವಿಪರೀತಮದ್ವಯಮ್ ।
US-P16.069cd ಅವಾಪ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ ಯದಿ ನಿಶ್ಚಿತೋ ಭವೇನ್ ನಿರನ್ವಯೋ ನಿರ್ವೃತಿಮೇತಿ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ ॥

US-P16.070ab ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪರಾಯಣಂ ವ್ಯಪೇತದೋಷೈರಭಿಮಾನವರ್ಜಿತೈಃ ।
US-P16.070cd ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಾ ಮತಿರಾರ್ಜವೇ ಸದಾ ನ ತತ್ತ್ವದೃಕ್ ಸ್ವಾನ್ಯಮತಿರ್ಹಿ ಕಶ್ಚನ ॥

US-P16.071ab ಅನೇಕಜನ್ಮಾನ್ತರಸಂಚಿತೈರ್ನರೋ ವಿಮುಚ್ಯತೇಽಜ್ಞಾನನಿಮಿತ್ತಪಾತಕೈಃ ।
US-P16.071cd ಇದಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಪರಮಂ ಹಿ ಪಾವನಂ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ವ್ಯೋಮ ಇವೇಹ ಕರ್ಮಭಿಃ ॥

US-P16.072ab ಪ್ರಶಾನ್ತಚಿತ್ತಾಯ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ಚ ಪ್ರಹೀಣದೋಷಾಯ ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿಣೇ ।
US-P16.072cd ಗುಣಾನ್ವಿತಾಯಾನುಗತಾಯ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರದೇಯಮೇತತ್ ಸತತಂ ಮುಮುಕ್ಷವೇ ॥

US-P16.073ab ಪರಸ್ಯ ದೇಹೇ ನ ಯಥಾಭಿಮಾನಿತಾ ಪರಸ್ಯ ತದ್ವತ್ ಪರಮಾರ್ಥಮೀಕ್ಷ್ಯ ಚ ।
US-P16.073cd ಇದಂ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಮತೀವ ನಿರ್ಮಲಂ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುಕ್ತೋಽಥ ಭವೇಚ್ ಚ ಸರ್ವತಃ ॥

US-P16.074ab ನ ಹೀಹ ಲಾಭೋಽಭ್ಯಧಿಕೋಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ಸ್ವರೂಪಲಾಭಾತ್ ಸ ಇತೋ ಹಿ ನಾನ್ಯತಃ ।
US-P16.074cd ನ ದೇಯಮೈನ್ದ್ರಾದಪಿ ರಾಜತೋಽಧಿಕಂ ಸ್ವರೂಪಲಾಭಂ ತ್ವಪರೀಕ್ಷ್ಯ ಯತ್ನತಃ ॥

US-P17.001ab ಆತ್ಮಾ ಜ್ಞೇಯಃ ಪರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಯಸ್ಮಾದನ್ಯನ್ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P17.001cd ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಶುದ್ಧಸ್ತಸ್ಮೈ ಜ್ಞೇಯಾತ್ಮನೇ ಮನಃ ॥

US-P17.002ab ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೈರ್ದೀಪಭೂತೈಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ।
US-P17.002cd ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದರಹಸ್ಯಂ ಯೈಸ್ತಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥

US-P17.003ab ಯದ್ನಾಕ್ಸೂರ್ಯಾಂಶುಸಮ್ಪಾತಪ್ರಣಷ್ಟಧ್ವಾನ್ತಕಲ್ಮಷಃ ।
US-P17.003cd ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಾನ್ ಗುರೂನ್ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿನಿಶ್ಚಯಮ್ ॥

US-P17.004ab ಆತ್ಮಲಾಭಾತ್ ಪರೋ ನಾಯೋ ಲಾಭಃ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P17.004cd ಯದರ್ಥಾ ವೇದವಾದಾಶ್ಚ ಸ್ಮಾರ್ತಾಶ್ಚಾಪಿ ತು ಯಾಃ ಕಿರ್ಯಾಃ ॥

US-P17.005ab ಆತ್ಮಾರ್ಥೋಽಪಿ ಹಿ ಯೋ ಲಾಭಃ ಸುಖಾಯೇಷ್ಟೋ ವಿಪರ್ಯಯಃ ।
US-P17.005cd ಆತ್ಮಲಾಭಃ ಪರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ನಿತ್ಯತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಿಭಿಃ ॥

US-P17.006ab ಸ್ವಯಂ ಲಬ್ಧಸ್ವಭಾವತ್ವಾ ಲಾಭಸ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯಥಃ ।
US-P17.006cd ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು ಯೋ ಲಾಭಃ ಸೋಽನ್ಯದೃಷ್ಟಿಸಮುದ್ಭವಃ ॥

US-P17.007ab ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ವವಿದ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತನ್ನಾಶೋ ಮೋಕ್ಷ ಉಚ್ಯತೇ ।
US-P17.007cd ಜ್ಞಾನೇನೈವ ತು ಸೋಽಪಿ ಸ್ಯಾದ್ ವಿರೋಧಿತ್ವಾನ್ ನ ಕರ್ಮಣಾ ॥

US-P17.008ab ಕರ್ಮಕಾರ್ಯಸ್ತ್ವನಿತ್ಯಃ ಸ್ಯಾದವಿದ್ಯಾಕಾಮಕಾರ್ಣಃ ।
US-P17.008cd ಪ್ರಮಾಣಂ ವೇದ ಏವಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಧಿಗಮೇ ಸ್ಮೃತಃ ॥

US-P17.009ab ಜ್ಞಾನೈಕಾರ್ಥಪರತ್ವಾತ್ ತಂ ವಾಕ್ಯಮೇಕಂ ತತೋ ವಿದುಃ ।
US-P17.009cd ಏಕತ್ವಂ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಜ್ಞೇಯಂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತಿಪತ್ತಿತಃ ॥

US-P17.010ab ವಾಚ್ಯಭೇದಾತ್ ತು ತದ್ಭೇದಃ ಕಲ್ಪ್ಯೋ ವಾಚ್ಯೋಽಪಿ ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ ।
US-P17.010cd ತ್ರಯಂ ತ್ವೇತತ್ ತತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರೂಪಂ ನಾಮ ಚ ಕರ್ಮ ಚ ॥

US-P17.011ab ಅಸದೇತತ್ ತ್ರಯಂ ತಸ್ಮಾದನ್ಯೋನ್ಯೇನ ಹಿ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ।
US-P17.011cd ಕೃತೋ ವರ್ಣೋ ಥತಾ ಶಬ್ದಾಚ್ಛ್ರುತೋಽನ್ಯತ್ರ ಧಿಯಾ ಬಹಿಃ ॥

US-P17.012ab ದೃಷ್ಟಂ ಚಾಪಿ ಯಥಾರೂಪಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಶಬ್ದಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ।
US-P17.012cd ಏವಮೇತಜ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಬುದ್ಧಿವಿಕಲ್ಪಿತಮ್ ॥

US-P17.013ab ಅಸದೇತತ್ ತತೋ ಯುಕ್ತಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ನ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ।
US-P17.013cd ವೇದಶ್ಚಾಪಿ ಸ ಏವಾದ್ಯೋ ವೇದ್ಯಶ್ಚಾನ್ಯಸ್ತು ಕಲ್ಪಿತಃ ॥

US-P17.014ab ಯೇನ ವೇತ್ತಿ ಸ ವೇದಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವಪ್ನೇ ಸರ್ವಂ ತು ಮಾಯಯಾ ।
US-P17.014cd ಯೇನ ಪಶ್ಯತಿ ತಚ್ ಚಕ್ಷುಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರೋತ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥

US-P17.015ab ಯೇನ ಸ್ವಪ್ನಗತೋ ವಕ್ತಿ ಸಾ ವಾಗ್ ಘ್ರಾಣಂ ತಥೈವ ಚ ।
US-P17.015cd ರಸನಸ್ಪರ್ಶನೇ ಚೈವ ಮನಶ್ಚಾನ್ಯತ್ ತಥೇನ್ದ್ರಿಯಮ್ ॥

US-P17.016ab ಕಲ್ಪ್ಯೋಪಾಧಿಭಿರೇವೈತದ್ ಭಿನಂ ಜ್ಞಾನಮನೇಕಧಾ ।
US-P17.016cd ಆಧಿಭೇದಾದ್ ಯಥ ಭೇದೋ ಮಣೇರೇಕಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ॥

US-P17.017ab ಜಾಗ್ರತಶ್ಚ ತಥಾ ಭೇದೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಕಲ್ಪಿತಃ ।
US-P17.017cd ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಂ ವ್ಯಾಕರೋತ್ಯರ್ಥಂ ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ತೃಷ್ಣೋದ್ಭವಕ್ರಿಯಃ ॥

US-P17.018ab ಸ್ವಪ್ನೇ ಯದ್ವತ್ ಪ್ರಬೋಧೇ ಚ ಬಹಿಶ್ಚಾನ್ತಸ್ತಥೈವ ಚ ।
US-P17.018cd ಆಲೇಖ್ಯಾಧ್ಯಯನೇ ಯದ್ವತ್ ತದನ್ಯೋನ್ಯಧಿಯೋದ್ಭವಮ್ ॥

US-P17.019ab ಯದಾಯಂ ಕಲ್ಪಯೇದ್ ಭೇದಂ ತತ್ಕಾಮಃ ಸನ್ ಯಥಾಕ್ರತುಃ ।
US-P17.019cd ಯತ್ಕಾಮಸ್ತತ್ಕ್ರತುರ್ಭೂತ್ವಾ ಕೃತಂ ಯತ್ ತತ್ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ॥

US-P17.020ab ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರಭವಂ ಸರ್ವಮಸತ್ ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಜಗತ್ ।
US-P17.020cd ತದ್ವತಾ ಸೃಶ್ಯತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸುಷುಪ್ತೇ ನ ಚ ಗ್ರ್ಹ್ಯತೇ ॥

US-P17.021ab ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೇ ಶ್ರುತಿಪ್ರೋಕ್ತೇ ಏಕತ್ವಾನ್ಯಧಿಯೌ ಗಿ ನಃ ।
US-P17.021cd ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧೀಯತೇ ॥

US-P17.022ab ಚಿತ್ತೇ ಹ್ಯಾದರ್ಶವದ್ ಯಸ್ಮಾಚ್ಛುದ್ಧೇ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ ।
US-P17.022cd ಯಮೈರ್ನಿತ್ಯೈಶ್ಚ ಯಜ್ಞೈಶ್ಚ ತಪೋಭಿಸ್ತಸ್ಯ ಶೋಧನಮ್ ॥

US-P17.023ab ಶಾರೀರಾದಿತಪಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ತದ್ವಿಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಮುತ್ತಮಮ್ ।
US-P17.023cd ಮನಆದಿಸಮಾಧಾನಂ ತತ್ತದ್ದೇಹವಿಶೋಷಣಮ್ ॥

US-P17.024ab ದೃಷ್ಟಂ ಜಾಗರಿತಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸ್ಮೃತಂ ಸ್ವಪ್ನಂ ತದೇವ ತು ।
US-P17.024cd ಸುಷುಪ್ತಂ ತದಭಾವಂ ಚ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥

US-P17.025ab ಸುಷುಪ್ತಾಖ್ಯಂ ತಮೋಽಜ್ಞಾನಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಪ್ನಪ್ರಬೋಧಯೋಃ ।
US-P17.025cd ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧಪ್ರದಗ್ಧಂ ಸ್ಯಾದ್ ಬೀಜಂ ದಗ್ಧಂ ಯಥಾಭವಮ್ ॥

US-P17.026ab ತದೇವೈಕಂ ತ್ರಿಧಾ ಜ್ಞೇಯಂ ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಪುನಃ ಕ್ರಮಾತ್ ।
US-P17.026cd ಮಾಯಾವ್ಯಾತ್ಮಾವಿಕಾರೋಽಪಿ ಬಹುಧೈಲೋ ಜಲಾರ್ಕವತ್ ॥

US-P17.027ab ಬೀಜಂ ಚೈಕಂ ಯಥಾ ಭಿನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಸ್ವಪ್ನಾದಿಭಿಸ್ಥತಾ ।
US-P17.027cd ಸ್ವಪ್ನಜಾಗ್ರಚ್ಛರೀಏಷು ತದ್ವಚ್ ಚಾತ್ಮಾ ಜಲೇನ್ದುವತ್ ॥

US-P17.028ab ಮಾಯಾಹಸ್ತಿನಮಾರುಹ್ಯ ಮಾಯಾವ್ಯೇಕೋ ಯಥಾ ವ್ರಜೇತ್ ।
US-P17.028cd ಆಗಚ್ಛಂಸ್ತದ್ವದೇವಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಸ್ವಪ್ನಾದಿಗೋಽಚಲಃ ॥

US-P17.029ab ನ ಹಸ್ತೀ ನ ತದಾರೂಢೋ ಮಾಯಾವ್ಯನ್ಯೋ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಃ ।
US-P17.029cd ನ ಪ್ರಾಣಾದಿ ನ ತದ್ದ್ರಷ್ಟಾ ತಥಾ ಜ್ಞೋಽನ್ಯಃ ಸದಾ ದೃಶಿಃ ।
US-P17.030ab ಅಬದ್ಧಚಕ್ಷುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಮಾಯಾ ಮಾಯಾವಿನೋಽಪಿ ವಾ ।
US-P17.030cd ಬದ್ಧಾಕ್ಷಸ್ಯೈವ ಸಾ ಮಾಯಾಮಾಯಾವ್ಯೇವ ತತೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P17.031ab ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮೇತಿ ಚ ಶ್ರುತೇಃ ।
US-P17.031cd ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿರ್ನ ಚೇದಿತ್ಯಾದಿತಃ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P17.032ab ಅಶಬ್ದಾದಿತ್ವತೋ ನಾಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಚೇನ್ದ್ರಿಯೈರ್ಭವೇತ್ ।
US-P17.032cd ಸುಖಾದಿಭ್ಯಸ್ತಥಾನ್ಯತ್ವದ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಾಪಿ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ॥

US-P17.033ab ಅದೃಶ್ಯೋಽಪಿ ಯಥಾ ರಾಹುಶ್ಚನ್ದ್ರೇ ಬಿಮ್ಬಂ ಯಥಾಮ್ಭಸಿ ।
US-P17.033cd ಸರ್ವಗೋಽಪಿ ತಥೈವಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧಾವೇವ ಸ ಗೃಹ್ಯತೇ ॥

US-P17.034ab ಭಾನೋರ್ಬಿಮ್ಬಂ ಯಥಾ ಚೌಷ್ಣ್ಯಂ ಜಲೇ ದೃಷ್ಟಂ ನ ಚಾಮ್ಭಸಃ ।
US-P17.034cd ಬುದ್ಧೌ ಬೋಧೋ ನ ತದ್ಧರ್ಮಸ್ತಥೈವ ಸ್ಯಾದ್ ವಿಧರ್ಮತಃ ॥

US-P17.035ab ಚಕ್ಷುರ್ಯುಕ್ತಾ ಧಿಯೋ ವೃತ್ತಿರ್ಯಾ ತಾಂ ತಶ್ಯನ್ನಲುಪ್ತದೃಕ್ ।
US-P17.035cd ದೃಷ್ಟೇರ್ದ್ರಷ್ಟಾ ಭವೇದಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇಃ ಶ್ರೋತಾ ತಥಾ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P17.036ab ಕೇವಲಾಂ ಮನಸೋ ವೃತ್ತಿಂ ಪಶ್ಯನ್ ಮನ್ತಾ ಮತೇರಜಃ ।
US-P17.036cd ವಿಜ್ಞಾತಾಲುಪ್ತಶಕ್ತಿತ್ವಾತ್ ತಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಹೀತ್ಯತಃ ॥

US-P17.037ab ಧ್ಯಾಯತೀತ್ಯವಿಕಾರಿತ್ವಂ ತಥಾ ಲೇಲಾಯತೀತ್ಯಪಿ ।
US-P17.037cd ಅತ್ರ ಸ್ತೇನೇತಿ ಶುದ್ಧತ್ವಂ ತಥಾನನ್ವಾಗತಂ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P17.038ab ಶಕ್ತ್ಯಲೋಪಾತ್ ಸುಷುಪ್ತೇ ಜ್ಞಸ್ಥತಾ ಬೋಧೇಽವಿಕಾರತಃ ।
US-P17.038cd ಜ್ಞೇಯಸ್ಯೈವ ವಿಶೇಷಸ್ತು ಯತ್ರ ವೇತಿ ಶ್ರುತೇರ್ಮತಃ ॥

US-P17.039ab ವ್ಯವಧಾನಾದ್ ಧಿ ಪಾರೋಕ್ಷ್ಯಂ ಲೋಕದೃಷ್ಟೇರನಾತ್ಮನಃ ।
US-P17.039cd ದೃಷ್ಟೇರಾತ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ ಸ್ಮೃತಮ್ ॥

US-P17.040ab ನ ಹಿ ದೀಪಾನ್ತರಾಪೇಕ್ಷಾ ಯದ್ವದ್ ದೀಪಪ್ರಕಾಶನೇ ।
US-P17.040cd ಬೋಧಸ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವಾನ್ ನ ಬೋಧೋಽನ್ಯಸ್ತಥೇಷ್ಯತೇ ॥

US-P17.041ab ವಿಷಯತ್ವಂ ವಿಕಾರಿತ್ವಂ ನಾನಾತ್ವಂ ವಾ ನ ಹೀಷ್ಯತೇ ।
US-P17.041cd ನ ಹೇಯೋ ನಾಪ್ಯುಪಾದೇಯ ಆತ್ಮಾ ನಾನ್ಯೇನ ವಾ ತತಃ ॥

US-P17.042ab ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೋಽಜೀರ್ಣೋ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ।
US-P17.042cd ಅಹಮಾತ್ಮೇತಿ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಕುತೋ ನ್ವೇವ ಬಿಭೇತಿ ಸಃ ॥

US-P17.043ab ಪ್ರಗೇವೈತದ್ವಿಧೇಃ ಕರ್ಮ ವರ್ಣಿತ್ವಾದೇರಪೋಹನಾತ್ ।
US-P17.043cd ತದಸ್ಥೂಲಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೇಭ್ಯಸ್ತತ್ ತ್ವಮೇವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ ॥

US-P17.044ab ಪೂರ್ವದೇಹಪರಿತ್ಯಾಗೇ ಜಾತ್ಯಾದೀನಾಂ ಪ್ರಹಾಣತಃ ।
US-P17.044cd ದೇಹಸ್ಯೈವ ತು ಜಾತ್ಯಾದಿಸ್ತಸ್ಯಾಪ್ಯೇವಂ ಹ್ಯನಾತ್ಮತಾ ॥

US-P17.045ab ಮಮಾಹಂ ಚೇತ್ಯತೋಽವಿದ್ಯಾ ಶರೀರಾದಿಷ್ವನಾತ್ಮಸು ।
US-P17.045cd ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಹೇಯಾ ಸ್ಯಾದಸುರಾಣಾಮಿತಿ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P17.046ab ದಶಾಹಾಶೌಚಕಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯೇ ನಿವರ್ತನಮ್ ।
US-P17.046cd ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೌ ತದ್ವಜ್ ಜಾತ್ಯಾದಿಕರ್ಮಣಾಮ್ ॥

US-P17.047ab ಯತ್ಕಾಮಸ್ತತ್ಕ್ರತುರ್ಭೂತ್ವಾ ಕೃತಂ ತ್ವಜ್ಞಃ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ।
US-P17.047cd ಯದಾ ಸ್ವಾತ್ಮದೃಶಃ ಕಾಮಾಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯನ್ತೇಽಮೃತಸ್ತದಾ ॥

US-P17.048ab ಆತ್ಮರೂಪವಿಧೇಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾದಿಭ್ಯೋ ನಿವರ್ತನಮ್ ।
US-P17.048cd ನ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧನಂ ವಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಃ ಶ್ರುತೇರ್ಮತಃ ॥

US-P17.049ab ಉತ್ಪಾದ್ಯಾಪ್ಯವಿಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕ್ರಿಯಾಫಲಮ್ ।
US-P17.049cd ನಾತೋಽನ್ಯತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಯಂ ತ್ಯಜೇತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಸಾಧನಮ್ ॥

US-P17.050ab ತಾಪಾನ್ತತ್ವಾದನಿತ್ಯತ್ವಾದಾತ್ಮಾರ್ಥತ್ವಾಚ್ ಚ ಯಾ ಬಹಿಃ ।
US-P17.050cd ಸಂಹೃತ್ಯಾತ್ಮನಿ ತಾಂ ಪ್ರೀತಿಂ ಸತ್ಯಾರ್ಥೀ ಗುರುಮಾಶ್ರಯೇತ್ ॥

US-P17.051ab ಶಾನ್ತಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ತಥಾ ಮುಕ್ತಂ ನಿಷ್ಕ್ರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
US-P17.051cd ಶ್ರುತೇರಾಚಾರ್ಯವಾನ್ ವೇದ ತದ್ ವಿದ್ಧೀತಿ ಸ್ಮೃತೇಸ್ತಥಾ ॥

US-P17.052ab ಸ ಗುರುಸ್ತಾರಯೇದ್ ಯುಕ್ತಂ ಶಿಷ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಗುಣಾನ್ವಿತಮ್ ।
US-P17.052cd ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ಲವೇನಾಶು ಸ್ವಾನ್ತಧ್ವಾನ್ತಮಹೋದಧಿಮ್ ॥

US-P17.053ab ದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಪೃಷ್ಟಿಃ ಶ್ರುತಿರ್ಘ್ರಾತಿರ್ಮತಿರ್ವಿಜ್ಞಾತಿರೇವ ಚ ।
US-P17.053cd ಶಕ್ತಯೋಽನ್ಯಾಶ್ಚ ಭಿದ್ಯನ್ತೇ ಚಿದ್ರೂಪತ್ವೇಽಪ್ಯುಪಾಧಿಭಿಃ ॥

US-P17.054ab ಅಪಾಯೋದ್ಭೂತಿಹೀನಾಭಿರ್ನಿತ್ಯಂ ದೀಪ್ಯನ್ ರವಿರ್ಯಥಾ ।
US-P17.054cd ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಶುದ್ಧಃ ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ ಸರ್ವದಾ ॥

US-P17.055ab ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಿಃ ಶರೀರಸ್ಥಸ್ತಾವನ್ಮಾತ್ರೋ ಹ್ಯವಿದ್ಯಯಾ ।
US-P17.055cd ಜಲೇನ್ದ್ವಾದ್ಯುಪಮಭಿಸ್ತು ತದ್ಧರ್ಮಾ ಚ ವಿಭಾವ್ಯತೇ ॥

US-P17.056ab ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬಾಹ್ಯಂ ನಿಮೀಲ್ಯಾಥ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತತ್ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಚ ।
US-P17.056cd ಅಥೋನ್ಮೀಲ್ಯಾತ್ಮನೋ ದೃಷ್ಟಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನ್ಧ್ವಗಃ ॥

US-P17.057ab ಪ್ರಾಣಾದ್ಯೇವಂ ತ್ರಿಕಂ ಹಿತ್ವಃ ತೀರ್ಣೋಽಜ್ಞಾನಮಹೋದಧಿಮ್ ।
US-P17.057cd ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ಮುಕ್ತಃ ಸ್ವತೋ ಹಿ ಸಃ ॥

US-P17.058ab ಅಜೋಽಹಂ ಚಾಮರೋಽಮೃತ್ಯುರಜರೋಽಭಯ ಏವ ಚ ।
US-P17.058cd ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಶುದ್ಧ ಇತಿ ಬುದ್ಧೋ ನ ಜಾಯತೇ ॥

US-P17.059ab ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಯತ್ ತಮೋಬೀಜಂ ತನ್ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ ।
US-P17.059cd ತದ್ಭಾವೇ ಕುತೋ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವಂ ವಿಜಾನತಃ ॥

US-P17.060ab ಕ್ಷೀರಾತ್ ಸರ್ಪಿರ್ಯಥೋದ್ಧೃತ್ಯ ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ತಸ್ಮಿನ್ ನ ಪೂರ್ವವತ್ ।
US-P17.060cd ಬುದ್ಧ್ಯಾದೇರ್ಜ್ಞಸ್ತಥಾಸತ್ಯಾನ್ ನ ದೇಹೀ ಪೂರ್ವವದ್ ಭವೇತ್ ॥

US-P17.061ab ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಂ ಚ ರಸಾದೇಃ ಪಂಚಕಾತ್ ಪರಮ್ ।
US-P17.061cd ಸ್ಯಾಮದೃಶ್ಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಭಯಃ ॥

US-P17.062ab ಯಸ್ಮಾದ್ ಭೀತಾಃ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ವಾಞ್ಮನಃಪಾವಕಾದಯಃ ।
US-P17.062cd ತದಾತ್ಮಾನನ್ದತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ॥

US-P17.063ab ನಾಮಾದಿಭ್ಯಃ ಪರೇ ಭೂಮ್ನಿ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯೇ ಚೇತ್ ಸ್ಥಿತೋಽದ್ವಯೇ ।
US-P17.063cd ಪ್ರಣಮೇತ್ ಕಂ ತದಾತ್ಮಜ್ಞೋ ನ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮಣಾ ತದಾ ॥

US-P17.064ab ವಿರಾಡ್ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಬಾಹ್ಯಃ ಸ್ಮರನ್ನನ್ತಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
US-P17.064cd ಪ್ರವಿಲೀನೇ ತು ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಽವ್ಯಾಕೃತಮುಚ್ಯತೇ ॥

US-P17.065ab ವಾಚಾರಮ್ಭಣಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸುಷುಪ್ತಾದಿತ್ರಿಕಂ ತ್ವಸತ್ ।
US-P17.065cd ಸತ್ಯೋ ಜ್ಞಶ್ಚಾಹಮಿತ್ಯೇವಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥

US-P17.066ab ಭಾರೂಪತ್ವಾದ್ ಯಥಾ ಭಾನೋರ್ನಾಹೋರಾತ್ರೇ ತಥೈವ ತು ।
US-P17.066cd ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನೇ ನ ಮೇ ಸ್ಯಾತಾಂ ಚಿದ್ರೂಪತ್ವಾವಿಶೇಷತಃ ॥

US-P17.067ab ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾನತಿಶಂಕ್ಯತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸ್ಯಾಮಹಂ ಸದಾ ।
US-P17.067cd ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮೇ ನ ಹೇಯಂ ಸ್ಯಾದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ವೇತಿ ಚ ಸಂಸ್ಮರೇತ್ ॥

US-P17.068ab ಅಹಮೇವ ಚ ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವೇಕೋ ನಭೋ ಯಥಾ ॥

US-P17.068cd ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯನ್ನೇವಂ ನ ಜಾಯತೇ ॥

US-P17.069ab ನ ಬಾಹ್ಯಂ ಮಧ್ಯತೋ ವಾನ್ತರ್ವಿದ್ಯತೇಽನ್ಯತ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
US-P17.069cd ಅಬಾಹ್ಯಾನ್ತಃಶ್ರುತೇಃ ಕಿಂಚಿತ್ ತಸ್ಮಾಚ್ಛುದ್ಧಃ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಃ ॥

US-P17.070ab ನೇತಿನೇತ್ಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮೋಽದ್ವಯಃ ।
US-P17.070cd ಅವಿಜ್ಞಾತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಚ ನೈವ ಜ್ಞೇಯೋ ಹ್ಯತೋಽನ್ಯಥಾ ॥

US-P17.071ab ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಮಾಹಮೇವೇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೇದ್ ವಿದಿತಂ ಪರಮ್ ।
US-P17.071cd ಸ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಹ್ಯೇಷಾಮಿತಿ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P17.072ab ಜಿವಶ್ಚೇತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ದೇವಮಂಜಸಾ ।
US-P17.072cd ದೇವೋಪಾಸ್ಯಃ ಸ ದೇವಾನಾಂ ಪಶುತ್ವಾಚ್ ಚ ನಿವರ್ತತೇ ॥

US-P17.073ab ಅಹಮೇವ ಸದಾತ್ಮಜ್ಞಃ ಶೂನ್ಯಸ್ತ್ವನ್ಯೈರ್ಯಥಾಮ್ಬರಮ್ ।
US-P17.073cd ಇತ್ಯೇವಂ ಸತ್ಯಸಂಧತ್ವಾದಸದ್ಧಾತಾ ನ ಬಧ್ಯತೇ ॥

US-P17.074ab ಕೃಪಣಾಸ್ತೇಽನ್ಯಥೈವಾತೋ ವಿದುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಹಿ ಯೇ ।
US-P17.074cd ಸ್ವರಾಡ್ ಯೋಽನನ್ಯದೃಕ್ ಸ್ವಸ್ಥಸ್ತಸ್ಯ ದೇವಾ ಅಸನ್ ವಶೇ ॥

US-P17.075ab ಹಿತ್ವಾ ಜಾತ್ಯಾದಿಸಂಬನ್ಧಂ ವಾಚೋಽನ್ಯಾಃ ಸಹ ಕರ್ಮಭಿಃ ।
US-P17.075cd ಓಮಿತ್ಯೇವಂ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಪದ್ಯಥ ॥

US-P17.076ab ಸೇತುಂ ಸರ್ವವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಮಹೋರಾತ್ರಾದಿವರ್ಜಿತಮ್ ।
US-P17.076cd ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮಧಃ ಸರ್ವಂ ಸಕೃಜ್ಜ್ಯೋತಿರನಾಮಯಮ್ ॥

US-P17.077ab ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಭೂತಭವ್ಯಾತ್ ಕೃತಾಕೃತಾತ್ ।
US-P17.077cd ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪರಂ ವಿದ್ಯಾದ್ ವಿಮುಕ್ತಂ ಸರ್ವಬನ್ಧನೈಃ ॥

US-P17.078ab ಅಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಕೃಚ್ಛುದ್ದಸ್ತಿಷ್ಠನ್ನತ್ಯೇತಿ ಧಾವತಃ ।
US-P17.078cd ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಾದಜಃ ಸನ್ ಬನುಧಾ ಮತಃ ॥

US-P17.079ab ರಾಜವತ್ ಸಾಕ್ಷಿಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಸಾಂನಿಧ್ಯಾದ್ ಭ್ರಾಮಕೋ ಯಥಾ ।
US-P17.079cd ಭ್ರಾಮಯಞ್ ಜಗದಾತ್ಮಾಹಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋ ಽಕಾರಕೋಽದ್ವಯಃ ॥

US-P17.080ab ನಿಗುಣಂ ಸಿಷ್ಕಿಯಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಂ ಯನ್ ನಿರಾಮಯಮ್ ।
US-P17.080cd ಶುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧಂ ತಥಾ ಮುಕ್ತಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ಧಾರಯೇತ್ ॥

US-P17.081ab ಬನ್ಧಂ ಸೋಕ್ಷಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಯತ ಇದಮುಭಯಂ ಹೇಯಮೇಕಂ ದ್ವಯಂ ಚ ।
US-P17.081cd ಜ್ಞೇಯಾಜ್ಞೇಯಾಭ್ಯತೀತಂ ಪರಮಮಧಿಗತಂ ತತ್ತ್ವಮೇಕಂ ವಿಶುದ್ಧಮ್ ।
US-P17.081ef ವಿಜ್ಞಾಯೈತದ್ ಯಥಾವಚ್ಛ್ರುತಿಮುನಿಗದಿತಂ ಶೋಕಮೋಹಾವತೀತಃ ।
US-P17.081gh ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕೃತ್ ಸ್ಯಾದ್ ಭವಭಯರಹಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽವಾಪ್ತಕೃತ್ಯಃ ॥

US-P17.082ab ನ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಯ ನಾನ್ಯಶ್ಚ ನಾನ್ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಚ ಹೇಯಗಃ ।
US-P17.082cd ಉಪಾದೇಯೋ ನ ಚಾಪ್ಯೇವಮಿತಿ ಸಮ್ಯಞ್ಮತಿಃ ಸ್ಮೃತಾ ॥

US-P17.083ab ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಾಯಿಕಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಗೋಚರಾ ।
US-P17.083cd ಜ್ಞಾತ್ವೈತಾಂ ಹಿ ವಿಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವಸಂಸಾರಬನ್ಧನೈಃ ॥

US-P17.084ab ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವವೇದಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಚಾಪಿ ಯತ್ ಪರಮ್ ।
US-P17.084cd ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಹ್ಯೇತತ್ ತದೇತತ್ ಸಮ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥

US-P17.085ab ನೈತದ್ ದೇಯಮಶಾನ್ತಾಯ ರಹಸ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ ।
US-P17.085cd ವಿರಕ್ತಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯಾನುಗತಾಯ ಚ ॥

US-P17.086ab ದದತಶ್ಚಾತ್ಮನೋ ಜ್ಞಾನಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋಽನ್ಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P17.086cd ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛನ್ ಭವೇತ್ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಕ್ತಃ ಶಿಷ್ಯಗುಣೈಃ ಸದಾ ॥

US-P17.087ab ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾತಾ ಯಸ್ಮಾದನ್ಯನ್ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।
US-P17.087cd ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿರ್ಯಸ್ತಸ್ಮೈ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥

US-P17.088ab ವಿದ್ಯಯಾ ತಾರಿತಾಃ ಸ್ಮೋ ಯೈರ್ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಮಹೋದಧಿಮ್ ।
US-P17.088cd ಸರ್ವಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋಽಜ್ಞಾನಸಂಕುಲಂ ॥

US-P18.001ab ಯೇನಾತ್ಮನಾ ವಿಲೀಯನ್ತ ಉದ್ಭವನ್ತಿ ಚ ವೃತ್ತಯಃ ।
US-P18.001cd ನಿತ್ಯಾವಗತಯೇ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಧೀಪ್ರತ್ಯಯಾತ್ಮನೇ ॥

US-P18.002ab ಪ್ರಮಥ್ಯ ವಜ್ರೋಪಮಯುಕ್ತಿಸಂಭೃತೈಃ ಶ್ರುತೇರರಾತೀಞ್ ಶತಶೋ ವಚೋಽಸಿಭಿಃ ।
US-P18.002cd ರರಕ್ಷ ವೇದಾರ್ಥಿನಿಧಿಂ ವಿಶಾಲಧೀರ್ನಮೋ ಯತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ ಗುರೋರ್ಗರೀಯಸೇ ॥

US-P18.003ab ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಃ ಸದೇವಾಸ್ಮೀತ್ಯೇವಂ ಚೇನ್ ನ ಭವೇನ್ ಮತಿಃ ।
US-P18.003cd ಕಿಮರ್ಥಂ ಶ್ರಾವಯತ್ಯೇವಂ ಮಾತೃವಚ್ಛ್ರುತಿರಾದೃತಾ ॥

US-P18.004ab ಸಿದ್ಧಾದೇವಾಹಮಿತ್ಯಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮದ್ಧರ್ಮೋ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ ।
US-P18.004cd ರಜ್ಜ್ವಾಮಿವಾಹಿಧೀರ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ ತ್ವಮಿತ್ಯಾದಿಶಾಸನೈಃ ॥

US-P18.005ab ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಮಣ್ಯತೋ ಜ್ಞೇಯಾ ಧರ್ಮಾದೇರಸ್ತಿತಾ ಯಥಾ ।
US-P18.005cd ವಿಷಾಪೋಹೋ ಯಥಾ ಧ್ಯಾನಾದ್ ಹ್ನುತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪಾಪ್ಮನಸ್ತಥಾ ॥

US-P18.006ab ಸದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಕರೋಮೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾವಾತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಕೌ ।
US-P18.006cd ತಯೋರಜ್ಞಾನಜಸ್ಯೈವ ತ್ಯಾಗೋ ಯುಕ್ತತರೋ ಮತಃ ॥

US-P18.007ab ಸದಸ್ಮೀತಿ ಪ್ರಮಾಣೋತ್ಥಾ ಧೀರನ್ಯಾ ತನ್ನಿಬೋದ್ಭವಾ ।
US-P18.007cd ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಿಭಾ ವಾಪಿ ಬಾಧ್ಯತೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮಾದಿವತ್ ॥

US-P18.008ab ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತೇತಿ ಯಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಲೋಕಬುದ್ಡ್ಯನುವಾದಿ ತತ್ ।
US-P18.008cd ಸದಸ್ಮೀತಿ ಶ್ರುತೇರ್ಜಾತಾ ಬಾಧ್ಯತೇಽನಿತ್ಯೈತಯೈವ ಧೀಃ ॥

US-P18.009ab ಸದೇವ ತ್ವಮಸೀತ್ಯುಕ್ತೇ ನಾತ್ಮನೋ ಮುಕ್ತತಾಂ ಸ್ಥಿರಾಮ್ ।
US-P18.009cd ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಷಾಮತೋ ಯುಕ್ತ್ಯಾನುಚಿನ್ತಯೇತ್ ॥

US-P18.010ab ಸಕೃದುಕ್ತಂ ನ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞೋಽಪಿ ಯೋ ಭವೇತ್ ।
US-P18.010cd ಅಪೇಕ್ಷತೇಽತ ಏವಾನ್ಯದವೋಛಾಮ ದ್ವಯಂ ಹಿ ತತ್ ॥

US-P18.011ab ನಿಯೋಗೋಽಪ್ರತಿಪನ್ನತ್ವಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸ ಯಥಾ ಭವೇತ್ ।
US-P18.011cd ಅವಿರುದ್ಧೋ ಭವೇತ್ ತಾವದ್ ಯಾವತ್ ಸಂವೇದ್ಯತಾದೃಢಾ ॥

US-P18.012ab ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಚ ತಥಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ।
US-P18.012cd ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನಮತಃ ಕಾರ್ಯಂ ಯಾವದಾತ್ಮಾನುಭೂಯತೇ ॥

US-P18.013ab ಸದಸ್ಮೀತಿ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಮಕ್ಷಜೋ ಬಾಧತೇ ಧ್ರುವಮ್ ।
US-P18.013cd ಶಬ್ದೋತ್ಥಂ ದೃಢಸಂಸ್ಕಾರೋ ದೋಷೈಶ್ಚಾಕೃಷ್ಯತೇ ಬಹಿಃ ॥

US-P18.014ab ಶ್ರುತಾನುಮಾನಜನ್ಮಾನೌ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಷಯೌ ಯತಃ ।
US-P18.014cd ಪ್ರತ್ಯಯಾವಕ್ಷಜೋಽವಶ್ಯಂ ವೀಶೇಷಾರ್ಥೋ ನಿವಾರಯೇತ್ ॥

US-P18.015ab ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಯೀ ಕಶ್ಚಿನ್ ನಿರ್ದುಃಖೋ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ।
US-P18.015cd ಯದಿ ವಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶ್ರುತಿಮಾತ್ರತಃ ॥

US-P18.016ab ನಿರ್ದುಃಖೋಽತೀತದೇಹೇಷು ಕೃತಭಾವೋಽನುಮೀಯತೇ ।
US-P18.016cd ಚರ್ಯಾ ನೋಽಶಾಸ್ತ್ರಸಂವೇದ್ಯಾ ಸ್ಯಾದನಿಷ್ಟಂ ತಥಾ ಸತಿ ॥

US-P18.017ab ಸದಸೀತಿ ಫಲಂ ಚೋಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೇಯಂ ಸಾಧನಂ ಯತಃ ।
US-P18.017cd ನ ತದನ್ಯತ್ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನಾತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥಮಿಹೇಷ್ಯತೇ ॥

US-P18.018ab ತಸ್ಮಾದನುಭವಾಯೈವ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಷೀತ ಯತ್ನತಃ ।
US-P18.018cd ತ್ಯಜನ್ ಸಾಧನತತ್ಸಾಧ್ಯವಿರುದ್ಧಂ ಶಮನಾದಿಮಾನ್ ॥

US-P18.019ab ನೈತದೇವಂ ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ನೇತಿನೇತ್ಯವಸಾನತಃ ।
US-P18.019cd ಕ್ರಿಯಾಸಾಧ್ಯಂ ಪುರಾ ಶ್ರಾವ್ಯಂ ನ ಮೋಕ್ಷೋ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧತಃ ॥

US-P18.020ab ಪುತ್ರದುಃಖಂ ಯಥಾಧ್ಯಸ್ತಂ ನಿತ್ಯಾದುಃಖೇ ಸ್ವ ಆತ್ಮನಿ ।
US-P18.020cd ಅಹಂಕರ್ತ್ರಾ ತಥಾಧ್ಯಸ್ತಂ ಪಿತ್ರಾದುಃಖೇ ಸ್ವ ಆತ್ಮನಿ ॥

US-P18.021ab ಸೋಽಧ್ಯಾಸೋ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೇ ।
US-P18.021cd ಭೂಯೋಽಧ್ಯಾಸವಿಧಿಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕುತಶ್ಚಿನ್ ನೋಪಪದ್ಯತೇ ॥

US-P18.022ab ಆತ್ಮನೀಹ ಯಥಾಧ್ಯಾಸಃ ಪ್ರತಿಷೇಧಸ್ತಥೈವ ಚ ।
US-P18.022cd ಮಲಾಧ್ಯಾಸನಿಷೇಧೌ ಖೇ ಕ್ರಿಯೇತೇ ಚ ಯಥಾಬುಧೈಃ ॥

US-P18.023ab ಪ್ರಾಪ್ತಶ್ಚೇತ್ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯೇತ ಮೋಕ್ಷೋಽನಿತ್ಯೋ ಭವೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ।
US-P18.023cd ಅತೋಽಪ್ರಾಪ್ತನಿಷೇಧೋಽಯಂ ದಿವ್ಯಗ್ನಿಚಯನಾದಿವತ್ ॥

US-P18.024ab ಸಂಭಾವ್ಯೋ ಗೋಚರೇ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ।
US-P18.024cd ನ ಸಂಭಾವ್ಯೌ ತದಾತ್ಮತ್ವಾದಹಂಕರ್ತುಸ್ತಥೈವ ಚ ॥

US-P18.025ab ಅಹಂಕರ್ತ್ರಾತ್ಮನಿ ನ್ಯಸ್ತಂ ಚೈತನ್ಯೇ ಕರ್ತೃತಾದಿ ಯತ್ ।
US-P18.025cd ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಸಾಹಂಕರ್ತ್ರಾ ನಿಷಿಧ್ಯತೇ ॥

US-P18.026ab ಉಪಲಭಿಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ದೃಶಿಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಕ್ರಿಯಃ ।
US-P18.026cd ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಾನತರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ನಿತ್ಯೋಽಗುಣೋಽದ್ವಯಃ ॥

US-P18.027ab ಸಂನಿಧೌ ಸರ್ವದಾ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ತದಾಭೋಽಭಿಮಾನಕೃತ್ ।
US-P18.027cd ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯಂ ದ್ವಯಂ ಚಾತಃ ಸ್ಯಾದಹಂಮಮಗೋಚರಃ ॥

US-P18.028ab ಜಾತಿಕರ್ಮಾದಿಮತ್ತ್ವಾದ್ ಧಿ ತಸ್ಮಿಞ್ ಶಬ್ದಸ್ತ್ವಹಂಕೃತಿ ।
US-P18.028cd ನ ಕಶ್ಚಿದ್ ವರ್ತತೇ ಶಬ್ದಸ್ತದಭಾವಾತ್ ಸ್ವ ಆತ್ಮನಿ ॥

US-P18.029ab ಆಭಾಸೋ ಯತ್ರ ತತ್ರೈವ ಶಬ್ದಾಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ದೃಶಿಂ ಸ್ಥಿತಾಃ ।
US-P18.029cd ಲಕ್ಷಯೇಯುರ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಮಭಿದಧ್ಯುಃ ಕಥಂಚನ ॥

US-P18.030ab ನಹ್ಯಜಾತ್ಯಾದಿಮಾನ್ ಕಶ್ಚಿದರ್ಥಃ ಶಬ್ದೈರ್ನಿರೂಪ್ಯತೇ ।
US-P18.030cd ಆತ್ಮಾಭಾಸೋ ಯತೋಽಹಂಕೃದಾತ್ಮಶಬ್ದೈಸ್ತಥೋಚ್ಯತೇ ॥

US-P18.031ab ಉಲ್ಮುಕಾದೌ ಯಥಾಗ್ನ್ಯರ್ಥಾಃ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾನ್ ನ ಚಾಂಜಸಾ ।
US-P18.031cd ಮುಖಾದನ್ಯೋ ಮುಖಾಭಾಸೋ ಯಥಾದರ್ಶಾನುಕಾರತಃ ॥

US-P18.032ab ಆಭಾಸಾನ್ ಮುಖಮಪ್ಯೇವಮಾದರ್ಶಾನುವರ್ತನಾತ್ ।
US-P18.032cd ಅಹಂಕೃತ್ಯಾತ್ಮನಿರ್ಭಾಸೋ ಮುಖಾಭಾಸವದಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P18.033ab ಮುಖವತ್ ಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮಾನ್ಯೋಽವಿವಿಕ್ತೌ ತೌ ತಥೈವ ಚ ।
US-P18.033cd ಸಂಸಾರೀ ಚ ಸ ಇತ್ಯೇಕ ಆಭಾಸೋ ಯಸ್ತ್ವಹಂಕೃತಿ ॥

US-P18.034ab ವಸ್ತು ಚ್ಛಾಯಾ ಸ್ಮೃತೇರನ್ಯನ್ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ಚ ಕಾರಣಮ್ ।
US-P18.034cd ಜ್ಞೈಕದೇಶೋ ವಿಕಾರೋ ವಾ ತದಾಭಾಸಾಶ್ರಯಃ ಪರೇ ॥

US-P18.035ab ಅಹಂಕರ್ತೈವ ಸಂಸಾರೀ ಸ್ವತನ್ತ್ರ ಇತಿ ಕೇಚನ ।
US-P18.035cd ಅಹಂಕಾರಾದಿಸಂತಾನಃ ಸಂಸಾರೀ ನಾನ್ವಯೀ ಪೃಥಕ್ ॥

US-P18.036ab ಇತ್ಯೇವಂ ಸೌಗತಾ ಆಹುಸ್ತತ್ರ ನ್ಯಾಯೋ ವಿಚಾರ್ಯತಾಮ್ ।
US-P18.036cd ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಕಥಾ ತ್ವಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರಕೃತಂ ತ್ವಧುನೋಚ್ಯತೇ ॥

US-P18.037ab ಮುಖಾಭಾಸೋ ಯ ಆದರ್ಶೇ ಧರ್ಮೋ ನಾನ್ಯತರಸ್ಯ ಸಃ ।
US-P18.037cd ದ್ವಯೋರೇಕಸ್ಯ ಚೇದ್ ಧರ್ಮೋ ವಿಯುಕ್ತೇಽನ್ಯತರೇ ಭವೇತ್ ॥

US-P18.038ab ಮುಖೇನ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಸ ಮುಖಸ್ಯೈವೇತಿ ಚೇನ್ ಮತಮ್ ।
US-P18.038cd ನಾದರ್ಶಾನುವಿಧಾನಾಚ್ ಚ ಮುಖೇ ಸತ್ಯವಿಭಾವತಃ ॥

US-P18.039ab ದ್ವಯೋರೇವೇತಿ ಚೇತ್ ತನ್ ನ ದ್ವಯೋರೇವಾಪ್ಯದರ್ಶನಾತ್ ।
US-P18.039cd ಅದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸತೋ ದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಯಾದ್ ರಾಹೋಶ್ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಯೋಃ ॥

US-P18.040ab ರಾಹೋಃ ಪ್ರಾಗೇವ ವಸ್ತುತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣತಃ ।
US-P18.040cd ಛಾಯಾಪಕ್ಷೇ ತ್ವವಸ್ತುತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಪೂರ್ವಯುಕ್ತಿತಃ ॥

US-P18.041ab ಛಾಯಾಕ್ರಾನ್ತೇರ್ನಿಷೇಧೋಽಯಂ ನ ತು ವಸ್ತುತ್ವಸಾಧಕಃ ।
US-P18.041cd ನ ಹ್ಯರ್ಥಾನ್ತರನಿಷ್ಟಂ ಸದ್ ವಾಕ್ಯಮರ್ಥಾನ್ತರಂ ವದೇತ್ ॥

US-P18.042ab ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ಚ ಯತ್ ಕಾರ್ಯಮುಷ್ಣದ್ರವ್ಯಾದ್ಯಸೇವನಾತ್ ।
US-P18.042cd ಛಾಯಾಯಾ ನ ತ್ವದೃಷ್ಟತ್ವಾದಪಾಮೇವ ಚ ದರ್ಶನಾತ್ ॥

US-P18.043ab ಆತ್ಮಾಭಾಸಾಶ್ರಯಾಶ್ಚೈವಂ ಮುಖಾಭಾಸಾಶ್ರಯಾ ಯಥಾ ।
US-P18.043cd ಗಮ್ಯತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತಿಭ್ಯಾಮಾಭಾಸಾಸತ್ತ್ವಮೇವ ಚ ॥

US-P18.044ab ನ ದೃಶೇರವಿಕಾರಿತ್ವಾದಾಭಾಸಸ್ಯಾಪ್ಯವಸ್ತುತಃ ।
US-P18.044cd ನಾಚಿತಿತ್ವಾದಹಂಕರ್ತುಃ ಕಸ್ಯ ಸಂಸಾರಿತಾ ಭವೇತ್ ॥

US-P18.045ab ಅವಿದ್ಯಾಮಾತ್ರ ಏವಾತಃ ಸಂಸಾರೋಽಸ್ತ್ವವಿವೇಕತಃ ।
US-P18.045cd ಕೂಟಸ್ಥೇನಾತ್ಮನಾ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮವಾನಾತ್ಮನೀವ ಸಃ ॥

US-P18.046ab ರಜ್ಜುಸರ್ಪೋ ಯಥಾ ರಜ್ಜ್ವಾ ಸಾತ್ಮಕಃ ಪ್ರಾಗ್ ವಿವೇಕತಃ ।
US-P18.046cd ಅವಸ್ತುಸನ್ನಪಿ ಹ್ಯೇಷ ಕೂಟಸ್ಥೇನಾತ್ಮನಾ ತಥಾ ॥

US-P18.047ab ಆತ್ಮಾಭಾಸಾಶ್ರಯಶ್ಚಾತ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯಯೈಃ ಸ್ವೈರ್ವಿಕಾರವಾನ್ ।
US-P18.047cd ಸುಖೀ ದುಃಖೀ ಚ ಸಂಸಾರೀ ನಿತ್ಯ ಏವೇತಿ ಕೇಚನ ॥

US-P18.048ab ಆತ್ಮಾಭಾಸಾಪರಿಜ್ಞಾನಾದ್ ಯಥಾತ್ಮ್ಯೇನ ವಿಮೋಹಿತಾಃ ।
US-P18.048cd ಅಹಂಕರ್ತಾರಮಾತ್ಮೇತಿ ಮನ್ಯನ್ತೇ ತೇ ನಿರಾಗಮಾಃ ॥

US-P18.049ab ಸಂಸಾರೋ ವಸ್ತುಸಂಸ್ತೇಷಾಂ ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃತ್ವಲಕ್ಷಣಃ ।
US-P18.049cd ಆತ್ಮಾಭಾಸಾಶ್ರಯಾಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಂಸರನ್ತ್ಯವಿವೇಕತಃ ॥

US-P18.050ab ಚೈತನ್ಯಾಭಾಸತಾ ಬುದ್ಧೇರಾತ್ಮನಸ್ತತ್ಸ್ವರೂಪತಾ ।
US-P18.050cd ಸ್ಯಾಚ್ ಚೇತ್ ತಂ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದೈಶ್ಚ ವೇದಃ ಶಾಸ್ತೀತಿ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.051ab ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥೌ ಯೌ ಭಿನ್ನಾವೇಕಾಶ್ರಯೌ ಯಥಾ ।
US-P18.051cd ಕರೋತಿ ಗಚ್ಛತೀತ್ಯಾದೌ ದೃಷ್ಟೌ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿತಃ ॥

US-P18.052ab ನಾನಯೋರ್ದ್ವ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ತು ಲೋಕೇ ದೃಷ್ಟಂ ಸ್ಮೃತೌ ತಥಾ ।
US-P18.052cd ಜಾನಾತ್ಯರ್ಥೇಷು ಕೋ ಹೇತುರ್ದ್ವ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವೇ ನಿಗದ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P18.053ab ಆತ್ಮಾಭಾಸಸ್ತು ತಿಣ್ವಾಚ್ಯೋ ಧಾತ್ವರ್ಥಶ್ಚ ಧಿಯಃ ಕ್ರಿಯಾ ।
US-P18.053cd ಉಭಯಂ ಚಾವಿವೇಕೇನ ಜಾನಾತೀತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಮೃಷಾ ॥

US-P18.054ab ನ ಬುದ್ಧೇರವಬೋಧೋಽಸ್ತಿ ನಾತ್ಮನೋ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ರಿಯಾ ।
US-P18.054cd ಅತೋ ನಾನ್ಯತರಸ್ಯಾಪಿ ಜಾನಾತೀತಿ ಚ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.055ab ನಾಪ್ಯತೋ ಭಾವಶಬ್ದೇನ ಜ್ಞಪ್ತಿರಿತ್ಯಪಿ ಯುಜ್ಯತೇ ।
US-P18.055cd ನ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ವಿಕ್ರಿಯಾಮಾತ್ರೋ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮೇತಿಶಾಸನಾತ್ ॥

US-P18.056ab ನ ಬುದ್ಧೇರ್ಬುದ್ಧಿವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಕರಣಂ ನ ಹ್ಯ್ಕರ್ತೃಕಮ್ ।
US-P18.056cd ನಾಪಿ ಜ್ಞಾಯತ ಇತ್ಯೇವಂ ಕರ್ಮಶಬ್ದೈರ್ನಿರುಚ್ಯತೇ ॥

US-P18.057ab ನ ಯೇಷಾಮೇಕ ಏವಾತ್ಮಾ ನಿರ್ದುಃಖೋಽವಿಕ್ರಿಯಃ ಸದಾ ।
US-P18.057cd ತೇಷಾಂ ಸ್ಯಾಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ಚಾತ್ಮನಃ ಸದಾ ॥

US-P18.058ab ಯದಾಹಂಕರ್ತುರಾತ್ಮತ್ವಂ ತದಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥಮುಖ್ಯತಾ ।
US-P18.058cd ನಾಶನಾಯಾದಿಮತ್ತ್ವಾತ್ ತು ಶ್ರುತೌ ತಸ್ಯಾತ್ಮತೇಷ್ಯತೇ ॥

US-P18.059ab ಹನ್ತ ತರ್ಹಿ ನ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೋ ನಾಪಿ ಗೌಣಃ ಕಥಂಚನ ।
US-P18.059cd ಜಾನಾತೀತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಗತಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ತಥಾಪಿ ತು ॥

US-P18.060ab ಶಬ್ದಾನಾಮಯಥಾರ್ಥತ್ವೇ ವೇದಸ್ಯಾಪ್ಯಪ್ರಮಾಣತಾ ।
US-P18.060cd ಸಾ ಚ ನೇಷ್ಟಾ ತತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಗತಿರಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತಃ ॥

US-P18.061ab ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಮೂಢಲೋಕಸ್ಯ ಯದಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ನಿರಾತ್ಮತಾ ।
US-P18.061cd ಲೋಕಾಯತಿಕಸಿದ್ಧಾನ್ತಃ ಸ ಚಾನಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.062ab ಅಭಿಯುಕ್ತಪ್ರಸಿದ್ಧಿಶ್ಚೇತ್ ಪೂರ್ವವದ್ ದುರ್ವಿವೇಕತಾ ।
US-P18.062cd ಗತಿಶೂನ್ಯಂ ನ ವೇದೋಽಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಂವದತ್ಯುತ ॥

US-P18.063ab ಆದರ್ಶಮುಖಸಾಮಾನ್ಯಂ ಮುಖಸ್ಯೇಷ್ಟಂ ಹಿ ಮಾನವೈಃ ।
US-P18.063cd ಮುಖಸ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬೋ ಹಿ ಮುಖಾಕಾರೇಣ ದೃಶ್ಯತೇ ॥

US-P18.064ab ಯತ್ರ ಯಸ್ಯಾವಭಾಸಸ್ತು ತಯೋರೇವಾವಿವೇಕತಃ ।
US-P18.064cd ಜಾನಾತೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಂ ಸರ್ವೋ ಲೋಕೋ ವಕ್ತಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ॥

US-P18.065ab ಬುದ್ಧೇಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮಧ್ಯಸ್ಯ ಜಾನಾತೀತಿ ಜ್ಞ ಉಚ್ಯತೇ ।
US-P18.065cd ತಥಾ ಚೈತನ್ಯಮಧ್ಯಸ್ಯ ಜ್ಞತ್ವಂ ಬುದ್ಧೇರಿಹೋಚ್ಯತೇ ॥

US-P18.066ab ಸ್ವರೂಪಂ ಚಾತ್ಮನೋ ಜ್ಞಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಶ್ರುತೇರ್ಯತಃ ।
US-P18.066cd ನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತಸ್ಮಾನ್ ನಾತ್ಮನಾನ್ಯೇನ ವಾ ಸದಾ ॥

US-P18.067ab ದೇಹೇಽಹಂಪ್ರತ್ಯಯೋ ಯದ್ವಜ್ ಜಾನಾತೀತಿ ಚ ಲೌಕಿಕಾಃ ।
US-P18.067cd ವದನ್ತಿ ಜ್ಞಾನಕರ್ತೃತ್ವಂ ತದ್ವದ್ ಬುದ್ಧೇಸ್ತಥಾತ್ಮನಃ ॥

US-P18.068ab ಬೌದ್ಧೈಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯೈರೇವಂ ಕ್ರಿಯಮಾಣೈಶ್ಚ ಚಿನ್ನಿಭೈಃ ।
US-P18.068cd ಮೋಹಿತಾಃ ಕ್ರಿಅಯೇ ಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯಾಹುಸ್ತಾರ್ಕಿಕಾ ಜನಾಃ ॥

US-P18.069ab ತಸ್ಮಾಜ್ ಜ್ಞಾಭಾಸಬುದ್ಧೀನಾಮವಿವೇಕಾತ್ ಪ್ರವರ್ತಿತಾಃ ।
US-P18.069cd ಜಾನಾತೀತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಯಾ ಚ ತತ್ಸ್ಮೃತಿಃ ॥

US-P18.070ab ಆದರ್ಶಾನುವಿಧಾಯಿತ್ವಂ ಛಾಯಾಯಾ ಅಸ್ಯತೇ ಮುಖೇ ।
US-P18.070cd ಬುದ್ಧಿಧರ್ಮಾನುಕಾರಿತ್ವಂ ಜ್ಞಾಭಾಸಸ್ಯ ತಥೇಷ್ಯತೇ ॥

US-P18.071ab ಬುದ್ಧೇಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯಾಸ್ತಸ್ಮಾದಾತ್ಮಾಭಾಸೇನ ದೀಪಿತಾಃ ।
US-P18.071cd ಗ್ರಾಹಕಾ ಇವ ಭಾಸನ್ತೇ ದಹನ್ತೀವೋಲ್ಮುಕಾದಯಃ ॥

US-P18.072ab ಸ್ವಯಮೇವಾವಭಾಸ್ಯನ್ತೇ ಗ್ರಾಹಕಾಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಚ ।
US-P18.072cd ಇತ್ಯೇವಂ ಗ್ರಾಹಕಾಸ್ತೀತ್ವಂ ಪ್ರತಿಷೇಧನ್ತಿ ಸೌಗತಾಃ ॥

US-P18.073ab ಯದ್ಯೇವಂ ನಾನ್ಯದೃಶ್ಯಾಸ್ತೇ ಕಿಂ ತದ್ವಾರಣಮುಚ್ಯತಾಮ್ ।
US-P18.073cd ಭಾವಾಭಾವೌ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಯೌ ನಾನ್ಯಗ್ರಾಹ್ಯೌ ಸದಾ ಯದಿ ॥

US-P18.074ab ಅನ್ವಯಿ ಗ್ರಾಹಕಸ್ತೇಷಾಮಿತ್ಯೇತದಪಿ ತತ್ಸಮಮ್ ।
US-P18.074cd ಅಚಿತಿತ್ವಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾದನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಾಹಕೇ ಸತಿ ॥

US-P18.075ab ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ತು ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇನ್ ಮತಮ್ ।
US-P18.075cd ನಾಧ್ಯಕ್ಷೇಽನುಪಕಾರಿತ್ವಾದನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಸಂಗತಃ ॥

US-P18.076ab ಅರ್ಥೀ ದುಃಖೀ ಚ ಯಃ ಶ್ರೋತಾ ಸ ತ್ವಧ್ಯಕ್ಷೋಽಥವೇತರಃ ।
US-P18.076cd ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ದುಃಖಿತ್ವಮರ್ಥಿತ್ವಂ ಚ ನ ತೇ ಮತಮ್ ॥

US-P18.077ab ಕರ್ತಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸದಸ್ಮೀತಿ ನೈವ ಸದ್ಗ್ರಹಮರ್ಹತಿ ।
US-P18.077cd ಸದೇವಾಸೀತಿ ಮಿಥ್ಯೋಕ್ತಿಃ ಶ್ರುತೇರಪಿ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.078ab ಅವಿವಿಚ್ಯೋಭಯಂ ವಕ್ತಿ ಶ್ರುತಿಶ್ಚೇತ್ ಸ್ಯಾದ್ ಗ್ರಹಸ್ತಥಾ ।
US-P18.078cd ಅಸ್ಮದಸ್ತು ವಿವಿಚ್ಯೈವ ತ್ವಮೇವೇತಿ ವದೇದ್ ಯದಿ ॥

US-P18.079ab ಪ್ರತ್ಯಯಾನ್ವಯಿನಿಷ್ಠತ್ವಮುಕ್ತೋ ದೋಷಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ।
US-P18.079cd ತ್ವಮಿತ್ಯಧ್ಯಕ್ಷನಿಷ್ಠಶ್ಚೇದಹಮಧ್ಯಕ್ಷಯೋಃ ಕಥಮ್ ॥

US-P18.080ab ಸಂಬನ್ಧೋ ವಾಚ್ಯ ಏವಾತ್ರ ಯೇನ ತ್ವಮಿತಿ ಲಕ್ಷಯೇತ್ ।
US-P18.080cd ದ್ರಷ್ಟೃದೃಶ್ಯತ್ವಸಂಬನ್ಧೋ ಯದ್ಯಧ್ಯಕ್ಷೇಽಕ್ರಿಯೇ ಕಥಮ್ ॥

US-P18.081ab ಅಕ್ರಿಯತ್ವೇಽಪಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಭವೇದ್ ಯದಿ ।
US-P18.081cd ಆತ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಮಾಸ್ತೀತಿ ಸಂಬನ್ಧಾಗ್ರಹಣೇ ನ ಧೀಃ ॥

US-P18.082ab ಸಂಬನ್ಧಗ್ರಹಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿತಿ ಚೇನ್ ಮನ್ಯಸೇ ನ ಹಿ ।
US-P18.082cd ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತ್ರಿಧಾ ದೋಷಾ ಗ್ರಹೋ ವಾ ಸ್ಯಾನ್ ಮಮೇತಿ ಚ ॥

US-P18.083ab ಅದೃಶಿರ್ದೃಶಿರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಯದಾ ಸದಾ ।
US-P18.083cd ಪ್ರತ್ಯಯಾ ಅಪಿ ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತಪ್ತಾಯೋವಿಸ್ಫುಲಿಂಗವತ್ ॥

US-P18.084ab ಆಭಾಸಸ್ತದಭಾವಶ್ಚ ದೃಶೇಃ ಸೀಮ್ನೋ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ।
US-P18.084cd ಲೋಕಸ್ಯ ಯುಕ್ತಿತಃ ಸ್ಯಾತಾಂ ತದ್ಗ್ರಹಶ್ಚ ತಥಾ ಸತಿ ॥

US-P18.085ab ನನ್ವೇವಂ ದೃಶಿಸಂಕ್ರಾನ್ತಿರಯಃಪಿಂಡೇಽಗ್ನಿವದ್ ಭವೇತ್ ।
US-P18.085cd ಮುಖಾಭಾಸವದಿತ್ಯೇತದಾದರ್ಶೇ ತನ್ ನಿರಾಕೃತಮ್ ॥

US-P18.086ab ಕೃಷ್ಣಾಯೋ ರೋಹಿತಾಭಾಸಮಿತ್ಯೇತದ್ ದೃಷ್ಟಮುಚ್ಯತೇ ।
US-P18.086cd ದೃಷ್ಟದಾರ್ಷ್ಟಾನ್ತುಲ್ಯತ್ವಂ ನ ತು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಕ್ವಚಿತ್ ॥

US-P18.087ab ತಥೈವ ಚೇತನಾಭಾಸಂ ಚಿತ್ತಂ ಚೈತನ್ಯವದ್ ಭವೇತ್ ।
US-P18.087cd ಮುಖಾಭಾಸೋ ಯಥಾದರ್ಶ ಆಭಾಸಶ್ಚೋದಿತೋ ಮೃಷಾ ॥

US-P18.088ab ಚಿತ್ತಂ ಚೇತನಮಿತ್ಯೇತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಮ್ ।
US-P18.088cd ದೇಹಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಂಗಃ ಸ್ಯಾಚ್ ಚಕ್ಷುರಾದೇಸ್ತಥೈವ ಚ ॥

US-P18.089ab ತದಪ್ಯಸ್ತ್ವಿತಿ ಚೇತ್ ತನ್ ನ ಲೋಕಾಯತಿಕಸಂಗತೇಃ ।
US-P18.089cd ನ ಚ ಧೀರ್ದೃಶಿರಸ್ಮೀತಿ ಯದ್ಯಾಭಾಸೋ ನ ಚೇತಸಿ ॥

US-P18.090ab ಸದಸ್ಮೀತಿ ಧಿಯೋಽಭಾವೇ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ ತ್ವಮಸ್ಯಪಿ ।
US-P18.090cd ಯುಷ್ಮದಸ್ಮದ್ವಿವೇಕಜ್ಞೇ ಸ್ಯಾದರ್ಥವದಿದಂ ವಚಃ ॥

US-P18.091ab ಮಮೇದಂಪ್ರತ್ಯಯೌ ಜ್ಞೇಯೌ ಯುಷ್ಮದ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
US-P18.091cd ಅಹಮಿತ್ಯಸ್ಮದೀಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾದಯಮಸ್ಮೀತಿ ಚೋಭಯೋಃ ॥

US-P18.092ab ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯಾ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಧಾನಗುಣತೇಷ್ಯತೇ ।
US-P18.092cd ವಿಶೇಷನವಿಶೇಷ್ಯತ್ವಂ ತಥಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಹಿ ಯುಕ್ತಿತಃ ॥

US-P18.093ab ಮಮೇದಂ ದ್ವಯಮಪ್ಯೇತನ್ ಮಧ್ಯಮಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಮ್ ।
US-P18.093cd ಧನೀ ಗೋಮಾನ್ ಯಥಾ ತದ್ವದ್ ದೇಹೋಽಹಂಕರ್ತುರೇವ ಚ ॥

US-P18.094ab ಬುದ್ಧ್ಯಾರೂಢಂ ಸದಾ ಸರ್ವಂ ಸಾಹಂಕರ್ತ್ರಾ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ।
US-P18.094cd ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾವಭಾಸೋ ಜ್ಞಃ ಕಿಂಚಿದಪ್ಯಸ್ಪೃಶನ್ ಸದಾ ॥

US-P18.095ab ಪ್ರತಿಲೋಮಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಲೋಕಬುದ್ಧಿತಃ ।
US-P18.095cd ಅವಿವೇಕಧಿಯಾಮಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ವಿವೇಕಿನಾಮ್ ॥

US-P18.096ab ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕೌ ಹಿ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಪದಸ್ಯ ಚ ।
US-P18.096cd ಸ್ಯಾದೇತದಹಮಿತ್ಯತ್ರ ಯುಕ್ತಿರೇವಾವಧಾರಣೇ ॥

US-P18.097ab ನಾದ್ರಾಕ್ಷಮಹಮಿತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸುಷುಪ್ತೇಽನ್ಯನ್ ಮನಾಗಪಿ ।
US-P18.097cd ನ ವಾರಯತಿ ದೃಷ್ಟಿಂ ಸ್ವಾಂ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ತು ನಿಷೇಧತಿ ॥

US-P18.098ab ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ನ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟುರಿತ್ಯೇವಂ ಸಂವಿದೋಽಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
US-P18.098cd ಕೌಟಸ್ಥ್ಯಂ ಚ ತಥಾ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಚ ಲುಪ್ತತಾಮ್ ।
US-P18.098ef ಸ್ವಯಮೇವಾಬ್ರವೀಚ್ ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾವಗತೀ ಪೃಥಕ್ ॥

US-P18.099ab ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾತವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ ಶ್ರುತಿಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿತಃ ।
US-P18.099cd ಶ್ರುತಿಸ್ತತ್ ತ್ವಮಸೀತ್ಯಾಹ ಶ್ರೋತುರ್ಮೋಹಾಪನುತ್ತಯೇ ॥

US-P18.100ab ಬ್ರಹ್ಮಾ ದಾಶರಥೇರ್ಯದ್ವದುಕ್ತೈವಾಪಾನುದತ್ ತಮಃ ।
US-P18.100cd ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸಂಬೋಧೇ ನ ಯತ್ನಾನ್ತರಮೂಚಿವಾನ್ ॥

US-P18.101ab ಅಹಂಶಬ್ದಸ್ಯ ಯಾ ನಿಷ್ಠಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ।
US-P18.101cd ಸೈವೋಕ್ತಾ ಸದಸೀತ್ಯೇವಂ ಫಲಂ ತತ್ರ ವಿಮುಕ್ತತಾ ॥

US-P18.102ab ಶ್ರುತಮಾತ್ರೇ ನ ಚೇತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾರ್ಯಂ ತತ್ರ ಭವೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ।
US-P18.102cd ವ್ಯವಹಾರಾತ್ ಪುರಾಪೀಷ್ಟಃ ಸದ್ಭಾವಃ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮನಃ ॥

US-P18.103ab ಅಶನಾಯಾದಿನಿರ್ಮುಕ್ತ್ಯೈ ತತ್ಕಾಲಾ ಜಾಯತೇ ಪ್ರಮಾ ।
US-P18.103cd ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ ತ್ರಿಷು ಕಾಲೇಷ್ವಸಂಶಯಃ ॥

US-P18.104ab ಪ್ರತಿಬನ್ಧವಿಹೀನತ್ವಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಚಾನುಭವಾತ್ಮನಃ ।
US-P18.104cd ಜಾಯೇತೈವ ಪ್ರಮಾ ತತ್ರ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥

US-P18.105ab ಕಿಂ ಸದೇವಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ಕಿಂ ವಾನ್ಯತ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ।
US-P18.105cd ಸದೇವ ಚೇದಹಂಶಬ್ದಃ ಸತಾ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇಷ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P18.106ab ಅನ್ಯಚ್ ಚೇತ್ ಸದಹಂಗ್ರಾಹಪ್ರತಿಪತ್ತಿರ್ಮೃಷೈವ ಸಾ ।
US-P18.106cd ತಸ್ಮಾನ್ ಮುಖ್ಯಗ್ರಹೇ ನಾಸ್ತಿ ವಾರಣಾವಗತೇರಿಹ ॥

US-P18.107ab ಪ್ರತ್ಯಯೀ ಪ್ರತ್ಯಯಶ್ಚೈವ ಯದಾಭಾಸೌ ತದರ್ಥತಾ ।
US-P18.107cd ತಯೋರಚಿತಿಮತ್ತ್ವಾಚ್ ಚ ಚೈತನ್ಯೇ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಫಲಮ್ ॥

US-P18.108ab ಕೂಟಸ್ಥೇಽಪಿ ಫಲಂ ಯೋಗ್ಯಂ ರಾಜನೀವ ಜಯಾದಿಕಮ್ ।
US-P18.108cd ತದನಾತ್ಮತ್ವಹೇತುಭ್ಯಾಂ ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಚ ॥

US-P18.109ab ಆದರ್ಶಸ್ತು ಯದಾಭಾಸೋ ಮುಖಾಕಾರಃ ಸ ಏವ ಸಃ ।
US-P18.109cd ಯಥೈವಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾದರ್ಶೋ ಯದಾಭಾಸಸ್ತದಾ ಹ್ಯಹಮ್ ॥

US-P18.110ab ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸದಸ್ಮೀತಿ ಚ ನಾನ್ಯಥಾ ।
US-P18.110cd ತತ್ ತ್ವಮಿತ್ಯುಪದೇಶೋಽಪಿ ದ್ವಾರಾಭಾವಾದನರ್ಥಕಃ ॥

US-P18.111ab ಶ್ರೋತುಃ ಸ್ಯಾದುಪದೇಶಶ್ಚೇದರ್ಥವತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ಭವೇತ್ ।
US-P18.111cd ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ನ ಚೇದಿಷ್ಟಂ ಶ್ರೋತೃತ್ವಂ ಕಸ್ಯ ತದ್ ಭವೇತ್ ॥

US-P18.112ab ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಸ್ಯಾದ್ ಬುದ್ಧೇರೇವೇತಿ ಚೇನ್ ಮತಮ್ ।
US-P18.112cd ನ ತತ್ಕೃತೋಪಕಾರೋಽಸ್ತಿ ಕಾಷ್ಠಾದ್ ಯದ್ವನ್ ನ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ॥

US-P18.113ab ಬುದ್ಧೌ ಚೇತ್ ತತ್ಕೃತಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ನನ್ವೇವಂ ಪರಿಣಾಮಿತಾ ।
US-P18.113cd ಆಭಾಸೇಽಪಿ ಚ ಕೋ ದೋಷಃ ಸತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದ್ಯನುಗ್ರಹೇ ॥

US-P18.114ab ಆಭಾಸೇ ಪರಿಣಾಮಶ್ಚೇನ್ ನ ರಜ್ಜ್ವಾದಿನಿಭತ್ವವತ್ ।
US-P18.114cd ಸರ್ಪಾದೇಶ್ಚ ತಥಾವೋಚಮಾದರ್ಶೇ ಚ ಮುಖತ್ವವತ್ ॥

US-P18.115ab ನಾತ್ಮಾಭಾಸತ್ವಸಿದ್ಧಿಶ್ಚೇದಾತ್ಮನೋ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಪೃಥಕ್ ।
US-P18.115cd ಮುಖಾದೇಸ್ತು ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಿರಿಹ ತ್ವನ್ಯೋನ್ಯಸಂಶ್ರಯಃ ॥

US-P18.116ab ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಾವಾಭಾಸಸ್ಯ ತದೀಯತಾ ।
US-P18.116cd ಆಭಾಸಸ್ಯ ತದೀಯತ್ವೇ ಹ್ಯಧ್ಯಕ್ಷವ್ಯತಿರಿಕ್ತತಾ ॥

US-P18.117ab ನೈವಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧೇಃ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ದೃಶೇಸ್ತಥಾ ।
US-P18.117cd ರಥಾದೇಸ್ತತ್ರ ಶೂನ್ಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯಾತ್ಮನಾ ಗ್ರಹಃ ॥

US-P18.118ab ಅವಗತ್ಯಾ ಹಿ ಸಂವ್ಯಾಪ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿಷಯಾಕೃತಿಃ ।
US-P18.118cd ಜಾಯತೇ ಸ ಯದಾಕಾರಃ ಸ ಬಾಹ್ಯೋ ವಿಷಯೋ ಮತಃ ॥

US-P18.119ab ಕರ್ಮೇಪ್ಸಿತತಮತ್ವಾತ್ ಸ ತದ್ವಾನ್ ಕಾರ್ಯೇ ನಿಯುಜ್ಯತೇ ।
US-P18.119cd ಆಕಾರೋ ಯತ್ರ ಚಾರ್ಪ್ಯೇತ ಕರಣಂ ತದಿಹೋಚ್ಯತೇ ॥

US-P18.120ab ಯದಾಭಾಸೇನ ಸಂವ್ಯಾಪ್ತಃ ಸ ಜ್ಞಾತೇತಿ ನಿಗದ್ಯತೇ ।
US-P18.120cd ತ್ರಯಮೇತದ್ ವಿವಿಚ್ಯಾತ್ರ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ಆತ್ಮವಿತ್ ॥

US-P18.121ab ಸಮ್ಯಕ್ಸಂಶಯಮಿಥ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಪ್ರತ್ಯಯಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಃ ।
US-P18.121cd ಏಕೈವಾವಗತಿಸ್ತೇಷು ಭೇದಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಪಿತಃ ॥

US-P18.122ab ಆಧಿಭೇದಾದ್ ಯಥಾ ಭೇದೋ ಮಣೇರವಗತೇಸ್ತಥಾ ।
US-P18.122cd ಅಶುದ್ಧಿಃ ಪರಿಣಾಮಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸಂಶ್ರಯಾತ್ ॥

US-P18.123ab ಪ್ರಥನಂ ಗ್ರಹಣಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮಿಹಾನ್ಯತಃ ।
US-P18.123cd ಆಪರೋಕ್ಷ್ಯಾತ್ ತದೇವೋಕ್ತಮನುಮಾನಂ ಪ್ರದೀಪವತ್ ॥

US-P18.124ab ಕಿಮಜ್ಞಂ ಗ್ರಾಹಯೇತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣೇನ ತು ಕೇನಚಿತ್ ।
US-P18.124cd ವಿನೈವ ತು ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿವೃತ್ತ್ಯಾನ್ಯಸ್ಯ ಶೇಷತಃ ॥

US-P18.125ab ಶಬ್ದೇನೈವ ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇದಿಹೋಚ್ಯತೇ ।
US-P18.125cd ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾಚ್ಛೂನ್ಯತೈವ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.126ab ಚೇತನಸ್ತ್ವಂ ಕಥಂ ದೇಹ ಇತಿ ಚೇನ್ ನಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿತಃ ।
US-P18.126cd ಚೇತನಸ್ಯಾನ್ಯತಾಸಿದ್ಧಾವೇವಂ ಸ್ಯಾದನ್ಯಹಾನತಃ ॥

US-P18.127ab ಅಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸ್ವಯಮಸ್ತ್ಯೇವ ಚೇತನಸ್ಯಾಪರೋಕ್ಷತಃ ।
US-P18.127cd ತುಲ್ಯ ಏವಂ ಪ್ರಬೋಧಃ ಸ್ಯಾದಜ್ಞಸ್ಯಾಸತ್ತ್ವವಾದಿನಾ ॥

US-P18.128ab ಅಹಮಜ್ಞಾಸಿಷಂ ಚೇದಮಿತಿ ಲೋಕಸ್ಮೃತೇರಿಹ ।
US-P18.128cd ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾ ಚ ಸಿದ್ಧಾಸ್ತ್ವೇಕಕ್ಷಣೇ ಕಿಲ ॥

US-P18.129ab ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಽಪಿ ಸ್ಮೃತೇಃ ಶೈಘ್ರ್ಯಾದ್ ಯೌಗಪದ್ಯಂ ವಿಭಾವ್ಯತೇ ।
US-P18.129cd ಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಹಣಂ ಪೂರ್ವಂ ಸ್ಮೃತೇಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ತಥೈವ ಚ ॥

US-P18.130ab ಅಜ್ಞಾಸಿಷಮಿದಂ ಮಾಂ ಚೇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾ ಜಾಯತೇ ಧುರ್ವಮ್ ।
US-P18.130cd ವಿಶೇಷೋಽಪೇಕ್ಷ್ಯತೇ ಯತ್ರ ತತ್ರ ನೈವೈಕಕಾಲತಾ ॥

US-P18.131ab ಆತ್ಮನೋ ಗ್ರಹಣೇ ಚಾಪಿ ತ್ರಯಾಣಾಮಿಹ ಸಂಭವಾತ್ ।
US-P18.131cd ಆತ್ಮನ್ಯಾಸಕ್ತಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಕರಣಕರ್ಮಣಃ ॥

US-P18.132ab ವ್ಯಾಪ್ತುಮಿಷ್ಟಂ ಚ ಯತ್ ಕರತುಃ ಕ್ರಿಯಯಾ ಕರ್ಮ ತತ್ ಸ್ಮೃತಮ್ ।
US-P18.132cd ಅತೋ ಹಿ ಕರ್ತೃತನ್ತ್ರತ್ವಂ ತಸ್ಯೇಷ್ಟಂ ನಾನ್ಯತನ್ತ್ರತಾ ।
US-P18.133ab ಶಬ್ದಾದ್ ವಾನುಮಿತೇರ್ವಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾದ್ ವಾ ತತೋಽನ್ಯತಃ ।
US-P18.133cd ಸಿದ್ದಿಃ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಸ್ಯಾದಜ್ಞಂ ಪ್ರತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ॥

US-P18.134ab ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಮಾಣೇನ ವಿನೈವ ವಾ ।
US-P18.134cd ವಿನಾ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ನಾಜ್ಞಂ ಪ್ರತ್ಯುಪಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.135ab ತಸ್ಯೈವಾಜ್ಞತ್ವಮಿಷ್ಟಂ ಚೇಜ್ ಜ್ಞಾತತ್ವೇಽನ್ಯಾ ಮಿತಿರ್ಭವೇತ್ ।
US-P18.135cd ಅನ್ಯಸ್ಯೈವಾಜ್ಞತಾಯಾಂ ಚ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನೇ ಧ್ರುವಾ ಭವೇತ್ ॥

US-P18.136ab ಜ್ಞಾತತಾ ಸ್ವಾಮಲಾಭೋ ವಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದನ್ಯದೇವ ವಾ ।
US-P18.136cd ಜ್ಞಾತತ್ವೇಽನನ್ತರಕ್ತೌ ತ್ವಂ ಪಕ್ಷೌ ಸಂಸ್ಮರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥

US-P18.137ab ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವಾತ್ಮಲಾಭಶ್ಚೇದ್ ಯತ್ನಸ್ತತ್ರ ನಿರರ್ಥಕಃ ।
US-P18.137cd ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಸ್ವಹೇತುಭ್ಯಸ್ತು ವಸ್ತುನಃ ॥

US-P18.138ab ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾದಿವಾದೇಽತಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾತತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ।
US-P18.138cd ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಯೋಃ ಸಿದ್ಡಿರ್ಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ನಾತ್ಮಲಾಭತಾ ॥

US-P18.139ab ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಂ ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರಾದೇಃ ಸಿದ್ಧತಾ ಯದಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ।
US-P18.139cd ಸ್ಪಷ್ಟತಾಸ್ಪಷ್ಟತೇ ಸ್ಯಾತಾಮನ್ಯಸ್ಯೈವ ನ ಚಾತ್ಮನಃ ॥

US-P18.140ab ಅದ್ರಷ್ಟುರ್ನೈವ ಚಾನ್ಧಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಭಾವೋ ಘಟಸ್ಯ ತು ।
US-P18.140cd ಕರ್ತ್ರಾದೇಃ ಸ್ಪಷ್ಟತೇಷ್ಟಾ ಚೇದ್ ದ್ರಷ್ಟೃತಾಧ್ಯಕ್ಷಕರ್ತೃಕಾ ॥

US-P18.141ab ಅನುಭೂತೇಃ ಕಿಮನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಯಾತ್ ತವಾಪೇಕ್ಷಯಾ ವದ ।
US-P18.141cd ಅನುಭವಿತರೀಷ್ಟಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸೋಽಪ್ಯನುಭೂತಿರೇವ ನಃ ॥

US-P18.142ab oಕ़್ ಅಭಿನ್ನೋಽಪಿ ಹಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಾ ವಿಪರ್ಯಾಸಿತದರ್ಶನೈಃ ।
US-P18.142cd ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕಸಂವಿತ್ತಿಭೇದವಾನಿವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇcಕ़್ ॥

US-P18.143ab ಭೂತಿರ್ಯೇಷಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ಸೈವ ಕಾರಕಂ ಸೈವ ಚೋಚ್ಯತೇ ।
US-P18.143cd ಸತ್ತ್ವಂ ನಾಶಿತ್ವಮಸ್ಯಾಶ್ಚೇತ್ ಸಕರ್ತೃತ್ವಂ ಥತೇಷ್ಯತಾಮ್ ।
US-P18.143ef ನ ಕಶ್ಚಿಚ್ ಚೇಷ್ಯತೇ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಚೇತ್ ಪಕ್ಷಹಾನತಾ ॥

US-P18.144ab ನನ್ವಸ್ತಿತ್ವಾದಯೋ ಧರ್ಮಾ ನಾಸ್ತಿತ್ವಾದಿನಿವೃತ್ತಯಃ ।
US-P18.144cd ನ ಭೂತೇಸ್ತರ್ಹಿ ನಾಶಿತ್ವಂ ಸ್ವಾಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಹಿ ತೇ ॥

US-P18.145ab ಸ್ವಲಕ್ಷಣಾವಧಿರ್ನಾಶೋ ನಾಶೋಽನಾಶನಿವೃತ್ತಿತಾ ।
US-P18.145cd ಅಗೋರಸತ್ತ್ವಂ ಗೋತ್ವಂ ತೇ ನ ತು ತದ್ ಗೋಃ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಮ್ ॥

US-P18.146ab ಕ್ಷಣವಾಚ್ಯೋಽಪಿ ಯೋಽರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸೋಽಪ್ಯನ್ಯಾಭಾವ ಏವ ತೇ ।
US-P18.146cd ಭೇದಾಭಾವೇಽಪ್ಯಭಾವಸ್ಯ ಭೇದೋ ನಾಮಭಿರಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P18.147ab ನಾಮಭೇದೈರನೇಕತ್ವಮೇಕಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ತವ ।
US-P18.147cd ಅಪೋಹೋ ಯದಿ ಭಿನ್ನಾನಾಂ ವೃತ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ಕಥಂ ಗವಿ ॥

US-P18.148ab ನಾಭಾವಾ ಭೇದಕಾಃ ಸರ್ವೇ ವಿಶೇಷಾ ವಾ ಕದಾಚನ ।
US-P18.148cd ನಾಮಜಾತ್ಯಾದಯೋ ಯದ್ವತ್ ಸಂವಿದಸ್ತೇಽವಿಶೇಷತಃ ॥

US-P18.149ab ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮನುಮಾನಂ ವಾ ವ್ಯವಹಾರೇ ಯದೀಚ್ಛಸಿ ।
US-P18.149cd ದ್ರಿಯಾದಾರಕಭೇದೈಸ್ತದಭ್ಯುಪೇಯಂ ಧ್ರುವಂ ಭವೇತ್ ॥

US-P18.150ab ತಸ್ಮಾನ್ ನೀಲಂ ತಥಾ ಪೀತಂ ಘಟಾದಿರ್ವಾ ವಿಶೇಷಣಮ್ ।
US-P18.150cd ಸಂವಿದಸ್ತದುಪೇತ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ ಯೇನ ಚಾಪ್ಯನುಭೂಯತೇ ॥

US-P18.151ab ರೂಪಾದೀನಾಂ ಯಥಾನ್ಯಃ ಸ್ಯಾದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾದ್ ಗ್ರಾಹಕಸ್ತಥಾ ।
US-P18.151cd ಪ್ರತ್ಯಯಸಯ ಥತಾನ್ಯಃ ಸ್ಯಾದ್ ವ್ಯಂಜಕತ್ವಾಚ್ ಚ ದೀಪವತ್ ॥

US-P18.152ab ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ದೃಶೇಃ ಕೀದೃಕ್ ಸಂಬನ್ಧಃ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ ।
US-P18.152cd ಅಧ್ಯಕೃಯೇಣ ತು ದೃಶ್ಯೇನ ಮುಕ್ತ್ವಾನ್ಯೋ ದ್ರಷ್ಟೃದೃಶ್ಯತಾಮ್ ॥

US-P18.153ab ಅಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಕೃತಾ ದೃಷ್ಟಿರ್ದೃಶ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ನೋತ್ಯತಾಪಿ ವಾ ।
US-P18.153cd ನಿತ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಕೃತಃ ದಶ್ಚಿದುಪಕಾರೋ ಭವೇದ್ ಧಿಯಾಮ್ ॥

US-P18.154ab ಸ ಚೋಕ್ತಸ್ತನ್ನಿಭತ್ವಂ ಪ್ರಾಕ್ ಸಂವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಘಟಾದಿಷು ।
US-P18.154cd ಯಥಾಲೋಕಾದಿಸಂವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ವ್ಯಂಜಕತ್ವಾದ್ ಧ್ಯಸ್ಥತಾ ॥

US-P18.155ab ಆಲೋಕಸ್ಥೋ ಘಟೋ ಯದ್ವದ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾರೂಢೋ ಭವೇತ್ ತಥಾ ।
US-P18.155cd ಧೀವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದ್ ಘಟಾರೋಹೋ ಧಿಯೋ ವ್ಯಾಪ್ತೌ ಕರ್ಮೋ ಭವೇತ್ ॥

US-P18.156ab ಪೂರ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತತೋಽನುಗ್ರಹ ಆತ್ಮನಃ ।
US-P18.156cd ಕೃತ್ಸ್ನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಸೋಽಯುಕ್ತಃ ಕಾಲಾಕಾಶಾದಿವತ್ ಕ್ರಮಃ ॥

US-P18.157ab ವಿಷಯಗ್ರಹಣಂ ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಭವೇತ್ ।
US-P18.157cd ಸತ್ಯೇವ ಗ್ರಾಹ್ಯಶೇಷೇ ಚ ಪರಿಣಾಮೀ ಸ ಚಿತ್ತವತ್ ॥

US-P18.158ab ಅಧ್ಯಕ್ಷೋಽಹಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧೇರೇವ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ ।
US-P18.158cd ನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾವಿಶೇಷತ್ವಾನ್ ನ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪರೋ ಯತಃ ॥

US-P18.159ab ಕರ್ತ್ರಾ ಚೇದಹಮಿತ್ಯೇವಮನುಭೂಯೇತ ಮುಕ್ತತಾ ।
US-P18.159cd ಸುಖದುಃಖವಿನಿರ್ಮೋಕೋ ನಾಹಂಕರ್ತರಿ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.160ab ದೇಹಾದಾವಭಿಮಾನೋತ್ಥೋ ದುಃಖೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಧ್ರುವಮ್ ।
US-P18.160cd ಕುಂಡಲಿಪ್ರತ್ಯಯೋ ಯದ್ವತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿನಾ ॥

US-P18.161ab ಬಾಧ್ಯತೇ ಪ್ರತ್ಯಯೇನೇಹ ವಿವೇಕೇನಾವಿವೇಕವಾನ್ ।
US-P18.161cd ವಿಪರ್ಯಯೇಽಸದನ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯಾಪ್ರಮಾಣತಃ ॥

US-P18.162ab ದಾಹಚ್ಛೇದವಿನಾಶೇಷು ದುಃಖಿತ್ವಂ ನಾನ್ಯಥಾತ್ಮನಃ ।
US-P18.162cd ನೈವ ಹ್ಯನ್ಯಸ ದಾಹಾದಾವನ್ಯೋ ದುಃಖೀ ಭವೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥

US-P18.163ab ಅಸ್ಪರ್ಶತ್ವಾದದೇಹತ್ವಾನ್ ನಾಹಂ ದಾಹ್ಯೋ ಯತಃ ಸದಾ ।
US-P18.163cd ತಸ್ಮಾನ್ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನೋತ್ಥಂ ಮೃತೇ ಪುತ್ರೇ ಮೃತಿರ್ಯಥಾ ॥

US-P18.164ab ಕುಂಡಲ್ಯಹಮಿತಿ ಹ್ಯೇತದ್ ಬಾಧ್ಯೇತೈವ ವಿವೇಕಿನಾ ।
US-P18.164cd ದುಃಖೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ತದ್ವತ್ ಕೇವಲಾಹಂಧಿಯಾ ಸದಾ ॥

US-P18.165ab ಸಿದ್ಧೇ ದುಃಖಿತ್ವ ಇಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ ತಚ್ಛಕಿತ್ವಂ ಸದಾತ್ಮನಃ ।
US-P18.165cd ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನತೋ ದುಃಖೀ ತೇನಾರ್ಥಾಪಾದನಕ್ಷಯಃ ॥

US-P18.166ab ಅಸ್ಪರ್ಶೋಽಪಿ ಯಥಾ ಸ್ಪರ್ಶಮಚಲಶ್ಚಲನಾದಿ ಚ ।
US-P18.166cd ಅವಿವೇಕಾತ್ ತಥಾ ದುಃಖಂ ಮಾನಸಂ ಚಾತ್ಮನೀಕ್ಷತೇ ॥

US-P18.167ab ವಿವೇಕಾತ್ಮಧಿಯಾ ದುಃಖಂ ನುದ್ಯತೇ ಚಲ್ಚಆದಿವತ್ ।
US-P18.167cd ಅವಿವೇಕಸ್ವಭಾವೇನ ನಮೋ ಗಚ್ಛತ್ಯನಿಚ್ಛತಃ ॥

US-P18.168ab ತದಾನುದೃಶ್ಯತೇ ದು;ಖಂ ನೈಶ್ಚಲ್ಯೇ ನೈವ ತಸ್ಯ ತತ್ ।
US-P18.168cd ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತದ್ ದು;ಖಂ ನೈವೋಪಪದ್ಯತೇ ॥

US-P18.169ab ತ್ವಂಸತೋರ್ತುಲ್ಯನೀಡತಆನ್ ನೀಲಾಶ್ವವದಿದಂ ಭವೇತ್ ।
US-P18.169cd ನಿರ್ದುಃಖವಾಚಿನಾ ಯೋಗಾತ್ ತ್ವಂಶಬ್ದಸ್ಯ ತದರ್ಥತಾ ॥

US-P18.170ab ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾಭಿಹಾನೇನ ತಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯ ಯುತೇಸ್ತಥಾ ।
US-P18.170cd ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯೇವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಫ़ಾತ್ಮನಿ ॥

US-P18.171ab ಸ್ವಾರ್ಥಸ್ಯ ಹ್ಯಪ್ರಹಾಣೇನ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಮರ್ಪಕೌ ।
US-P18.171cd ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾವಗತ್ಯನ್ತೌ ನಾನ್ಯೋಽರ್ಥೋಽರ್ಥಾದ್ ವಿರೋಧ್ಯತಃ ॥

US-P18.172ab ನವಬುದ್ಧ್ಯಪಹಾರಾದ್ ಧಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ದಶಪೂರ1ಅಮ್ ।
US-P18.172cd ಅಸಶ್ಯಞ್ ಜ್ಞಾತುಮೇವೇಚ್ಛೇತ್ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಜನಸ್ತಥಾ ॥

US-P18.173ab ಅವಿದ್ಯಾಬದ್ಧಚಕ್ಷುಷ್ಟ್ವಾತ್ ಕಾಮಾಪಹೃತಧೀಃ ಸದಾ ।
US-P18.173cd ವಿವಿಕ್ತಂ ದೃಶಿಮಾತ್ಮಾನಂ ನೇಕ್ಷತೇ ದಶಮಂ ಯಥಾ ॥

US-P18.174ab ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯೇವಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯತಃ ।
US-P18.174cd ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿಜಾನಾತಿ ಕೃತ್ಸ್ನಾನ್ತಃಕರಣೇಕ್ಷಣಮ್ ॥

US-P18.175ab ಇದಂ ಪೂರ್ವಮಿದಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪದಂ ವಾದ್ಯೇ ಭವೇದಿತಿ ।
US-P18.175cd ನಿಯಮೋ ನೈವ ವೇದೇಽಸ್ತಿ ಪದಸಾಂಗತ್ಯಮರ್ಥತಃ ॥

US-P18.176ab ವಾಕ್ಯೇ ಹಿ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾನಾಂ ಪದಾನಾಮರ್ಥಸಂಸ್ಮೃತಿಃ ।
US-P18.176cd ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ತತೋ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧನಮ್ ॥

US-P18.177ab ಯದಾ ನಿತ್ಯೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಪದಾರ್ಥಸ್ತು ವಿವಿಚ್ಯತೇ ।
US-P18.177cd ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರಾನ್ತ್ಯೈ ತದಾ ಪ್ರಶ್ನೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

US-P18.178ab ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕೋಕ್ತಿಃ ಪದಾರ್ಥಸ್ಮರಣಾಯ ತು ।
US-P18.178cd ಸ್ಮೃತ್ಯಭಾವೇ ನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯೋ ಹಿ ಕೇನಚಿತ್ ॥

US-P18.179ab ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇಷು ತ್ವಂಪದಾರ್ಥಾವಿವೇಕತಃ ।
US-P18.179cd ವ್ಯಜ್ಯತೇ ನೈವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋಽಹಮಿತ್ಯತಃ ॥

US-P18.180ab ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕೋಕ್ತಿಸ್ತದ್ವಿವೇಕಾಯ ನಾನ್ಯಥಾ ।
US-P18.180cd ತ್ವಂಪದಾರ್ಥವಿವೇಕೇ ಹಿ ಪಾಣಾವರ್ಪಿತವಿಲ್ವವತ್ ॥

US-P18.181ab ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ವ್ಯಜ್ಯತೇ ಚೈವಂ ಕೇವಲೋಽಹಂಪದಾರ್ಥತಃ ।
US-P18.181cd ದುಃಖೀತ್ಯೇತದಪೋಹೇನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವಿನಿಶ್ಚಯಾತ್ ॥

US-P18.182ab ತತ್ರೈವಂ ಸಂಭವತ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರುತಹಾನಾಶ್ರುತಾರ್ಥಧಿಃ ।
US-P18.182cd ನೈವಂ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಾ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕೋವಿದೈಃ ॥

US-P18.183ab ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೀನಿ ಬಾಧೇರನ್ ಕೃಷ್ಣಲಾದಿಷು ಪಾಕವತ್ ।
US-P18.183cd ಅಕ್ಷಜಾದಿನಿಭೈರೇತೈಃ ಕಥಂ ಸ್ಯಾದ್ ವಾಕ್ಯಬಾಧನಮ್ ॥

US-P18.184ab ದುಃಖ್ಯಸ್ಮೀತಿ ಸತಿ ಜ್ಞಾನೇ ನಿರ್ದುಃಖೀತಿ ನ ಜಾಯತೇ ।
US-P18.184cd ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಿಭತ್ವೇಽಪಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ ನ ವ್ಯಭಿಚಾರತಃ ॥

US-P18.185ab ಸ್ವಪ್ನೇ ದುಃಖ್ಯಹಮದ್ಯಾಸಂ ದಾಹಚ್ಛೇದಾದಿಹೇತುತಃ ।
US-P18.185cd ತತ್ಕಾಲಭಾವಿಭಿರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ನ ಬಾಧಃ ಕ್ರಿಯತೇ ಯದಿ ॥

US-P18.186ab ಸಮಾಪ್ತೇಸ್ತರ್ಹಿ ದುಃಖಸ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ ಚ ತದ್ಬಾಧ ಇಷ್ಯತಾಮ್ ।
US-P18.186cd ನ ಹಿ ದುಃಖಸ್ಯ ಸಂತಾನೋ ಭ್ರಾನ್ತೇರ್ವಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥

US-P18.187ab ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಆತ್ಮತ್ವಂ ದುಃಖ್ಯಸ್ಮೀತ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧಯಾ ।
US-P18.187cd ದಶಮಂ ನವಮಸ್ಯೇವ ವೇದ ಚೇದವಿರುದ್ಧತಾ ॥

US-P18.188ab ನಿತ್ಯಮುಕ್ತತ್ವವಿಜ್ಞಾನಂ ವಾಕ್ಯಾದ್ ಭವತಿ ನಾನ್ಯತಃ ।
US-P18.188cd ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಮೃತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ॥

US-P18.189ab ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಪದಾರ್ಥಃ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ।
US-P18.189cd ಏವಂ ನಿರ್ದುಃಖಮಾತ್ಮಾನಮಕ್ರಿಯಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ॥

US-P18.190ab ಸದೇವೇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಮಾ ಸ್ಫುಟತರಾ ಭವೇತ್ ।
US-P18.190cd ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯಸ್ಮಾದ್ ಯಥೈವಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ॥

US-P18.191ab ಪ್ರಬೋಧೇನ ಯಥಾ ಸ್ವಾಪ್ನಂ ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ ನಿವರ್ತತೇ ।
US-P18.191cd ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಧಿಯಾ ತದ್ವದ್ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಸರ್ವದಾತ್ಮನಃ ॥

US-P18.192ab ಕೃಷ್ಣಲಾದೌ ಪ್ರಮಾಜನ್ಮ ತದನ್ಯಾರ್ಥಾಮೃದುತ್ವತಃ ।
US-P18.192cd ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇಷು ನ ತ್ವೇವಮವಿರೋಧತಃ ॥

US-P18.193ab ವಾಕ್ಯೇ ತತ್ ತ್ವಮಸೀತ್ಯಸ್ಮಿಞ್ ಜ್ಞಾತಾರ್ಥಂ ತದಸಿದ್ವಯಮ್ ।
US-P18.193cd ತ್ವಮರ್ಥಸ್ಮೃತ್ಯಸಾಹಾಯ್ಯಾದ್ ವಾಕ್ಯಂ ನೋತ್ಪಾದಯೇತ್ ಪ್ರಮಾಮ್ ॥

US-P18.194ab ತತ್ತ್ವಮೋಸ್ತುಲ್ಯನೀಡಾರ್ಥಮಸೀತ್ಯೇತತ್ ಪದಂ ಭವೇತ್ ।
US-P18.194cd ತಚ್ಛಬ್ದಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾರ್ಥಸ್ತಚ್ಛಬ್ದಾರ್ಥಸ್ತ್ವಮಸ್ತಥಾ ॥

US-P18.195ab ದುಃಖಿತ್ವಾಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮತ್ವಂ ವಾರಯೇತಾಮುಭಾವಪಿ ।
US-P18.195cd ಏವಂ ಚ ನೇತಿನೇತ್ಯರ್ಥಂ ಗಮಯೇತಾಂ ಪರಸ್ಪರಮ್ ॥

US-P18.196ab ಏವಂ ತತ್ ತ್ವಮಸೀತ್ಯಸ್ಯ ಗಮ್ಯಮಾನೇ ಫಲೇ ಕಥಮ್ ।
US-P18.196cd ಅಪ್ರಮಾಣತ್ವಮಸ್ಯೋದ್ತ್ವಾ ಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷ್ತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ॥

US-P18.197ab ತಸ್ಮಾದಾದ್ಯನ್ತಮಧ್ಯೇಷು ಕುರ್ವಿತ್ಯೇತದ್ ವಿರೋಧ್ಯತಃ ।
US-P18.197cd ನ ಕಲ್ಪ್ಯಮಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ ಚ ಶ್ರುತತ್ಯಾಗೋಽಪ್ಯನರ್ಥಕಃ ॥

US-P18.198ab ಯಥಾನುಭೂಯತೇ ತೃಪ್ತಿರ್ಭುಜೇರ್ವಾಕ್ಯಾನ್ ನ ಗಮ್ಯತೇ ।
US-P18.198cd ವಾದ್ಯಸ್ಯ ವಿಧೃತಿಸ್ತದ್ವದ್ ಗೋಶಕೃತ್ಪಾಯಸಿಕ್ರಿಯ ॥

US-P18.199ab ಸತ್ಯಮೇವಮನಾತ್ಮಾರ್ಥೇ ವಾಕ್ಯಾತ್ ಪಾರೋಕ್ಷಬೋಧನಮ್ ।
US-P18.199cd ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ನ ತ್ವೇವಂ ಸಂಹ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿವದಧ್ರುವಮ್ ॥

US-P18.200ab ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯತ್ವಪರ್ಯಾಯಃ ಸ್ವಪ್ರಮಾಣಕ ಇಷ್ಯತಾಮ್ ।
US-P18.200cd ನಿವೃತ್ತಾವಹ್ಮಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽನುಭವಶ್ಚ ನಃ ॥

US-P18.201ab ಬುದ್ಧೀನಾಂ ವಿಷಯೋ ದುಃಖಂ ತಾ ಯಸ್ಯ ವಿಷಯಾ ಮತಾಃ ।
US-P18.201cd ಕುತೋಽಸ್ಯ ದುಃಖಸಂಬನ್ಧೋ ದೃಶೇಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ॥

US-P18.202ab ದೃಶಿರೇವಾನುಭೂಯೇತ ಸ್ವೇನೈವಾನುಭವಾತ್ಮನಾ ।
US-P18.202cd ತದಾಭಾಸತಯಾ ಜನ್ಮ ಧಿಯೋಽಸ್ಯಾನ್ಭವಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥

US-P18.203ab ಅಶನಾಯಾದಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಿದ್ಧೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ತ್ವಮೇವ ಸಃ ।
US-P18.203cd ಶ್ರೋತವ್ಯಾದಿ ತವೇತ್ಯೇತದ್ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಥಮುಚ್ಯತೇ ॥

US-P18.204ab ಸೇತ್ಸ್ಯತೀತ್ಯೇವ ಚೇತ್ ತತ್ ಸ್ಯಾಚ್ಛ್ರವಣಾದಿ ತದಾ ಭವೇತ್ ।
US-P18.204cd ಮೋಕ್ಷಸ್ಯಾನಿತ್ಯತೈವಂ ಸ್ಯಾದ್ ವಿರೋಧ್ಯೇವಾನ್ಯಥಾ ವಚಃ ॥

US-P18.205ab ಶ್ರೋತೃಶ್ರೋತವ್ಯಯೋರ್ಭೇದೋ ಯದೀಷ್ತಃ ಸ್ಯಾದ್ ಭವೇದಿದಮ್ ।
US-P18.205cd ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕೋಪ ಏವಂ ಸ್ಯಾನ್ ನ ಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಥಾ ವಚಃ ॥

US-P18.206ab ಸಿದ್ಧೋ ಮೋಕ್ಷೋಽಹಮಿತ್ಯೇವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಭವೇದ್ ಯದಿ ।
US-P18.206cd ಚಿಕೀಷುರ್ಯಃ ಸ ಮೂಢಾತ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೋದ್ಘಾಟಯತ್ಯಪಿ ॥

US-P18.207ab ನ ಹಿ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನ ಸಿದ್ಧತಾ ।
US-P18.207cd ಉಭಯಾಲಮ್ಬನಂ ಕುರ್ವನ್ನಾತ್ಮಾನಂ ವಂಚಯತ್ಯಸೌ ॥

US-P18.208ab ಸಿದ್ಧೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ತ್ವಮಿತ್ಯೇತದ್ ವಸ್ತುಮಾತ್ರಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೇ ।
US-P18.208cd ಶ್ರೋತುಸ್ತಥಾತ್ವವಿಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ತ್ವಿತಿ ॥

US-P18.209ab ಕರ್ತಾ ದುಃಖ್ಯಹಮಸ್ಮೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇನಾನುಭೂಯತೇ ।
US-P18.209cd ಕರ್ತಾ ದುಃಖೀ ಚ ಮಾ ಭೂವಮಿತಿ ಯತ್ನೋ ಭವೇತ್ ತತಃ ॥

US-P18.210ab ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ಯುಕ್ತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಶ್ರುತಿರಬ್ರವೀತ್ ।
US-P18.210cd ಕರ್ತೃತ್ವಾದ್ಯನುವಾದೇನ ಸಿದ್ಧತ್ವಾನುಭಯಾಯ ತು ॥

US-P18.211ab ನಿರ್ದುಃಖೋ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋಽಕಾಮಃ ಸಿದ್ಧೋ ಮೋಕ್ಷೋಽಹಮಿತ್ಯಪಿ ।
US-P18.211cd ಗೃಹೀತ್ವೈವವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಮಾದಧ್ಯಾತ್ ಕಥಮೇವ ಸಃ ॥

US-P18.212ab ಸಕಾಮಃ ಸಕ್ರಿಯೋಽಸಿದ್ಧ ಇತಿ ಮೇಽನುಭವಃ ಕಥಮ್ ।
US-P18.212cd ಅತೋ ಮೇ ವಿಪರೀತಸ್ಯ ತದ್ ಭವಾನ್ ವಕ್ತುಮರ್ಹತಿ ॥

US-P18.213ab ಇಹೈವ ಘಟತೇ ಪ್ರಶ್ನೋ ನ ಮುಕ್ತತ್ವಾನುಭೂತಯೇ ।
US-P18.213cd ಪ್ರಮಾನೇನ ವಿರೋಧೀ ಯಃ ಸೋಽತ್ರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಶ್ನಮರ್ಹತಿ ॥

US-P18.214ab ಅಹಂ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಇತ್ಯೇಷ ಸದಸೀತ್ಯನ್ಯಮಾನಜಃ ।
US-P18.214cd ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಭಾಸಜನ್ಯತ್ವಾದ್ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಪ್ರಶ್ನಮರ್ಹತಿ ॥

US-P18.215ab ಪೃಷ್ಟಮಾಕಾಣ್ಕ್ಷಿತಂ ವಾಚ್ಯಂ ದುಃಖಾಭಾವಮಭೀಪ್ಸಿತಮ್ ।
US-P18.215cd ಕಥಂ ಹೀದಂ ನಿವರ್ತೇತ ದುಃಖಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಮಮ ॥

US-P18.216ab ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಾನುರೂಪಂ ಯದ್ ವಾಚ್ಯಂ ದುಃಖನಿವರ್ತಕಮ್ ।
US-P18.216cd ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ನಾಶಣ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ಯೇ ಸತಿ ವಿದ್ಯತೇ ॥

US-P18.217ab ತಸ್ಮಾದಾತ್ಮವಿಮುಕ್ತತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಾಯಯತಿ ತದ್ವಚಃ ।
US-P18.217cd ವಕ್ತವ್ಯಂ ತು ತಹ್ತಾರ್ಥಂ ಸ್ಯಾದ್ ವಿರೋಧೇಽಸತಿ ಕೇನಚಿತ್ ॥

US-P18.218ab ಇತೋಽನ್ಯೋಽನುಭವಃ ಕಶ್ಚಿದಾತ್ಮನೋ ನೋಪಪದ್ಯತೇ ।
US-P18.218cd ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಾರಮಿತಿ ಶ್ರುತೇಃ ॥

US-P18.219ab ತ್ವಂಪದಾರ್ಥವಿವೇಕಾಯ ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ ।
US-P18.219cd ಸಾಧನತ್ವಂ ವ್ರಜತ್ಯೇವ ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತಾದಿಶಾಸನಾತ್ ॥

US-P18.220ab ತ್ವಮರ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯೇದಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಿ ।
US-P18.220cd ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ ತತ ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕೇವಲಮ್ ॥

US-P18.221ab ಸರ್ವಮಾತ್ಮೇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿಜ್ಞಾತೇಽಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣತಃ ।
US-P18.221cd ಅಸತ್ತ್ವೇ ಹ್ಯನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ವಿಧಿಸ್ತಂ ಯೋಜಯೇತ್ ಕಥಮ್ ॥

US-P18.222ab ತಸ್ಮಾದ್ ವಾದ್ಯಾರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಾನ್ ನೋರ್ಧ್ವಂ ಕರ್ಮವಿಧಿರ್ಭವೇತ್ ।
US-P18.222cd ನ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಕರ್ತೇತಿ ವಿರುದ್ಧೇ ಭವತೋ ಧಿಯೌ ॥

US-P18.223ab ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ಹಿ ವಿದ್ಯೇಯಂ ನೈವ ಕರ್ತೇತೀ ಬಾಧ್ಯತೇ ।
US-P18.223cd ಸಕಾಮೋ ಬದ್ಧ ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸಜಾತಯಾ ॥

US-P18.224ab ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಾನ್ಯೋಽಹಮಿತಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ ದೃಧಾ ।
US-P18.224cd ಯದಾಯುಕ್ತಾ ತದೈವಂ ಧೀರ್ಯಥಾ ದೇಹಾತ್ಮಧೀರಿತಿ ॥

US-P18.225ab ಸಭಯಾದಭಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತದರ್ಥಂ ಯತತೇ ಚ ಯಃ ।
US-P18.225cd ಸ ಪುನಃ ಸಭಯಂ ಗನ್ತುಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಶ್ಚೇನ್ ನ ಹೀಚ್ಛತಿ ॥

US-P18.226ab ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಸಂನ್ಯಾಸಾದಿವಿಧೌ ಕುತಃ ।
US-P18.226cd ಪದಾರ್ಥಾಜ್ನಾನಬುದ್ಧಸ್ಯ ವಾದ್ಯಾರ್ಥಾನುಭವಾರ್ಥಿನಃ ॥

US-P18.227ab ಅತಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಸಿದ್ಧಂ ಯತ್ ಪ್ರಾಗಸ್ಮಾಭಿರೀರ್ತಮ್ ॥

US-P18.228ab ಯೋ ಹಿ ಯಸ್ಮಾದ್ ವಿರಕ್ತಃ ಸ್ಯಾನ್ ನಾಸೌ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
US-P18.228cd ಲೋಕತ್ರಯಾದ್ ವಿರಕ್ತ್ವಾನ್ ಮುಮ್ಕ್ಷುಃ ಕಿಮಿತೀಹತೇ ॥

US-P18.229ab ಕ್ಷುಧಯಾ ಪಿಡ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ನ ವಿಷಂ ಹ್ಯತ್ತುಮಿಚ್ಛತಿ ।
US-P18.229cd ಮಿಷ್ಟಾನ್ನಧ್ವಸ್ತತೃಡ್ ಜಾನನ್ ನಾಮೂಢಸ್ತಜ್ ಜಿಘತ್ಸತಿ ॥

US-P18.230ab ವೇದಾನ್ತವಾಕ್ಯಪುಷ್ಪೇಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮಧೂತ್ತಮಮ್ ।
US-P18.230cd ಉಜ್ಜಹಾರಾಲಿವದ್ ಯೋ ನಸ್ತಸ್ಮೈ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

US-P19.001ab ಪ್ರಯುಜ್ಯ ತೃಷ್ಣಾಜ್ವರನಾಶಕಾರಣಂ ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಜ್ಞಾನವಿರಾಗಭೇಷಜಮ್ ।
US-P19.001cd ನ ಯಾತಿ ಕಾಮಜ್ವರಸನ್ನಿಪಾತಜಾಂ ಶರೀರಮಾಲಾಶತಯೋಗದುಃಖಿತಾಮ್ ॥

US-P19.002ab ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ತ್ವಮನರ್ಥಮೀಹಸೇ ಪರಾರ್ಥಮಿಚ್ಛನ್ತಿ ತವಾನ್ಯ ಈಹಿತಮ್ ।
US-P19.002cd ನ ತೇಽರ್ಥಬೋಧೋ ನ ಹಿ ಮೇಽಸ್ತಿ ಚಾರ್ಥಿತಾ ತತಶ್ಚ ಯುಕ್ತಃ ಶಮ ಏವ ತೇ ಮನಃ ॥

US-P19.003ab ಯತೋ ನ ಚಾನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ ಸನಾತನಾತ್ ಸದೈವ ತೃಪ್ತೋಽಹಮತೋ ನ ಮೇಽರ್ಥಿತಾ ।
US-P19.003cd ಸದೈವ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ನ ಕಾಮಯೇ ಹಿತಂ ಯತಸ್ವ ಚೇತಃ ಪ್ರಶಮಾಯ ತೇಽಧಿಕಮ್ ॥

US-P19.004ab ಷಡೂರ್ಮಿಮಾಲಾಭ್ಯತಿವೃತ್ತ ಏವ ಯಃ ಸ ಏವ ಚಾತ್ಮಾ ಜಗತಶ್ಚ ನಃ ಶ್ರುತೇಃ ।
US-P19.004cd ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚಾಪಿ ಮಯಾ ಪ್ರವೇದ್ಯತೇ ಮುಧೈವ ತಸ್ಮಾಚ್ ಚ ಮನಸ್ತವೇಹಿತಮ್ ॥

US-P19.005ab ತ್ವಯಿ ಪ್ರಶಾನ್ತೇ ನ ಹಿ ಸಾಸ್ತಿ ಭೇದಧೀರ್ಯತೋ ಜಗನ್ ಮೋಹಮುಪೈತಿ ಮಾಯಯಾ ।
US-P19.005cd ಗ್ರಹೋ ಹಿ ಮಾಯಾಪ್ರಭವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಗ್ರಹಾದ್ ವಿಮೋಕೇ ನ ಹಿ ಸಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥

US-P19.006ab ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ಮೋಹಸ್ತವ ಚೈಷ್ಟಿತೇನ ಹಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತತ್ತ್ವಸ್ತ್ವಸಿತೋ ಹ್ಯವಿಕ್ರಿಯಃ ।
US-P19.006cd ನ ಪೂರ್ವತತ್ತ್ವೋತ್ತರಭೇದತಾ ಹಿ ನೋ ವೃಥೈವ ತಸ್ಮಾಚ್ ಚ ಮನಸ್ತವೇಹಿತಮ್ ॥

US-P19.007ab ಯತಶ್ಚ ನಿತ್ಯೋಽಹಮತೋ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ವಿಕಾರಯೋಗೇ ಹಿ ಭವೇದನಿತ್ಯತಾ ।
US-P19.007cd ಸದಾ ಪ್ರಭಾತೋಽಹಮತೋ ಹಿ ಚಾದ್ವಯೋ ವಿಕಲ್ಪಿತಂ ಚಾಪ್ಯಸದಿತ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ ॥

US-P19.008ab ಅಭಾವರೂಪಂ ತ್ವಮಸೀಹ ಹೇ ಮನೋ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇ ನ ಹಿ ಯುಕ್ತಿತೋಽಸ್ತಿತಾ ।
US-P19.008cd ಸತೋ ಹ್ಯನಾಶಾದಸತೋಽಪ್ಯಜನ್ಮತೋ ದ್ವಯಂ ಚ ತೇಽತಸ್ತವ ನಾಸ್ತಿತೇಷ್ಯತೇ ॥

US-P19.009ab ದ್ರಷ್ಟಾ ಚ ದೃಶ್ಯಂ ಚ ತಥಾ ಚ ದರ್ಶನಂ ಭ್ರಮಃ ಸ ಸರ್ವಸ್ತವ ಕಲ್ಪಿತೋ ಹಿ ಸಃ ।
US-P19.009cd ದೃಶೇಶ್ಚ ಭಿನ್ನಂ ನ ಹಿ ದೃಶ್ಯಮೀಕ್ಷ್ಯತೇ ಸ್ವಪನ್ ವಿಬೋಧೇ ಚ ತಥಾ ನ ಭಿದ್ಯತೇ ॥

US-P19.010ab ವಿಕಲ್ಪನಾ ಚಾಪಿ ತಥಾದ್ವಯಾ ಭವೇದವಸ್ತುಯೋಗಾತ್ ತದಲಾತಚಕ್ರವತ್ ।
US-P19.010cd ನ ಶಕ್ತಿಭೇದೋಽಸ್ತಿ ಯತೋ ನ ಚಾತ್ಮನಾಂ ತತೋಽದ್ವಯತ್ವಂ ಶ್ರುತಿತೋಽವಸೀಯತೇ ॥

US-P19.011ab ಮಿಥಶ್ಚ ಭಿನ್ನಾ ಯದಿ ತೇ ಹಿ ಚೇತನಾಃ ಕ್ಷಯಸ್ತು ತೇಷಾಂ ಪರಿಮಾಣಯೋಗತಃ ।
US-P19.011cd ಧ್ರುವೋ ಭವೇದ್ ಭೇದವತಾಂ ಹಿ ದೃಷ್ಟತೋ ಜಗತ್ಕ್ಷಯಶ್ಚಾಪಿ ಸಮಸ್ತಮೋಕ್ಷತಃ ॥

US-P19.012ab ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ನ ಚ ಸೋಽಸ್ಮಿ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಯತೋಽದ್ವಯೋಽಹಂ ನ ಹಿ ಚಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ।
US-P19.012cd ಅಕಲ್ಪಿತಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಪುರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತೋ ವಿಕಲ್ಪನಾಯಾ ದ್ವಯಮೇವ ಕಲ್ಪಿತಮ್ ॥

US-P19.013ab ವಿಕಲ್ಪನಾ ಚಾಪ್ಯಭವೇ ನ ವಿದ್ಯತೇ ಸದನ್ಯದಿತ್ಯೇವಮತೋ ನ ನಾಸ್ತಿತಾ ।
US-P19.013cd ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ತವ ಚಾಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪುರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇರ್ನ ಚ ತದ್ ವಿಕಲ್ಪಿತಮ್ ॥

US-P19.014ab ಅಸದ್ ದ್ವಯಂ ತೇಽಪಿ ಹಿ ಯದ್ ಯದೀಕ್ಷತೇ ನ ದೃಷ್ಟಮಿತ್ಯೇವ ನ ಚೈವ ನಾಸ್ತಿತಾ ।
US-P19.014cd ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ಸದಸದ್ವಿಕಲ್ಪನಾ ವಿಚಾರವಚ್ ಚಾಪಿ ತಥಾದ್ವಯಂ ಚ ಸತ್ ॥

US-P19.015ab ಸದಭ್ಯುಪೇತಂ ಭವತೋಪಕಲ್ಪಿತಂ ವಿಚಾರಹೇತೋರ್ಯದಿ ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿತಾ ।
US-P19.015cd ವಿಚಾರಹಾನಾಚ್ ಚ ತಹೈವ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ನ ಚೇತ್ ತದಿಷ್ಟಂ ನಿತರಾಂ ಸದಿಷ್ಯತೇ ॥

US-P19.016ab ಅಸತ್ಸಮಂ ಚೈವ ಸದಿತ್ಯಪೀತಿ ಚೇದನರ್ಥವತ್ತ್ವಾತ್ ಖರಶೃಂಗತುಲ್ಯತಃ ।
US-P19.016cd ಅನರ್ಥವತ್ತ್ವಂ ತ್ವಸತಿ ಹ್ಯಕಾರಣಂ ನ ಚೈವ ತಸ್ಮಾನ್ ನ ವಿಪರ್ಯಯೇಽನ್ಯಥಾ ॥

US-P19.017ab ಅಸಿದ್ಧತಶ್ಚಾಪಿ ವಿಚಾರಕಾರಣಾದ್ ದ್ವಯಂ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಸೃತಂ ಹಿ ಮಾಯಯಾ ।
US-P19.017cd ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ಹಿ ಯುಕ್ತಿತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯತೀತ್ಥಂ ನ ತು ಯುಜ್ಯತೇಽನ್ಯಥಾ ॥

US-P19.018ab ವಿಕಲ್ಪನಾಚ್ ಚಾಪಿ ವಿಧರ್ಮಕಂ ಶ್ರುತೇಃ ಪುರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ವಿಕಲ್ಪಿತಂಽದ್ವಯಮ್ ।
US-P19.018cd ನ ಚೇತಿ ನೇತೀತಿ ತಥಾ ವಿಕಲ್ಪಿತಂ ನಿಷಿಧ್ಯತೇಽತ್ರಾಪ್ಯವಶೇಷಸಿದ್ಧಯೇ ॥

US-P19.019ab ಅಕಲ್ಪಿತೇಽಪ್ಯೇವಮಜಾದ್ವಯಾಕ್ಷರೇ ವಿಕಲ್ಪಯನ್ತಃ ಸದಸಚ್ ಚ ಜನ್ಮಭಿಃ ।
US-P19.019cd ಸ್ವಚಿತ್ತಮಾಯಾಪ್ರಭವಂ ಚ ತೇ ಭವಂ ಜರಾಂ ಚ ಮೃತ್ಯುಂ ಚ ನಿಯಾನ್ತಿ ಸಂತತಮ್ ॥

US-P19.020ab ಭವಾಭವತ್ವಂ ತು ನ ಚೇದವಸ್ಥಿತಿರ್ನ ತಸ್ಯ ಚಾನ್ಯಸ್ತ್ವಿತಿ ಜನ್ಮ ನಾನ್ಯಥಾ ।
US-P19.020cd ಸತೋ ಹ್ಯಸತ್ತ್ವಾದಸತಶ್ಚ ಸತ್ತ್ವತೋ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರಕಮಿತ್ಯತೋಽಪ್ಯಜಮ್ ॥

US-P19.021ab ಅಕುರ್ವದಿಷ್ಟಂ ಯದಿ ವಾಸ್ಯ ಕಾರಕಂ ನ ಕಿಂಚಿದನ್ಯನ್ ನನು ನಾಸ್ತ್ಯಕಾರಕಮ್ ।
US-P19.021cd ಸತೋ ವಿಶೇಷಾದಸತಶ್ಚ ಸಚ್ಚ್ಯುತೌ ತುಲಾನ್ತಯೋರ್ಯದ್ವದನಿಶ್ಚಯಾನ್ ನ ಹಿ ॥

US-P19.022ab ನ ಚೇತ್ ಸ ಇಷ್ಟಃ ಸದಸದ್ವಿಪರ್ಯಯಃ ಕಥಂ ಭವಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸದಸದ್ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ।
US-P19.022cd ವಿಭಕ್ತಮೇತದ್ ದ್ವಯಮಪ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ನ ಜನ್ಮ ತಸ್ಮಾಚ್ ಚ ಮನೋ ಹಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥

US-P19.023ab ಅಥಾಭ್ಯುಪೇತ್ಯಾಪಿ ಭವಂ ತವೇಚ್ಛತೋ ಬ್ರವೀಮಿ ನಾರ್ಥಸ್ತವ ಚೇಷ್ಟಿತೇನ ಮೇ ।
US-P19.023cd ನ ಹಾನವೃದ್ಧೀ ನ ಯತಃ ಸ್ವತೋಽಸತೋ ಭವೋಽನ್ಯತೋ ವಾ ಯದಿ ವಾಸ್ತಿತಾ ತಯೋಃ ॥

US-P19.024ab ಧ್ರುವಾ ಹ್ಯನಿತ್ಯಾಶ್ಚ ನ ಚಾನ್ಯಯೋಗಿನೋ ಮಿಥಶ್ಚ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಚ ತೇಷು ಯುಜ್ಯತೇ ।
US-P19.024cd ಅತೋ ನ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ಕಿಂಚಿದಿಷ್ಯತೇ ಸ್ವಯಂ ಹಿ ತತ್ತ್ವಂ ನ ನಿರುಕ್ತಿಗೋಚರಮ್ ॥

US-P19.025ab ಸಮಂ ತು ತಸ್ಮಾತ್ ಸತತಂ ವಿಭಾತವದ್ ದ್ವಯಾದ್ ವಿಮುಕ್ತಂ ಸದಸದ್ವಿಕಲ್ಪಿತಾತ್ ।
US-P19.025cd ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿತಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಮಾನಶೇಷನಿರ್ವಾಣಮುಪೈತಿ ದೀಪವತ್ ॥

US-P19.026ab ಅವೇದ್ಯಮೇಕಂ ಯದನನ್ಯವೇದಿನಾಂ ಕುತಾರ್ಕಿಕಾಣಾಂ ಚ ಸುವೇದ್ಯಮನ್ಯಥಾ ।
US-P19.026cd ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಚೇತ್ಥಂ ತ್ವಗುಣಗ್ರಹೋಽಗುಣಂ ನ ಯಾತಿ ಮೋಹಂ ಗ್ರಹದೋಷಮುಕ್ತಿತಃ ॥

US-P19.027ab ಅತೋಽನ್ಯಥಾ ನ ಗ್ರಹನಾಶ ಇಷ್ಯತೇ ವಿಮೋಹಬುದ್ಧೇರ್ಗ್ರಹ ಏವ ಕಾರಣಮ್ ।
US-P19.027cd ಗ್ರಹೋಽಪ್ಯಹೇತುರ್ಹ್ಯನಲಸ್ತ್ವನಿನ್ಧನೋ ಯಥಾ ಪ್ರಶಾನ್ತಿಂ ಪರಮಾಂ ತಥಾ ವ್ರಜೇತ್ ॥

US-P19.028ab ವಿಮಥ್ಯ ವೇದೋದಧಿತಃ ಸಮುದ್ಧೃತಂ ಸುರೈರ್ಮಹಾಬ್ಧೇಸ್ತು ಯಥಾ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ।
US-P19.028cd ತಥಾಽಮೃತಂ ಜ್ಞಾನಮಿದಂ ಹಿ ಯೈಃ ಪುರಾ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯಃ ಪರಮಿಕ್ಷಿತಂ ಚ ಯೈಃ ॥

(Prose SectionsI-III)
ಅಥ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೋಪದೇಶವಿಧಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮೋ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ
ಶ್ರದ್ದಧಾನಾನಾಮರ್ಥಿನಾಮರ್ಥಾಯ ॥ 1 ॥

ತದಿದಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸಾಧನಸಾಧ್ಯಾದನಿತ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಸ್ಮಾದ್ ವಿರಕ್ತಾಯ
ತ್ಯಕ್ತಪುತ್ರವಿತ್ತಲೋಕೈಷಣಾಯ ಪ್ರತಿಪನ್ನಪರಮಹಂಸಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಾಯ
ಶಮದಮದಯಾದಿಯುಕ್ತಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಶಿಷ್ಯಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ಶುಚಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ
ವಿಧಿವದುಪಸನ್ನಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಜಾತಿಕರ್ಮವೃತ್ತವಿದ್ಯಾಧಿಜನೈಃ ಪರೀಕ್ಷಿತಾಯ ಬ್ರೂಯಾತ್
ಪುನಃ ಪುನರ್ಯಾವದ್ ಗ್ರಹಣಂ ದೃಢೀಭವತಿ ॥ 2 ॥

ಶ್ರುತಿಶ್ಚ — oಕ़್ ಪರೀಕ್ಷ್ಯ … ತತ್ತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂcಕ़್ ಇತಿ ।
ದೃಢಗೃಹೀತಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ ಸನ್ತತ್ಯೈ ಚ ಭವತಿ । ವಿದ್ಯಾಸನ್ತತೈಶ್ಚ
ಪ್ರಾಣ್ಯನುಗ್ರಹಾಯ ಭವತಿ ನೌರಿವ ನದೀಂ ತಿತೀರ್ಷೋಃ । ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚ — oಕ़್ ಯದ್ಯಪಿ
ಅಸ್ಮಾ ಇಮಾಮದ್ಭಿಃ ಪರಿಗೃಹೀತಾಂ ಧನಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಂ ದದ್ಯಾದೇತದೇವ ತತೋ ಭೂಯಃcಕ़್ ಇತಿ
। ಅನ್ಯಥಾ ಚ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಭಾವಾತ್ — oಕ़್ ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದcಕ़್ oಕ़್
ಆಚಾರ್ಯಾದ್ ಧೈವ ವಿದ್ಯಾ ವಿದಿತಾ (ಸಾಧಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಾಪತ್) cಕ़್ oಕ़್ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ಲಾವಯಿತಾ
ತಸ್ಯ (ಸಮ್ಯಗ್) ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ಲವ ಇಹೋಚ್ಯತೇcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಶ್ಚ ॥

3 ॥

ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಗ್ರಹಣಂ ಚ ಲಿನ್ಗೈರ್ಬುದ್ಧ್ವಾ
ತದಗ್ರಹಣಹೇತೂನಧರ್ಮಲೌಕಿಕಪ್ರಮಾದನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ(ವಸ್ತು)
ವಿವೇಕವಿಷಯಾಸಂಜಾತದೃಢಪೂರ್ವಶ್ರುತತ್ವಲೋಕಚಿನ್ತಾವೇಕ್ಷಣಜಾತ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಾದೀಂಸ್ತತ್
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೈಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಹಿತೈರಪನಯೇದಕ್ರೋಧಾದಿಭಿರಹಿಂಸಾದಿಭಿಶ್ಚ
ಯಮೈರ್ಜ್ಞಾನಾವಿರುದ್ಧೈಶ್ಚ ನಿಯಮೈಃ ॥ 4 ॥

ಅಮಾನಿತ್ವಾದಿಗುಣಂ ಚ ಜ್ಞಾನೋಪಾಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾಹಯೇತ್ ॥ 5 ॥

ಆಚಾರ್ಯಾಶ್ಚೋಹಾಪೋಹಗ್ರಹಣಧಾರಣಶಮದಮದಯಾನುಗ್ರಹಾದಿಸಮ್ಪನ್ನೋ ಲಬ್ಧಾಗಮೋ
ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಭೋಗೇಷ್ವನಾಸಕ್ತಸ್ತ್ಯಕ್ತಸರ್ವಕರ್ಮಸಾಧನೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ
ಸ್ಥಿತೋಽಭಿನ್ನವೃತ್ತೋ
ದಮ್ಭದರ್ಪಕುಹಕಶಾಠ್ಯಮಾಯಾಮಾತ್ಸರ್ಯಾನೃತಾಹಂಕಾರಮಮತ್ವಾದಿದೋಷವರ್ಜಿತಃ
ಕೇವಲಪರಾನುಗ್ರಹಪ್ರಯೋಜನೋ ವಿದ್ಯೋಪಯೋಗಾರ್ಥೀ ಪೂರ್ವಮುಪದಿಶೇತ್ — oಕ़್ ಸದೇವ
ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀದೇಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂcಕ़್ oಕ़್ ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿcಕ़್ oಕ़್ ಆತ್ಮಾ ವಾ
ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್cಕ़್ oಕ़್ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮcಕ़್ ಇತ್ಯ್(ಆದ್ಯಃ)
ಆತ್ಮೈಕತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಪರಾಃ ಶ್ರುತೀಃ ॥ 6 ॥

ಉಪದಿಶ್ಯ ಚ ಗ್ರಾಹಯೇದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಂ — oಕ़್ ಯ ಆತ್ಮಾಪಹತಪಾಪ್ಮಾcಕ़್ oಕ़್
ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾದಪರೋಕ್ಷಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮcಕ़್ oಕ़್ ಯೋಽನಾತ್ಮ್ಯೇcಕ़್ oಕ़್ ಸ ವಾ ಏಷಃcಕ़್ oಕ़್
ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಃcಕ़್ oಕ़್ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೋ ಹ್ಯಜಃcಕ़್ oಕ़್ ವಿಜ್ಞಾನಘನ ಏವcಕ़್
oಕ़್ ಅನನ್ತರಮಬಾಹ್ಯಂcಕ़್ oಕ़್ ಅನ್ಯದೇವ ತದ್ ವಿದಿತಾದಥೋ ಅವಿದಿತಾತ್cಕ़್ oಕ़್ ಆಕಾಶೋ
ವೈ ನಾಮcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭಿಃ ॥ 7 ॥

ಸ್ಮೃತಿಭಿಶ್ಚ — oಕ़್ ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾcಕ़್ oಕ़್ ನಾದತ್ತೇ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪಾಪಂcಕ़್
oಕ़್ ಯಥಾಕಾಶಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂcಕ़್ oಕ़್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿcಕ़್ oಕ़್ ನ
ಸತ್ ತನ್ ನಾಸದುಚ್ಯತೇcಕ़್ oಕ़್ ಅನಾದಿತ್ವಾನ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್cಕ़್ oಕ़್ ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು
ಭೂತೇಷುcಕ़್ oಕ़್ ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಃcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ
ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಲಕ್ಷಣಾವಿರುದ್ಧಾಭಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾಸಂಸಾರಿತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಪರಾಭಿಃ ತಸ್ಯ
ಸರ್ವೇಣಾನನ್ಯತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಪರಾಭಿಶ್ಚ ॥ 8 ॥

ಏವಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಭಿರ್ಗೃಹಿತಪರಮಾತ್ಮಲಕ್ಷಣಂ ಶಿಷ್ಯಂ
ಸಂಸಾರಸಾಗರಾದುತ್ತಿತೀಷುಂ ಪೃಚ್ಛೇತ್ — ಕಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸೋಮ್ಯೇತಿ ॥ 9 ॥

ಸ ಯದಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪುತ್ರೋಽದೋನ್ವಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾಸಂ ಗೃಹಸ್ಥೋ ವೇದಾನೀಮಸ್ಮಿ
ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಟ್ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾಜ್ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಮಹಾಗ್ರಹಾದುತ್ತಿತೀಷುರಿತಿ ॥ 10 ॥

ಆಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರೂಯಾದ್ — ಇಹೈವ ತೇ ಸೋಮ್ಯ ಮೃತಸ್ಯ ಶರೀರಂ ವಯೋಭಿರದ್ಯತೇ ಮೃದ್ಭಾವಂ
ವಾಪದ್ಯತೇ ತತ್ರ ಕಥಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾದತ್ತರ್ತುಮಿಚ್ಛಸೀತಿ ॥ 11 ॥

ಸ ಯದಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಅನ್ಯೋಽಹಂ ಶರೀರಾತ್ । ಶರೀರಂ ತು ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ
ವಯೋಭಿರದ್ಯತೇ ಮೃದ್ಭಾವಮಾಪದ್ಯತೇ ಶಸ್ತ್ರಾಗ್ನ್ಯಾದಿಭಿಶ್ ಚ ವಿನಾಶ್ಯತೇ
ವ್ಯಾಧ್ಯಾಧಿಭಿಶ್ಚ ಯುಜ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಿನ್ನಹಂ ಸ್ವಸ್ವಕೃತಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಶಾತ್ ಪಕ್ಷೀ
ನೀದಮಿವ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶರೀರವಿನಾಶೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಶಾಚ್ಛರೀರಾನ್ತರಂ
ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಪೂರ್ವನೀಡವಿನಾಶೇ ಪಕ್ಷೀವ ನೀಡಾನ್ತರಮ್ । ಏವಮೇವಾಹಮನಾದೌ ಸಂಸಾರೇ
ದೇವತಿರ್ಯಞ್ಮನುಷ್ಯನಿರಯಸ್ಥಾನೇಷು ಸ್ವಕರ್ಮವಶಾದುಪಾತ್ತಂ ಶರೀರಂ ತ್ಯಜನ್ ನವಂ
ನವಂ ಚಾನ್ಯದುಪಾದದಾನೋ ಜನ್ಮಮರಣಪ್ರಬನ್ಧಚಕ್ರೇ ಘಟೀಯನ್ತ್ರವತ್ ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ
ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಃ ಕ್ರಮೇಣೇದಂ ಶರೀರಮಾಸಾದ್ಯ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಭ್ರಮಣಾದಸ್ಮಾನ್ ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ
ಭಗವನ್ತಮುಪಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಭ್ರಮಣಪ್ರಶಮಾಯೇತಿ । ತಸ್ಮಾನ್ ನಿತ್ಯ ಏವಾಹಂ
ಶರೀರಾದನ್ಯಃ । ಶರೀರಾಣ್ಯಾಗಚ್ಛನ್ತ್ಯಪಗಚ್ಛನ್ತಿ ಚ ವಾಸಾಂಷೀವ ಪುರುಷಸ್ಯೇತಿ ॥

12 ॥

ಆಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಸಾಧ್ವವಾಧೀಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಶ್ಯಸಿ । ಕಥಂ ಮೃಷಾವಾಧೀಃ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪುತ್ರೋಽದೋನ್ವಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಸಂ ಗೃಹಸ್ಥೋ ವಾ ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿ
ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಡಿತಿ ॥ 13 ॥

ಸ ಯದಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಭಗವನ್, ಕಥಮಹಂ ಮೃಷಾವಾದಿಷಮಿತಿ ॥ 14 ॥

ತಂ ಪ್ರತಿ ಬ್ರೂಯಾದಾಚಾರ್ಯಃ — ಯತಸ್ತ್ವಂ ಭಿನ್ನಜಾತ್ಯನ್ವಯಸಂಸ್ಕಾರಂ ಶರೀರಂ
ಜಾತ್ಯನ್ವಯಸಂಸ್ಕಾರವರ್ಜಿತಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾಸೀರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪುತ್ರೋಽದೋನ್ವಯ ಇತ್ಯಾದಿನಾ
ವಾಕ್ಯೇನೇತಿ ॥ 15 ॥

ಸ ಯದಿ ಪೃಚ್ಛೇತ್ — ಶೃಣು ಸೋಮ್ಯ ಯಥೇದಂ ಶರೀರಂ ತ್ವತ್ತೋ ಭಿನ್ನಂ
ಭಿನ್ನಜಾತ್ಯನ್ವಯಸಂಸ್ಕಾರಂ ತ್ವಂ ಚ ಜಾತ್ಯನ್ವಯಸಂಸ್ಕಾರವರ್ಜಿತ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಂ
ಸ್ಮಾರಯೇತ್ — ಸ್ಮರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಸೋಮ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಯಥೋಕ್ತಲಕ್ಷಣಂ
ಶ್ರಾವಿತೋಽಸಿ oಕ़್ ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಂcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿ(ಭಿಃ) ಶ್ರುತಿಭಿಃ ಸ್ಮೃತಿಭಿಶ್ಚ ।
ಲಕ್ಷಣಂ ಚ ತಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಭಿಃ ಸ್ಮೃತಿಭಿಶ್ಚ ॥ 17 ॥

ಲಬ್ಧಪರಮಾತ್ಮಲಕ್ಷಣಸ್ಮೃತಯೇ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಯೋಽಸಾವಾಕಾಶನಾಮಾ
ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮರ್ಥಾನ್ತರಭೂತೋಽಶರೀರೋಽಸ್ಥೂಲಾದಿಲಕ್ಷಣೋಽಪಹತಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣ್
ಅಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಸಂಸಾರಧರ್ಮೈರನಾಗನ್ಧಿತಃ oಕ़್ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾದಪರೋಕ್ಷಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ
… ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವಾನ್ತರಃcಕ़್ oಕ़್ ಅದೃಷ್ಟೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ಅಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾ ಅಮತೋ
ಮನ್ತಾ ಅವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜ್ಞಾತಾcಕ़್ ನಿತ್ಯವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪೋಽನನ್ತರೋಽಬಾಹ್ಯಃ oಕ़್
ವಿಜ್ಞಾನಘನ ಏವcಕ़್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶವತನನ್ತಶಕ್ತಿಃ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವಸ್ಯ,
ಅಶನಾಯಾದಿವರ್ಜಿತಃ, ಆವಿರ್ಭಾವತಿರೋಭಾವವರ್ಜಿತಶ್ಚ
ಸ್ವಾತ್ಮವಿಲಕ್ಷಣಯೋರ್ನಾಮರೂಪಯೋರ್ಜಗದ್ಬೀಜಭೂತಯೋಃ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಯೋಃ
ತತ್ತ್ವಾನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಮನಿರ್ವಚನೀಯಯೋಃ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಯೋಃ ಸದ್ಭಾವಮಾತ್ರೇಣಾಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿತ್ವಾದ್
ವ್ಯಾಕರ್ತಾವ್ಯಾಕೃತಯೋಃ ॥ 18 ॥

ತೇ ನಾಮರೂಪೇಽವ್ಯಾಕೃತೇ ಸತಿ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ತಸ್ಮಾದೇತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶನಾಮಾಕೃತೀ
ಸಂವೃತ್ತೇ । ತಚ್ ಚಾಕಾಶಾಖ್ಯಂ ಭೂತಮನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸಮ್ಭೂತಂ
ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ ಸಲಿಲಾನ್ ಮಲಮಿವ ಫೇನಮ್ । ನ ಸಲಿಲಂ ನ ಚ ಸಲಿಲಾದತ್ಯನ್ತಭಿನ್ನಂ
ಫೇನಂ । ಸಲಿಲವ್ಯತಿರೇಕೇಣದರ್ಶನಾತ್ । ಸಲಿಲಂ ತು ಸ್ವಚ್ಛಮನ್ಯತ್ ಫೇನಾನ್ ಮಲರೂಪಾತ್
। ಏವಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಮನ್ಯಃ ಫೇನಾಸ್ಥಾನೀಯಾಭ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಃ
ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತದ್ವಿಲಕ್ಷಣಃ । ತೇ ನಾಮರೂಪೇಽವ್ಯಾಕೃತೇ ಸತೀ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ಫೇನಸ್ಥಾನೀಯೇ
ಆಕಾಶನಾಮಾಕೃತೀ ಸಂವೃತ್ತೇ ॥ 19 ॥

ತತೋಽಪಿ ಸ್ಥೂಲಭಾವಮಾಪದ್ಯಮಾನೇ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ವಾಯುಭಾವಮಾಪದ್ಯೇತೇ
ತತೋಽಪ್ಯಗ್ನಿಭಾವಮಗ್ನೇರಭಾವಂ ತತಃ ಪೃಥ್ವೀಭಾವಮಿತ್ಯೇವಂಕ್ರಮೇಣ
ಪೂರ್ವಪೂರ್ವೋ(ತ್ತರೋ) ತ್ತರಾನುಪ್ರವೇಶೇನ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪೃಥಿವ್ಯನ್ತಾನ್ಯುತ್ಪನ್ನಾನಿ ।
ತತಃ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗುಣವಿಶಿಷ್ಟಾ ಪೃಥ್(ಇ) ವೀ । ಪೃಥ್(ಇ) ವ್ಯಾಶ್ಚ ಪಂಚಾತ್ಮಕ್ಯೋ
ವ್ರೀಹಿಯವಾದ್ಯಾ ಓಷಧಯೋ ಜಾಯನ್ತೇ । ತಾಭ್ಯೋ ಭಕ್ಷಿತಾಭ್ಯೋ ಲೋಹಿತಂ ಶುಕ್ರಂ ಚ
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಶರೀರಸಂಬನ್ಧಿ ಜಾಯತೇ । ತದುಭಯಂ
ಋತುಕಾಲೇಽವಿದ್ಯಾಪ್ರಯುಕ್ತಕಾಮಖಜನಿರ್ಮಥನೋದ್ಭೂತಂ ಮನ್ತ್ರಸಂಸ್ಕೃತಂ ಗರ್ಭಾಶಯೇ
ನಿಷಿಚ್ಯತೇ । ತತ್ ಸ್ವಯೋನಿರಸಾನುಪ್ರವೇಶೇನ ವಿವರ್ಧಮಾನಂ ಗರ್ಭೀಭೂತಂ ದಶಮೇ
ನವಮೇ ವಾ ಮಾಸಿ ಸಂಜಾಯತೇ ॥ 20 ॥

ತಜ್ಜಾತಂ ಲಬ್ಧನಾಮಾಕೃತಿಕಂ ಜಾತಕರ್ಮಾದಿಭಿರ್ಮನ್ತ್ರಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಪುನರುಪನಯನಸಂಸ್ಕಾರಯೋಗೇನ ಗೃಹಸ್ಥಸಂಜ್ಞಂ ಭವತಿ । ತದೇವ ಶರೀರಂ
ಪತ್ನೀಸಂಯೋಗಸಂಸ್ಕಾರಯೋಗೇನ ಗೃಹಸ್ಥಸಂಜ್ಞಂ ಭವತಿ । ತದೇವ
ವನಸ್ಥಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ತಾಪಸಸಂಜ್ಞಂ ಭವತಿ । ತದೇವ
ಕ್ರಿಯಾವಿನಿವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ಪರಿವ್ರಾಟ್ಸಂಜ್ಞಂ ಭವತಿ । ಇತ್ಯೇವಂ ತ್ವತ್ತೋ
ಭಿನ್ನಂ ಭಿನ್ನಜಾತ್ಯನ್ವಯಸಂಸ್ಕಾರಂ ಶರೀರಮ್ ॥ 21 ॥

ಮನಶ್ಚೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಾನ್ಯೇವ oಕ़್ ಅನ್ನಮಯಂ ಹಿ ಸೋಮ್ಯ ಮನಃcಕ़್
ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ ॥ 22 ॥

ಕಥಂ ಚಾಹಂ ಭಿನ್ನಜಾತ್ಯನ್ವಯಸಂಸ್ಕಾರವರ್ಜಿತ ಇತ್ಯೇತಚ್ಛೃಣು । ಯೋಽಸೌ
ನಾಮರೂಪಯೋರ್ವ್ಯಾಕರ್ತಾ ನಾಮರೂಪಧರ್ಮವಿಲಕ್ಷಣಃ ಸ ಏವ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್
ಸೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಶರೀರಂ ಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಕಾರಧರ್ಮವರ್ಜಿತೋ ನಾಮರೂಪ ಇಹ
ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಽನ್ಯೈರದೃಷ್ಟಃ ಸ್ವಯಂ ಪಶ್ಯಂಸ್ತಥಾಽಶ್ರುತಃ ಶೃಣ್ವನ್ನಮತೋ
ಮನ್ವಾನೋಽವಿಜ್ಞಾತೋ ವಿಜಾನಂ — oಕ़್ ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರೋ ನಾಮಾನಿ
ಕೃತ್ವಾಭಿವದನ್ ಯದಾಸ್ತೇcಕ़್ ಇತಿ । ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ ಶ್ರುತಯಃ ಸಹಸ್ರಶಃ oಕ़್ ತತ್
ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್cಕ़್ oಕ़್ ಅನ್ತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂcಕ़್ oಕ़್ ಸ
ಏಷ ಇಹ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃcಕ़್ oಕ़್ ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾcಕ़್ oಕ़್ ಸ ಏತಮೇವ ಸೀಮಾನಂ
ವಿದಾರ್ಯೈತಯಾ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಪದ್ಯತcಕ़್ oಕ़್ ಏಷ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂಢೋಽತ್ಮಾcಕ़್
oಕ़್ ಸೇಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತ ಹನ್ತಾಹಮಿಮಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ದೇವತಾಃcಕ़್ oಕ़್ ಅಶರೀರಂ
ಶರೀರೇಷುcಕ़್ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ॥ 23 ॥

ಸ್ಮೃತಯೋಽಪಿ oಕ़್ ಆತ್ಮೈವ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃcಕ़್ oಕ़್ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹೀcಕ़್ oಕ़್
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿcಕ़್ oಕ़್ ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷುcಕ़್ oಕ़್
ಉಪದ್ರಷ್ಟಾನುಮನ್ತಾ ಚcಕ़್ oಕ़್ ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃcಕ़್ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ । ತಸ್ಮಾಜ್
ಜಾತ್ಯನ್ವಯಸಂಸ್ಕಾರವರ್ಜಿತಸ್ತ್ವಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ॥ 24 ॥

ಸ ಯದಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಅನ್ಯ ಏವಾಹಮಜ್ಞಃ ಸುಖೀ ದುಃಖೀ ಬದ್ಧಃ ಸಂಸಾರೀ, ಅನ್ಯೋಽಸೌ
ಮದ್ವಿಲಕ್ಷಣೋಽಸಂಸಾರೀ ದೇವಃ, ತಮಹಂ
ಬಲ್ಯುಪಹಾರನಮಸ್ಕಾರಾದಿಭಿರ್ವರ್ಣಶ್ರಮಕರ್ಮಭಿಶ್ಚಾರಾಧ್ಯ
ಸಂಸಾರಸಾಗರಾದುತ್ತಿತೀರ್ಷುರಸ್ಮಿ ಕಥಮಹಂ ಸ ಏವೇತಿ ॥ 25 ॥

ಆಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ನೈವಂ ಸೋಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧತ್ವಾದ್
ಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತೇಃ । ಕಥಂ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಾ ಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತಿರಿತ್ಯತ ಆಹ — oಕ़್
ಅನ್ಯೋಽಸಾವನ್ಯೋಽಹಮಸ್ಮೀತಿ ನ ಸ ವೇದcಕ़್ oಕ़್ ಮೃತ್ಯೋಃ ಸ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಯ ಇಹ
ನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿcಕ़್ ಇತ್ಯೇವಮಾದ್ಯಾಃ ॥ 26 ॥

ಏತಾ ಏವ ಶ್ರುತಯೋ ಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತೇಃ ಸಂಸಾರಗಮನಂ ದರ್ಶಯನ್ತಿ ॥ 27 ॥

ಅಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತೇಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ದರ್ಶಯನ್ತಿ ಸಹಸ್ರಶಃ — oಕ़್ ಸ ಆತ್ಮಾ ತತ್
ತ್ವಮಸಿcಕ़್ ಇತಿ ಪರಮಾತ್ಮಭಾವಂ ವಿಧಾಯ oಕ़್ ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದcಕ़್
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ oಕ़್ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂcಕ़್ ಇತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ದರ್ಶಯನ್ತ್ಯಭೇದವಿಜ್ಞಾನಾದೇವ
ಸತ್ಯಸನ್ಧಸ್ಯಾತಸ್ಕರಸ್ಯೇವ ದಾಹಾದ್ಯಭಾವದೃಷ್ಟಾನ್ತೇನ ಸಂಸಾರಾಭಾವಂ ದರ್ಶಯನ್ತಿ
ಭೇದದರ್ಶನಾದಸತ್ಯಾಭಿಸನ್ಧಸ್ಯ ಸಂಸಾರಗಮನಂ ದರ್ಶಯನ್ತಿ ತಸ್ಕರಸ್ಯೇವ
ದಾಹಾದಿದೃಷ್ಟಾನ್ತೇನ ॥ 28 ॥

oಕ़್ ತ ಇಹ ವ್ಯಾಘ್ರೋ ವಾcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಚಾಭೇದದರ್ಶನಾತ್ oಕ़್ (ಸ) ಸ್ವರಾಡ್ ಭವತಿcಕ़್
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತದ್ವಿಪಈತೇನ ಭೇದದರ್ಶನೇನ ಸಂಸಾರಗಮನಂ ದರ್ಶಯನ್ತಿ — oಕ़್ ಅಥ
ಯೇಽನ್ಯಥಾತೋ ವಿದುರನ್ಯರಾಜಾನಸ್ತೇ ಕ್ಷಯ್ಯಲೋಕಾ ಭವನ್ತಿcಕ़್ ಇತಿ ಪ್ರತಿಶಾಖಮ್ ।
ತಸ್ಮಾನ್ ಮೃಷೈವಾವಾದೀಃ — ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪುತ್ರೋಽದೋನ್ವಯಃ ಸಂಸಾರೀ ಪರಮಾತ್ಮವಿಲಕ್ಷಣ
ಇತಿ ॥ 29 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರತಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಭೇದದರ್ಶನಸ್ಯ ಭೇದವಿಷಯತ್ವಾಚ್ ಚ ಕರ್ಮೋಪಾದಾನಸ್ಯ,
ಕರ್ಮಸಾಧನತ್ವಾಚ್ ಚ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದೇಃ ಕರ್ಮಸಾಧನೋಪಾದಾನಸ್ಯ
ಪರಮಾತ್ಮಾಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಕೃತೋ ವೇದಿತವ್ಯಃ । ಕರ್ಮಣಾಂ
ತತ್ಸಾಧನಾನಾಂ ಚ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದೀನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ ।
ಸಂಸಾರಿಣೋ ಹಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಧೀಯನ್ತೇ ತತ್ಸಾಧನಾನಿ ಚ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದೀನಿ ನ
ಪರಮಾತ್ಮನೋಽಭೇದದರ್ಶಿನಃ । ಭೇದದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಚ ತತೋಽನ್ಯತ್ವಮ್ ॥ 30 ॥

ಯದಿ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರ್ತವ್ಯಾನಿ ನ ನಿವರ್ತಯಿಷಿತಾನಿ ಕರ್ಮಸಾಧನಾಸಮ್ಬನ್ಧಿನಃ
ಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತಜಾತ್ಯಾಶ್ರಮಾದ್ಯಸಮ್ಬನ್ಧಿನಶ್ಚ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನೈವಾಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತಿಂ
ನಾವಕ್ಷ್ಯತ್ oಕ़್ ಸ ಆತ್ಮಾ ತತ್ ತ್ವಮಸಿcಕ़್
ಇತ್ಯೇವಮಾದಿಭಿರ್ನಿಶ್ಚಿತರೂಪೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತಿನಿನ್ದಾಂ ಚ ನಾಭ್ಯಧಾಸ್ಯತ್ oಕ़್
ಏಷ ನಿತ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯcಕ़್ oಕ़್ ಅನನ್ವಾಗತಂ ಪುಣ್ಯೇನಾನನ್ವಾಗತಂ ಪಾಪೇನcಕ़್
oಕ़್ ಅತ್ರ ಸ್ತೇನೋಽಸ್ತೇನcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ॥ 31 ॥

ಕರ್ಮಾಸಮ್ಬನ್ಧರೂಪತ್ವಂ ಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತವರ್ಣಾದ್ಯಸಮ್ಬನ್ಧರೂಪತಾಂ (ಚ) ನಾಭ್ಯಧಾಸ್ಯತ್
ಕರ್ಮಾಣಿ (ಚ) ಕರ್ಮಸಾಧನಾನಿ (ಚ) ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದೀನಿ ಯದ್ಯಪರಿತಿತ್ಯಾಜಯಿಷಿತಾನಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಸಸಾಧನಂ ಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವ್ಯಂ ಮುಮುಕ್ಷುಣಾ ಪರಮಾತ್ಮಾಭೇದದರ್ಶನವಿರೋಧಾತ್
। ಆತ್ಮಾ ಚ ಪರ ಏವೇತಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯೋ ಯಥಾಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ ॥ 32 ॥

ಸ ಯದಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಭಗವ್ನ್ ದಹ್ಯಮಾನೇ ಛಿದ್ಯಮಾನೇ ವಾ ದೇಹೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ವೇದನಾ,
ಅಶನಾಯಾದಿನಿಮಿತ್ತಂ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದುಃಖಂ ಮಮ । ಪರಶ್ಚಾತ್ಮಾ oಕ़್ ಅಪಹತಪಾಪ್ಮಾ
ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ಸೋಽಪಿಪಾಸಃcಕ़್ ಸರ್ವಸಂಸಾರಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ
ಶ್ರೂಯತೇ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಷು ಸ್ಮೃತಿಷು ಚ । ಕಥಂ
ತದ್ವಿಲಕ್ಷಣೋಽನೇಕಸಂಸಾರಧರ್ಮಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮತ್ವೇನ ಮಾಂ ಚ
ಸಂಸಾರಿಣಂ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವೇನಾಗ್ನಿಮಿವ ಶೀತತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇಯಮ್ । ಸಂಸಾರಿ ಚ ಸನ್
ಸರ್ವಾಭ್ಯುದಯನಿಃಶ್ರೇಯಸಸಾಧನೇಽಧಿಕೃತೋಽಭ್ಯುದಯನಿಃಶ್ರೇಯಸಸಾಧನಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ
ತತ್ಸಾಧನನಾನಿ ಚ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದೀನಿ ಕಥಂ ಪರಿಯಜೇಯಮಿತಿ ॥ 33 ॥

ತಂ ಪ್ರತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಯದವೋಚೋ ದಹ್ಯಮಾನೇ ವಾ ದೇಹೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ವೇದನೋಪಲಭ್ಯತೇ
ಮಮೇತಿ ತದಸತ್ । ಕಸ್ಮಾತ್ । ದಹ್ಯಮಾನೇ ಛಿದ್ಯಮಾನ ಇವ ವೃಕ್ಷ
ಉಪಲಬ್ಧುರುಪಲಭ್ಯಮಾನೇ ಕರ್ಮಣಿ ಶರೀರೇ ದಾಹಚ್ಛೇದವೇದನಾಯಾ ಉಪಲಭ್ಯಮಾನತ್ವಾದ್
ದಾಹಾದಿಸಮಾನಾಶ್ರಯೈವ ವೇದನಾ । ಯತ್ರ ಹಿ ದಾಹಃ ಛೇದೋ ವಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತತ್ರೈವ
ವ್ಯಪದಿಶತಿ ದಾಹಾದಿವೇದನಾಂ ಲೋಕೋ ನ ದಾಹಾದ್ಯುಪಲಬ್ಧರೀತಿ । ಕಥಮ್ । ಕ್ವ ತೇ
ವೇದನೇತಿ ಪೃಷ್ಟಃ ಶಿರಸಿ ಮೇ ವೇದನೋರಸ್ಯುದರ ಇತಿ ಯತ್ರ ದಾಹಾದಿಸ್ತತ್ರ
ವ್ಯಪದಿಶತಿ ನೋಪಲಬ್ಧರೀತಿ । ಯದ್ಯುಪಲಬ್ಧರಿ ವೇದನಾ ಸ್ಯಾದ್ ವೇದನಾನಿಮಿತ್ತಂ ವಾ
ದಾಹಚ್ಛೇದಾದಿ ವೇದನಾಶ್ರಯತ್ವೇನೋಪದಿಶೇದ್ ದಾಹಾದ್ಯಾಶ್ರಯವತ್ ॥ 34 ॥

ಸ್ವಯಂ ಚ ನೋಪಲಭ್ಯೇತ ಚಕ್ಷುರ್ಗತರೂಪವತ್ । ತಸ್ಮಾದ್
ದಾಹಚ್ಛೇದಾದಿಸಮಾನಾಶ್ರಯತ್ವೇನೋಪಲಭ್ಯಮಾನತ್ವಾದ್ ದಾಹಾದಿವತ್ ಕರ್ಮಭೂತೈವ ವೇದನಾ ।
ಭಾವರೂಪತ್ವಾಚ್ ಚ ಸಾಶ್ರಯಾ ತಂಡುಲಪಾಕವತ್ । ವೇದನಾಸಮಾನಾಶ್ರಯ ಏವ ತತ್ಸಂಸ್ಕಾರಃ ।
ಸ್ಮೃತಿಸಮಾನಕಾಲ ಏವೋಪಲಭ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ । ವೇದನಾವಿಷಯಸ್ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಿಷಯಶ್ಚ
ದ್ವೇಷೋಽಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಸಮಾನಾಶ್ರಯ ಏವ । ತಥಾ ಚೋಕ್ತಂ — oಕ़್ ರೂಪಸಂಸ್ಕಾರತುಲ್ಯಾಧಿ
ರಾಗದ್ವೇಷೌ ಭಯಂ ಚ ಯತ್ । ಗೃಹ್ಯತೇ ಧೀಶ್ರಯಂ ತಸ್ಮಾಜ್ ಜ್ಞಾತಾ ಶುದ್ಧೋಽಭಯಃ
ಸದಾcಕ़್ ॥ 35 ॥

ಕಿಮಾಶ್ರಯಃ ಪುನಾ ರೂಪಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಾದಯ ಇತಿ । ಉಚ್ಯತೇ । ಯತ್ರ ಕಾಮಾದಯಃ । ಕ್ವ ಪುನಸ್ತೇ
ಕಾಮಾದಯಃ । oಕ़್ ಕಾಮಃ ಸಂಕಲ್ಪೋ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇರ್ಬುದ್ಧಾವೇವ ।
ತತ್ರೈವ ರೂಪಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಾದಯೋಽಪಿ oಕ़್ ಕಸ್ಮಿನ್ ನು ರೂಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾನೀತಿ
ಹೃದಯೇcಕ़್ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ । oಕ़್ ಕಾಮಾ ಯೇಽಸ್ಯ ಹೃದಿ ಶ್ರಿತಾಃcಕ़್ oಕ़್ ತೀರ್ಣೋ ಹಿcಕ़್
oಕ़್ ಅಸಂಗೋ ಹ್ಯಯಂcಕ़್ oಕ़್ ತದ್ ವಾ ಅಸ್ಯೈತದತಿಚ್ಛನ್ದಾಃcಕ़್
ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಶತೇಭ್ಯಃ oಕ़್ ಅವಿಕಾರ್ಯೋಽಯಮುಚ್ಯತೇcಕ़್ oಕ़್ ಅನಾದಿತ್ವಾನ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್cಕ़್
ಇತ್ಯಾದಿ — ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಾದಿ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯೈವ ವಿಷಯಸ್ಯ ಧರ್ಮೋ ನಾತ್ಮನ ಇತಿ —
ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಕರ್ಮಸ್ಥೈವಾಶುದ್ಧಿರ್ನಾತ್ಮಸ್ಥಾ ಇತಿ ॥ 36 ॥

ಅತೋ ರೂಪಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಾದ್ಯಶುದ್ಧಿಸಂಬನ್ಧಾಭಾವಾನ್ ನ ಪರಸ್ಮಾದಾತ್ಮನೋ ವಿಲಕ್ಷಣಸ್ತ್ವಮಿತಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧಾಭಾವಾದ್ ಯುಕ್ತಂ ಪರ ಏವಾತ್ಮಾಹಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತುಂ — oಕ़್
ತದಾತ್ಮಾನಮೇವಾವೇದ್ (ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ) cಕ़್ oಕ़್ ಏಕಧೈವಾನುಮ್ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂcಕ़್ oಕ़್
ಅಹಮೇವಾಧಸ್ತಾತ್cಕ़್ oಕ़್ ಆತ್ಮೈವಾಧಸ್ತಾತ್cಕ़್ oಕ़್ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯೇತ್cಕ़್ oಕ़್
ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವcಕ़್ oಕ़್ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದಯಮಾತ್ಮಾcಕ़್ oಕ़್ ಸ ಏಷೋ
(‘ಕಲಃ) cಕ़್ oಕ़್ ಅನನ್ತರಮಬಾಹ್ಯಂcಕ़್ oಕ़್ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೋ ಹ್ಯಜಃcಕ़್ oಕ़್
ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂcಕ़್ oಕ़್ ಏತಯಾ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಪದ್ಯತcಕ़್ oಕ़್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಸ್ಯ
ನಾಮಧೇಯಾನಿcಕ़್ oಕ़್ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮcಕ़್ oಕ़್ ತಸ್ಮಾದ್ ವಾcಕ़್ oಕ़್
ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರವಿಶತ್cಕ़್ oಕ़್ ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗುಢಃcಕ़್ oಕ़್
ಅಶರೀರಂ ಶರೀರೇಷುcಕ़್ oಕ़್ ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇcಕ़್ oಕ़್ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ತಂ
ಜಾಗರಿತಾನ್ತಂcಕ़್ oಕ़್ ಸ ಮ ಆತ್ಮೇತಿ ವಿದ್ಯಾತ್cಕ़್ oಕ़್ ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿcಕ़್
oಕ़್ ತದೇಜತಿ ತನ್ ನೈಜತಿcಕ़್ oಕ़್ ವೇನಸ್ತತ್ ಪಶ್ಯನ್cಕ़್ oಕ़್ ತದೇವಾಗ್ನಿಃcಕ़್ oಕ़್
ಅಹಂ ಮನುರಭವಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚcಕ़್ oಕ़್ ಅನ್ತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂcಕ़್ oಕ़್
ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯcಕ़್ oಕ़್ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮಾ ತತ್ ತ್ವಮಸಿcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ ॥

37 ॥

ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಶ್ಚ — oಕ़್ ಪೂಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ … ಗುಹಾಶಯಸ್ಯcಕ़್ oಕ़್ ಆತ್ಮೈವ
ದೇವತಾಃcಕ़್ oಕ़್ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇcಕ़್ oಕ़್ ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷುcಕ़್ oಕ़್
ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಮ್ಪನ್ನೇcಕ़್ oಕ़್ ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷುcಕ़್ oಕ़್ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಂcಕ़್
ಇತ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ, ಏಕ ಏವಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಸರ್ವ) ಸಂಸಾರಧರ್ಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ತ್ವಮಿತಿ
ಸಿದ್ಧಮ್ ॥ 38 ॥

ಸ ಯದಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಯದಿ ಭಗವನ್ oಕ़್ ಅನನ್ತರೋಽಬಾಹ್ಯಃcಕ़್ oಕ़್ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೋ
ಹ್ಯಜಃcಕ़್ oಕ़್ ಕೃತ್ಸ್ನಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವcಕ़್ ಸೈನ್ಧವಘನವದಾತ್ಮಾ
ಸರ್ವಮೂರ್ತಿಭೇದವರ್ಜಿತ ಆಕಾಶವದೇಕರಸಃ ಕಿಮಿದಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇ ವಾ ಸಾಧ್ಯಂ
ಸಾಧನಂ (ವಾ) ಸಾಧಕಶ್ಚೇತಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಂ
ವಾದಿಶತವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಿಷಯ ಇತಿ ॥ 39 ॥

ಆಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ — ಅವಿದ್ಯಾಕೃತಮೇತದ್ ಯದಿದಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇ ವಾ
ಪರಮಾರ್ಥತಸ್ತ್ವೇಕ ಅವಾತ್ಮಾ ಅವಿದ್ಯಾದೃಷ್ಟೇರನೇಕವದವಭಾಸತೇ
ತಿಮಿರದೃಷ್ಟ್ಯಾನೇಕಚನ್ದ್ರವತ್ । oಕ़್ ಯತ್ರ ವಾನ್ಯದಿವ ಸ್ಯಾತ್cಕ़್ oಕ़್ ಯತ್ರ ಹಿ
ದ್ವೈತಮಿವ ಭವತಿ ಇತರ ಇತರಂ ಪಶ್ಯತಿcಕ़್ oಕ़್ ಮೃತ್ಯೋಃ ಸ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿcಕ़್
oಕ़್ ಅಥ ಯತ್ರಾನುಅತ್ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಚ್ಛೃಣೋತ್ಯನ್ಯದ್ ವಿಜಾನಾತಿ ತದಲ್ಪಂ … ಅಥ
ಯದಲ್ಪಂ ತನ್ ಮರ್ತ್ಯಂcಕ़್ ಇತಿ oಕ़್ ವಾಚಾರಮ್ಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂcಕ़್ (oಕ़್
ಅನೃತಂcಕ़್ ) oಕ़್ ಅನ್ಯೋಽಸಾವನ್ಯೋಽಹಂcಕ़್ ಇತಿ
ಭೇದದರ್ಶನನಿನ್ದೋಪಪತ್ತೇರವಿದ್ಯಾಕೃತಂ ದ್ವೈತಂ oಕ़್ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂcಕ़್ oಕ़್
ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯcಕ़್ oಕ़್ ಕೋ ಮೋಹಃ ಕಃ ಶೋಕಃcಕ़್ ಇತ್ಯಾದ್ಯೇಕತ್ವವಿಧಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಶ್ಚೇತಿ
॥ 40 ॥

ಯದ್ಯೇವಂ ಭಗವನ್, ಕಿಮರ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾದಿಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ
ಪ್ರಲಯಶ್ಚೇತಿ ॥ 41 ॥

ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ — ಅವಿದ್ಯಾವತ ಉಪಾತ್ತಶರೀರಾದಿಭೇದಸ್ಯೇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಯೋಗಿನಮಾತ್ಮಾನಂ
ಮನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಸಾಧನೈರೇವೇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಪರಿಹಾರೋಪಾಯವಿವೇಕಮಜಾನತ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಂ
ಚಾನಿಷ್ಟಪರಿಹಾರಂ ಚೇಚ್ಛತಃ ಶನೈಸ್ತದ್ವಿಷಯಮಜ್ಞಾನಂ ನಿವರ್ತಯತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ
ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾದಿಭೇದಂ ವಿಧತ್ತೇ । ಅನಿಷ್ಟರೂಪಃ ಸಂಸಾರೋ ಹಿ ಸ ಇತಿ ತದ್
ಭೇದದೃಷ್ಟಿಮೇವಾವಿದ್ಯಾಂ ಸಂಸಾರಮೂಲಮುನ್ಮೂಲಯತಿ
ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಲಯಾದ್ಯೇಕತ್ವೋಪಪತ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನೇನ ॥ 42 ॥

ಅವಿದ್ಯಾಯಾಮುನ್ಮೂಲ್ತಿತಾಯಾಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿನ್ಯಾಯೇಭ್ಯಃ oಕ़್ ಅನನ್ತರಮಬಾಹ್ಯಂcಕ़್ oಕ़್
ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೋ ಹ್ಯಜಃcಕ़್ ಸೈಧವಘನವತ್ oಕ़್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವcಕ़್
ಏಕರಸ ಆತ್ಮಾ ಆಕಾಶವತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇತ್ಯತ್ರೈವೈಕಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ
ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನೋ ಭವತಿ ನ
ಸಾಧ್ಯಸಾಧನೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಲಯಾದಿಭೇದೇನಾಶುದ್ಧಿಗನ್ಧೋಽಪ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ॥ 43 ॥

ತಚ್ ಚೈತತ್ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶನಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತುಮಿಚ್ಛತಾ
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದ್ಯಭಿಮಾನಕೃತಪಾಂಕ್ತರೂಪಪುತ್ರವಿತ್ತಲೋಕೈಷಣಾದಿಭ್ಯೋ ವ್ಯುತ್ಥಾನಂ
ಕರ್ತವ್ಯಮ್ । ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರತ್ಯಯವಿರೋಧಾತ್ ತದಭಿಮಾನಸ್ಯ
ಭೇದದರ್ಶನಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥೋಪಪತ್ತಿಶ್ಚೋಪಪದ್ಯತೇ । ನ
ಹ್ಯೇಕಸ್ಮಿನ್ನಾತ್ಮನ್ಯಸಂಸಾರಿತ್ವಬುದ್ಧೌ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ಯಾಯೋತ್ಪಾದಿತಾಯಾಂ ತದ್ವಿಪರೀತಾ
ಬುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ । ನ ಹ್ಯ್ ಅಗ್ನೌ ಶಿತತ್ವಬುದ್ಧಿಃ, ಶರೀರೇ ವಾಜರಾಮರಣಬುದ್ಧಿಃ ।
ತಸ್ಮಾದವಿದ್ಯಾಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ತತ್ಸಾಧನಾನಾಂ ಚ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದೀನಾಂ
ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶನಿಷ್ಟೇನ ತ್ಯಾಗಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ॥ 44 ॥

ಇತಿ ಶಿಷ್ಯಪ್ರತಿಬೋಧನ(ವಿಧಿ) ಪ್ರಕರಣಮ್ ॥ 1 ॥

ಸುಖಮಾಸೀನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಟಂ ಕಶ್ಚಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಜನ್ಮಮರಣಲಕ್ಷಣಾತ್
ಸಂಸಾರಾನ್ ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವಿಧಿವದುಪಸನ್ನಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ — ಭಗವನ್, ಕಥಮಹಂ
ಸಂಸಾರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಿಷ್ಯೇ । ಶರೀರೇನ್ದ್ರಿಯವಿಷಯವೇದನಾವಾನ್ ಜಾಗರಿತೇ ದುಃಖಮನುಭವಾಮಿ
ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇಽನುಭವಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸುಷುಪ್ತಿಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯಾ ವಿಶ್ರಮ್ಯ । ಕಿಮಯಮೇವ
ಮಮ ಸ್ವಭಾವಃ, ಕಿಂ ವಾನ್ಯಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಸತೋ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇತಿ । ಯದಿ ಸ್ವಭಾವೋ ನ ಮೇ
ಮೋಕ್ಷಾಶಾ ಸ್ವಭಾವಸ್ಯಾವರ್ಜನೀಯತ್ವಾತ್ । ಅಥ ನೈಮಿತ್ತಿಕೋ ನಿಮಿತ್ತಪರಿಹಾರೇ ಸ್ಯಾನ್
ಮೋಕ್ಷೋಪಪತ್ತಿಃ ॥ 45 ॥

ತಂ ಗುರುರುವಾಚ — ಶೃಣು ವತ್ಸ ನ ತವಾಯಂ ಸ್ವಭಾವಃ । ನೈಮಿತ್ತಿಕಃ ॥ 46 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ — ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಮ್, ಕಿಂ ವಾ ತಸ್ಯ ನಿವರ್ತಿಕಮ್, ಕೋ ವಾ ಮಮ
ಸ್ವಭಾವಃ, ಯಸ್ಮಿನ್ ನಿಮಿತ್ತೇ ನಿವರ್ತಿತೇ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾಭಾವಃ, ರೋಗನಿಮಿತ್ತನಿವೃತ್ತಾವಿವ
ರೋಗೀ ಸ್ವಭಾವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇಯೇತಿ ॥ 47 ॥

ಗುರುರುವಾಚ — ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಂ ವಿದ್ಯಾ ತಸ್ಯಾ ನಿವರ್ತಿಕಾ, ಅವಿದ್ಯಾಯಾಂ ನಿವರ್ತಾಯಾಂ
ತನ್ನಿಮಿತ್ತಾಭಾವಾನ್ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಜನ್ಮಮರಣಲಕ್ಷಣಾತ್ ಸಂಸಾರಾತ್ ಸ್ವಪ್ನಜಾಗ್ರದ್ದುಃಖಂ ಚ
ನಾನುಭವಿಷ್ಯಸೀತಿ ॥ 48 ॥

ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ — ಕಾ ಸಾವಿದ್ಯಾ ಕಿಂವಿಷಯಾ ವಾ ವಿದ್ಯಾ ಚ ಕಾವಿದ್ಯಾನಿವರ್ತಿಕಾ ಯಯಾ
ಸ್ವಭಾವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇಯೇತಿ ॥ 49 ॥

ಗುರುರುವಾಚ — ತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಸನ್ತಮಸಂಸಾರಿಣಂ ಸಂಸಾರ್ಯಹಮಸ್ಮೀತಿ ವಿಪರೀತಂ
ಪ್ರತಿಪದ್ಯಸೇ, ಅಕರ್ತಾರಂ ಸನ್ತಂ ಕರ್ತೇತಿ, ಅಭೋಕ್ತಾರಂ ಸನ್ತಂ ಭೋಕ್ತೇತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಂ
ಚಾವಿದ್ಯಮಾನಮಿತಿ, ಇಯಮವಿದ್ಯಾ ॥ 50 ॥

ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ –ಯದ್ಯಪ್ಯಹಂ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ತಥಾಪಿ ನ ಪರಮಾತ್ಮಾ ।
ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಲಕ್ಷಣಃ ಸಂಸಾರೋ ಮಮ ಸ್ವಭಾವಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಭಿಃ
ಪ್ರಮಾಣೈರನುಭೂಯಮಾನತ್ವಾತ್ । ನಾವಿದ್ಯಾನಿಮಿತ್ತಃ, ಅವಿದ್ಯಾಯಾಃ
ಸ್ವಾತ್ಮವಿಷಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಮಾನ್ಯಸ್ಮಿನ್ನನ್ಯಧರ್ಮಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾ । ಯಥಾ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ರಜತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯಾಂ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಯಥಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಪುರುಷಂ
ಸ್ಥಾಣಾವಧ್ಯಾರೋಪಯತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ವಾ ಸ್ಥಾಣುಂ ಪುರುಷೇ । ನಾಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ವಾಪ್ರಸಿದ್ಧೇ । ನ ಚಾತ್ಮನ್ಯನಾತ್ಮಾನಮಧ್ಯಾರೋಪಯತಿ, ಆತ್ಮನೋಽಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್
। ತಥಾತ್ಮನಮನಾತ್ಮನಿ, ಆತ್ಮನೋಽಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದೇವ ॥ 51 ॥

ತಂ ಗುರುರುವಾಚ — ನ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ । ನ ಹಿ ವತ್ಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಏವಾಧ್ಯಾರೋಪಯತೀತಿ ನಿಯನ್ತುಂ ಶಕ್ಯಮ್ । ಆತ್ಮನ್ಯಧ್ಯಾರೋಪಣದರ್ಶನಾತ್ । ಗೌರೋಽಹಂ
ಕೃಷ್ಣೋಽಹಮಿತಿ ದೇಹಧರ್ಮಸ್ಯಾಹಂಪ್ರತ್ಯಯವಿಷಯಸ್ಯ ಚ ದೇಹೇಽಯಮಹಮಸ್ಮೀತಿ ॥

52 ॥

ಶಿಷ್ಯ ಆಹ — ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏವ ತರ್ಹ್ಯಾತ್ಮಾಹಂಪ್ರತ್ಯಯವಿಷಯತಯಾ ದೇಹಶ್ಚಾಯಮಿತಿ ।
ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಯೋರೇವ ದೇಹಾತ್ಮನೋರಿತರೇತರಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾ(ತ್)
ಸ್ಥಾಣುಪುರುಷಯೋಃ ಶುಕ್ತಿಕಾರಜತಯೋರಿವ । ತತ್ರ ಕಂ ವಿಶೇಷಮಾಶ್ರಿತ್ಯ
ಭಗವತೋಕ್ತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಯೋರಿತರೇತರಾಧ್ಯಾರೋಪಣೇತಿ ನಿಯನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತ ಇತಿ ॥ 53 ॥

ಗುರುರುವಾಚ — ಶೃಣು । ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧೌ ದೇಹಾತ್ಮಾನೌ ನ ತು ಸ್ಥಾಣುಪುರುಷಾವಿವ
ವಿವಿಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯವಿಷಯತಯಾ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧೌ । ಕಥಂ ತರ್ಹಿ । ನಿತ್ಯಮೇವ
ನಿರನ್ತರಾವಿವಿಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯವಿಷಯತಯಾ । ನ ಹ್ಯಯಂ ದೇಹೋಽಯಮಾತ್ಮೇತಿ ವಿವಿಕ್ತಾಭ್ಯಾಂ
ಪ್ರತ್ಯಯಾಭ್ಯಾಂ ದೇಹಾತ್ಮಾನೌ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಯತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ । ಅತ ಏವ ಹಿ ಮೋಮುಹ್ಯತೇ ಲೋಕ
ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿಷಯೇ, ಏವಮಾತ್ಮಾ ನೈವಮಾತ್ಮೇತಿ । ಇಮಂ ವಿಶೇಷಮಾಶ್ರಿತ್ಯಾವೋಚಂ ನೈವಂ
ಶಕ್ಯಮಿತಿ ॥ 54 ॥

ನನ್ವವಿದ್ಯಾಧ್ಯಾರೋಪಿತಂ (ಯತ್ರ) ಯತ್ ತದಸತ್ (ತತ್ರ) ದೃಷ್ಟಂ ಯಥಾ ರಜತಂ
ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ, ಸ್ಥಾನೌ ಪುರುಷಃ ರಜ್ಜ್ವಂ ಸರ್ಪಃ, ಆಕಾಶೇ ತಲಮಲಿನತ್ವಮಿತ್ಯಾದಿ ।
ತಥಾ ದೇಹಾತ್ಮನೋರಪಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ನಿರನ್ತರಾವಿವಿಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯತಯೇತರೇತರಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾ
ಕೃತಾ ಸ್ಯಾತ್ ತದಿತರೇತರಯೋರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಯಥಾ
ಶುಕ್ತಿಕಾದಿಷ್ವವಿದ್ಯಾಧ್ಯಾರೋಪಿತಾನಾಂ ರಜತಾದೀನಾಂ ನಿತ್ಯಮೇವಾತ್ಯನ್ತಾಸತ್ತ್ವಂ,
ತದ್ವಿಪರೀತಾನಾಂ ಚ ವಿಪರೀತೇಷು ತದ್ವದ್ ದೇಹಾತ್ಮನೋರಸತ್ತ್ವಂ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ ।
ತಚ್ಚಾನಿಷ್ಟಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧಾತ್ । ತಸ್ಮಾದ್ ದೇಹಾತ್ಮಾನೌ
ನಾವಿದ್ಯಯೇತರೇತರಸ್ಮಿನ್ನಧ್ಯಾರೋಪಿತೌ । ಕಥಂ ತರ್ಹಿ । ವಂಶಸ್ತಮ್ಭವನ್
ನಿತ್ಯಸಂಯುಕ್ತೌ ॥ 55 ॥

ನ । ಅನಿತ್ಯತ್ವಪರಾರ್ಥತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಸಂಹತತ್ವಾತ್ (ಪರಾರ್ಥತ್ವಮನಿತ್ಯತ್ವಂ ಚ)
ವಂಶಸ್ತಮ್ಭಾದಿವದೇವ । ಕಿಂ ಚ ಯಸ್ತು ಪರೈರ್ದೇಹೇನ ಸಂಹತಃ ಆತ್ಮಾ ಸ ಸಂಹತತ್ವಾತ್
ಪರಾರ್ಥಃ । ತೇನಾಸಂಹತಃ ಪರೋಽನ್ಯೋ ನಿತ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಸ್ತಾವತ್ ॥ 56 ॥

ತಸ್ಯಾಸಂಹತಸ್ಯ ದೇಹೇ ದೇಹಮಾತ್ರತಯಾಧ್ಯಾರೋಪಿತತ್ವೇನಾಸತ್ತ್ವಾನಿತ್ಯತ್ವಾದಿದೋಷಪ್ರಸಂಗೋ
ಭವತಿ । ತತ್ರ ನಿರಾತ್ಮಕೋ ದೇಹ ಇತಿ ವೈನಾಶಿಕಪಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿದೋಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 57 ॥

ನ । ಸ್ವತ ಏವಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಸ್ಯ್ಯೇವಾಸಂಹತತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ಸರ್ವೇಣಾಸಂಹತಃ
ಸನ್ನಾತ್ಮೇತಿ ನ ನಿರಾತ್ಮಕೋ ದೇಹಾದಿಃ ಸರ್ವಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಯಥಾ ಚಾಕಾಶಂ ಸರ್ವೇಣಾಸಂಹತಮಿತಿ
ನ ನಿರಾಕಾಶಂ ಭವತಿ, ಏವಮ್ । ತಸ್ಮಾನ್ ನ ವೈನಾಶಿಕಪಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿದೋಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥

58 ॥

ಯತ್ ಪುನರುಕ್ತಂ ದೇಹಸ್ಯಾತ್ಮನ್ಯಸತ್ತ್ವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ತನ್ನ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಭಿರಾತ್ಮನಿ ದೇಹಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾನುಪಲಬ್ಧೇಃ । ನ ಹ್ಯಾತ್ಮನಿ ಕುಂಡೇ ಬದರಂ
ಕ್ಷಿರೇ ಸರ್ಪಿಃ ತಿಲೇ ತೈಲಂ ಭಿತ್ತೌ ಚಿತ್ರಮಿವ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಭಿರ್ದೇಹ ಉಪಲಭ್ಯತೇ
। ತಸ್ಮಾನ್ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧಃ ॥ 59 ॥

ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧಾತ್ಮನಿ ದೇಹಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾ ದೇಹೇ ಚಾತ್ಮಾರೋಪಣಾ ॥ 60 ॥

ನಾಯಂ ದೋಷಃ । ಸ್ವಭಾವ(ಪ್ರ) ಸಿದ್ಧತ್ವಾದಾತ್ಮನಃ । ನ ಹಿ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕಸಿದ್ಧಾವೇವಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾ ನ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾವಿತಿ ನಿಯನ್ತುಂ ಶಕ್ಯಮಾಕಾಶೇ
ತಲಮಲಾದ್ಯಧ್ಯಾರೋಪಣದರ್ಶನಾತ್ ॥ 61 ॥

ಕಿಂ ಭಗವ್ನ್ ದೇಹಾತ್ಮನೋರಿತರೇತರಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾ ದೇಹಾದಿಸಂಧಾತಕೃತಾಥವಾತ್ಮಕೃತೇತಿ
॥ 62 ॥

ಗುರುರುವಾಚ — ಯದಿ ದೇಹಾದಿಸಂಘಾತಕೃತಾ ಯದಿ ವಾತ್ಮಕೃತಾ ಕಿಂ ತವ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 63 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಿಷ್ಯ ಆಹ — ಯದ್ಯಹಂ ದೇಹಾದಿಸಂಘಾತಮಾತ್ರಃ ತತೋ ಮಮಾಚೇತನತ್ವಾತ್
ಪರಾರ್ಥತ್ವಮಿತಿ ನ ಮತ್ಕೃತಾ ದೇಹಾತ್ಮನೋರಿತರೇತರಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾ । ಅಥಾಹಮಾತ್ಮಾ
ಪರೋಽನ್ಯಃ ಸಂಘಾತಾತ್ ಚಿತಿಮತ್ತ್ವಾತ್ ಸ್ವರ್ಥ ಇತಿ ಮಯೈವ ಚಿತಿಮತಾತ್ಮನ್ಯಧ್ಯಾರೋಪಣಾ
ಕ್ರಿಯತೇ ಸರ್ವಾನರ್ಥಬೀಜಭೂತಾ ॥ 64 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ಗುರುರುವಾಚ — ಅನರ್ಥಬೀಜಭೂತಾಂ ಚೇತ್ ಮಿಥ್ಯಾಧ್ಯಾರೋಪಣಾಂ ಜಾನೀಷೇ ಮಾ
ಕಾರ್ಷೀಸ್ತರ್ಹಿ ॥ 65 ॥

ನೈವ ಭಗವನ್ ಶಕ್ನೋಮಿ ನ ಕರ್ತುಮ್ । ಅನ್ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಽಹಂ ನ ಸ್ವತನ್ತ್ರ
ಇತಿ ॥ 66 ॥

ನ ತರ್ಹ್ಯಚಿತಿಮತ್ತ್ವಾತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಸ್ತ್ವಮ್ । ಯೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಽಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಪ್ರವರ್ತಸೇ ಸ
ಚಿತಿಮಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಃ ಸಂಘಾತ ಏವ ತ್ವಂ ॥ 67 ॥

ಯದ್ಯಚೇತನೋಽಹಂ ಕಥಂ ಸುಖದುಃಖವೇದನಾಂ ಭವದುಕ್ತಂ ಚ ಜಾನಾಮಿ ॥ 68 ॥

ಗುರುರುವಾಚ — ಕಿಂ ಸುಖದುಃಖವೇದನಾಯಾ ಮದುಕ್ತಾಚ್ಚಾನ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಕಿಂ ವಾನನ್ಯ ಏವೇತಿ ॥

69 ॥

ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ — ನಾಹಂ ತಾವದನನ್ಯಃ । ಕಸ್ಮಾತ್ । ಯಸ್ಮಾತ್ ತದುಭಯಂ ಕರ್ಮಭೂತಂ
ಘಟಾದಿಮಿವ ಜಾನಾಮಿ । ಯದ್ಯನನ್ಯೋಽಹಂ ತೇನ ತದುಭಯಂ ನ ಜಾನೀಯಾಂ ಕಿಂ ತು ಜಾನಾಮಿ
ತಸ್ಮಾದನ್ಯಃ । ಸುಖದುಃಖವೇದನಾವಿಕ್ರಿಯಾ ಚ ಸ್ವಾರ್ಥೈವ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತ್ವದುಕ್ತಂ ಚ
ಸ್ಯಾತ್ ಅನನ್ಯತ್ವೇ ನ ಚ ತಯೋಃ ಸ್ವಾರ್ಥತಾ ಯುಕ್ತಾ । ನ ಹಿ
ಚನ್ದನಕಂಟಕಕೃತೇ ಸುಖದುಃಖೇ ಚನ್ನ್ದನಕಂಟಕಾರ್ಥೇ ಘಟೋಪಯೋಗೋ ವಾ ಘಟಾರ್ಥಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ತದ್ವಿಜ್ಞಾತುರ್ಮಮ ಚನ್ದನಾದಿಕೃತೋಽರ್ಥಃ । ಅಹಂ ಹಿ ತತೋಽನ್ಯಃ
ಸಮಸ್ತಮರ್ಥಂ ಜಾನಾಮಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾರೂಢಮ್ ॥ 70 ॥

ತಂ ಗುರುರುವಾಚ — ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಸ್ವಾರ್ತಸ್ತ್ವಂ ಚಿತಿಮತ್ತ್ವಾನ್ ನ ಪರೇಣ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ
ಚಿತಿಮತಶ್ಚಿತಿಮದರ್ಥತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ ಸಮತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಯೋರಿವ ।
ನಾಪ್ಯಚಿತಿಮದರ್ಥತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ ಸಮತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಯೋರಿವ । ನಾಪ್ಯಚಿತಿಮದರ್ಥತ್ವಂ
ಚಿತಿಮತೋ ಭವತಿ ಅಚಿತಿಮತೋಽಚಿತಿಮತ್ತ್ವಾದೇವ ಸ್ವಾರ್ಥಸಂಬನ್ಧಾನುಪಪತ್ತೇಃ ।
ನಾಪ್ಯಚಿತಿಮತೋರನ್ಯೋನ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಮ್ । ನ ಹಿ ಕಾಷ್ಠಕುಡ್ಯೇಽನ್ಯೋನ್ಯಾರ್ಥಂ
ಕುರ್ವಾತೇ ॥ 71 ॥

ನನು ಚಿತಿಮತ್ತ್ವೇ ಸಮೇಽಪಿ ಭೃತ್ಯಸ್ವಾಮಿನೋರನ್ಯೋನ್ಯಾರ್ಥತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಮ್ ॥ 72 ॥

ನೈವಮಗ್ನೇರುಷ್ಣಪ್ರಕಾಶವತ್ ತವ ಚಿತಿಮತ್ತ್ವಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ । ದರ್ಶಿತಶ್ಚ
ದೃಷ್ಟಾನ್ತಃ ಪ್ರಕಾಶಯೋರಿವೇತಿ । ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾರೂಢಮೇವ
ಸರ್ವಮುಪಲಭಸೇಽಗ್ನ್ಯುಷ್ಣಪ್ರಕಾಶತುಲ್ಯೇನ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯಚಿತನ್ಯಸ್ವರೂಪೇಣ । ಯದಿ
ಚೈವಮಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವದಾ ನಿರ್ವಿಷೇಶತ್ವಮಭ್ಯುಪಗಚ್ಛಸಿ । ಕಿಮಿತ್ಯೂಚಿವಾನ್ ಸುಷುಪ್ತೇ
ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಯೋರ್ದುಃಖಮನುಭವಾಮಿ । ಕಿಮಯಮೇವ ಮಮ ಸ್ವಭಾವಃ
ಕಿಂ ವಾ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇತಿ ಚ । ಕಿಮಸೌ ವ್ಯಾಮೋಹಽಪಗತಃ ಕಿಂ ವಾ ನ ॥ 73 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ — ಭಗವನಪಗತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದ್ ವ್ಯಾಮೋಹಃ ಕಿಂ ತು ಮಮ
ಕೂಟಸ್ಥತಾಯಾಂ ಸಂಶಯಃ । ಕಥಮ್ । ಶಬ್ದಾದಿನಾಂ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಅಚೇತನತ್ವಾತ್ ।
ಶಬ್ದಾದ್ಯಾಕಾರಪ್ರತ್ಯಯೋತ್ಪತ್ತೇಸ್ತು ತೇಷಂ ।
ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮಿತರೇತರವ್ಯಾವೃತ್ತವಿಶೇಷಣಾನಾಂ ನೀಲಪೀತಾದ್ಯಾಕಾರವತಾಂ
ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧ್ಯಸಂಭವಾತ್ । ತಸ್ಮಾದ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾರನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ ಗಮ್ಯತ ಇತಿ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾರವಚ್ಛಬ್ದಾದ್ಯಾಕಾರತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ । ತಥಾ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮಪ್ಯಹಂ
ಪ್ರತ್ಯಯಾಲಮ್ಬನವಸ್ತುಭೇದಾನಾಂ ಸಂಹತತ್ವಾದಚೈತನ್ಯೋಪಪತ್ತೇಃ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಾಸಂಭವಾತ್
ಸ್ವರೂಪವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗ್ರಾಹಕಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವೇನ ಸಿದ್ಧಿಃ ಶಬ್ದಾದಿವದೇವ । ಅಸಂಹತತ್ವೇ ಸತಿ
ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಸ್ವಾರ್ಥೋಽಪ್ಯಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ ನೀಲಪೀತಾದ್ಯಾಕಾರಾಣಾಮುಪಲಬ್ಧೇತಿ
ವಿಕ್ರಿಯಾವಾನೇವ ಕೂಟಸ್ಥ ಇತಿ ಸಂಶಯಃ ॥ 74 ॥

ತಂ ಗುರುರುವಾಚ — ನ ಯುಕ್ತಸ್ತವ ಸಂಶಯಃ । ಯತಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ
ನಿಯಮೇನಾಶೇಷತ ಉಪಲ್ಬ್ಧೇರೇವಾಪರಿಣಾಮಿತ್ವಾತ್ ಕೂಟಸ್ಥತ್ವಸಿದ್ಧೌ
ನಿಶ್ಚಯಹೇತುಮೇವಾಶೇಷಚಿತ್ತಪ್ರಚಾರೋಪಲಬ್ಧಿಂ ಸಂಶಯಹೇತುಮಾತ್ಥ । ಯದಿ ಹಿ ತವ
ಪರಿಣಾಮಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾತಶೇಷಸ್ವವಿಷಯಚಿತ್ತಪ್ರಚಾರೋಪಲಬ್ಧಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ಚಿತ್ತಸ್ಯೇವ
ಸ್ವವಿಷಯೇ ಯಥಾ ಚೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಸ್ವವಿಷಯೇಷು । ನ ಚ ತಥಾತ್ಮನಸ್ತವ
ಸ್ವವಿಷಯೈಕದೇಶೋಪಲಬ್ಧಿಃ । ಅತಃ ಕೂಟಸ್ಥತೈವ ತವೇತಿ ॥ 75 ॥

ತತ್ರಾಹ — ಉಪಲಬ್ಧಿರ್ನಾಮ ಧಾತ್ವ್ವರ್ಥೋ ವಿಕ್ರಿಯೈವ ಉಪಲಬ್ಧುಃ ಕೂ3ಅಸ್ಥ್(ಆತ್ಮ್) ಅತಾ
ಚೇತಿ ವಿರುದ್ಧಮ್ ॥ 76 ॥

ನ । ಧಾತ್ವರ್ಥವಿಕೄಯಾಯಾಮುಪಲಬ್ಧ್ಯುಪಚಾರಾತ್ । ಯೋ ಹಿ ಬೌದ್ಧಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸ
ಧಾತ್ವರ್ಥೋ ವಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮನ ಉಪಲಬ್ಧಿಶಬ್ದೇನೋಪಚರ್ಯತೇ । ಯಥಾ ಛಿದಿಕ್ರಿಯಾ
ದ್ವೈಧೀಭಾವಫಲಾವಸಾನೇತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥತ್ವೇನೋಪಚರ್ಯತೇ ತದ್ವತ್ ॥ 77 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಿಷ್ಯ ಆಹ — ನನು ಭಗವನ್ ಮಮ ಕೂಟಸ್ಥತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನಂ
ಪ್ರತ್ಯಸಮರ್ಥೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಃ । ಕಥಮ್ । ಛಿದಿಃ ಛೇದ್ಯವಿಕೄಯಾವಸಾನೋಪಚರ್ಯತೇ
ಯಥಾ ಧಾತ್ವರ್ಥತ್ವೇನ ತಥೋಪಲಬ್ಧಿಶಬ್ದೋಪಚರಿತೋಽಪಿ ಧಾತ್ವರ್ಥೋ ಬೌದ್ಧಪ್ರತ್ಯಯ
ಆತ್ಮನ ಉಪಲಬ್ದ್ಝಿವಿಕ್ರಿಯಾವಸಾನಶ್ಚೇನ್ ನಾತ್ಮನಃ ಕೂಟಸ್ಥತಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ
ಸಮರ್ಥಃ ॥ 78 ॥

ಗುರುರುವಾಚ — ಸತ್ಯಂ ಏವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಯದ್ಯುಪಲಬ್ಧ್ಯುಪಲಬ್ಧ್ರೋರ್ವಿಶೇಷಃ ।
ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿಮಾತ್ರ ಏವ ಹಿ ಉಪಲಬ್ಧಾ । ನ ತು ತಾರ್ಕಿಕಸಮಯ ಇವಾನ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿರನ್ಯ
ಉಪಲಬ್ಧಾ ಚ ॥ 79 ॥

ನನೂಪಲಬ್ಧಿಫಲಾವಸಾನೋ ಧಾತ್ವರ್ಥಃ ಕಥಮಿತಿ ॥ 80 ॥

ಉಚ್ಯತೇ — ಶ್ರ್ನು, ಉಪಲಬ್ಧ್ಯಾಭಾಸಫಲಾವಸಾನ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಕಿಂ ನ ಶ್ರುತಂ ತ್ವಯಾ । ನ
ತ್ವಾತ್ಮನೋ ವಿಕ್ರಿಯೋತ್ಪಾದನಾವಸಾನ ಇತಿ ಮಯೋಕ್ತಮ್ ॥ 81 ॥

ಶಿಷ್ಯ ಆಹ — ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಕೂಟಸ್ಥೇ
ಮಯ್ಯಶೇಷಸ್ವವಿಷಯಚಿತ್ತಪ್ರಚಾರೋಪಲಬ್ಧೃತ್ವಮಿತ್ಯಾತ್ಥ ॥ 82 ॥

ತಂ ಗುರುರುವಾಚ — ಸತ್ಯಮೇವಾವೋಚಂ ತೇನೈವ ಕೂಟಸ್ಥತಾಮಬ್ರುವಂ ತವ ॥ 83 ॥

ಯದ್ಯೇವಂ ಭಗವನ್ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿಸ್ವರೂಪೇ ಮಯಿ
ಶಬ್ದಾದ್ಯಾಕಾರಬೌದ್ಧಪ್ರತ್ಯಯೇಷು
ಮತ್ಸ್ವರೂಪೋಪಲಬ್ಧ್ಯಾಭಾಸಫಲಾವಸಾನವತ್ಸೂತ್ಪದ್ಯಮಾನೇಷು ಕಸ್ತ್ವಪರಾಧೋ ಮಮ ॥ 84 ॥

ಸತ್ಯಂ ನಾಸ್ತ್ಯಪರಾಧಃ ಕಿಂ ತ್ವವಿದ್ಯಾಮಾತ್ರಸ್ತು ಅಪರಾಧ ಇತಿ ಪ್ರಾಗೇವಾವೋಚಮ್ ॥ 85 ॥

ಯದಿ ಭಗವನ್ ಸುಷುಪ್ತ ಇವ ಮಮ ವಿಕ್ರಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಥಂ ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಿತೇ ॥ 86 ॥

ತಂ ಗುರುರುವಾಚ — ಕಿಂ ತ್ವನುಭೂಯೇತೇ ತ್ವಯಾ ಸ(ನ್) ತತಮ್ ॥ 87 ॥

ಬಾಢಮನುಭವಾಮಿ ಕಿಂ ತ್ವ್ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ನ ತು ಸನ್ತತಮ್ ॥ 88 ॥

(ತಂ) ಗುರುರುವಾಚ — ಆಗನ್ತುಕೇ ತ್ವೇತೇ ನ ತವಾತ್ಮಭೂತೇ । ಯದಿ ತವಾತ್ಮಭೂತೇ
ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವತ್ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧೇ ಸನ್ತತೇ ಏವ ಸ್ಯಾತಾಮ್ । ಕಿಂ ಚ ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಿತೇ ನ
ತವಾತ್ಮಭೂತೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಾತ್ ವಸ್ತ್ರಾದಿವತ್ । ನ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ತತ್
ತದ್ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ದೃಷ್ಟಂ । ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಿತೇ ತು ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರತ್ವಾದ್ ವ್ಯಭಿಚರತಃ ।
ಸುಷುಪ್ತೇ ಚೇತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ವ್ಯಭಿಚರೇತ್ ತನ್ ನಷ್ಟಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಾ ಬಾಧ್ಯಮೇವ
ಸ್ಯಾತಾಗನ್ತುಕಾನಾಂ ಅತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಮುಭಯಾತ್ಮಕತ್ವದರ್ಶನಾತ್ ಯಥಾ ಧನವಸ್ತ್ರಾದೀನಾಂ
ನಾಶೋ ದೃಷ್ಟಃ ಸ್ವಪ್ನಭ್ರಾನ್ತಿಲಬ್ಧಾನಾಂ ತ್ವಭಾವೋ ದೃಷ್ಟಃ ॥ 89 ॥

ನನ್ವೇವಂ ಭಗವನ್ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪಮಪ್ಯಾಗನ್ತುಕಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಿತಯೋರಿವ
ಸುಷುಪ್ತೇಽನುಪಲಬ್ಧೇಃ । ಅಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪೋ ವಾ ಸ್ಯಾಮಹಮ್ ॥ 90 ॥

ನ ಪಶ್ಯ ತದನುಪಪತ್ತೇಃ । ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪಂ ಚೇದಾಗನ್ತುಕಂ ಪಶ್ಯಸಿ ಪಶ್ಯ ।
ನೈತದ್ ವರ್ಶಶತೇನಾಪ್ಯುಪಪತ್ತ್ಯಾ ಉಪಪತ್ತ್ಯಾ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ನುಮೋ ವಯಮನ್ಯೋ
ವಾಚೈತನ್ಯೋಽಪಿ । (ತಸ್ಯ) ಸಂಹತತ್ವಾತ್ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಮನೇಕತ್ವಂ ನಾಶಿತತ್ವಂ ಚ ನ
ಕೇನಚಿದುಪಪತ್ತ್ಯಾ ವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಮ್ । ಅಸ್ವಾರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧ್ಯಭಾವಾದಿತ್ಯವೋಚಾಮ ।
ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ತ್ವಾತ್ಮನಃ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧೇರನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷತ್ವಂ ನ ಕೇನಚಿದ್ ವಾರಯಿತುಂ
ಶಕ್ಯಮವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ॥ 91 ॥

ನನು ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ದರ್ಶಿತೋ ಮಯಾ ಸುಷುಪ್ತೇ ನ ಪಶ್ಯಾಮೀತಿ ॥ 92 ॥

ನ । ವ್ಯಾಹತತ್ವಾತ್ । ಕಥಂ ವ್ಯಾಘಾತಃ । ಪಶ್ಯತಸ್ತವ ನ ಪಶ್ಯಾಮೀತಿ ವ್ಯಾಹತಂ
ವಚನಮ್ । ನ ಹಿ ಕದಾಚಿದ್ ಭಗವನ್ ಸುಷುಪ್ತೇ ಮಯಾ ಚೈತನ್ಯಮನ್ಯದ್ ವಾ ಕಿಂಚಿದ್
ದೃಷ್ಟಂ । ಪಶ್ಯಂಸ್ತರ್ಹಿ ಸುಷುಪ್ತೇ ತ್ವಂ । ಯಸ್ಮಾದ್ ದೃಷ್ಟಮೇವ ಪ್ರತಿಷೇಧಸಿ ನ
ದೃಷ್ಟಿಂ । ಯಾ ತವ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತಚ್ ಚೈತನ್ಯಮಿತಿ ಮಯೋಕ್ತಂ । ಯಯಾ ತ್ವಂ ವಿದ್ಯಮಾನಯಾ
ನ ಕಿಂಚಿದ್ ದೃಷ್ಟಮಿತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಸಿ ಸಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತಚ್ ಚೈತನ್ಯಂ । ತರ್ಹಿ
ಸರ್ವತ್ರಾವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ವತ ಏವ ನ ಪ್ರಮಾಣಾಪೇಕ್ಷಂ ।
ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಹಿ ಪ್ರಮಾತುರನ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತಿಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಾಪೇಕ್ಷಾ ।
ಯಾ ತ್ವನ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಯ ಸಾ ಹಿ ನಿತ್ಯೈವ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವಭಾವಾ ।
ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವೇ ವಾ ನ ತಾಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಾಪೇಕ್ಷಾ ತತ್ಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ।
ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶನಮುಷ್ಣತ್ವಂ ವಾ ಲೋಹೋದಕಾದಿಷು ಪರತೋಽಪೇಕ್ಷ್ಯತೇಽಗ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ
ಅತತ್ಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ನಾಗ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಾದೀನಾಂ ತದಪೇಕ್ಷಾ ಸರ್ವದಾ ತತ್ಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ॥ 93 ॥

ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಏವ ಪ್ರಮಾ ಸ್ಯಾನ್ ನ ನಿತ್ಯತ್ವ ಇತಿ ಚೇತ್ ॥ 94 ॥

ನ । ಅವಗತೇರ್ನಿತ್ಯತ್ವಾನಿತ್ಯತ್ವಯೋರ್ವಿಶೇಷಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ನ ಹ್ಯವಗತೇಃ
ಪ್ರಮಾತ್ವೇಽನಿತ್ಯಾವಗತಿಃ ಪ್ರಮಾ ನ ನಿತ್ಯೇತಿ ವಿಶೇಷೋಽವಗಮ್ಯತೇ ॥ 95 ॥

ನಿಯಾಯಾಂ ಪ್ರಮಾತುರಪೇಕ್ಷಾಭಾವಃ । ಅನಿತ್ಯಾಯಾಂ ತು ಯತ್ನಾನ್ತರಿತತ್ವಾದವಗತಿರಪೇಕ್ಷ್ಯತ
ಇತಿ ವಿಶೇಷಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇತ್ ॥ 96 ॥

ಸಿದ್ಧಾ ತರ್ಹ್ಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಮಾತುಃ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಮಾಣನಿರಪೇಕ್ಷತಯೈವೇತಿ ॥ 97 ॥

ಅಭಾವೇಽಪ್ಯಪೇಕ್ಷಾಭಾವಃ ನಿತ್ಯತ್ವಾದಿತಿ ಚೇತ್ । ನ । ಅವಗತೇರೇವಾತ್ಮನಿ ಏವಾತ್ಮನಿ
ಸದ್ಭಾವಾದಿತಿ ಪರಿಹೃತಮೇತತ್ ॥ 98 ॥

ಪ್ರಮಾತುಶ್ಚೇತ್ ಪ್ರಮಾಣಾಪೇಕ್ಷಾಸಿದ್ಧಿಃ ಕಸ್ಯ ಪ್ರಮಿತ್ಸಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಯಸ್ಯ ಪ್ರಮಿತ್ಸಾ ಸ ಏವ
ಪ್ರಮಾತಾಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ । ತದೀಯಾ ಚ ಪ್ರಮಿತ್ಸಾ ಪ್ರಮೇಯವಿಷಯೈವ ನ ಪ್ರಮಾತೃವಿಷಯಾ
। ಪ್ರಮಾತೃವಿಷಯತ್ವೇಽನವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಪ್ರಮಾತುಸ್ತದಿಚ್ಛಾಯಾಶ್ಚ ತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಃ
ಪ್ರಮಾತಾ ತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯ ಇತಿ । ಏವಮೇವೇಚ್ಛಾಯಾಃ ಪ್ರಮಾತೃವಿಷಯತ್ವೇ ।
ಪ್ರಮಾತುರಾತ್ಮನೋಽವ್ಯವಹಿತತ್ವಾಚ್ ಚ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಃ । ಲೋಕೇ ಹಿ ಪ್ರಮೇಯಂ ನಾಮ
ಪ್ರಮಾತುರಿಚ್ಛಾಸ್ಮೃತಿಪ್ರಯತ್ನಪ್ರಮಾಣಜನ್ಮವ್ಯವಹಿತಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಥಾವಗತಿಃ
ಪ್ರಮೇಯವಿಷಯಾ ದೃಷ್ಟಾ । ನ ಚ ಪ್ರಮಾತುಃ ಪ್ರಮಾತಾ ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಕೇನಚಿದ್
ವ್ಯವಹಿತಃ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯ ಇಚ್ಛಾದೀನಾಮನ್ಯತಮೇನಾಪಿ । ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ
ಸ್ಮರ್ತವ್ಯವಿಷಯಾ ನ ಸ್ಮರ್ತೃವಿಷಯಾ । ತಥೇಚ್ಛಾಯಾ ಇಷ್ಟವಿಷಯತ್ವಮೇವ
ನೇಚ್ಛಾವದ್ವಿಷಯತ್ವಮ್ । ಸ್ಮರ್ತ್ರಿಚ್ಛಾವದ್ವಿಷಯತ್ವೇಽಪಿ ಹ್ಯುಭಯೋರನವಸ್ಥಾ
ಪೂರ್ವವದಪ್ರಿಹಾರ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 99 ॥

ನನು ಪ್ರಮಾತೃವಿಷಯಾವಗತ್ಯನುತ್ಪತ್ತಾವನವಗತ ಏವ ಪ್ರಮಾತಾ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇತ್ ॥ 100 ॥

ನ ಅವಗನ್ತುರವಗತೇರವಗನ್ತವ್ಯವಿಷಯತ್ವಾತ್ । ಅವಗನ್ತೃವಿಷಯತ್ವೇ ಚಾನವಸ್ಥಾ
ಪೂರ್ವವತ್ ಸ್ಯಾತ್ । ಅವಗತಿಶ್ಚಾತ್ಮನಿ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿರನ್ಯತೋಽನಪೇಕ್ಷೈವ
ಸಿದ್ಧಾ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಾದ್ಯುಷ್ಣಪ್ರಕಾಶವದಿತಿ ಪೂರ್ವಮೇವ ಪ್ರಸಾಧಿತಮ್ ।
ಅವಗತೇಶ್ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷಃ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯನಿತ್ಯತ್ವ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಾರ್ಥತಾನುಪಪತ್ತಿಃ
ಕಾರ್ಯಕರಣ(ಸಂಘಾತ) ವತ್ ಸಂಹತತ್ವಾತ್ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ದೋಷವತ್ತ್ವಂ ಚಾವೋಚಾಮ । ಕಥಂ
। ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷಃ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯನಿತ್ಯತ್ವೇ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿವ್ಯವಧಾನಾತ್ ಸಂಹತತ್ವಂ ।
ತತಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯಜ್ಯೋತಿಷಃ ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಚ್
ಚೋರ್ಧ್ವಮಾತ್ಮನ್ಯೇವಾಭಾವಾತ್ ಚಕ್ಷುರಾದೀನಾಮಿವ ಸಂಹತತ್ವಾತ್ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಯದಾ ಚ
ತದುತ್ಪನ್ನಮಾತ್ಮನಿ ವಿದ್ಯತೇ ನ ತದಾತ್ಮನಃ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಂ । ತದ್ಭಾವಾಭಾವಾಪೇಕ್ಷಾ
ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋಃ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಪರಾರ್ಥತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ । ತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನೋಽನ್ಯನಿರಪೇಕ್ಷಮೇವ
ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯಜ್ಯೋತಿಷ್ಟ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ॥ 101 ॥

ನನ್ವೇವಂ ಸತಿ ಅಸತಿ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವೇ ಕಥಂ ಪ್ರಮಾತುಃ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಮ್ ॥ 102 ॥

ಉಚ್ಯತೇ — ಪ್ರಮಾಯಾ ನಿತ್ಯತ್ವೇಽನಿತ್ಯತ್ವೇ ಚ ರೂಪವಿಶೇಷಾಭಾವಾತ್ । ಅವಗತಿರ್ಹಿ ಪ್ರಮಾ
। ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮೃತೀಚ್ಛಾದಿಪೂರ್ವಿಕಾಯಾ ಅನಿತ್ಯಾಯಃ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯಾಯಾ ವಾ ನ (ಸ್ವ)
ರೂಪವಿಶೇಷೋ ವಿದ್ಯತೇ । ಯಥಾ ಧಾತ್ವರ್ಥಸ್ಯ ತಿಷ್ಟತ್ಯಾದೇಃ ಫಲಸ್ಯ
ಗತ್ಯಾದಿಪೂರ್ವಕಸ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ಯಾಪೂರ್ವಸ್ಯ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ವಾ ರೂಪವಿಶೇಷೋ ನಾಸ್ತೀತಿ ತುಲ್ಯೋ
ವ್ಯಪದೇಶೋ ದೃಷ್ಟಃ — ತಿಷ್ಟನ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಾಃ ತಿಷ್ಟನ್ತಿ ಪರ್ವತಾ ಇತ್ಯಾದಿ । ತಥಾ
ನಿತ್ಯಾವಗತಿಸ್ವರೂಪೇಽಪಿ ಪ್ರಮಾತರಿ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವವ್ಯಪದೇಶೋ ನ ವಿರುಧ್ಯತೇ
ಫಲಸಾಮಾನ್ಯಾದಿತಿ ॥ 103 ॥

ಅತ್ರಾಹ ಶಿಷ್ಯಃ — ನಿತ್ಯಾವಗತಿಸ್ವರೂಅಸ್ಯಾತ್ಮನೋಽವಿಕ್ರಿಯತ್ವಾತ್
ಕಾರ್ಯಕರಣೈರಸಂಹತ್ಯ ತಕ್ಷಾದೀನಾಮಿವ ವಾಸ್ಯಾದಿಭಿಃ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನೋಪಪದ್ಯತೇ,
ಅಸಂಹತಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಚ ಕಾರ್ಯಕರಣೋಪಾದಾನೇಽನವಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ । ತಕ್ಷಾದೀನಾಂ ತು
ಕಾರ್ಯಕರಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವ ಸಂಹತತ್ವಮಿತಿ ವಾಸ್ಯಾದ್ಯುಪಾದಾನೇ ನಾನವಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॥ 104 ॥

ಇಹ ತ್ವಸಂಹತಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಕರಣಾನುಪಾದಾನೇ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನೋಪಪದ್ಯತ ಇತಿ
ಕರಣಮುಪಾದೇಯಮ್, ತದುಪಾದಾನಮಪಿ ವಿಕ್ರಿಯೈವೇತಿ ತತ್ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಾನ್ತರಮುಪಾದೇಯಮ್,
ತದುಪಾದಾನೇಽಪ್ಯನ್ಯದಿತಿ ಪ್ರಮಾತುಃ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯೇಽನವಸ್ಥಾಪರಿಹಾರ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚ
ಕ್ರಿಯೈವಾತ್ಮಾನಂ ಕಾರಯತಿ, ಅನಿರ್ವರ್ತಿತಾಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಾಭಾವಾತ್ । ಅಥಾನ್ಯದಾತ್ಮಾನಮುಪೇತ್ಯ
ಕ್ರಿಯಾಂ ಕಾರಯತೀತಿ ಚೇತ್ । ನ । ಅನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧತ್ವಾವಿಷಯತ್ವಾದ್ಯನುಪಪತ್ತೇಃ । ನ
ಹ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯದಚೇತನಂ ವಸ್ತು ಸ್ವಪ್ರಮಾಣಕಂ ದೃಷ್ಟಮ್ ।
ಶಬ್ದಾದಿಸರ್ವಮೇವಾವಗತಿಫಲಾವಸಾನಪ್ರತ್ಯಯಪ್ರಮಿತಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಅವಗತಿಶ್ಚೇದಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸೋಽಪ್ಯಾತ್ಮೈವಾಸಂಹತಃ ಸ್ವಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾನ್ ನ ಪರಾರ್ಥಃ
ನ ಚ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯವಿಷಯಾಣಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾನ್ ನ ಪರಾರ್ಥಃ । ನ ಚ
ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯವಿಷಯಾಣಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥತಾಮವಗನ್ತುಂ
ಶಕ್ನುಮೋಽವಗತ್ಯವಸಾನಪ್ರತ್ಯಯಾಪೇಕ್ಷಸಿದ್ಧಿದರ್ಶನಾತ್ ॥ 105 ॥

ನನು ದೇಹಸ್ಯಾವಗತೌ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರತ್ಯಯಾನ್ತರಮಪೇಕ್ಷತೇ ॥ 106 ॥

ಬಾಢಂ ಜಾಗ್ರತ್ಯೇವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಮೃತಿಸುಷುಪ್ತ್ಯೋಸ್ತು ದೇಹಸ್ಯಾಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣಾಪೇಕ್ಷಯೈವ ಸಿದ್ಧಿಃ । ತಥೈವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ । ಬಾಹ್ಯಾ ಏವ ಹಿ
ಶಬ್ದಾದಯೋ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾಕಾರಪರಿಣತಾ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣಾಪೇಕ್ಷಯೈವ (ಹಿ)
ಸಿದ್ಧಿಃ । ಸಿದ್ಧಿರಿತಿ ಚ ಪ್ರಮಾಣಫಲಮವಗತಿಮವೋಚಾಮ ಸಾ ಚಾವಗತಿಃ ಕೂಟಸ್ಥಾ
ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೇತಿ ಚ ॥ 107 ॥

ಅತ್ರಾಹ ಚೋದಕಃ — ಅವಗತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಫಲಂ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪೇತಿ ಚ
ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಮ್ । ಇತ್ಯುಕ್ತವನ್ತಮಾಹ — ನ ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ । ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ।
ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯಾಪಿ ಸತೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರತ್ಯಯಾನ್ತೇ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಾದರ್ಥ್ಯಾತ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯಾನಿತ್ಯತ್ವೇಽನಿತ್ಯೇವ ಭವ್ತಿ । ತೇನ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ
ಫಲಮಿತ್ಯುಪಚರ್ಯತೇ ॥ 108 ॥

ಯದ್ಯ್ ಏವಂ ಭಗವನ್ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯಾವಗತಿರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೈವ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಾ, ಆತ್ಮನಿ
ಪ್ರಮಾಣನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತತೋಽನ್ಯದಚೇತನಂ ಸಂಹತ್ಯಕಾರಿತ್ವಾತ್ ಪರಾರ್ಥಮ್ । ಯೇನ ಚ
ಸುಖ್ಹದುಃಖಮೋಹಪ್ರತ್ಯಯಾವಗತಿರೂಪೇಣ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ತೇನೈವ
ಸ್ವರೂಪೇಣಾನಾತ್ಮನೋಽಸ್ತಿತ್ವಂ ನಾನ್ಯೇನ ರೂಪಾನ್ತರೇಣ ಅತೋ ನಾಸ್ತಿತ್ವಮೇವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ।
ಯಥಾ ಹಿ ಲೋಕೇ ರಜ್ಜುಸರ್ಪಮರೀಚ್ಯುದಕಾದೀನಾಂ ತದವಗತಿವ್ಯತಿರೇಕೇಣಾಭಾವೋ ಯುಕ್ತಃ ।
ಏವಮೇವ ಭಗವನವಗತೇರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೋ ನೈರನ್ತರ್ಯಭಾವಾತ್ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯತಾ
ಅದ್ವೈತಭಾವಶ್ಚ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಭೇದೇಷ್ವವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ । ಪ್ರತ್ಯಯಭೇದಾಸ್ತ್ವವಗತಿಂ
ವ್ಯಭಿಚರನ್ತಿ । ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ನೀಲಪೀತಾದ್ಯಾಕಾರಭೇದರೂಪಾಃ ಪ್ರತ್ಯಯಾಸ್ತ್ವವಗತಿಂ
ವ್ಯಭಿಚರನ್ತಿ । ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ನೀಲಪೀತಾದ್ಯಾಕಾರಭೇದರೂಪಾಃ ಪ್ರತ್ಯಯಾಸ್ತದವಗತಿಂ
ವ್ಯಭಿಚರನ್ತಃ ಪರಮಾರ್ಥತೋ ನ ಸನ್ತೀತ್ಯುಚ್ಯನ್ತೇ, ಏವಂ ಜಾಗ್ರತ್ಯಪಿ
ನೀಲಪೀತಾದಿಪ್ರತ್ಯಯಭೇದಾಸ್ತಾಮೇವಾವಗತಿಂ ವ್ಯಭಿಚರನ್ತೋಽಸತ್ಯರೂಪಾ ಭವಿತೂಮರ್ಹನ್ತಿ ।
ತಸ್ಯಾಶ್ಚಾವಗತೇರನ್ಯೋಽವಗನ್ತಾ ನಾಸ್ತೀತಿ ನ ಸ್ವೇನ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಯಮುಪಾದಾತುಂ ಹಾತುಂ
ವಾ ಶಕ್ಯತೇ, ಅನ್ಯಸ್ಯ ಚಾಭಾವಾತ್ ॥ 109 ॥

ತಥೈವೇತಿ । ಏಷಾವಿದ್ಯಾ ಯನ್ನಿಮಿತ್ತಃ ಸಂಸಾರೋ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಲಕ್ಷಣಃ । ತಸ್ಯಾ
ಅವಿದ್ಯಾಯಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿವರ್ತಿಕಾ । ಇತ್ಯೇವಂ ತ್ವಮಭಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋಽಸಿ । ನಾನ್ತಃಪರಂ
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನದುಃಖಮನುಭವಿಷ್ಯಸಿ ಸಂಸಾಋಅದುಃಖಾನ್ ಮುಕ್ತೋಽಸೀತಿ ॥ 110 ॥

ಓಮಿತಿ ॥ 111 ॥

ಇತಿ ಅವಗತಿಪ್ರಕರಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಮುಪಾತ್ತಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಕ್ಷಪಣಪರಾಣಾಮಪುರ್ವಾನುಪಚಯಾರ್ತಿನಾಂ
ಪರಿಸಂಖ್ಯಾನಮಿದಮುಚ್ಯತೇ । ಅವಿದ್ಯಾಹೇತವೋ ದೋಷಾ ವಾಞ್ಮನಃಕಾಯಪ್ರವೃತ್ತಿಹೇತವ್ಯಃ
ಪ್ರವೃತ್ತೇಶ್ಚೇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಮಿಶ್ರಫಲಾನಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯುಪಚೀಯನ್ತ ಇತಿ ತನ್ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಮ್ ॥

112 ॥

ತತ್ರ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗನ್ಧಾನಾಂ ವಿಷಯಾಣಾಂ ಶ್ರೋತಾದಿಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾತ್ ಸ್ವಾಟ್ಮನಿ
ಪರೇಷು ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಾಭಾವಃ ತೇಷಾಮೇವ ಪರಿಣತಾನಾಂ ಯಥಾ ಲೋಷ್ಟಾದೀನಾಮ್ ।
ಶ್ರೋತ್ರಾದಿದ್ವಾರೈಶ್ಚ ಜ್ಞಾಯನ್ತೇ । ಯೇನ ಚ ಜ್ಞಾಯನ್ತೇ ಸ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದತಜ್ಜಾತೀಯಃ ।
ತೇ ಹಿ ಶಬ್ದಾದಯೋಽನ್ಯೋನ್ಯಸಂಸರ್ಗಿತ್ವಾಜ್ ಜನ್ಮವೃದ್ಧಿ(ವಿ)
ಪರಿಣಾಮಾಪಕ್ಷಯನಾಶಸಂಯೋಗವಿಯೋಗಾವಿರ್ಭಾವತಿರೋಭಾವವಿಕಾರವಿಕಾರಿಕ್ಷೇತ್ರಬೀಜಾದ್ಯನೇಕ್
ಅಧರ್ಮಾಣಃ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಚ ಸುಖದುಃಖಾದ್ಯನೇಕಧರ್ಮಾಣಃ । ತದ್ವಿಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದೇವ
ತದ್ವಿಜ್ಞಾತಾ ಸರ್ವಶಬ್ದಾದಿಧರ್ಮವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 113 ॥

ತತ್ರ ಶಬ್ದಾದಿಭಿರುಪಲಭ್ಯಮಾನೈಃ ಪೀದ್ಯಮಾನೋ ವಿದ್ವಾನೇವಂ ಪರಿಸಂಚಕ್ಷೀತ ॥ 114 ॥

ಶಬ್ದಸ್ತು ಧ್ವನಿಸಾಮಾನ್ಯಮಾತ್ರೇಣ ವಿಶೇಷಧರ್ಮೈರ್ವಾ ಷಡ್ಜಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಿಯೈಃ,
ಸ್ತುತ್ಯಾದಿಭಿರಿಷ್ಟೈಃ, ಅನಿಷ್ಟೈಶ್ಚಾಸತ್ಯಬೀಭತ್ಸಪರಿಭವಾಕ್ರೋಶಾದಿಭಿರ್ವಚನೈಃ ಮಾಂ
ದೃಕ್ಸ್ವಭಾವಮಸಂಸರ್ಗಿಣಮವಿಕ್ರಿಯಮಚಲಮನಿಧನಮಭಯಮತ್ಯನ್ತಸೂಕ್ಷ್ಮಮವಿಷಯ
ಂ ಗೋಚರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ನೈವಾರ್ಹತ್ಯಸಂಸರ್ಗಿತ್ವಾದೇವ ಮಮ । ಅತ ಏವ ನ
ಶಬ್ದನಿಮಿತ್ತಾ ಹಾನಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ವಾ । ಅತೋ ಮಾಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ
ಸ್ತುತಿನಿನ್ದಾದಿಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯತ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣಃ ಶಬ್ದಃ । ಅವಿವೇಕಿನಂ ಹಿ ಶಬ್ದಮಾತ್ಮತ್ವೇನ
ಗತಂ ಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದೋ ವರ್ಧಯೇದಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಕ್ಷಪಯೇತವಿವೇಕಿತ್ವಾತ್ ನ ತು ಮಮ ವಿವೇಕಿನೋ
ವಾಲಾಗ್ರಮಾತ್ರಮಪಿ ಕರ್ತುಮುತ್ಸಹತ ಇತಿ । ಏವಮೇವ ಸ್ಪರ್ಶಸಾಮಾನ್ಯೇನ ತದ್ವಿಶೇಷೈಶ್ಚ
ಶಿತೋಷ್ಣಮೃದುಕರ್ಕಶಾದಿಜ್ವರೋದರಶೂಲಾದಿಲಕ್ಷಣೈಶ್ಚಾಪ್ರಿಯೈಃ ಪ್ರಿಯೈಶ್ಚ
ಕೈಶ್ಚಿಚ್ಛರೀರಸಮವಾಯಿಭಿರ್ಬಾಹ್ಯಾಗನ್ತುಕನಿಮಿತ್ತೈಶ್ಚ ನ ಮಮ ಕಾಚಿದ್ ವಿಕ್ರಿಯಾ
ವೃದ್ಧಿಹಾನಿಲಕ್ಷಣಾ ಅಸ್ಪರ್ಶತ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಯತೇ ವ್ಯೋಮ್ನ ಇವ ಮುಷ್ಟಿಘಾತಾದಿಭಿಃ । ತಥಾ
ರೂಪಸಾಮಾನ್ಯೇನ ತದ್ವಿಶೇಷೈಶ್ಚ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೈಃ ಸ್ತ್ರೀವ್ಯಂಜನಾದಿಲಕ್ಷಣೈಃ ಅರೂಪತ್ವಾನ್
ನ ಮಮ ಕಾಚಿದ್ ಧಾನಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ವಾ ಕ್ರಿಯತೇ । ತಥಾ ರಸಸಾಮಾನ್ಯೇನ ತದ್ವಿಶೇಷೈಶ್ಚ
(ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೈಃ) ಮಧುರಾಮ್ಲಲವಣಕಟುತಿಕ್ತಕಷಾಯೈರ್ಮೂಢಬುದ್ಧಿಭಿಃ ಪರಿಗೃಹೀತೈಃ
ಅರಸಾತ್ಮಕಸ್ಯ ನ ಮಮ ಕಾಚಿದ್ ಧಾನಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ವಾ ಕ್ರಿಯತೇ । ತಥಾ ಗನ್ಧಸಾಮಾನ್ಯೇನ
ತದ್ವಿಶೇಷೈಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೈಃ ಪುಷ್ಪಾದ್ಯನುಲೇಪನಾದಿಲಕ್ಷಣೈಃ ಅಗನ್ಧಾತ್ಮಕಸ್ಯ ನ ಮಮ
ಕಾಚಿದ್ ಧಾನಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ವಾ ಕ್ರಿಯತೇ । oಕ़್ ಅಶಬ್ದಮಸ್ಪರ್ಶಮರೂಪಮವ್ಯಯಂ ತಥಾರಸಂ
ನಿತ್ಯಮಗನ್ಧವಚ್ ಚ ಯತ್cಕ़್ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ॥ 115 ॥

ಕಿಂ ಚ ಯ ಏವ ಬಾಹ್ಯಃ ಶಬ್ದಾದಯಸ್ತೇ ಶರೀರಾಕಾರೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ತದ್ಗ್ರಾಹಕೈಶ್ಚ
ಶ್ರೋತ್ರಾದ್ಯಾಕಾರೈರನ್ತಃಕರಣದ್ವಯತದ್ವಿಷಯಾಕಾರೇಣ ಚ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಂಸರ್ಗಿತ್ವಾತ್
ಸಂಹತತ್ವಾಚ್ ಚ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಸು । ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ವಿದುಷೋ ಮಮ ನ ಕಶ್ಚಿಚ್
ಛತ್ರುರ್ಮಿತ್ರಮುದಾಸೀನೋ ವಾಸ್ತಿ । ತತ್ರ ಯದಿ (ಕಶ್ಚಿನ್) ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಭಿಮಾನೇನ
ಪ್ರಿಯಮಪ್ರಿಯಂ ವಾ ಪ್ರಯುಯುಂಕ್ಷೇತ ಕ್ರಿಯಾಫಲಲಕ್ಷಣಮ್, ತನ್ ಮೃಷೈವ
ಪ್ರಯುಯುಂಕ್ಷತಿ ಸಃ । ತಸ್ಯಾವಿಷಯತ್ವಾನ್ ಮಮ — oಕ़್ ಅವ್ಯಕ್ತೋಽಯಮಚಿನ್ತ್ಯೋಽಯಂcಕ़್
ಇತಿ ಸ್ಮೃತೇಃ । ತಥಾ (ಸರ್ವೇಷಾಂ) ಪಂಚಾನಾಮಪಿ ಭೂತಾನಾಮವಿಕಾರ್ಯಃ ಅವಿಷಯತ್ವಾತ್ ।
oಕ़್ ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಽಯಮದಾಹ್ಯೋಽಯಂcಕ़್ ಇತಿ ಸ್ಮೃತೇಃ । ಯಾಪಿ
ಶರೀರೇನ್ದ್ರಿಯಸಂಸ್ಥಾನಮಾತ್ರಮುಪಲಕ್ಷ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಪರೀತಾನಾಂ ಚ
ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಾದಿಪ್ರಯುಯುಂಕ್ಷಾ ತಜ್ಜಾ ಚ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಸಾ ತೇಷಾಮೇವ ನ ತು
ಮಯ್ಯಜರೇಽಮೃತೇಽಭಯೇ oಕ़್ ನೈನಂ ಕೃತಾಕೃತೇ ತಪತಃcಕ़್ oಕ़್ ನ ಕರ್ಮಣಾ
ವರ್ಧತೇ ನೋ ಕನೀಯಾನ್cಕ़್ oಕ़್ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೋ ಹ್ಯಜಃcಕ़್ oಕ़್ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ
ಲೋಕದುಃಖೇನ ಬಾಹ್ಯಃcಕ़್ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಃ । ಅನಾತ್ಮವಸ್ತುನಶ್ಚಾಸತ್ತ್ವಾದಿತಿ
ಪರಮೋ ಹೇತುಃ । ಆತ್ಮನಶ್ಚಾದ್ವಯತ್ವವಿಷಯಾಣಿ ದ್ವಯಸ್ಯಾಸತ್ತ್ವಾತ್ ಯಾನಿ
ಸರ್ವಾಣ್ಯುಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಾನಿ ವಿಸ್ತರಶಃ ಸಮೀಕ್ಷಿತವ್ಯಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷಿತವ್ಯಾನೀತಿ ॥ 116 ॥

ಇತಿ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾನಪ್ರಕರಣಮ್ ॥ 3 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದಪೂಜ್ಯಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತಿಃ ಸಕಲವೇದೋಪನಿಷತ್ಸಾರೋಪದೇಶಸಾಹಸ್ರೀ ಸಮಾಪ್ತಾ
॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

Also Read 1000 Names of Upadesa Sahasri:

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top